Issuu on Google+

TTflIT||IS{TN8$il0. PORSC||I$I TURBO PDK

lrouen al olsle diuision l(anverdensbedstehverdagsduelige supersportsvogn Porsche 9l l TurbokoredenhjempArutinen,nArden brolende Mercedes-Benz SLSAMC kommerflyvende bagframedolm V8-powerog mAgevingedorel IEK5 TS OR TN ]U U LFOTOC R EPCAO. ]A (O3IV E R sME DFLE R E


ynetafen 911'erned hekspoilerog de storeTu$o.indtag foran B-stolpenkan fA de g estebil-elskeretilklappe i henderne.Men deter SLS'€n.d€r med tordenskrald fra udstsdningsrsrene stjeler gadebilledei, da det eftertalrige dragsteracceleretioner har sugetsdgodti SLS,tanken, at det er tid til etpitstoppAen lille tankstation.Detnytterikke noget atvare geDelt- nAr du Abnernagevingen,konnerfolk ren. dend€og vil snakke.Tre midaldrendemennesker,som jes ikke havdeforestilietmigvar bilinteressede, er nermest vedat falde ind i kabineni benovelse overmaskinen. Det er efterhandenet Arstiden siden,den blevlanc€ret, men sls vakker stadlgtvild opsigt.Mercedes-Benz' tuningsog motorsportsafdeling AMG gik da ogsamegetgrundigttil verks, da de overtogopgavenmed at byggeden nesteiilerBenzfra McLaren.SLSskulletilned v€re en hyldesttil

ll DeterSLS,dermed ettordenskrald fra udstodningenstjelergadebilledet

1950trneslegendadske 300 SLCullwing (rnagevinge). Resuliatel erfantasiisk.En hardkogtsporlsvognuden st mangedikkedarer Byggetoveren aluminiurns-sFceframe, ultrastivog ultrelei.Helekarrossener fakliski aluminium lortset fra bask.appeni piasL,k,saden vejerkun 2al kc. el.e! hvaode! svar;r til tre kornfedejournalisier.Tilset deriil dobleliewishbone hjulophans i aluminiumi hverthjsrne,os pai dem med racerstoddempereog fiedrefasrllsrien fi nruneropsFh rng. Bmletkommerfra et par storelungertnarmerebetegn€t en tunetog lbrsterketversionafden potenteM156V8.motor fra bl.a.Merc€des-B€nz C63AMG. Smedede,lettere stempler, skrappereknastaksleiog flowoptimerede manifolderbanker €ffeklenop pa n€Ctige 571hkog 650Nm. Medtsrsumpsmsringkunne AMG.folkenellaceremotoren laverenod iordentil gavnfor tyngdepunktet.SelvomSLS'€n er enorm,seer cockpittetfaktiskret iille, da ingenisrernehar kukketmaskinen langtbagudi forholdtil forakslen.Medlidt godviljekan man kaldeSI-Sen centermotorsportsvogn. vpgt. fordelingenmellemfor og bagakselliggerp, flotte43:s7. Kraft€rnesendeslagudviaen kardanakselikulfiber til Mercedes' forste,dobbeltkobLingsgearkasse, der eftertransak' selprincipleter montereti bagtejet. I MILTEMTIDEN ER KOLIEGANymannblevetferdig med aitanke 911Turbo,derharlabbetendel mindre benzin og opn€rksonhed i sig. Den er en af tysk bilindustdshelt store helie-nedgod Crund,for denhd veret forfinei og efterirag. tetsiden1974,hvorden forst€91r Turbokom p, markedet.

l|ntfit

D

lllul|ll.Bttl'ltctst D|(ts


$]TUfr8O PD|( ffNtrl${tn$STIG - POBSIHE

vrr dcngrng D! t idc n sh u ,l i g s l .$ r n .p ()d r.c (L ( s p o r l svogn b. r y gt c tftI s i n ck o rc c g c rs k rb cI'r.l imc g ctul tcl di g!i s konbi . l L , n n o v fr In ({ l )rg h i u l s l rr kog cn uhckl i gvegl . nc , f df b i L c ,r lbr dc lin gI'. h d s c l i g cs | c c d f,d i pi s v i n g .l kt ht rt uft grs k u, I r ( . J id frr 1 i l !l s p i rr. rk k I to v c n h , !o rturdcnhurti gtl i k os c nr v rc t th c w i d i )w ,.rk d (r,l (fD rfi d 1r). |, ; . i J | ,r .{ , r i . .i J ' , r. r.:N r " 11r' | ,_, n,' ' dc ns lu, .s k c k o ,c c s o n s k !b b.rl .! !.d h j tl pai l i t.hi ul srtk. O g I ni s s b n c n .ri y k k .d c s1 0 0p c l .Pr l ti ng (rutnorl J i l j (n' ,n fd 5 0 0h k , 1 i (tri u l s s trrko g P orschc Ioquc s r ll( ,t ( , s th i k ,,, V c . lof itrg{ c k s l r!!d s l y irl l o g!l l c tr p h d si dcsl {r,rsl (,kur v . r . M r ll p do ,,,g rtj s l i dk u n .c s .h SL Sc n Incd571hk j kkc f olgcnr c d(l :1 0 ,4N XI I 1 0 ,3rn i n .).Mfn l , vo,dtgrl bcttdcr

