Page 1

MIK, mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, D.O.O., Celjska cesta 55, 3212 VOJNIK

LETNO POROýILO z mnenjem neodvisnega revizorja za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007

Vojnik, junij 2008


KAZALO

Stran

1. Uvodne besede direktorja

3

2. Predstavitev podjetja

4

2.1 2.2 2.3 2.4

Naziv, sedež in pravna oblika Dejavnost družbe Organizacija in kadri Strategija, cilji in vizija podjetja

3. Letno raþunovodsko poroþilo 3.1 3.2

3.3

Izjava o odgovornosti poslovodstva Raþunovodski izkazi 3.2.1 Izkaz stanja 3.2.2 Izkaz poslovnega izida 3.2.3 Izkaz gibanja kapitala 3.2.4 Izkaz denarnih tokov Pojasnila k raþunovodskim izkazom 3.3.1 Razkritja v skladu z ZGD 3.3.2 Razkritja v skladu s SRS 3.3.2.1 Razkritja postavk v izkazu stanja 3.3.2.2 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida 3.3.2.3 Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala 3.3.2.4 Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov 3.3.3 Kazalniki

4. Poslovno poroþilo 4.1 Prikaz in pojasnila o položaju in razvoju družbe 4.1.1 Analiza poslovanja 4.1.2 Odnos do kupcev, dobaviteljev in konkurence 4.1.3 Raziskave, razvoj, odnos do kakovosti in okolja 4.2 4.3

Premoženjsko finanþno stanje in sestava financiranja Ocena možnosti prihodnjega razvoja

5. Letno revizorjevo poroþilo

4 5 8 10 11 11 12 12 14 16 16 16 16 18 18 28 32 32 33 35 35 35 38 39 41 42 44

2


2. PREDSTAVITEV PODJETJA 2.1 Naziv, sedež in pravna oblika

FIRMA:

MIK, Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.

in

proizvodno

SKRAJŠANA FIRMA:

MIK, D.O.O.

SEDEŽ:

3212 VOJNIK, Celjska cesta 55

DRŽAVA:

Slovenija

PRAVNO ORGANIZACIJSKA OBLIKA:

Družba z omejeno odgovornostjo

USTANOVITEV:

31.03.1990, vpis pri Okrožnem sodišþu v Celju, št. reg. Vložka 063/10176800

OSNOVNI KAPITAL

1.043.232 €

ZAýETEK POSLOVANJA:

01.04.1990

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

SI70919844

MATIýNA ŠTEVILKA:

5370507

STAND. KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI:

22.230 – Proizvodnja izdelkov iz plastiþnih mas za gradbeništvo

VELIKOST:

Družba je v skladu z 52.þlenom Zakona o gospodarskih družbah razvršþena med srednje velika podjetja

TRANSAKCIJSKI RAýUNI:

33000 – 0001882373

TRANSAKCIJSKI RAýUNI:

29000 – 0055403541

TRANSAKCIJSKI RAýUNI:

02232 – 0016867670

4


TRANSAKCIJSKI RAýUNI:

06000 – 0063301141

TRANSAKCIJSKI RAýUNI:

06000 – 1063301107

POSLOVNO LETO:

Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 01.01.2007 do 31.12.2007

ZASTOPANJE DRUŽBE:

Direktor: Pliberšek Franci

ORGANI DRUŽBE:

Direktor Poslovodstvo - vodje sektorjev

LASTNIŠTVO:

75% Franci Pliberšek, 25% MIK, d.o.o.

PODRUŽNICE:

Podjetje nima podružnic.

PODJETJA V LASTI LASTNIKA:

- MIK-OKNA d.o.o.,Draškoviüeva 53, Zagreb - Malešnica Projekt d.o.o., Draškoviüeva 53, Zagreb, - Mik investicije d.o.o., Celjska c.55, Vojnik, - Mik okna d.o.o., Celjska c.55, Vojnik.

2.2 Dejavnost družbe Podjetje MIK, d.o.o je z delovanjem priþelo v letu 1990. Osnovna dejavnost podjetja je veleprodaja vsega potrebnega za uokvirjanje slik ter prodaja lesno obdelovalnih strojev in od leta 1998 še proizvodnja in prodaja PVC stavbnega pohištva. Statistiþno se uvršþamo pod dejavnost »proizvodnja izdelkov iz plastiþnih mas za gradbeništvo« s standardno klasifikacijo 22.230. Poleg navedene glavne dejavnosti pa je družba registrirana še za veþ dejavnosti, med katerimi so bistvene: · · · · · · · · · ·

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki. Druga trgovina na debelo. Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo. Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov. Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehniþno svetovanje. Cestni tovorni promet. Druga trgovina na drobno zunaj prodajalne. Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki ( dejavnost prodajnih galerij). Skladišþenje. Organizacija izvedbe nepremiþninskih projektov za trg. 5


· · · · · · ·

Trgovanje z lastnimi nepremiþninami. Dajanje lastnih nepremiþnin v najem. Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremiþninami. Drugo projektiranje in tehniþno svetovanje. Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje. Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji. Trgovina na debelo z gradbenimi stroji.

Podjetje MIK, d.o.o. se nahaja v Vojniku. Obe glavni dejavnosti podjetja, veleprodaja vsega potrebnega za uokvirjanje slik - sem spadajo poleg prodaje letev še kartoni za passepartoute, kaširana pena, hrbtišþa, gotovi okvirji, kot so ovali, blendele in priroþni material, kot so obešanke razliþnih oblik, žebljiþki, samolepilni trakovi, roþne pištole za pritrjevanje ozadij – in proizvodnja in prodaja PVC stavbnega pohištva, se vršita na novi lokaciji. Podjetje proizvaja PVC okna (enokrilna, dvokrilna, drsne oziroma panoramske stene, harmonika vrata, sestavljene stene), PVC vrata in zimske vrtove. Izdelki so narejeni iz profilov Gealan S 3000 IQ, S 7000 IQ in S 8000 IQ. Poleg tega so naš prodajni asortiman tudi dodatki, kot so: notranje police, zunanje police, notranje in zunanje žaluzije, PVC in ALU rolete, komarniki… V novi proizvodni in poslovni stavbi je tudi galerija, kjer se vršijo slikarske razstave priznanih umetnikov. V nadaljevanju so predstavljene poslovalnice in franšizne enote MIK PVC OKNA in poslovalnice MIK veleprodaje materialov za uokvirjanje slik: Poslovalnice MIK PVC OKNA: - Vojnik, Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, - Maribor, Dupleška cesta 10, 2000 Maribor, - Ljubljana, Jarška cesta 10a in 10b, 1000 Ljubljana, - Izola, Prešernova cesta 55, 6210 Izola, - Murska Sobota, Kocljeva ulica 13, 9000 Murska Sobota, - Nova Gorica, Erjavþeva ulica 27, 5000 Nova Gorica, - Kranj, Šuceva 23, 4000 Kranj, - Novo mesto, Seidlova cesta 27, 8000 Novo mesto. Franšizne enote MIK PVC OKNA: - Zorma Trade d.o.o., Spodnje Seþovo 85a, 3250 Rogaška Slatina, - MOPS–MONTAŽA, Lešnik Stanislav s.p., Bukovec 114, 2314 Zgornja Polskava, - ŠARM OKNA IN VRATA, Škaliþ Miran s.p., Na Fari 41, 2391 Prevalje. Poslovalnice MIK veleprodaja materialov za uokvirjanje slik: - Vojnik, Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, - Ljubljana, Jarška cesta 10a in 10b, 1000 Ljubljana. 6


Stari poslovni prostori na Gajih 42b, 3000 Celje in Bežigrajski 14, 3000 Celje so trenutno prazni. GRAF 1: Struktura prodaje v odstotkih po programih za leto 2007.

Struktura prodaje v odstotkih po programih za leto 2007 3,73% 0,42%1,34% PVC STAVBNO POHIŠTVO LETVICE NEPREMIýNINE OSTALO 94,52%

Pri primerjavi rasti osnovnih dejavnosti podjetja, prodaja letvic in prodaja PVC stavbnega pohištva, se je delež prodaje PVC stavbnega pohištva glede na leto 2006 poveþal kar za 0,5 %, medtem ko se je delež prodaje letvic in že izdelanih okvirjev zmanjšal za 0,5% (graf 2). GRAF 2: Primerjava strukture prodaje v EUR po osnovnih programih za leti 2006 in 2007.

Primerjava strukture prodaje v odstotkih po programih za leti 2006 in 2007 96,20%

95,70%

100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

3,80%

4,30%

LETVICE

PVC

2007

3,80%

96,20%

2006

4,30%

95,70%

7


GRAF 3: Struktura prodaje po trgih za leto 2007. Struktura prodaje po trgih za leto 2007

18.000.000 16.000.000 14.000.000

v EUR

12.000.000 10.000.000

TUJINA SLO

8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 LETVICE

PVC STAVBNO POHIŠTVO

TUJINA

115.280

489.277

SLO

518.842

15.567.923

NEPREMIýNINE 70.650

OSTALO 14.600 212.347

2.3 Organizacija in kadri V letu 2007 smo zaposlili veliko novih sodelavcev, zato pomeni kadrovska politika našega podjetja odgovornost pri izbiri kandidatov. Glede na to, da želimo s to politiko zagotoviti uresniþitev ciljev podjetja, jo kratkoroþno in dolgoroþno naþrtujemo. V veliki meri se pri odloþanju poslužujemo raznih metod, tako da izvemo þim veþ informacij o sposobnosti kandidatov, njihovih »temeljih«, na katerih je vredno graditi njihovo nadaljnje uþenje. Izobraževanje je sestavni del firme na vseh podroþjih: od proizvodnje, tehnološkega razvoja, do komerciale, saj le tako lahko sledimo vsem novostim in trendom, ki prihajajo. V podjetju smo, skladno s finanþnimi možnostmi, omogoþili izobraževanje in usposabljanje delavcev na raznih seminarjih, delavnicah in strokovnih posvetih. Takšnih izobraževanj so se udeleževali delavci na razliþnih nivojih zaposlitve, organizirali pa smo tudi notranja usposabljanja, predvsem s podroþja komuniciranja in prodaje ter varstva pri delu. Podjetje MIK, d.o.o. je poslovno leto zaþelo s 140 zaposlenimi, zakljuþilo pa ga je s 165 zaposlenimi. V letu 2007 smo skupno zaposlili 49 delavcev, od tega 5 delavcev za nedoloþen in 44 za doloþen þas. Zaposlovanje je bilo enakomerno razporejeno þez vse leto in sicer predvsem v oddelkih proizvodnje, komerciale in tehnološkega razvoja. Glede na to, da imamo zastavljeno vizijo odpiranja novih salonov po Sloveniji, vodstvo podjetja naþrtuje poveþanje zaposlovanja predvsem na podroþju komerciale. Medletna fluktuacija (prekinitve na lastno željo) je znašala 24 delavcev. 8


Rast podjetja je pospešena od leta 2002, ko je bilo število zaposlenih 35, in je priþelo strmo narašþati. Vsakoletni neto prirast zaposlenih je razviden iz tabele: GRAF 4: Neto prirast zaposlenih po letih.

Neto prirast zaposlenih po letih 25 število zaposlenih

2007 37

2006 2005

21

2004 2003

25

2002

12 10 prirast po letih

Podjetje MIK, d.o.o. je organizirano centralizirano, po funkcionalnem naþelu. Poslovne funkcije podjetja so oblikovane centralno v sektorje. V podjetju so oblikovani naslednji sektorji: x x x x x x x x x x x x

proizvodnja, nabava, tehniþna priprava dela, montaže, reklamacije in meritve, komerciala – mali objekti, komerciala – veliki objekti, komerciala - zimski vrtovi, marketing in PR, investicije, razvoj, finance in raþunovodstvo ter pravna služba.

Na þelu podjetja je Franci Pliberšek, univerzitetni diplomiran inženir arhitekture, ki je hkrati tudi lastnik podjetja in s svojim vodstvenim teamom nadzoruje celoten potek poslovanja podjetja. Vodstveni team sestavljajo izvršna direktorica Nataša Kovaþiþ, univerzitetna diplomirana ekonomistka, tehniþni direktor Matej Cvikl, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ter vodja sektorja okvirji Adrijana Pliberšek, univerzitetni diplomiran strojnik. Reševanje tekoþe problematike podjetja se tako rešuje na podlagi teamskega dela tako v najvišji vodstveni strukturi podjetja kot tudi v nižjih 9


enotah, kjer je delo razdeljeno po navedenih sektorjih, ki s svojim kvalitetnim nadzorovanjem lastnega podroþja pripomorejo h kar najboljšemu skupnemu uspehu. Priloga 1: Organigram podjetja MIK, d.o.o.

2.4 Strategija, cilji in vizija podjetja Lastnik in vodstvo podjetja MIK, d.o.o. imamo vizijo ustvariti uspešno podjetje za proizvodnjo PVC stavbnega pohištva, veleprodajo letvic in poslovanje z nepremiþninami ter v podjetju pripeljati umetniško dejavnost na višjo raven. Postati želimo eden od vodilnih proizvajalcev PVC stavbnega pohištva na evropskem trgu z razvejano prodajno mrežo po celotni Evropi in bivši skupni državi. Našim strankam želimo ustvariti prijetno bivalno okolje, ki bo ugodno vplivalo na njihovo raven kvalitete življenja z dviganjem kakovosti izdelkov še na višjo raven. Prav tako nameravamo vlagati v posodobitev kapacitet, širitev prodajnega asortimana, v izobraževanje obstojeþih in zaposlovanje visoko izobraženih kadrov. Ustvariti naše podjetje uspešno, pomeni doseþi konþne cilje: planirana dobiþkonosnost, veþanje tržnega deleža, poveþevanje obsega in kakovosti proizvodnje, rast in razvoj celovitega sistema delovanja, doseganje planirane ravni razvoja kakovosti ter doseganje okolje-varstvenih kriterijev.

10


3.2 Raþunovodski izkazi 3.2.1 Izkaz stanja

Bilanca stanja na dan 31.12.2007 in 31.12.2006

POSTAVKA

31.12.2007 v€

31.12.2006 v€

SREDSTVA

16.184.094

8.470.651

A.STALNA SREDSTVA

9.997.775

3.595.010

l. Neopredmetena dolgoroþna sredstva 1. Dolgoroþno odloženi stroški poslovanja 2. Dolgoroþno odloženi stroški razvijanja 3. Dolgoroþne premoženjske pravice 4. Dobro ime 5. Predujmi za neopredmetena dolgoroþna sredstva ll. Opredmetena osnovna sredstva 1. Zemljišþa 2. Zgradbe 3. Proizvajalne naprave in stroji 4. Druge naprave in oprema 5. Drobni inventar, veþletni nasadi, osnovna þreda opredmetena osnovna sredstva 6. Opredmetena osnovna sred. v gradnji in izdelavi 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnov. sred. lll. Naložbene nepremiþnine lV. Dolgoroþne finanþne naložbe 1. Deleži in dolgor.finanþne terjatve do podj.v skup. 2. Deleži in dolgor. finanþne terjatve do pridr. podj. 3. Deleži in druge dolgoroþne finanþne terjatve 4. Lastni deleži V. Dolgoroþne poslovne terjatve Vl. Odložene terjatve za davek

59.603 0 0 59.603 0 0 9.867.217 1.744.994 6.302.558 440.824 767.785

81.226 0 0 81.226 0 0 3.442.864 5.044 1.935.875 457.044 640.970

0

0

536.700 74.356 0 61.377 0 0 61.377 0 0 9.578

403.514 417 0 61.377 0 0 61.377 0 0 9.543

B.GIBLJIVA SREDSTVA

6.136.219

4.842.284

l. Sredstva za prodajo ll. Zaloge 1. Material 2. Nedokonþana proizvodnja 3. Proizvodi 4. Trgovsko blago 5. Predujmi za zaloge lll. Kratkoroþne finanþne naložbe 1.Kratkoroþne finanþne naložbe razen posojil a. Delnice in deleži v družbah v skupini b. Druge delnice in deleži c. Druge kratkoroþne finanþne naložbe 2. Kratkoroþna posojila a. Kratk. posojila dana družbam v skupini b. Druga kratkoroþna posojila lV. Kratkoroþne poslovne terjatve 1. Kratkoroþne poslovne terjatve do družb v skupini 2. Kratkoroþne poslovne terjatve do kupcev 3. Kratkoroþne poslovne terjatve do drugih

0 1.800.057 844.006 0 236.941 490.742 228.368 768.857 0 0 0 0 768.857 0 768.857 3.400.385 0 2.801.204 599.181

0 1.905.570 808.780 47.020 388.844 515.404 145.522 148.847 0 0 0 0 148.847 0 148.847 2.316.818 0 1.952.037 364.781

in

druga

12


3.2.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2007 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1.1.2007 DO 31.12.2007 in za 2006 1.1. - 31.12. 1.1.-31.12. 2007 2006 POSTAVKA v€ v€ 16.988.919

13.976.202

16.369.762

13.514.288

15.658.647 0 711.115

12.177.153 0 1.337.135

ll. ýisti prihodki od prodaje na trgu EU

233.333

385.236

1. ýisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2. ýisti prihodki od prodaje blaga in materiala

221.288 12.045

385.236 0

lll. ýisti prihodki od prodaje na trgu izven EU

385.824

76.678

1. ýisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 2. ýisti prihodki od prodaje blaga in materiala B. POVEýANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NED.PROIZVOD. C. ZMANJŠ. VREDNOSTI ZALOG PROIZV.IN NED. PROIZV. ý. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DR.PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UýINKI E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

32.426 353.398 0 198.923 74.901

76.678 0 330.008 0 31.843

0

0

357.822 17.222.719

60.157 14.398.210

G. POSLOVNI ODHODKI

16.678.752

13.911.667

12.783.364

11.005.876

628.016 8.620.549 8.388.665 140.469 91.415 3.534.799 50.416 56.623 99.755 3.328.005

970.364 7.484.940 7.324.466 111.517 48.957 2.550.572 79.515 44.158 51.398 2.375.501

3.260.439

2.504.765

2.375.731 210.149 172.635 501.924

1.826.961 161.651 132.795 383.358

lll. ODPISI VREDNOSTI

558.455

350.317

1. Amortizacija neopr.dolg.sr.in opredmetenih osnovnih sredstev 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopr.dolg.sr.in opr.osn.sr. 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

552.281 4.024 2.150

346.628 2.170 1.519

A. ýISTI PRIHODKI OD PRODAJE

l. ýisti prihodki od prodaje na domaþem trgu 1. ýisti prihodki od prod. proizv.in stor.na dom.trgu razen najemnin 2. ýisti prihodki od najemnin 3. ýisti prihodki od prodaje blaga in materiala

l. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 2. Stroški porabljenega materiala a) stroški materiala b) stroški energije c) drugi stroški materiala 3. Stroški storitev a) transportne storitve b) najemnine c) povraþila stroškov zaposlencem v zvezi z delom d) drugi stroški storitev

ll. STROŠKI DELA 1. 2. 3. 4.

Stroški plaþ Stroški pokojninskih zavarovanj Stroški drugih zavarovanj Drugi stroški dela

14


PODATKI IZ IZKAZA BILANýNEGA DOBIýKA/BILANýNE IZGUBE ZA LETO 2007 in 2006 POSTAVKA A. ýISTI DOBIýEK POSLOVNEGA LETA B. ýISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA C. PRENESENI ýISTI DOBIýEK ý. PRENESENA ýISTA IZGUBA D. ZMANJŠANJE KAPITALSKIH REZERV E. ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIýKA 1. zmanjšanje zakonskih rezerv 2. zmanjšanje rezerv za lastne deleže 3. zmanjšanje statutarnih rezerv 4. zmanjšanje drugih rezerv iz dobiþka F. POVEýANJE REZERV IZ DOBIýKA 1. poveþanje zakonskih rezerv 3. poveþanje rezerv za lastne deleže 5. poveþanje statutarnih rezerv 7. poveþanje drugih rezerv iz dobiþka G. BILANýNI DOBIýEK H. BILANýNA IZGUBA

1.1. - 31.12. 2007

1.1. - 31.12. 2006

v€ 345.708 0 1.675.215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.020.923 0

v 000 SIT 390.745 0 1.303.850 0 0 0 0 0 0 0 19.380 19.380 0 0 0 1.675.215 0

3.2.3 Izkaz gibanja kapitala Priloga 2: Izkaz gibanja kapitala za obdobje od 31.12.2006 do 31.12.2007 3.2.4 Izkaz denarnih tokov Priloga 3: Izkaz denarnih tokov za leto 2007 3.3. Pojasnila k raþunovodskim izkazom 3.3.1. Razkritja v skladu z ZGD Družba uporablja metode vrednotenja postavk v letnih raþunovodskih izkazih v skladu s SRS. Tudi ob spremembi SRS se nobena od metod vrednotenja in spremljanja ni spremenila, razen tiste, ki so bile s standardom predpisane. Metode vrednotenja posamiþnih postavk v raþunovodskih izkazih in metode, ki so bile uporabljene za izraþun odpisov vrednosti so opredeljene pri razkritju posameznih postavk raþunovodskih izkazov. Postavke, ki izvorno glasijo na tujo valuto, so v bilanci stanja izražene po preraþunu v domaþo valuto po srednjem teþaju Banke Slovenije na dan sestave bilance stanja; postavke v izkazu poslovnega izida pa so preraþunane v domaþo valuto na dan nastanka le teh, prav tako po srednjem teþaju Banke Slovenije. Izjema je prejet dolgoroþni kredit, ki je preraþunan v domaþo valuto z upoštevanjem teþaja CHF glede na EUR, ki ga objavlja Evropska centralna banka. 16


Družba ni udeležena z najmanj 20 in veþ % v kapitalu drugih družb, je pa imetnik 4.295 delnic družbe Celjski sejem. Lastnik podjetja ima deleže v podjetjih v Sloveniji in tujini. V Sloveniji je veþinski lastnik podjetja MIK investicije d.o.o., Celjska c.55, Vojnik in Mik okna d.o.o., Celjska c.55, Vojnik. V Hrvaški pa je veþinski lastnik podjetja MIK-OKNA d.o.o., Draškoviüeva 53, Zagreb in delni lastnik podjetja Malešnica Projekt d.o.o., Draškoviüeva 53, Zagreb. Družba izkazuje oblikovane dolgoroþno odložene prihodke v znesku 563.400 EUR. Ti odloženi prihodki predstavljajo sklad, formiran za pokrivanje tveganj v zvezi z odpravo reklamacij, nastalih v garancijski dobi. Garancijska doba se giblje od deset let (PVC material, okovja, police,…) do dveh let (žaluzije). Znesek oblikovanih dolgoroþno odloženih prihodkov ustreza 1% prihodkov CEPLAST od leta 1998 do leta 2007, kar bo po ocenah družbe zadošþalo za kritje nastalih stroškov ob odpravi skritih napak v garancijski dobi. Družba ima obveznosti, katerih rok dospelosti je daljši od petih let. Dolgoroþne finanþne obveznosti na dan 31.12.2007 znašajo 5.927.072 EUR, od tega predstavljajo dolgoroþne obveznosti do bank 4.817.982 EUR, druge dolgoroþne obveznosti pa 1.109.090 EUR. Dolgoroþne obveznosti do bank so beležene z rokom priþetka odplaþevanja v letu 2009 v višini prve desetine obveznosti, druge dolgoroþne obveznosti pa z rokom priþetka odplaþevanja v letu 2018 prav tako v višini prve desetine obveznosti. Družba ima obveznosti, ki so zavarovane s stvarnim jamstvom (vpisana zastavna pravica na nepremiþnini Vojnik). Družba nima obveznosti, ki niso izkazane v bilanci stanja. Družba ustvarja þiste prihodke od prodaje na domaþem in tujem trgu (evropskem in tretjih državah). Deleži so podani v odstavku 3.3.2.2. Prodaja je razdeljena na štiri podroþja poslovanja in sicer na prodajo proizvodov PVC stavbnega pohištva, prodajo blaga – letvic za uokvirjanje slik ter že izdelanih okvirjev, prodajo nepremiþnin in ostalo prodajo. Deleži celotno ustvarjenih prihodkov, skupaj s primerjavo preteklega leta od prodaje so sledeþi: Tabela 1: Deleži ustvarjenih prihodkov od prodaje za leti 2007 in 2006. 2007 Prodaja proizvodov 94,52 % Prodaja blaga - letvic 3,73 % Prodaja nepremiþnin 0,42 % Prodaja ostalo 1,33 %

2006 90,46 % 4,07 % 5,47 % 0%

Število zaposlenih po skupinah glede na izobrazbo v letu 2007: Tabela 2: Število zaposlenih glede na izobrazbo. Stopnja izobrazbe I. II. III. IV. Št. zaposlenih 3 10 8 41

V. 66

VI. 11

VII. 25

VIII. 1 17


Konþno stanje zaposlenih na dan 31.12.2007 je bilo 165. Družba uporablja metode v skladu s SRS za sestavo letnih raþunovodskih izkazov in le teh ne koristi za uveljavitev davþnih olajšav. Družba ni v sklopu obvladujoþe družbe; ni vkljuþena v skupino niti ni odvisna družba. Izkazuje pa se povezanost med družbami v lasti lastnika podjetja, ki ima deleže v zgoraj omenjenih podjetjih v Sloveniji in tujini. 3.3.2. Razkritja v skladu s SRS Vsi raþunovodski izkazi družbe ter obseg in vsebina razkritij so sestavljeni v skladu s SRS in internim Pravilnikom o raþunovodstvu družbe Mik, d.o.o.. Družba je upoštevala pri pripravi raþunovodskih izkazov splošna pravila o vrednotenju: þasovna neomejenost delovanja, dosledna stanovitnost in nastanek poslovnega dogodka. Poslovodstvo družbe upošteva pri izbiranju raþunovodskih usmeritev in odloþanju o njih uporabi ter pri pripravljanju raþunovodskih izkazov tri zahteve: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost. Temeljni cilj podjetja je objektivno prikazovanje finanþnega stanja in rezultatov poslovanja podjetja v poslovnem letu. Primerljivost raþunovodskih izkazov s preteklim letom 2006 je prikazana. Družba izkazuje stanja v raþunovodskih izkazih za celotno podjetje, ne pa loþeno po podroþnih odsekih.

3.3.2.1 Razkritja postavk v izkazu stanja Podatkovna osnova za sestavo izkaza stanja so izvirne in izvedene raþunovodske listine, evidentirane na kontih glavne knjige. Vsi posli oziroma poslovni dogodki, ki jih je v preteklem letu beležilo podjetje, so dokumentirani v raþunovodskih izkazih. Pomembnejše postavke v nadaljevanju razkrivamo. V letu 2007 je podjetje investiralo v nove proizvodne in poslovne prostore v Vojniku. Ta investicija se izkazuje kot znatno poveþanje opredmetenih osnovnih sredstev. V okviru opredmetenih osnovnih sredstev podjetje izkazuje tudi nakup nepremiþnin, ki so na dan sestave bilance še v gradnji in se bodo aktivirale v prihodnjih letih ob otvoritvi novih poslovnih enot. Poleg poveþanja opredmetenih osnovnih sredstev in s tem povezanega poveþanja obveznosti iz poslovanja in financiranja beleži družba tudi poveþano realizacijo in s tem poveþane terjatve do kupcev. Glede dolgoroþno odloženih prihodkov za stroške popravil v garancijski dobi podjetje ocenjuje, da bo znesek oblikovanih dolgoroþno odloženih prihodkov, ki ustreza 1% 18


prihodkov CEPLAST od leta 1998 do leta 2007, zadošþal za kritje nastalih stroškov ob odpravi skritih napak v garancijski dobi.

SREDSTVA Opredmetena osnovna sredstva Opredmetena osnovna sredstva so v družbi vrednotena v skladu s SRS in Pravilnikom o raþunovodstvu po nabavni ceni, ki jo sestavljajo fakturna cena, poveþana za uvozne in nevraþljive nakupne dajatve in stroške v zvezi z usposobitvijo osnovnih sredstev, ter zmanjšana za dobljene popuste. V skupini osnovnih sredstev beleži družba zemljišþa, zgradbe, proizvodne naprave in stroje, druge naprave in opremo ter drobni material, katerega doba koristnosti je daljša od leta dni in posamiþna nabavna vrednost veþja od 100 €. Vkljuþuje tudi dane predujme za opredmetena osnovna sredstva. Kot opredmetena osnovna sredstva se štejejo tudi nadomestni deli in orodja za stroje. Nadomestni deli in orodja manjše vrednosti, ki dajejo strojem novo uporabno vrednost, poveþajo gospodarsko korist, poveþujejo nabavno vrednost osnovnega sredstva in se v dobi koristnosti tega stroja tudi nadomestijo. Nadomestni deli manjše vrednosti, ki pa so namenjeni zgolj popravilu ali vzdrževanju, se beležijo kot strošek vzdrževanja in se ne amortizirajo. Nadomestni deli veþje vrednosti nad 2.500 €, se v skladu z raþunovodsko usmeritvijo obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na zaþetek njihove uporabe. Družba uvršþa v opredmetena osnovna sredstva tudi vsa v uporabo prenesena investicijska vlaganja, tista, ki poveþujejo gospodarsko korist in funkcionalnost sredstev. Takšna vlaganja poveþujejo nabavno vrednost osnovnih sredstev in se nadomestijo v dobi koristnosti tega sredstva. V primeru, ko pa gre zgolj za vzdrževalna dela in popravila, govorimo o stroških vzdrževanja. Družba obraþunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev posamiþno, po metodi enakomernega þasovnega amortiziranja, znotraj poslovnega leta se letna amortizacija razdeli po obdobjih enakomerno meseþno glede na število mesecev amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev v poslovnem letu. Uporabljene amortizacijske stopnje so doloþene v skladu z naþinom amortizacije in SRS in so naslednje: · · · · · · ·

zgradbe, deli zgradb in poslovni prostori raþunalniki in raþunalniška oprema ostali stroji in oprema proizvajalni stroji in naprave drobni inventar prometna sredstva - tovorna prometna sredstva – osebna

3,00 do 33,33 do 20,00 do 25,00 do 33,33 do

6,00 % 50,00 % 25,00 % 33,33 % 50,00 % 25,00 % 12,50 do 33,33 % 19


Sprejeta raþunovodska usmeritev doloþa ugotavljanje slabitev osnovnih sredstev obdobno vsakih pet let, ob izvedbi letnega popisa, za pomembne skupine. Pomembne skupine osnovnih sredstev so tiste, katerih vrednost pred ugotovitvijo nadomestljive vrednosti presega 30 % neodpisane vrednosti vseh opredmetenih osnovnih sredstev. Družba v letu 2007 ni ugotavljala oslabitve opredmetenih osnovnih sredstev. Prevrednotovanja, krepitve opredmetenih osnovnih sredstev družba ne opravlja. Družba ima vpisano zastavno pravico nad nepremiþnino v Vojniku v višini 19.500.000 CHF kot jamstvo za odobrena dolgoroþna posojila bank. Tabela 3: Opredmetena osnovna sredstva v letu 2007 (v EUR): Nabavna vrednost

Zemljišþa

Zaþ.Sa.31.12.2006 Poveþanje Zmanjšanje K.Sa. 31.12.2007

5.044 1.739.950 0 1.744.994

Popravek vrednosti

Zemljišþa

Zaþ.Sa. 31.12.2006 Poveþanje-amortiz. Zmanjšanje K.Sa. 31.12.2007

Sedanja vrednost Sa. 31.12.2006 Sa. 31.12.2007

Gradbeni Investicije v Oprema in objekti teku naprave 2.331.273 403.931 2.302.036 4.510.334 4.673.175 493.623 3.730 4.541.406 53.177 6.837.877 536.700 2.742.482

Drobni inventar

Gradbeni Investicije v Oprema in objekti teku naprave 395.398 0 1.204.019 143.651 0 378.007 3.730 0 48.153 535.319 0 1.533.873

Drobni inventar

Gradbeni Investicije v Oprema in objekti teku naprave 5.044 1.935.875 403.931 1.098.017 1.744.994 6.302.558 536.700 1.208.609

Drobni inventar

0 0 0 0

Zemljišþa

Skupaj 0 5.042.284 0 11.418.082 0 4.598.313 0 11.862.053

Skupaj 0 0 0 0

1.599.417 521.658 51.883 2.069.192

Skupaj 0 0

3.442.867 9.792.861

Vrednost gradbenih objektov vkljuþuje tudi vrednost stavbnih zemljišþ. Po vpisu lastništva v zemljiško knjigo se vrednost zemljišþa izvzame iz osnove za obraþun amortizacije, v skladu s SRS. Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2006 je bila 3.442.864 EUR, na dan 31.12.2007 pa 9.862.861 EUR. Dani predujmi za nepremiþnine so znašali 55.027 EUR neto in za opremo 19.329 EUR neto na dan 31.12.2007. Družba je v letu 2007 investirala za 4.510.334 EUR v gradbene objekte, 1.739.950 EUR v nakup zemljišþa in 493.623 EUR v opremo. Nakup v okviru gradbenih objektov in zemljišþ predstavlja novi proizvodni in poslovni objekt Vojnik, v okviru opreme pa so bile postavke raþunalniška oprema, proizvodna orodja, pohištvo in druga pisarniška oprema. Glavnino nakupov opredmetenih osnovnih sredstev je družba financirala iz tujih virov. V okviru gradbenih objektov predstavljajo posamezne vrednosti naslednji gradbeni objekti po lokacijah 20


Tabela 4: Gradbeni objekti po lokacijah. Lokacija Celje, Gaji Celje, Bežigrajska Vojnik Maribor Ljubljana Izola Murska Sobota Nova Gorica skupaj

sedanja vrednost v EUR 235.868 180.856 4.476.570 58.427 941.345 195.564 76.487 137.441 6.302.558

Družba izkazuje tudi opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi v vrednosti 536.700 EUR. To so vrednosti investicij v nepremiþnine, ki so že prešla v last podjetja, niso pa se še zaþela uporabljati v letu 2007. Neopredmetena osnovna sredstva Med neopredmetena osnovna sredstva družbe spadajo dolgoroþne premoženjske pravice v vrednosti 59.603 EUR. V letu 2007 družba ne beleži prejetih predujmov za neopredmetena dolgoroþna sredstva. Med dolgoroþne premoženjske pravice družbe spadajo licence oz. pravice do uporabe raznih raþunalniških programov. Za ta sredstva uporabljamo 25,00 do 33,33 % amortizacijsko stopnjo. Pri pomembnih neopredmetenih osnovnih sredstvih, to je tistih, katerih posamiþna vrednost presega 30 % vrednost vseh neopredmetenih dolgoroþnih osnovnih sredstev, družba preverja nadomestljivo vrednost. Družba ne izvaja prevrednotovanja neopredmetenih osnovnih sredstev v smislu okrepitve sredstev. Zaloge Družba izkazuje stanje zalog na dan 31.12.2007, usklajeno s popisom v skladišþu, v vrednosti 1.800.057 EUR. Zaloge družbe predstavljajo zaloge materiala, trgovskega blaga, proizvodov in nedokonþane proizvodnje ter dani predujmi za zaloge. Tabela 5: Stanje zalog na dan 31.12.2007 in 31.12.2006: Stanje zalog zaloga materiala zaloga nedokonþane proizvodnje zaloga dokonþanih proizvodov zaloga trgovskega blaga predujmi za zaloge skupaj

31.12.2007 v 000 SIT 844.006 0 236.941 490.742 228.368 1.800.057

31.12.2006 v 000 SIT 808.780 47.020 388.844 515.404 145.522 1.905.570 21


Vrednost zalog materiala in trgovskega blaga, skupaj s predujmi za zaloge, nedokonþano proizvodnjo in proizvodi se je v primerjavi z letom 2006 zmanjšala za 105.513 EUR. Razlogi so predvsem v zmanjšanju nedokonþane proizvodnje in gotovih proizvodov. Enota zaloge materiala je vrednotena po nabavni ceni, ki jo sestavlja nakupna cena zmanjšana za dobljene popuste. V porabo se prenaša po metodi povpreþnih cen. Evidenca zaloge materiala se vodi sintetiþno in analitiþno loþeno po vrstah materiala. V skladu z raþunovodsko usmeritvijo se zaloge materiala zaradi slabitve prevrednotujejo, þe njihova knjigovodska vrednost presega tržno vrednost (le ta je mišljena kot nadomestitvena vrednost, razen þe je ta veþja od þiste iztržljive vrednosti). Enota zaloge trgovskega blaga se v letu 2007 tudi vodi po sistemu povpreþnih cen, medtem ko se je do konca leta 2006 spremljala po sistemu zadnjih cen. Razlike iz preraþunov na nov sistem vodenja niso materialno pomembne. Enota zalog nedokonþane proizvodnje in gotovih proizvodov se vrednoti po proizvajalnih stroških. Proizvajalni stroški se zajemajo kot neposredni stroški materiala, neposredni stroški dela in neposredni stroški amortizacije ter splošni proizvajalni stroški. Splošni proizvajalni stroški so tisti, ki so obraþunani v okviru proizvodnje, vendar jih ni mogoþe neposredno razvrstiti na posamezni poslovni uþinek, zato se po kljuþu razdeljujejo na njih. Evidenca dokonþanih proizvodov se vodi v glavni knjigi zbirno, analitiþno pa po posameznih proizvodnih uþinkih, vezanih na izbrane delovne naloge. Zaloga dokonþanih proizvodov se v primeru slabitve prevrednotuje in sicer, þe knjigovodska vrednost presega iztržljivo vrednost, le ta je nadomestljiva vrednost, razen þe je ta manjša od þiste iztržljive vrednosti, zmanjšane za kosmati dobiþek. Družba v skladu z raþunovodskimi usmeritvami popisa zalog ugotavlja poleg koliþinskega in vrednostnega stanja tudi kvaliteto le-teh. Na podlagi pisnega sklepa inventurnih komisij in potrditve s strani direktorja, nekurantno, uniþeno,… zalogo odpiše v poslovnih knjigah, zniža tudi vrednost zalog za kalo in lom. V letu 2007 podjetje ni prevrednotovalo zalog. Pri popisu zalog trgovskega blaga in zalog materiala na dan 31.12.2007, je podjetje beležilo naslednje viške in manjke: Tabela 6: Viški in manjki pri popisu zalog.

Popis zalog trgovskega blaga Popis zalog materiala

viški v EUR 8.678 25.068

manjki v EUR 489 12.327

22


Na podlagi inventurnega zapisnika je družba potrdila beležene lome, kale, uniþenja, ki so bili v okviru normalnega kala za dejavnosti, ki jih družba opravlja, ter sprejela ukrepe v skladu SRS in internim Pravilnikom o raþunovodstvu. Družba nima na skladišþu zalog, ki bi bile zastavljene kot jamstvo za obveznosti. Kratkoroþne finanþne naložbe Družba med kratkoroþnimi finanþnimi naložbami izkazuje terjatve na podlagi danih posojil do povezanih oseb v vrednosti 628.857 EUR in terjatve na podlagi danih posojil ostalim v vrednosti 140.000 EUR. Terjatve Družba ne izkazuje dolgoroþnih poslovnih terjatev. Kratkoroþne poslovne terjatve pa so v primerjavi s preteklim letom porasle za 1.083.567 EUR oziroma za 47%, kar je veþ kot leto poprej, ko so terjatve porasle za 22% v primerjavi z letom 2005. V okviru poslovnih terjatev je najveþja postavka kratkoroþne poslovne terjatve do kupcev, ki so v primerjavi s preteklim letom porasle za 849.167 EUR oziroma za 43%. Terjatve so izkazane v zneskih, kot izhajajo iz ustreznih izvirnih knjigovodskih listin. Med kratkoroþnimi poslovnimi terjatvami, so kratkoroþne terjatve do kupcev v vrednosti 2.801.204 EUR in kratkoroþne poslovne terjatve do drugih v vrednosti 599.181 EUR. Kratkoroþne terjatve do kupcev so terjatve do domaþih in tujih kupcev, katerih vrednost izvirno glasi na tujo valuto, v raþunovodskih izkazih pa so izkazane preraþunane v EUR po srednjem teþaju Banke Slovenije na dan 31.12.2007. Poslovne terjatve družbe so izpostavljene veþjim tveganjem: neplaþilom kupcev (nelikvidnost, steþaji, drugi vzroki…). Do preteklega leta družba ni imela zavarovanih terjatev pri veþji zavarovalni družbi, temveþ le s prejetimi menicami in banþnimi garancijami, kadar je bilo to s kupcem dogovorjeno v konkretni prodajni pogodbi. Kratkoroþne poslovne terjatve do kupcev doma predstavljajo 91% vseh kratkoroþnih poslovnih terjatev do kupcev, medtem ko kratkoroþne terjatve do kupcev v tujini predstavljajo 9% vseh kratkoroþnih terjatev. Glede zapadlosti na dan 31.12.2007 je stanje naslednje: Tabela 7: Kratkoroþne terjatve po zapadlosti 31.12.2007 in 31.12.2006 (v EUR): Zapadlost Nezapadlo zapadlo do 45 dni zapadlo nad 45 dni zapadlo nad 90 dni skupaj:

31.12.2007 1.330.224 306.581 107.191 1.057.208 2.801.204

31.12.2006 808.321 612.331 357.699 173.669 1.952.020 23


Družba ima v internem Pravilniku o raþunovodstvu opredeljene tudi pogoje za ugotavljanje primernosti višine oblikovanega popravka vrednosti terjatev na podlagi vsakoletne presoje izterljivosti oziroma otežene izterljivosti terjatev. Družba ima na dan 31.12.2007 oblikovane popravke na tej podlagi v višini 96.283 EUR. V preteklih letih oblikovane dvomljive terjatve, ki so bile plaþane v letu 2007, pa so se beležile v dobro prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. Dobroimetja pri bankah, þeki, gotovina Denarna sredstva predstavljajo sredstva na tolarskem raþunu, sredstva v blagajni ter kratkoroþne depozite 31.12.2007 znašali 166.920 EUR. Za preraþun stanja protivrednost se uporablja srednji teþaj Banka Slovenje na

in deviznem transakcijskem na odpoklic in so na dan deviznih zneskov v evrsko dan 31.12.2007.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kapital Osnovni kapital družbe znaša 1.043.232 EUR in je oblikovan kot vložek lastnika v 75% deležu in vložek podjetja Mik, d.o.o v 25% deležu. Družba ima izkazane rezerve za lastne deleže v vrednosti 375.563 EUR in v enaki višini odkupljeni lastni delež kot odbitno postavko rezerv iz dobiþka. V letu 2007 družba dodatno ni oblikovala zakonskih rezerv, saj obstojeþi nivo v vrednosti 110.939 EUR zadostuje zakonsko predpisani višini. Poleg teh ima družba že prej oblikovane druge rezerve v višini 655 EUR. Skupna vrednost rezerv iz dobiþka tako znaša 111.594 EUR. Bilanþni dobiþek za poslovno leto 2007 je znašal 2.020.923 EUR; v sestavi prenesenega þistega dobiþka v vrednosti 1.675.215 EUR in þistega dobiþka poslovnega leta v vrednosti 345.708 EUR. Dolgoroþne rezervacije in dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve Podjetje izkazuje na dan 31.12.2007 dolgoroþne pasivne þasovne razmejitve v vrednosti 789.106 EUR. V okviru tega je 563.400 EUR dolgoroþno odloženih prihodkov za dane garancije in 225.706 EUR za prejeto subvencijo za sofinanciranje investicije v proizvodno opremo. V skladu s SRS in internim Pravilnikom o raþunovodstvu ima podjetje oblikovane dolgoroþno odložene prihodke v % od letnih prihodkov od prodaje PVC stavbnega pohištva na osnovi danih garancij za proizvode (10-letna sistemska garancija), da se izogne tveganju ogrožene likvidnosti pri nenadnem nastanku škodnih dogodkov. Specifika lastnosti proizvodov iz tehnološko še nepoznanih materialov povzroþa 24


proizvajalcu stroške zaradi katerih oblikuje odložene prihodke na tej podlagi. Družba ob koncu poslovnega leta presoja ustreznost izkazane višine dolgoroþno odloženih prihodkov glede na dosežene prihodke od prodaje PVC stavbnega pohištva v preteklih letih in verjetnost nastopa škodnih dogodkov. V primeru ocenjenega odstopanja oblikovanih rezervacij od potrebnih, se izvedejo ustrezni popravki višine rezervacij. Glede na analizo pojavov škodnih dogodkov v zadnjih letih je podjetje presodilo, da obstojeþ nivo dolgoroþno odloženih prihodkov presega nivo stroškov popravil v primeru nastanka škodnih dogodkov, saj dejanski podatki o stroških materiala, porabljenega za sanacijo odkritih napak, to dokazujejo. Družba ocenjuje, da bodo odloženi prihodki v višini 1% prihodkov od prodaje PVC stavbnega pohištva od leta 1998 do leta 2007 zadošþali za kritje nastalih stroškov ob odpravi skritih napak izdelkov PVC stavbnega pohištva. Zato je podjetje v letu 2007 knjižilo odpis presežka dolgoroþno odloženih prihodkov v znesku 117.712 EUR med poslovne prihodke. Družba je v letu 2006 pridobila 328.299 subvencije Javnega sklada RS za podjetništvo za sofinanciranje nakupa proizvodne opreme. Zmanjšanje v višini 20.521 EUR v letu 2006 in 82.072 EUR v letu 2007 se nanaša na sorazmerni del obraþunane amortizacije te opreme, ki je bilo evidentirano med poslovne prihodke družbe. Konþno stanje odloženih prihodkov iz subvencije tako znaša 225.706 EUR. Družba oblikuje dolgoroþne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi zaposlenih. Na dan 1.1.2007 so bile oblikovane tovrstne rezervacije za 38.170 EUR, poveþanja v teku leta so znašala 10.734 EUR, obveznosti za izplaþila v teku leta 2007 ni bilo, tako da je stanje ob koncu leta znašalo 48.904 EUR. Dolgoroþni dolgovi Podjetje izkazuje med dolgoroþnimi dolgovi finanþne obveznosti na dan 31.12.2007 v višini 5.927.072 EUR. Stanje na zaþetku leta v znesku 1.065.307 se je poveþalo zaradi najetega dolgoroþnega posojila pri bankah za namen izgradnje novega poslovnega in proizvodnega objekta v Vojniku v znesku 4.817.982 EUR. Posojilo je bilo najeto v drugi polovici leta 2007 z roþnostjo 10 let in priþetkom odplaþila 3 mesece po zadnjem þrpanju, t.j. predvidoma v zaþetku leta 2009. Skupna vrednost dolgoroþnega posojila znaša 19.500.000 CHF, od tega je podjetje do konca leta 2007 þrpalo 4.817.982 EUR, razliko pa izkazalo med zabilanþnimi obveznostmi. Za preraþun þrpanih deviznih zneskov in stanja na dan 31.12.2007 v evrsko protivrednost se uporablja teþaj Evropske centralne banke na bilanþno preseþni datum. Dolgoroþne obveznosti do bank so zavarovane z menicami in zastavo nepremiþnine. Med dolgoroþnimi finanþnimi obveznostmi podjetje izkazuje tudi obveznosti do ustanovitelja družbe. Obveznost je bila v letu 2007 zmanjšana za vraþilo posojila v znesku 209 EUR in poveþana za pripisan znesek obresti v znesku 43.991 EUR. Na dan 31.12.2007 znaša 1.109.090 EUR. Obresti za leto 2007 so obraþunane po stopnji 4,13 25


odstotkov. Družba enkrat letno Dolgoroþna posojila višini desetine dolga poslovnega objekta Dolgoroþni dolgovi instrumentom.

presoja pošteno vrednost dolgoroþnih dolgov na podlagi pogodbe. do ustanovitelja družbe se bodo zaþela odplaþevati s 1.1.2018 v (glavnica in obresti). Podjetje je s temi posojili investiralo izgradnjo v Celju in nove proizvodnje linije v letih 1998, 1999 in 2000. do ustanovitelja niso zavarovani z nobenim zavarovalnim

Podjetje izkazuje med dolgoroþnimi dolgovi tudi obveznost za odloženi davek v znesku 13.355 EUR, obraþunan na davþno izkazane odhodke za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoroþnih sredstev do vrednosti 500 EUR v letih 2005 in 2006. Upoštevana je 22 % stopnja.

Kratkoroþni dolgovi Med kratkoroþne dolgove spadajo finanþne in poslovne obveznosti. Družba izkazuje v svojih poslovnih knjigah kratkoroþnih dolgov za 5.862.014 EUR; le-te predstavljajo: Tabela 8: Kratkoroþni dolgovi na dan 31.12.2007 in 31.12.2006 (v EUR):

Kratkoroþne finanþne obveznosti do bank Kratkoroþne finanþne obveznosti do drugih Skupaj kratkoroþne finanþne obveznosti Kratkoroþne poslovne obveznosti do dobaviteljev Obveznosti za prejete predujme Druge kratkoroþne poslovne obveznosti Skupaj poslovne obveznosti

31.12.2007 1.200.000 322.169 1.522.169 3.099.866 838.949 401.030 4.339.845

31.12.2006 0 67.032 67.032 1.545.516 373.101 1.307.809 3.226.426

Zaþetno prepoznani zneski se glasijo na izvirne dokumente, katerih vrednosti se lahko spreminjajo v skladu s sporazumi z upniki. Obveznosti, ki izvirno glasijo na tujo valuto so v raþunovodskih izkazih preraþunane v EUR po srednjem teþaju Banke Slovenija na dan 31.12.2007. Kratkoroþne finanþne obveznosti predstavljajo kratkoroþne finanþne obveznosti do bank v vrednosti 1.200.000 EUR in kratkoroþne finanþne obveznosti do drugih v vrednosti 322.169 EUR. Podlaga za kratkoroþne poslovne obveznosti do dobaviteljev so prejete fakture le-teh, podlaga drugih kratkoroþnih finanþnih in poslovnih obveznosti pa izvedene obraþunske listine, ki izkazujejo obveznosti do države in druge obveznosti. Najveþjo postavko kratkoroþnih dolgov predstavljajo obveznosti do dobaviteljev, ki zajemajo:

26


Tabela 9: Kratkoroþne poslovne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2007 in 31.12.2006 (v EUR).

Dobavitelji Dobavitelji Dobavitelji Dobavitelji Dobavitelji Dobavitelji Dobavitelji skupaj

za osnovna sredstva - domaþi za obratna sredstva - domaþi storitev - domaþi za ostalo - domaþi za obratna sredstva - tujina za osnovna sredstva - tujina storitev - tujina

31.12.2007 1.839.698 394.521 539.237 0 241.733 26.704 57.973 3.099.866

31.12.2006 25.960 462.172 452.900 65.386 526.986 0 12.112 1.545.516

Glede zapadlosti na dan 31.12.2007 je stanje kratkoroþnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev naslednje: Tabela 10: Stanje kratkoroþnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev po zapadlosti na dan 31.12.2007 in 31.12.2006 ( v EUR): Zapadlost nezapadlo zapadlo do 45 dni zapadlo nad 45 dni zapadlo nad 90 dni skupaj:

31.12.2007 776.473 649.698 220.008 1.453.687 3.099.866

31.12.2006 1.115.706 177.015 88.524 164.271 1.545.516

Na koncu poslovnega leta družba presoja pošteno vrednost kratkoroþnih dolgov na podlagi potrjenih IOP obrazcev dobaviteljev in drugih internih izvedenih dokumentov. V primeru, da je knjigovodska vrednost manjša od ugotovljene poštene vrednosti, opravi obvezno krepitev kratkoroþnih dolgov v skladu s SRS. Kratkoroþne þasovne razmejitve Kratkoroþne þasovne razmejitve predstavljajo aktivne in pasivne þasovne razmejitve. Na dan bilance stanja 31.12.2007 je podjetje izkazovalo za 50.100 EUR aktivnih in za 367.894 EUR pasivnih þasovnih razmejitev. Tabela 11: Aktivne þasovne razmejitve na dan 31.12.2007 in 31.12.2006 (v EUR):

razmejeni stroški zavarovanja kratkoroþno odloženi stroški ostali stroški prehodno nezaraþunani prihodki skupaj

31.12.2007 6.995 36.518 775 5.812 50.100

31.12.2006 3.614 23.276 2.420 4.047 33.357 27


Tabela 12: Pasivne þasovne razmejitve na dan 31.12.2007 in 31.12.2006 (v EUR): 31.12.2007 151.674 216.220 367.894

vnaprej vraþunani stroški kratkoroþno odloženi prihodki skupaj

31.12.2006 145.410 83.550 228.960

Podatkovna podlaga za obraþun vrednosti vnaprej zajetih stroškov so bile prejete fakture dobaviteljev v letu 2008 za tiste storitve in dobavo, ki so se dejansko nanašale na poslovanje v letu 2007. Podatkovna podlaga za izkazovanje kratkoroþno odloženih prihodkov so bile izdane fakture za prodane proizvode ali blago do leta 2007, montaža pa še delno ali v celoti ni bila izvršena ali pa blago ni prešlo v last podjetja, kljub temu pa je bilo že prodano naprej. Podjetje v zadnjih letih širi obseg poslovanja tudi na raþun udeležbe v veþjih gradbenih projektih, kar pa se odraža v poveþanem obsegu terjatev do kupcev, tudi zadržanih sredstev, med katerimi so nekatere težje izterljive. Na tej podlagi so se, v skladu s SRS 2002 in internim pravilnikom o raþunovodstvu, s tem povezani prihodki izkazali med kratkoroþnimi razmejitvami do njihovega poplaþila. Zabilanþne obveznosti Podjetje vodi zabilanþne obveznosti v znesku 12.180.898 EUR. Od tega je 28.725 eur prejetih vzorcev Gealan in 30.856 danih vzorcev za PVC stavbno pohištvo. Najveþjo postavko predstavlja pogodbeni znesek dolgoroþnega posojila za investicijo Vojnik, ki ostaja na dan 31.12.2007 nekorišþen v vrednosti 6.966.632 EUR ter znesek vpisane hipoteke v višini korišþenega kredita do 31.12.2007 za nove poslovno proizvodne prostore v znesku 4.817.981 EUR. Med zabilanþnimi obveznostmi podjetje vodi tudi dane garancije v vrednosti 189.696 EUR in prejete garancije v vrednosti 147.008 EUR. 3.3.2.2 Razkritja postavk v izkazu poslovnega izida Oblika izkaza poslovnega izida za družbo, je po SRS opredeljena s 25.5. standardom kot razliþica I, h kateri so pojasnjeni tudi stroški po funkcionalnih skupinah. Tabela 13: Stroški po funkcionalnih skupinah za leto 2007 in 2006. (v EUR) Stroški po funkcionalnih skupinah Nabavna vrednost prodanega blaga Proizvajalni stroški prodanih proizvodov Stroški prodajanja Stroški splošnih dejavnosti Spremembe vrednosti zalog nedokonþane proizvodnje in gotovih proizvodov Skupaj

2007 628.016 11.637.257 2.469.343 1.944.136

2006 970.364 7.715.977 1.502.387 3.722.939

198.923

-330.008

16.877.675

13.581.659 28


Stroški po funkcionalnih skupinah se oblikujejo na podlagi dejanskih stroškov po treh skupinah sektorjev: proizvodnja, komerciala in uprava s podpornimi službami. Na podlagi deleža stroškov dela, ki ga zajema skupina sektorjev v skupnem strošku dela, se delijo ostali posredni stroški, neposredni stroški pa se delijo direktno po posameznih funkcionalnih skupinah. Podlaga za sestavo letnega izkaza poslovnega izida so izvirne in izvedene raþunovodske listine. Posebne raþunovodske usmeritve so predstavljene pri pomembnih poslih in drugih poslovnih dogodkih. Družba je za leto 2007 izkazala obveznosti za plaþilo davka iz dobiþka v vrednosti 133.357 EUR in neto terjatev za odloženi davek v višini 12.504 EUR.

PRIHODKI Družba ustvarja þiste prihodke od prodaje za proizvode in storitve ter za blago in material na domaþem in tujem trgu. V letu 2007 so znašali þisti prihodki od prodaje 16.988.919 EUR, kar je za 21,56% veþ kot leto prej. Prihodki se izkažejo po prodajnih cenah, ki so zmanjšane za dane popuste. Izvirno izkazane vrednosti v tujih valutah se na dan dobave blaga in izstavitve raþuna preraþunajo po srednjem teþaju Banke Slovenije v domaþo valuto. Podjetje je ustvarilo 3,64 % þistih prihodkov na tujem trgu in 96,36 % na domaþem. Tabela 14: Sestava ustvarjenih þistih prihodkov od prodaje za leto 2007 in 2006 (v EUR): ýisti prihodki od prodaje: proizvodov in storitev na dom.trgu blaga in materiala na domaþem trgu proizvodov in storitev na tujem trgu blaga in materiala na tujem trgu skupaj:

2007 15.658.647 711.115 253.714 365.443 16.988.919

2006 12.177.153 1.337.135 385.236 76.678 13.976.202

Tabela 15: Sestava þistih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev na domaþem trgu za leto 2007 in 2006 (v EUR): ýisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev doma: þisti prihodki od prodaje PVC stavbnega pohištva þisti prihodki od prodaje storitev þisti prihodki od prodaje proizvedenih okvirjev skupaj

2007 15.331.300 209.096 118.251 15.658.647

2006 12.060.553 0 116.600 12.177.153

ýiste prihodke od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu v vrednosti 253.714 EUR sestavljajo prihodki od prodaje PVC stavbnega pohištva, od tega je 221.288 EUR prodaje na trgu EU in 32.426 EUR na trgih izven EU. 29


Tabela 16: Sestava þistih prihodkov od prodaje blaga in materiala na domaþem trgu za leto 2007 in 2006 (v EUR): ýisti prihodki od prodaje blaga in materiala doma: þisti prihodki od prodaje letvic þisti prihodki od prodaje montažnega materiala þisti prihodki od prodaje nepremiþnin ostali prihodki od prodaje skupaj

2007 400.591 235.298 70.650 4.576 711.115

2006 375.420 172.190 764.395 25.130 1.337.135

ýiste prihodke od prodaje blaga in materiala na tujem trgu v vrednosti 365.443 EUR sestavljajo pretežno prihodki od prodaje letvic, od tega je 12.045 prodaje na trgu EU in 353.398 prodaje na trgih izven EU. Kosmati donos iz poslovanja pa sestavlja še zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov v vrednosti 198.923 EUR, usredstveni lastni proizvodi v vrednosti 74.901 EUR in drugi poslovni prihodki v vrednosti 357.822. Finanþnih prihodkov je izkazovala družba na dan bilance v vrednosti 82.302 EUR, pretežno se nanašajo na prihodke od obresti in pozitivnih teþajnih razlik iz poslovanja. Drugi prihodki so znašali 43.899 EUR, najveþji dve postavki pa sta bili prejete kazni v višini 32.400 EUR in prejete odškodnine v višini 7.359 EUR.

ODHODKI Stroški blaga, materiala in storitev Tabela 17: Sestava stroškov blaga, materiala in storitev za leto 2007 in 2006 (v EUR): Stroški blaga, materiala in storitev: nabavna vrednost prodanega blaga in materiala stroški porabljenega materiala stroški storitev skupaj

2007 628.016 8.620.549 3.534.799 12.783.364

2006 970.364 7.484.940 2.550.572 11.005.876

Stroški blaga, materiala in storitev so za 16,15 % višji kot predhodno leto. Tabela 18: Najpomembnejši stroški v okviru stroškov porabljenega materiala za leto 2007 in 2006 (v EUR): Stroški porabljenega materiala: stroški osnovnega materiala stroški energije drugi stroški materiala skupaj

2007 8.388.665 140.469 91.415 8.620.549

2006 7.324.466 111.517 48.957 7.484.940

30


Med stroški storitev so pomembnejši stroški montaž (1.923.856 EUR), stroški transportnih storitev (50.415 EUR), stroški gradbišþ (43.078 EUR) ter stroški vzdrževanja osnovnih sredstev (66.688 EUR). Pogodbena vrednost za izvedbo revidiranja raþunovodskih izkazov družbe za leto 2007 je znašala 12.500 EUR. Stroški dela Na dan 31.12.2007 je podjetje zaposlovalo 165 delavcev, povpreþno 146 delavcev, ki so v poslovnem letu povzroþili za 3.260.439 EUR stroškov dela, kar je za 30,17% veþ kot predhodno leto. Tabela 19: Sestava stroškov dela za leto 2007 in 2006 (v EUR). Stroški dela: stroški plaþ stroški pokojninskih zavarovanj stroški drugih zavarovanj drugi stroški dela skupaj

2007 2.375.731 210.149 172.635 501.924 3.260.439

2006 1.826.961 161.651 132.795 383.358 2.504.765

Med stroški dela so prejemki uprave znašali 133.405 EUR. Odpisi vrednosti Družba beleži v letu 2007 za 558.455 EUR odpisov vrednosti sredstev. Amortizacija NOS je znašala 30.623 EUR in amortizacija OOS 521.658 EUR, torej je bremenila poslovni izid skupaj v vrednosti 552.281 EUR, prevrednotovalni poslovnih odhodki pa v vrednosti 6.174 EUR. Metoda za obraþun amortizacije, ki jo podjetje uporablja je enakomerno þasovno amortiziranje. Za dobo koristnosti je upoštevana priþakovana fiziþna izraba, tehniþno staranje, ekonomsko staranje in zakonske omejitve dobe, ki je glede na posamezen dejavnik najkrajša. Naþin obraþunavanja amortizacije osnovnih sredstev je podrobneje predstavljen v razkritjih k bilanci stanja družbe. Davek od dobiþka Družba je v letu 2007 ugotovila za 466.561 EUR celotnega dobiþka. Pri obraþunavanju davka od dobiþka so bile v davþni bilanci upoštevane ustrezne omejitve (samo davþno priznani prihodki in davþno priznani odhodki), ki so poveþale davþno osnovo za 167.234 EUR. Družba je pri obraþunu davka iz dobiþka upoštevala tudi olajšave, in sicer: olajšavo za zaposlene invalide v znesku 18.481 EUR in olajšavo za donacije - izplaþila za humanitarne, dobrodelne, znanstvene vzgojno izobraževalne športne, kulturne ekološke in religiozne namene v znesku 35.500 EUR. Ugotovljen davek od dobiþka za leto 2007 je 31


znašal 133.357 EUR, terjatev za odloženi davek pa 12.504 EUR, preostali þisti dobiþek poslovnega leta pa 345.708 EUR.

3.3.2.3 Razkritja postavk v izkazu gibanja kapitala Postavka kapitala znaša na dan 31.12.2007 – 3.175.749 EUR. Na podlagi prenesenega þistega dobiþka (v vrednosti 1.675.215 EUR) in þistega dobiþka tekoþega poslovnega leta (v vrednosti 345.708 EUR), beleži družba bilanþni dobiþek v vrednosti 2.020.923 EUR, ki bo na osnovi sklepa lastnika opredeljen kot nerazporejen dobiþek. Ostala razkritja o gibanju kapitala so navedena v okviru predhodnih toþk. Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s SRS po drugi razliþici.

3.3.2.4 Razkritja postavk v izkazu denarnih tokov Izkaz denarnih tokov prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto kot razliko med stanjem 31.12.2007 in 1.1.2007. Sestavljen je po posredni metodi iz podatkov v dveh zaporednih bilancah stanja, to je po razliþici II. Podjetje izkazuje negativni denarni izid v obdobju 01.01.2007 do 31.12.2007 v znesku 304.129 EUR. Zaþetno stanje sredstev je bilo 471.049 EUR, konþno stanje pa 166.920 EUR. Postavke izkaza poslovnega izida smo korigirali za znesek tistih obraþunskih postavk, ki sicer vplivajo na poslovni izid, vendar pa niso povezane z denarnimi tokovi pri poslovanju. Tako smo med drugim: -

-

-

poslovne prihodke zmanjšali za znesek prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v višini 146.391 evrov (odpis obveznosti), za prenos odloženih prihodkov iz subvencij 82.072 EUR in za prenos dolgoroþno odloženih prihodkov iz danih garancij v višini 117.712 EUR; poslovne odhodke poveþali za spremembo vrednosti zalog v višini 198.923 evrov, zmanjšali za znesek usredstvenih lastnih proizvodov v višini 74.901 evrov in poveþali za finanþne odhodke iz poslovnih obveznosti in pri poveþanju dolgoroþnih finanþnih obveznosti in izdatkih za obresti upoštevali, da pripis obresti v višini 43.991 EUR ni predstavljal denarnega toka.

Družba izkazuje pozitiven denarni tok iz poslovanja; v primerjavi z zaþetnim stanjem je imela veþ sredstev angažiranih tako v terjatvah na eni strani kot tudi v obveznostih na drugi (del obveznosti je bil konec leta vezan na investicijsko dejavnost), znižal se je 32


obseg zalog. Plaþilni roki, doseženi pri kupcih in dobaviteljih niso bistveno vplivali na denarni tok, saj so ostali v okviru doseženih v letu 2006. Izredno moþna investicijska dejavnost se kaže v negativnem denarnem toku pri naložbenju; vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so bila financirana veþinoma iz tujih virov (prebitek prejemkov pri financiranju in poveþanje nivoja obveznosti do dobaviteljev) in manjši del iz lastnih virov (obraþunana amortizacija v višini 552.281 EUR in pa þisti dobiþek poslovnega leta 345.708 EUR).

3.3.3 Kazalniki Na osnovi primerjave razliþnih raþunovodskih kategorij izkazuje podjetje naslednje vrednosti kazalnikov za poslovno leta 2007:

x x x x

x x x

x x x

x

stopnja lastniškosti financiranja: kapital/obveznosti do virov sredstev 0,20 stopnja dolgoroþnosti financiranja: vsota kapitala in dolgoroþnih dolgov (skupaj z dolgoroþnimi rezervacijami)/obveznosti do virov sredstev 0,62; stopnja osnovnosti investiranja: osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti)/sredstva 0,61; stopnja dolgoroþnosti investiranja: vsota osnovnih sredstev (po neodpisani vrednosti), dolgoroþnih finanþnih naložb in dolgoroþnih poslovnih terjatev/sredstva 0,62; koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev: kapital/osnovna sredstva (po neodpisani vrednosti) 0,32; koeficient neposredne pokritosti kratkoroþnih obveznosti (hitri koeficient): likvidna sredstva/kratkoroþne obveznosti 0,03; koeficient pospešene pokritosti kratkoroþnih obveznosti (pospešeni koeficient): vsota likvidnih sredstev in kratkoroþnih terjatev/kratkoroþne obveznosti 0,61; koeficient kratkoroþne pokritosti kratkoroþnih obveznosti (kratkoroþni koeficient): kratkoroþna sredstva/kratkoroþne obveznosti 1,05; koeficient gospodarnosti poslovanja: poslovni prihodki/poslovni odhodki 1,03; koeficient þiste dobiþkonosnosti kapitala: þisti dobiþek v poslovnem letu/povpreþni kapital (brez þistega poslovnega izida prouþevanega leta) 0,12; koeficient dividendnosti osnovnega kapitala: vsota dividend za poslovno leto/povpreþni osnovni kapital 0.

33


Graf 5: Kazalniki gospodarnosti: Stopnja stroškovnosti poslovnih prihodkov za leti 2007 in 2006. Primerjava kazalnikov stroškovnosti poslovnih prihodkov za leti 2006 in 2007 1,00 0,90 0,80 0,70

0,75 0,60 0,52 0,54

0,60 0,50 0,40

0,27

0,30 0,15 0,11

0,20

0,20 0,18

0,12 0,03 0,02

0,10 0,00 Proizvajalna stroškovnost

Prodajna stroškovnost

Upravna stroškovnost LETO 2007

Tehniþna stroškovnost

Delovna stroškovnost

Materialna stroškovnost

LETO 2006

Graf 6: Kazalniki obraþanja za leto 2007. Kazalniki obraþanja sredstev 12,00 10,00 8,00 6,00

10,43

4,00 2,00

1,25 0,09

0,00 osnovna sredstva

zaloge materiala

zaloge trg. blaga

Vrsta sredstev

34


4. POSLOVNO POROýILO 4.1. Prikaz razvoja in položaja družbe 4.1.1 Analiza poslovanja MIK, mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, sodi med vodilne proizvajalce PVC stavbnega pohištva v Sloveniji, svoje prodajne aktivnosti pa vse bolj širi tudi v tujini. Dejavnost podjetja zaznamuje proizvodnja PVC stavbnega pohištva, veleprodaja materialov za uokvirjanje slik in trženje z nepremiþninami. Podjetje se je razvilo iz popoldanske obrti obdelave lesa. Sprva smo se ukvarjali z veleprodajo vsega potrebnega za uokvirjanje slik ter prodajo lesno obdelovalnih strojev. Kot najveþji grosist danes s to dejavnostjo pokrivamo 60 % slovenskega trga. Ni pa zanemarljiv podatek, da veþina naših dobaviteljev (27 podjetij – 95% vseh dobaviteljev) prihaja iz tujine. Centralno skladišþe je založeno s 600 razliþnimi vrstami okvirjev, passpartuji, kaširnimi penami, gotovimi okvirji, stroji, priroþnim in drobnim potrošnim materialom ter vsem ostalim, kar potrebuje kupec za kvalitetno uokvirjanje slik. Trenutno oskrbujemo preko 200 uokvirjalcev in steklarjev. V podjetju tudi še naprej razvijamo umetniško dejavnost. Skoraj vsak mesec se v Vojniku ali Ljubljani vršijo nove razstave priznanih vrhunskih tujih in domaþih umetnikov. Pri nas so razstavljali France Slana, Jože Horvat – Jaki, Domen Slana, Irena Polanec, Janez Kovaþiþ, Albin Lugariþ, Milan Rijavec, Milan Todiþ, Darinka Pavletiþ Lorenþak, Stane Petroviþ ýonþ, Vida Slivniker, Jur Samec, Zoran Gashi in mnogi drugi. V letu 1998 smo se odloþili, da se kljub moþni konkurenci lotimo proizvodnje PVC stavbnega pohištva. Od Sklada za razvoj smo kupili 1700 m² proizvodnih površin in tako storili prvi velik korak na tem podroþju. Nanje smo postavili raþunalniško voden strojni park, ki zagotavlja in potrjuje vrhunsko kakovost izdelkov, saj v celoti izkljuþuje možnost vpliva napak þloveškega faktorja na kvaliteto izdelka, in dogovorjene dobavne roke. V proizvodni in poslovni enoti v Vojniku proizvajamo in prodajamo PVC stavbno pohištvo znamke GEALAN, katerega zaznamuje najnovejši raþunalniško voden strojni park Holinger-Rotox v tem predelu Evrope. PVC stavbno pohištvo izdelujemo iz profilov dobavitelja GEALAN in sicer iz profila S 3000 IQ, S 7000 IQ in S 8000 IQ (prednosti materiala PMMA). Odjemalce zadovoljujemo tako s tremi prodajnimi linijami in sicer: standard, comfort in elegance linijo, pri katerih poleg vrhunske kvalitete, odliþnih dobavnih rokov in konkurenþnih cen daje prednost tudi estetsko oblikovan izdelek, osnovan v tehnološkem smislu po najnovejših modnih smernicah. Stavbno pohištvo je opremljeno z varnostnim okovjem WINKHAUS. Posebej zahtevnim kupcem ponujamo še Gecco sistem prezraþevanja, ki daje nov korak v tehnološki smeri razvoja prezraþevalnih sistemov. ýe k temu dodamo še mlado in perspektivno ekipo 35


strokovnjakov, potemtakem rezultat ne izostane. Proti koncu leta 2006 se je podjetje MIK d.o.o. odloþilo za veliko investicijo za lastne potrebe in sicer za gradnjo poslovno – proizvodnega objekta v poslovno obrtni coni Arclin Vojnik, v obþini Vojnik. Nakup zemljišþa in zasnova idejnega projekta sta se izvajala v letu 2006, vse v zvezi z gradnjo - od pridobitve dokumentacije, dovoljenj in vse do gradnje ter gradnja sama - pa se je odvilo v letu 2007. »Poslovno - proizvodni objekt« je bil že v osnovi zasnovan in predviden za gradnjo v dveh fazah in sicer: - Prva faza: proizvodni objekt s skladišþem in vsemi pripadajoþimi funkcionalnimi prostori ter poslovni del s pisarnami. - Druga faza: poslovno - upravni del z razstavnim salonom. Na cca 30.000 m2 smo postavili objekt v okviru prve faze gradnje: poslovno proizvodni objekt, v velikosti 12.000 m2 s pripadajoþimi zunanjimi parkirnimi, zelenimi in ostalimi površinami. Prvi fazi sledi druga faza gradnje: poslovno - upravni del v velikosti 4.500 m2, za katerega je gradnja predvidena v drugi polovici leta 2008-2010. Obe fazi gradnje bosta med sabo povezani z veznim hodnikom in šele po konþanju druge faze gradnje bomo lahko rekli, da je projekt v celoti zakljuþen. Ker se je naše podjetje iz leta v leto bolj širilo in je bila prostorska stiska za nemoten proizvodni proces na stari lokaciji v Celju vsak dan veþja, smo morali z gradnjo prve faze priþeti takoj po pridobitvi dovoljenj za gradnjo in izbranimi izvajalci del. Z gradbenimi deli in izkopi smo priþeli v mesecu marcu 2007, z grobimi finalnimi deli za vselitev pa smo konþali septembra 2007, kar smo obeležili tudi z veliko otvoritvijo objekta na dan 14. septembra 2007. Terminski plan za realizacijo tako velikega projekta je bil zelo kratek, vendar ker je bila to nujno potrebna investicija za lastne potrebe in rast podjetja MIK, smo jo s skupnimi moþmi uspešno zakljuþili. Ker je okolica objekta z zunanjo ureditvijo vezana na dokonþanje gradnje prve in druge faze, projekt še ni zakljuþen. Za drugo fazo gradnje je v pripravi projektna dokumentacija ter razgovori glede vgradnje visoko kvalitetnih materialov, s þimer želimo doseþi max. toplotno in zvoþno izolativnost, ki bodo zadostili vsem standardom in pravilnikom za tovrstno vgradnjo ter izkoristiti naravne vire sonþne energije. Druga faza gradnje bo zahtevnejša, dolgotrajnejša in dražja, s tem pa bodo tudi pogoji dela in bivanja v takšnem objektu luksuzni. S selitvijo v nove poslovne - proizvodne prostore smo poveþali naše kapacitete, zato je zmogljivost proizvodnje ena poglavitnejših prednosti našega podjetja, saj proizvedemo preko 600 kosov PVC elementov dnevno. S tako vodeno proizvodnjo, smo pridobili novo zaposlene delavce, kar predstavlja ob koncu leta 2007 skupno 165 zaposlenih. Tudi z lokacijo poslovno - proizvodnega objekta v Vojniku smo zelo zadovoljni, saj je za 36


podjetje zelo ugodna. Smo v predmestju Celja in v bližini avtoceste, kar je velika prednost z vidika boljše komunikacije, razpoložljivosti prostora in dostopnosti do samega podjetja. Nova lokacija nam zagotavlja nemotene logistiþne poti za transport materiala in konþnih izdelkov – stavbnega pohištva. Prav tako smo ogromno pridobili pri organizaciji skladišþa materiala in gotovih izdelkov ter same odpreme, saj nam je prehitra rast povzroþala nemalo težav pri skladišþenju in odpremi. S to pridobitvijo imamo poslediþno manj poškodb gotovih izdelkov, manj reklamacij in manj nepotrebnih stroškov. Z gradnjo poslovno - proizvodnega objekta smo dosegli tisto, kar se nam je zdelo pred letom dni še nedosegljivo. Velika investicija je zaznamovala tudi podroþje finanþne politike, saj je terjala dodatna finanþna sredstva. Podjetje je na osnovi svojega dolgoletnega trdnega poslovanja pridobilo zaupanje bank, ki so pristopile k projektu in tako s financiranjem omogoþile izgradnjo novega objekta. Višino posameznih bilanþnih postavk pa lahko argumentiramo z doloþenimi dogodki, ki so posledica uspešnega delovanja družbe. Zaradi veþjih kapacitet in uspešne strategije trženja so se poveþali poslovni prihodki, ki so na drugi strani povzroþili poveþanje poslovno potrebnih odhodkov, poveþanja stroškov materiala, blaga, storitev in poveþanje stroškov dela. Zelo pomembno podroþje uspešnega dela ostaja zagotavljanje likvidnosti s pravilno strategijo pogajanja in doloþanja plaþilnih pogojev ter izterjava. Podjetje MIK, d.o.o. je leto 2007 zakljuþilo s pozitivnim þistim poslovnim izidom v višini 345.708 EUR. Poslovni izid je po posameznih ravneh sledeþ:

GRAF 7: Poslovni izidi v letu 2007 (v EUR).

Poslovni izid v letu 2007

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 -100.000 -200.000 v EUR

ýISTI DOBIýEK IZ POSLOVANJA

DOBIýEK (IZGUBA) IZ FINANCIRANJA

423.114

-120.679

IZREDNI DOBIýEK ýISTI POSL.IZID PO (IZGUBA) ODBITJU DAVKA 43.273

345.708

37


GRAF 8: Prihodki od prodaje in stroški dela na zaposlenega v letu 2007 (v EUR).

Prihodki od prodaje in stroški dela na zaposlenega

120.000 100.000

v EUR

80.000 116.362 60.000 40.000 20.000

22.332

0 Letni stroški dela na zap.

Prih. od prodaje na zap.

4.1.2 Odnos do kupcev, dobaviteljev in konkurence Podjetje deluje kot odprt sistem, ki se z notranjo strukturo in okoljem harmoniþno usklajuje. To pomeni, da s strategijo trženja, nabave in delovanja v okolju, izpolnjuje pogoje za obstoj v ergodiþnem tržnem sistemu. Zunanji partnerji, s katerimi se podjetje sreþuje so kupci, dobavitelji, konkurenti, kooperanti, državne institucije, finanþne institucije, ipd. Odnosi, ki jih podjetje MIK, d.o.o. goji z omenjenimi, so usmerjeni v dolgoroþno partnersko sodelovanje. Naši kupci prihajajo predvsem iz Slovenije, pa tudi iz Avstrije, Italije, Madžarske, Kosova, Albanije in Portorika (Karibi). Kupci so organizacijski investitorji stanovanj in poslovnih prostorov, gradbena podjetja, upravljavci zgradb, vzdrževalci prostorov, fiziþne osebe – investitorji. Plaþilna sposobnost naših kupcev je ocenjena kot dobra, kar ugotavljamo s spremljanjem plaþil in ugotavljanjem bonitet naših kupcev. Spremljamo spremembe v plaþilni disciplini in namenjamo veþ pozornosti v upravljanje z likvidnostjo podjetja. Pri prodaji dosledno preverjamo plaþilno sposobnost kupcev in to aktivnost vkljuþujemo med obvezne ukrepe prodajne politike. Da bi se þimbolj približali kupcem, smo svojo prodajno mrežo razširili od Murske Sobote, kjer so naši interesi prodreti na madžarski in avstrijski trg, Maribora, Celja, Ljubljane, Kranja pa vse do Izole in Nove Gorice, kjer je lokacija zanimiva zaradi bližine italijanskega trga. V zaþetku leta 2008 smo odprli še razstavni salon v Novem mestu. Poleg lastnih salonov ponujamo svoje storitve tudi preko treh franšiznih prodajaln in sicer v Hoþah pri Mariboru, v Rogaški Slatini in v Prevaljah na Koroškem. 38


Osnovno vodilo pri odnosu s kupci je zadovoljstvo. Z zadovoljstvom strank pa se lahko naše podjetje ponaša na podlagi celovitega sistema kakovosti, ki pomeni kvaliteto svetovanja in same prodaje, kvaliteto izdelka, hitro dobavo, kvalitetno montažo, in post prodajne servisne aktivnosti, ki jih nudimo strankam. Poleg celovitega sistema kakovosti, ki je stranki ponujen v prvotni ponudbi, vabimo kupce tudi v naše razstavne prostore, jim pokažemo naše izdelke, svetujemo, rešujemo detajlne probleme. V þasu dni odprtih vrat jim približamo tudi predstavo o proizvodnem procesu, ki nam zagotavlja visok nivo tehnološke kakovosti. Poleg omenjenega pa jih popeljemo še skozi umetniški svet, v prostore naše galerije. Osnovni namen spremljanja zadovoljstva naših kupcev je v ugotavljanju njihovih želja, priþakovanj in izkušenj z našimi izdelki. To nam omogoþa, da se jim bolje prilagajamo, ohranjamo in poveþujemo zadovoljstvo skupnega sodelovanja in s tem izboljšujemo tržno pozicijo. (Priloga 4: Referenþna lista podjetja Mik, d.o.o.). Mreža naših dobaviteljev se razteza po Sloveniji in vsej Evropi, od Avstrije, Italije, Nemþije, Velike Britanije do ýeške. Sodelujemo s 30 dobavitelji iz tujine in z okoli 160 dobavitelji doma. Z leti število vseh dobaviteljev narašþa, kar je posledica poveþanega obsega dela in iskanja novih strateških in konkurenþnih povezav. Ker je tudi zadovoljstvo mreže dobaviteljev pomembno za naše sodelovanje, so naši presežki finanþnih tokov ena od poglavitnih prednosti, s katerimi si ustvarjamo bonitetno sodelovanje, seveda poleg vseh ostalih izpolnjenih pogodbenih obveznosti. Raziskava, naþrtovanje, vodenje in kontrola naših nabavnih tržišþ, so tiste naloge podjetja, ki mu omogoþajo zdrava dolgoroþna partnerstva z dobavitelji. Plaþilna toleranca skupine najveþjih dobaviteljev je še neizkorišþena. Glede na prakso in skladno z predhodnimi dogovori so pripravljeni kratkoroþno podaljšati plaþilne roke še za vsaj 30 dni, predvsem v obdobju veþjih vlaganj in rasti nabave. Delovanje podjetja v konkurenþnem okolju pospešuje nenehno izboljševanje organizacije, iskanje prednosti, slabosti, pasti in priložnosti podjetja in s tem ohranjanje oziroma poveþanje tržnega deleža v odnosu s konkurenti.

4.1.3 Raziskave, razvoj, odnos do kakovosti in okolja Raziskave in razvoj so kot pomembna podjetniška aktivnost prisotne tudi skozi ves proces našega dela. Vsi sektorji dela, ki se pojavljajo v naši organizacijski strukturi, ne morejo zagotavljati kvalitetnega dela brez prisotnosti nenehnega razvoja in raziskav. Splošne službe (finance in raþunovodstvo, marketing, razvoj, investicije, pravna služba), predvsem pa komerciala in proizvodnja sta tisti podroþji, ki za kupca pomenita poseben korak k zadovoljstvu, ko so rezultati razvoja in raziskav prisotni v prodajni ponudbi. Rezultati teh dejavnosti se aplicirajo skozi tehnološko dovršeno proizvodnjo, kvaliteten proizvod, veþjo proizvajalno uþinkovitost, manjše možnosti napak, nižje proizvajalne stroške, vrhunski prodajno svetovalni nastop, dano garancijsko dobo, kvalitetne post prodajne aktivnosti in sodoben informacijsko komunikacijski sistem. 39


Ves þas moramo slediti novostim in se prilagajati potrebam kupcev na trgu. Prednost pred ostalimi ponudniki v panogi je zagotovo prezraþevalni sistem Geeco, kvalitetno okovje in antikorozijski sistem Tricot, kvalitetna RAL in EKO montaža ter možnost izbire razliþnih barvnih odtenkov po ral lestvici, šest vrst okenskih profilov in raþunalniško vodena proizvodnja. V letu 2007 je podjetje priþelo z dodatnim naþinom EKO montaže, pri kateri se namesto klasiþnega purpena uporablja mehkoceliþna pena, katere elastiþnost je dosti boljša od klasiþne pene. V podjetju Mik, d.o.o. ekskluzivno v Sloveniji ponujamo šest vrst okenskih sistemov: Standard, Comfort, Comfort ekstra, Elegance, Royal in Pasiv economy line. Profile so v beli barvi, lesnih dekorjih, akrilnih barvah ali barvi po izbiri. Posebnost ponudbe je srebrne barve RAL 9007, ki jo ponujamo le v podjetju MIK. Razliþni barvni profili omogoþajo popolnejši izgled zgradbe oziroma fasade objekta. Akrilkolor PMMA PLEXIGLAS barve imajo odliþno lastnost visokega deleža odbijanja sonþnih žarkov v primerjavi z ostalimi barvnimi profili. Odbijejo kar 80 odstotkov sonþnih žarkov, kar omogoþa veþjo izolacijsko sposobnost in stabilnost okna. Kupci lahko izbirajo med ponudbo 12-ih akrilnih barv ali pa nam zaupajo želje. Tehniþno kvaliteto je težje opaziti, a jo s þasom toliko bolj obþutijo naši kupci. ýetudi bodo okna izdelana po željah, posebne sistemske rešitve omogoþajo popolnoma enako kakovost in ponujajo enako sistemsko garancijo za kvaliteto. Kvaliteta PVC stavbnega pohištva podjetja narekuje, da dajemo 10 letno sistemsko garancijo. Zaradi materiala, ki je na zalogi in zaradi zmogljivosti proizvodnje (izdelamo lahko tudi preko 600 oken dnevno), ki jo omogoþa nova proizvodna hala, so dobavni roki stavbnega pohištva izredno kratki. Kvaliteta naših oken pa je toliko veþja, ker je proizvodnja od samega zaþetka, torej od razreza preko varjenja in vse do þišþenja, raþunalniško vodena. Zaradi pomembnosti potrjene kvalitete izdelka je za kupca odloþilnega pomena tudi pridobljen certifikat standardov kakovosti. Naše podjetje ima pridobljen certifikat kakovosti ZAG od Zavoda za gradbeništvo Slovenije, s katerim potrjujemo odliþnost in kvaliteto ne samo vgrajenih materialov v proizvode, temveþ tudi kvaliteto celotnega delovnega procesa. Poleg omenjenega, je bonitetna prednost tudi naš okolje-varstveni vidik delovanja, ki nam omogoþa vstop v krog zahtevnejših želja kupcev. Naša tehnološko visoko razvita proizvodnja je za okolje neobremenjujoþa, ne vpliva na onesnaževanje zraka, zemlje, vode in ne proizvaja odpadkov kot stranskega produkta, ki bi bremenili okolje. Boljše izolacijske sposobnosti PVC oken bodo vplivale na nižjo porabo goriv in s tem na manjšo emisijo škodljivih snovi v zraku, ter nižjo porabo drugih alternativnih naravnih virov. Vsi glavni odpadni materiali (PVC profili, steklo, embalaža, tesnila, okovje) se vraþajo dobaviteljem s katerimi imamo sklenjene dogovore o prevzemu teh ostankov in odpadkov. Nova oprema bo izboljšala izkoristek materialov in znižala odpadne materiale.

40


4.2 Premoženjsko – finanþno stanje in sestava financiranja Bilanþna vsota Mik, d.o.o. je na dan 31.12.2007 znašala 16.184.094 EUR. Delež stalnih in gibljivih sredstev v letu 2007 je predstavljen v naslednjem grafikonu: Graf 9: Delež stalnih in gibljivih sredstev v letu 2007.

Delež stalnih in gibljivih sredstev 2007

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1 STALNA SREDSTVA

9.997.775

GIBLJIVA SREDSTVA

6.136.219

Delež lastniškega in dolžniškega financiranja je predstavljen v nadaljevanju: Graf 10: Delež lastniškega in dolžniškega financiranja v letu 2007 (v procentih).

Delež dolžniškega in lastniškega financiranja 5%

2%

20%

kapital dolgovi rezervacije PýR

73%

41


Donosnost sredstev v družbi: Graf 11: Kazalniki donosnosti (na dan 31.12.2007). Kazalniki donosnosti

14,00% 12,00% 10,00% 8,00%

12,22%

6,00% 4,00% 2,14%

2,00%

2,03%

0,00% donosnost sredstev

donosnost kapitala

donosnost prodaje

Koeficienti likvidnosti in finanþne zanesljivosti so predstavljeni v naslednjem grafikonu: Graf 12: Koeficienti likvidnosti in finanþne zanesljivosti za leto 2007. Finanþni kazalniki

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Niz1

nepos. pokritost kratkor. obvez.

kapit. pokritost OS

0,03

0,32

kratkor. pokritost pospeš. pokritost kratk. obveznosti kratk. obvez. 1,05

0,61

4.3 Ocena možnosti prihodnjega razvoja Za leto 2008 podjetje ponovno naþrtuje poveþevanje obsega proizvodnje in prodaje, poslediþno rast dobiþka, poveþanje izvoza v države EU in predele bivše skupne države. Vsekakor je selitev v nove prostore pogojevala izboljšave v proizvodnem procesu, ki so bistveno pripomogle k realizaciji zgoraj omenjenih ciljev, hkrati pa omogoþila dvig kakovosti, poveþanje prodajnega programa za odjemalce, poveþala rast števila zaposlenih in ustvarjanje novih delavnih mest, na drugi strani pa zmanjšala vpliv 42


STANDARD PROGRAM

VODJA NABAVE

VODJA MONTAŽE VELIKI OBJEKTI

SKLADIŠýE

VODJA MONTAŽE, REKLAMACIJ IN MERITEV

POSEBNI PROGRAM

VODJA PROIZVODNJE

TEHNIýNI DIREKTOR

VODJA MONT. MALI OBJEKTI

PRIPRAVA DELA

VODJA RAZVOJA, VELIKI PRIPRAVE DELA IN OBJEKTI RAýUNALNIŠKE SLUŽBE

MALI OBJEKTI

ZIMSKI VRTOVI

KOMERCIALNI DIREKTOR

IZVRŠNA DIR.

GENERALNI DIREKTOR Franci Pliberšek

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA IN DELITEV ODGOVORNOSTI V PODJETJU MIK, d.o.o.

Priloga 1:

INVESTICIJE

OKVIRJI

DIREKTORICA OKVIRJEV

VODJA RAýUN. MARKETING IN FINANC

7x

CENTRI

PRAVNA SLUŽBA


Priloga 3: Izkaz denarnih tokov za leto 2007

POSTAVKA 2007

2006

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Postavke izkaza poslovnega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finanþni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finanþni odhodki iz poslovnih obveznosti Davki iz dobiþka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih b) Spremembe þistih obratnih sredstev (in þasovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja Zaþetne manj konþne poslovne terjatve Zaþetne manj konþne aktivne kratkoroþne þasovne razmejitve Zaþetne manj konþne odložene terjatve za davek Zaþetna manj konþna sredstva (skupine za odtujtev) za prodajo Zaþetne manj konþne zaloge Konþni manj zaþetni poslovni dolgovi Konþne manj zaþetne pasivne þasovne razmejitve in rezervacije Konþne manj zaþetne odložene obveznosti za davek

c) Prebitek prejemkov pri poslovanju (a + b)

666.600

802.925

17.061.756

14.128.009

-16.274.303 -120.853

-13.192.677 -132.407

390.690 -1.083.567 -16.743 -35

-201.665 -418.457 -12.602

105.513 1.248.324 149.667 -12.469

-831.468 949.366 111.496

1.057.290

601.260

115.551

243.924

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobiþku drugih, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev Prejemki od odtujitve naložbenih nepremiþnin Prejemki od odtujitve dolgoroþnih finanþnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoroþnih finanþnih naložb b) Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev naložbenih nepremiþnin Izdatki za pridobitev dolgoroþnih finanþnih naložb Izdatki za pridobitev kratkoroþnih finanþnih naložb

c) Prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

81.921 33.630

-7.611.116 -9.000 -6.982.106

243.924 -324.161 -248.026 -76.135

-620.010

-7.495.565

-80.237

6.266.136

19.771

4.817.982 1.448.154 -131.990 -131.782

19.771 -230.855 -1.611

-208

-125.188

C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od vplaþanega kapitala Prejemki od poveþanja dolgoroþnih finanþnih obveznosti Prejemki od poveþanja kratkoroþnih finanþnih obveznosti b) Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje Izdatki za vraþila kapitala Izdatki za odplaþila dolgoroþnih finanþnih obveznosti


Izdatki za odplaþila kratkoroþnih finanþnih obveznosti Izdatki za izplaþila dividend in drugih deležev v dobiþku

c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

-104.056

6.134.146

-211.084

ý. Konþno stanje denarnih sredstev

166.920

471.049

x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc) + y) Zaþetno stanje denarnih sredstev

-304.129

309.939

471.049

161.110


Priloga 4: Referenþna lista kupcev

REFERENýNA LISTA Svoje zaupanje na našem podroþju nam je izkazalo že na tisoþe zadovoljnih strank, predvsem zasebnih. Med cenjenimi strankami so hoteli, gostinski objekti, poslovni, trgovski in proizvodni objekti, šole, dijaški domovi, vrtci, domovi upokojencev, objekti posebnega pomena in veþ stanovanjski objekti. Sodelujemo tudi pri izvedbi objektov z izvajalsko projektantskimi podjetji. Svoje rezultate dela delimo po naslednjih segmentih:

‰

x

STANOVANJSKI OBJEKTI

x

VEýSTANOVANJSKI OBJEKTI

x

POSLOVNI, TRGOVSKI IN PROIZVODNI OBJEKTI

x

TERME, HOTELI IN GOSTINSKI OBJEKTI

x

ŠOLE, VRTCI, DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOMOVI

x

OBJEKTI POSEBNEGA POMENA

x

ZIMSKI VRTOVI

STANOVANJSKI OBJEKTI: Stanovanjsko naselje Brezovica – Ljubljana okolica Razni objekti

‰

VEýSTANOVANJSKI OBJEKTI: Vrhpoljski blok - Vipava PSO Oktobrska 2 - Izola PSO Šalara - Koper ýrnuška gmajna - Ljubljana - ýrnuþe Savski kamen I. - Ljubljana

1


Sonþnica - Murska sobota Apartmani FIESA - FiesaPSK

‰

POSLOVNI, TRGOVSKI IN PROIZVODNI OBJEKTI: ADK d.o.o. - Hoþe pri Mariboru Celjski Sejem - Celje Proizvodni objekt peskarne-pleskarne v Litostroju - Ljubljana Objekta H3 in H4 v TPC Livade - Izola Nova pocinkovalnica - Celje Steklena fasada Thyssen - Ptuj

‰

TERME, HOTELI IN GOSTINJSKI OBJEKTI: Termalni park Terme Ptuj - Ptuj Terme Dobrna - Hotel Vita - Dobrna Bazen Radovljica - Radovljica

‰

ŠOLE, VRTCI, DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOMOVI: Osnovna šola - Vojnik Študentski domovi Pristan - Maribor

‰

OBJEKTI POSEBNEGA POMENA: Don Bosco center - Celje

‰

ZIMSKI VRTOVI Razni

2

letno_porocilo_2007  
letno_porocilo_2007  

http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/pdf_doc/Letna_porocila/letno_porocilo_2007.pdf

Advertisement