Page 1

Prometheus

P

Co si o původu bohů a lidí vypravovali Řekové.

usté a prázdné byly zprvu veškeré prostory světa. Na nebi kraloval bůh uranos, jenž bál se o svůj trůn a proto děti své ukrýval v hlubinách země. Však nejmladší ze synů jeho Kronos přece otce z trůnu svrhl a sám vlády se ujal. Ale že násilím zmocnil se panování, i on strachoval se o svou vládu. Proto děti své, jak se mu které narodilo, polykal. Zabít je ovšem nemohl, neboť bohové jsou nesmrtelní. matce královně stýskalo se a zželelo, že ztrácí všecky své děti, a proto oklamala naposledy Krona a místo nejmladšího synáčka podala mu kámen v plenkách zavinutý. Kronos dal se ošidit a kámen zase polkl; snad se mu zdálo těžší sousto toto než jindy, ale na zradu nepomyslil. Však královna dítě odnést dala tajně na ostrov Krétu a odevzdat vílám lesním, které novorozeně krmily mlékem a medem. hlavní opatrovnice jeho byla nymfa Amaltheia. tak vyrostl v úkrytu hošík Zeus, a protože dosáhl veliké síly, otce přemohl, z trůnu svrhl a přinutil, aby i ostatní děti vyvrhl z útrob svých. se svými sourozenci Zeus (Jupiter) ujal se vlády a sám stal se pánem na nebi. on je král veliký nade všecky bohy, hrozný zlým, dobrý však a milostivý dobrým. svraští-li jen čelo, strachem všecka země se otřese. Všecky končiny země i výsosti nebe jsou v ruce jeho, ale obyčejným sídlem a obydlím je mu vysoká hora olympos, odkud sesílá déšť i sníh, a blýská i hřmí, kdykoli zamává štítem svým bouřným, ajgidou. Na olympu žijí s ním ostatní bohové nebeští v stálé blaženosti a požívají pokrmu nesmrtelnosti, ambrosie, a pijí nápoj božský, nektar; tím zachovávají sobě nesmrtelnost a věčné mládí. Bratr jeho Poseidon (Neptun) vládne vodstvem; panuje nad mocí mořskou, trojzubcem svým vlny rozzuřuje a bouření vln zase zkrocuje dle své vůle. Druhý bratr hádes (Pluto) panuje v temném podsvětí, kam při5


cházejí duše zemřelých. manželkou tohoto přísného a krutého panovníka je Persefona (Proserpina). Z ostatních bohů a bohyň ještě jiní jmenováni budou v pohádkách těchto. Jsou to: héra (Juno), manželka boha nejvyššího a královna nebes. Athéna (minerva), bohyně jasného rozumu a moudrosti, ochranitelka věd a umění i všech mužů udatných a chytrých. Foibos Apollon, bůh slunce a světla, věštby i nadšení básnického, a proto vůdce devíti múz (múz). Vedle něho byl zvláštní bůh slunce he1ios, jenž denně jezdí po obloze, aby svítil bohům i lidem. Před ním však již na nebi se objevuje růžová eos, Jitřenka (zora, denice, lat. Aurora). Artemis (Diana), jeho sestra, krásná bohyně měsíce a lovu; ozbrojena jsouc lukem a šípy, honí kance a jeleny po horách a lesích. Zvláštní bohyně luny byla selene. hefaistos (Vulkán), chromý a nesličný, ale velice obratný umělec; kovářské dílny své má pod sopkami, z kterých proto se kouřívá, kdykoli bůh ten pracuje. Ares (mars), bůh války, těla obrovského; nosí kovovou zbroj, zlatou přílbici s vlajícím chocholem, v levici ohromný štít, v pravici mohutné kopí. hermes (merkurius), posel bohů a lstivý dárce výmluvnosti; je rychlý jako vítr a na klobouku a trepkách má křídla. Afrodita (Venuše), bohyně mládí a krásy, ze všech nejspanilejší. hestia (Vesta) byla bohyní krbu domácího a stálého ohně, lidem tak potřebného; v Římě oheň ten udržovaly zvláštní kněžky Vestiny, panny vestálky. Dionýsos (Bakchus), dárce vína a jiného ovoce. to byli nejpřednější bohové. - Však doposud nebylo lidí; v moři proháněly se ryby, ve vzduchu létali ptáci, na zemi bylo všude zvířat velikých i malých, ale člověka nebylo. Jenom pod zemí byli tvorové silní, potomci prvního boha urana. Z nich jeden nesl jméno Prometheus a ten, když konečně vystoupil z klínu země, z hlíny utvořil nového tvora, podobného sice zvířatům, ale dokonalejšího. tak povstal první člověk. 6

Pohádky starověké  

Již před několika tisíci lety si lidé v antickém Řecku vyprávěli krásné příběhy o bozích, hrdinech a různých příšerách. Tyto pověsti a báje...

Advertisement