0,1K l {.(g.nl l i grdcIdcri !i rkfl i gf !ci 1l .tr )JcgkI vl. r o! cr j l rors.hcn, dcr l i gD cr.. cn hvi l kcnsonrhcl st! ndcf Po, RJnt ) l I gt11.rdci ri kkcol cl i sanr m cgr r d *nn Sl. S, C ,(,!. Invc,rLl i pi stt! t ( kcr sigidcll( r ' l brhcri ngcnhng,bl 1(| l {oh,hj cl ,.,dc, O g dcf dfl i gcr (. pl |Ll crrndcnsi d. rfcl l i l Lc.ockpil! jr duc. cr l ngcnV 8h, dcr | !nl (r,d. i l i sk kutl | ,1 c, t po, t f ldcr khI t il !l grrg. hl cri ok t cr sl rri nt,l bku$cl ogcr gor r r nisl(koncl{t . D E TH A N D LE ROM A T K OR EB IL.Jfgskklo i hvc,t t ild r t si, , . dl gtgodtrcl o| og nfd nx d r!tt(.1i pfrl ckttkkcviddc og khr , l l i l rl korch.gl cl l c' gl vcdcna.ovcrnrk kc, , . O gd. l. d. si dsn,j .g 1,!,i h.hcrD c.JIUIj ri bcrrtrlcftc r. ogl. n, dcr inn , , t olor rl l i d i 911si ddo ovcrvcnsl rck,rr. D .,r 3,8 . lit {, ,box. s

Dererilke neget plads,men 9ll Tu6oanno20ll yderheles00hkpAen 3,3.litersbiturbo'boxeilmponerende.lsardetlavefodrugtaeetibena8rninB

ll Boxerenfarerop ogfaldertil ro med den srerlige, raspende Porsehe-lyd O||\I/UIWB]LMAGASI|II K$XI$zMI


:)

f ri d j re kl. lDds pr c jt nlf ro { r n l n e rs i g rd .lo g l ro j t r!re ro p og Ii ,l d .,tl l , o r neddc Ds r l g ., ,rs p c fd el l d , o n l ,o rs .rrfr lk f d l i o r l. s lbil. i, . , t n, s l fc t,n e dd .I s r ]i r.S p o i tC h ,o ro l, rctrg f (1 lilr g:100. 665 k r ) $ rrL .h rl i g c s i g o d rl (i n s i !rrc t l,(,b cf!c . l pr s r l{ d{ hk . , r D c n frc d tb rc ri r.rn i g 5 i )N i ,i ot. rx)sl . hr r r k lloIf r luf b o c fi !, s i d u l rx rv rn !i l l l N f7 0 0N r r lil rr o l r [] { . u1, l. , r , nlr (.ft .1 .d c r b rrh tr.r0 l i )0 ,,i tr fi r 1,6ri l r 1 ! 1. ,og dr lir d. s t! tr. d y ,rJ ,i i s t.c ,rr)1 ,) .p h :..g , d0 v i (,, . rs lir ] la , ) r d. , ,,r| ,ri,g rf rr l g l s . l b c l trs ti rl ,rg . D cl sk,, l11. , r l, r ls k ( v ih [1 i (rr.r1 )v (rlI ;rl ] rrr)o r l i l c rx s sso Sl j v.c' r " c ic s r . r blL l rd s ry ri rrg j c g. v j p p c N c rrv rl g fR Jr ov cri L h ,' ! . 1 h' I l{ l( cpr , S p o rtk rrrp t)f.i i ri i d t.rh o rr$ l l cfa ur r t sP(,d cgc r r l( r s s en op otjs rri ' ri d i gg ti ,d c rk ti v es l o d d rn ! pc n 'c l rr Not r nr llll S po,t -o p s :!tn i n g ci nh l rd h c d .D ft s i d -

slc.r cg.irrllg iLk.rodven(ligl. Spofrl,lus l(fuppcl lltd.r jcg h n g , e n e 1 r u r d e nr k l i v c i c r c t s ! i g t R l c c . s k i f i e p f o g r i n ri s {r r k x s s c n ,d c r p r s $ r ' f i . n b x n e i h e r r d e p r l a r d c v c j . l i b l i u n c l l;t Incgct!ldet godc. P D ( - C I A R ( A S S E N E R D E I {D E L T E , , k r , l i , g f , o , n n r f r r t i 9 l l l i L x i p r s R . r d . i , g r i , s k . . n l ( , 1 f f r l i , k t l ( L I i I H cv r . l R l v . s l ( l l i ( . Ii , r . l l . n , N o g D l o v c r b l l ( . r l t , r n c i , f L l , r s s {r i f g l ( N . l . r , x r d . r i r x i d ( 1 s o r n d , . l . s h . v . d ( p r d {, r g o J . r . l f s o , , , l t ) n o g l l l , r l N r l g . s l ( l l i . I l r s l ( r l I J d c l x l {, c p x l c r v d i r t l ( 1 ( f k s t r r u d s t y i I s l c d . 1 f ; , r o , , , , i , . l h . g c l i n g c r r r r k o , r r . , k, l c f l r , , *n r k ! , , v c r c f d r v i r c n d c r t b r u g c . Fo$tc g g, du lRdcr spccdr(rr i l)r,,d i cn Tu o, blivcr d t r c h o k . r c t . D o t n r k s i m r l c n r o r n c n ri n d l i n d c f s i q r l l o ( d c

\.-_./

tt;.,

ffit

ta

: ,;.,::?.. |.1.'::


v ed] q50o /mi n .s , i D L rk s ibsl i v e rd u n a g l e.l i l ' adc udnsel om dr er ni n g s aell l e rg e a ro g d u m l s P€ n dei b€ne' f^rarhol de Dl. Du komme!Jtreo som skudt fr" er CaLli'g gever m€ns iuhorer luftmolekvlernebliveflaetisennemmaskinen'n'r lrrchjulsrakkeL og 'oared'iTerenrbleri b"gtoreLso ge! foat fe samtlieekr€fiei i asfaltenuanseiom den er fedtet'gru' setellertor:Effektudviklinsener lineEr og kontrolleret,sadet er barct hordep, og nydedensindsop!ivend'accelerauor' goor S r y r eloe ' b l i v e ri k k el e r:d e !e r d e ns a m m edP l rkate arion $m der e! underindsrr folelseunder ^cele "rgiede on al r in- pi, uirs . Po rs c hhea r.n s a n ' k efo r' u n i c frl osofi sl s k a l ' e re mrn s e o o b l e L a ccel eral i onse\n€n br e" m s e k ra fre r og bremser der skerting og sager,nir du sliPPerspeederen ned for en skarpkurve. som nildt sagtfungerestbilenkor;rmed standardbremser' nr udm*rke-. Iee hanger j 'elen -il ieglosne!bremselrukkeL os , ende rs n u d e n' k a p r n o d I o l re a e tn i rg$ki l l e komret o"mgr.nde.og med m,-er rfgLeb i folvognendvkkerregInd r l .' n d i c g o d ro g h a !enl akkerr)ngde i *v inqe. D e i s -v re a ud .rero n n g o rdeh' i drmi rdre r r al- ei me nfi re rj u l s rr:e l < r' de meie hardcoreGT-modelend dei, ageressiviindsty;ingen Til geng;H kan du lukke oPlor superkrefterne,sAsnart

sLndad et hriefeklire b€mserned sttbe' i€hsskiv€i Kennihskiwr kster 249643l[

llflEzln 02ltlllllll/'BliMl6asllltl0l{

oe va.drettesell€r i fo6k.men senderen klar fiilsn til foitidensMercei€eBei2 SLl00

snudenpeee!den rigugevei Du bl:verlogsraveliglall tager u" 1n* " i n!q sl ynserud a' { rnget nl rTurbo€ns4t t etsig D6r bl'ver i's o;forhi u.enehol der' poret ud l i dri baevos;en, ardrlstierit oerjoles som en lille dEciPlinererlanonkugle at orersku"og kontrollere.Ogden erhurtig 60 somir ""m km/tforful d skruemel erviti l l ' 7 se k ti l 100 SLS'ENRUMLTRUTALMoDIGT' mensjeg s&iterden op, som ieevil haveden lnde under magevingenmellem forsederni ind$ rlu den serllgeAMG D(iv€ unit hvordukan tempa amentp, en dre'eknapvalg V iusLere eearkas'ens bl i \erdenf or do\ enoC i normahndsri l l i ngen rorMan' uelto . liq Dernesre! der Esc4ystemer som kr n aulon dtee"r.ae ru" eresi fl erei ri n- rS c S po-re! i l ' kenoge - d'! ! g'udgar Cs' ned en elhr r r dens pui Lr. S ci i .l nappenog A MG_kraP pen pille ved' hellerikke behover iavo!itjndsiillins ieC N rr reetommerdi re(tel ra 9l I Fren fol esSt S somom al den er'felmmeterbredoeottemeterlang,sAde foretepar kilometercruiserieq siille afstedm€d V8'erenparkeretl toPgear' Det dunkende,dybelydsporplanieret stortfedt smil pi dii amerikaner-bil'du fias, for sr-sen lyderson den allerfedeste sLSen ikke selvom er ogsl die Komlbnen k,n foresiille sod, benyttersig af dsetrick som justerbarestodd€mperetil at bladekoreturenoP .

Partyr .k nr. l : M agding€dtrene som ,bne t en 70 gade6 tinler' Dd lrrw,€ke lellerl.nse add at lurre d€m ded eregtne


l l r p x, l{if , ,icd vf,,stic lj.r, tr l RI do . i, gr c ndf . r r c l. i r rg slt rLlcrlr os nrn or()[lrr.r ic r i r ' ] r . 1, r nf ns d. l k r r l{ l, r c t |n , 8n,,gf i, kln oll,,i,,g sio ,.,r, . \ "1. 1. , , ' J , , l L r ' . {1 \ v r'fl. J.., " ...',r. i , r ' , i dcr.,.,,,r(ci,,ioro , l,vo , ja, d. , r lr J d. lb. ds l, , , i, du g i ( r tlcr krivff lir 4 5 00 0./r nir o1jot lil r l( , s t v s hjli lls hls I t , i d . ,. Df,i lar sr d ov,i., (iur l( . , , V8' . , gr i, r , , r ) h. , , r ' , r s j. g l , ) l { L((shrxll liL brg f st!d .1. s on lr r ! d. Nlf r c . dc s llc nz ' ly d i f i f , r rnorspo,lkJtr l No hr',I I I n, , g, i, r s ls il l( t pus i, pr s lc (l. l x 1,,rig.an) 1 00 krn /l(rgcf ilir lg. v or . s nr x ling l9R, ( . . l l t J 0 2 { . k. trr.( fr i9lL IL, h, r nc r r n. lf bldni. t js v Llr

di rn fr sl onc.Jardft l oLcs sorrorrr,dr s ddfr ri r d1Ldr :!rs.rr fu(a S tS .i rssl d' (.1$ bl i !fr j fg 1,1,,l i gl ,ri .1. l ;rl ,ol i g rrral l ar Mcrcfd.sl rrr farsyrcl(l cr nrfd rr)g.l sr usdl xrl i gl y!ri fl supfrtfu\i st go.Ll vr:gl sl ),fl oj ,d.tLrdf, di gny,.sl ' ,kj .,, ,,i cdl i ,,g.,spi l zgfl i i hlsrrnl . i i g nk\l r1df,r i ggciL{Li pp(sl r i rr A rl l )l l hn vi l k,j cgkhfl l atr,l ra{ l (,rlvo, S l S .cl ,rul i ,r. l i )rd.n [" 98.r si s l Lri gd. ])i i( j rl r ci rl l \r' s.| t r. cc. rk.,sn,r otl tn,si gdog!, { rl i gl ,l o,sl vi d.,,,i rsr,)l l i ,,si v.i , sl i l . l i i gfrd.l s)nron) r1d.r .r l i )rsnl (l s t)r sti l l crx,. Jrl x.l | JgclB i !.r.Lc.i ri dl rylrl rl vu. .r ()ri !c.1i (nkLIrl r)ri [1.

D' -(:

iurnarwwuurr,rft lstlnor m


lNflitililgg,'!.

_

|(tll'IKURBEI'IITBll|E

ss

al AUOIR8CT er denhardcorevetrion AudisvekorendcsportsvognMeds60 ma tch er denna hlf raVlo -moto ren stenSLs rtst/rle mcnsfieh)ustrakkel p, 120 gorde nk pp estabve dto Pf ar t en

SUPER. GALLARDO LAMBOR6H(NI erAud en3flamboLEGcERA 1P570.4 yant esosterde rgo rsg Llm ed570hk , ct h c r lgtaggr es ocean cr aflu l6b ero e svtdeeg n prs45 mokl

458ITALIAcr vorcsflvorir Fâ&#x201A;ŹRRARI V8c( d.r tager9.000 Dcnsmanisko o/ m n lon bn de tmcd ch y nhur t s dob oCmar(edcc holtkobngsscarkaso m.sl modcrncc.(tronlk selter 453ercnSLS versus 911 Turbo