Page 34

1967 on matala paritalo länsipuolella. Jokilehto on myös suunnitellut kerrostalon Jokikadun eteläpäähän (Jokikatu 2) vuonna 1961. 1970-luvun alun tummatiilistä rakentamista edustavat puolestaan arkkitehti H. Korppi-Tommolan suunnittelema viiden perheen rivitalo (osoitteessa Jokikatu 12) sekä Mielikintien alkupäässä arkkitehtitoimisto Kaj Michaelin suunnittelema puolipyöreä omakotitalo.

Kalevankangas vuonna 2012 Aune Mertaojan suunnittelema Sotainvalidien veljesliiton kioskirakennuksen piirustukset vuodelta 1957 (maistraatin arkisto, MKV).

kaasta, ja selvityksessä on keskitytty lähinnä alueen keskustaa lähimpänä olevaan osaan ja sen kehitykseen. Koko-

na 1957 tekemän suunnitelman mukaisesti. Myös Metsolan

naisuudessaan alue kehittyy edelleen voimakkaasti etenkin

aukiota metsän puolelta rajaava vanhusten asuinrakennus

itä- ja pohjoisosistaan.

on Mertaojan arkkitehtitoimiston tuotantoa vuodelta 1976.

Kartoittamamme Kalevankangas on edelleen se ihan-

Toinen aukion laitaa rajaava kerrostalo osoitteessa Metso-

teellinen ja rauhallinen, metsien ja lampien sekä Pankajoen

lankatu 1 on puolestaan rakennusmestari Vilho Haikon kä-

reunustama asuinalue, jollaiseksi se suunniteltiinkin. Ajan myötä palvelut ovat kadonneet sen keskiöstä, ja Metsolan

sialaa vuodelta 1973. Pietarinkadun varsi oli 1960-luvulle asti puutalojen täyttämä. Tästä eteenpäin ne kuitenkin korvattiin yksi toisensa

32

Inventoimamme alue kattaa vain pienen osan Kalevankan-

aukion ympäristö hiljentynyt. Tähän vaikuttaa kaupunginosan sijainti keskustan läheisyydessä.

jälkeen kerrostaloilla. Viimeinen pohjoispuoleisen Pietarin-

Erityishuomiota kiinnitimme siihen, kuinka alueella on

kadun varrelta ollut vanhempi rakennus, puolitoistakerrok-

säilytetty fragmentteja alueen historiallisista rakennuksista.

sinen kivitalo, korvattiin kerrostalolla vuosien 2010–2011

Rakennusten puolikkaita on säilynyt niin Millerin panimora-

aikana. Jokikadun varsi on säilynyt monimuotoisempana.

kennuksista Päämajankadulla kuin yleisestä saunasta Vuo-

Täällä vanhojen puutalojen seuraksi on jokaisella 1900-lu-

rikadun varrella.

vun vuosikymmenellä ilmestynyt aikansa ihanteita ilmen-

Asuinalueen ilmeeseen on saanut vaikuttaa suunnitte-

täviä rakennuksia. Keltainen kerrostalo Jokikadun päässä

lijoiden kirjo keskeisistä mikkeliläisistä arkkitehdeista ra-

osoitteessa Liponkatu 5 on vuodelta 1940, ja sen on suun-

kennusmestareihin. 1900-luvun alkupuolelta peräisin ole-

nitellut rakennusmestari Osmo Jorma Korhonen. 1950–60

vien rakennusten suunnittelijoista mainittakoon Mikkelin

-lukuja edustavat keltainen rapattu kerrostalo osoitteessa

lääninarkkitehtina toiminut Armas Rankka sekä Mikke-

Jokikatu 5 (rakennettu 1957 ja laajennettu 1960) sekä tien

lin kaupungin rakennusmestarina sekä myöhemmin myös

alkupäähän sijoittuva Jokikatu 2.

Kerrostaloparin osoit-

kaupungin rakennusvalvojana toiminut Uuno Rytkönen.

teessa Jokikatu 7 – Pietarinkatu 20 on suunnitellut helsin-

1960–70 –luvuilta löytyy erityisesti Aune Mertaojan tuotan-

kiläinen arkkitehti K. A. Pinomaa vuonna 1965. Keskeisistä

toa. Rankan suunnittelema (Jokikatu 9) puutalo vuodelta

mikkeliläisistä arkkitehdeista Aune Mertaojan ja Eero Joki-

1912, Ruotsin lahjataloalue 1940-luvun alusta Metsolanka-

lehdon kädenjälki näkyy Jokikadun pohjoispäässä. Merta-

dulla sekä arkkitehti Kaj Michaelin suunnittelema puolipyö-

oja on suunnitellut itäpuolen kerrostalon (osoitteessa Jo-

reä tummatiilinen omakotitalo Mielikintien alkupäässä ovat

kikatu 11) vuonna 1969 ja Jokilehdon tuotantoa vuodelta

näyttävimpiä esimerkkejä oman aikakautensa rakentamisesta tällä alueella.

Kalevankangas on edelleen se ihanteellinen ja rauhallinen, metsien ja lampien sekä Pankajoen reunustama asuinalue, jollaiseksi se suunniteltiinkin.

Erityishuomiota kiinnitimme siihen, kuinka alueella on säilytetty fragmentteja alueen historiallisista rakennuksista. Rakennusten puolikkaita on säilynyt niin Millerin panimorakennuksista Päämajankadulla kuin yleisestä saunasta Vuorikadun varrella.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement