Page 1

AUDI RS6 AVANT FoTO:SORENJUUL

l,qr


AUDI RS6 AVANT

o q lr r " f r o. r \ , ' A, J i r' . ., | 5 -fl l .l ' ..,. u u L| " : l J 1" 1. ' , ' , t s lr gr " g i v i .. b -J ,i s rri .F o c e l F ' rq , f lil. B ' p i.r' i F " rp ,l J ,i Au J ' r5 1 .' n l rrJ r d er-J)L den. mcsl kompl.ttc spo,tsscdan, ieg kender.Skuifelsengel,

llf I

A0 n o del. nl" r , J , g )l l .t" J . , d r.d -k n " p p ,r o mig. Dcn cr flot og lekker, men den er lidl kedeligat koL.1. Med 56 modellensfemliters Vl0 nonrog.f35 hk fdresiillede jcg mis, at 46 tos en nydrejning.Men deLgjordede! 1kkc. Den blevhurtig, men den blcv ikkc mindrc kedeligatkorei. 0.100km/t pa 5,3sek.eor det itke alene.Hvis ikke under vognog styretojfolgermed,l<anmrn strttevl0.motoren pa en ledersofaog fa.t herc interessantresultat. D e i e rdogv iâ&#x201A;Źt igt ik k ea t fo rv e l < s l c .n s .h o d c l mc de n R S

AU DIRS 2 R 5 ru rb o , 3ls hk .2. 000 stk

2000 AUD| RS4, V 6 tu rb o 3 ,3 0 h k5,.0 0 0 3l [.

model.S modellener blot bctcgrclscnfo, totmodcllcrnci A udi s stardard.progrum, mcnsR Smodel l erne er speci al modeller,sonrikke fremstillespii dct alnindcligc samlcbrnd. nen o!.rdragcsti l A rdi s spcci al .afdel i ng, !ual tro C mbH ,sor ! byggerindividueilebiler pi bestilling.ltSinodclld.c cr kron. j uvel erne hosql ratt,ocmL,l l . D ci er her,degor al l foL,.rbi l, stj l ogmotorskal veredetbedste, A udi kanpE st.r.. Det lykkestil p.rfcktion ncd R54,men selvfor quattro GmbFIma detvere en storopgave, aLbyggeS6om til.r intc. ressantbll, og for mig at sc,cr dcr pa ibrhind en overhen gcndclire for, at R56ba!eer en endnuhurtigcrc,tysk sofa. A U D I H A R C IOR LH V A D D E l (A \for,,c' rr' ,.. .,8. tigt: PrFsenLationen afRS6 finderstcd?A PaulRicardbanenl

2002 AUDIRS6, (480)hk,81000 V8turbo,450 stk.

2005 AUDI RS4 (oes,somcabro ogstca4


sidesrr$€niRs{cdemessidd€pudedst hdj,.l n.n EmestskalhopPe indovd deh.Mennarmanfrrst sidderder,€rn.nspahdrgodtfasr

.AUDI'EN - IKKEUVENTET, EKSPLODERER IACCETERATION BIDIASFALTEN" ETSKR,€MN4ENDE I\4ENN4ED Sydfianlrig (hvorvi korte Poreche911ogMercedesC6l AMC i 8M196).Et fantastiskFl.baneanlagbyggetaffl chefenselv: Bcrnie Ecclestone er medejerafdei luksurioseanleg, derhar egenlufihavn og resort. rekre sving'kombinationer er alle stederlbllPngel med masserafasfalti blA,rod oghvid, si selvden tabeligstekorebrolerbllvertilgivet.Det ligneren overmodlgisceneseLtelse. K dnRs ov r l .L l g c l c v co f i fl b .r e r d l " rF r d" rhel erogpr et fanta sL,rr,for at skjuleen middelmldig ko.eoplevelse Efterenlortbiefing, der folesson en d,tgnvagt,sidderieg gatageri klartJagdet Radbundede rar. Forande el{bnbenshvide pit enholderseksualmindeligtlla RS6pe stribe,og for ikle at gAglipafnoget, har jeg indtagetden forste. For at fa en id€ om, hvadvl har med at gore,sta er jeg moto(en, inden jeg har fiet iusteretsadet.Hmm...Mo'motoren lydermegetforskellig,alt efterom den sidderi en 56 eller en 58. Umiddelbarter lydbilledetafvebnende,men lomgangen

gor mig ikkc klogere. afslsreriniet, oget par dappe speederen IQbinengsr hellerikke meset,foratEerne mine Ibrdonme om, at Audi hardet med at montereraketierimoto(rummet, udenatdelyserop pAhimmelen.Boitsetfrarat og sEder,ser alleinstrumenter,grebogkontakterudtil atvercidentjske med slandardmodellen. og pludselig EFTERHANDENFARIEG indstilletforerpladsen, dukkerde godeindslagop. Dertykke,fladeRS-(at(vaLgfrit)fol fra RS4.Det eren gesafdelakre Rs-ftrstole,som genl<endes at ieg narsidestottei sjddehynden, skAlsiolmed sI voLdsom mestskullehoppeoverden,da jeg sattemig i bilen. Men pd pladsi sedei,siddernan si fast,at sclenfslesovedodis.leg spanderden alligevel,nen undladerden valgfii hjeln, sa a e Jegtdller stillefrem til pitudkonlen,hvordet er rodt lys. Jegnrrlige at bremseheltop,fsi iyselskiftertil glont. Speederenblivertrampethelt i bund, og Audi en eksplodererl>


AUDI RS6 AVANT SAI.II'IEMOTORBLOK- HELTNY MOTOR Vl0-motorenberyttersamm€motorblok, som is5, m€nslagvolumen er reduce retfra 5,2t i5,0liter,ogt kattoturboet tuktiske. alLeindvendise, mekaniske dele nyeilofto d ti S6.motoren. Deier nar liggende attro,at s,0-liters motoreni Rs5erdensamne,somlden turbo yds520hk Lanborghii Cal. lardo.Menselvoh deto moto. H ha.s agtsskab,st erde kke ens.callaftlo-mororen er kunpe ,1,961cmlhvorRS6erpA4,991 cmr.LamborChini-motorcn hartra. ditione,indirekte lndsp@jin fg. RS6harAud Fs-d rekte ndsprojtning,ogdentulbolor Gahrdo nojes medetnaks, modentpe510Nm, mens detotudoef ogerRs6.momentetii650 N m , s o m e r l i r r d i g h e d f r1a. 5 0 0 t i 1 6 , 2 5 0

ESPMED MULIGHEDFORPOWERSLIDE R56benytter AudGstandard 6rehjuls. tiek, som 46 harTouen.difierentiale. Tidlse.efodeltedet k,aften50/50.I Rs6 lodelesk.aftenmed60pocent bagog 40 pocentfor,Efterbehovkanop t 185

Procentafkaftensendesri baghjuene, hvikelgordei mlligt at porrBlidr,ESP. systemetkanenddahja pe meddet.I sport indstilingen 8 verdel mulighed

l. Foaill dl8d.n pe.fekte fohid&g: s/dfi.nkri&t'vojf, 13gEdo,,o8s, li3!.nst.tionc.rn.d530hkplen afved€ns fedeste Fl-banei sadlnser detudfr. frrcEad.t 2 srEn luulageEd.fotografpA bagsadet og.l und€. btne.teslen, hvorhan€ndtom€dal fotogEf€r.sigs€lvt Forend€nafden korl. langsld.tahg.@de speedom eterct230km/t,indonABs.hrcmsorne 6lev s:t pl deE b€id€t: MltkelThomager.u k€ndt$m D€nsl.d€rcdrkrrr' to8opgaven m€d.t retteaudiRs5heltalvo lSi,$gr', hai, m€. hanblevved h.d rlst rundtm€detsnilp4,,,

acceleration. Ikke helt uventet,men alligevelskremmende, foidi firehiulstrekketgarantereret si voidsomtveigrebi den tgrre asfili, atdekkeDeikke giverdetmindstepiv fra sig. Lydbjlledetskifter lige sAresolut.Den selvudsletiende tomgangslydersiattesomglendeog udenvareelafendyb,mar kant,men dempetbrummen, som genkendes fra Rs4. NAleni omdrejningstellerenpiskerop til de til6.500 ondrejninger,og den sekstrinsautomatgearkasse skifter,som var deten DSC-gearkasse, men dog langsomtnok til, atmoto, ren ner at snappeeftervejret.Splltsekunder senererammer jegde fsrste100km/t, ogendnulA sekunderog ct gearsenere rammerjeg l00metermerket til PaulRicardsfsrstehsjresving,en 90giaderssag,som krever nedskiftning,hvilket skerhed automatiskmellemgas. Underaccelerationen delesalle nrehjul pent om opsaven, og det storckarrosseriholdesnesten overnaturiigtroligt.Ved 100metermerket, kan Rs6 dogikkel€ngere skjulesin egen. vegt pA 2.025 kg, for mens alle fire hjul deleson accelerationen, se ma forhjulene som sedvanlig holde for ved nedbremsning, og karrosserietbliverkastetfrem. De mekaniskaktive stsddampere, der havdemagten under accelelatjon,kemper nu ned opgaven,lige soh de 420 mm store kulfiber bremser (ekstraudstyr til200.0001r ), og det gsr de godt.Bremsekraf-

ten er nPstenmereimloneredeend accelerationskrafien, og detsigeren delom enbll, der ger fra 0 ti]100 km/t pe under

PAANDXN oMGANGerjeg generetafdet, jeg opfattersom turbo-toven.Men efteret par ongangemereopdagerjeg,at turbo.effektenERmassivogudenden mindstetoven.Detgir op for mig, aideter XsPiystemet,derhar travltmed at fejeop eftei mine unoder, og defor reducerereffekien fra motoren. De efierfolgende omgangefer den storebliAudi fuld skrue med IsP en delvisttilkollet (fo*laring fslgerl).For endenaf den halveredelangsidenli jeg 230kn/tinden 100meter nerket og dermedbremsepunktet. Sommotorener heleundervognenopiimerettildynamisk konel. Iirehjuisirekket er som udgangspunklvegtet tjl baghjulenesfordelmed 60 pct. trekbag og 40 pci. fonn. Her iil kommerbrederesporviddebrde for ogbag,ekstrabiede hi uI rsGndardhil 2,s/r0R 19.Mpdkul frberbFmse" fol cFr t 27sl3sR20), aktivestoddempereog heleiusreringenaf underpunktereri 6t hug adskilligeatmine fordomhe. Resultatet RS6er med sin 580 heste sterke Vlo turbo-moior den sterkestestationcarpa markedet,og den stertestebilAudinogen-


men sindehar sati produktion.Det er i sig selvimponerende, RSe, itilgift mangegangcmerekorlarend 56. Mens56 understyrerhelt fra man overveierat sving,lil man endeliger kommc rundt, si k.nbagvognenp, RS6styresi svingmed speederen, selvmed moderathastighed.Del hevet sii styr band: Man fsler sig ikke lmiddelbart begrensetafegervegten,rnen grensernemellem over og understyringer hirfin, og at dommc efterseksomgangepA?aul Ricard ikke altid eniydig.RS6har ikke den {ine balanceog adrcttetilgangsom RS4,mcn Audi har gjortmegetlbr at giveRS6denvilligel<orc. gl-de, som jeg hidtil ikke har fundet i A6.programmct. Det undeAtregesafESP systemet,somvirkernesten pjattet-det kan slastra itotefrpi. ved forstcltllk bliversystemet ikte slxetfra,men blotlost op, si det tilladeren del hjulspind og.ogen udskridning.Dct got dettil cn leg alpooeBlidr nir baieder erasfalL!ok. Ved andeiirin slis alt fra, og sefarman brus for endnu herc asfalt. DETER GODTOG LANGT LANGTBEDRI, end jeg havde lurdehAbepl. Men dei er ikke fuldendt- en RS4gordet samne,barcenklcreoglcdre, og hvorfornu egeniliedet?Jeg for svanir ikle at stille sporgsm3lettil quaitro-ingenjsrerne, ret meldrr sig sclv.Pl dc sydfranskelandeveiefolderRs6 sig u d px n ). H \o r R54Lr lenn\ erl i d o p ra d c ! mc d k o rp ro mi s . loskonsekvensi undervogien,er RS6langtmerekomfortabel ogvenligvedalmindeiigksfsel.Den eruhyre Letatkrrei hver. fik og trodssportssaderne, fAr nan ikke hamorider> dagstra

Udv€ndisadskillo, mans€smldesign'detaljeren Rs5na ensrandadac I Deovaleafsanca4rersksetiforholdtilfoBenger.h,oC i sledeltor€t h@lskrrrharRs6A€t ditrlse.design2 skemudrygning.ner ma*.nt bd€ for ogbig, Dend.kkd der bd€ brcd€r€ spoBidd€ 03rtrrcnjul 3 19 hiul .rsr.nd.rd,20 €tstr.dustyn nen d€€r.drendise, hvismanv€leerkulfi b€rbrcmser,fodi d€er etdre en ,ttlb@ms.rie a H.le noii€n .r paktet Ind i |t'lerc for at slkrelilsi@lkellg udllnnhg afd€n sloE lulbo-notot

,.PAULRICARDHARSA I'4EGET AFKZRSELSPLADS, AT BLIVER TILGIVET" SELVDETABELIGSTE KZREFEJL


AUDI RS6 AVANT afat kore over to vejbump i lrel. Fart-ressourcernei verdens stFrkestestationcarer aldrig mereend et let speede.trAdvek, alligevelkanman fint luskerundt i byeni rEte{'tomgang. DERER NARMESTIIDT GoDMoDIG bjorn overdensftem_ hvis provoke' fard. Fredelig,men dog temperamentsfuld, giverpludseligd€signetmegetmere ret, og den ksreoplevelse mening. I modsetning iil Rs4,menilighedmed S.model' lerne,ser RS6nermestcivilud. Kenderespotteromgeende men ellerser motorrummetsutallige skarmudbygningerne, lolere godtskjult bag ksleiribberne.RS6raberstillemed sit poientiaie.Denunderdrevneovermagter selvsagten vesentlig del afdens inage, men deter forst,nar man her kort den,at man forstlr, hvorforden ikke kan seande edesud. Man kunne naturljgvisogsablot havetageten tur i den gamleRS6fia 2002.SAville det heleformentlighavegivet mening fra startenal men sehavdejegikke fdeten fantastisk dag pAPaulRicard,og dethavdev€ret syndog skam Det er lyklcdesAudiatskabeen dynamiskmoDsterstation_ car,derkan brugesson skolevocn,(hvisden ellerskunne fes bedrift,som BMW medmanuelt gear),og det er en enestAendc hidtil har veret eneom med M5. vivendertilbage med en udredningon, hvadsedanto rrrc' srolrrilarkan brusestil veden senereleilighed .

.'RS6ERMANGEGANGEN4ERE KZRBARENDAUDI56"

V l o a99l .mr 40V b tu.bo

F.ntadkkkonpronls nell.n en rummcllsbil d noro*rcfi ogii lorcdynrnit. Erforen h.lv6ll llon.lstra llartil,r 9.rc Mt di3.n st dlg

O$l b.glrSt.hc .r d.lvlt I LED. d!sl:.. DeClsson ektr.udst[ ril

KONKURRENTERNE

B MWM5fOURING

EEIt

O-lookm/t

r.p&r Pris

JAGUARxFR r-tdr@) E63I AMGAUT. CADIILACCTS-VlErr!tdrm) MERCEDES s.0llter.V8.kompressor 5,2 iter VE,lompressor lvlolof 52 ter. V8 Motor Motor ca.iaaal 550hk EFeIi 5t4hk Etr€|. Effekl ."1kt. 4.74itr O-lookmt se[ o"tookmlt 4.8sek. Gtoolm/t -4.5 Aolm/! Topfad r50ln1! lsokm/t ToDfdi &t6.tz5qlot

5,0 i te rVl 0 s 0 7h k

l

[; zioo.ooo *a a"r" .oA"*, **,*-*,

1.822.9Dk P'i;

BMWskablesupeFlmousinenson begreb, og medhveren nyM5,der prasenteres, setler BMw enry stan' der som dard.ogs, meddenseneste, denlorstefk vl0.motor,507hk oget t gearskilte ekstrcmthuft gt sekventie

tagetsigk-r Ctafdynankog Ydind. tryk.E53AMC harenormefiekt,den er harfAetyd€n,menundedognen stadigafdenganleslo e, hvorderer lagtvagt pa komforttem for dynamk

ca. 1.500.000kr. DennyecTs.vbliverdenvidestecad. a c n o g e n s i n dDee nf i r e n 6 2 l t e 6 og ve6ionaI Codetlensv3.motor, medkompressor er effektenhavetril m ndstssohk,og medde nyecadllacs erdynamkkenbleveteurope5k Pris

qris

kr. ca.1.700.000

oen gameS typeRhavdeen,1,2l te6 med 195hk. Den V8 kompressormotor er nu baslslXF,mensR ve6 one. af dehnyeJaguafarenny,kaftigde og s,0.lters,V8 kompre$or Fordbaseret motormedmind5tsoohk

Audi RS6 Avant  

Audi RS6 Avant verdens stærkeste