Page 1


FERRA RI

1T

AN DROMI\4EL

FOTOROBERTO CARRER & CARSTEN NYMANN


);


F E R RAR I

dc l c llc rc j . rD c . b rg s rd c tk !,r l (g g fs 1 ,cdsi dcfcr phdsl j l hr B . g c n s l rn d ci k rb i n c n l 5i hv rdc r d c l i g cp fu .i s v i s ti r tri \l ) l n s,nul \,rbc!, rncn r c s nvc j rs d rc lcl sfri s c , n rc dp i rd sti b r rcsttdcr)Ln ko.cbi l lil v c lh rv c n dccrl i l b rfi s k cl rrs rro d i ,l Nc j l ro ' C rl l l (r,ri rL (rr,r)g .t d (,1 o g dcl bcgl ndcr.n,d. lilk ,r lL s tr k r[p . l j l rry ko g d c . 4 ].l i k,NV ri ' rrsti l [J khr ti l jr s pc kti o nIn .d c l I IU UU U J .IAA A, d c r( ndcrl vl odcr Jotrlpi s in lls ,,d d cs l tyh rg l b rg u di b c !k l s l h c dc..D cotl c p()pp.f udcu. d c r d c rd i rv l c ro d cl o rl i [| !k s ] f, vokK t Incd20 nrnrl di t on rl . i l a r,l d l i l ffl rrri r.-4 1m 0 ,cn sLrgl LU gdcr cr kr. if t nc d1 i l7 2 4 m n r s i v o l u n rc nc r d .r s ! nrnc, nrcnrcspon. s c nc r o g s i li rh k c rv i c ( d o r d i rc k l ci n d sproj l nj ng rcspckr j, , dgy d c ,rdItc .v i p mc ds p c c d c rccnr s o .i rt i rg. cn syldi rckt(, ind i I n o l o rc Dssm. f.{ ,n l rr.l i (r d c I s vrrcri gcnmcdct bi sl cft

@^'

midtelkonsol O ocn bhnkpolerede ind, hnnersnuk lontakterneril {y ngaf sant l.un.h.ontrcl'en searkassen bl.a, e Manetino{ystenet hvormegerftihed Esc{ysrenet -ndrer givei Cofrport*denso*e skole, spo*den modeneogCSTer renC.i-Mar M.ller erenkeocfunktioO Instunenrerne nelle.Dhplayet til vensheaod€ller, ar Manettiio*ystenel ersati spod mode ogimidtens6, hvilketeearjeser i

hugsonrkrn l ) s.l vcrr599C TR l nnl no lil r l kr ybcsr m r ncni l vl cndct bcdsl (. d.l xl k. ral sr(l cd C! lib, , , ir cr ,r t dcn. l rkkornp!g,r' (tal cn l ydsi dc sr sl orsl l c tr,l lr r cddl.M . r cLlr y i k (f kunfc hr!. kornpotr.r.1 df. b.dk..

D E TLY I(l (E S OSrl ovc c!i sc l rtrkprss! 'cnor n,r l h! , r ikk. bchovcrrr l j ckl c ol n n, og !i l i st(!dcn l i rc cI hr lv nr ct cr h,,gcC T !i dcrcgfrrcm dfr ftrnponcr cdc i st r d DSC. gc! rct,nrn vi krl .Lr'd.t r br .(!r| ds skyl d br , iI g. r os nr cdt r c vi p pi hdj ( prl !cd rrtl (,top j l rci l j cgcrr udcnslinicgcl$r r r cl kl i k l l x l rrnsnri ssi onc.. N i i l .r l i ggcrog l, lggcrsig Ligco! cr l .{ )00o/o' i n,og !rno(r, brl rnrD rcr udrr nut isk Dcrcr hcf , godt ni i rhr. l ri l l crudr l lk) llyNood Inr$nodcrcnhrrdcl l l l vd.Mcn h!i s C !l i i .r' ,ri rf, cn l Irsnu, cr hun en aldc sv! gcful d. motrl cri skc, l j dc i gc,dcspcr.l crislagsr n,s, , , s, s i r!.sericnDdrpcfdr.Horscr,{.J.jcg sc|dcr spccdcm r r.r ,ri ngai (i nx, og bj l ensel ekl Lori kregi st. LcroDgd. . dc,r t jcg har bLugl or m.ksi D rl t horr,t. R yfa\svcnt ilcne i udslod ri,,gcn sl(ydcstll side,si der hkkes helt op for dc fitu ,ududgNngebagu.Lc, og bilcn rcag.rorm,d ot dybt.grth!rl1 b.s brdl ,d., l ydc,snn onr,cn cl l erande. hrL lLukketen olD t yl i nogelxndeleod halen.Drorct r.son.,d tilbagcfir de srnd far!.dc huslEggcog hlafio nndt om bileD,rnenstrolrmchjnderre brre tiger imod tcskere. Jegholdc,dc,, j ncdic serr, da vi skydc,fo,bi l)yskilkt. Prlvej op sennemomdrejDi|gsrc, gi strettonerbrol et ud i en Fornrel ragl igsk, igor ,og hclt opp

califoni.€refiernin mehingsnuklGsl ned tasetp5,meni abenriktandharjegfuldfoln,jels€aldenhimmelske lyd


ER ERENHUSMOR, t t HVrsCALIFoRNIA I I run ENAF DEsvrcEFULDE, MoRDERISKE, DESPERATE AF SLAGSEN LIDERLIGE,

rn.l e r trg spr f e. c br nk c rc rl l l ,' ,ri r u d o v .t rs frl tc r s o n re n (. d7 .7 5 0 hv tg rcrn l fS t it lii. t u{ lx D o D c rn sc rl p r s to rv rs l Vc o/ nri trcr rl le a60s t ejlendh. i ,,g s ns !t i l i x v , o g i c g v i p p e ro pi llcrdf sca,,so trkk.t vrLe dobbeltkoblinse.allcrcdcsiddfr d.igq ,notutn ft)defLrldtudensli p. spLing.Booooorboooryl rom m,g{,t $r ct hil gletr .ll on de leteredcFl.gca,kasscr, pi g ru D d.t denc nldt c k ob l i n gp c r.l c fi n i l i o nh a re t u d f.l d p i ,noh.rtkurv.n, ider ojeblikde skiiter dcfnc gc!rlessccr Ni, vi !lligcvel ikke skal regDenredat se DSG.g.a,krs sen lortrange Fl.gca,.t i s!htligc FcrrarimodelleL,skyldes dct ifolgc lerraris hgenioLer,at den konlukn dobl)cltkoblingboksveie,helc 20 ltg,ncrc crd Fonel 1 boksen,samtat der har et en anelsehojeLetyngdepunkt,sod ikk. betyder nogetibr l(orccgcnslol).nc i er Cl:bil son Glilonna. men som kan vele aLtafgorende i ef l.omp,o,nislosbareracersom 410Scudc.iacll.r i de rendyrlederacerbiler.LigesomIl.gcaiet kan DSC gearetindtil viderekapercovcr700 Nm tloment, si llcrc krâ‚Źftcr er tugenhlMring, og det slarlleve,e m.rkc' at prele i 612 ligt, om ikte vi ?i ettidspu.ktli. gcarkassetr s.agli.tti og cvt. 599CTts,som beggevil kunne levem.d

V E JE NS N TE V R El N R D , sht et prr svl nggcfn.rn .,, h.dsby sotriti l synel .dc.dc brrc og l cdcrossi isrej loprd t cn bi c,ssi dc, gorC al i fi )r,i rf,,d,u ni crcl eg.syg. V edl ;rsk ha,.i Lr,sv,ng gi vcr.l e!i hverll i l d et kokcts!i ,,gmcddcn rn.$i vebrgper ron som n,g,nt sig for 5l p.t. .fbilens vagt. I dct h lc trgcl har vegtenvEret ei xf de mcstotriliskrte redeernneromkring del C al l fa,,,i } hn.cLi ngerH el e1.810kg- cl l f,,i ogcnhurdc s.mne sornen vclLrdsty,.lliat croma er kanrpltgkrr I dcn l{ompukn'sportslog!, og det pi trodsal, rt scl!. trgkorslLuk tiotre! angiveligtkun vcic.ji,. kg mcreerd stoftagetpi en F4l0 Spydcr.Altsi sldderkiloeDepa de sid.bd,, dcr skal sorge for, at chassiset ikke opfo,., sig som en pakkepalegsskynA, vi s.nd.r d.n !d pa en vei son deD,vi to.c, pd ligc nu. Irerrari og nystdrctck.ol ogi tiCl al i forni al al uskdct, harbenyttetcn bilc.s chassisoglarrosserier som dc. forrtc FerLarjopbygget i moduler,som skal siLrcvrldringsstabilitetog gorcdrt lrlti eereog billigereatudforeretaratiorcr.Udtrykt som vridnilgs. momentc, cTcn C.Liforniasiledes200 Nm stilerc lcr grad end sportsvognen f430. Si glcm roligt aLtom de kedsomnelige tal, dcr forteiLftdig, at Caljforniaharet pi !1!iret beske dentvrgt/Iraft forholdpa 3.5kg t.r hk, hvilkel er ethahn kg frdc cnd Fe(rarif4l0 og et helt kg me,e end dcr st.fte, nen >


F ER RARI O FeraripBlerned, rtaluniniunstagetlan foldesvek pAl,lsekunder lvi*elighedeniiger

grods€n

stegendesiciliansksol rcnderde Brenho.!dvikledekulfihenl@amislehEdser ikkevarmelig€ned d€tsanme, D€v.nrileEde stiver €r 390 mm for og 360 mm ba& Et stslem O Bagsgerummeterpl imponeEnde340 lit€i sl langetaceterudfoldet. r,hentilstandfoBvinder fd Bos.h molvi*er udns[ettiktion mellen

110kg lettcrc599'cr.California$og fslesfregethutigere og skarperc,end odogspapirerne dokumenterer. Nastc sving.legtror, jcg kan iorudsige,hvordarbilenvil opforcsis, og siveret frejdigt,men forsigtigtvipmedspee. derenpi vej ud rfden skrrpe delaikurven io! rt fremprovo' kereendnu et skrid. Men nej, denneganghar ESc.systenet fundet skolemestenrniformen frem og siekke! motorensvin. gcr hurtigercend en skruppellosfjefkr;efafmef.Califofnia har sammedynrmiskeFl-TracESCog tractioncontrolsom s99 oga30 Scuderia,der adtr in istrereruddelingenafkrefter altefter koremonsterogvejforhold.Men her re.gerersysie" neto'nkring fcm gangehurtigercerd iScuderia,s?ii'ldtil jeg far kort ct fast monste!ind ibilens bevidsthed, er detvanske-

O Lufrudtasetsladreron V3-moror€nsphce. ngbagfoEkslen, son er intetmi.dcend en revolulionhosFemrl v€gifodelingen er a7 prc.entfonn og5] procentbag

ligtat lorudsigelvor ftcgct snor,systemetgiver.Det ka. dog ikke andre ved,at california langt fra bareer en rimeligvelksrendeCT, den ereh fuldblodsunderholdningsmaskine. Ud og ind i svingenepruster,brolerogknalderudstodningghc los i takt mcd gcaKkiftehe,og vrgtcn iorskydersig forudsigeligt,nlr jeg legger prespAbilenschassis.Hjulopheng og affjedringer ogsl scrligi udviklettilCalito!oir, og et helt nyudvikletmultiled.baghjulsoph;eng tilladerstone v!ndring i bilenslengderetring forxi ogelangtlrrskomforten, nens hiu' lenesstilling pr asfaltcnholdesi et jerngreb.llvordanog hvoffo! dervirker,skaljeg ikke gereniC klog pli, mer Californiaer ekstremttillidsv€kkendci si'1opiorselrundt i svingcnc,hvil ket beiyder,at man tdrudnytie denspotentiale.Der er stadig labgt tilen PoNche9ll TurboCabrioletned nrehiulstf€t, som liggerpAvejenson cn svupper,der sidderfastoveret mereunderholdehde. Tror aRob,neb california er simpelLhen man nok pr sig selv,kan m!n selvfolgeligsll [Sc.systemetfr! vedatvElgeden mestsportsligeindstillnrgi Manettino{yste' met, som california harafvet fra restcnaffamilien. Her ind. stillesogsamagnetoundervognen, som er eksLraudstyr, samt

califohiafrs enten ned.. flad brnkellerdhs€lo sml bagsadermed iso6x.beslas,som kln€rqned€ril brrn

Dererovemsk€ndegod pladsi bagagerunm€t,som ovenikdhet ldn udvidesvedalvippe bagsadehefiem

Moloren€ren klassisk M.hnello.V3 ialu med90sBdernellem.ylindrene, Denyd€renlilerefekt pt r07 hkvedz7s0o/minogdeforete7spcrnonent {16}Nm)ertirsredeved 2.250o/nin.


F ER RARI

NU ER DET SUNDTmed selverkendelse og rcspektfor mateiiellet, sejeg nsjesmedprsve bilen uden hjalpesystemerne slaetdl i et enkelisving med god pladsiii udskrid.i.ger. Det ernemt...megetnemtat fA Calilbrniatil at svingemed skor. terne,men de! virker trodsden lidt tunge bagendetil at vere iimelig nem at henteigen,og det skulievere en udsogtforno. jelseatbruge et par ugerpa at hre bilen rigtlg godi ai k€nde p, s noeded a n rk el a rd e v c i el .n d e n e gl .o mmersel angl .e! det tid til at tagecalifornia en tur pAmotorveien,hvor en egie cranTurismo har hiemme.Bile. har vist. at den kerer som en sportsvognog er megetnere end en mereeksklusivMer. cedesSL,sporgsmlleter, om langturskomfortenogseholder. Men allerfsrster det tid til at prsvenogetandetrJegnnder en

tjllorselsrampeos holderind tiLsiden,drejer Manettino, knappenoverpl 'CSTOff', setter bilen i forstegear,holdervenstrefod pa bremsenog trykker pa en stor rund knap med ordel Launchskrevetpr. E.lriplyd forteller mig, at jec skal justerecassenefterunderlacetsbeskaffelhed,for detgor californias LaunchConirolspoistnok ikke for mig. Allright, jeg giverfuld gas,kiggermigover skulderen- og slipperbremsen.califorria giverei hyl fra sig, sederyggen kleber sig til min ryg, ogvimoser ud pAden iomme motor" vejsorn en gnistrendeTusindeArsfalk pAafveje:2. gear, kl i k, 3.,kl i k,4.,kl i k, 5.,kl i k, 6.,kl i k, Z ...Calif or nia'en trakke( fuldst€ndig progressivtop gennemgearene,mens udstodningernese.der skonnesonaterud i solskinnet. CaliforniagArfra 0.100pa under nre sek.,og den taberikke momentum pe den fornuftig€sideaf250 ftm/t-topfarten er opgivettil310 km/t. Men deDbliverikke efterprovetdennegang-afto ersager.For det forsteer de smalle,ujevne italienskemoiorvejeikke veleeneitilformAiet.Fordei andetviserCallfolnia vedde helthaje hastighedersinenesteegentligesvaghedl Det rclativtletie siyreiojfolgersimpelthenikke ned bilens imponerendeprestationer.Med en cw-vardipA0,32ogen downforcepa 70 kg ved 200km/i er det io ikke fordi, bilen ikke liggerfastpa veien,nen s, snarten blsd ku e ind6nder sig,indsnigersigen utlyghed,fordi ieg ikke fsler, mellem ratudslag iegheltog hoLdenter herreoverforhoLdet og forhjul. Jegpsver at s€tie Manettino-systemet i Comfori-mode,hvilketbaie g6r styretdjetendnu leitere,til gen.


gnld bliv c rut rd o v o g trcD r rd o a rt In .rc v .rrl i gtsl cnrtovcrnr t r l .j ti ngcne n f i k k ca t h .v eb e Lstl uir v nhc dc r M . .n fo l e l s e u j cg L, t ugc r s igjk k e o g l i g c p fr.i s p rk ' tn i n g s s l nbi l i l etenvi l ovdtrg k o ,,l (u rL e h n .r t ct Dr eneat dc , ,u rt!n e l i 8 . tl s l (c Jcg sonrst'aks h{,slrttcLat aktnercdc ltnlfiberketrnrisl(.brctrNcL, O.g s .h e rerdo shclryl s et t erlojc i, ,.u n d e L .d mi n i s h a ti { D loL at mindsl(erisikodr fot ftiktion nrcll(Jnklodsetog sl(ivrr t]rkl(cs *dnplcore ltnger! tilbagci c.liprenesgunrnnnem bLaner,n. r brcm{r slippes Det givc, ti! g.ngeld en str' c ' vandrirg, sonrESCsystenctfi'a Boschkorrigc,c, lor !e.l at srlLe tryk pi stcmpldne i sxmrneoichlik,mi! hojtelodslilrlcr spccdrrcr. Det eret sysicr. som er udviklettilno.tbrentsnin_ ger men som Fc,rari anvetiderlbrat forbedrebr-ndstofaltono micn og urdga sljtageF d..lle(s uopslideligcskiler Si snart hastighede!er kravletn.d ornkringde 200 km/t, liggcr Caljfornh sli lunt i svioget,som navnd lagger op hl. Karrosserictfletser miste en smule,nlir lageter ncd., mer jcg nerker deresendigfore, da ies senc,. holderiDd til sidcn lor atlrorc tagetop,hvorefterL,ilcnoplevesen smulc meresta bil. Vinddeflektorcntil at sstte op bagf{nstderne er efiikti! ogder c, kun lidt turbulensikabinen, selvvedhiJif.rt. Saalt i aLt hvis man vilhavc en Californiafor at korelagra,,!n',o, ikkc lcd sidenaf, oghusmoderenmed sa skydcrman absolLrt

h!,norsygcvi j l i .t Lrtn. bnrgcdf. l i l rt skN c lidt kulor Pi n'ct t cr.l etj kl ( pa borlevr r dct r n, ti l v{ ,cl s.D .P arrdoksrl,!)k . t nr c. l i hngc h'nf . og i kk. Ini ndst dfj Li ge, pi .l e srni vcj c n \sr rfLurnkhng,rt rn l i i t ful d vrhrtnfot a llePcngf r r c H erudegi vc,j .g terkprssoc! ,{ ,t rbaadrri .l ; ! il r

MrllL/3/Hr

as6/le0/rlr.i1

Der l,n godtvarc,.tcalifoni, eren rung,tedbager pnktisk hvedagrFer.ii. Mentvivl ikkeet sakundPi, at denI en egte fuldblodss

Ferrari California  

BM test af Ferrari California

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you