Page 1

TTflIT||IS{TN8$il0. PORSC||I$I TURBO PDK

lrouen al olsle diuision l(anverdensbedstehverdagsduelige supersportsvogn Porsche 9l l TurbokoredenhjempArutinen,nArden brolende Mercedes-Benz SLSAMC kommerflyvende bagframedolm V8-powerog mAgevingedorel IEK5 TS OR TN ]U U LFOTOC R EPCAO. ]A (O3IV E R sME DFLE R E


ynetafen 911'erned hekspoilerog de storeTu$o.indtag foran B-stolpenkan fA de g estebil-elskeretilklappe i henderne.Men deter SLS'€n.d€r med tordenskrald fra udstsdningsrsrene stjeler gadebilledei, da det eftertalrige dragsteracceleretioner har sugetsdgodti SLS,tanken, at det er tid til etpitstoppAen lille tankstation.Detnytterikke noget atvare geDelt- nAr du Abnernagevingen,konnerfolk ren. dend€og vil snakke.Tre midaldrendemennesker,som jes ikke havdeforestilietmigvar bilinteressede, er nermest vedat falde ind i kabineni benovelse overmaskinen. Det er efterhandenet Arstiden siden,den blevlanc€ret, men sls vakker stadlgtvild opsigt.Mercedes-Benz' tuningsog motorsportsafdeling AMG gik da ogsamegetgrundigttil verks, da de overtogopgavenmed at byggeden nesteiilerBenzfra McLaren.SLSskulletilned v€re en hyldesttil

ll DeterSLS,dermed ettordenskrald fra udstodningenstjelergadebilledet

1950trneslegendadske 300 SLCullwing (rnagevinge). Resuliatel erfantasiisk.En hardkogtsporlsvognuden st mangedikkedarer Byggetoveren aluminiurns-sFceframe, ultrastivog ultrelei.Helekarrossener fakliski aluminium lortset fra bask.appeni piasL,k,saden vejerkun 2al kc. el.e! hvaode! svar;r til tre kornfedejournalisier.Tilset deriil dobleliewishbone hjulophans i aluminiumi hverthjsrne,os pai dem med racerstoddempereog fiedrefasrllsrien fi nruneropsFh rng. Bmletkommerfra et par storelungertnarmerebetegn€t en tunetog lbrsterketversionafden potenteM156V8.motor fra bl.a.Merc€des-B€nz C63AMG. Smedede,lettere stempler, skrappereknastaksleiog flowoptimerede manifolderbanker €ffeklenop pa n€Ctige 571hkog 650Nm. Medtsrsumpsmsringkunne AMG.folkenellaceremotoren laverenod iordentil gavnfor tyngdepunktet.SelvomSLS'€n er enorm,seer cockpittetfaktiskret iille, da ingenisrernehar kukketmaskinen langtbagudi forholdtil forakslen.Medlidt godviljekan man kaldeSI-Sen centermotorsportsvogn. vpgt. fordelingenmellemfor og bagakselliggerp, flotte43:s7. Kraft€rnesendeslagudviaen kardanakselikulfiber til Mercedes' forste,dobbeltkobLingsgearkasse, der eftertransak' selprincipleter montereti bagtejet. I MILTEMTIDEN ER KOLIEGANymannblevetferdig med aitanke 911Turbo,derharlabbetendel mindre benzin og opn€rksonhed i sig. Den er en af tysk bilindustdshelt store helie-nedgod Crund,for denhd veret forfinei og efterirag. tetsiden1974,hvorden forst€91r Turbokom p, markedet.

l|ntfit

D

lllul|ll.Bttl'ltctst D|(ts


$]TUfr8O PD|( ffNtrl${tn$STIG - POBSIHE

vrr dcngrng D! t idc n sh u ,l i g s l .$ r n .p ()d r.c (L ( s p o r l svogn b. r y gt c tftI s i n ck o rc c g c rs k rb cI'r.l imc g ctul tcl di g!i s konbi . l L , n n o v fr In ({ l )rg h i u l s l rr kog cn uhckl i gvegl . nc , f df b i L c ,r lbr dc lin gI'. h d s c l i g cs | c c d f,d i pi s v i n g .l kt ht rt uft grs k u, I r ( . J id frr 1 i l !l s p i rr. rk k I to v c n h , !o rturdcnhurti gtl i k os c nr v rc t th c w i d i )w ,.rk d (r,l (fD rfi d 1r). |, ; . i J | ,r .{ , r i . .i J ' , r. r.:N r " 11r' | ,_, n,' ' dc ns lu, .s k c k o ,c c s o n s k !b b.rl .! !.d h j tl pai l i t.hi ul srtk. O g I ni s s b n c n .ri y k k .d c s1 0 0p c l .Pr l ti ng (rutnorl J i l j (n' ,n fd 5 0 0h k , 1 i (tri u l s s trrko g P orschc Ioquc s r ll( ,t ( , s th i k ,,, V c . lof itrg{ c k s l r!!d s l y irl l o g!l l c tr p h d si dcsl {r,rsl (,kur v . r . M r ll p do ,,,g rtj s l i dk u n .c s .h SL Sc n Incd571hk j kkc f olgcnr c d(l :1 0 ,4N XI I 1 0 ,3rn i n .).Mfn l , vo,dtgrl bcttdcr

0,1K l {.(g.nl l i grdcIdcri !i rkfl i gf !ci 1l .tr )JcgkI vl. r o! cr j l rors.hcn, dcr l i gD cr.. cn hvi l kcnsonrhcl st! ndcf Po, RJnt ) l I gt11.rdci ri kkcol cl i sanr m cgr r d *nn Sl. S, C ,(,!. Invc,rLl i pi stt! t ( kcr sigidcll( r ' l brhcri ngcnhng,bl 1(| l {oh,hj cl ,.,dc, O g dcf dfl i gcr (. pl |Ll crrndcnsi d. rfcl l i l Lc.ockpil! jr duc. cr l ngcnV 8h, dcr | !nl (r,d. i l i sk kutl | ,1 c, t po, t f ldcr khI t il !l grrg. hl cri ok t cr sl rri nt,l bku$cl ogcr gor r r nisl(koncl{t . D E TH A N D LE ROM A T K OR EB IL.Jfgskklo i hvc,t t ild r t si, , . dl gtgodtrcl o| og nfd nx d r!tt(.1i pfrl ckttkkcviddc og khr , l l i l rl korch.gl cl l c' gl vcdcna.ovcrnrk kc, , . O gd. l. d. si dsn,j .g 1,!,i h.hcrD c.JIUIj ri bcrrtrlcftc r. ogl. n, dcr inn , , t olor rl l i d i 911si ddo ovcrvcnsl rck,rr. D .,r 3,8 . lit {, ,box. s

Dererilke neget plads,men 9ll Tu6oanno20ll yderheles00hkpAen 3,3.litersbiturbo'boxeilmponerende.lsardetlavefodrugtaeetibena8rninB

ll Boxerenfarerop ogfaldertil ro med den srerlige, raspende Porsehe-lyd O||\I/UIWB]LMAGASI|II K$XI$zMI


:)

f ri d j re kl. lDds pr c jt nlf ro { r n l n e rs i g rd .lo g l ro j t r!re ro p og Ii ,l d .,tl l , o r neddc Ds r l g ., ,rs p c fd el l d , o n l ,o rs .rrfr lk f d l i o r l. s lbil. i, . , t n, s l fc t,n e dd .I s r ]i r.S p o i tC h ,o ro l, rctrg f (1 lilr g:100. 665 k r ) $ rrL .h rl i g c s i g o d rl (i n s i !rrc t l,(,b cf!c . l pr s r l{ d{ hk . , r D c n frc d tb rc ri r.rn i g 5 i )N i ,i ot. rx)sl . hr r r k lloIf r luf b o c fi !, s i d u l rx rv rn !i l l l N f7 0 0N r r lil rr o l r [] { . u1, l. , r , nlr (.ft .1 .d c r b rrh tr.r0 l i )0 ,,i tr fi r 1,6ri l r 1 ! 1. ,og dr lir d. s t! tr. d y ,rJ ,i i s t.c ,rr)1 ,) .p h :..g , d0 v i (,, . rs lir ] la , ) r d. , ,,r| ,ri,g rf rr l g l s . l b c l trs ti rl ,rg . D cl sk,, l11. , r l, r ls k ( v ih [1 i (rr.r1 )v (rlI ;rl ] rrr)o r l i l c rx s sso Sl j v.c' r " c ic s r . r blL l rd s ry ri rrg j c g. v j p p c N c rrv rl g fR Jr ov cri L h ,' ! . 1 h' I l{ l( cpr , S p o rtk rrrp t)f.i i ri i d t.rh o rr$ l l cfa ur r t sP(,d cgc r r l( r s s en op otjs rri ' ri d i gg ti ,d c rk ti v es l o d d rn ! pc n 'c l rr Not r nr llll S po,t -o p s :!tn i n g ci nh l rd h c d .D ft s i d -

slc.r cg.irrllg iLk.rodven(ligl. Spofrl,lus l(fuppcl lltd.r jcg h n g , e n e 1 r u r d e nr k l i v c i c r c t s ! i g t R l c c . s k i f i e p f o g r i n ri s {r r k x s s c n ,d c r p r s $ r ' f i . n b x n e i h e r r d e p r l a r d c v c j . l i b l i u n c l l;t Incgct!ldet godc. P D ( - C I A R ( A S S E N E R D E I {D E L T E , , k r , l i , g f , o , n n r f r r t i 9 l l l i L x i p r s R . r d . i , g r i , s k . . n l ( , 1 f f r l i , k t l ( L I i I H cv r . l R l v . s l ( l l i ( . Ii , r . l l . n , N o g D l o v c r b l l ( . r l t , r n c i , f L l , r s s {r i f g l ( N . l . r , x r d . r i r x i d ( 1 s o r n d , . l . s h . v . d ( p r d {, r g o J . r . l f s o , , , l t ) n o g l l l , r l N r l g . s l ( l l i . I l r s l ( r l I J d c l x l {, c p x l c r v d i r t l ( 1 ( f k s t r r u d s t y i I s l c d . 1 f ; , r o , , , , i , . l h . g c l i n g c r r r r k o , r r . , k, l c f l r , , *n r k ! , , v c r c f d r v i r c n d c r t b r u g c . Fo$tc g g, du lRdcr spccdr(rr i l)r,,d i cn Tu o, blivcr d t r c h o k . r c t . D o t n r k s i m r l c n r o r n c n ri n d l i n d c f s i q r l l o ( d c

\.-_./

tt;.,

ffit

ta

: ,;.,::?.. |.1.'::


v ed] q50o /mi n .s , i D L rk s ibsl i v e rd u n a g l e.l i l ' adc udnsel om dr er ni n g s aell l e rg e a ro g d u m l s P€ n dei b€ne' f^rarhol de Dl. Du komme!Jtreo som skudt fr" er CaLli'g gever m€ns iuhorer luftmolekvlernebliveflaetisennemmaskinen'n'r lrrchjulsrakkeL og 'oared'iTerenrbleri b"gtoreLso ge! foat fe samtlieekr€fiei i asfaltenuanseiom den er fedtet'gru' setellertor:Effektudviklinsener lineEr og kontrolleret,sadet er barct hordep, og nydedensindsop!ivend'accelerauor' goor S r y r eloe ' b l i v e ri k k el e r:d e !e r d e ns a m m edP l rkate arion $m der e! underindsrr folelseunder ^cele "rgiede on al r in- pi, uirs . Po rs c hhea r.n s a n ' k efo r' u n i c frl osofi sl s k a l ' e re mrn s e o o b l e L a ccel eral i onse\n€n br e" m s e k ra fre r og bremser der skerting og sager,nir du sliPPerspeederen ned for en skarpkurve. som nildt sagtfungerestbilenkor;rmed standardbremser' nr udm*rke-. Iee hanger j 'elen -il ieglosne!bremselrukkeL os , ende rs n u d e n' k a p r n o d I o l re a e tn i rg$ki l l e komret o"mgr.nde.og med m,-er rfgLeb i folvognendvkkerregInd r l .' n d i c g o d ro g h a !enl akkerr)ngde i *v inqe. D e i s -v re a ud .rero n n g o rdeh' i drmi rdre r r al- ei me nfi re rj u l s rr:e l < r' de meie hardcoreGT-modelend dei, ageressiviindsty;ingen Til geng;H kan du lukke oPlor superkrefterne,sAsnart

sLndad et hriefeklire b€mserned sttbe' i€hsskiv€i Kennihskiwr kster 249643l[

llflEzln 02ltlllllll/'BliMl6asllltl0l{

oe va.drettesell€r i fo6k.men senderen klar fiilsn til foitidensMercei€eBei2 SLl00

snudenpeee!den rigugevei Du bl:verlogsraveliglall tager u" 1n* " i n!q sl ynserud a' { rnget nl rTurbo€ns4t t etsig D6r bl'ver i's o;forhi u.enehol der' poret ud l i dri baevos;en, ardrlstierit oerjoles som en lille dEciPlinererlanonkugle at orersku"og kontrollere.Ogden erhurtig 60 somir ""m km/tforful d skruemel erviti l l ' 7 se k ti l 100 SLS'ENRUMLTRUTALMoDIGT' mensjeg s&iterden op, som ieevil haveden lnde under magevingenmellem forsederni ind$ rlu den serllgeAMG D(iv€ unit hvordukan tempa amentp, en dre'eknapvalg V iusLere eearkas'ens bl i \erdenf or do\ enoC i normahndsri l l i ngen rorMan' uelto . liq Dernesre! der Esc4ystemer som kr n aulon dtee"r.ae ru" eresi fl erei ri n- rS c S po-re! i l ' kenoge - d'! ! g'udgar Cs' ned en elhr r r dens pui Lr. S ci i .l nappenog A MG_kraP pen pille ved' hellerikke behover iavo!itjndsiillins ieC N rr reetommerdi re(tel ra 9l I Fren fol esSt S somom al den er'felmmeterbredoeottemeterlang,sAde foretepar kilometercruiserieq siille afstedm€d V8'erenparkeretl toPgear' Det dunkende,dybelydsporplanieret stortfedt smil pi dii amerikaner-bil'du fias, for sr-sen lyderson den allerfedeste sLSen ikke selvom er ogsl die Komlbnen k,n foresiille sod, benyttersig af dsetrick som justerbarestodd€mperetil at bladekoreturenoP .

Partyr .k nr. l : M agding€dtrene som ,bne t en 70 gade6 tinler' Dd lrrw,€ke lellerl.nse add at lurre d€m ded eregtne


l l r p x, l{if , ,icd vf,,stic lj.r, tr l RI do . i, gr c ndf . r r c l. i r rg slt rLlcrlr os nrn or()[lrr.r ic r i r ' ] r . 1, r nf ns d. l k r r l{ l, r c t |n , 8n,,gf i, kln oll,,i,,g sio ,.,r, . \ "1. 1. , , ' J , , l L r ' . {1 \ v r'fl. J.., " ...',r. i , r ' , i dcr.,.,,,r(ci,,ioro , l,vo , ja, d. , r lr J d. lb. ds l, , , i, du g i ( r tlcr krivff lir 4 5 00 0./r nir o1jot lil r l( , s t v s hjli lls hls I t , i d . ,. Df,i lar sr d ov,i., (iur l( . , , V8' . , gr i, r , , r ) h. , , r ' , r s j. g l , ) l { L((shrxll liL brg f st!d .1. s on lr r ! d. Nlf r c . dc s llc nz ' ly d i f i f , r rnorspo,lkJtr l No hr',I I I n, , g, i, r s ls il l( t pus i, pr s lc (l. l x 1,,rig.an) 1 00 krn /l(rgcf ilir lg. v or . s nr x ling l9R, ( . . l l t J 0 2 { . k. trr.( fr i9lL IL, h, r nc r r n. lf bldni. t js v Llr

di rn fr sl onc.Jardft l oLcs sorrorrr,dr s ddfr ri r d1Ldr :!rs.rr fu(a S tS .i rssl d' (.1$ bl i !fr j fg 1,1,,l i gl ,ri .1. l ;rl ,ol i g rrral l ar Mcrcfd.sl rrr farsyrcl(l cr nrfd rr)g.l sr usdl xrl i gl y!ri fl supfrtfu\i st go.Ll vr:gl sl ),fl oj ,d.tLrdf, di gny,.sl ' ,kj .,, ,,i cdl i ,,g.,spi l zgfl i i hlsrrnl . i i g nk\l r1df,r i ggciL{Li pp(sl r i rr A rl l )l l hn vi l k,j cgkhfl l atr,l ra{ l (,rlvo, S l S .cl ,rul i ,r. l i )rd.n [" 98.r si s l Lri gd. ])i i( j rl r ci rl l \r' s.| t r. cc. rk.,sn,r otl tn,si gdog!, { rl i gl ,l o,sl vi d.,,,i rsr,)l l i ,,si v.i , sl i l . l i i gfrd.l s)nron) r1d.r .r l i )rsnl (l s t)r sti l l crx,. Jrl x.l | JgclB i !.r.Lc.i ri dl rylrl rl vu. .r ()ri !c.1i (nkLIrl r)ri [1.

D' -(:

iurnarwwuurr,rft lstlnor m


lNflitililgg,'!.

_

|(tll'IKURBEI'IITBll|E

ss

al AUOIR8CT er denhardcorevetrion AudisvekorendcsportsvognMeds60 ma tch er denna hlf raVlo -moto ren stenSLs rtst/rle mcnsfieh)ustrakkel p, 120 gorde nk pp estabve dto Pf ar t en

SUPER. GALLARDO LAMBOR6H(NI erAud en3flamboLEGcERA 1P570.4 yant esosterde rgo rsg Llm ed570hk , ct h c r lgtaggr es ocean cr aflu l6b ero e svtdeeg n prs45 mokl

458ITALIAcr vorcsflvorir Fâ&#x201A;ŹRRARI V8c( d.r tager9.000 Dcnsmanisko o/ m n lon bn de tmcd ch y nhur t s dob oCmar(edcc holtkobngsscarkaso m.sl modcrncc.(tronlk selter 453ercn


SLS versus 911 Turbo  

Kan verdens bedste hverdagsdulige Porche 911 Turbo køre den hjem på rutinen, når den brølende Mercedes SLS AMG kommer brølende bagfra med ol...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you