Page 1

ENERGETSKI INŽENIRING

Energetsko upravljanje in monitoring zgradb

Celje, september 2011


Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

66. c člen EZ

ENERGETSKI INŽENIRING

ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO Za stavbe s celotno uporabno tlorisno površino nad 500 m2, ki so v uporabi državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencij, javnih skladov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in drugih oseb javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti, vlada lahko sprejme letne cilje energetske učinkovitosti. Za stavbe iz prejšnjega odstavka morajo upravljavci stavb voditi energetsko knjigovodstvo, ki zajema podatke o vrstah, cenah in količini porabljene energije. Minister, pristojen za energijo, s pravilnikom predpiše obvezno vsebino, vrste podatkov ter način vodenja energetskega knjigovodstva.


Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

66. č člen EZ

ENERGETSKI INŽENIRING

UČINKOVITOSTNA DIVIDENDA V primeru doseganja prihrankov na podlagi izboljšanja učinkovite rabe energije v stavbah iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko vlada določi učinkovitostno dividendo, ki pomeni udeležbo posameznega odjemalca energije pri proračunskem uporabniku. Učinkovitostno dividendo lahko odjemalci prejmejo, če je bil prihranek pri stroških za energijo na podlagi podatkov energetskega knjigovodstva večji od 10% zneska iz leta pred letom za katerega se ugotavlja prihranek. ????? Merila, na podlagi katerih se določi višina učinkovitostne dividende in pravica do porabe, predpiše vlada z uredbo.«.


Gradbeni parametri zgradbe Neto uporabna površina stavbe Au = xxx m2 Ogrevana prostornina stavbe Ve = xxx m3 Celotna zunanja površina stavbe A = xxx m2 Oblikovni faktor stavbe fo = A/Ve

ENERGETSKI INŽENIRING

Klasifikacija zgradbe Dovoljena letna potrebna toplota xxx kWh/m3a Izračunana letna potrebna toplota xxx kWh/m3a Dejanska poraba toplote v letu xxx kWh/m3a

Energijska števila – kazalci energetske učinkovitosti Eop: ogrevanje prostorov (kWh/m2a ali kWh/m3a ) Etv: topla sanitarna voda (kWh/m2a ali m3/a) Etn: električna energija (kWh/m2a) E: skupno število (kWh/m2a) E=Eop+Etv+Etn Letna poraba mrzle vode (m3) Letne emisije CO2 (t oz. kg)


Energijska učinkovitost objektov 1 l kurilnega olja ≈ 10 kWh

Vrsta objekta glede na porabo energije Energijsko pasivni objekt

Raba energije Eop (kWh/m2a) manj kot 15

Nizkoenergijski objekt

15–50

Zelo varčni objekt

50–100

Varčni objekt

100–150

Povprečni objekt

150–200

Potratni objekt

200–250

Zelo potratni objekt

več kot 250

ENERGETSKI INŽENIRING


ENERGETSKI Razvrstitev objektov v razrede energetske učinkovitosti -

SLO klasifikacija Razred EU

Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a)

A1

od 0 do vključno 10

A2

nad 10 do vključno 15

B1

nad 15 do vključno 25

B2

nad 25 do vključno 35

C

od 35 do vključno 60

D

od 60 do vključno 105

E

od 105 do vključno 150

F

od 150 do vključno 210

G

od 210 do 300 in več

INŽENIRING


ENERGETSKI INŽENIRING

Energijska števila objekta MO Velenje

Energijska števila

leto

2002

2005

Eop: ogrevanje prostorov 247 200 195 Etn: električna energija 55 71 72 E: skupno število 302 271 267 Razred energetske učinkovitosti G F F Emisije CO2 (t) 232 211 234

2006


ZDRAVSTVENI DOM VELENJE - 2004

B

A E

C D F

Eop: 176 Etv: 23 Etn: 42 E: 241 Reu: F Emisije CO2 (t): 1.216


DOM KULTURE VELENJE - 2004

Eop: 278 Etv: 8 Etn: 25 E: 311 Reu: G Emisije CO2 (t): 202


LJUDSKA UNIVERZA VELENJE - 2004

Eop: 193 Etv: 0 Etn: 35 E: 228 Reu: F Emisije CO2 (t): 50


DIJAŠKI DOM NOVO MESTO 2007

Energijska števila

leto 2006

Eop: ogrevanje prostorov 114 95 Etn: električna energija 48 45 E: skupno število 162 140 Reu: F E Emisije CO2 (t) 412 365

2007


ŠPESOV DOM VOJNIK 2009

Energijska števila

leto 2008

Eop: ogrevanje prostorov 129 129 Etn: električna energija 60 60 E: skupno število 189 189 Reu: E E Emisije CO2 (t) 420 430

2009


OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA VELENJE

Energijska števila

leto 2004

2005

Eop: ogrevanje prostorov 214 179 157 Etn: električna energija 24 18 15 E: skupno število 238 197 172 Reu G F F Emisije CO2 (t) 312 256 223

2006


OŠ Koroški jeklarji Ravne na Koroškem - 2007

Eop: 120 Etn: 32 E: 152 Reu: E Emisije CO2 (t): 325

Povprečna energijska števila slovenskih OŠ: Eop = 160, Etn = 30


Šolski center Velenje 1998–2010 Učinkovita raba energije je varčevanje z energijo!!

Ocenjeni energijski prihranki § § §

organizacijski ukrepi ~ 10 % vzgojno-pedagoška dejavnost ~ 5 % tehnično-investicijska dejavnost ~ 30 %

IZ POTRATNEGA V VARČNI OBJEKT


Šolski center Velenje 1998–2010 LETO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Energija

14256

11100

9624

9522

8567

9303

9453

9839

8906

7841

8734

8262

8900

252

255

224

227

250

255

266

270

276

254

251

256

246

1848

1999

1760

1628

1655

1712

1660

1703

1665

1559

1483

1477

1310

3890

2828

2449

2418

2129

2329

2359

2463

2198

1924

2181

2039

2226

14,6

14,9

12,9

13,1

14,5

14,8

15,5

15,7

16

14,7

14,5

14,8

14,3

107

116

102

94

96

99

96

99

96

90,3

85,9

85,6

75,9

225 G

164 F

141 E

140 E

123 E

135 E

137 E

143 E

127 E

111,5 E

126,4 E

118,1 E

128,9 E

1488

1118

969

960

870

943

959

997

907

803

897

841

910

(GJ) El.energija (MWh) El.kon. moč (kW) Topl. energija (MWh) Etn (kWh/m2) Epk (W/m2) Eop (kWh/m2) Emisije CO2 (t)

2010: Eop = 129; Etn = 14; Emisije CO2 (t): 910


VARČEVALNI POTENCIALI STAVB ENERGETSKI INŽENIRING

Ovoj zgradbe (sanacija fasade, strehe, dodatno izoliranje, stavbno pohištvo …)

Ogrevalni sistem (termostatski ventili, regulacija, hidravlično uravnoteženje …)

Notranja razsvetljava (rekonstrukcije, posodobitve , regulacija…)

Organizacija (energetsko upravljanje, delovni čas, čiščenje, urniki, ozaveščanje… )


Potek energetske sanacije objekta – uvajanje energetskega upravljanja

1. Organizacijski ukrepi • • •

energetsko upravljanje in formiranje energetskega sklada izvajanje energetskega knjigovodstva in nadzora delovni čas zaposlenih, prilagoditve urnikov itd.

2. Ozaveščevalni ukrepi – npr. šole • • •

vpeljava izbirnih vsebin s področja URE, OVE in ekologije izvajanje izobraževalnih akcij za dijake, zaposlene, zunanje izdelava raziskovalnih nalog, sodelovanje na tekmovanjih, srečanjih

3. Tehnično–investicijski ukrepi v sanacijo 4. Vpeljava in uporaba alternativnih virov energije


Energetsko upravljanje objekta

• • • • • • • • •

izvajanje energetskega knjigovodstva stalni nadzor rabe energije in stroškov – energetski monitoring analiza in načrtovanje energetskih potreb objekta izvajanje in nadzor ukrepov za varčevanje z energijo sodelovanje pri internih in zunanjih projektih tipa učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, javna naročila sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi institucijami, ki se ukvarjajo s tematiko učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter ekologijo poročanje o stanju energetske učinkovitosti objekta, izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti načrtovanje drugih organizacijskih in tehnično-investicijskih aktivnosti ….


Spletno energetsko knjigovodstvo SEK


Nalaganje in prijava v program


Upravljanje s programom SEK


ENERGETSKI MONITORING – Internetna povezava s strežnikom (forum, podpora, servis …) – Energetska upravljalna postaja (energetsko knjigovodstvo, sledenje porabe energije, baza podatkov …) – E3 info točka/elektronska energetska izkaznica (prikaz informacij, stenska, prostostoječa ali zunanja izvedba …) – Energetski nadzorni sistem (zajemanje in posredovanje podatkov, krmiljenje…)


Info energetska toÄ?ka

Spletno energetsko upravljanje objektov

Spletno energetsko knjigovodstvo

Energetski nadzorni sistem

Energetski portal


Blokovna shema sistema energetskega monitoringa


Strežnik – baza podatkov

Podatkovni strežnik nameščen na FreeBSD linux strežniku z zmogljivo strojno opremo (PY TX300S5r) Specifikacija strojne opreme strežnika: 2 x procesor Intel® Xeon® E5540 4C/8T 2.53 GHz 8 MB Delovni pomnilnik 64 GB DDR3-1066 PC3-8500 rg d ECC; 6 x HD SAS 3G 300GB 15K HOT PLUG 3.5"


Internetna povezava – spletni portali (forum, podpora, servis ‌) energetski-inzeniring.si energetsko-knjigovodstvo.si energetska-mreza.si

Spletni portali


Energetska upravljalna postaja (energetsko knjigovodstvo, baza podatkov ‌)


E3 info točke prikaz informacij, elektronska dinamična energetska izkaznica, izvedba: stenska, prostostoječa ali zunanja izvedba …)


Energetski nadzorni sistem (zajemanje in posredovanje podatkov, krmiljenje‌) Fotovoltaika


Prikaz porabe energije


Energetski nadzorni sistem - upravljalno mesto

Energetsko_upravljanje_in_monitoring_zgradb_CvetoFendre  

http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/pdf_doc/PREZENTACIJE/MIKrovent_MOS_2011/Energetsko_upravljanje_in_monitoring_zgradb_CvetoFendre.p...