Page 1

E€rF$ry6ffe$


Vila Carmelului Frescasiluaiala iilrureaschituhiSihntaCruce

O CarmclSainL-Elie 2005

MonastdreSaint-Elie ), tue ou t toquet

F-21s00 SainfRâ‚Źmy T6l.-Fax0380920740 saintelie@lclub-intemet.f r

SchitulSfantaCruce st. Gudeanr. 281 RO-547575 Stanceni T6l.-Ftu\ 0265719914 schitulstanceni@yahoo.ft

rsBN973-85312-3-3 Tiparilla ScoruqImpex,tRI BraSov,Tel: 0268477576,0788326096"


,,Fcrcstredeschisespre cer"

fr I t

t

F E

Prezentabrogr.uicorsacratibisericiiSchimbirriila Fatira schituluiSlintoiCruci de la in inimaCarpalilorrornenc)ti. Stdnceni, c\te u[ miuutlt eremplutle..schimbde daruri" inte Tradiliile noastreorientali $i occidentalS Si actualizarcaa ceeacc tlorcltc papaloan Paulal IIJea,cdndaflnri cb aceslschirnb,,intre Biserici,in cotnplementaritatea 1o1lace rodnicAcomuniunea lor" (EnciclicaUl aflLlmsinl,r\r.57). Vid aiciun schimbmultiplu,in careseimpletcscvalorilccarcau hcut si apall schitul din Stfurceni, mlddi{da Carmeluluidin Montbard,a aceluiOrdinal CarmelulLri clepozitar a1 tradilicimonasticecare-lcontempllpe Domnulca silgurDumnezeu5i careiltoarce spreel inimapoporuluisdu(cf. 3 R 18,37).In plus,bisericaSchimbariila Fali exprimi binc misiuneain Biserici a vietii monasticede a fi ,,oreferintdpentrutoti cci botezaJi, in miisura darurilor oferite de Domnul fiecaruia,prezentindu-selor ca o sinteze exemplarda cregtinismului"(ScrisoareaApostolici, Ori entaleLumen,nr.9). De aceea,ii suntemrecunoscdtodstarelci Eliane cd impiltd$cttc cu noi aceastd comoardcarea devenitrepedeschitulde la St6lceniin realitateasamateriali,carene duce impreuni cu proroculIlie, ,,ccl plin de rivnd pentruDolnul" (3 R 19,10.14)in vdrful munteluiI{oreb,pentrucaaici si il vedemqi sdil auzin.rpe Cel carenu estenici in l'urtuni, nici in cutremurulde pdmAnt,nici in lbc, ci intl'-obrizd u$oafi (cf. ibid.). Operapicturali prezentatd aici ilusfeazdinrnodexcelentfolosireaimaginiipentmcultin T[adiliaBisericii, ca o consecin{da Intrupirii CuvArtuluilui Dumnczeu.Lumini din LurninA,impdftdlind condilia noastrdumald, Hristos iii manifcsti prezentasa in tot oeeace estefrumos $i luminos,qi iqi face astfelprezentasa actualii;;ivizibild. Oarenu esteadeviratci icoana pafticipi intr-unfcl deosebitla acestmisteral lntrupdrii,operi a SpirituluiSlint, astfclincat s-apututspunecAicoanaesteca,,prezenta vizibili. a Spiritut-riSltnt"? Aceastdbroqurisevreanu numai ca o rnrintirepentrucei eurelu avuthaml de a urca pind in fundulviii siipatederdul Gudea,saucaghidpen[u vizitareabisericiiSchimbarea ]a Fa{i. Estedesigurul ghid,darin t'elulcarmelitande contemplare, de intrarein misterullui Hristosin Bisericasa,ai cdreisfin1isrnt transfiguririistorice.Frescele ilustrateaici sun1, la l'elcaEivitraliile in bisericileoccidcntale, expresiea Luminii careesteCuvdntulintrupat. Un copil la catehisma propuso astfelde conparafie,liri sd;tie, desigur,ci ca ar puteasi aibi o aplicaJicspirituald,atunoicind a respunsspor'rtan: ,,sfintijsuntceioaresunttraversali de lumind". Aicl Lumina la$neStechiar din icoandpentru a ne atingein prolunzimea credinleinoaslre. Citirca acestcibroguri penlite o privire mullipla asupraansarrbluluipictural al bisericiiSchin.rbiriila Fa{dde la Stdnceni.Dar credci trebuie,cu siguran(d,si seinccapd pdn citireaInhoducerii,carcsitueaz6acestCamel,nu mnnaiin spafiu,ci gi in timp,adicilin misiuneasa eclezial5,atetca focarde contemplalie,cdt gi ca fermentde unitatein udca Bisericda lr-r i Hristos. Apoi, cortemplareailusfaliilor, la fel cagi vizitareabisericii,poatesdsefaci in multe f c l u r ir.nf u n c 1 d i eer r r o dIur nc a r ep r i ri m . Existi mai intai priyirea artistului, a aceluiacareFtiesdaprecieze fomele 6i culorile, caresebucurdcontempldnd o vasti cornpozifie,careschrdnc5tccu pliccrc din fi-umuselea qii atetde sobruexprimatd, carenu obose$te si treaci dc la o icoani la alta.$i dacdaceasti pdvire csteacccaa unui orientalist sauiconogra{ easeva bucurasi vaddpusein valoare toatcelementelepicturaleale n.nrii Traditii ofientale,pind in reprezentarea unui sfbntal Bisericiilatine.


Existiapoiprivireaistoricului saugimairrult,a istoriograluluiobignuitsisitueze qi alteelementereprezentativc. Vor Ii descoperite atunciclriar temeleScripturii,pcrsonajele prima Regulit. carci-adat istoricealcCarmclului, cuslintulAlbertdeIerusalinr 6isursele Existi privirea iconologului!i a hagiogralului, intcresat.inu numaide cotnpozitia frescelorintr-un ansamblucoerert, ci 5i dc bogdfiaspiritualda clcnentelor tigr.uative. Ansamblulpicturaltraducebile misiuneacarmelitanidc a uni Vechiul;i Noul'festanentin mareaTradi{iea Revelatiei,ca gi carismapropriea schitului9i a Camelului clinMontbard de a fi o punteinfte Orientqi Occidentca sddeaBisericiiposibilitateacorcret,rde a respjra cuceidoi pldmeniai ei. in aceastdprivinld, privirea ecumenici este cople$iti, putand si imbrdli;ezc in gi actualizarea lor in Biserice,mireasalui intregimemistereleIntrupdriirdscumpirdtoare din Orient6i din Occident,din primul mileniu sau Hristos.Multimeasflntilorreprezentali, din secolulal XXlea, aratAcd sfinleniaface unitateasa profundd,rod in irltregimeal milostivirii lui DumnezeucareintoatcespreEl inimapoporu)uisiu. Pozifiaasulratdin suita de icoare de ace$timlrtlrisitori ai lui Dumnezeu,unii chiaraparjinindBisericiiortodoxe bine inleles, cu o prioritatepentru fiii qi fiicele Carmelului esteo dovaddnu numai picturalA,ci reald,a unitdliiBisedcii$i ci dezbindrilenoastrenu urcdpani la cer

4

t

a

a

o hranipentrucredin{asa, ZA icoaneLor Privirea credinciosuluiscoatedin contemplarea lor pjcturalS,fie $ mistereleilustmtecareii devinapropiatein nani festarea fie contempldnd de-ah.rugul sdvadi modulin caremilostivirealui Dumnezeus-amanil'estat bucurdndu-se qi prirrit culidelitate. secolelorincei celecarel-au in virful Urcirii Carmelului,intr-o pdvire de mai ales, trebuie sd ajungem Dar, contemplarc, carismda Oldinuluiomonim,pentrua pdhundein ticcre,indelunggi profund, in El-insuqiqii;r Misterulpecareil dczvdluioacesteicoane,acelaallui HristosTransfigurat, "Invdlatomle bineestccanoi si Bisericasa.Doar atunciputemspune,ca ii Petrupe Tabor: * tim aici" (Lc 9,33),pentruca apoi si coborim din nou de pe acostmuntespiritualcarea R devenitbisericaSchimbdriila Faqdde la Stdnceni,cu inima plini de lumind9i de bucurie, # FJ precumuceniciilareintoarcerea de la Emaus,in searaPaqtelui,qipentruarostiimpreundcu s{antulIoan : "caeace am privit li meinilenoastreau pipiit despreCuvdntulVie{ii... vd vcstim$i voudcati voi sdaveliimpirtaqirecunoi" (1 In 1,3).

3

f

Crdciun200,l + Jean-Claude Perisset qiin Republica Moldova Nun{iuApostolic in RomAnia


FFGFR$$SS$ffe Ca loli sti.fieunu pentru ca htmea o-ticreudti(Ioan 17,21)

ceastido nfd a lui Isus,in ajunulmo4ii sale,reluatdcu insistenF de Conciliul VaticaDIl (decretul dcsprc ecumenisn Unitutis Redintegratloin 1964), este la originea fonddrii Carmelului, la Saint-R6my(Franta, COte d'Or),in 1974,decitre MaicaElisabeta, fosti priori la Cannelul (China)r, din TchongKing apoila cel din Nancy,insoliti detrei carmelit€din Nancy. Cu convingereacd Carmelul,care s-a nascutin pe$te le palestiliene,$i care a $tiut si integrezein sfinlii sdi bogdliileoccidentale,poatefi o punteinte Orient $i Occidert'.eleauadoptat tulbizantincarepermiteo comuniune vitaldcusufletulOftodoxiei. in 1986, mdnistirea de la Saint-R6myeste ddicati, in dependenli de ordinariatul catolicilororientaljdin Franla(arhiepiscopia din Paris),ca qi Ctrmel bizantin,la fel ca $j altetrei Carmeluribizantine existerte in lume (Sofia in Bulgaria, Harissain Liban, Sugarloafin Pensilvanla). Mdndstireaestededicati proroculuillie care aduni in cultul siu evrei, cleqtini qi nusulmani. Estc utr loc de rugiciunc pentruUnitateacre$tjnilot rugiciune careeste indcosebicomuniunecu misterultridtar, arhetipulUnitifii Bisericii. Prin celebrarca)iturghiei bizantine, studierea Pirintilor Biscricii,scriituraicoaneJor, calmeliteleinccarcA si ldiascdin inina llisericii nedivizale.

CapelaCarnreiului din SainrR6my

cu ministirea 1nembrii Fraternitdtii i l r p i ; r t a 5 e s cd u b l a s a i n r a d a c i n a r e carmclitalldgiecumurice,pohivit stfuiilor de viafl, acoloundeei seafld.Apa4idnd unor divcrse confesiuri cre$tine,ei se angajeazi sd lucrezc perhll U[itatea c r e s t i r i l op r r i n r u g i c i L U t cl n. i u b i r e5 i aderdr cr anghclic5i inceorci\a cunoascA m a i b i n c r i d a c i n i l el o r e b r a r ( el .e g i l u r a careleagdspiritualevrei$icrc$tini.

Cf. Maica Elisabcta,,,-le. Iaii, A$ Longa 200i 'Cl. RetylaCdrmel ui, Pwte intrc Oient si Ocridert SainlRemy/Sfirccni. 1995.

-ti.


proroculuiIlie, "Pirinlele 5iCiliuza Carmclului",la 20 iulie,cei carepot,vin Pentrusirbaltoafca si impiftd$cascirugiciuneacilugirilelor ii seinmlnescin prictcnic$i refleclie,laudi 5imijlocire. in fiecarczi. ci sunl uniti in aceeafiinvocatie: "Tu egtiviu, Doamne,Dumnezeullui Israel,in fatacilxia stau". in unna unor intdlniri interconl'esionale 5i jntemalionaleaie cilugiriielor, carmeljtelecle la Saint-R6mys-auimpdetenitcu cilugirite Si preoli ofiodocqi romdni. Apoi, in 1994, o Bisericag.ecocAlitoriele-a{Ecutsddescopere catolici romdnA. Ca dspuns la chemarea Mitropolitului ei Inalt Preasfinlitul Lucian Mureian, la 14 septembrie199,1,camelitele au d r nS c i n r - R d m yc u r n p a rranlT r a n . i la\ n i au n intr-o vale inaltd a unui alluent al tercn situat u c o n \ I r uai i c iu nm i c V u r e ; u l uC i . u d c ap.c n r r a schit. cdrrin dc iubire 1i de rugdcirtne ecumenicl.Cu ajutorulFratemitilii Smntulllie penhu eleau putut sdconstruiasciclddirilenâ‚Źcesarc li al prietenilorCannelulujdin Saint-R6my, Elenu strroripotrivitexpresiei sfinteiTerezadeAvila). unmic,,colegiualluiHristos" (treisprezece binuiau ci le va trebuinici maj mult, nici mai pulin decatpatu anipentrua ob!ire ca profrretaler terenului prevdzut pentu biserici si le fie ire recunoscuta deconstru Ii caapoiaulorizaJia sdlefie acordatS. La2 mai 1999,primapiatri a bisedciia fost pusd de PreasfintitulFlorentinCrihilmeanu, episcop greco-catolic, auxiliar de ClujGherlar, cu participarea unei frumoase asistenteecumenice. Se putea observa prezenta alat a pdstorilor, cat li a credincio$ilol ortodocsi,reforma,ti,romaoocatolici,greco-catolici din rcgiune,la fol cali a . prietenilorvenili dio Franla.

lr Schimbarri ln anuljubiliar 2000.h snrbaloaler in modsolemndec6te trei Fa!i, bisericaalost consacraH episcol.i: Vitropolrrulde Alba lulia-fagiira).i. P S. LucianMuregan. episcoplldeOradea,P S.VirgilBercea, episcopul auxilitt de Cluj-Napoca, P S. Florentin Crihilmeanu, in fata a o mie de pelerjni de diverse confesiunireligioaseii din difedtetarj. Relicvealeshntei Terezaa P,'unculd Isus au fost inseratein altarul hcut din piatrddeBorsec.De aici inaintc,bisericavafiloculin care se va inall, in fiecarc zi rugaciunea liturgica a cilugdrilelor 5i cortemplalia lor tac|lti, ,,dialog de prieteniecuCeldcoafese$tiuiubite"".

'La

cl d ibslinstalarcaepiscopdeCluj-Gher1a. 6 august2002.

\ l.sldnn lere/ldeA\ild.Ia4,,f

i r t t in p t , F .

I


Planulbise cii, carealiazi tipul celor din Maramurc5prin stuctuia sa in lemn 1i stilul moldovencsc prin planultrilobat',esteoperaunui ar.hitcct francez,luembrual Fmtemititii Sfintul llie, Andr'6Mcrckel.Acesta$i-apuscu gencrozitate itiinta sain sluibaschitului,intr{ viziuncde credinli.Plarurilesaleaulbst aprobate Pdrintele dc Emil Costindin Baia Marc,arhitect$irestaurator demonuncnteistoricc". Biseica este din lcmn, ca ii intrcgDl ansamblual constructiilor (cabala comunitard;i chiliile) inseratein pddurcade brazi. Lcrnnul ctucii deviueastfel elementulprim al locuirii noastreaici pe pilmAnt. Colstrucfiaa fostexecutat5 demestcrilocali. Fresceleau fost pictatede trei tineri romdni,1ia{ii Georgeii Mihai Stanciu,NicolaeAlexa,iar picturaicoanelora fostrealizatdde atelicrul de icoaneal Carmeluluidin Saint-R6my,pictura proroculuiTliefiind oferiti deatelierulmfuristiriibenedictine din Bec-Hellouin. Bisericaesteorientatdspreest,astfelircat celebrantul$i credincio$ii sA fie into$i sprâ‚Ź Orient cind se roagi. Spre anul 200, Clement AlerandrinulnoteaTrca rugAciunea esre spre Orient . Spre 214, Origenestede acordcl "trebuiesi ne rugdm,privind spreOrient,careestesimbolulsufletului privind spreadeviratalumind"'. Co stitt4iileapostollceprescriugi ele in mod clar acestlucru : "casava fi orienhtati spreOdent(,..) pdvind spreOrient,ei sevor rtgalui Dutttnezeu cares-a suit peste cerul cerului, spre riisalrit (Ps 67,34), i\l amintirea strtvechiului domeniu,paradisulsituat la Orient"

(2,s7).

O biser-icdde rit bizantin se compune din patru pirti care reprezinli in mod simbolicditlritcle etape^alecreitinului,pelerinin rlrers spre Impdrilia lui Dumnezeu.Mai intdi un pridvor; apoivine pronaosul, in care stiteau catehumeniicare se pregdteaupenhu botez in timpul liturghiei. In naos se adund cei botezati. Sanctuarul,in care cleml cclebreazdin jurul altarului, fepreznti Cerul, locul prezen{ci divine. Deqi de mici dimensiuni, biserica schitului respecti aceasti stucturi. O si privim pe rdnd aceste dil'eritepi4i cuo lecturi a fresCelor careacopedpereliiin simbiozdcutextele lilurglce.

'Planul lripartjl (cu trei absidela niveLrlnaosuhiii al saLrctuaruttri) esreapfoapegendalizai in secolul al Xv],iea in Moldovr. 'Cf ImilCostin,r,rdr. i1"delenntiinMatunurc,\,Ba1aMare, GutinulS.R.L..1999. ntA Ie{rndriD,u t,P"dag,Jgdl L rClcmc \rigen. Dtstre fugdctune J2.


GF$FSif*ft$t f n b i . e r i c c. c h i t u l udi i n S t a r c c r i f. r i J \ u r u l . s r . o Dc aculopl(,rii pregilirea ?.impla tera.aacopcritd. | . a c u s t i cad r u g a c i u n iAi .i c i { c a l l i : al l a r n r t al o a . . a , scanduricareestelovitd cu un oiocande lemnldcandturul bisericiipentm a chemala rugiciune, inainte de bitaile clopotului'. Chemare la rugiciune pentlu caruelite, pentru toli ceicarevin sdsealdtue rugdciunii, dar ii pentm intreaga crealie : fodle suflarea sd-l laude pe Dorunul(.Ps 150,6). Seajungela clopotepe o scardin spirali careurcdde 1 a p r i d vo r p i n i i r clopotnild. Clopotul cel mai mare este adepostitde un tum adiacent bisericii. Clopotele$i toaca risunt intr-un mod direct proportional cu gradul sirbetorii. Sunetul clopotelorâ‚Źste vioi ti vesel in zilele de sirbdtoare, molcom gi rar in zilele de

pocdinl6. pentfua acestola. sculptatdintr-un toc dâ&#x201A;Ź < stejar Ea esteinscdsi intrun cerc, simbol a[ cosmosului,gi inconjurati de literele grcce$tiIC, XC, NI, KA, ceeace inseamnd,,Isusftuistos Invingdtor".AceastApeceteeste o invitatie, intrand in bisericd,sdne depunemtoateg jile acolo,cu credinlain Hristosirviat.

'Ccle doui clopolccaresuntnr clopohrilabisericiiau fostoferitedc o pricicd; eleprovindeiabisericadinLeffincouf (Franta). Au fosttumatclaNancy,lafcl ca $i mareleclopotal tumului.daral unuiprielcndinBelgia.Un alr clopotse pentrua chenasurorile.Acestapoafi inscriplia.,Djcusculsullif' (DumDezeu singuresre afli langi cabanacomunitard de ajuns)9i numelebinemcatorului din Dijon,c6rard. l:


ff Fft0il6n$l|r ituatla intrareain bisericA,pronaosulesteun locie pregitte; aici stitcaucirtchumcnli,dicr suntcelebmteanumiteslujbemai mici ca orelelntiia, a Treia,a $asca,a Noua.Dc accca, gdsimaici in mod normal scenedin Primul Testamentcarc amintcscci Biscrieaiqi arc riddcinilein popomlalesal luilsrael.

CiclulSf$ntuluiProrocllie Pe tavanulpronaosuluiestopiotatull ciclu al sfantuluiIlie. Tfaditia patristicda ricut din Tcsvitoanarhetipulc5lugirului,prin viaqasasiraci, prin celibatul sdu, pdn inccrcareapustiei inainte de intdlnirea cu Dumnezetr'". OrdimrlCarmeluluialecirli origini urci pind la pustnicii carctrliau peM$nteleCarmel,aproapcdeur izvor numit izvorullui Ilie, il rccunoa$te cape,,Plrinteleqi Cilduza" sa.Prczenlaacesluiciclu al lui Ilie la intarea bisericii,la fel ca gi alcgcrcasfinfi]orreprezentati, suot semncA schitul sc integreaziin accastitradilic monasticdqi in mod doosebitin aceeaa Carmelului; sunt de ascmcncao legitud de reculo$titrti fa{d de CamreluLfondator din Saint-R6my pus sub patronajullui Ilie. in liturgiabizantini,ca gi ir Carmcl,cl cstcsfubitofjt la 20 iulie, uceniculsiu fiind sdrbitoritla 1,1iunie . lcoanasapoatefi venerati ilr pronaos.El line un sul de hartie cu n]giciunea devenitd devizaOrdinului Cannelului: Tu eStiviLt,Doa nle, Dunnezeulhti lsrael, i1 /iJld cdruid staL!! ( 3R 1 7 , 1 ) . Prorccul,la fel ca qi uceniculsiu Elisei, suntsculplaliii pe stranelerczervatecdntfuelilorir absidelelaterale.llie line un sul de haaie cu cuvantul Cu rdwrd an riivnit pentru Dotnnul a douadevizia Carmelului, Dutnnezeul Sayaot(3 R 19,10.14), 5i EJisei (4 R 3,14).Pemasapentmdaruriestesculplatllie la Cherit.Printe cele pahuprcligurbrialeCruciiinPrimul Tcstamcnt, pepoafia I rcprezentate D exterioarda schitului,se atld acceaa lui Ilic Ei a viduvei din Sarepta ? admanddouibuci.tide lemngiceaa lui Eliscisco{inddiDapdo sccurc cu un lemr. ii gdsimdiu nou pe cei doi proroci pe frâ&#x201A;Źscasituati la intrareaurdndstiriicare reprezintdvia Catmeluluiplantati de Ilie gi I udaliidc flirei (cf.p.2). Suntcunoscute mai multecicluri alelui Ilie. Pahr:scenealeviefii lui in celebreleftescedin DouraEuropos(sec.al IIIA Ilie suntcoDservate lea). In Muntenegru,la mindstirea din Morada, au fost pictate I unsprezece in diaconicon.Un ciclu al lui IIie a lbst scenein 1251-1252, t executatsprel540inbisericaS1intulllie, la Suceava(Moldova).El are douizeci gi patru de scene,aiezatepe doui randuri care lbc turul pronaosului.Stareafrescelornu lbcedclocugoaldidentificarea lor''. e La Stanceni,aufostrolinuteoptcpisoadedinviatasfantuluillie.

I

E

t

'"Cf.

ilianc Porrot.,yAr& t llie praorccu!, arhetipul nonall tui, B\.DteSti. At\astasia,1999 ; l.cs ' urrrs p I oph, k s Ette eI Elkicda s ld littircirc ck itienne. Btepo)s. 1997. "Ct. Zaa. S6,nt rnx't llie in cultul bizdntn. Sibix, Deisis, 2002 : Penttu a t citisti pe Ptutucu! Eliseu in tddilia bi. an ti nn,Ttln|Ias,2005. 'Cf.E^rL.. Notesur I'i.onogtuphie du sditit?r.pltetc [11. ddtt lrt t),:'qtr.t ,tc uoldoNic.in rni s,n,,oi ]. Iaii, Trinitas. 2 0 0 3 ,p . 5 1 4 - 5 3 3s. p e c 5 . 16-519.


l,?Nattcrcalui Ilic

Accst cpisoclnu cstc rcLatatin Iliblic, ci in I/ic!ile pntucilorlucrarccaLculci pini in sccolul intii al crci noastrc.purtitoarc a unor vcchi si diicritctraditiioralc. Cind lrama sa]-a Dirscut, tatalls,rua varzutun spcctacoluimitor'.Oamcni dc un alb strilucitor il invirluiar.L crL limbi dc foc qi ii dddcausI nrinancc o flacirar.Preotiii-auspus: ,,Fiitilir frici, cici locuinla copilului va 1i lumini, cuviinrul sarujudccati, va judccapclsracl cupaloqul,si 1bcul". 5 E

I

i'F CAdft-diltdsctttt,tninnprcdndftnitudtttpirnft.bfilt,ninltnc adinrat ! Cntu .t,rdz4Lfet1rt. ipn{e.,Pantnt tieastacltnltlnci n{r taft rna.uuv;teandFe: tiinJ,i$ htuh Jbftitc,lirk d;Lte,:14or n't, tfelo,ur. r' e.,', ' U | e . . 1 . 1 "l . J ( ::-s:ls:-::::::r::

j j::=ii::::1==:::---:=::

*Ile hrinit dc un corb

Jl. 'r.J I

:] ..

H s

.l

(l R 17,2-6)

lt:r,

1 n

i) ii

s

AscultdnddecuvdnnrlDomnului, llic s-adus la pAriiulChcrit fi acolo un corb i-a adus pAine qi carnc pcntru a-l hrinj. Muntelc carc il inconjoari pc proroc, p|ivirca sa intoa$i sprecorbsuntsinrboluriale hanscendentei,aie urersului spre l,umoadc dincoio,in timp cc pozitia sa ;czindd, pesterasunt sinbolul imanenlei,al cAlibriei interjoare. Este ceea ce Instituireuprinilor crlrlg.:rl nume$tedublul scqr al viefii cilugdreiJti. ascetici$imistici.

(:at csLe[e pr?d&in' proroa[e, ospndtont celtaldut. lie osrdl pri .a ;, (1:t ccsatud cu brni uin\ tot.t r'it1zi,Cnnin toli ii .AnLnn:'fa etLi.Dunovzeut no.\Lnt titu etu sJantJiifinmni'lu, 20ixlie,prirnulCaDon, cnnlareaa 3r


*Ilie qividuva din Sarepta ( 3R 1 7 , 8 - 1 6 ) Dupd ce paraulCbefit a secat, Dum[ezâ&#x201A;Źu il trimite pe Ilie ]a Sarepta.lntahe$teaici o viduvd cireiaii ceredem6ncare. Mai multi Pirinti ai Bisericii au vdzul in aceastilemeieo imaginea Bisericii qi in cele douAbuc61ide lemn adu[ate pentru a pregdti masa o prefigurarea arucii, intelpretare vizibilipe frescd, dupi modelulmai m u l t o r o b i e c t e e m a i l a t ed i r r LimogesdinsecolulalXll-lea.

arorocut h anttin .nsaed[lt|ei d rjn* ru a.ft rdnit I)ktiend tBiseftii nodrtre.A gasit api, uhi Jdina I [oud ,ucili [e hnn (...). ao d 6u.^ili [e tan ? F.stunnaxea oaci. Ps.-Hrisostom. Mal/rar1

* Ile ilinvie pefiul viduvei (3R 1'1 ,t7,24) Copilul moft esteintins pe pat, in timp ce Ilie il roagi pc Domnul sh ii rcdc,rvlaIa. S-a intins de trei ori pesle .copil,d strigat cdtredomnulSi a zis : Doamne, Dumnezeul meu, sd se intoarcAsufletul acestuicopil in el ! $i a ascultatDonnul glasullui llie ; Siso intors sufletul copilului acestdin el ;i a inviat. potivit unei tmditii

evreiefti,folositd mult de Pirintii sirieni ;i greci, Dunnezeu ii dd proroculuicheiaviclii, in schimbul cbeiiploiipecareo deline.

insennat-a[imtitskaa,lrei

ii.u&tJkred.ia.te treiori peJiuttiunaniittnruinfu-t 20 iulie,primulCanon,cdntarea a 4-a


{*Jcftfa lui Ilic (3R r s,3o-i8)

Ridicindrniinile spreccr.llie il rorgi pe Domnulsi ii ascultenrga. l'rr o cdzutdincerdelo Donnttlsia mistltiljertfit ti lennele 5i apa cute eru in sanl. Piirintii au \'alzutaici o imaginca botczuluicar-cnc fhcc sii renurr1irrr la f-nl$iidumnczci; lbcul care coboari pe jeftfi cstc atunci simbol al Duhului Sfiint carc purifrci qilumincazd.

.Deloltonlcll]itntorJi.atr{u ti:e nitd, prtrttund ctctttttcicu chunnn[unneztiegi nipgofit.fo., cttn d drscul,iottsajet[n,nntue..Penttud1erri LercU:tDct)dttditea rc]nXnnfi scat)A lininAnL utlt. 20 rulie.al doileaClanor.cirrrareaa7-a

* R u g i c i u ne a l u i I l i e l a MunteleCarmcl ?,n

Ilie s-a un:at pe Carnel Si, plec:dntluse kt pimint, si-a pus Iala intregenLolchi(3 R 18,,12). Seziireftc micul nor care veste5teploaie, inieryretati|l Er.rulMediu ca o figur[ nrariali. Atitudineasezindi, cr.rcapul irrtre g e n u n c h i . c L l n o a f l ep a r i i l ee l extrabiblice.in lileralura egipteani, ug.ritici, latinS,evreiasci,apocrili, isiallrici;i crcEtini.lra poatetraduceo iDtcnsiiconccnbarc.

i

i,ilidtx li ai o.tnl ninlii !rcdnntL, rbcAn[L li $nun.hi. pnn sJotlifi rugnciw|, [ezll!,1reJncnnf;i 6ru[rtb 2dninnlti tc ai snlufdlculLoaic. 20iulic,prnul Canor.cenLarcaa6'a


*Ile hrinit deinger Ilie s-a culcatti d adonllit acok)n^ub copac.$i iatduningers dati r^cleel,s[ I-a zis : Sanliile Si md11At1cA ! Ilie s-.r uitat ti iatd ldngd cdpdtliiulsiiu era o azimii de orz ;i un urcior cu apd (3 R

19,s-6).

Dupi ce a fost hdnit de o pasdre, apoi de o vbduvi, Ilie beneficiazdde solicitudineaunui ingerpenhu a primi o hrani uimitoarc carc ii va permite sI meargbpahlzeci de zile 9ipatruzecide nopf pana la muntele lui Dumnezeu, Horeb.

Cupred:ti1)ireimqficanf,u-tecuputereinclipltitd lie dela Ounncze\ c1to nancarepatnzeci [e zib tungii a1bai cdtdtorit IAe nintutlate.aentru dceasta'inHoreb[n t in { di cAfid : Giu egi cudnLat .Dunnezeuf 20 iulie, primul Canon,cantareaa7-a

*Ripirea

lui Ilie (4R 2,11-13)

Iatd un car delbc qi cai deJbci-au despArlit u ul de altul : in vdrtej de ya , Ilie era luat prin ridic.tle, ca li cumarfi Iost la cer.Iar EliseipliNea$i .Jtriga : Pdrinte, pd/i11te,carul lui Israel, Si cdldreltl lui !... Apoi a ridicat coio.ul lui llie, care cdzuse. Ripirea prorocului este o figura a indurnnezeirii la care omul r este chemat; Stdg5tul lui Elisei aratd dependenta sa de fiu spidtual fa15de Ilie care,prin coiocul siu, ii conferi carismasaprofeticA. tut Llr,eircl rc mea. atdnte tlie. r d arek ,nlreuna

cetenaitAetat,itxinld [in .]r pentru cei 6 v crcdinciotiti ieftaredbgrey1 cetuie sein\ogdpesteat tine, 20 iulie,rldoileaCa on,cinmrea aq-a fo lnitotut cet fletwinat, citre Sfip anuL

Notdasupraiconografieiprorocului I lie in analaleocrcilin4 reprczertarea hillie esteprjn excelc.lnlcecaa rnpifiisale.Ea apare!eliesce,in calacombe, pe u$iledin lcmnalebazilicii SlnnlaSabinadc LaRona ii pfobabilpeun moz.ic fbartedelerloraldela !e sarcoiirge, Sfantul Aquih din Milano. Intresecolele VI si X , Ilie apJlc nai !les in conpoziljaSchnnbnnil.tIatar. L \ e o x i d c d c e , o l L l . . l I X l e L . m i r lb. ., .ur , l . F r e a / i r d n J - r i . ( l J d r d r " c \ r { c nlrJdi c i . r . l , l i i e . Ii epoc8isrhstdlalanir; (serululil XIv-leJt,llie eslereptezenlal ca un isihasl.atczatiD singurAtaEa Cheritului, hdnit deun coxb.Acesttip dc icoanndonini i^npedoadapost-bizantiDn.


Prorocii CdutareaUnitdlii creitinilor implica o reintoarccrcla orJginile ln evrcicgtia1ccrcgtinismului. jurll ciclului lui llie descdsmai inainte,in mcdirlioanc.prorocii,purtAndficcarc un pergamont desfi$ulatcuunversetdin carleasa. De la stlinga la dreupta:

ffir.mut"uli.

w

3.Agheu,

de vArsfi adulti, cu barbArotundd: l)" /a rdsd.ritSipdnd la apus,marc estenumele meuprintrepopoare$417.ll).

de varstdmijlocie, cu barba locul acetta voi .tdldslui Domnul( 492,9).

ffiz.znn"ri",

ffi+.sotoni",

tanar. lira ha*,|'. Iati eu voi izhttvi pt' pctporul meudin lilrile de la rdsdrit Si de la qpus(2a8,'7).

cu ba6d albi t1 scnfii : Aprcape bdhtrAn e.rteziueceamateu Donnului (So | ,74).

w

w

z.zs\\- - . .

ffi..to,,.

/. uanrer, ILgs:24|Jt

cu barbaneagradespirliti in doud : Di, i( \ll 4.16). I vt' rrigu11u tct'tt SionD,'ntttu

t6nir, liri barbi . Dumnezeucerului va (Dn2,44). lidica m regatveSnic

w

6.Amos, bitran cu barba rct')\ita . l/ai de cei ce Jores,zirn Dunnultri.-t Ll(intunrri, :i utt delunind !(4m5,18).

w

/fS.!.4)\8'lsaia, \v.iNV// \gZ bitrin cu barba l:ungi, . Bucula-se-yd sufetul meuinh'uDonnul (ls 6l ,70).


@n''"'"-'"'

bdtrAn, cu croc . Fost-a cuvA tul Domnuluicdtremineti mi-a zis : Inainte de a te urzi tnpankce te-amcunoscut(It

1,4-s). ra.

//,Sf*\\t o.tezectriet,

w

bdtrAncuba*raascuEit d,.ASaziceDomnul Dumnczeu. Iatd Eu IDsumi voiptit,! gt iii d,,.tile M clc si lc voi cercetalEz 14.1| ).

^

//roffi)\rr,l'0i..

w

de verutdmij locie : P/ecun diJAcut,a; a li sevaface (./tb 1,15).

ffiro.tonu,

w

bitraD chel, cu barbarotunjrtd: Strigdran cdtreDomnul in strAnfurareanea, ti el m-aauzil (Iona2,3).

@tt'o*. bdtrarcubarbarotunjiti'. Mih voiesc,Mr uj er{a (Os6,6). .z-\

//.G!a)\12.Miheia,

w

tindr, cu mustala carc mijegte '. fn ziua aceea,ziceDomnul,t oi adnta laolaltiipe cei care o luaserd lal gd Sipe cei chinuili

(Mi,r,6).

ts.Naum, //,t"rY*)\ \vi iv// \::g/,2

in valstd, cu barba scurtd : 7ir /a1a Domtntlui.intn'trivr furiei lui cine 'ta )i ci epoqfesii sti 'ileascdiulimeaMEieilui (Na1,s-6). l6.Ar acum, tAndr, fErd barbi . Doamne auzit-au de Jaiua ta $i n-an temutdepuneriletale la cale(Ha3,2).


Cilugirii Bisericahind acecaa unei mindstid, sfintii careau fost alcfi pentrua inconjumpronaosulsunt cilugirii. Ladrcaptaintrdrii. *slantulAntonie

cel Mare (251-spre355), sirbdtodtla lTiaruaric La douizeci de ani, el imblati$eaziviala ascctici mai intai int-un sat,apoiintr-o pefterd,dupdaceeain plin dcsott.Injurul lui seformeazimici scltit:uti.l/iala lui Anlorie scrisi de slantul Atanasie aratd ci Antonie inlclegea si trliasce pe umele proroculuiIlie, modeldeefortpcrmancnt pentrua tidi in prezenla lui Dumnezeu,in puritateainimii ti ascultareade Domnul. Sprijinindu-sepe biografialui Atanasie,scrisi la cerereaunor cdlug[ri din Occidentqi carea fost tradusdde indatdin latini, tradili a il considerddreptpirintele cdlugirilor. Pe {iescd, bitrin cu baxbascuftd, el poarti pe cap o glugd qi ci il iuhesc."Cddragostea sp\ne. Nufidmaitem deDtrmnezeu, scoateafardli'ica"" . At oqicetuili tui ILiertt)nitotu[ dientuan.fu te, Gotezdtorutuiintru cardilN ,eh rtcpte,,non[. Pdnnt( 1itonE.u)..rtto,1?aiJa,ut at fi\pmfdt i tdaca curugdciunibtatedrhadnro, Qentruaceastarodli-tel:uiffistos Ounnezeusd sendtduia:cdsuftetebno.Lstte. 17ianuarie, topar

i *Stflntut Ioan Casian (spre a 360-433), februae snrbnrodtla29 Jsto cii discuti despreodgineasa (ScitjasauProvenla'l),darpentrupoporulromanel esteun cilugfu de laeicareesteo liniuld deunireinhe Orientfi Occident.Sefacecdlugdr' la Betleem, apoi cu pdetenul siu Ghermanviziteazdmindstirile egiptene.Colflictelereligioasealevremii i-auconstrans sdpdriseascd Egiptulpentrua mergela ConstartinopolrmdcIoan GurAde Aur l-a hiretonitdiacofl.Estehirotonitpreoi la Roma.UltiDa sa etapd.afosl

: tratahtlDespreintrut)are carecombatedoitrina lui Nestorius. Balrducu barbaajculild.et line un 5ul de hanic cu jnscriplia: Dleapla socolinld esletuiisur(t rirtulilor'o .

Aeulla ccastrdntd ai un6tnt,pdrinte,ti prin ctlrhtetz tatLai nrdtat'opeeatuturo\ pecarecerceun6tdat ,iae,intrdtnttu.tesJdtareatututui, 29 februarie,canon,cantareaa 6'a

'Patericul,AlbalrJlia,1993, Antonie34,p. 1l (cf. I Ioan4,18). )ac^sia11, Confefinlete2,1; aceastnfilrzd esterâ&#x201A;Źluati ln concluziaReguleiCarllnclului.


l,|I \||In.9tI i|)tttit ii

:

i I : 6 : { *

I Sliintul Beneclicf ts|rc ,1S0i..]7). sirbritofir lN l! nrirllie Bcncdict.niscul i Lro lantilic idsLliritlr(lin \orcia. i:i complct*Lzlifbnnrlia literaflrla llolul.,,\poi.sc r.ttige linllli SubiacopcntrLt r clucercolo o viNtadc sinqltrILatc. Mai lir,/iu esLein fiuntclluneilnintrstili liLligiiVicovalo,apoi fonclcezti doisprczcccmlinarsrifi in valcaArricnc.Se srebilcstclltoi le N4onlc ailssino. spre 529, Llndc contpllnc licilulit cNrc sinteLizciizaL cxpcdelttelelnonasticcpreccdcntc;i expune ilirlefirful spilitLtal al lcinloarcclii la Duntnczeu pr.in ascultar-c. strbconducer ealLLiI lr-istos. Estc fcprczcnlal ca un bilrin al cirui pcrqarncnt]toer'lir prirnelccu\intc alc Regulii : Ascultlr.ljLrlmclr. inviliturile maieslr'uluisi plclci-fi urechcainimii. Ple/.jnta sfilttului Llcncdict.pirintclc cirlugirilor din Occident.intf-o c.pcli b i z x n t i r i i . | l t c s t i u n i t a t c i r n o n e h i s r r u l u io f i c n t l t l s i occide Lill.

.,.('i

,.-.1 l

;1i. ':::,:,:,

, i

(:.i tl.it oiliniaii 1:l.Ltt 11 l,ior n1toiru/i,,lir a,.. at rut,i.tut,n n1 td ltrtrt.titt\''i.tt"ifl,,.'ini.li I al ni!11;ii i:t otn:,ai tli:htr;y^rrtiai iltritt ti tr niint. rnnu idi iitiuStt.,.r I taast lt slitt h|Lttnun,tt 1i ']1iin!rtLr1!lii. 't)ot.tt nnd. a tt lri:utun ru rtntllotL':tlinnttitra

l

,

;

-

l

:

I

:

:

F

rii'SIin tu I Paisie\rclicikovski( | 722 I 79.1). sairbilorir la I 5 norcnrbitc

Nriscrrtin Llcmine,dc\ irlc cilLrgalla \4untclcAlhos, apoi sc instNlcl,,ii in ltollinia. nreiiltiii la Dragomilna,apoila Secu5i in cclc Llin ur-rrrat lc Neaml. Cu uccnicii sai. cl trrclrrcclLlncroasc ) tcxtc patfisticc.din carc cca lDd mare paftc cclc care compun prinlna llrduccro tr lrikttliai slale. di nronahisntului oltodox itrtrclga sa vigoare si rodnicic baziurclo pc o rcillloarccrc lil Pilrinti$i pc fusiciuneaIui lsus.Isle canonizatdc L]iserica rLrsiin l98il. cu ocaziilsi]rbitoririiunLriMileniu dc la botczulRu\iei. I ..1 Pc licsca,cl tille in tninx dfcapli lnetaniipcntrLlr.UgiiciLLncil : . : lLLilsusliin rnina stillgritoiagLlldcstalet.

t t ' . n l d t l i t ' ^ u \ i t t 4 a n t , 1 t ) t t d l i t n i. o l s t it h i n i r i t Jiir:]1 tntl.it,lrlo,ttti ntil[1rt ttuitor r r n]iitit iar nt lti" ntnl )rlaltli\.i itrrlritor non tttii .Jlullitu:ti .' n liiitt ttttc trli . irtittitutlt ri .t .\tirriti !1li' i n Dtint nt, ltc 1',1tsitntttulrnn ,i | !tiuLl;iu,.r \i .\, ^tdF i)t\urLtli :,ii nintuilt.i 11.tL


Pc lL'rcttltdtn

rc:l .

* SfentulloanSclrarul$isfantulloanal Crucii Ufa de la inhareesteincad|atidecci doi Ioani.urul din Orient,celelahdin Occident: la snnga, Ioan Sciirarul(sprc579-649); la drcapta,ur canlclitan spanioldin secolulal XVI-lea, Ioan al Crucii (1542-1591).Cei doi slinti arati drumul carc conducela acelagiscop,ospilul ve5nic, comuniunccu Dumnezeu,simbolizatde o mdnl careicsc dintr un arc de cerc,unul cu simbolul scdrii,celilalt cu acelaal nuntelui. SfantulIoan Sclrarula tbst cAlugfula Raithu,in sud-vestulSinaiului,mai intii in comunitate, apoiin singudtate.La varstade$aizecideani,a fostalessuperioral ministirii din Sinai.Nunele de Scdrarulvine de la scriereasa ScaraRaiului. El descrieviala spilituali in teizeci de trepte: ol pâ&#x201A;Źntrucdlugtui(1-23)Siviflulile careiicaracte zeazi(24-30). explicdcaresuntviciile pedculoase In cuvantulsiu citre Plstor careexpuneindatoririlesuperiorului,e1considerbrdpirealui llie ca o imagine a urcdrii pe carul virhr,tilor : Priir virtulile acesteaai urcatJArAdepregetare ca oarecdnd Ilie iubitorul de curd,tiecu carul sdu defoc". Pe frescd,el 1ilreun sul de hAtie cu mesajul: Ostenesteledin toatdputereapenh"uca sdli se ieftepred multeleQi etrcbniceletalepdcate.Este si.rbdtodta patraduminicda Postuluimare,la fel cagiin 30 rnaftie.

Smntuttoarii Cruc;l

Sm.'"f'i",-v"',.r

Sfentulloanal Crucii visa.sddevinicartusian,candslentaTerezadeAvih l-aconvinssifieunul din primii cannelitanirefonnali.Neinlelesgi privit cu gelozie,a fostintemnifatde cdtresuperiorii lui la mindstireadin Toledo.Acolo a compusceamai marepafie a poemelorsalemisticecare exp mi dorinlade Dumnezeu.Pefresci, el line in manf,un sul de hdrlie cu versetulunuia din poemelesalemistice(O noaptecarem-ai condus,noaptecareai unitlubitul cuiubitasa),pe fondul graficea uneiadin operelesaleLlrcareaCurmclului.intredmmulbunurilorterestreii reprezentdrii cel al bunurilorcereqticaresâ&#x201A;Źpierd urcddirectspreospilul tinitar cirareaabrupti a celor cinci ,,nimicuri". Acest doctor al Bisericii a carui invildtud ne cAliuze$tein urcqul nostm spre D u m n e z eeus r e s a r b a r o lrar rl 4 d e c e m h r i e . "loan Scana|.tl,CuvA cA ?PAsbr.


3 l|fiO$UL rin insigi traseulsiu, bisericaexpunefaptul ci Cuvantulintrupatrecapituleazitimpul $i spaliul cosmic.Planulestein formdde cruce,cdcinaosul estellancatde doui abside.Acolo sti corul cilucdritelor injurUluneistrane cupaneadesusmobila. Naosul gi pronaosulsutt prevdzutecu stmne de-a lungul peretelor Nu existdbdnci in mijlocul bisericii; acestlucru hsi liberSpartea centmlaanaosuluiperrhuca celebrultii si faci cu uqurinli intfirile, tdmaierile$i si celebreze anumitepd4ialeslujbei. Candelabrul din bronz care lumineazd mai mult saumai pu{in naosul in momentele rmportanteale liturghiei reprezinti Iemsalimulceresc.Ea estefomati mai intai din doisprezece l5mpi (simbol a1 cclor doispr-czece apostoli); doilea rind numiri al iapte ldmpi (cele gaptedaruri ale SpirituluiSfdnt),rdndul

supâ&#x201A;Źrior avandtlei (SfantaTreine).Esteimpodobitd cuingerii

qi cruci. Prin predicareaapostolilor qi prin darurile SpidtuluiSfantsunteminvitatila ospalultrcimic. La stanga,.tronul episcopului are deasuprafrcsca hetimasiei,prcgitire a tronului Judecitii, fdrn Miel, in

-.Porumbelul iudecdtorului. este iimbolul Spiritllui Vangaietor. Peo pernaeslee.\pusd_caaea \ ietiiin caresunl inqcn\eloate laprelcoamenilor.Inchiseacunr.ea \a ll desch iia in ziucjudecdlii \ or fi ararale. !i secreiele Cdteva mici suprbfele libere sunt decoratâ&#x201A;Ź cu diferite rcprezentdrigeometriceale ,,pecetieiDumnezeuluicelui Viu" (Ap 7,2). Cmcealui Hristosioscrisi intr-un cerc,ca ceacareestedeasupmugii de la intrarc,are o sem1rificatje cosmologicd.Ea se intahe$te adeseaqi pe vesmintele liturgice.Monogramalui Lftisroscu literelegrecegtiA9i e, prescutdrileIC XC in crucesuntcatevadin variantelecare semnificdomniprezenta lui l{ristos in crealieii a$teptarea venirii salein slavd."Atunci seva amtApecersemuulFiulni Omului" (Mt 24,30).Perin(iiauvdzutin acestsemr crucea luiHdslos.


La nivel inferior contirluandiirul sfintilor cilugiri clinpronaos.naosulpropuneochilornoqhi slintefemei. doisprezece Pelercle Llin sLlLl.dc la dredpLa ld sldngo .

#Sfenta Caterina, sAftdtorit6 la25roiembric Fecioaridin Alexandria,foaxteveneratdatatin Orient,cat lri in Occident,ea line o roatd, i n s t n u r ecnl rt n a n i r u lerirsi p r ca n uJl 0 5 . Sh'Artinf, pomenireaceapreasfinlitd a dnstitei pit niii tab, EcaterinapreakutfaLi, sl;tu)imcu gfasuri pe Isus,Iuqitoru[ tte oanenisi tuantuitotut ti aonnuL, nre li a faruit rdbtfaretare i te-adldtat neinceLate purtdtoarete|h'infdicurafifi'dfdt'catedspdinafi peitoi 25roiernbriâ&#x201A;Ź. lalaude

ttrumrLipe f{ri.stos rtoind, :Sica wn ce erai fi.nitd. t[e [ragosLedua rfesiitartit4 [dn it lrd.idi : oupd tine poi aferga,preaf,duttateOoamne, Dunnezeu[pdrinli[or nottri 6inedt,aft eSti.

I9iulie.caDon. cenftea7

# sfentaFilofteiadin Arget,sirbatoriri laTdecembrie Eas-aliscutin secolulai XIVJea inBnlgaria.IaTirnovo.inn-o zi, tal5lsau.carelucrala cdnp, a surprins-ope calcsdimpartdsiracilor hranape careca trebuiasi i-o ducdlui. Furios,el a bdtut-o pAnda omorifo. A incercatsi ascundicorpul.darnu a pututsdil deplaseze din carzagreutilii sale devenitdcxccsivdgi luminacereascd careemanadjn Filol'teia1-aiAcutsdinleleagAsfinjeniafiicei sale.S-aprcdatautoritdtilordin Timovo.Mjtropolitula vrut si-i trarsferetxpul in catedralasa,dar din Bulgariaqi din lumeacrestinA,lire trupulnu puteafi deplasat. Au fostenumeratesancluarele nici ur cfect.Apoi, cAnda fosl citatdbise carecentconstruitdla CurteadeArge$,in Valahia,trupul s-au$ufatdeindati.


hnbriicati in costurnde liiancil folnAnci, ca tine iu m6l1astangi cruccasi in ]nina drcapti. co$ul cu carcca a dushranasiiracilor (tsururii-te inLrulDonnuf.],hriiRoma cd.tcd, drA fi trutine,.d o comoaride muftpreL/Lrupu[tustncaL;i t[e pifidnn lird siJeciotescd[fifoj,teii, iz.rorAndLiindtuii tuturor cefiitceafearyak tlin.sd c, creiin !n. Cd aceasta tin.reti[or ti cu nodfte mucenice&rctisd0a6in{u,se, d fei.id, (tcJiinAn.f tfeznienlarea trupcasci ;i tfesJdtd.rea prit it. tfe [!l oulnnezeu insutit pentru o-tLnefili sa[t:,wsekn[u-se in cdmaraceacerastd impreundcu fecioare[t ceLeinlef7pLe.$:iacun serodg| fui flistos, wtefxi sdx. pttt Ltlt suf[ete[e oasLre. Pc pct ctc d;n '!, rJ. dp lo.,ti,1w ta,ltc.tl,t,, .

*sfinta

Teodoradin Sihla,

sirbitoritZlia 7 augr.rst, o zi dupd slrbitoareaSchimbdriila falila lui Hristos S1entaromand canonizatdirl 1992.eaa triit in secolulal XVIlca ca pustnic.iirtr-o petleri din masivul Carpati. aproape de schituldin Sihla-Nean1t. Moaitcie ci seafli la mindstireaPegteriloq laKicv.

/2,_

,ttXL

!_

, - .,1i iF Sfanta Metania (spr.e 383-,139), siirbntoriril:r3 I clecembric Pdrinfiisii s-auopusintrdrii saleir viagacilugdreascir. Cu soprlsiu, a impdrfito ntarcpartea rnosteniriisalesiracilor 5i bisericilor La noarteamameisale,eaa fondato manistirede femeila MunteleMdslinilor,si 1amoruleasoluluisiu, o mdndstiredeblrbali aproapcdebisericaindl{drii.A trdit capustnicila MunteleMAslinilor.Ealineunsuldehirtic cuinscriptia: ,,precunlDo-,r,ilrii s_ a pinrt,apa $ificut".EstcultimLrl cuvantrostiL dcsfitnt.(rrtatdeJor | .211cardspuns cpiscopului sihafhilor carc triiau langI Eleutheropolis qi $i carci-au exprimnttrisrelealor cto vid plecinrlla Lromntlt

rdt:anL|1rlihind si Lrulu[[ocas'fre ni.i(jefeinaiptesrLsd.eninte, casethLntneze*tiai zidiL, reedcee;t.i ireLfnicd cfe[auttd, in careai arfunat stoftd deJecioarej cetctfe sihdtti, cnte t un glas hutfi ti preasftursc pe:tfristos itt 3 I d eccmbrie.canon.cantarcaI

'Cl. t/ie rlesdintaMiknic, Prris.1962.5L90.p 26!l.r (jatot1liins" Ld vielatinede.r"r'rrcrvlla, i.. .t6ru srlcm, 2002,tj.29 1.


)&SfentaIrina Mareamarliri lrina estesirbdloliti la 5 mai. Povestea ei variazi mult iD tiLnctiede manuscrise. Fecioari 5i martiri, ea a fost aleasipentrua fi pictali in acestloc din cauzanumcluisiu plinril 1a pace. botezcareinseamni"Paca".Canonulsirbilorii saleo invoci demaimultcori pcntrLL Cunundfinf, apardbarei[e cfiinuri1{rbtoase,f,dtuiettecutuljdciunibeipd.e[umiiti s[aw ceanerytejitii cefor cetela tftpetine 5nai,canon, canhrea r

jntri in biserici, $asecarmelitesuntpictatein abside,peparteadevestascunsipriviriicclui carc asacumsecu\ineunorcalusrritedeclauzurb. in absiclatlinspresuddelistdnga la dreapta: l

t

I *

* Preafericita FranciscadeAmboise(1427-1485), sarbdtoriti la5 noiembrie preal'ericitul Tncurajati de IoanSorcth.ducesa deBretagne. vidur a la treizecide ani,a fondat in 1463si a imbrlcatgieahainacilugdreascd. Fondatoare, oalinc in mdnio CarmeluldinVannes biserici. Cek ce i i eraumie calti!, b-am socotitpentru J{istos pagubd,fald fe acest6un te b intrecepa toate : cunoIttered[]rit{tLttosI sus.(Domnufmeu. 5noiembrie, SfinlaI-iiurghie Cf Ph3,7-8.

