Page 21

luvulla Mikkelin kirjaltajayhdistykselle7. Kirjaltajayhdistykseltä paikka siirtyi rakennusmestari Hyytiäiselle ja tämän perikunnalta Mikkelin kaupungille. Yhdistys ylläpiti rannassa vesiliukurataa, jota pääsi laskemaan pyörillä varustetuilla kelkoilla. Myöhemmin sekä huvila että vesiliukurata on purettu.8 Tuppuralan niemi on toiminut pitkään kaupunkilaisten virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkana. Sinne on kulkenut aikoinaan pursiseuran toimesta säännöllinen vene- ja myöhemmin höyrylaivaliikenne kaupungin sataman ja paviljongin laiturin välillä.9 Nykyisin Rauhaniemessä on ulkoilupolkuja ja siellä sijaitsee yleinen uimaranta.

Sahateollisuus ja 1920–50-luvun asuinrakentaminen Tuppuralassa sijainnut saha ja sen toiminnan laajeneminen on ollut alueen merkittävä muokkaaja. Nykyisen Graanin alueella on sijainnut saha jo 1800-luvun loppupuolella. Sahan paikalle perustettiin vuonna 1904 Mikkelin Puutavara Oy ja puuteollisuus laajeni alueella edelleen kun tuotantotiloihin perustettiin puutalo- ja vaneritehdas Oy Grahn Ltd vuonna 1938. Tehdas on muodostanut merkittävän rakennuskokonaisuuden, johon liittyivät tehdaslaitokset, johtajien asunnot sekä 3-kerroksiset työväenasunnot. Työväenasunnot sijoittuivat nykyisen Rauhaniementien varrelle mutta ne on sittemmin purettu sekä tilalle on rakennettu kerrostalo- ja rivitaloasuntoja. Perimätiedon mukaan työväenasunnot eli kasarmiasunnot olivat käytössä jo 1920-luvulla. Toisen maailmansodan aikana yhdessä rakennuksessa asui venäläisiä sotavankeja. Vuonna 2012 Tuppuralan vanhimmat asuinrakennukset sijaitsevat Tanelinkadun tuntumassa. Pieni Tanelinkatu on ensimmäinen nykyisen Vaneritehtaankadun sivukaduista. Katu päättyy metsäiseen mäkeen, josta tie jatkuu ulkoilupolkuna aina ylös Pohjankaaren kerrostaloalueelle. Mäen alapuolella kulkee puolestaan sivusuunnassa ulkoiYläkuvassa Etelätien huvila. Alakuvissa Rauhaniemen hu-

lupolku, joka johtaa Tuppuralankadulta Tuppuralanlammen

vila 1900-luvulla ja vuonna 2012. Vanha kuva: Suur-Savon

kautta aina Graanintielle asti. Pienasuinrakennukset sijoit-

museon kuva-arkisto.

tuvat lähelle paikalla 1700-luvulla sijainnutta Tuparilan tilaa. Tanelinkadun vanhimmat rakennukset ovat 1920-luvulta

huvitilaisuuksia. Melamajaksikin kutsuttu huvila toimi myös

ja kadun varteen rakennuksia myös myöhemmillä vuosi-

ravintolana ja tilaa vuokrattiin paikkakunnan muille urheilu-

kymmenillä. Kadulla asui Tuppuralan höyrysahan ja myl-

seuroille sekä yhdistyksille. Paviljonkia laajennettiin vuosi-

lyn työntekijöitä perheineen. Saha houkutti työntekijöitä

na 1922–23, jolloin sen yhteyteen rakennettiin suuri katet-

alueelle ja silloisesta tiiviistä metsästä sai myös rakennusai-

tu veranta, joka toimi ravintolan asiakkaiden käytössä sekä

neet omaan asuinrakennukseen. Alueella on perimätiedon

tanssilavana. Ennen verannan laajennusta oli tanssiaisten

mukaan asunut myös muita kuin sahan työntekijöiden per-

käytössä paviljongin puutarhassa sijainnut tanssilava, jo-

heitä.

ka oli valmistunut vuonna 1910. Huvila toimi Grahnin sahan

Tanelinkadulla on toiminut kaksi kauppaa, joista en-

työsuhdeasuntona ennen purkamista. Myöhemmin paikalla

simmäinen toimi tien alkupään pienessä puutalossa osoit-

toimi mikkeliläisen venevalmistajan toimitilat (Suvi-veneet).

teessa Tanelinkatu 2. Rakennus on myöhemmin muutettu

Alueella on sijainnut myös neljäs huvila. 1920-luvulla

asuinkäyttöön ja samalla sen julkisivuun on tehty muutok-

kohosi eläinlääkäri Jaakkolan pieni huvila paikkaan, jossa

sia. Toinen kaupparakennuksista sijaitsi osoitteessa Tane-

Aurakatu nykyään tekee suorakulmaisen mutkan lähellä

linkatu 8. Sen suunnitteli Kauko A. Tuominen vuonna 1940.

Itärinnettä. Jaakkola kuitenkin myi huvilansa kaksikymmen-

Suurikokoisen rapatun rakennuksen yläkerrassa oli nel-

7 Yhdistys on perustettu vuonna 1899 ja sen nykyinen nimi on Mikkelin kirjatyöntekijät ry. 8 Kokko 2005, 15-18; Karttunen 1987. 9 Kokko 2005, 15-18; Karttunen 1987.

19

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement