Page 1

I

!

"l


I

!

"l


hold til d6n er det nye naskineri pAalle nAder anderledes. I sledet for atbrugeden hidtidigetyske p ro v e .l egsFt opskrift med at pressesemege! i Spoit,rryk ren energiud afmotoren som pen og klikker et k€rpe muligt er M GmbH gAetovertil at par gaarned med den venstre bruCeufine netoder - med andre pal.Da speederen rammerdet ord:Turbo.Nu er detikke forste blode,tykketappe i bunden,sky. gang,de bayerskeingeniorerhar d€r bilen afsted som en iyrannolegetmedden slagsteknik, men saurusrex,der harfeeroiePeen kvindeligartsfalle.Turboenspo- IoRVENTER DU sammeomdrej- sidsregangde gjorde,gik det galt. !jngsvilllghed som fra Ms'erens 1erlynhurrigt op og punper nu let og ekstremt farlig. Bare en V10 motor ellerlydenfra luft ind i moiorenmed I,5 bars nyk. Den redenil spunserafsted M3erensskrigendeV8, er du galt enl<eltregndrAbepa v€jen blandei pe den.DetIodefelt starter"alle- medetforke ired pe speed€ien i instrumenihuset.leg hat alle. rede ved2000 omdrejninger,os resulteredei en ufrivillig skovtur kydset 200 km/t. rede med krollei met3l pA m€nuen. lydenfAr aldrighelt gasehuden Men det stop?edeikke BMw IXG SIDDIRI det nyestesl<udpa frem p, armene.Men detglemfra at llove igen med derestopmer du hudlgt, for nar den ram BMWs M.stamme.En sramme, De mer det rddefelt, presserden555 modelfra 1980'erne,74si. der tidligerehar veret pr€get smalle d€k, det langsomme auto. laghjulstrek, hestekr€fteined i asfalten.Det af sugemotorer, gor dei her til denknftigste M.bil matgear og den bidske motor Pi manuelteller semiautomatisk hvis man altseser 2s2hk folvandlededen ellers gearog en Larrosse,derikke stik- nogensinde, leke flyder til en kamikazebo fra den heftigev12 er, BMw ker megetop overjorden.Alle leveredeti1 Mclaren F1.Seti forraket. Det blev dsdsstsdet for de de iing har M-afdelingenvalgtat

er fri,

num a x 6 M

skrottei detherprojelt. En 2,4 ton pukkelryggeik€npe er blevei 6let,skeret,hakket,huggeiog modellereitilnoget,son kun en oven€gtig amerikanervil kalde en sportsvogn.Det er heldigvis ogs, pointen,for Xieien har altid verei rettelmod amerika"

D|(2l I nl|m2010 li]\liu8t/laGr$flri


PRTMITIT DINYESTI BII.IB

lrylt[dtd. b.rzir.tsM$ cf., indril l i b ri kl q r s lngenior er en d c l i g krrkk.d e k od. n I detly e i i L to si n d eme den 3 lit er st wintu rb o , d.r cf b l e v . lnor t . r . l is lofl s c l rlk, D l vl W ' rsodellc r ,og nu d â&#x201A;Ź r Ud sto d ni, , g$. a, , it oldc{ rJ , st o b lr e t,og s x ts anm enne d to t wi n sro l l . t uibof , f i, d, , . n l y .. hurtig respons.Det gor sii negel v{:dd.,, hc, bil, trtdu iklt{,ti

221IiW|!/E[MA0AS|Nn0( flt m200

l o g .t l k ts p m h tn d d .cr.ntJd. !i n g c n rf tL n b o h go. gs ami l di g far dr et sii kraftigt los iLo!e!, al enh!er susemotorrni hejsedet hli.le nag og o!.rgiv. sig EN AN D X NT IN C ,d e Lvi l l a i rh a n rrc d . M-1 !n \ti l !t krsn .n forbaldelseoverX6 M, erauto n ,a tg .r,{ 1J. (:gh trv d *. l ! ' ,i i ri . tri v l ,ri l s e n g e l dv e dj egogsi , n t M 5 tr..s SMG.g (:ar k ur hal

udnfl tcs.pl i rnal t,rar du harct frr l edi gcti rnerpa H od(enhel m. og kun eft.r at havepill.t og rodet i knappevi nrret i en ti .resti d. lvll ercrs dobbeltkoblingtrdgavc cr bedrei dagl i gdagcn. menni l jeg tLytkerpa loreppentll ledgea ri ng,si l ovc" tc' i ' ,g.n tn)mprc reaktion,og det er langt fra altid, dct skcr.Dcrf(r crdct.n:st.n qr befrielsearbe!-ge sig Lundtrned dfn.y. x6 M og i kl ((:n,i ndn

In{ rd!tl g.r.ri i ! r t ouat ili I byenglider den getrner. udvcltslirg.mc rncdlrlddli{dcn fre en Mercedes. Ndr dn sa sctter deni manu.l , fir du cnilclig1o! at,oreveddel rkr e st ykkefst al P i l l erdu s!mt idigvedslor t knappe!, slifteL den sahurtigt og preci st.at nraf bliveri lvnl onl, hrorlbr den her gearkasse i kkec, montoeti alleBM We,


Dcndovergor den det dr |.dd den.ri I llad cntendet sii er opgeaLinger eller ncdgca,rgc., son,.ascI ovcrcreter(nrm tappeD. lVaskefr d(t ikkc htrrti mc gfn .,,ri 1 p l iinllllis ek under . ,r ihle rd l g cnv il du hf t t igt s r l te t,is pj, at den ikke kun skiti(r n i , s t c c dc nr c r ibr n d huLti g r. M I N I OJNEHA R! : ! t c t lis t las tp rid e nlor nr nehor js of ti for nargc s.lntntcr. J.g kig gd Pr speedo'neteret. de' nu o o p p . i n L t c ) ils hr s lig|ed . l, g scrl i l vens lr eog ojn. , . L .t lllle,,o d cslilt : Dic s c sA ut o h. t \fi n l e rreilaf ,bit n r r r x 2 1 0 lim l r".fl i i Jrc k . . Mjue pupil l e r |ok se r. Trn k c ,r c i , , iil 1x Nf.lo ,t d! k sp l rn g r iir Uc ren lot r ls k rd c l X 6 \4 o g e r ly , . { dd. l l) llv c rl b t , , n .g cll ;r In iir .f odc n px b, . n r. s cn .D cn.l k . , sljgcA l, t oLuh rd rc j{. ,li L l ci 'sLi.og , s r s y n{ f , d (' l blod c!i ,r1 (kla, k s nks,r t ' . ' . n . llik ,rib l i !crus lx bilog df hld d c drk vl L (l fri nd i d. n nr idt . rs tf 1)rn c, o g l ;rs l c li( , c Lp! , n i g .. ryk ffr snl. til sklc kornnrcrstrLrj. lit cl crti l b rgf .og d. r lo, r , d (x tc r ic gsh i l t.tl j l v or c sr lk o$c L.

Dendrcjerikkest hojtsomsinero€rn. gerc,tilgenC-ldhlrden mrssivekefier

Bagrallet er nonleretde hkrcste gear paleriverden.De€rproducerclhos A&O

j e gh r, l x g .t f,r l i l l ( n istj kk.r Inodsyd tir ftbrilf(cf lar rl lli p ro v c bl i k ,r tn d . v c j (.l rvordcn c f rtrh i k l c t l ,J tc rn o g k l, (l l (f,rc. (r \tl k o s lc r i (.gv fd s l r l ei ri d .l , d c r c f c rrrl L l l \.1 sWr (,s1. rrl (,. l l ,, s l rL L l l i i i ' gti l j ki l oi nc. L c rs i v .r d i g d c s k p fs l chi nti . l c s !i ,rgd, . rl k l e s tcs l i g ni ngcfog i k k crn i n d s dt c ,rl )c d s t.rsJi Li t. Iro n . i ti l b L d .r.n g u Lnrnorcy-

s..r dft. kcl nr(dsLi ,.c c1i ' bLcnr j cgl rr pr kol crl ,l .l ,,i .i ,.os Inr. dc,,,v),r snl d(r pl dcL l l gncr cr, dcrgci ,r.l i l .f l t:,,1 l rrr l l gl . Mi l opgrl r cJrr rt prol c rl l kngf pr. S I nI grr,;{g J,L gcr rnfd,nr,n.r stel i gsl (fP . ti sl (.l i n l i r(hi ,,l sl fukk.r mod , si kkcrll ut fri i ri ol dcykcldcf fl v.!glllli,l(Ua11!)l{lpii d.n god. si d(rl 1:1.D cl l i JrsLc, i (g

l i r rl tl ovcl .r bR. f r scr nfnn) , r o!crrr\kond.,r)k lbhs ci' sr t u . ,,i (.kl i rnci rsi oncr cd. s ., , 1ldjg D rcdrt A l l S !.r tfu {( a cir r r k Lsc Ji )rl l dl i gl i nd.S ly,i, , gf , rcr t f u. is og rurg gori .l r svir ! ct , og acl oP sl hnrnr.dcsrnr l1i, i, illi, , r . l cr s.!i ,l (\l ( l ,,ti lr ndcwgr r lr ol. dcr kftngni i ,tj f,r sl{r l. Dcl. r Inx,,k.l i gt. l l .l l olcsn, ldslt , , dig K rr xt hrhn.c( . , i lt r nglr f jt dt c

TI

?/-+

.3

23 Itln|lm2[]0tiltr,'J BLMA0as NtT0(


2t |tl|Iul.Et[,ltct$ tl0( E[nun20t0


aMw x5M Og helt hoppetover,hvorger deter lavest,har BMwnu alli gevelitke gjo . lor de har faet en turbomotortil nesien at foles somen sugemotor.ogd6t giver

TnBAGE PA DEN snoedebjergvejbliverjessvingefler sving nere opsLugtaf den !ukkehyggedesportsvogn,dei virker over legenpe denhervej. os deter et resultat,BMW stir imponerende med.Endnumereimponetende erdet, atx6 M eftersigendeer hurtigererundt pe Nurburgring endsidstegeneratio!afM3. Men sekunderer ikke all. For hv€rgang,du rammer et sving, skaldu have2.380dodelg til at sllfteretning, og til det har du et firehjulstrek,der fjernet nosei afden glede,de! normalter ved at kareen baChjulstrukketM-bil. Det er desverreetafde ofre, man na btinge,hvis nan absolutvil haveen bil, der fsler sig lige sagodthjenne pAsneog is s on p ed e n var m e,r u as f alt .l e g vilrAd ed i g ti l at v eniepaat de n nyeM5, der snartbUvetprasen. teretmed det sammevelfunge-

rende luibokraftveik soh I X6 M, os maskeenddai en endnukrafIA(TISK MANGLIR jegkun at fortelle 6n lille ting. Hvad var dei nul NAfi ja, lenzinokonomien.Jegindrommer,at X6 M'erenvirkeligfik lov at spadsere overde par hundredekilometei, iegkorte,men jeg haraldrig feei en lignendeforskrekkelseved 2,s lilometel b€nzinstanderen: pAliteren.MAskeM'eti modeli virkelighedenstar betegnelsen

BMTi X6M M o to r

v3 .4 .3 9 5 cm r ,l2 V ,bi i u,bo

Topfr{(eleltoniskbesrai5et) 2501'mil 72km/l Fortus Eu.nlkr e.430kl A h.afRrild a33/ r e 3 / 1 6 3 . m M allL/ 8/ V-st/l,d/prhPnp 2 330/525/3000kP Ba. ?r c r um 570/1 4 5 0 l t e r Drk ?75/40R20Y.315/lsR20Y 2. 20 9 0 0 0 k r Pr k

vtsY ts...

lmpona.nd. he.tlo., n.n d.r er uhtresv-rl atfiidecn m.iln3 n.d, hvo{or BMw h.rbB3etdon

Nomalth.r 8MWX6M storc2o'{alge, Testbil€n h.vdedo3vinterdak0819"

UilDENHUDEIIPABNUTAI.TS

x6 M er denfoisteM.bi nogenrinde, dertu 6rehiulstr:kturboog automatgear ne mer ep, den Vi s k alerhude na fogkigg er

sitLrhoen _p

t

a

o

En M bil n€d automatgeaJa,detl/der ikke posilivt, men fakrhk d€ft3ker den v€d blrde sliil i b|en 08 hlrde, hurlg€, nanuelleskift,nlrdu bederden om det

lo, dosivd Ird fra rie.oe k.lerh.roikk. Mr ellerM5 sl m€setfordinrr.gangsom

af lEfI M.modcbliverhoveddelcn hvilkelSln.t tern€sendt!il bashj!l.ne, x6 M,hvk dufakihlkanpowerslidedin

BMW X6 M  

Er det blasfemi at sætte turbo, firehjulstræk og automatgear på en bil bygget af BMW's M-afdeling?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you