{F Slanta Tereza din Avila (1515-1582), sArbdtoritila 15octombde Marc misticafi femcic de actiunc,ca a refonlat Carmelulii a inmullit mdnistirile.Doctor al Bisericii,a lisat scriericarcarati drumul desivirqirii.Pesululei dehdrtieestescrisI/reausi-l vad peDumnezeu. liefiati siicunotLisfdrtitufnrdrtiibr, o ,le, cdredinptuncie,tfin i [ire pentru lsust[oreaisi-i c[uciefeparte,llrnng rfe moaftenoi t[u[ceti-aJosl hArizitd [eEt: si nori rdnitd f,eiuqiredSatumnezeiascd;curiodidU4tLicdtereza tafe cdre tur sd umeze t[esdx,ar;ired tq acum cini stai [dngd inx)dldtor in ce/, ni k.e;te pentruJtti ]ti[4 ;ificete apinfe Si ininib nodstrede dceeai iuqire pentru Qrietenu[sufbtetor noa.streJ! tos tDumnezeI nostnl 15octombte.toDar


iF Sfinta Tcrezadin t,isieux(1873-1897), sirbitoritlla I octombrio Chetnarcomeu e,steiLlbircu.Ttltritt.m Ia (:armcl la l5 ani, ea a cunoscutduDdlnodrtc o uimitoafc celeblitatc,prir difizarca Istoriei uDiributlct crre rclatcaziriLrncrJrrLL scu spirinral5i care cste tradusi in mai mult de cincizeci de linbi. Dcclarati !i ca Docror al Biseiicii in 1997.esteDatroana misiLrnilor. Ad.zitd([espinii tte$e].tdciuni, rryet{nidde[autrd(erezq ca un cin pe Cametai in;l:krit, wmdnttprin .uia1ata copi[driaa)umnezeu[ui nostruintntpat ; ca.)lctilni d ix 6iii Lui i.116;iLoare, petanja et at niltoat pentruiunea intreagdti nedi drdtat[tumu[ careurcd.sprecer: a seJace pesineinsui, in:]{ristos,asemenea unuiiopi[ ; pentru acet1std, .[eIcumcuingeii inpreundsattdf,e,ucuriespiritufLiw. Loctombfle. lroDar

in absidadinsprenord clela stdngala dreapta:

-a-

*K St'inta Tereza Benedicta a Crucii (1891-1942),sirbiroriti la 9 august A se tine inainteolui D,nmezeupcnbu lolt,/ Edith Stein,,niscutiintrlo familie evreiascddin Brcslau,a fostun frlozofstralucitor ; citireaautobiografiei rerezeideAvila a adusinimii qimintii ei "adevfu.lll']. Botezati,eaa intratla CarmeluldelaKdln,la 42 deani ; aici aprinrrtnumeledeTorczaBenedictaaCrucii. in timpulpelsecuticintzLste,eaeslelrestatasi moarelaAuschwitz-Birkenau. A l b 5cl c n o n i z ailni l o o 8 . *F Fericita Maria a lui Isus Ristignit (1846-1878), sirbntoritdla25 augusr Milostivireamai nare decdtmareamii va sprila.Ndscuti in Galilea,ea a intrat la carmel'l din Pau la 2l dâ&#x201A;Ź ani. A participatla fondareaCarmelurilordin Mangalore(Tnclia),apoi la cel din Bethleem.Coplegiti de favoruri nistice dinte cele mai extraordinare,ea a gtiutii trdiasci ill umilintd,iubirefrSloascd, totalaabandonare desinein mdinileSpirituluis fint. A fostbeatificatide IoanPaulal llJea in 1983. *Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi (1880-1906), sdrbnrorila8noiembde Intratl la Camelul din Dijon la 2l de ani, ea primeqtemari lumini despreprezentacelor treei pesoane divinein sufletuloi. Sululei dehartiepoafii inceputuluneicelebremgiciunicompusdde ea. ODunnezeulmeu,Treinepe t areo adol.A fostbeatificatIin 1984.


nu cslc (lc l sc Sc rr obscr-r'a ilbscntapictu!ii sllntilor miliLe|i.clici oare \oclliN rllorlNslrca dcztrnlr lidc rrclrrccluptlLspifiturliicll rfnrclclrrgliciunii;ille postLtlttiI Ahtild rtirtsprt,strt{. lt!o lL L,\/.

s

Deisis

I)cisis cstc urr ritttbol ll n L g i i c i L r n ;i i a l r l i j l L r c i r i i i n ' +vcdcfca.iLrdccutii. IsLc ur]sUbrcct i''...'r ,l i i c o n o l r el - i c i r r p o r l l n t . si l u i l t ': t , i l adcsciiin Rominil in rcgistfl!l iniilior al lbsiclei clir sLrd. aproapcdc altirr.Isusirt haincclc Afhicfcu lLii pc tion inhc cci dor ,.i nreltorii plincipali ai hltlupalrij. l'ccioara5i Ioiln Bolczitonrl. l'll binccLl!inlearricu mrirladfcaplal fi tinc cirdeacLrlitcrclc A si 0. Accll,stareplezentarc ilparc rn s c c o l c l cV ; i V I . s u b i r r t l u c n L a lc{cn(lcl)r orie lale cilfc ali nlaLr ccl dc pc u na, cr la .lLrclecall Fccioara Va vcni cLr sinrbolicrl. lLriIoanllotcTiilorLl pentruii Dlijlocipentrupacil(Jli.Rcprczcntefcx inaintcrrrcrgirtolul l,t! il tri tit l)t'iu.q(ntl cu aripi ca un inger 11deierltLuise bazeazipc p.otilir lui Melahia : ILllat. (lva prcgiti LIl|cLt ituinleaf(l(,i Dt(1.,(Mll. l). .Lt.,i ,1h.;i lo t{i.nt 1t rt n ttnt, lat d tt a esr :

I\'Iaicalui Dumnezeurugendu-scincolljt|rati de slinfii Pctlu;i Andrci l;ccioilra.cu rniinilc liclicaLcin scmn dc mijlocir-c.estcincadr'alidc slintul I'etrr.r siclel'r'rtelesaLr, sml)tul Ancltei. l'igLrri atit alc Lliscricii catolice.cit li alc Llisc|iciioltodoxc. PetlLr.cLrLlarba1otundil,tinc un sul cle hiltie pe cfi-e cstc scris : 1'crrl. ultrxrol u hti IIrislo.'i (:iLrc Lei e ';tic.r( intpri.\tiuli printft sltLiili ... ult;i tltt1ti Stiittlului l)unnezcu lilil ( l P l . l - 2 ) . A n d r c i ,p r i r l u l c h c n r a t . lillc o crLtccfi un sul (Lchilric inchis. inrpfcunucu PctrLrcstc siifbarrorit Pavcl ll 29 irLrric,Andrci. la 30 noicmbric.Aocstc sarfbaltofi sLnlt,in liecarern, priicjulunol schimburidc viziteintlc scaunuldc la liornrr;i ccl dc la Constantincpol. C n Q [ [ i 1 i t ( | 1 ] \ ) . \ t . t i n , 1 i i 1 L 1 . i i r | LLt, ! t , t i | | , l 1 . c n | ( a n ] l t . t L | u i , ' ' l | i p n| .nu i t ] l . t nnft. dtiruin.t.ti lis fl.ctIl.ortudstreni[1ii

.:j: ,_,.ti

.,

-l() rroienbrr. tr,r1)rr


La ni\cl sul)criotsunt rcprczeltlaLc opt sccnt'er'al!hclicc.(linrcnsiunclbisct.iciinclentiLiLnd llil clcltlcomplct: Ilttni\ cstifcr.Nriitcfcillui lh islos.Inti Dinafcal)onlnlrlUi.BotcTuI lui I Ir.istos, Schinrbe|clr l! l'.ti. Rar!rignirca. {lobori|clt ll iad, N,li|0nositclc. Cclr I Sli LciTr.cimi.carecstc icoanaltusrliilor.estcsiiltiltliilr \ ifl'lll boltii.

Bunivestire

. :-

,:l+ij:.::

AscLLlLi]Lrct dtc|1aa lrLiDunuczcLl.insolitlr , l c . . 1 ' . 1 1 . 1r -, ' t. l i ( t . . . . r r , r . ti cz , . u . . a t i t i l d i n c i r N , l r t r i e ii n p r i D i u l e p i s o t l , r r r r h . l i e : r l : r r ' - s t r. r i, l u i . , ' r r r :Br r r r . i Veshli.rcalizilrcrfigadUintcidc rrinlLrirc.

r _:. .r:::::..::

l!,..',.' ,,.... :.li . . t

l' i|tclxtut ItAtittlitii ).\ttizi ^tt o]nrttt st tutitttn:a.Ldnd tltilin tt\i. : ,Jtul lii :irnn(tll t ' , .t , t ,

t t . ,. . . . , . . , ,

i' ./ ?, ...,.. \',is.,itDdtril.tDun lidr,tt)ot n !t:sLr

t , t , . 1 1 i p , t . , , ,1. , . , . . 1t , , . ,

. 1 . , ., . , 1 . , . t . I a czLu:tBtLrufi t(, tilt Il.itt,i[t |nt.. 25 Dr ic.lrol)rL

: ';.-ii,:i

,..iii

, -:'," '

- . . . .:

il

_ ;'__ ,' 'l : : _ . 1 ' -: .- : ''.: - lI i

Naftcrcalui Hristos

, I : '^ :

'''

L l r r n ,.r ,r t i r . . rr . t C t l : t t : rU rl l l u J llrr.c ,l( \jr\lcf.i lrr Hri.r,,' irr i e r . r r r .l r u r r i r r l 1 . U . .l \ . l J i r l b i l r c f r r r r , l :| r l_. . y l r r r l r r r r ' f . ) l i r ' r l . . t : r I ( : Ir r. r i r r . r. . r , . . r r : r l. c . r c r r . l_nluncric. Suutecelclui scamini cL l'r.rrl. . rr .ir( . t:r lL:'1t li, in|Nrmintarcl din cerc va ieli lnviirl. Iste cLLlcat intr-Un]roforinl. ciici cl s a nalscutpenlnL ca prill moarleasr s:r flc ill\ills:t moartea. l'r:71'lllil

rtl,rf

,

t:tL!

'..-

l: ta,

a u L i t n r t l u - 1 . ,u t r r r . r r c l r c l z . r i n r n l ri r r .l ' r , . l . l i li i . l . . r . r ( 1l . { l : llauIiti( na \\tcsta!]ni]u, Siu.\inLlit,.rl thtnnulttistitr,sauccar lrLiAracunr( A-t3.2): in uiiktt trl d dt)Ltat lolluri \,ii te rci (unonst(. Razl clclLrminl't caresein(lrcaplisIfc PrL]rrc sc irnpar-te irl h ci filrDuri.[] subliniazidimcnsirrner tflnitari a Int,1rparii.Maica lui l)u rnczcu se l)dihnclle.cu pr-ilircaindep:rrtirtii. intoer-sii sp|e durcrlle \'iiloafc La dreeptaun i ge[. pistofi. In pi]rteadin sptrtcsliltgir sc zurcsentrgir e.re ilustlcrlriia(lofiif0.Mi,lLuitorrlri d-^.iirrcome iIc. iD tila l.i Iosifginditor.pLLs la o p .tcpcntrul irriliaci cl nLLcstctatil lrouluin|iscuL. un blrtrin eni!rn0ticirnbfarcot intr-opielcdc rllinrll. F.stcoare prislof? un lspililorul carc ii iusi ucazirincloicliasuprl vir.{initatiiN,lariei.)Isaia vesrinrlu_lpe F . m a n u e l c a r c u r n t c a z i s i s c n o s c i lodti il cl tifo t r i ( l s 7 , l 4 ) ' l : N . | | . t e r c d . | . n ' . | t | i . \ L D d vn| D u t | | l n l t n | . n i ' i r i L . | [ 1 l m i l i 1 t ] l i f a \ 1 n a ' L i ] t l t i t t i i n t r l 1 t | i ] t s r \t(|.ci,r,dc|lstt|1s,| it1\i!|l1.\ii.l!ir|in(li|)'|o|lrc[iLilrf1]l.,itij.inil.(

a'â&#x201A;Ź,.+'"

tj , .

.i l


Prczcntarcaiariisusla Tcmplu

l

l

i i

'l.l'r..rr'r'li . \ u - . r . : r r L ','rr r. , 1r r ..'lrr' lc i i r r r r ' t :i r l i . r r r : i , b i z l n l n l r . . l n t i l l n i r c li )r o n l n u l u in o s t f cU l)opo|u1slilr".Sccnecstc lirnretirdin j , r .t . l ' : r .: r r r l ' r ' P rr'. 1.r. \ t r r t ,t r i : r tri t. l ' . r 1 ', 1 ' .1 1 , ' 1 11 1, '. ; ' cu uD gc!1 dc oliandi. hsil titlirrci ir . r ' . : , l L : r . . ' 1 . . r i t , " ' i 1 , r' r r h . i . l f u | L r L r r\,rrr , r V , : r l r r l, ' . r r, r . l ' : r balcllchinulfi conslruc{iadin drcapLa . , t . , . L r t ' l uu r r ( )i . ( . ( : r . - c . i t r r : r , , r in irrtcriorLrl unciclirtliti.

tBut hiLccua(t i.uLlLltdinliLti,:t\-it.ntik1t'.dtt)un...ulriaari:,A,{nLiircntisirit.tinfltlrqitntii, 'lliinos't) ntL.:r l tot btttc pt rirstuntp,iriroruL stLflctclornoastrc, ctlct tr r dtinLil.nrlLi Jihr itrt

Botezullui HristossauTeol'ania ' BoLczullui Hri\Losdcscrisi:lecelcp"t''u i:

''....

.;i;;::

o ' a n g h c l i i( l \ 1 t : l . l l l 7 ; \ i l c 1 , 9 l l : L c " t.' l,,,rrrl. -,1 1J, rr,,:r'ilr..,rz. inccpululactivililii salcprLblico. ln ccntlulcornforitici.fh istosc\tc picLat

. '' . .

:41

rllzc llllllllloilsc pro\lclllnrl dL tr,, t . j r 1 i ' l j r i l . ' . r n b , l l r t L - r . ' i . r, ri l i r . l r ' t , - . : aurcoli sc afli porumbclul Spiritului. ij

, l

:3-141, -

lcgarturri clciubifepcrsonillclliintreTaril il jl ;il;iul.

: \\

I

I g-A j*i*

ffi

l u : r I l t u . . . / iu r n r l . r r . r r rlll i r . . , . r p l . : r i r , r . .p r ' . .l r r 1 . r . .. 1 ' 1 , 1.1. ;, 1 r 1 ' 1J :rrr ir r r r r r : t pcnlfu a-l botczr Ingcfii. cu rriinil. I lolcvoci;i tladiliarie ctLvirl in scnrnclcvcncrNtic. scinchinir'l trla stlipiinului lor'.VoalLr 4.. ...: ircopcr-itc ,r i flogc pc cci botcTxliciirrclicsclincrcladc botcz.Pc,stiscintofc sprof iul lLril)umnczcu.irragini .,',:. .t si. alccclorbotozaticdrcauplirritrrscmirnarcacuIhislos.simbolizlltincatacombcprinpcftc C i c s t u l c ul cn r i l i n { i r rl lu i l L i s t o s d e z v i l u i c - l i p t u l c i e l e s t c i u a c c l 1 5 i t i n p l ) u m n c z c u ; i o ni nr . $ i ..1.. acchlitirrI accasti1rranilistlrccstcpri|rr re\ elillietriritiui torrtc cxplicital. -

.:.i: jn]on!dnbotrintilll''Dodn

Ic,k.[ti|1n||.d'];ri|ui\nn].|i1,1!.:I,ifn5t1 ' ti1ll:1lu|]Litdil.l.,'i.|Piritulin[|i4liP l :Dunnrzul , ;i fitnu:a,ti fit tindt,nr,inrrli. fi rr.urt. trotrf

/m . ra ' : : i -

,..*,-

:

i .

! |

!j


invierealui Hristosaredouaaspeclein hadiliaiconograficiorientali : unul, ve$nicfi dogmatic (Cobodrealui Hristosla Iad,celilalt,vremelnicsauistoiic(Aritarealui Hristosmironosilelor).

CoborArea la Iad

Hristo^s,in haine de lumind, ii srnulgepeAdam si Eva din morminte. prinzindu-i de incheietura trdinii, in spatelelui Adam, regii David, Solomonqi Ioan Botezitorul; in spateleEvei. dreptii VechiuluiTestamdnt. Ir parteadejos, o zondueagri,frgurda lladesului,pe caresuntcuje,chei5i celedoui canaturialc ugii iegiteaiEri din balamalesubpicioarelelui Hdstoscare,prjn victoriasa ladulur. 5GdlrraDulerea frbtos d ifi,iat cfinfio4i, cumorteapenoark cakant[,9ice[ot&.t notminteliald f,druintu-fe. TroparaPa$ilor

Femeilor venite cu vase cu miresme, ingeml le alatd mormentul gol cu fbgiile de pdnzd : ,Vr.r este aici, .t inl)iat .

Femdtor,ascutta.ligfas[e 6ucuie : zlrobin[iaduf ceftiran,amri[icdt fumeaf,in stricdciune t[e ; a[ergapi pstin: rdri' oictt,ti .puneltpictcnilornei 6unpfp-t fuminezzL[ireameacu |ucurie t[e acoto[e uu[e a

DuminicaPutitoarelor demir lurnina'da


:].i]li'Jliri]l.:.],,i.i:ii'il']i'.:i:llgl]ii.1]ii(}cLl| rlltln]L)tjilli]()l1N1l1.tLj]l|l|l:]](]]'

' r r . a l ) r r r ' r ' - rl' lri)r i r i i r il f L L r i : r i i r i r t | i c u .l ; c i r l n r [ ] l ! iiiui i i r l l i . i i r i ; c l ' : l ' : i i r r. . _ r . r ' ; r . ' l ri r l F,l|j]]1]l]]!li|.|i''.1l'''l1l1i..li111;11'::,ii]l|]tl]l,.lj]|ll.]l|]|.gil,Ll:.r||.]iln]'].il]i.

iirta.

t ) n t , l t r i n t t t u r . t t tt l , i i L .

l n p i l r t o ld! c s u , r..l i e s i y i o i \ cs c i n c h i i r i, l ) f el l r i s t { ) si i.j l [ r r a c 0i nt r r i b i.r r r ri r no i r i r i c l u t r r i r t nl i .r prfcll(|c.i.J5,lll:,osi()iii|]|t].ll.l:lcoLrlilrllLrl.piiniliclrinlirc.\i.ilt|]]icrdu1ccj]lli|]|ttl.[,l pcDlr!aspunc:/irrrtk,.biDt,tfu:t.tlrratlit)i,/,/{\,1LI7.liNlc9.5:Lc().lll. uthanghclii\,i ihrLilli fiar r il RlslignircuocLririirltrcuccntflLii.l ]r ,-'orrltrSitlc eilee rirsLigiriiii. pi.oniLin cuie pe crurc. in locLll-'ipritarnii.in nc in1,i1isal-lconrfintirinrfc lifislo.r !:iiirfLlilorrrl (lc ti i\Lclc)fi r tllnlriof linrci. l! S llinllllLri pfcTcnii]milicii r,rii .rrr,:isi iirlicrinr'Lrela obfllzifjcLrrn lorn rlfc piLfc,:irrrcrliLL:azi nlrsteml l(alsrLinrl)iiiilii ;i n sLrlrlrtLtiil-ongin eelc i! plircsLcpe iliislignii(rlrcsl,cci:(iltltioinrl.iiit!l!uilutlutr.t,utlt)ti,.1(1,\t(/l1Nltl7.5.1;i'r'lrl5.l()). . \ i r t , i n ti i . l j s r t t i ) ) r t .ti!\ilitii::L \i t.dtn tra l(,s.|r.nbi . Itlr), unrrtrtilt! trt

. w

,:1.,1;


Eolrrrntost.tlui PtlntocN'nlor l(llrislos xtotputcfnic)ircontLrralalecei paLrucVangheli;ti;i SllnLaTrcirnc ctr pxtrrrciLntarloIfc t]ibliccdonrncscrrsuplabiscficii. I lt istos!inc in mina stingi EvNnghclia irrchisisi binccLrr'intcezi cu drerpla.F.lestclrlcTalinLr trnccrc carcpoirrti inscrtplilt:Duntne:tulput,:tilt)r,intoutl t' tL,.tltuti lin &1 .\t: ' i ;t , . t, , t, tt ti Iiu tlL(:tLtr!p( (u re o fti(:t!lo (ltc0p!ulu. li a(/t r'ri|ii[!t,ra,(Ps7c).1 -5 ]6).

-.'1:i.::',....

Iilangheli;tii sunt insolili dc simbolurilclot : Nlttei si olnul iliitriprt. Nlarcu;i leu1.Lucl;i t a L r r l rl lo. a n 1 ;vi u l t u r u l c. l r e p r o v i nd i n r . i z i u n i l p c r o r o c u l ulic ' z e c h i e( [l z l . l 0 : 1 0 . 1 4 )A- c c r s t i r irDlgine a celor'..patrufiintc" sc rcllarsc5tc in Apocalipsri(,,\p.1.7).lroarted.rvrenlc.Pifintii Llisericiiau asocialicestepiltrLrlersonejccclor lliltfu c\.cughclilti.polli\.it prilnelorctpitole din llccalc llvirnshclic. Slatci gi N'larcu, ntczati ficcu[c intr'-ocasi. incep si ;i scrieevanglrelia(lut d'u tterutuluiltti Ltus Ilt'i.ttos, fiul lui Dttil, liul lui lrt'oan (Mt l -l\ ,sthttcpun! Evatryk'lici ILtiIIt\ Hristos, l"iul

iri'l i'1.

lt'1 D,hr.ttt \'tt. ltt\,t!t,t ,\t,

.,t1.;t1

l't,','1,.,,'

lsoitt : ,,lutti (1.!fi ittlit irycIt!! tilt:t! itailttr,d /(,tci l ul( (t ]'L'r'opr(gti ! i (t1cl1 r/ (Mc I. l ).

'ii Luca se lllir 5i el i^ntfo cesl Siscfictle./.1/t.c t t t,t l tt

.'t ir.,ri,rr,,i,tl.,1t,t;.t\t,t.. t.1,,..\u\

derprt:liptcle dt,plin aLllru il( intt c nt)i l.l.c 1.1). Ioan sta agezatintf o pc$tcfal.l-.1scric l.l incepul rtlt Otltintttl Si (\ntinlttl era la I)tt u nt:cr t yi I)t tntnc:(1.!cnl ('llriu Lt!l \lo;r111.1).

I

" ,-+'r, 1t:

*

r

{-i5 Fii

R:" t:$ 5*s

.

. - l


SfintaTreime Subiectul reprezentirii Sfntei Trcjmi se bazeazape vizitei celortrei pelerini relatarâ&#x201A;Źa ]a Avramgi Sara(Gn 18,1- 15). O interpretareteologici careleaga cel doui Testamentevede in acetti pelerini asemdnetori ingerilor pe cele Trei Persoane ale Sfiotei Treimi : Tatil, Fiul $i Duhul Sfant.Cei trei ingeri stau la mas; pe care sunt puse hei cupe,simbolurialeEuharistiei. Este vorba nu de a defrli fiecare din Persoane,ci de a intra ia contemplarea misterului lui Dumnezeuunulgitreimic.

'i ii !(

Patr-ufemeicantitoare din Primul lbstament Sfinta Treime esteincadratdde patm femei din Primul Testamentde la careBiblia ne di o cantare: *Miriam, soralui Moisegia JuiAron. Dupd tleccream[rii ;i nimicireaoqtirii lui faraon,Miriam ia un timpan,aduni femeilecu , dctcu timpanccintand: Sj r'intim Donuutlui. sIavds apreasIiivit !(Ex | 5,21). *FDebora, prorocita Dupa eliberarealui lrrael. ea canth : Binecuvantalipe [)onttul .' ltultati tl,tt regilor! Cdpetenii,luati aminte! Cd.i cdntere Noi cAntaD omnului(.Jud5,2-3). ?nAna, mamaluiSamuel Dupi nagtereafiului siu, ea a ficut aceasti nrgiciune Buc talu-s-a inima tuea intru Domnul,indllatd .t:/bslJrunteameacleDonnul Duunezeti meu! (l S2,1).

*Iudita DupA victoria sa asupn lui Olofem, ea intoneaziacestcantec de mnItrxmlre Ldudalipe Dunnezeulmeu, il1tobe,cantuli Domnltlui cu chi nv aIe (lndita | 6,l).


absidelorlalerale$asemelozistaudcasupra Absidadesud: Sdobscr.,'imalegercnruci Llnci : Casia.cunoscutimai ales prin liumoasastihircdin miercureas1'An1e careii esteal boiti $i al cdruiinccputcstcscrispc sulul ei de hailie . Doanne,.femeia ceeacecdzusein pacatemulte,sitrli d Dunnezeireatd.

La dreaptaei so afld siantul Andrei din Creta (catre66074O),slrbdtorit la 4 iulie. Este autorulMareluiCanoncantatin timpulPostuluiMarc.BatrAncu barba albd, eI spl:r'e . Ajutor qi acoperitormi s-aJacutmie,spre mAfituire. La stanga LastetJsrantul Cosma (secolul al VIII-lea), cu

capul acoperit ii spunAnd: Inlelpciunea,Cuvdntul,putered ;i strAfucireati Fiu .fiind al Tatdfui.El estesdrbito t la 12 octombrre. Iatd. d uenit .)ioaracinstiLeiti preasfntei treimi, Cosna sf'nlitut, cAftAndcAfiaredceaintrei sfAfid. Aeci impreundcu [dnsu[ sdgrd.im: Qdrinte,(iub si f,umnezebscute Qtuhinpard [umeata, sizt[toqeSte fegrab pesatanasubpiciome[enoastre. I 2 octombrie, sedealna

AL:idadenord. Slantul Roman (secolul V-V!, ldnir cu barba care abia mijeite, estesfubitodt la I octombde.Autor al condacelor,el sp]Ine:Fecioora,dslAzi,peCelnaipresusde/iitlld natte. SfAntul Efrem (306?-373), "s5rbdtoritla 28 ianuade, bdtran cu capul acoperit,,spune ; lncepatura cu tncntpulfe d strdlucir ii cei intreite.

SlantulIoanDamaschin(citlo 650-750)arccapulacoperit. Ierusalime.si Pe sulul sdude haftie este scr\s. Ueseleste-te. prdeiuiti toli cei care iubili -:.. Sionul! El estestubdtodtla 4 decembrie. Qdinte loane, preaifilebpte, Eiseica t i fistos cu cdntd.i ai inwseit-o, atcdtuinet mefoctiicu insuf[are ttumnezeiascd.preatiuf,ate. Cd atingAnt(, pfuinte, aliutd ta cu fucrarea Dufiu[ui, [a Jef cu ced d [ui Aaeirt, cu pledpfdcutesunetedi ardtdt-o , Catefintlfi ti sdrdiune cu [uumezeie$ti me[n[i:i,pe toli i-dincAntat. 4 decenbrie,la stilrcavni

-.:.


conostasul, din slejarsculptat,esteperete despd4itorintrenaosti sanctuarEl esteo legaturi intrecredinciogiidinnaos$iHristosprczentin Euharistie$iEvanghelic;prin icoanelepe care le poad5,el esteviziuneamisterului.Ladreapta,Hristos$i Schinbarcala fa1i,cdieiaii esle consacratibiserica;la stenga,Nascatoareade Dumnezeuqi Inil{area Slintei Cruci, hramul

ii

Pe uta laterali nord este pictat primul diacon qi protomafiir, $tefan (cf. Fapte 6-?), stubdtorit de Bisericabizantini la27 decembrie5i de Bisericalatini la 26. Pe cea din sud, o diaconiti, Olimpiada. NdscutA intre 360-370,vdduvi pulin dupd cdsdtode,a fost consacratidiaconiqdde episcopulde Constantinopol Ncctar(381-397),predecesorul sfbntuluiIoanGurdde

Aur. Ea estes[rbatoritide sinaxarulBisericiibizaltinela 25 iulie si de Bisedcalatina Ia l7 decembde.


catevestesc icoanaaflati deasupra. Tnregis|Iulinferiorsuntrcprczcntate scenebiblice De ladreuptalastdngd.

r{z

Moise gi rugul arzand (Ic$3.1 6) Litulgia bizaltinarcarcil sirbilorescpc Moiscla 4 septembrie asociazicelc douii tcol-anii,ceadin Sinai,figuri a virginitifii Mariei,qiccadc peTabor. Spdimantatus a Xloise piziinf intAi wtfere minuMtd, inptetite e[f,ira mdiinaintepeq)umnezeu str'iillii.te ruBi fe dpaia, c1reinsemnd (dzut [-a cn trup trecint fa mijkt cdre stricdciunetinfeciodl d tllLaicd, le afost mdit .u muttnai muft[ecAtSinai; cdcia.ok fll.oise 'Muntefe.la6or dh mot^lii'fe$iteanuf din ktura ce[orci wteau impreunitu apostolii cdpeunaumnezeuaterdrdtpe!{istos schimqautusel.aEafi. 4 scpiembrie,canon,ca ta1ea I fi a 9'.I

Prorocullona

.

j I Figuraproroculuilonaseiltdlnegtedestuldedespeiconostase marin: monstrului caprototipal lui Hdstos.Iefireadin partecele (Iona2,li) dupdtrei zileesteo prefigurtu-e a iovieriiDomnului,

.

1

( c r . L v ' r' / . r Y - + , 1 .

: in pinecebJiaret ,clc' an apd tona pafiry[cintinzin'{u1i tn rttput :

Ctucii,na tuitodreaPathtuinai indintea incfiipuit-o[imuit. aDeunte d treia zi ieSin[ inoiereaceamaipresusfe [umea insennaLa I i J{istos q)annezeqcef.es d tdstignit cu trupuf; idt pitt illlriereacedtfea treiazi [umeaa [tminat. 14septembrie, canon, cantarea6, irmos

ReginaEstera Estcra,sotia lui Asucrus,ildrdzne$tesi se prezintcin 14a regcl i pcntrua salvaiudeii de un masacruiminent.Ea esteo ligurar a VJrici 5u\ (rrnacaremillnce5te. RuglciuneaEstereisuslinutide post estedati ca cxcmpludlJ

.frE)teiEstera,care In tuminicdttinatnted!\'atteii [Li fristos, pomenirea a iz6dtit peIsraeff,enoarte.

4

E

ToiagulluiAron Toiagullui Aron carcifilorcAtc(Num 17,16-26)estesimbolul cruciidatatoare deviaF.

I

(.oiagu[spreinchipuiea'laineiseprifiette cdprin ofrdskrea afespreot; iar pentru Eiierica cedtnai inainte nero[itoarea&n d 'inf[oiL [emnu[ ct'ucispreputereti spreintdri4 l4 septembde. canon, cantarea 3.irmos

--i.


cici ilreprezintipeHristospotrivit Cclcdoui icoaneccntralemarisuntnumitcicoancdespotice, naturadivini pentru celordoudnaturi: [aturaumani cu oarcs-aimbrioataclucindune Evanghelia, cdljecioaraesteThcotokos.Nalscitoarca dcDumnczcu.

llristos Llistos tine Evanghelia5i binecuvinteazi.In aurcola saseinscrieo crucccareconlinelitereleO, O, N, cccacc inseamndin grcaci I Eusunt Cel ce esle(lcq 3.14).Pc fondul icoaneiestescrisIC (lsus).XL- (Hristos).Acosto elementese regisâ&#x201A;Źscin toateicoanelelui llristos. Estc imbricat cu o tunici rofie ii o mantie albastri. Ro;ul Astl'cl, simbolizeazi divinitatea, albastrul,on-renirea. suntafimate celedoui naturialelui HristosDunurczeu, el a imbricat naturaunand.

NiscitoareadeDumnezeu Niscitoarca de Dumnezeu,dimpotrivi esteimbricatl cu ur sliharalbastru$ie mantieroSie,cAcifemeie,ca s-a lisat uDplutAde Duhulqfant.Poafietlei stele,unapecap qi una pe frecareumfu (ceadin stdngaesteasculsi de Pruncul lsus), simboluri ale viryinitdlii sale inainte, in timpul 9i dupi nagtcrc.Fccioarda tandrc.tii,ca il tine la obrazulsiu pe PrunculIsus,imbricat in alb, simbol al

mani omeneascS". Iconografiaacestuisubiecta aparut incepand cu tfadilia felei lui Hristos intipdritdpeo bucatedepanzi, tdnisb apoircgclui din Edessa,Abgal pentnr aJ vindeca de lepri. Dusd apoi la Constantinopol,aceasti bucati de panzi a devenito relicvi foarte veneratd.La 16 august cstc sirbiloriti mutareade la Edessala Constantinopol in secolulal Xlea. aumnezeu[z aI\ed.urdtufuitdu cl;ipneincfiindm,tsunub,cerdntizrtdregre$ehlt'roistre,:]-fristoase ; cd6ineai .voil cu trupu[ a te s i pe aace, ai sd fiantuietti t[in robiatuynanufui pe cei cei-di zi&t. ?e1fttuacedstacu mu[lulnitdstrigdn lie : toau [e ,ucutie[e-aiutnptut.trL1ntuitoru[nostt!, cefceai 'renit sd na uiefti funea. Duninjca I -a aParesinilorfi 16 august,ttopat


Schimbarcala Frt[ a lui Hristos Accasta fcprezentarecaro cstc piclati pe frcscar pclctclui dc vest al naosului. apale di nou pc Apostoliisuntpufi la p:rmantsubinflucnla iconostas. cscntciclivinecareelranir din Hristos sub formi dc razc.Albul veirnintelor,ca 5i cele pe care lc poartil cand coboaii in iad sau in bralele Niscitoarci do Dumnezeu estesimbolaldivinititii. Schin,dtu te di [d Jiln in 14 te, :]{istoase, QunnezelLh, atdtintf ucenicifor tii lforia Lo pe cat puteau. c\)rin([e. Strd[uceascdti noui pdciLo$i[or[x.mindtd ced ue[nlcd,pentru rufdci nilE 'Ndscdtoarei{e .Du nezeu. Dafitoru[e [e [umind,

inil{area SlinteiCruci

!l:

i .{ :*

E

Potrivit lui Ambrczie, Ruhn 9i Paulin de Nola'', sfiinta Elena, mama 1ui Constantin,ar li regasit $i identificatloculdstignirii, dupl conciliulde1aNiceea. Macafie, patriarhul de Icmsalim, ridici crucea lui lldstos cuajutorula doi diaconi.in timp ceimpirebasa Iilenaqipoporulprilesc cntcea.

tr\Antue{ft, aodtnne, poporu[ tdu ;i ,ineurinteazii mottanirea ta ; iinLinld ljitlecreditciotifor fii asupl'a tlllfndnikr f,dtaiette r:i cu ctucedLdpdzestepoporuftd1t. 14septembrieridumjnica 3-! ! plresinihr. liopar

H :' *

F

i; gt *

n re

E

in mijlocul bisericiise a1'1io strari pe carc cstcpus6,ll timpurilc obifnuitc. o icoani a unei Fecioarca tanclrelii, inlocuiti duminica ou o icoanda hvierii sau in zilclc clc sirbatoarccu cca a sdrbdtorii.Cel care intri vencrcazir aceastdicoalri cctltral5.sirutind-o ctt buzeleqi cu fruntea; cinsteadati prin intcrmediulicoanei estepcntx prototip, harulpirtrundcin ininlSliin minte.

' ^rf;bftzie, DcsI re n onft ed I Lti Ta..J.sic 12 IPL I 6. I 399) ; Rufi n, ^r,f n' hisetiLeascn1,5 lPL2l,175) : I'rulin dcNola. S.dsoare 3l (PL 61. 326).


$ f*tT Sfinta Masi in mijlocul altarului,ridicat cu o trcapti fa.ti dc naos,pc slinta tnasi pitrati carecontinein ca relicvealc sfintciTerczaa PrunculuiIsus,stl Evanghcliatul,sirnbolal lui Hristos,semnal lcgiturii inseparabilei[tre Cuvant si Sfintele Darud. Dupd citirea Evanghelieiin din.rinefilefestivc, credincioqiisdrutl Evangheliarulpe care1i-1prezinti preotulli carearati prezertalui Ilristos in la IntrareaceaMicd adumnezeieiliiLiturghiiatuncicdnd Cuvdntulsdu.El estepufiatin procesiune colrulcAntdVenili, sdneinchindmsi sdcddemla Hristos... Pe sfinta rnasdse afl5 de asemenea chivotul pentruEuharistie,la fel ca qi antimisul,pdnzi semnatadeepiscoppecareesteimprimatdpuoereaiu mormanta lui Hristosgi carecontinerelicve. La dreaptasfioteimes€estelocul in carcseimbracdcelebrantii(diaconicon),la stdngacel in cate suntpr€gititeStinteleDaruri(proscomidie).

# MaicaDomnuluiorant[ (Platytera) lncepdndcu secolulal XlJea, toatebisericilebizantinepun in absiddimagineaFecioarei''.in (careconlinetotul)sau altarului,Theotokoscu mdinileugorirtinse.numitdPlatytera concaabsidei FecioaraSemnuluiil poartl in ea pe FlristosEmaluel intr-un meda]ion,er recapituleaziti protejeazi cosmosul. q)etifte se6u.ur4 ceedceetti plind ([e[at, todtdJdpturq df,unaredingereascd $i eamufote'tlrsc:ceedeetti sJinlitd..ti rai culAnfibr, kufa fecioiei [intru careAnnnezeus d intru?at :tipruncs-afdcut,ce[ceeste 6bertcd. fidi indintef,eleci, Aumnezeu[nostru.Cdsalxu[tduscaunl:aJ,icut ti pAnkcefeLd Mi[arg te t cerui[e [-d [LcrdL.tDetinesa6ucuri,ceeaceestipfind[e [ar, toatd_fdpturd : md.irelb. Vasilecel Llrurgllasfirntului Mare

Ea estefigula Bisericii careil di pc Mdntuitorullumii 9i carc nc ducerugiciunile la Hristos, rept€zeotat in 1resca Inilldrii )acercareseafl5deasupra SlinteiMesei. Qe pred-tfdntd, curatq plea,inecw)antuta, mditd (Doamfia noastrd .[e q)umnezeu Ndrcdtoare $i punlrea qecioar.Ltl,Ldrin"cu toli sJihlii pomenin[-o, pe noi inSine untf pe aftuf Si i toatd I)iala n.oastrdhti J{ristos q)uwvzeu ni o[dm. Uhra cereredin €cieniamare "A.. Ctraba\L'dft.le Ldlitl Llel'lntiquit! et &t Maren Age, 1968,p. 876

I

I

I


'r''iniltarca lui Hristos inillarcalui llristoscstcpictatlipcboltaaltruului. Subprivirilcapostolilof s,ii.Hfi!tosgloriossc El cstc inalli, ir)lbracat in ve;mintcrlc lunrina.Capuls,u esteinconiurat dc ur nillb clucilbr-nr. r-n lnina stingi un sul cle hirtie. Doi ingcri cu nripilc clcsficutc suslin alczalpc uncUrcubeu. linil]d aur-cola clcluminicare-lincorioari.

fin

.|:,

cale ntl esle lnelllionati in Sc p||.rri esle totu5i probabili. Imnulile liturgice o rrenfioneazi. lntervenfia in-gerilor r c c c r t r e r , /lil r r r r i. . ' c r r . ' l o ; ' i .i . 1I n i l r xifi lacer. :Itutilri Le, !\"ircti.to,rre (11tD nne.(u. ql,ri:a fu, htt,tr., ttu,nn,r ,t. . ,, t .t. n,' .t , , t .t ' ]c.Jr, t t. \t", tt, it itt:tth \ I' j,, pnt:"!. ;,n!, u,'.1 i ' . ' r , r . .t r .r , r r . r (

r { , , r . , r :. '. o

/

l

,Aposloliisunt irnpirlili in doui grupc. patruapostolicu La stanga. Niscitoarca dc Dlrmnezeu doi ingeri h drclpta opt ; 9i .r|,': oli (rrrrt ,1.lfcl fcprc,/.rl,rli doisprczccc dpostoli.in timp cc Matia nu fusescinci alcs si Pavcl cstc rccunoscut intr.iln grup. Acoasta inscalnnaical nu e r e r r i r r r c n .iu. tl o r i c . c r r c : r n i c t a t .c i p l i r r d n t e r c o l c . . : i r r l 'rrri n o . t o l i cc i r r , i . r :. llristos ii figidLricftc trirnitcrcaSpilitului Stlnt. PrczclltaNisciltoarcidc IJunrnczcu

'i'e-.ff


ik impirtiEirea apostolilor *

lmpiuliqirca aposlolilorcare se afli sub Platytera se situeazd deasupra episcopilor. Ea evocd instituirea sacramentului Euharistiei care este administrat sub cele doui specii.llristos cste

reprezentatde doui orr, impS4indpaineaqi vinul la doui gmpuride $aseapostoli, in fata unui altar. Il pe sfartul Petru, recunoaqtem primul la dreapta $i sfantul Ingerii Pavel,pdmulla stanga. suntprczenf.

_._

I

T t at

+FSfintiiierarhi Sfinfii episcopifolmeazAun codegiucondusdeliturgicii IoanGuri deAur SiVasilecelMare.Pe perctelede nord, sfinlii ierarhiloan Gurd de Aur, Grigorecel Mare 9i GrigoreLuminitorul. Pe percteledesud,sfm{iiierarhiVasilecelMare,GrigorcdeNazianz5iMartindeTours. E p i sco pi i c on c e l e b r e a z a Dumnezcia'ca liturghre.Dc ce au fost aleli acestiepiscopi?Cele fei formule d e I i t u r g h i ef o l o s i t ci n c u l t u lb i z a n t i n j u n l a t r i b u i l el u i I o a n C u r i d e A u q gi Grigorecel Marc. Vasiledin Cezareea Grigorede Nazianzestcasociatcu Ioan celor Cur'5deAur piVasilcin .arhalocrea trei ierarhi (30 ianuarie).In ceea ce p r i re g t c C r i g o r e l r r n i n a t o r u l a l A:raeuiei Mari $i Martjn venit din

l l) G r i g o r ec c l M a r e t s a r b d l o nl a m a ni e )t i M a r t i n d e T o u r s ( . S r b t r ol ar i l 11noiembrie)1inEvangheliainchisi, in patru rugdciunilc Dumnezeie$liiLituryhii. timp ceceilal$ cpiscopitin cateun suldehArtiecu loan Guri deAur, sirbltorit la 13noiembrie;ila27 ianuarie: DumrxezeulostruprcDotnnullitusHristosl-ailrimis Ma tuitol'. V a s i l e c e\ 4l a r e , s a r b a t ol ar iI ti a n u a r :i e sulletului,cAci aceastava sd ceard Trebuiesd purtdm grijd, cu tot cleadinsulde.f;'unuse,tea '. Dumnezeu, dreptuljudecatotdc la ncanulotncn.rt Grigore de Nazianz,sdrbitoritla25ianua e: cela ce cu glas intreil sftinl e$ti lAudatde Dumnezeulecel sfdnt,careleintru sfinli odihneSLi, t'Rugicionea de la sfir$itxlprosconidiei. 'Nu eslâ&#x201A;Źidentificat. ''Rugdciune a preotuluila Liturghie,in iinp! cantariiTrisaglion-ului.


l (.$ti$ipred Crigorc Luminitoruf , sirbitorit la 30 scptcmblie: ,Vriprire,sl|igdtttti gt dim . sJAn (Pe,:ei trei preandi [uuiltiitori ai. [hmnezeirii cefeiintrcit strdf1rcite,y ceice razek t[umnezeie;titor dogme [umineazd tadti [umea,pe rauife curgdtoate[e niere afe inletepciunii, pe tei ce c . retdrsdrea cuno$tinlei tfa tDumnezeu af4pd toatd 'l&ti[e cef Mare { pe jigore Jdptura, pe .feotogu[, inpreund c1t liestluf lodn, ce[ ce grdieStecu [in6d. t[.eaur, toli ceiinrtrdtosLili le cw,inteb for, attundwtu ne. cu cantdri sd 1 cillstim ; cd pulxrea se roagi [rehfi penLtu 30 ianu.trie.trciicrarbiVasile cslMarc,Grigorcl'eolog!I,knn CuradeAur

*Agnelut inmijlocul ierarhilorestepictatijmaginealoi Hristospmncintinsgolpe patcn6.Aceastiicoand cadarurileofcritesunllaansfomatein nrpull)omnului. incearcdsAarate

4 &

u *Ochiulcare nu doarme

carcpareci doaffre,dar e1areochii deschigi. Aceasteftesci il arati pe Hristosadolescent proteclia lui Dumnezeu: ljutorul meuvine de la DomnLl, So$nul cu ochji deschiqiscnniiicd 4 carea fiicut cerul ;i pdmdntul.Nuta ingdduisd li se cldlinepicionrl, nu va alipi cel carete pilze;te. Ntr, u dlipeste,nu doormet:aLcarcpdzetlepe Isruel (Ps 120,2-4).Esteti simbolul z celordoui naturiale lui Hrislos,om qi Dumnczcu. I

4

fl

'Rugaciune prcoluluila Litu4hie,in timpulcantariiSanctus'ulul a


Clhiardaci doarmeca om" cl vegheazi asupra oamenilor ca l)umnczeu. Prczcntd crucii, a lancei gi a trcstioi cvocaljefifa crucii pentru mdntuircalumii, in timp ce ochii deschi;i,vcstcsc invierea.

teai athrmitcaunbu, cine Cutcdndu tewL(fetLeptape Line,imlirate ? darte scoa[dLwputerea td irsuli, cef rc te-di ttat pentru noi db 6unii,t)oie,Ooautne, sktdlie. Sliria Sirnbiti. la laude

j

q I

f; :

,7 #sfentul Albert de Ierusalimsi sfantul

?

f

Brocard Sfantul Albeft, patriarh dc lcmsalimului, ii dd slintului Brocard,prior al pustnicilorde la Muntcle Cirrmcl,prima lor Rcguli sprc 1206.Constnrctiade a ansallrblua schitului sc lcfcrir cxplicit la aceasti Reguln. in afara faptuh"ricd unul din cele zece c n r r i l r i ep o r f l an u m c l cs l a n n r l rAr il b c r tc. o n s t n r i r e r lor umeazdRegulacareprescriecd < fiecareva avea a o chiliescparati> 9inuunalingi alta. F Slintul Albcrl, anteriorepiscopde Vercelli,esle 4 ales patriarhdc Ietusalimuluiin 1205,in timp ce Sultarul inccpe rccucoriteaPalcstinci.El iqi rue rescdinlala Saint-Jcand'Acrc. La 14 scptcmbrie 1214,in timpul urci proccsiuni,esteasasinatde un prelat care fusese destituit penhr comportament imoml. Estc sirbdtorit in Ordinul Cannelitanla 17 septelllbrie.

H !

e

ht mAsurain carc dcedstasepoaLeface mdi rcn1t a6it, in :-

nijkcutcfiiLiikr seva constni unparacks.llcofo trebutesd1d reunili in fi?cdre .[iminealdpenttlt d tua parLeld .tfujirca sobmndd S/intei Lit rgnii aco[ounte selodteJacein motf RegulaCdrmelului

inbisericilerominegti,proscomidiaarecaimagi caracteristicilsrls fui mormAnt$i viziulea sfintului PetrualAlexandriei,doudsimbolurialejertfei.


ikViziunea sfintului Petru al Alexandriei ii

Episcopulde Alexandria poaftd barbi rotundd careil face se semenecu apostolulcu careoficiul liturgicil comparide mai multeori. El areo vrziune a lui lsus adole^sceut, in picioarepe sfinta masi, cu hainasfdgiatd.Il intreabl : "Malttuitoiule,cinc ti-a rupthaina?" Isusiirispunde : "Arie celnebun;iplin de toati rautatea.Fii atent la cl". Este o vizirme prevestitoaxe, cdci smntulPetrua mufit spre310,in timp ceArie nu a fo st condamnatla Alexandda d,scat in 320.ln secoleleal XIV-lea, al Xv-lea $i al XVIlea, in programele iconograhce ale bisericilor, aceasti vjziune apartine cicluluj euharistic". Adolescentulcu tunicas{asiatdsimbolizeazd hrpul Iui Isusdatirl impfi15.qanie. tteJiinyd, ApdrAn[unimea finlei treinii ce[eimaipresus j4rb u pea uneiuniminezitite,pe [-diiw.)ins, drdfinlunenoudrufespdrlirca lFilLtuicdd unuiaceestefe aceedi damnezeire cutatd[ Sicutltuhu[ 24 nolem|.'le,Ia Doantxe, strigat am

* Hristosin morment

fr T

$ n

. Bustullui Hdstosin picioarein morndnt,pe limdalul crucii, Si Hristosprunc in pateni ifi gdscscselsul in jerlfa euharistici.La sfdrSitul

Dumnezeu, Si in rai cu tdlharul ii pe scaunai Htistoqse, impreund cu Tdtdl \ri cu Jbst, Spiritul, toate uuplinduJe, cel ce e;tifird de margini. Acesttxoparcareâ&#x201A;Źstecalltat in timpu] rugdciuniiorelor din siptdmanapascal5este reluat de preot in momentul imnului heruvimilor Frescalui Hristosin morm6rtesteastfelo introducerela l-iturghieundeserealizeazd in modmisticmoarleaEiinviereaMAntuitorului".

fr fi G

Is

I

I

t\tuteftnguipenttuminemaicd,l)d.zAnfitmd.inlroapdpemine,eiu[tdu,pecaren-dizdmir[itinpa.k&fdrd .[esdnAnld;cdmdwi scuk ti ltdeoi l1reashl,,i tiNoiindllaintru sfapdca nDumruzeu,peceicecudelinld ti tu fragostepetiv neincetl.ttenLdresc. SfiintaSamb5$, canon,cAntarea a9-a "CtGabriclMnkL1,ayrrtohdePiefted'Ale\q.he,inMllange\Cha esDiehl vo1.2Arr,paris,1930,p.99-l15.Ct 'St)z.y D)*e e.Inagesttu.kcardelaprothise.inRewede;Aldesbydntines,t.26.I 968,p. 297-3I0. ::, . : .


ontemplarcaicoanelorintahcate liturgia care le-a inspimt. Rupte de via-talituryioi 5i spi tuah, arta iconograficl cste de neinleles.Am vizut de-a lungul accstcivizitiri a bisericii cAt de legatesunt icoanelepictalepe lemn sauin ftesci de lliblie fi de textele liturgicecarenu suntla randullor decato meditarca Cuvantuluidc cifebiserici ; lcoananu osteLrn scopin sjne; ea esteo invitaliela a ascultaCuvdntullui Dumnezeusj la a seldsatransflguiatde CuvantulEcut trup. Dar in acela$itimp fomele, decorulbisericii consacrdlocul in Tntp al lui Hristos, intr-o pe6pectiva atat cosmologicd,cat $i escatologjci.Privirea este coldusi la cu cel cares-adatpentrunoi. SubprivireaPantocratorcontemplaliespreunireaindumnezeitoare ului caredornininaosul,cledinciogiiStiucdelâ&#x201A;Źstestipanulatoat". temele9i Programuliconografical bisericii Schimbiri la Fali estetradilional.El,respect6, clirdirii,dandin acelcil topogmfiaclasicdaleprogramuluibizantin,linind seamade dimensiunea timp-prinanumitedetaliiimnificative unmesajspilitualcarcreflecti binevocatiaschituluiSllntei Cruci : o mindstirede carmelite,implantauin Romdnia.in careardepasiuncapâ&#x201A;ŹntrtrUniLatea dea aprofundalegilula careleagi spjritualevreii5icre|tinii cre$tiilor, in preocuparea Un Carrnel.. . Chiar de la poada de intrarea schituLui,vizitatorul,pelerinul suntprjmili de SfantaFccioari a MunteluiCarmelcarepastueazd subprotecliaei via Carmeluluiplantati d.3proroculIlie, udati de uceuiculsiu Elisei $i careiti intinde ramurileprin sfur{i;i slinte ale Carmelului. In fiecare parte a bisericii, Carmelulesteprezentin rrrod discret : in pronaos, ciclul sfAntului Ilie $i Urcarea Ioanal Carneluluial sfdntulLLi Clrucii ; in naos, iase carmelite; in altar, sfantul Brocard primind regula Carmelului din mainile p a t r i a r h u l u i A 1 be r t d e Ierusalim; icoanclorsfin{ilor Cannelu[]ie\pusespre\encrarccu ocaziasirbitorii lor : in SfantaMasi, ralicvelesfinteiTerezaaPmnculuiIsus.in spatele o troitdrcmano-catolrcrd I Uoiescsd bisericii,ii esteconsacrata petrecin cerJiicindbitlepepiit Anl. ,..de Ciilugdrile PrezenlaOlimpiadei,diaconiti din timpul slhrtului loan Gurd de Aur pe o u$i latemld a seinal{i voci in iconostasului aminteqte faptulcd,daci diaconatulllminin a cizut ir desuetudine, prczenti lungul inhegii istorii a de-a zilelenoastrein ortodoxiepentlurestabilirealui. Fenreiaeste catfi in sconele careinconjoarasfanta.Trcime, mantuidi,atatpdn cantdxetele din PrimulTestament pdni primeite sale divine la mironositele evanghelice, dc 1aFecioaraMariacare vesteamatcrnitilii careil audpe ingervestirdule invierealuiHtistos,Sila sfintclepictatein biserici.

; fl I ? f I fr


ImpluntareuinRominia Prczcniasfintilor Ioal Casian.Paisie Velicikovski.Teodoradin Sihla, Filofleia dJn Aryc;. subliniaziiinrirdicinarcaaccstuiCirrmeli RoDdnia,in limp ce aceeaa slintului Maftin iD altar a m i n t e . t e f r e z ernr trcg h i r r ri r rI r r n . i l rr r r i l . Darin plus,culolile frescelortrimit la celea1epidurii carcinconjoaribiscrica;i carcsc vcdcprin ferestre.Biseica dezviluieflacdralucrurilor,di senscontcmpliriinaturii.Vcldclcbrazilor,cafiniul trunchiurilorsauurqilor,al l.ulpilor qi al ciprioarelorsunttransfiguratepentrua dezvilui mistcrul mintuirii Doastre in Biserici,velitabildmaldcecarenefacesi nena$temla Via1i.Pistrivii din piliu nu seregisescoarein apaIordanuluicamartoriai botezuluilui Isus? Dislincti.Lintresaorusi pro{ln esteabolitiin Hdstoscarerecapituleazitotulin Ei $icareesleomniprezent in ptogramuliconografic, sub diversefome (paDtocrator, Agnel, prunc in iesle,prezentatla Templu,botezatiD Iordan sau pe in iad, stand trcn in compoziiiaDeisis),darmai alesprin cruccasa,"noul copac coborird victorios alvietii". qi al lordanului,cotbulJuiIlie, caij caruluisiu dc tbc ;i ai Pe$tiidiDlordan,porumbelulhetin.rasiei magilor,asinulgi boul ieslei,r'r turul smntuluiloan, laurul s{entuluiLuca, leul stbntulLriMarcu, monstrulmatin careil varsl afardpe lona,toafeacesteanjmaleil lauddpe Domnulin felLrllor, ca gi bogatathundcareinconjoardschitul. Biserica grefatd pe Primul Testament Fresceledin pronaos(ciclul lui Ilie fi prorccii),celepatrucintdtoarebiblicedepe boltalaosului, medalioaneleiconostasului,la fel ca gi dreplii carese ridici in spateleEvei in Coborareala Iad, subliniazdlegAturaspirituali careleagi celedoui Testatnente. Dogmac|edintciiuclaismului rrucste oareprima poruncda lui Isusin evangheliaslantuluiMaicu (12,28-29)?,l scultii Israele,Domnul Dufitlezeul oslruestesingn'ulDonnSemnal rugdciunii pentru Unitdte Bjsericavrea si fie o chemarepennanentipentru Unjtateacreitil,lilor.Viziuncalui Pctm din Alexandria,Ndsc.itoar-ea de Dunnezeu mijlocind intre apostoliiPettu!i Andrci, sfirtii oftodocii stdndalitud desfinIicatolicisunttotatateainvitalii dea intrain mijlocircalui IsuspentruUnitate. Am evidentiatdeasemeneauniversalitalea Bisericijevocatidc alegereaa qascicrarhireprezentali in sa[otuar.,,Atunci sc dcscoped o funclie noui a iconografie!djncolo dc certurileteologice seculare, artacre$tinidi mirturiaunititii dejaexistentcin credintaruricei Bisericir lui Hristos"".

rj

fi fi

Ascunsiin inimapidurii din Carpali,bisericaSchimbiriila Fat[nu estedoarun cdifrciu,eaesteun loc saqu in caresunt celebratcsacramentele Mdntuirii noastlecu o adunaredc sfinti si sfinte ai Primului Testamcntgi ai Bisericii. in modestiadimensiunijsalc, ca cste uhcnare h Unitatea Bisericilor.Estefigurda cobordriidin cerpe pamant.Esteinima schituhriSfinteiCruciin carerufte carmolitei$i aventureazd viala,peunnelelui Hristos,pentruslavalui Dumnezeuqivialaacasteilumj in tbc,incarenumai estcmorncntuldiscutiilorsterilecareopun,ci al iubirii ncbunecarespereconta oricireisDerante.

F:

ra

I'4

Id1 '8. Sendler,l,"Jm1.rrir"..r .11! Chtist Lesic6neslelo /r,{gre. Paris.DDB.200l. p.9


Qinecaetntatipe Aomnuf toti ingeriif,ui !

Biserica Schitului Stanceni  

Albumul prezinta picturile murale si iconostasul bisericii

Biserica Schitului Stanceni  

Albumul prezinta picturile murale si iconostasul bisericii

Advertisement