Page 25

Näkymä Pohjankaaren kalliolta Tuppuralan eteläpuolen 1990–2000-luvuilla rakennettuihin osiin. Edessä alhaalla Tuppuralanlampi.

23 Tuppurala vuonna 2012 Tämän päivän Tuppurala on monikerroksinen asuinalue. Itä-

1990-luvulta lähtien kasvanut suuri automarket-keskittymä.

puolelta aluetta tarkkailtaessa rakennuskannan yleisilme

Niinpä Tuppuralankadun varrelle vuonna 1982 rakennettu

on 1960–1970-lukulainen. Varhaisesta historiasta on jäljellä

ostoskeskus, samoin kuin alueen varhaisemmat kauppara-

fragmentteja, jotka ovat piilossa kaupunginosan pääteiden

kennukset ovat eri käytössä, tyhjillään tai purettu.

varsilta. Näitä ovat Tanelinkadun vanhat työläisten puutalot

Arkkitehti Eero Jokilehto sai suunniteltavakseen ko-

ja Etelätien sekä Rauhaniemen puuhuvilat, joiden välittö-

konaisen Pohjankaaren kerrostaloalueen Tuppuralan kor-

mässä läheisyydessä olevat uudemmat rakennukset luovat

keimmalle paikalle. Sen lisäksi ainakin rakennusmestari Yrjö

paikoin jyrkkiäkin kontrasteja.

Brotkin ja arkkitehti Aune Mertaoja ovat osaltaan vaikutta-

Alueen länsiosa nykyisen Graanintien varrella on puo-

neet alueen ilmeeseen. Merkittävää on tietenkin arkkiteh-

lestaan rakentunut kerrostaloalueeksi 1990–2000-luvulla.

ti Selim A. Lindqvistin kädenjäljen näkyminen myös tässä

Tuppuralan edustalle entisen Grahnin tehtaan alueelle on

osassa Mikkeliä, Etelätien puuhuvilan arkkitehtuurissa.

Tämän päivän Tuppurala on monikerroksinen asuinalue. Itäpuolelta aluetta tarkkailtaessa rakennuskannan yleisilme on 1960–1970-lukulainen. Varhaisesta historiasta on jäljellä fragmentteja, jotka ovat piilossa kaupunginosan pääteiden varsilta. Näitä ovat Tanelinkadun vanhat työläisten puutalot ja Etelätien sekä Rauhaniemen puuhuvilat, joiden välittömässä läheisyydessä olevat uudemmat rakennukset luovat paikoin jyrkkiäkin kontrasteja.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement