Page 42

tornin

nimellä.

Valintatornin

suunnitteli

Kesko

Oy:n

rakennustoimisto ja se käsitti asuinhuoneiston, myymä­ län ja siihen kuuluvan varaston. Arkkitehti Aune Merta­ oja laati kaupan muutospiirustukset vuonna 1965, jolloin asuinhuoneisto muutettiin myymälätiloiksi. kennusta

laajennettiin

vuonna

1969

ja

Kauppara­ laajennuksen

suunnitteli arkkitehtitoimisto Reino Österman. Toinen kaupparakennus, Siwa sijaitsee Pihlajatiellä ja se perus­ tettiin vuonna 1968. Vesitorninkadulla sijaitsee myös baari, joka on saanut nykyisen muotonsa vuonna 1989. Baarirakennuksen paikalla sijaitsi alun perin vuonna 1969 perustettu kukkakioski, jonka piirustukset oli laati­ nut arkkitehti Jukka Salokari. Kukkakioski oli pieniko­koinen ja tasakattoinen. Alueen palveluihin kuuluu myös päiväkoti Poppeli­ tiellä, minkä on suunnitellut kaupunginarkkitehti Pauli Lehti vuonna 1976. Kaupunki järjesti ohjattua leikkikenttätoimintaa jo vuonna 1948. Lastentarha perustettiin vuonna 1952 sosiaalilautakunnan ehdo­ tuksesta. Koulun rakentamista Lehmuskylään on suunniteltu, mutta suunnitelma ei ole koskaan to­teutunut.

Lehmuskylä vuonna 2012 Lehmuskylä on pääosin jälleenrakennuskaudella muodostunut kaupunginosa, jossa on havaittavissa eri vuosikymmenien kerrostumat. Ydinalue muodostui nykyisen

40

Lehmuskadun ja Poppelitien var­teen 1940-luvulla. Ydinalueeseen on muodostunut selkeä tyyppitaloista koostuva alue, joka on pää­asiallisesti rakentunut 1940–50 -luvuilla. Rakennuksien hahmot ovat pääasiallisesti säilyneet en­ nallaan, vaikka pieniä muutoksia on julkisivuissa tapahtunut vuosien kuluessa. Tyyppitaloihin, ku­ten A-taloihin ryhdyttiin tekemään pian rakennusvaiheen jälkeen muutoksia, avokuistin muutettiin umpikuistiksi tai lisähuoneeksi. Lehmuskylän muodostavat

ydinosan

lisäksi

1950–70-luvulla

selkeän

rakennetut

alueen

asuinkortte­

lit. Arkkitehti Eero Jokilehdon suunnittelemat Vesitorninkadun kerrostalot ovat hyvä esimerkki 1950-luvun kerrostalorakentamisesta.

Vesitorninkatu

muodostaa

yhtenäisen kerrostaloalueen, jonka rakennuskanta on pääosin

1950–60

rakennuskanta

on

–luvuilla.

Kiiskinmäentien

pääasi­ allisesti

itäpuolen

muodostunut

1950–

60-luvuilla ja yleisilmeeltään se muodostaa yhtenäisen asuintalo-alu­ een.

Kiiskinmäentien

länsipuoli

on

pää-

asialliselta rakennuskannaltaan 1980-luvulta. Matalaa asuin­ rakentamista 1960-luvulta edustaa Pihlajatien pohjoispuoli sekä Tuomikatu. Arkkitehti Elli Toikan suunnittelemat rivitalot Saarnikadulle muodostavat myös yhtenäisen ja edustavan alueen 1960-lu­vun asuinrakentamisesta.

Kuvat ylhäältä alas: Pankalammen vanhainkoti, Pankalammen terveyskeskus, Pihlajatien K-market ja Lehmuskylän päiväkoti.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement