Page 58

Junnankujalla sijaitseva entinen kansakoulu toimii nykyisin

Hirvensalmentiellä sijaitseva entinen Savonseudun

kotiseutumuseona ja käsityöpuotina.

myymälä.

vuosikymmeninä oli Pöyrynkylään perustettu vanhainkoti, joka valmistui Suopohjan tilalle vuonna 1928. Vanhainkoti toimi omavaraisena tilana, jossa työkykyiset asukkaat osallistuivat maataloustöihin. Maataloutta kunnalliskodissa harjoitettiin aina 1960-luvulle saakka ja vanhusten hoitokotina rakennus toimi vuoteen 1992 10. Vuonna 2012 kiinteistössä toimii Hotelli Satulinna. Hirvensalmen sairaala perustettiin kirkonkylälle 1920-luvulla entiseen Suomalaisten seurojen taloon. Seurojen taloon kunnostettu sairaala vastasi sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia aina 1960-luvulle saakka. Kansakoulut ja kunnalliskoti ovat 1920-luvun julkisia raken-

56

nuksia, joita kunta rakennutti seuraavan kerran 1950-luvun lopulla. Yhdistystoimintaan liittyviä rakennuksia on suojeluskuntatalo, joka rakennettiin vuonna 1933. Vuonna 2012 rakennuksen nimi on Seurantalo (Pitäjäntie 9) ja sen omistaa useampi

yhdistys.11

Liike- ja asuinrakennus vuodelta 1948 sijaitsee keskeisellä paikalla Hirvensalmen taajamassa.

Hirvensalmen kasvava väestö 1800-luvun loppupuolella mahdollisti palvelujen lisäämisen kirkonkylällä. Vuonna 1879 säädettiin asetus elinkeinovapaudesta, joka mah-

valmistunut 2000-luvulla ja sijaitsee tontin takaosassa ja

dollisti vapaan elinkeinonharjoituksen. Asetuksen jälkeen

jättäen parkkipaikalle tilan tien ja kaupan väliin.

Hirvensalmella syntyi laaja kauppaverkosto, joka ulot-

Rannassa Hirvensalmentien ja Liekuneen välillä sijaitsee

tui pitäjän kaikkiin kolkkiin. Muuttovirtojen suuntautuessa

keltainen aumakattoinen rakennus, joka tunnetaan Hokka-

1960-luvulta lähtien kaupunkeihin ja taajamiin monet kylä-

sen ja Kuitusen liike- ja asuinrakennuksena. Rakennukses-

kaupat lakkautettiin. Sen jälkeen palvelut keskitettiin taa-

sa oli sekatavarakauppa vuodesta 1948 aina vuoteen 1984.

jamiin. 12

Rakennus on tehty Keskon mallipiirustuksien mukaan ja se

Kirkonkylään perustettiin vuonna 1911 osuuskauppa, jo-

on valmistunut vuonna 1948. Liike- ja asuinrakennuksessa

ka siirtyi kahdeksan vuotta myöhemmin myynnin yhtey-

sijaitsi myymälän varasto kellarikerroksessa ja liikkeeseen

dessä Mikkelin työväenosuuskaupalle, jonka nimi muutettiin

liittyi piharakennuksia.

vuonna 1941 Savonseuduksi. Puurakenteinen kauppa paloi

Kiinnostava yksityiskohta rakennuksen sisätiloissa ovat

vuonna 1959, mutta jo samana vuonna valmistui uusi myy-

suurien näyteikkunoiden takana sijaitsevat pylväspilarit,

mälärakennus Hirvensalmentielle. Kauppa toimi aina sii-

joilla on myös rakennetta kannatteleva merkitys. K-kauppa

nä 1990-luvulle saakka. Vuonna 2012 rakennuksessa toimii

Häkkänen toimi väliaikaisesti Kuitusen kaupparakennuk-

muun muassa lounaskahvila ja matkahuolto.

sessa, mutta siirtyi vuonna 1985 Keskustielle uusiin toimi-

Osuuskauppa Suur-Savon edeltäjä Mikkelin osuuskaup-

tiloihin, joissa se toimi aina vuoteen 1999 saakka. Tämän

pa aloitti toimintansa Hirvensalmen kirkonkylällä vuonna

jälkeen rakennuksessa toimi Siwan myymälä. 1900-luvun

1921. Myymälä toimi oli puurakenteisessa jugendrakennuk-

lukuisista kaupoista vuonna 2012 Hirvensalmen taajamassa

sessa, jonka sisäänkäynti oli rakennuksen kulmaan tehdys-

on ainoastaan yksi ruokakauppa toiminnassa. 13

sä syvennyksessä. Rakennus on sittemmin purettu. Hirven-

Ensimmäiset erikoisliikkeet syntyivät Hirvensalmen kir-

salmentien varressa Osuuskauppa Suur-Savolla on ollut

konkylään 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Kirkonkyläs-

myymälä vuodesta 1972. Nykyinen rakennus (S-market) on

sä toimi tuolloin Mirosen kangas- ja tekstiililiike, F.O. Malmin

10 11 12 13

Vuonna 2012 rakennuksessa on yritystoimintaa, hotelli- ja juhlapaikka Satulinna. Kekkonen 2003, 91, 100−101; Tanttu 1979, 321; Etelä-Savon maakuntaliiton inventointitietojärjestelmä, KIOSKI-tietokanta. Kekkonen 2003, 69–71; Pitkälä 1979, 110−111. Kekkonen 2003, 69–71; Pitkälä 1979, 110−111; Suullisia tietoja antanut Pirjo Lehtinen.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement