Page 1

MIK,

mednarodno trgovsko in D.O.O., Celjska cesta 55, 3212 VOJNIK

proizvodno

podjetje,

LETNO POROČILO MIK, d.o.o. IN

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

SKUPINE MIK za leto 2010

Vojnik, junij 2011


KAZALO 1

UVOD ........................................................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

2

POSLOVNO POROČILO ............................................................................................. 8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

3

PISMO DIREKTORJA ..................................................................................................... 1 SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU ........................................................................................ 3 POMEMBNEJŠI FINANČNI PODATKI IN KAZALNIKI ................................................................... 6 POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2010 ................................................................. 7 POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI PO DATUMU BILANCIRANJA ................................................. 7 PREDSTAVITEV VODSTVENE EKIPE .................................................................................... 8 RAZVOJNA STATEGIJA IN CILJI PODJETJA ZA LETO 2011 ......................................................... 8 POMEMBNEJŠI FINANČNI PODATKI O POSLOVANJU TER PREMOŽENJSKO IN FINANČNO STANJE ........... 10 TRŽENJE, PONUDBA, KUPCI .......................................................................................... 13 RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST ............................................................................ 16 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ......................................................................................... 18 NABAVA IN LOGISTIKA ................................................................................................ 18 INVESTICIJE ............................................................................................................ 19 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI ................................................................................... 20 ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA IN NARAVNEGA OKOLJA ...................................................... 21 IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ .................................................................. 21

RAČUNOVODSKO POROČILO ................................................................................. 24 3.1 IZJAVA POSLOVODSTVA ............................................................................................... 24 3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE MIK, D.O.O. S POJASNILI IN RAZKRITJI.................................... 25 3.2.1 Splošne usmeritve .......................................................................................... 25 3.3 BILANCA STANJA .................................................................................................. 26 3.3.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva ................................................................ 28 3.3.2 Opredmetena sredstva .................................................................................... 29 3.3.3 Naložbene nepremičnine ................................................................................. 31 3.3.4 Dolgoročne finančne naložbe ........................................................................... 32 3.3.5 Odložene terjatve za davek.............................................................................. 32 3.3.6 Sredstva za prodajo ........................................................................................ 33 3.3.7 Zaloge ........................................................................................................... 33 3.3.8 Kratkoročne finančne naložbe .......................................................................... 35 3.3.9 Kratkoročne poslovne terjatve.......................................................................... 36 3.3.10 Denarna sredstva ........................................................................................... 38 3.3.11 Aktivne časovne razmejitve.............................................................................. 39 3.3.12 Kapital ........................................................................................................... 39 3.3.13 Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ....................... 40 3.3.14 Dolgoročne obveznosti .................................................................................... 41 3.3.15 Dolgoročne obveznosti za davek ...................................................................... 43 3.3.16 Kratkoročne obveznosti ................................................................................... 43 3.3.17 Pasivne časovne razmejitve ............................................................................. 46 3.3.18 Zunajbilančna sredstva .................................................................................... 46 3.4 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA .................................................................................... 48 3.4.1 Poročanje po področnih odsekih ....................................................................... 50 3.4.2 Poslovni prihodki ............................................................................................ 50 3.4.3 Finančni prihodki ............................................................................................ 52 3.4.4 Poslovni odhodki ............................................................................................. 52 3.4.5 Finančni odhodki ............................................................................................ 54 3.4.6 Davek iz dobička ............................................................................................. 55 3.4.7 Odloženi davki ................................................................................................ 55 3.5 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ....................................................................... 56 3.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV ....................................................................................... 57


3.7

IZKAZ GIBANJA KAPITALA

IN UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA .....................................

60

4

MNENJE NEODVISNEGA REVIZORJA ..................................................................... 62

5

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE MIK .............................................. 63 5.1 IZJAVA POSLOVODSTVA ............................................................................................... 63 5.2 PREDSTAVITEV SKUPINE .............................................................................................. 64 5.2.1 Obstoj podružnic ............................................................................................ 64 5.2.2 Aktivnosti na področju raziskav in razvoja družb v skupini .................................. 64 5.2.3 Pričakovani razvoj družb v skupini .................................................................... 64 5.2.4 Kadri ............................................................................................................. 65 5.3 KONSOLIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ..................................................................... 66 5.3.1 Splošne usmeritve pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov ................. 66 5.3.2 Pojasnila k izločitvam v konsolidiranih računovodskih izkazih .............................. 67 5.4 KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA ......................................................................... 70 5.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva ................................................................ 72 5.4.2 Opredmetena sredstva .................................................................................... 73 5.4.3 Naložbene nepremičnine ................................................................................. 74 5.4.4 Dolgoročne finančne naložbe ........................................................................... 74 5.4.5 Odložene terjatve za davek.............................................................................. 75 5.4.6 Sredstva za prodajo ........................................................................................ 75 5.4.7 Zaloge ........................................................................................................... 75 5.4.8 Kratkoročne finančne naložbe .......................................................................... 76 5.4.9 Kratkoročne poslovne terjatve.......................................................................... 76 5.4.10 Denarna sredstva ........................................................................................... 77 5.4.11 Aktivne časovne razmejitve.............................................................................. 77 5.4.12 Kapital ........................................................................................................... 78 5.4.13 Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve ....................... 79 5.4.14 Dolgoročne obveznosti .................................................................................... 79 5.4.15 Dolgoročne obveznosti za davek ...................................................................... 80 5.4.16 Kratkoročne obveznosti ................................................................................... 80 5.4.17 Pasivne časovne razmejitve ............................................................................. 81 5.4.18 Zunajbilančna sredstva .................................................................................... 81 5.5 KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ............................................................ 82 5.5.1 Poročanje po področnih odsekih ....................................................................... 83 5.5.2 Poslovni prihodki ............................................................................................ 83 5.5.3 Poslovni odhodki ............................................................................................. 84 5.5.4 Finančni odhodki ............................................................................................ 86 5.5.5 Davek iz dobička ............................................................................................. 86 5.5.6 Odloženi davki ................................................................................................ 86 5.6 KONSOLIDIRAN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA .............................................. 86 5.7 KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV ............................................................... 87 5.8 KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA ............................................................. 89

6

MNENJE NEODVISNEGA REVIZORJA ..................................................................... 91


1 UVOD 1.1 PISMO DIREKTORJA Leto, ki je za nami, je pustilo v slovenski družbi in gospodarstvu velik pečat in slednjega zaznamovalo s številnimi neuspehi. Tako kot za večino slovenskega gospodarstva, je bilo leto 2010 tudi za naše podjetje izredno težko. A z znanjem, predvsem pa s timskim delom in vztrajnostjo, nam je kljub minimalnemu dobičku, uspelo celo preseči naše cilje. Že ob sami ustanovitvi podjetja sem si namreč zadal cilj, da bodo produkti in rešitve iz MIK-a usmerjeni v izboljšanje kakovosti bivanja in življenja. In danes smo na tej točki, ko lahko rečem, da nam je to kljub težavam na poti uspelo in to ne le v slovenskem, pač pa svetovnem merilu. Inovativni rešitvi MIKrovent® in Energijska okna sta ne le uspešno lansirani, pač pa smo z njima postavili nove standarde na področju energijsko varčne zasteklitve objektov in tako ponovno dokazali, da si zaslužimo mesto med vodilnimi v naši dejavnosti. Za obe inovativni rešitvi, smo takoj ob prvi predstavitvi tudi že dobili 2 nagradi za inovativnost: Srebrni ceh SOZ in Zlato zvezdo Celjskega sejma. Nagrade seveda ne prinesejo dobička, nam dajo pa potrdilo in zagon, da nadaljujemo na tej poti in še naprej vlagamo v znanje in razvoj in ponujamo našim kupcem rešitve, ki bodo izboljšale njihovo življenje in učinkovito zmanjšale porabo energije. Zaostrena gospodarska situacija je upočasnila nekatere naše sicer dobro zastavljene nepremičninske projekte in zmanjšala kupno moč v naši dejavnosti. Tako nismo v celoti dosegli načrtovanih prihodkov, tudi delež prodaje v tujini se ni povečal po pričakovanjih, je pa podjetju uspelo povečati bruto dodano vrednost, premoženje družbe in poslovno leto zaključiti z minimalnim dobičkom v višini 43.138 evrov. Dobri temelji, katere smo zgradili v preteklih letih, so naše zagotovilo, da bomo s pravim pristopom k pospeševanju prodaje in širjenju na tuje trge tudi v letu 2011 vsaj dosegli, če že ne presegli, rezultate leta 2010. Še vedno ostajajo naša velika konkurenčna prednost in izziv individualni kupci, preko katerih ustvarimo več kot tri četrtine prometa. Naložbe v nove produkte in storitve zahtevajo tehten premislek in dobro načrtovanje tudi v prihodnje. Zagotoviti moramo zmerno rast, hkrati pa venomer skrbeti za naše kupce, naše sodelavce in naše okolje. Skrb za naše naravno in družbeno okolje za nas nikoli ni bil le projekt, ampak način našega delovanja, našega poslovanja. Ne le, da razvijamo rešitve, ki zagotavljajo velike prihranke energije, naše celotno podjetje živi in posluje v duhu skrbi za okolje in prostor. Energijsko varčna in okolju prijazna proizvodnja, energijsko varčen vsakdan v nizkoenergijski poslovni stavbi in dobro gospodarjenje družbe nam med drugim omogoča, da pomagamo pomoči potrebnim v naši bližnji in širši okolici. To je

1


potrdilo tudi 100 nasmejanih in srečnih otrok in njihovih staršev, katerim smo tudi letos, že 6. zapored, zagotovili brezplačne počitnice v Baški. To potrjujejo tudi številni umetniki, ki so tudi letos razstavljali v naših galerijah in to potrjujemo mi sami, ki vsak dan znova z veseljem ustvarjamo dobre rešitve. Danes ni več dovolj, da smo dobri in uspešni le na svojem področju, potrebe po medsebojnem povezovanju in pomoči so vse večje in pomembnejše in edine zagotovilo za ponovno vzpostavitev družbene blaginje. Znanje, dober kader, prave vrednote in pripravljenost na nove izzive nam dajejo odlične možnosti in zagon, da ostanemo med vodilnimi proizvajalci in ponudniki rešitev za zasteklitve objektov tudi v prihodnje.

2


1.2 SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU MIK d.o.o., mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje je s svojim delovanjem pričelo leta 1990, ko je generalni direktor Franci Pliberšek še kot študent arhitekture ustanovil podjetje in začel prodajati letvice za uokvirjanje slik. Dejavnost veleprodaje letvic danes predstavlja le še slabe 3 % (podatek je iz leta 2010) čistih prihodkov od prodaje. Kljub majhnemu obsegu pa je ravno to področje podjetju MIK, d.o.o. omogočilo povezavo z vrhunskimi slovenskimi slikarji. Aktivnosti, vezane na uokvirjanje slik, so tudi pripeljale do ustanovitve umetniških galerij. Podjetje Mik, d.o.o. se je ukvarjalo pretežno s proizvodnjo PVC stavbnega pohištva, zato so mu umetniške galerije dodale pridih umetnosti ter ga naredile prepoznavnega in drugačnega od vseh ostalih proizvajalcev PVCja v Sloveniji kot tudi širše v Evropi. S proizvodnjo PVC stavbnega pohištva smo v podjetju torej pričeli leta 1998 in to kljub temu, da je na slovenskem trgu delovalo že 160 izdelovalcev ali zastopnikov podobnih oken poleg velikega števila izdelovalcev lesenih oken. V komaj desetletnem obdobju delovanja je podjetje MIK d.o.o. v Slovenji postalo drugi največji proizvajalec PVC oken glede obsega prodaje in prvo po uvedbi tehnoloških in drugih novosti.

POMEMBNE INFORMACIJE O PODJETJU: Naziv podjetja:

MIK, mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.

Skrajšan naziv firme:

MIK, d.o.o.

Sedež:

Celjska cesta 55, 3212 Vojnik

Pravno organizacijska oblika:

družba z omejeno odgovornostjo

Ustanovitev:

31.3.1990; vpis pri Okrožnem sodišču v Celju, št.reg.vložka 063/10176800

Osnovni kapital:

1.059.435 €

Začetek poslovanja:

01. april 1990

Davčna številka:

70919844

Identifikacijska številka za DDV:

SI70919844

Matična številka:

5370507

Osnovna dejavnost podjetja:

22.230 – proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

3


Ostale registrirane dejavnosti družbe:

- Trgovina na debelo z drugimi polizdelki - Druga trgovina na debelo - Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo - Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov - Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje - Cestni tovorni promet - Druga trgovina na drobno zunaj prodajalne - Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki (dejavnost prodajnih galerij) - Skladiščenje - Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg - Trgovanje z lastnimi nepremičninami - Dajanje lastnih nepremičnin v najem - Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami - Drugo projektiranje in tehnično svetovanje - Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje - Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji - Trgovina na debelo z gradbenimi stroji

Velikost:

Družba je v skladu s 55. členom ZGD-1B razvrščena med velike družbe, saj je po 56. členu ZGD-1 dolžna sestaviti konsolidirano letno poročilo

Transakcijski računi so odprti pri naslednjih poslovnih bankah:

Hypo AA bank d.d. Unicredit banka d.d. NLB, d.d. Gorenjska banka d.d. Banka Celje d.d. Banka Celje d.d.

33000-0001882373 29000-0055403541 02232-0016867670 07000-0001167776 06000-0063301141 06000-1063301107

Poslovno leto:

Poslovno leto je enako koledarskemu in je trajalo od 1.1. do 31.12.2010

Zastopanje družbe:

Direktor: Franci Pliberšek

Organi družbe:

Družba ima eno člansko upravo

Lastništvo:

75,38 % lastnik – g. Franci Pliberšek 24,62 % lastnik – lastni poslovni delež Mik, d.o.o.

Podružnice:

Podjetje nima podružnic

Podjetje MIK, d.o.o. se predstavlja s sloganom IZZIVE SPREMINJAMO V

USPEHE; velik nabor informacij pa lahko naši poslovni partnerji, vsi potencialni kupci naših izdelkov in ostala javnost, dobijo tudi na spletni strani podjetja: www.mik-ce.si

4


Podatki o povezanih strankah: Lastnik podjetja g. Franci Pliberšek je istočasno tudi lastnik oz. solastnik naslednjih podjetij: Podjetje MIK-OKNA d.o.o. MALEŠNICA PROJEKT d.o.o.

Matična oz. davčna številka

Naslov Draškovićeva 53, Zagreb Draškovićeva 53, Zagreb

% lastništva

DŠ: 02181258

100 %-ni lastnik

DŠ: 02151502

50 %-ni lastnik

Mik, d.o.o. ima 100 %-ni lastniški delež v naslednjih dveh družbah: Podjetje MIK OKNA d.o.o. MIK INVESTICIJE d.o.o.

Matična oz. davčna številka MŠ: 1857584 DŠ: 57930171 MŠ: 2263335 DŠ: 11988517

Naslov Celjska cesta 55, Vojnik Celjska cesta 55, Vojnik

in ima 4295 delnic družbe Celjski sejem d.d.

5

% lastništva 100 %-ni lastnik 100 %-ni lastnik


1.3 POMEMBNEJŠI FINANČNI PODATKI IN KAZALNIKI

PODATKI

Leto 2010

Čisti prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) EBITDA (poslovni izid iz poslovanja pred davki in AM in odpisi) Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Bilančna vsota Dolgoročna sredstva Kratkoročna sredstva in AČR Kapital Dolgoročni dolgovi in dolg.rezervacije Kratkoročni dolgovi in PČR Število zaposlenih na podlagi delovnih ur

KAZALNIKI Prihodki na zaposlenega Bruto dodana vrednost podjetja Posl.izid iz poslovanja / posl.prihodki v% Poslovni izid iz poslovanja / kapital v % Čista donosnost kapitala v %

Leto 2009

Leto 2008

Leto 2007

19.497.784

24.482.617

21.998.326

16.988.919

1.367.881

409.629

1.439.551

543.967

2.484.760

1.475.931

2.580.829

1.096.248

43.138

102.287

242.177

345.708

31.649.030 10.400.025 21.249.005 3.578.298

29.019.943 11.011.073 18.008.870 3.535.160

24.672.667 10.901.226 13.771.441 3.416.670

16.184.094 9.997.775 6.186.319 3.175.749

8.666.019

9.568.081

8.681.703

6.778.437

19.404.713

15.916.702

12.574.294

6.229.908

160,77

151,77

161,1

145,6

Leto 2010

Leto 2009

Leto 2008

Leto 2007

121.278 6.107.521

161.314 4.763.301

136.551 6.180.051

116.682 4.362.861

5,90

1,48

6,40

3,15

38,23

11,59

42,13

17,12

1,21

2,90

7,63

12,21

6


1.4 POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI V LETU 2010 

 

9. junija 2010 smo v Miku obeležili 20. obletnico obstoja družbe s položitvijo temeljnega kamna za novo poslovno stavbo in slovesnostjo za zaposlene in poslovne partnerje v času hitrega napredka in neprestanih inovacij na področju razvoja, smo se v mesecu juliju predstavili z novo spletno stranjo kot je že v navadi, smo tudi v letu 2010 razstavljali na sejmu DOM v Ljubljani in v jeseni še na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Prav na celjskem sejmu smo javnosti prvič predstavili dva inovativna produkta, Mikrovent in Energijska okna. Obe novosti sta že na prvi javni predstavitvi pritegnili veliko pozornosti širše in strokovne javnosti in bili tudi nagrajeni z nagrado SREBRNI CEH, ki jo podeljuje Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija in ZLATO NAGRADO Celjskega sejma v mesecu septembru smo morali odstopiti od načrtovane in od Davčne uprave RS že tudi potrjene izčlenitve dveh obratov na novi podjetji Mik okna, d.o.o. in Mik investicije d.o.o. S projektom bomo nadaljevali v letu 2012 V sredo, 20. oktobra 2010 je Mik, d.o.o. predal ključe prvim stanovalcem stanovanjskega kompleksa »Vojniška gmajna«. Stanovanjski kompleks s 50 nadstandardnimi stanovanji, velja za enega najbolj energijsko varčnih stanovanjskih objektov v Sloveniji. Konec meseca oktobra se je Mik predstavil tudi na makedonskem trgu. V sodelovanju z JAPTI, smo se predstavili na Mednarodnem sejmu TEHNOMA 2010

1.5 POMEMBNEJŠI POSLOVNI DOGODKI PO DATUMU BILANCIRANJA 

Uvedba stečajnega postopka nad družbo MTB d.o.o. v mesecu marcu in v mesecu juniju še nad družbo Pohorska livada d.o.o.

7


2 POSLOVNO POROČILO 2.1 PREDSTAVITEV VODSTVENE EKIPE Na čelu vodstvene ekipe podjetja Mik, d.o.o. je generalni direktor g. Franci PLIBERŠEK, univerzitetni diplomirani inženir arhitekt, ki je hkrati tudi lastnik podjetja. Ožji vodstveni team sestavljajo:  izvršna direktorica Nataša Kovačič  tehnični direktor Matej Cvikl  direktorica okvirjev Adrijana Jeram Pliberšek Reševanje tekoče problematike podjetja se izvaja na podlagi teamskega dela tako v najvišji vodstveni strukturi podjetja kot tudi v nižjih enotah, kjer je delo razdeljeno po sektorjih. Podjetje MIK, d.o.o. je organizirano centralizirano, po funkcionalnem načelu. Poslovne funkcije podjetja so oblikovane v naslednje sektorje:  proizvodnja,  nabava, skladišče in logistika,  tehnična priprava dela,  montaže, reklamacije in meritve,  komerciala: veleprodaja, maloprodaja  marketing in PR,  investicije,  informatika in razvoj,  finance in računovodstvo  pravno-kadrovska služba ter  kontroling

2.2 RAZVOJNA STATEGIJA IN CILJI PODJETJA ZA LETO 2011 V vodstvu podjetja Mik, d.o.o. imamo vizijo ustvariti uspešno podjetje za proizvodnjo in montažo PVC, ALU, LES in LES/ALU stavbnega pohištva, notranjih, protipožarnih, vhodnih in garažnih vrat, veleprodaje materialov za uokvirjanje slik in poslovanje z nepremičninami. Postati želimo vodilni proizvajalec in ponudnik PVC, lesenih in ALU okenskih sistemov ter ponudnik celovitih rešitev za zasteklitev človeku prijaznih prostorov v JV regiji Evrope. Našim strankam želimo ustvariti prijetno bivalno okolje, ki bo ugodno vplivalo na njihovo raven kvalitete življenja z dviganjem kakovosti izdelkov še na višjo raven.

8


Ustvariti naše podjetje uspešno, pomeni doseči končne cilje:  planirano dobičkonosnost,  rast tržnega deleža,  rast obsega in kakovosti proizvodnje,  rast in razvoj celovitega sistema delovanja,  doseganje planirane ravni razvoja kakovosti ter  doseganje okolje-varstvenih kriterijev. Politika delovanja podjetja Mik, d.o.o. temeljni na:  dvigu kakovosti izdelkov na še višjo raven,  povečanju prodaje, dodane vrednosti, izvoza in dobička,  lastnem razvoju, vlaganjih v inovacije, nove izdelke in nove, okolju prijazne tehnologije,  posodobitvi strojnih in programskih kapacitet,  širitvi prodajnega asortimana,  vlaganju v izobraževanje obstoječih kadrov in  zaposlovanju visoko izobraženega kadra Vizija podjetja: postati vodilni proizvajalec in ponudnik IE2 (investicijskih, energetskih in estetskih) rešitev za obnove ali nove zasteklitve objektov v JV regiji Evrope. To pomeni, da bomo vodilni proizvajalec in ponudnik energetsko učinkovitega PVC, alu, les in les/alu stavbnega pohištva in celovitih rešitev za zasteklitev človeku prijaznih prostorov v tem delu Evrope. KRATKOROČNI CILJI: za leto 2011 načrtujemo doseči poslovne rezultate preteklega leta, torej vsaj 21 milijonov evrov prometa in ob tem ustvariti tudi primeren dobiček. Osnovo za doseganje predvidenih poslovnih rezultatov je družba postavila v preteklih letih. Podjetje Mik, d.o.o. tako še vedno želi postati najuspešnejši ponudnik okenskih sistemov v Sloveniji glede na:  količino izdelanih okenskih sistemov,  vrednost prodanih okenskih sistemov,  število uvedenih novosti na trgu,  nadstandardne storitve kupcem Mik-ovih proizvodov,  okolju prijaznih proizvodov in storitev. DOLGOROČNI CILJI: do konca leta 2015 želi skupina Mik rasti s 7 %-no letno stopnjo rasti in postati eno izmed 10 najuglednejših in družbeno odgovornih podjetij v Sloveniji ob istočasnem preboju na tuje trge.

9


2.3 POMEMBNEJŠI FINANČNI PODATKI O POSLOVANJU TER PREMOŽENJSKO IN FINANČNO STANJE

Poslovno leto 2010 je še bolj kot preteklo leto, zaznamovala gospodarska kriza. Občutili smo jo na vseh ravneh; najbolj pa se je odrazila v manjšem povpraševanju in veliki plačilni nedisciplini. Prodati in ob tem dobiti blago in opravljene storitve, v dejavnosti kot je gradbeništvo, tudi plačane, postaja vse prej kot enostavno. Smeli načrti, ki si jih je vodstvo podjetja zastavilo v začetku leta, žal niso bili v celoti izpolnjeni. Tako smo zaostali za planirano prodajo na segmentu PVC in Alu stavbnega pohištva, kjer je bil najbolj občuten padec prodaje pri velikih gradbincih. Manj rizičnih odprtih terjatev ima za »posledico« občutno nižji obseg na segmentu velikih objektov. Tudi v letu 2010 se je odločitev, da raje prodamo manj ob zagotovljenem plačilu, kot da čakamo denar, izkazala za pravilno. Prav tako pa je popolnoma zatajil tudi nepremičninski trg; prodaja najbolj energetsko varčnih stanovanj v nadstandardni izvedbi ni stekla po pričakovanjih. Mik, d.o.o. ostaja še naprej prepoznavno podjetje v širšem slovenskem prostoru, ambicije, da nas prepoznajo tudi izven meja, pa ostajajo in pomenijo izziv za vnaprej. Proizvoda, kot sta MIKROVENT in ENERGIJSKA PLOŠČICA, pomenita potencial, ki ga bo potrebno maksimalno izkoristiti. Družba je poslovno leto zaključila z minimalnim čistim dobičkom v višini 43.138 evrov in plačala za 72.471 evrov davka od dobička, kar je več kot v enakem obdobju preteklega leta. V primerjavi z letom 2009 smo v letu 2010:  povečali bruto dodano vrednost na zaposlenega,  potrojili dobiček iz poslovanja (EBIT)  bilančna vsota je iz 29 milijona evrov narasla na 31,6 milijonov evrov Zaradi gradnje bloka se je povečala zadolženost družbe; konec leta smo imeli tako kar 86 % sredstev financiranih s finančnimi in poslovnimi obveznostmi. Ne glede na to, da so vsi namenski krediti zavarovani z vpisi hipoteke na nepremičninah, ostaja še vedno veliko nepremičnega premoženja prostega bremen in čaka na prodajo.

10


Graf 1: Poslovni izidi v letu 2010 Poslovni izid v letu 2010

1.500.000 1.000.000 500.000 0 -500.000 -1.000.000 -1.500.000

ČISTI DOBIČEK IZ POSLOVANJA

DOBIČEK (IZGUBA) IZ FINANCIRANJA

IZREDNI DOBIČEK (IZGUBA)

ČISTI POSL.IZID PO ODBITJU DAVKA

1.367.881

-1.252.129

-7.134

43.138

v EUR

Bilančna vsota družbe se še naprej povečuje; v letu 2010 se je tako iz dobrih 29 milijonov evrov povečala na 31,6 milijona evrov. V primerjavi z letom 2006 pomeni to več kot 13 % letno rast. Največji vpliv na tako izrazito rast je imela investicija v novo halo, nakup zemljišč z namenom nadaljnje prodaje ter gradnja večstanovanjskega bloka, kar je izkazano med zalogami. Graf 2: Obseg in struktura sredstev v letih 2006-2010

Obseg in struktura sredstev 2006-2010

35.000.000 30.000.000 25.000.000

AČR kratkoročna sredstva zaloge dolgoročna sredstva

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Vse bolj pomembno področje pa v današnjih časih predstavlja zagotavljanje ustrezne kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Položaj, ki ga ima podjetje in njegove reference mu trenutno še omogočajo nemoten dostop do finančnih

11


virov, kar pa ne pomeni, da podjetje zanemarja finančno funkcijo. Povečanje tujih virov in zadolženosti je tako rezultat velike investicije in ambicij družbe o aktivnem vstopu na nepremičninske trge. Graf 3: Obseg in struktura virov sredstev v letih 2006-2010 Obseg in struktura virov sredstev 2006-2010

35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

PČR kratkoročne obveznosti dolgoročne obveznosti dolgoročne rezervacije kapital

2006

2007

2008

2009

2010

Najpomembnejši kazalniki podjetja so prikazani grafično in v večini primerov dokazujejo oz. potrjujejo navedene podatke, da je podjetje tudi v letu 2010 poslovalo solidno; da je družba zdrav, delujoč sistem, ki ima jasno vizijo in trdne temelje tako v ustreznih sredstvih kot tudi v kadrovskem potencialu za nemoten nadaljnji razvoj. Graf 4: Finančni kazalniki Finančni kazalniki

1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Niz1

nepos. pokritost kapit. pokritost kratkor. obvez. OS 0,02

0,37

12

kratkor. pokritost kratk.

pospeš. pokritost kratk.

1,10

0,23


Graf 5: Kazalniki stroškovnosti poslovnih prihodkov Primerjava kazalnikov stroškovnosti poslovnih prihodkov za leti 2009 in 2010 1,00 0,90 0,80

0,66

0,70 0,60

0,49

0,43

0,50

0,35

0,40 0,17

0,30 0,10 0,11

0,20

0,08 0,08

0,10 0,00

Proizvajalna stroškovnost

Prodajna stroškovnost

Upravna stroškovnost LETO 2010

0,12 0,04 0,03 Tehnična stroškovnost

Delovna stroškovnost

Materialna stroškovnost

LETO 2009

2.4 TRŽENJE, PONUDBA, KUPCI Obe glavni dejavnosti podjetja, to je proizvodnja in prodaja PVC stavbnega pohištva in veleprodaja vsega potrebnega za uokvirjanje slik, se izvajata na lokaciji v Vojniku. Da pa bi se čimbolj približali našim kupcem, smo svojo prodajno mrežo razširili po vsej Sloveniji. Tako imamo lastne prodajne salone na naslednjih lokacijah:  Vojnik, Celjska cesta 55,  Celje, Opekarniška cesta 15/b,  Maribor, Žolgarjeva 15,  Ljubljana, Jarška cesta 10a in 10b,  Izola, Prešernova cesta 55,  Murska Sobota, Kocljeva ulica 13,  Nova Gorica, Erjavčeva ulica 27,  Kranj, Šenčur, poslovna cona A12,  Novo mesto, Seidlova cesta 27 in naslednje franšizne enote:  Rogaška Slatina: Zavber, trgovina in storitve d.o.o., Kidričeva ul. 30  Orehova vas: Mops-montaža Stanislav Lešnik, s.p. Mariborska cesta 83  Prevalje: Šarm okna in vrata, Škalič Miran s.p., Na produ 58  Velenje: Pogladič Andrej s.p. , Kidričeva cesta 2B  Ptuj: Golob Janez s.p., Trstenjakova 5

13


Avstrija: Fenster Horvat, Hauptplaz 13, Cmurek

Poleg tega pa se redno predstavljamo tudi na DOM, MOS).

obeh domačih sejmih (sejem

Podjetje MIK, d.o.o. pretežno deluje na slovenskem trgu, usmerjamo pa se tudi na tuje trge. Tudi v letu 2010 je bilo več kot 75 % naših kupcev fizičnih oseb, ostali kupci pa so organizacijski investitorji stanovanj in poslovnih prostorov, gradbena podjetja, upravljavci zgradb ipd. Med večjimi kupci (pravne osebe) v letu 2010 tako najdemo: - Podjetja v okviru skupine Primorje (Primorje d.d., Stavbenik, d.o.o., Gradis Ljubljana d.o.o., Gradbinec GIP, d.o.o.) - Marc, d.o.o., Ajdovščina - Cigrad d.o.o., Šoštanj - CGP Gradnje d.o.o., Novo mesto - Šole in drugi javni zavodi Glavnino prodaje je tudi v letu 2010 predstavljala prodaja (vključno z montažo) PVC stavbnega pohištva. V primerjavi z letom 2009 je bila nižja za 2 odstotni točki. Če čiste prihodke od prodaje, realizirane v letu 2009, »očistimo« za vrednost prodanega zemljišča, kar je bil enkraten posel, lahko ugotovimo, da smo tudi v letu 2010 iz redne dejavnosti dosegli prihodke, ki so bili v celoti primerljivi s prihodki, doseženimi v preteklem letu. Opis PVC stavbno pohištvo z montažo Letvice Prodaja nepremičnin, stanovanj »VG« Ostalo (storitve, prodaja mat.ipd) Skupaj čisti prihodki od prodaje Verižni indeks

Leto 2010

Leto 2009

Leto 2008

Leto 2007

17.678.331

18.055.021

20.385.827

16.057.199

559.889

529.360

619.382

634.122

890.873

5.171.393

186.360

70.650

368.691

726.843

806.757

226.947

19.497.784

24.482.617

21.998.326

16.988.919

80

111

129

100

14


Graf 6: Struktura prodaje v odstotkih po programih za leto 2010

Struktura prodaje v odstotkih po programih za leto 2010

2,9%

4,6%

1,8%

PVC STAVBNO POHIŠTVO LETVICE NEPREMIČNINE OSTALO 90,7%

V našem podjetju so vsi kupci na vseh področjih glavni in vsem posvečamo enako mero pozornosti, ne glede na to, ali gre za fizične ali pa pravne osebe. Plačilna sposobnost naših kupcev se je v skladu s splošnimi trendi, ki so bili zaznani v gradbeništvu, v letu 2010 še poslabšala. Kupcev, ki imajo dobro boniteto in so še potencialni investitorji, je zelo malo. Vsakega kupca zato posebej preverjamo že ob nameri za sklenitev posla, njegovo boniteto pa spremljamo do zaključka, to je plačila. V strukturi terjatev se nam je v letu 2010 povečal delež terjatev, starejših od 90 dni; več pa je bilo tudi začasnih oslabitev. Lastnosti proizvodov, ki jih cenijo naši kupci so:  kvalitetna izdelava PVC stavbnega pohištva,  kratka čakalna doba od potrditve naročila in same realizacije,  kvalitetno opravljene storitve montaže,  korekten in profesionalen odnos do strank, kar pa je tudi najboljša reklama in se odraža v hitro rastočem tržnem deležu podjetja na trgu Kupci naših izdelkov so locirani po celotni Sloveniji, razlika v količini prodaje temelji predvsem na kupni moči. Naše tržišče ni omejeno samo na prostor znotraj meja, ampak si želimo prodreti tudi na tuje trge. Vstop na tuje trge zahteva predvsem zaostrovanje konkurence in zasičenost slovenskega trga. Družba redno, na različne načine, meri zadovoljstvo kupcev. Tako preverjamo zadovoljstvo kupca od samega začetka, ko vstopi v naš salon, njegovih pričakovanj in končne realizacije (odnos komercialista, merilca, monterja). Glede na dosedanje analize lahko z veseljem ugotavljamo, da je delež nezadovoljnih kupcev zanemarljiv, kar pa ne pomeni, da se tudi v bodoče ni potrebno truditi. Cilj podjetja je, da so vsi naši kupci maksimalno zadovoljni.

15


Tudi v letu 2010 smo večino prihodkov dosegli na domačem trgu. V tujino; gre predvsem za italijanski trg in v zadnjem času tudi v Avstrijo, smo prodali za 320 tisoč evrov PVC proizvodov in za 50 tisoč evrov letvic.. S proizvodnjo PVC stavbnega pohištva se v Sloveniji ukvarja že več kot 200 različnih domačih proizvajalcev. Kljub temu tržni delež našega podjetja še naprej raste. Bistvene konkurenčne prednosti bi lahko strnili v naslednje dejavnike: ZMOGLJIVOST PROIZVODNJE :

- izdelamo lahko 600 kosov PVC elementov dnevno

TEHNOLOGIJA:

- lasten razvoj s pomočjo strokovnjakov, zaposlenih - inovativne rešitve - prepoznavnost na slovenskem trgu, zaupanje kupcev

TRADICIJA:

Z našimi izdelki bomo tudi v prihodnje ciljali na zahtevne kupce, ki cenijo okoljevarstvene predpise in zahtevajo le najboljše.

2.5 RAZISKOVALNO-RAZVOJNA DEJAVNOST Raziskave in razvoj so, kot pomembna podjetniška aktivnost, prisotne tudi skozi ves proces našega dela. Vsi sektorji dela, ki se pojavljajo v naši organizacijski strukturi, ne morejo zagotavljati kvalitetnega dela brez prisotnosti nenehnega razvoja in raziskav. Splošne službe (finance in računovodstvo, marketing, razvoj, investicije, pravna služba), predvsem pa komerciala in proizvodnja sta tisti področji, ki za kupca pomenita poseben korak k zadovoljstvu, ko so rezultati razvoja in raziskav prisotni v prodajni ponudbi. Rezultati teh dejavnosti se aplicirajo skozi tehnološko dovršeno proizvodnjo, kvaliteten proizvod, večjo proizvajalno učinkovitost, manjše možnosti napak, nižje proizvajalne stroške, vrhunski prodajno svetovalni nastop, dano garancijsko dobo, kvalitetne post prodajne aktivnosti in sodoben informacijsko komunikacijski sistem. Ves čas moramo slediti novostim in se prilagajati potrebam kupcev na trgu. Prednost pred ostalimi ponudniki v panogi je zagotovo prezračevalni sistem Geeco, kvalitetno okovje in antikorozijski sistem Tricot, kvalitetna RAL in EKO montaža ter možnost izbire različnih barvnih odtenkov po ral lestvici, šest vrst PVC okenskih profilov in računalniško vodena proizvodnja. V letu 2007 je podjetje pričelo z dodatnim načinom EKO in RAL montaže, pri kateri se namesto klasičnega purpena uporablja mehkocelična pena, katere elastičnost in druge lastnosti so dosti boljše od klasične polivretanske pene. V podjetju Mik, d.o.o. ekskluzivno v Sloveniji ponujamo šest vrst okenskih sistemov: Standard, Comfort, Comfort ekstra, Elegance, Royal in Pasiv economy line. Profili so v beli barvi, lesnih dekorjih, akrilnih barvah ali barvi po izbiri. 16


Posebnost ponudbe je srebrna barva RAL 9007, ki jo ponujamo le v podjetju MIK. Različni barvni profili omogočajo popolnejši izgled zgradbe oziroma fasade objekta. Akrilkolor PMMA PLEXIGLAS barve imajo odlično lastnost visokega deleža odbijanja sončnih žarkov v primerjavi z ostalimi barvnimi profili. Odbijejo kar 80 odstotkov sončnih žarkov, kar omogoča večjo izolacijsko sposobnost in stabilnost okna. Kupci lahko izbirajo med ponudbo 12-ih akrilnih barv ali pa nam zaupajo želje. V letu 2009 je podjetje realiziralo nakup proizvodne linije za izdelavo novih izdelkov z inovativno kombinacijo lastnosti, ki smo jih poimenovali na naslednji način: energetsko varčna okna z naravnim prezračevanjem in z zaščito pred elektromagnetnim smogom. Investicija v novo tehnološko opremo je povečala kakovost in uporabnost lastnega razvojnega dela. Skupek vseh treh lastnosti daje novemu izdelku dodano vrednost. Kombinacija vseh treh lastnosti namreč presega obstoječo ponudbo in podjetje MIK, d.o.o. uvršča na ekskluzivno mesto na trgu stavbnega pohištva. Rezultat skupka vseh treh lastnosti nove družine izdelkov na trgu oken predstavlja konkurenčno prednost, ki je drugi proizvajalci oken nimajo. Inovativna tehnologija je rezultat lastnega razvoja in izkušenj strokovnjakov, ki so zaposleni v našem podjetju. Glavno pridobitev z nakupom energetsko varčnih oken z zaščito pred elektromagnetnim smogom z naravnim prezračevanjem bodo neposredno občutili uporabniki sami – zaradi naravne prezračenosti bivalnega okolja. Že v letu 2009 je projektna skupina, sestavljena iz zaposlenih v podjetju pričela z razvojem novega, izboljšanega okna s prisilnim prezračevanjem in rekuperacijo toplote, pri čemer le-ta pomeni popolno novost pri varčevanju z energijo na področju stavbnega pohištva in učinkovite rabe energije v stavbah. Proizvod smo poimenovali MIKrovent, aktivno trženje se je začelo v letu 2010. Nadaljuje se razvoj in dodelava tega izdelka, da se bodo preko prezračevalnega sistema krmilila zunanja senčila, vlaga in CO2 koncentracija, ter razvoj novega tipa izdelka z možnostjo kasnejše montaže prezračevalnega sistema (sistem primeren za obnove starih stavb, ki nimajo možnosti montaže posebnih prezračevalnih kanalov). Vse te novosti so nujno potrebne, saj na eni strani izboljšujemo toplotno izolativnost stavb, po drugi strani pa stari objekti niso projektirani za montažo prisilnih prezračevalnih kanalov, zato prihaja na teh objektih do kondenzacije in kasneje do pravih pogojev za nastanek gliv in plesni, ki pa so zdravju zelo škodljivi. V letu 2010 smo začeli tržiti tudi lesena in okna z aluminijasto oblogo, ter strešna okna in notranja vrata (lesena, PVC, steklena,…), ter lastno proizvodnjo ALU stavbnega pohištva in protipožarnih vrat. Vsi ti dodatni programi so bili vključeni v prodajni program iz razloga celovitih rešitev na področju stavbnega pohištva,

17


kar je naš dolgoročni cilj: POSTATI GLAVNI PONUDNIK CELOVITIH REŠITEV NA PODROČJU STVABNEGA POHIŠTVA V TEM DELU EVROPE. Pomembna novost, ki prihaja iz službe za razvoj pa je tudi novo ENERGIJSKO OKNO (informirano okno), kar pomeni, da okno izboljšuje lastnosti zraka v prostoru in posledično izboljšuje počutje živim bitjem v prostoru. Projekt standardnega zapisa za izboljšanje lastnosti zraka je v fazi zaključka meritev in pridobivanja potrebnih certifikatov (testne meritve so pokazale odlične rezultate). Vse te novosti nam bodo odprle ogromno novih prodajnih možnosti ter povečale dodano vrednost stavbnega pohištva.

2.6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI Tehnično kvaliteto je težje opaziti, a jo s časom toliko bolj občutijo naši kupci. Četudi bodo okna izdelana po željah, posebne sistemske rešitve omogočajo popolnoma enako kakovost in ponujajo enako sistemsko garancijo za kvaliteto. Kvaliteta PVC stavbnega pohištva podjetja narekuje, da dajemo 10 letno sistemsko garancijo. Zaradi materiala, ki je na zalogi in zaradi zmogljivosti proizvodnje (izdelamo lahko tudi preko 600 oken dnevno), ki jo omogoča nova proizvodna hala, so dobavni roki stavbnega pohištva izredno kratki. Kvaliteta naših oken pa je toliko večja, ker je proizvodnja od samega začetka, torej od razreza preko varjenja in vse do čiščenja, računalniško vodena. Zaradi pomembnosti potrjene kvalitete izdelka je za kupca odločilnega pomena tudi izjava o skladnosti, ki jo daje podjetje na podlagi 25. člena Zakona o gradbenih proizvodih in na podlagi STS-07/015. Poleg omenjenega, je bonitetna prednost tudi naš okolje-varstveni vidik delovanja, ki nam omogoča vstop v krog zahtevnejših kupcev. Naša tehnološko visoko razvita proizvodnja je za okolje neoporečna, ne vpliva na onesnaževanje zraka, zemlje, vode in ne proizvaja odpadkov kot stranskega produkta, ki bi bremenili okolje.

2.7 NABAVA IN LOGISTIKA Mreža naših dobaviteljev se razteza po Sloveniji in vsej Evropi, od Avstrije, Italije, Nemčije, Velike Britanije do Češke. Sodelujemo s 30 dobavitelji iz tujine in z okoli 160 dobavitelji doma. Z leti število vseh dobaviteljev narašča, kar je posledica povečanega obsega dela in iskanja novih strateških in konkurenčnih povezav. Ker je tudi zadovoljstvo mreže dobaviteljev pomembno za naše sodelovanje, je redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ena od poglavitnih prednosti, s katero ustvarjamo bonitetno sodelovanje, seveda poleg vseh ostalih izpolnjenih pogodbenih obveznosti. Raziskava, načrtovanje, vodenje in kontrola naših

18


nabavnih tržišč, so tiste naloge podjetja, ki mu omogočajo zdrava dolgoročna partnerstva z dobavitelji. Glavni dobavitelji so proizvajalci profilov, stekla, okovja, senčil, polic. Prav tako so pomembni različni ponudniki reprodukcijskega materiala in tehničnega blaga. Med pomembne dobavitelje sodi vsekakor tudi 30 izvajalcev montažnih storitev, s katerimi imamo prav tako sklenjene ustrezne pogodbe. Največji dobavitelji (po obsegu prometa) v letu 2010 so bili: a) domači  Reflex d.o.o., Gornja Radgona  Roltek d.o.o., Dob pri Domžalah  VBH trgovina d.o.o., Škofja Loka  Schachermayer d.o.o., Trzin  Senica Matej s.p., Sl.Konjice  Sonal d.o.o., Maribor

b) tujina  Gealan Fenster-Systeme GmbH  Winkhaus GmbH  Huttenbrauck profil GmbH  Alphacan S.p.a.  Inoutic GmbH

Z izgradnjo novega proizvodno-poslovnega objekta v Vojniku je postala tudi lokacija podjetja izredno ugodna. Smo v predmestju Celja in v bližini avtoceste, kar je velika prednost z vidika boljše komunikacije, razpoložljivosti prostora in dostopnosti do samega podjetja. Nova lokacija nam zagotavlja nemotene logistične poti za transport materiala in končnih izdelkov. Poleg tega pa zagotavljajo večji in moderno opremljeni skladiščni prostori bistveno boljše pogoje za delo.

2.8 INVESTICIJE Podjetje Mik, d.o.o. v letu 2010 ni realiziralo večjih investicij. Sredstva so bila v glavnem namenjena za vzdrževanje obstoječih kapacitet; večji naložbi sta bili samo nabava novega strežnika ter posodobitev voznega parka za potrebe terenske službe. Za leto 2011 podjetje načrtuje zaključek meritev, testiranj, promocije in proizvodnje ter razvoj izboljšav in zaščite patenta v Sloveniji in EU na obeh projektih: MIKrovent in Energijska okna. Glede na vse večje zahteve po toplotni izolaciji objektov in s tem tudi izboljšanju standardne kvalitete stavbnega pohištva (nizkoenergergijska in pasivna gradnja) bomo v letu 2011 nabavili termografsko kamero za kvalitetno izdelavo elaborata obnove objekta in za kontrolo izvedbe in izdelave energetske izkaznice. Zaradi vse debelejših stekel in s tem posledično debelejših profilov bomo morali razmišljati o nabavi novega razreznega centra za razrez PVC profilov.

19


2.9 UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI Izjemni rezultati poslovnega razcveta podjetja Mik, d.o.o. nikakor ne bi bili mogoči brez zadovoljnih, podjetju zvestih zaposlenih in brez odličnega usmerjanja in vodenja s strani glavnega direktorja. Na zadnji dan leta je bilo v podjetju zaposlenih 164 delavcev. V mesecu septembru je družba na odvisno podjetje Mik okna, d.o.o. prezaposlila 9 delavcev. Število zaposlenih po stopnji izobrazbe od 2007-2010 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Skupaj

31.12. 2007

3

10

8

41

66

11

25

1

165

31. 12. 2008

1

15

4

53

65

6

20

0

164

31. 12. 2009

1

10

4

46

77

8

25

0

171

31. 12. 2010

1

9

4

43

77

7

23

0

164

Zadovoljstvo zaposlenih ugotavljamo na različne načine. Najpogostejši in tudi najbolj učinkovit način je osebni razgovor (z vodji mesečno in z ostalimi zaposlenimi najmanj enkrat letno). Glede na finančne zmožnosti in poslovne potrebe, podjetje omogoča posameznikom tudi dodatna (predvsem funkcionalna) izobraževanja. Poleg tega pa smo tudi v letu 2010 organizirali interna izobraževanja, ki so namenjena točno določenemu krogu zaposlenih (tehnične službe, komerciala, ipd.) in so se izkazala kot zelo učinkovita. Pri iskanju novih sodelavcev in tudi med že zaposlenimi, veljajo naslednja načela in VREDNOTE PODJETJA, ki jim morajo slediti vsi zaposleni v družbi Mik, d.o.o.:  iskrenost in poštenost do kupcev, dobaviteljev in zaposlenih,  partnerstvo in profesionalen odnos pri vseh naših pobudah, aktivnostih, vezanih na kupce, dobavitelje in zaposlene,  medsebojno spoštovanje in skrb za zaposlene,  podpora inovativnim idejam, ki jih prispeva kdorkoli od zaposlenih,  skrb za osebno rast zaposlenih in tudi za izpopolnjevanje znanj in izkušenj.

20


2.10 ODGOVORNOST DO DRUŽBENEGA IN NARAVNEGA OKOLJA V podjetju se zavedamo, da je potrebno v okolje, v katerem živimo in delamo, prispevati malo več. Tako želimo svoj prispevek ponuditi ljudem na različne načine. Pri nas so to humanitarnost, šport in kultura. MIK v ŠPORTU: podjetje si je za »svoj« šport že pred leti izbralo rokomet. Podpiramo ga na vseh nivojih, od velikih do manjših klubov, od starejših do mlajših igralcev. Tako je naše podjetje sponzor RK Celje Pivovarna Laško. Po svojih najboljših močeh se trudimo podpreti tudi druge manjše klube, drugih športnih disciplin in različne športne dogodke. Tako smo podprli tudi smučarsko društvo Snežak iz Celja in Atletsko šolo MIK-ec v Murski soboti. MIK-ova otroška karavana smeha: tudi v letu 2010 smo na letovanje na otok Krk (Baška) v spremstvu 11 vzgojiteljev odpeljali 100 otrok iz socialno ogroženih družin. Pester program, številne delavnice in športne aktivnosti smo dopolnili s kopanjem in zabavo na plaži. Poleg tega pa podjetje skozi vse leto prisluhne tudi najrazličnejšim prošnjam za različne donacije. Vsekakor pa prevladujejo tiste s humanitarno oz. športnokulturno vsebino. MIK v KULTURI: v okviru dveh lastnih galerij v Vojniku in v Ljubljani, so tudi v letu 2010 potekale številne razstave priznanih umetnikov. Pri nas so tako razstavljali akademski slikarji in umetniki Alenka Koderman, Bogdan Čobal, Stane Klančnik in Viktor Šest. Prav tako sodelujemo tudi s KUD Zarja Trnovlje.

2.11 IZPOSTAVLJENOST IN OBVLADOVANJE TVEGANJ Namen upravljanja s tveganji je stabilnost poslovanja ter povečevanje vrednosti podjetja, zmanjševanje izpostavljenosti tveganjem in izničenje učinka ekstremnih škodnih dogodkov. Poslovodstvo neprestano preverja, ali so zaznana vsa tveganja in ali so ukrepi za varovanje primerni in izvajani skladno s poslovnimi usmeritvami. V osnovi ločimo:  poslovna tveganja in  finančna tveganja Poslovna tveganja so povezana s poslovanjem družbe in našo osnovno dejavnostjo, to je izdelovanjem PVC stavbnega pohištva. Družba ima vzpostavljen ustrezni sistem, s katerim prepoznamo vsa morebitna proizvodna tveganja, nastanek ekoloških nesreč, izrednih razmer ipd. Glede na dolgoletne poslovne vezi z našimi dobavitelji in redne poslovne stike, ocenjujemo, da je

21


izpostavljenost tveganju neizdobave majhna, težje pa se izognemo izpostavljenosti cenovnih nihanj na tujih in domačih trgih. Premoženjska tveganja so sistematično prenesena na zavarovalnice. Tveganja na področju informacijske tehnologije obvladujemo z ustreznimi ukrepi dodatne dnevne zaščite podatkov. Dodatna poslovna tveganja so se pojavila konec leta 2008 in se nadaljevala tudi v letu 2009 ter 2010. Vezana so na nepremičninsko dejavnost družbe, nakupe zemljišč in gradnjo bloka. Rizike, ki so povezani z omenjeno dejavnostjo družba obvladuje predvsem s sprotnim zbiranjem podatkov o stanju na tržišču, aktivnim vključevanjem vodstva podjetja v vse projekte, vseskozi pa so pomemben člen tudi zunanji sodelavci iz različnih področij. V okviru upravljanja s finančnimi tveganji smo posebej pozorni na valutna, kreditna in obrestna tveganja ter tveganja plačilne sposobnosti. Izpostavljenost posameznih vrstam finančnih tveganj ter ukrepe za varovanje pred njimi izvajamo na podlagi spremljanja denarnih tokov. Glede na to, da je Slovenija v letu 2007 prešla v Evro območje, družba na poslovnem delu ni izpostavljena valutnemu tveganju, saj so bile vse poslovne obveznosti iz poslovanja v tujini izvirno v celoti izražene v evrih. Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnega instrumenta nihala zaradi spremembe tržnih obrestnih mer. Izpostavljenost obrestnemu tveganju je prisotna, saj so kreditne pogodbe sklenjene ne samo s fiksno obrestno mero, temveč tudi s spremenljivo obrestno mero (z obrestno osnovo Euribor in Libor, ki se dnevno spreminjata). Še najbolj je izpostavljen tako valutnemu kot tudi obrestnemu tveganju dolgoročni kredit, ki je bil najet v švicarskih frankih po spremenljivi obrestni meri. Valutno in obrestno tveganje nista posebej varovana. Kreditno tveganje je tveganje, da stranka, vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila obveznosti in bo družbi povzročila finančno izgubo. Izpostavljenost kreditnega tveganja je zanemarljiva, saj ima družba večino danih kreditov v podjetjih, katerih lastnik oz. solastnik je g. Franci Pliberšek. Tveganje neizpolnitve obveznosti kupcev družba obvladuje z rednim spremljanjem bonitete vseh večjih kupcev. Ker pa podjetje še vedno več kot 75 % prihodkov realizira s prodajo fizičnim osebam, ki morajo 90 % svojih obveznosti poravnati pred montažo, je tveganje temu primerno manjše. Vse terjatve se spremljajo po kupcih, po regijah in po zapadlosti. Ob prvih znakih likvidnostnih težav preverjamo in spremljamo boniteto kupcev in ustrezno ukrepamo.

22


Podjetje nima nobene terjatve posebej zavarovane. V letu 2010 smo sicer imeli nekaj večjih kupcev zavarovanIh pri SID zavarovalnici, vendar pa so bili pogoji in dana jamstva za družbo nesprejemljiva in smo pogodbo spomladi 2011 prekinili. Večina terjatev, za katere se utemeljeno ocenjuje, da je njihova izterjava vprašljiva, je v postopku izvršbe oz. tožbe. Za vse dvomljive oz. sporne terjatve je podjetje v računovodskih izkazih opravilo ustrezne oslabitve. Tveganje kratkoročne plačilne sposobnosti je nizko zaradi urejenih kreditnih linij za kratkoročno upravljanje z denarnimi sredstvi in dobrega dostopa do finančnih virov. Družba se trudi večino obveznosti poravnati v dogovorjenem plačilnem roku; z glavnimi dobavitelji pa ima utečen sistem koriščenja skontov za predčasna plačila. Tveganje dolgoročne plačilne sposobnosti je izredno nizko; dolgoročna sredstva so financirana z dolgoročnimi viri. Sredstva družbe v bilanci niso precenjena . Na koncu je potrebno omeniti, da obstaja velika negotovost  kako se bo finančno-gospodarska kriza razvijala v letu 2011 in odziv celotnega gradbenega sektorja (stečaji, prisilne poravnave)  obvladovanje plačilne nediscipline v širšem prostoru  kakšno bo ekonomsko stanje naših kupcev in dobaviteljev  ali bo leto 2011 že pomenilo premik v oživitvi nepremičninskega trga

V Vojniku, 30. aprila 2011

23


3 RAČUNOVODSKO POROČILO 3.1 IZJAVA POSLOVODSTVA Direktor družbe Mik, d.o.o. Franci Pliberšek in vodja računovodstva Marjeta Plohl, odgovorni osebi za sestavo letnega poročila družbe Mik, d.o.o.

izjavljava, da je po najinem najboljšem vedenju: 

računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe Mik, d.o.o. v poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno

Direktor družbe je skupaj z vodjo računovodstva odgovoren za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

V Vojniku, 30. aprila 2011

24


3.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE MIK, D.O.O. S POJASNILI IN RAZKRITJI 3.2.1 Splošne usmeritve Računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke za poslovni leti 2010 in 2009, končani na dan 31. decembra. Sestavljeni so v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na osnovi prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov 2006 in internega pravilnika o računovodstvu. Računovodske podlage in usmeritve se v tekočem letu primerjalno s preteklim obdobjem niso spremenile in so obrazložene pri pojasnilih posameznih izkazov in postavk. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko v preglednicah prihaja do nepomembnih odstopanj. Uporabljeno je načelo izvirnih vrednosti. Pri postavkah, ki se izvorno glasijo na tujo valuto, je pri preračunavanju poslovnih dogodkov med letom in tudi na dan bilanciranja upoštevan referenčni tečaj Evropske centralne banke. Prihodki in odhodki so upoštevani ob njihovem nastanku in evidentirani v obračunskem obdobju na katero se nanašajo. V letu 2009 je družba pričela z gradnjo večstanovanjskega bloka »Vojniška gmajna« za trg. Za lažje razumevanje bilančnih podatkov smo gradnjo bloka opredelili kot samostojni področni odsek in ločeno izkazali poslovni in denarni izid. Ostalo poslovanje družbe ostaja tudi v letu 2010 enovito, v podjetju ni drugih področij poslovanja, ki bi se med sabo bistveno razlikovala tako po obvladovanju tveganj kot tudi po donosnosti, zato ni mogoče opredeliti drugih področnih odsekov, za katere bi ločeno izkazovali poslovni in denarni izid.

25


3.3 BILANCA STANJA 31.12.2010 (v evrih)

Postavka

31.12.2009 (v evrih)

SREDSTVA

31.649.030

29.019.943

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA

10.400.025

11.011.073

I. 1. 2.

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN DAČR Dolgoročne premoženjske pravice Dolgoročni odloženi stroški razvijanja

353.844 7.818 335.802

335.680 22.442 309.227

3.

Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

10.224

4.011

II. 1. a) b) 2. 3. 4. 5.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Zemljišča in zgradbe Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Osnovna sredstva, ki se pridobivajo Predujmi za pridobitev opredmetenih OS

9.620.981 8.512.905 2.242.940 6.269.965 453.472 571.932 45.455 37.217

10.232.162 8.816.100 2.242.940 6.573.160 699.717 686.324 9.879 20.142

309.409

309.409

89.237 77.580 16.203 61.377 11.657 11.657

80.738 77.640 16.263 61.377 3.098 3.098

0 0

29.466 29.466

26.554

23.618

20.952.786

17.798.842

531.996

690.276

13.280.317 670.199 0 12.527.798 82.320

10.061.406 631.694 1.948.477 7.443.200 38.035

III. NALOŽBENE NEPREMIČNINE IV. 1. a) b) 2. a)

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Delnice in deleži v družbah v skupini Druge delnice in deleži Dolgoročna posojila Dolgoročna posojila drugim

V. a)

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

VI. ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

I.

SREDSTVA (skupine za odtujitev) za prodajo

II. 1. 2. 3. 4.

Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi in trgovsko blago Predujmi za zaloge

III. 1. a) b

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE Kratkoročna posojila Kratkoročna posojila družbam v skupini Kratkoročna posojila drugim

2.706.598 2.706.598 130.332 2.576.266

2.574.223 2.574.223 133.388 2.440.835

IV. 1. 2. 3

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

4.129.325 4.738 3.552.393 572.194

4.320.928 3.787 3.440.586 876.555

26


31.12.2010 (v evrih)

Postavka

31.12.2009 (v evrih)

V.

DENARNA SREDSTVA

304.550

152.009

C.

KRATK. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

296.219

210.028

A.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KAPITAL

31.649.030 3.578.298

29.019.943 3.535.160

I. 1.

VPOKLICANI KAPITAL Osnovni kapital

1.059.435 1.059.435

1.059.435 1.059.435

II.

KAPITALSKE REZERVE

0

0

III. 1. 2. 3. 4.

REZERVE IZ DOBIČKA Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) Druge rezerve iz dobička

111.594 110.939 375.563 - 375.563 655

111.594 110.939 375.563 - 375.563 655

0

0

2.364.131

2.261.844

43.138

102.287

557.210

798.183

149.410 407.800

118.213 679.970

VI. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA V.

PRENESENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA PREJŠNJIH LET

VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

B.

REZERVACIJE

1. 2.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

8.108.809

8.769.898

I. 1. 2.

DOLGOROČNE finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti

8.093.765 6.419.380 1.674.385

8.750.798 7.521.662 1.229.136

II.

DOLGOROČNE poslovne obveznosti

0

0

III. ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

15.044

19.100

19.086.751

15.602.862

0

0

13.342.648 629.821 12.359.250 353.577

8.924.728 22.427 8.113.520 788.781

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

I.

OBV., vključene v skupine za odtujitev

II. 1. 2. 3.

KRATKOROČNE finančne obveznosti Kratk. finančne obveznosti do družb v skupini Kratk. finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti

III. 1. 2. 3. 4.

KRATKOROČNE poslovne obveznosti Kratk. poslovne obveznosti do družb v skupini Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti

5.744.103 21.275 3.778.384 1.075.270 869.174

6.678.134 15.496 4.133.647 978.486 1.550.505

D.

KRATKOROČNE PASIVNE ČAS.RAZMEJITVE

317.962

313.840

27


Bilanca stanja je sestavljena na podlagi računovodskih usmeritev in metod, ki jih določajo novi SRS 2006. Posamezne metode vrednotenja so razkrite pri pojasnilih postavk sredstev in obveznosti do njihovih virov. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, razčlenjenega v skladu s SRS 24.4., teoretično možne postavke niso prikazane, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo obdobje. 3.3.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva Tabela 1: Preglednica neopredmetenih dolgoročnih sredstev Opis

Dolgoročne premoženjske pravice

NABAVNA VREDNOST Stanje 31.12.2009 Povečanja Zmanjšanja (odpis) Stanje 31.12.2010

164.537 1.929 - 5.524 160.942

POPRAVEK VREDNOSTI Stanje 31.12.2009 Amortizacija Zmanjšanje (odpis) Stanje 31.12.2010

142.095 16.553 - 5.524 153.124

22.442 7.818

NEODPISANA VREDNOST Stanje 31.12.2009 Stanje 31.12.2010

Dolg.odloženi stroški razvijanja

317.156 59.785

Druge DAČR

Skupaj

4.011 6.820 - 607 10.224

485.704 68.534 - 6.131 548.107

7.929 33.210

0

41.139

0

150.024 49.763 - 5.524 194.263

309.227 335.802

4.011 10.224

335.680 353.844

376.941

Neopredmetena dolgoročna sredstva se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. Zajemajo predvsem dolgoročno odložene stroške razvijanja in naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do uporabe računalniških programov. V letu 2010 je podjetje Mik, d.o.o. skupaj s priznanim celjskim inovatorjem g. Vilijem Poznikom, prof.dr. Petrom Bukovcem, ruskim znanstvenikom dr. Yurijem Yatsom in biologom g. Petrom Firbasom razvilo posebna Energijska okna. Energijska okna s pomočjo posebnih informiranih celic zraku in vodi v prostoru vračajo naravne lastnosti in večajo število negativnih ionov ter tako, dokazano, pozitivno vplivajo na naše počutje. Vsi stroški, vključno z v podjetju nastalimi stroški razvoja, so izkazani med dolgoročno odloženimi stroški v višini 59.785 evrov.

28


Neodpisana vrednost neopredemetenega dolgoročnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Amortizacija se obračunava po enakomerni časovni metodi, z uporabo letnih amortizacijskih stopenj, ki znašajo od 10 % do 50 %. Pri pomembnih neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, to je tistih, katerih posamična vrednost presega 30 % vrednosti vseh neopredmetenih dolgoročnih sredstev, družba preverja nadomestljivo vrednost. Za leto 2010 družba ni oslabila nobenega sredstva. Ob inventuri je družba iz evidence izločila za 5.524 evrov neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki so bila tudi v celoti amortizirana. 3.3.2 Opredmetena sredstva Tabela 2: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev

OPIS

Proizvaj. naprave in stroji

Druge naprave in oprema

Osnovna Predujmi za sredstva, ki pridobitev se pridobiv. OS

Zemljišče

Zgradbe

Skupaj

2.242.940

7.320.172

1.862.118

1.740.107

9.879

12.027

11.914

229.058

289.125

25.067

567.191

- 12.428

- 226.538

- 253.549

- 7.992

- 500.507

45.455

NABAVNA VREDNOST Stanje 31.12.2009 Povečanja (nove nabave) Zmanjšanja (odpisi, odtujitve) Stanje 31.12.2010

20.142 13.195.358

2.242.940

7.332.199

1.861.604

1.742.627

37.217 13.262.042

0

747.012

1.162.401

1.053.783

2.963.196

- 12.428

- 226.538

- 238.966

POPRAVEK VREDNOSTI Stanje 31.12.2009 Zmanjšanja (odpisi, odtujitve) Neodpisana vrednost OS Amortizacija Stanje 31.12.2010

196

74.223

74.419

315.222

257.963

269.227

842.412

1.062.234

1.408.132

1.170.695

3.641.061

NEODPISANA VREDNOST Stanje 31.12.2009

2.242.940

6.573.160

699.717

686.324

9.879

Stanje 31.12.2010

2.242.940

6.269.965

453.472

571.932

45.455

37.217

9.620.981

100

95

65

83

460

184

94

Struktura 31.12.2009

22

64

7

7

0

0

100

Struktura 31.12.2010

23

65

5

6

1

0

100

Indeks 2010/2009

20.142 10.232.162

Med opredmetena osnovna sredstva vključujemo: zemljišča, zgradbe, proizvajalno in ostalo opremo, nadomestne dele ter drobni inventar. Opredmetena osnovna sredstva se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter vsemi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. Vzdrževalna dela, ki ne povečujejo 29


zmogljivosti oziroma ne podaljšujejo življenjske dobe osnovnega sredstva, pomenijo tekoče stroške. Nadomestni deli večje vrednosti nad 2.500 evrov, se v skladu z računovodsko usmeritvijo obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek njihove uporabe. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi inventar, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov. Amortizacijo obračunavamo časovno enakomerno po naslednjih stopnjah:      

3,00 do 6,00 20,00 do 33,33 12,50 do 33,33 20,00 do 33,33 20,00 do 50,00 20,00 do 50,00

zgradbe, deli zgradb in poslovni prostori proizvajalni stroji, naprave in orodja osebni in tovorni avtomobili pisarniško pohištvo in oprema računalniška in druga podobna oprema drobni inventar in ostala oprema

% % % % % %

Za naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine in opremo) je bilo v letu 2010 namenjenih 289.125 evrov. Med večjimi izdatki za investicije lahko omenimo: 

nakup novega serverja in ostale računalniške opreme

posodobitev voznega parka

80.481 € 142.339 €

Še vedno čakamo na vpis v zemljiško knjigo za salon v Mariboru; vpisi ostalih nepremičnin so zemljiško knjižno urejeni. Družba je v letu 2010 prodala nekaj rabljene opreme, zaradi posodobitve voznega parka pa tudi tri osebne in tri tovorne avtomobile. Ob rednem letnem popisu je družba iz evidence izločila del opreme, ki je bila dotrajana in povsem zastarela. Zaradi zastarelosti popravilo tudi ni smiselno oz. bi bilo predrago. Neodpisano sedanjo vrednost v višini 2.444 evrov je družba pokrila v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.

Tabela 3: Stopnja odpisanosti opredmetenih osnovnih sredstev (brez terjatev za predujme) konec leta 2010 Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

10.936.430

3.641.061

7.295.369

33,2

Zgradbe

7.332.199

1.062.234

6.269.965

14,5

Oprema

3.604.231

2.578.827

1.025.404

71,6

Opis Opredmetena OS skupaj

Neodpisana vrednost

Stopnja odpisanosti

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev se vsako leto povečuje, nova vlaganja so manjša kot znaša znesek obračunane amortizacije.

30


Inventurna komisija, ki je opravila popis, je preverila tudi nadomestljivo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in ugotovila, da glede na trenutne tržne razmere osnovna sredstva niso precenjena in zato ni predlagala oslabitve. Za zavarovanje dolgoročnih kreditov, najetih pri:  Bank Austria Creditanstalt d.d. in Hypo AA bank d.d. je na nepremičninah v Vojniku vpisana zastavna pravica. Tako so pod hipoteko nepremičnine, ki so vpisane v ZK Okrajnega sodišča v Celju: parc.št. 794/5, 794/,6, 794/9, 943/8, 794/8, 767/12, 794/12, 794/13, 774/2, 794/14, 794/18, 792/15, 792/17, 792/19, 792/16, vse k.o. Vojnik trg  Novi ljubljanski banki d.d. so pod hipoteko nepremičnine, ki so vpisane v ZK Okrajnega sodišča v Celju: vl.št. 474 parcele 957/6, 957/7, vl.št. 475 parcela 957/10, vl.št. 692 parcele 792/25, 792/26, 792/52, vl.št. 704 parcele 793/8, 793/9, 793/10, vl.št. 637 parcele 794/29, 794/30, 794/31 vse k.o. Vojnik Trg  Gorenjski banki Kranj d.d. – vpisana je hipoteka na prodajnem salonu v Ljubljani, ki je vpisan v ZK Okrajnega sodišča v Ljubljani, k.o. Brinje II, vl.št. 748/1  Novi ljubljanski banki d.d je vpisana zastavna pravica na opremi nove Alu linije V prvi polovici leta 2010 je družba na finančni leasing nabavila tri osebne avtomobile. Osnovna sredstva so evidentirana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi družbe, neodpisana vrednost na dan 31.12.2010 je 34.973 evrov. Finančna obveznost do leasingodajalca je izkazana med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi. Osebni avtomobil, ki je bil na leasing nabavljen v letu 2009, je bil v letu 2010 prodan in izločen iz evidence.

3.3.3 Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine merimo po nabavni vrednosti. Na zadnji dan leta je imela družba med naložbenimi nepremičninami evidentirani zemljišči v Vojniku in na Frankolovem, ki jih je pridobila v letih 2004-2006. Nabavna vrednost obeh zemljišč je 309.409 evrov. V letu 2010 družba ni odtujila in tudi ne na novo pridobila nobene naložbene nepremičnine.

31


3.3.4 Dolgoročne finančne naložbe Vrednosti dolgoročnih finančnih naložb predstavljajo naložbe v delnice in deleže. Merimo jih po nabavni vrednosti, kar pomeni, da v celotnem obdobju pripoznanja finančnih naložb v računovodskih izkazih te izkazujemo po nabavni vrednosti, povečani za stroške posla in zmanjšani za morebitno oslabitev. Finančna naložba se v računovodskih razvidih pripozna z upoštevanjem datuma trgovanja (datum sklenitve posla). Vse prejete dividende in deleži v dobičku povečujejo finančne prihodke. Če obstajajo dovolj tehtni razlogi, je dolgoročno finančno naložbo potrebno oslabiti. Tabela 4: Pregled dolgoročnih finančnih naložb v kapital Družba v kateri so naložbe

Saldo 1.1.2010

Poprav. vredn.

Okrepit

Druga poveč.

Odtujit. Oslabit.

Saldo tekoč. leta

a) deleži v družbah v skupini po NV MIK OKNA, d.o.o.

8.763

704

9.467

MIK INVESTICIJE, d.o.o.

7.500

- 764

6.736

Skupaj deleži b) druge delnice in deleži CELJSKI SEJEM d.d. 4295 delnic SKUPAJ

16.263

0

0

- 60

0

0

61.377

77.640

16.203

61.377

0

0

- 60

0

0

77.580

Vrednost naložb v podjetja v skupini se je zaradi knjigovodske napake, ki je nastala v letu 2009, znižala za 60 evrov. V obeh družbah ima Mik, d.o.o. še naprej 100 %-ni lastniški delež. V bilanci stanja družba izkazuje tudi druge delnice in deleže in sicer gre za naložbo v delnice Celjskega sejma d.d. Družba konec leta DFN ni oslabila, saj je imela primerno podlago, da je lahko presodila, da je knjigovodska vrednost DFN ustrezna. Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo tudi dolgoročno dane depozite poslovnim bankam kot zavarovanje za dane bančne garancije.

3.3.5 Odložene terjatve za davek Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih. Družba računa odložene terjatve za davek samo iz naslova odbitnih začasnih razlik in sicer iz:

32


  

oblikovanih dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine oblikovanega popravka vrednosti terjatev do kupcev za katere družba verjame, da so izterljive SKUPAJ

18.229 8.325 26.554

V bilanci stanja so ločeno izkazane terjatve in obveznosti za odloženi davek, upoštevana je 20 %-na stopnja obdavčitve. 3.3.6 Sredstva za prodajo Med nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo, smo konec leta 2009 prenesli vrednost poslovnih prostorov »starega Mik-a« (lokaciji Ce-plast in Gaji), del salona v Celju in salon v Mariboru, ki smo ga zaprli in nadomestili z novim na novi lokaciji. V mesecu decembru 2010 je družba prodala nepremičnino v Celju; razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo je evidentirana med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki. Na nepremičnini ima družba do celotnega poplačila kupnine vpisano hipoteko. Vrednost sredstev za prodajo je izkazana po knjigovodski vrednosti v višini 531.996 evrov. 3.3.7 Zaloge Tabela 5: Pregled zalog Opis Material Nedokončana proizvodnja Gotovi proizvodi Trgovsko blago TB – nepremične za prodajo Predujmi za zaloge Skupaj

31.12.2010

%

31.12.2009

%

670.199

5,0

631.694

6,3

1.948.477

19,4

0

Indeks 10/09 106

4.780.321

36,0

658.098

6,5

726

307.320

2,3

340.589

3,4

90

7.440.157

56,0

6.444.513

64,0

115

82.320

0,7

38.035

0,4

216

13.280.317

100,0

10.061.406

100,0

132

V okviru zalog materiala je konec leta ostal na zalogi osnovni in pomožni material za proizvodnjo PVC stavbnega pohištva (profili, železo, okovje, dodatki ipd). Za vrednotenje zalog uporabljamo metodo povprečnih drsečih cen, nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, zmanjšana za dobljene popuste in neposredni stroški nabave. Vsi letni rabati, ki jih dobavitelji obračunajo konec leta in so vezani na ustvarjeni promet, se po deležu porabe knjižijo kot zmanjšanje stroškov porabljenega materiala.

33


Na dan 31.12.2010 je družba vrednost stanovanjskega bloka, namenjenega za prodajo, prenesla iz zalog nedokončane proizvodnje med zaloge gotovih proizvodov. Do dneva bilanciranja so bila vsa dela na bloku dokončana, Mik, d.o.o. je pridobil uporabno dovoljenje, prodana so bila tudi prva tri stanovanja. Primopredaja med družbo Mik, d.o.o. in izvajalcem del Primorje d.d. je bila opravljena v letu 2011. Ocenjena vrednost končne situacije je vračunana v vrednost zalog. Zaloge gotovih proizvodov predstavljajo zaloge izdelanega, pa še ne vgrajenega stavbnega pohištva. Zaloge se vrednotijo s proizvajalnimi stroški, ki zajemajo vse neposredne proizvodne stroške, evidentirane na proizvodnem stroškovnem mestu in splošne proizvajalne stroške. Splošni proizvajalni stroški so tisti, ki so obračunani v okviru proizvodnje, vendar jih ni mogoče neposredno razvrstiti na posamezni poslovni učinek, zato se na njih razdeljujejo po ključu. Družba je konec leta preverila nivo vrednotenja zalog glede na čisto iztržljivo vrednost in ugotovila, da ni potrebe po morebitni oslabitvi. Zaloge trgovskega blaga se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo po nabavni ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, zmanjšana za morebitne popuste in vsi neposredni stroški nabave. V odhodke se vrednost prodanega trgovskega blaga prenaša po metodi povprečnih cen. Med zalogami trgovskega blaga je v vrednosti 6.856.873 evrov izkazana nabavna vrednost zemljišč, ki jih je družba kupila v Mariboru in okolici z namenom nadaljnje prodaje oz. izgradnje trgovsko – poslovnega centra. Nabavno vrednost zemljišča sestavljajo nakupna cena, neposredni stroški nabave ter stroški financiranja od dneva nakupa dalje (to je od 9.aprila 2009). Gre za skupni posel s podjetjem MTB d.o.o. Maribor, vsaka pogodbena stranka je udeležena s 50 %. Za zavarovanje bančnega kredita v višini 5 mio evrov za nakup zemljišč je družba v korist Banke Celje zastavila naslednje nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru in sicer:  parc.št. 1225/1, parc.št. 1225/2, parc.št. 1225/3 vse vl.št. 727, k.o. Zg. Radvanje,  parc.št. 959/1 vl.št. 1986, k.o. Tabor,  parc.št. 958/1 vl.št. 993, k.o. Tabor,  parc.št. 960/1 vl.št. 2533, k.o. Tabor,  parc.št. 974/2, parc.št. 963, 964, 965, 966, 967/1, 978, 980 vl.št. 1203, k.o. Tabor,  parc.št. 151/9 vl.št. 995, k.o. Tabor in  parc.št. 2811/3 in 2811/13 vl.št. 1346, k.o. Tabor

34


Poleg naštetih nepremičnin imamo med zalogami trgovskega blaga tudi zemljišče v Bertokih, za katerega je podjetje plačalo aro že v letu 2006; sodni postopki so bili zaključeni konec leta 2010, ko je bila poravnana tudi kupnina. Nakupna vrednost zemljišča je bila 583.284 evrov. Zemljišče je bremen prosto in je namenjeno za nadaljnjo prodajo. Iz rednega poslovanja družbe so med zalogami TB zaloge letvic za okvirje. Vse zaloge materiala, proizvodov in trgovskega blaga so bile konec leta popisane. Popisni presežki in primanjkljaji materiala – vse v okviru dopustnega kala, v skladu s Pravilnikom o stopnjah običajnega odpisa blaga v nekovinski industriji, predstavljajo nepomembne vrednosti za obravnavo zalog.

3.3.8 Kratkoročne finančne naložbe Med kratkoročnimi finančnimi naložbami družba izkazuje samo kratkoročna posojila, dana družbama v skupini in drugim družbam. V osnovi gre za posojila, dana za obdobje krajše od leta dni. Posojila, ki jih je družba odobrila že v preteklih letih in niso bila odplačana, so bila ustrezno reprogramirana; doba odplačila je tako pri vseh posojilih krajša od enega leta. V primerjavi s stanjem na začetku leta so se posojila nominalno povečala za 132 tisoč evrov. Posojilo, dano podjetju v skupini je obrestovano po obrestni meri, ki velja za povezana podjetja; ostala posojila pa po tržni obrestni meri in so ustrezno zavarovana (solastništvo fizične osebe – lastnika v družbi kreditojemalca, osebno poroštvo). Vsa kratkoročna posojila, dana lastniku družbe g. Pliberšku, so se pobotala s prejetimi kratkoročnimi posojili. Obresti, obračunane po priznani obrestni meri za posojila med povezanimi osebami za ročnost več kot šest mesecev do vključno enega leta in s fiksnim pribitkom 0,75 %, so bile poravnane. Tabela 6: Podrobni pregled kratkoročnih finančnih naložb Dolžnik a) posojila, dana podjetjem v skupini - MIK OKNA, d.o.o. - MIK INVESTICIJE b) kratkoročna posojila drugim - posojilo LASTNIKU - druga posojila

SKUPAJ

Saldo 1.1.

PV

Okrepit

Povečanje Prodaja, Oslabit. Saldo 31.12. v letu odplač.

133.388

73.100

76.156

130.332

133.388

73.100

76.156

130.332

2.440.835

418.028

282.597

2.576.266

282.597

0

418.028

0

2.576.266

491.128

358.753

282.597 2.158.238 2.574.223

0

35

0

0

2.706.598


Konec leta je družba finančnimi prihodki.

obračunala tudi vse obresti, prihodki so izkazani med

3.3.9 Kratkoročne poslovne terjatve To so terjatve, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni in tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v prvem naslednjem obračunskem letu. Terjatve do kupcev ter druge terjatve so izkazane po izvirni vrednosti. Vse terjatve do tujih poslovnih partnerjev so izkazane v evrih. Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oz. celotnem znesku, se štejejo za dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Z »rednim rokom« je mišljen pogodbeno določen rok oz. rok, naveden na izdanih računih. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo posamično, finančno-računovodska služba v sodelovanju s komercialo in pravno službo pripravi ustrezen predlog. 100 %-ni popravek vrednosti se načeloma oblikuje za vse terjatve, prijavljene v stečajnem postopku, 80 % za terjatve, prijavljene v postopku prisilne poravnave, za tožene terjatve glede na pričakovani izid in za vse ostale terjatve, kjer je zamuda plačila večja od enega leta. Obračunane in plačane obresti je družba knjižila med finančne prihodke. Tabela 7: Pregled kratkoročnih poslovnih terjatev Opis Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev v skupini Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih SKUPAJ:

31.12.2010

%

31.12.2009

%

Indeks 10/09

4.738

0,1

3.787

0,1

125

3.552.393

86,0

3.440.586

79,6

103

572.194

13,9

876.555

20,3

65

4.129.325

100,0

4.320.928

100,0

96

a) kratkoročne terjatve do kupcev Podjetje med terjatvami do kupcev izkazuje za 349.503 evrov rizičnih terjatev, kar je za dobrih 135 tisoč evrov več kot konec leta 2009. V skladu s poslovno politiko družbe in kriteriji za oslabitev, je bil v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, dodatno oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev v višini 201.270 evrov. Istočasno je družba iz evidence izločila za 57.925 evrov različnih terjatev do kupcev, predvsem iz naslova 36


nezmožnosti izterjave na eni strani in previsokih sodnih stroškov na drugi strani ter v dobro prevrednotovalnih poslovnih prihodkov prenesla za 8.199 evrov terjatev, za katere je bil v preteklih letih oblikovan popravek vrednosti, pa so bile v letu 2010 plačane. Tabela 8: Pregled terjatev do kupcev Opis

Kosmata vrednost

Popravek vred.

Čista vrednost 2010

Čista vrednost 2009

TERJATVE do kupcev – doma

3.808.516

333.673

3.474.843

3.378.252

TERJATVE do kupcev - tujina

66.975

15.830

51.145

66.121

BLAG.KREDITI, dani kupcem doma

31.143

0

31.143

0

3.906.634

349.503

3.557.131

3.444.373

SKUPAJ

Za, v letu 2010 oblikovan popravek vrednosti terjatev, družba ni oblikovala terjatev za odloženi davek od dohodka pravnih oseb. Tako še vedno ostaja znesek odloženega davka v višini 8.325 evrov, ki je bil oblikovan po zaključnem računu za leto 2009. Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti je sledeče: Tabela 9: Pregled terjatev do kupcev po rokih zapadlosti Opis

Znesek v eurih

Nezapadle do 45 dni nad valuto nad 45 do 90 dni nad valuto nad 90 dni nad valuto SKUPAJ

Delež 2010 v%

Delež 2009 v%

2.772.283

71,0

50,1

261.813

6,7

8,8

78.798

2,0

4,5

793.740

20,3

36,6

3.906.634

100,0

100,0

Terjatve do kupcev so zavarovane samo na osnovi pogodbenih določil. Poslovanje s fizičnimi osebami ni podvrženo praktično nobenim rizikom, je pa toliko večje tveganje pri poslovanju s pravnimi osebami (nelikvidnost, stečaji, blokade, vsiljene kompenzacije ipd). Družba je v letu 2010 imela sklenjeno pogodbo s SID zavarovalnico, pri kateri pa nismo uveljavljali nobenega regresnega zahtevka. Kreditno tveganje zmanjšujemo tako, da odprte postavke kupcev preverjamo tedensko in takoj ukrepamo, če terjatve presežejo dogovorjeno mejo.

37


b) kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki Tabela 10: Pregled terjatev iz naslova obresti Kosmata vrednost

Opis TERJATVE

Popravek Vrednosti

386.155

Čista vrednost 2010

75

386.080

Čista vrednost 2009 220.753

Med terjatvami iz naslova obračunanih obresti družba izkazuje terjatev za obračunane kreditne obresti. c) druge kratkoročne terjatve Tabela 11: Pregled drugih kratkoročnih terjatev Opis Terjatve za odbitni DDV Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij Ostale kratkoročne terjatve SKUPAJ

31.12.2010

31.12.2009

108.400

317.428

8.450

100.448

69.264

237.926

186.114

655.802

Med drugimi kratkoročnimi terjatvami prevladujejo terjatve iz naslova odbitnega davka na dodano vrednost (računi prejeti v mesecu januarju, obračunsko se nanašajo na leto 2010 v višini 33 tisoč evrov in nezapadla terjatev do DURS-a za vračilo več plačanega DDV-ja iz obračunskih obdobij nov-dec).

3.3.10

Denarna sredstva

Na kontih denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva na poslovnem računu in v blagajni za zagotavljanje in izpolnjevanje tekoče likvidnosti. Družba ima odprt transakcijski račun pri petih poslovnih bankah. Nobeden račun ni bil blokiran.

Tabela 12: Pregled denarnih sredstev Opis

31.12.2010

31.12.2009

55

1.408

Poslovni računi pri bankah

132.459

109.889

Kratkoročni bančni depoziti

171.390

40.168

646

544

304.550

152.009

Blagajna

Devizna sredstva na računih SKUPAJ

38


3.3.11

Aktivne časovne razmejitve

Sredstva, angažirana v aktivnih časovnih razmejitvah, predstavljajo:  znesek vnaprej plačanih zavarovalnih premij, naročnin, članarin, ipd.  kratkoročno nezaračunane prihodke (v letu 2011 prejeti dobropisi za popuste in letne rabate, vezane na leto 2010) ter  DDV v prejetih predujmih v znesku 83.787 evrov Na kontih aktivnih časovnih razmejitev je konec leta izkazana tudi vrednost končanih del na objektu TPC Livade. V skladu s podizvajalsko pogodbo so se dela naročniku zaračunala šele v letu 2011, čeprav so bila zaključena v letu 2010. Vrednost tako pripoznanih prihodkov je v skladu s SRS 18 izkazana v višini 113.867 evrov.

3.3.12

Kapital

Kapital pomeni obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. S kapitalom opredeljujemo lastništvo podjetja, ki ga določimo s vplačanimi deleži v kapitalu. Slovenski računovodski standardi oblikujejo kapital po naslednjih postavkah:  osnovni kapital,  rezerve,  preneseni dobiček ali izguba iz prejšnjih let Tabela

13: Pregled kapitala

Opis Vpoklicani kapital

31.12.2010

31.12.2009

1.059.435

1.059.435

111.594

111.594

2.364.131

2.261.844

43.138

102.287

3.578.298

3.535.160

Rezerve iz dobička Prenesen čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta SKUPAJ KAPITAL:

Prevrednotenje kapitala za potrebe razkrivanj v skladu s SRS 8.30, znaša na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin – koeficient 0,019 Opis Vpoklicani kapital

Kapital 1.1.2010 1.059.435

Rezerve iz dobička Prenese čisti poslovni izid

111.594 2.261.844

39

Učinek – rast cen življ.potr.


Čisti poslovni izid

102.287

Skupaj kapital Opis

3.535.160 31.12.2010

Poslovni izid tekočega leta

43.138

Prevrednotenje kapitala Poslovni izid

67.168

Učinek – rast cen življ.potr. 43.138 - 67.168

43.138

- 24.030

3.3.13 Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Tabela 14: Pregled dolgoročnih rezervacij Opis

31.12.2010

31.12.2009

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

149.410

118.213

Dolgoročne PČR – nepovratna sredstva za nakup OS

298.050

418.571

Dolgoročne PČR – odloženi prihodki za dane garancije

109.750

261.399

557.210

798.183

SKUPAJ

Družba je knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi uskladila z izračunom potrebnih rezervacij na dan 31.12.2010 in v breme stroškov oblikovala dodatne rezervacije v višini 33.037 evrov. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami družba izkazuje:  znesek prejetih nepovratnih sredstev od Javnega sklada RS za podjetništvo po pogodbi iz leta 2008 v skupni višini 137.523 evrov.  znesek prejetih nepovratnih sredstev (»SMER) od RS Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v višini 160.527 evrov. V prihodke tekočega leta smo preko odprave rezervacij prenesli zneske obračunane amortizacije, ki je vezana na opredmetena dolgoročna sredstva in neopredmetene dolgoročne stroške razvijanja (projekt Mikrovent).  znesek odloženih prihodkov za dane garancije v višini 109.750 evrov. V skladu s SRS in internim Pravilnikom o računovodstvu ima družba oblikovane dolgoročno odložene prihodke v odstotku od letnih prihodkov prodanega PVC stavbnega pohištva na osnovi dane 10-letne sistemske garancije. Družba vsako leto na osnovi preteklih dogodkov preverja višino oblikovanih rezervacij (doseženi prihodki, nastali škodni primeri in verjetnost nastopa škodnih dogodkov v prihodnje). V primeru ocenjenega

40


odstopanja oblikovanih rezervacij od potrebnih, se izvedejo ustrezni popravki v smislu dodatnega oblikovanja oz. odprave rezervacij. Pregled dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih PČR

Stanje 31.12.2010

118.213

261.399

0

- 120.521

- 151.649

149.410

298.050

109.750

33.037

Poraba

- 1.840

Odprava STANJE 31.12.2010

DPČR – ODLOŽ.PRIH.ZA GARANCIJE

418.571

Oblikovanje

3.3.14

DPČR – NEPOVRATNA SREDSTVA

JUB. NAGRADE, OPRAVNINE

Opis

Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti v obdobju, daljšem od enega leta. Družba med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazuje finančne obveznosti do bank, lastnika in v manjšem znesku do poslovnega partnerja. Tabela 15: Podrobni pregled dolgoročnih finančnih obveznosti Upnik

Hypo – Unicredit (sindiciran kredit za posl.-proizvodni objekt v Vojniku)

Saldo 1.1.

Povečanja Odplačano v tek. letu

Saldo 31.12.

Plačila v Dolgor. del nasled. konec leta letu

6.654.600

1.177.663

955.376

6.876.887

1.018.798

5.858.089

194.377

0

80.432

113.945

80.432

33.513

NLB – kredit za gradnjo bloka

1.611.775

2.588.225

99.313

4.100.687

4.100.687

0

GBK – kredit za obratna sred.

0

1.000.000

138.889

861.111

333.333

527.778

Skupaj obveznosti do BANK

8.460.752

4.765.888

1.274.010

11.952.630

5.533.250

6.419.380

DK lastnika Franci Pliberšek

1.200.397

451.655

NLB – kredit za Alu linijo

Ostali dolgoročni krediti Finančni leasing DRUGE dolg.finančne obvez. SKUPAJ DOLG. FINANČ.OBV.

112.332

1.652.052

1.652.052

112.332

0

0

43.859

46.607

59.585

30.881

8.547

22.334

1.356.588

498.262

171.917

1.682.933

8.547

1.674.386

9.817.340 5.264.150 1.445.927

13.635.563 5.541.797 8.093.766

V letu 2010 je družba pri Gorenjski banki Kranj d.d. najela dolgoročni kredit za trajna obratna sredstva v višini 1 milijon evrov; doba odplačila je 3 leta. Kredit je

41


zavarovan z vpisom hipoteke na nepremičnini, vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, k.o. Brinje II, vl.št. 748/1. Črpanje kredita za blok »Vojniška gmajna« je potekalo postopno na osnovi dejansko opravljenih del izvajalcev, kredit je bil v celoti počrpan do 31.08.2010. Kredit je zavarovan z vpisom hipoteke na parc.štev. 620, 621 in 623, vpisanih v ZK Okrajnega sodišča v Celju pod vl.štev 298, k.o. Vojnik Trg. Skrajni rok vračila kredita je 30.09.2011. Sindiciran kredit, najet pri dveh poslovnih bankah, je nominiran v švicarskih frankih; stanje konec leta je družba v skladu s SRS preračunala po tečaju Evropske centralne banke in pri tem izkazala negativne tečajne razlike v višini 1.177.663 evrov. Začetek koriščenja dolgoročnega kredita sega v leto 2007; posojilo je bilo najeto za namene izgradnje novega poslovno-proizvodnega objekta v Vojniku. Odplačilna doba je 10 let; prva anuiteta je zapadla v odplačilo 31.03.2009 in zadnja 14.08.2017. Dolgoročni krediti je zavarovan z zastavo nepremičnine. Kredit je izpostavljen velikemu tečajnemu (gibanje tečaja EUR/CHF) in tudi obrestnemu tveganju (obrestna osnova je LIBOR + fiksni pribitek). Zaradi možnosti, da bi razkritje obrestnih mer lahko povzročilo poslovno škodo podjetju, za noben dolgoročni kredit obrestnih mer ne razkrivamo. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi podjetje izkazuje tudi obveznost do lastnika družbe g. Francija Pliberška. V začetku leta so bila vsa dana kratkoročna posojila pobotana s prejetimi posojili; presežek posojil pa je bil konvertiran v dolgoročno dana posojila. Obrestna mera ustreza priznani obrestni meri za posojila med povezanimi osebami. Prva posojila zapadejo v plačilo v letu 2018. Za leto 2010 se je g. Franci Pliberšek obrestim odpovedal. Konec leta izkazujemo med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi tudi obveznost iz naslova finančnega leasinga. Po petih letih od datuma bilance stanje zapade v odplačilo še za 1.782.897 evrov obveznosti po dolgoročnih bančnih kreditih in za 1.652.052 evrov obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita lastnika in ustanovitelja družbe. Del dolgoročnih finančnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011, je v višini 5.541.797 evrov, prenesenih med kratkoročne obveznosti iz financiranja.

42


3.3.15

Dolgoročne obveznosti za davek

Odložene obveznosti za davek so zneski davka iz dobička, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih glede obdavčljive začasne razlike. Obveznost iz naslova odloženega davka v višini 15.044 evrov je izračunan na osnovi povečanja odhodkov za celotno nabavno vrednost opreme, katere posamična nabavna vrednost je manjša od 500 evrov in je bila v skladu z internim Pravilnikom o računovodstvu všteta med osnovna sredstva. Amortizacija, ki jo bomo obračunavali v naslednjih letih, bo tako davčno nepriznan odhodek.

3.3.16

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta. V bilanci stanja jih delimo na poslovne in finančne kratkoročne obveznosti. Kot kratkoročne finančne obveznosti izkazujemo kratkoročna posojila, dobljena od bank, podjetij in fizičnih oseb tako v državi kot tudi v tujini. Med kratkoročne poslovne obveznosti pa štejemo dobljene predujme za prodane poslovne učinke, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlencev ter obveznosti do državnih in drugih institucij. Kratkoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem nastanku. Za kratkoročne finančne obveznosti morajo listine nedvoumno izkazovati prejem denarnih sredstev. V primeru poslovnih obveznosti pa prejem kakega proizvoda ali storitve za opravljeno delo oz. obračunane stroške, odhodek ali delež v poslovnem izidu. Tabela 16: Pregled kratkoročnih obveznosti 31.12.2010

%

31.12.2009

%

Indeks 10/09

Kratkoročne finančne obveznosti

13.342.648

69,9

8.924.728

57,2

150

Kratkoročne poslovne obveznosti

5.744.103

30,1

6.678.134

42,8

86

19.086.751

100,0

15.602.862

100,0

122

Opis

SKUPAJ:

a) kratkoročne finančne obveznosti Tabela 17: Pregled kratkoročnih finančnih obveznosti Upnik PREJETI KK podjetij v skupini PREJETI KK bank DOLG. krediti bank, ki zapadejo v 2011

Saldo 1.1.

Povečanja v tek. letu

Odplačano

22.427

677.848

70.454

629.821

7.174.430

5.095.570

5.444.000

6.826.000

939.090

5.533.250

939.090

5.533.250

43

Saldo 31.12.


Saldo 1.1.

Upnik

Povečanja v tek. letu

Odplačano

Saldo 31.12.

PREJETI KK družb v državi

343.687

0

0

343.687

DOLG.krediti podjetij, ki zapadejo v 2011

112.332

0

110.990

1.342

PREJETI KK fizičnih oseb (F.Pliberšek)

317.642

360.000

677.642

0

Kratk.obveznost iz naslova fin.leasinga

15.120

46.675

53.247

8.548

8.924.728

11.713.343

SKUPAJ:

7.295.423 13.342.648

Kratkoročne finančne obveznosti so se glede na enako obdobje preteklega leta povečale; glavnino povečanja pa predstavlja znesek dolgoročnega kredita za izgradnjo bloka »VG«, ki je bil prenesen med kratkoročne kredite. Družba je kratkoročno zadolžena pri dveh poslovnih bankah. Podobno kot v začetku leta tudi konec leta ostaja odprto kratkoročno posojilo za nakup zemljišča v Mariboru v višini 5 milijonov evrov; vsi ostali krediti so namenjeni financiranju obratnih sredstev. Krediti so ustrezno zavarovani, ročnost pa je od 6 mesecev do 1 leta. Obrestnih mer v skladu s poslovno politiko družbe ne razkrivamo. Na zadnji dan leta ima podjetje neizkoriščen okvirni (revolving) kredit v višini 269.000 evrov. Na datum bilanciranja podjetje ne izkazuje finančnih obveznosti do lastnika podjetja; vsi krediti so bili konvertirani v dolgoročne kredite. Kratkoročni posojili, prejeti od družb Mik okna, d.o.o. in Mik investicije d.o.o. sta obrestovani po davčno priznani obrestni meri za povezana podjetja. Iz dolgoročnih finančnih obveznosti smo konec leta med kratkoročne finančne obveznosti prenesli znesek posojil, ki zapadejo v odplačilo v letu 2011. b) kratkoročne poslovne obveznosti so izkazane po izvirnih vrednostih. Obveznosti niso posebej zavarovane. Vse obveznosti, ki so nastale iz poslovanja s tujino in glasijo na izvirno tujo valuto so v računovodskih izkazih preračune v evre po srednjem tečaju BS na dan 31.12.2010. Tabela 18: Pregled obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2010 Opis

31.12.2010

Obveznosti do dobaviteljev v skupini Obveznosti do dobaviteljev za ObS - doma Obveznosti do dobaviteljev za OS - doma Obveznosti do dobaviteljev v tujini Obveznosti za nezarač.blago SKUPAJ:

44

31.12.2009

21.275

15.496

3.312.266

3.491.222

35.770

221.369

400.453

421.056

29.895

0

3.799.659

4.149.143


Obveznosti do dobaviteljev niso posebej zavarovane, noben od dobaviteljev nima menice oz. drugega plačilnega instrumenta za zavarovanje. V primerjavi s stanjem odprtih obveznosti konec leta 2009, so se obveznosti nominalno znižale za dobrih 350 tisoč evrov. Med večjimi odprtimi obveznostmi so izkazane obveznosti do družbe Primorje d.d. iz naslova gradnje bloka. V skladu s sklenjeno izvajalsko pogodbo se bodo obveznosti kompenzirale z že odprtimi, pa še ne zapadlimi terjatvami do skupine Primorje in z bodočimi posli. Zaradi slabše likvidnosti predvsem na začetku in ob koncu leta, se je povprečni plačilni rok v primerjavi z letom 2009 podaljšal iz 58 na 65 dni pri domačih dobaviteljih in iz 32 na 39 dni pri plačilih v tujino. Tabela 19: Pregled obveznosti do dobaviteljev po rokih zapadlosti Opis

Znesek v eurih

Nezapadle

Delež 2010 v%

Delež 2009 v%

2.946.260

77,5

70,6

do 45 dni nad valuto

693.469

18,3

25,3

nad 45 do 90 dni nad valuto

125.523

3,3

0,6

34.407

0,9

3,5

3.799.659

100,0

100,0

nad 90 dni nad valuto SKUPAJ

Po prometu največji so bili tudi v letu 2010 dobavitelji osnovnega materiala, dodatkov (domači: Reflex d.o.o, Roltek d.o.o., VBH trgovina d.o.o., Sonal d.o.o., Schachermayer d.o.o. ter tuji: Gealan, Winkhaus, Huttenbrauck, Stabil), in pa seveda približno 30 zunanjih sodelavcev – monterjev stavbnega pohištva. Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi je izkazana tudi obveznost na podlagi prejetih predujmov v višini 1.075.270 evrov in predstavlja vnaprej prejeta plačila kupcev (v glavnem so to fizične osebe). V skladu s poslovno politiko družbe morajo naši kupci pred montažo PVC stavbnega pohištva imeti poravnano 90 % vrednosti ponudbe. DDV v prejetih predujmih smo konec leta 2010 izkazali na kontih aktivnih časovnih razmejitev. Tabela 20: Pregled drugih kratkoročnih obveznosti Opis

31.12.2010

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev Obveznosti do državnih in drugih institucij Druge kratkoročne obveznosti SKUPAJ

31.12.2009

229.696

242.448

61.173

31.492

578.305

1.276.565

869.174

1.550.505

Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih v višini 229.696 evrov so izkazane obveznosti za obračunane decembrske bruto plače, izplačane v januarju

45


2011. Družba konec leta ni imela zaostalih obveznosti, plače je izplačevala redno mesečno do najkasneje 16. v mesecu za pretekli mesec. V okviru drugih kratkoročnih obveznosti poleg obračunanih obresti in obveznosti v zvezi z odtegljaji od plač predstavlja večjo postavko obveznost za prevzeti dolg po asignacijski pogodbi s Prvim faktorjem d.o.o. v višini 225.000 evrov (obveznost je nezapadla) in je povezana s financiranjem nakupa zemljišč v Mariboru ter obveznost do Banke Celje po asignacijski pogodbi v znesku 200.000 evrov, ki je tudi nezapadla.

3.3.17

Pasivne časovne razmejitve

To so kratkoročno vnaprej zaračunani stroški oz. odloženi prihodki. Glede na naravo poslovanja prevladujejo:  Vnaprej vračunani stroški (stroški montaž, revizije in 209.339 ostali stroški): fakture smo prejeli v letu 2011, stroški pa se po svoji vsebini nanašajo na poslovno leto 2010

Kratkoročno odloženi prihodki

38.180

Družba je tudi v letu 2010 oblikovala kratkoročne rezervacije iz naslova neizkoriščenega dopusta v višini 64.142 evrov. Glede na to, da so bile tovrstne rezervacije oblikovane že po ZR 2009, smo v breme rezultata leta 2010 knjižili samo ugotovljeno razliko v višini 2.746 evrov. Med PČR najdemo tudi DDV od danih predujmov v višini 6.301 evrov.

3.3.18

Zunajbilančna sredstva

Skupna vrednost zunajbilančnih sredstev znaša predstavlja naslednje vknjižbe: 

    

19.327.676 evrov, kar

Hipoteka za zavarovanje dolgoročnega kredita po pogodbi št. DK 1253/04-SIN z dne 14.08.2007 stanje črpanega kredita (glavnica) = 8.598.859,31 CHF obresti po amortizacijskem načrtu = 578.483,12 CHF Hipoteka za zavarovanje bančnega kredita po pogodbi št. 052135/3 z dne 10.9.2008 Hipoteka za zavarovanje bančnega kredita po pog. št. LD/09343/00019 Hipoteka za zavarovanje bančnega kredita po pog. št. LD/09315/00145 Hipoteka za zavarovanje bančnega kredita po pog. št. 076F932635/1 Zastava premičnin (opreme) za zavarovanje bančnega kredita

46

7.339.525 5.000.000 316.000 4.100.687 1.000.000 369.316


    

po pog. št. LD09114/00526 Neizkoriščen okvirni revolving kredit Banka Celje d.d. Izdane bančne garancije Porok k izdanim bančnim garancijam Ostalo - dani vzorci Ostalo - prejeti vzorci S K U P A J zabilančna sredstva oz. obveznosti

47

269.000 228.076 561.435 114.912 28.725 19.327.676


3.4 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA leto 2010 leto 2009 (v evrih) (v evrih) 19.497.784 24.482.617 19.085.284 24.037.296 412.500 445.321

Postavka 1. a) b)

Čisti prihodki iz prodaje

Prihodki doseženi na domačem trgu Prihodki doseženi na tujem trgu

2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

3.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5.

2.173.746

2.259.054

32.765

209.665

1.463.091

785.510

b)

Stroški blaga, materiala in storitev Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala Stroški storitev

6. a) b) c)

Stroški dela Stroški plač Stroški socialnih zavarovanj Drugi stroški dela

3.622.761 2.684.919 432.432 505.410

3.287.397 2.392.480 386.048 508.869

7. a)

1.116.879 892.175

1.066.302 873.549

18.682

12.684

c)

Odpisi vrednosti Amortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. in opredmetenih OS Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

206.022

180.069

8.

Drugi poslovni odhodki

101.232

449.994

9. a)

Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

730 730

0

175.415 2.885 172.530

134.287 1.290 132.997

13.085 13.085

11.430 11.430

0

0

1.432.443 1.469 1.370.444

382.147 345 275.300

a)

b)

10. Finančni prihodki iz danih posojil a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 12.

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti a) Fin.odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini b) Fin. odhodki iz posojil, prejetih od bank

48

16.958.633 22.523.524 10.311.590

15.968.884

6.647.043

6.554.640


leto 2010 (v evrih) 60.530

leto 2009 (v evrih) 106.502

8.916 5.296 3.620

8.249 1.403 6.846

15. DRUGI PRIHODKI

15.705

19.674

16. DRUGI ODHODKI

22.839

11.653

17. DAVEK IZ DOBIČKA

72.471

58.047

6.991

12.637

43.138

102.287

Postavka c)

Fin. odhodki iz drugih finančnih obveznosti

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti a) Fin. odhodki iz obvez. do dobaviteljev in men.obez. b) Fin. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

18. ODLOŽENI DAVKI 19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

Izkaz poslovnega izida vsebuje le tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju poslovanja družbe. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza, sestavljenega po različici I, v skladu s SRS 25. Teoretično možne postavke niso prikazane, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo obdobje. V skladu s SRS 25.25 so predstavljeni stroški po funkcionalnih skupinah:

Leto 2010

%

Leto 2009

%

Indeks 10/09

969.776

5,0

6.347.678

25,5

15

14.385.832

74,1

13.260.988

53,3

108

Stroški prodajanja (z AM)

2.211.813

11,4

2.993.589

12,0

74

Stroški splošnih dejavnosti (z AM)

1.833.634

9,5

2.273.154

9,1

81

19.401.055

100,0

24.875.409

100,0

78

Opis Nabavna vrednost prodanega blaga Proizvaj. stroški prodanih proizvodov

SKUPAJ POSLOVNI

ODHODKI

Družba spremlja stroške po funkcionalnih skupinah na osnovi razporeditve stroškov po stroškovnih mestih. O metodi vrednotenja zalog, ki je podlaga za prenos prodanih (zmanjšanje) zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov med poslovne odhodke, smo obsežneje pisali v poglavju 3.3.8. Stroške prodajanja (prodajno-nabavna funkcija, marketing, logistika, skladišče) in stroške splošnih dejavnosti (uprava s podpornimi službami), vključno z amortizacijo, družba spremlja po stroškovnih mestih. Za vse stroške, ki jih ni mogoče neposredno pripisati posamezni poslovni funkciji, družba uporablja interno določene delilnike - ključe.

49


3.4.1 Poročanje po področnih odsekih Družba poroča o dveh področnih odsekih in sicer gre za enovito dejavnost proizvodnje, prodaje in montaže PVC stavbnega pohištva ter gradnjo večstanovanjskega bloka za trg. Opis

Mik, d.o.o. skupaj

Blok »Vojniška gmajna«

Ostalo

Kosmati donos

23.167.386

3.060.971

20.106.415

Poslovni odhodki

21.799.505

2.969.806

18.829.699

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Finančni prihodki

1.367.881

91.165

1.276.716

189.230

0

189.230

Finančni odhodki

1.441.359

0

1.441.359

Drugi prihodki

15.705

0

15.705

Drugi odhodki

22.839

0

22.839

108.618

91.165

17.453

CELOTNI DOBIČEK

Glede na to, da se je prodaja stanovanj v objektu blok »Vojniška gmajna« začela šele konec leta, predstavlja kosmati donos prodajno vrednost treh prodanih stanovanj in spremembo vrednosti zalog (povečanje). V breme zalog smo namreč v skladu s SRS prenesli vse stroške, ki so bili povezani z gradnjo bloka, vključno s finančnimi odhodki.

3.4.2 Poslovni prihodki Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, trgovskega blaga, materiala in opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Pripoznajo se po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in morebitne popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva. Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Tabela 21: Pregled poslovnih prihodkov Opis

Leto 2010

Str.%

Leto 2009

Str. %

Indeks 10/09

1. Prodaja proizvodov – doma

17.924.209

77,4

17.919.098

64,6

100

2. Prodaja proizvodov v tujini

318.947

1,4

206.279

0,7

155

21.112

0,1

247.004

0,9

9

1.139.963

4,9

5.872.397

21,2

19

3. Prodaja storitev 4. Prodaja trg. blaga – doma

50


Leto 2010

Str.%

Leto 2009

Str. %

Indeks 10/09

5. Prodaja trg. blaga v tujini

93.553

0,4

237.839

0,9

39

6. Prihodki od porabe DPČR

272.171

1,2

340.333

1,2

80

1.190.920

5,1

445.177

1,6

268

32.765

0,1

209.665

0,8

16

90,6 25.477.792

91,9

82

2.259.054

8,1

96

100,0 27.736.846

100,0

84

Opis

7. Drugi poslovni prihodki 8. Usredstveni lastni proizvodi SKUPAJ PRIHODKI 9. Povečanje vrednosti zalog

20.993.640 2.173.746

9,4

10. Zmanjšanje vrednosti zalog SKUPAJ KOSMATI DONOS

23.167.386

Kosmati donos iz poslovanja je bil v primerjavi z letom 2009 manjši za 4,6 milijona evrov. Izpad prihodkov je na strani prodaje trgovskega blaga. V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta, ko je družba prodala za dobrih 5 milijonov evrov vredno stavbno zemljišče, kar je bil enkratni posel, tovrstnih prihodkov v letu 2010 ni realizirala. Glavnino prihodkov je podjetje ustvarilo na domačem trgu s prodajo PVC stavbnega pohištva in dodatnega programa (Alu + les). V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta smo iz glavne dejavnosti realizirali za slabe 3 % manj prihodkov; nestabilno tržišče, omejeno povpraševanje in opuščanje rizičnih, nezavarovanih poslov so tudi v prihodkih podjetja Mik, d.o.o. pustili svoje sledi. Prodaja lastnih proizvodov v tujino se je nominalno povečala za dobrih 112 tisoč evrov; vendar pa je delež v realizaciji še vedno nizek in pod začrtanimi cilji. Prodaja trgovskega blaga je bila v glavnem realizirana na trgih tretjih držav (prodaja profilov, letvic), nekaj malega embalaže smo prodali v EU. Kot smo že zapisali, v letu 2010 ni bilo realiziranih nobenih omembe vrednih transakcij z nepremičninami, zato podatka o prihodkih, doseženih s prodajo trgovskega blaga v obeh poslovnih letih, nista primerljiva. Prihodki iz naslova porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev so podrobneje razkriti v poglavju 3.3.14. Druge poslovne prihodke predstavljajo prevrednotovalni poslovni prihodki iz naslova prodaje nepremičnine nad knjigovodsko vrednostjo v višini 1.141 tisoč evrov. Ostali zneski so zanemarljivi. Med usredstvenimi lastnimi proizvodi družba izkazuje materialne stroške in stroški plač, nastalih v podjetju in so povezani z razvojem novega produkta »Energijska okna«.

51


Sprememba vrednosti zalog pomeni spremembo med začetnim in končnim stanjem vrednosti zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov. Za 2.588 tisoč evrov se je povečala vrednost zalog bloka »Vojniška gmajna«; zaloge gotovih proizvodov PVC stavbnega pohištva pa so se znižale.

3.4.3 Finančni prihodki Med finančnimi prihodki prevladujejo v višini 175.415 evrov prihodki iz naslova obračunanih obresti od danih kratkoročnih posojil.

3.4.4 Poslovni odhodki Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, vrednoteni po proizvajalnih stroških. Poslovne odhodke povečuje nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala. Tabela 22: Pregled poslovnih odhodkov Opis

Indeks 10/09

Leto 2010

Str.%

Leto 2009

Str.%

969.776

4,4

6.347.678

23,2

15

2. Stroški materiala

9.341.814

42,9

9.621.206

35,2

97

3. Stroški storitev

6.647.043

30,5

6.554.640

24,0

101

4. Amortizacija

892.175

4,1

873.549

3,2

102

5. Stroški dela

3.622.761

16,6

3.287.397

12,0

110

6. Drugi stroški poslovanja

101.232

0,5

449.994

1,6

22

7. Prevrednotovalni posl. Odhodki

224.704

1,0

192.753

0,7

117

21.799.505

100,0

27.327.217

100,0

80

1. Nabavna vrednost prodanega TB

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI

Več kot 77 % vseh poslovnih odhodkov predstavljajo stroški porabljenega materiala, opravljenih storitev in nabavna vrednost prodanega materiala (montažni material) ter trgovskega blaga (prodaja letvic). Med stroški materiala prevladuje vrednost porabljenega osnovnega materiala (profili, steklo, železo) in dodatkov (police, senčila, žaluzije ipd). Delež porabljenega materiala v prodajni ceni ostaja približno na nivoju preteklega leta;

52


tudi v letu 2010 družbi zaradi slabše likvidnosti ni uspelo izkoristiti vseh možnih skontov za predčasna plačila. V strukturi stroškov storitev so stroški, vezani na izgradnjo stanovanjskega objekta »Vojniška gmajna« izkazani v višini 2,6 milijona evrov in poleg stroškov gradnje vključujejo tudi stroške obresti, ki smo jih prenesli v zaloge. Med stroški storitev, ki so vezani na osnovno dejavnost družbe, prevladujejo stroški montaž, ki jih za podjetje opravljajo zunanji pogodbeni izvajalci. Večino ostalih stroškov storitev (stroške reklame, sponzorstev, neproizvodnih storitev, izobraževanj ipd) je družba uspela ohraniti na nivoju preteklega leta; nekaj stroškov pa smo uspeli tudi znižati. V mesecu septembru je bila tako prekinjena sponzorska pogodba z Zvezo rokometnih prvoligašev Slovenije. Med stroški intelektualnih storitev najdemo tudi strošek, povezan z načrtovano izčlenitvijo nepremičninske dejavnosti na družbo Mik investicije d.o.o. v višini 11.890 evrov. Postopek je bil zaradi blokade bank tik pred iztekom roka ustavljen. Funkcija trženja »velikih objektov« je bila s 15. septembrom 2010 prenesena na družbo Mik okna, d.o.o. Vzporedno s prenosom dela dejavnosti se je na družbo prezaposlilo tudi 9 delavcev. Znesek provizije, ki je bil zaračunan, je izkazan med drugimi neproizvodnimi storitvami v višini 86.500 evrov. Med stroški intelektualnih in osebnih storitev so vključeni tudi stroški revizijske hiše v višini 14.200 evrov in sicer za revidiranje letnega poročila Mik, d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila skupine Mik. STROŠKI AMORTIZACIJE Metoda amortiziranja je opisana v razkritjih k bilanci stanja. Družba v letu 2010 ni spreminjala amortizacijskih stopenj. Opis

Leto 2010

Amortizacija neopredmetenih sredstev

Leto 2009

49.763

33.696

Amortizacija zgradb

315.222

272.110

Amortizacija opreme in nadomestnih delov

527.190

509.257

0

58.486

892.175

873.549

Amortizacija naložbenih nepremičnin SKUPAJ

STROŠKI DELA Stroški dela vključujejo obračunane obveznosti do zaposlencev na podlagi kolektivne pogodbe ter na podlagi sklenjene individualne pogodbe.

53


Konec leta je družba zaposlovala 164 delavcev. Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur je bilo 160,77 (v letu 2009 =151,77). Povprečna bruto plača na zaposlenega je znašala 1.391,70 evrov in je bila glede na leto 2009 višja za 6 odstotkov. Opis

Leto 2010

Plače in nadomestila

Leto 2009

2.684.919

2.392.480

Stroški pokojninskih zavarovanj

237.737

212.426

Stroški socialnih zavarovanj

194.695

173.622

Drugi stroški dela

505.410

508.869

3.622.761

3.287.397

SKUPAJ

Bruto prejemki uprave, ki vključujejo plačo in regres so bili izplačani v višini 51.965 evrov. Plače vseh ostalih zaposlenih se izplačujejo po kolektivni pogodbi.

3.4.5 Finančni odhodki Finančne odhodke predstavljajo obračunane obveznosti za poslovno leto od dolgoročnih in kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti, zamudne obresti, ipd. Opis

Leto 2010

Odhodki od posojil, prejetih od družb v skupini

Leto 2009

1.469

345

192.780

275.300

1.177.664

0

Odhodki od posojil, prejetih od drugih

60.530

106.502

Odhodki iz obveznosti do dobaviteljev

5.296

1.403

Odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

3.620

6.846

1.441.359

390.396

Odhodki od posojil, prejetih od bank Odhodki iz prevrednotenja dolgoročnih finančnih obveznosti

SKUPAJ

Celotni znesek povečanja finančnih odhodkov glede na enako obdobje preteklega leta izhaja iz obveznega prevrednotenja dolgoročnega kredita, najetega v CHF v domačo valuto. Družba je tako obračunala negativne tečajne razlike v višini 1.178 tisoč evrov (tečaj 31.12.2010 = 1,2504, tečaj na dan 31.12.2009 pa je bil 1,4836). Ostali finančni odhodki iz naslova kreditnih obresti so bili nižji; res pa je tudi, da se je lastnik družbe za leto 2010 odpovedal vsem obrestim, ki bi mu po pogodbi pripadale.

54


3.4.6 Davek iz dobička Družba je v letu 2010 izkazala dobiček, ugotovljen po slovenskih računovodskih standardih in tudi davčno osnovo ter tako obračunala davek od dohodkov pravnih oseb. Podatki za davčni izkaz temeljijo na podatkih iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida, sestavljenih za poslovne namene. V obračunu so upoštevani davčno nepriznani odhodki in davčno priznane olajšave. - Celotni dobiček, ugotovljen po SRS (prihodki minus odhodki) 108.618 - Korekcija prihodkov za predhodno davčno nepriznane odhodke, dividende ipd - Zmanjšanje odhodkov na raven davčno priznanih - Povečanje odhodkov na raven davčno priznanih (NV opredmetenih OS) - Povečanje davčne osnove za izkoriščeno davčno olajšavo za invest. - Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke - Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolg.rezervacije - Zmanjšanje davčne osnove za OLAJŠAVE . olajšava za investiranje 26.232 . olajšava za vlaganje v RR 23.914 . olajšava za zaposlovanje invalidov 11.112 . olajšava za donacije 8.885

- Davčna OSNOVA - DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

- 5.809 340.000 - 8.723 125 127 - 1.840 - 70.143

362.355 72.471

Bistvene postavke zmanjšanja odhodkov na raven davčno priznanih odhodkov: - odhodki iz naslova prevrednotenja terjatev 206.021 - 50 % stroškov reprezentance 50.203 - odhodki za amortizacijo opredmetenih OS, katerih NV 29.001 je bila predhodno odpisana in davčno priznana Tudi v letošnjem davčnem obračunu je družba izkoristila možnost povečanja odhodkov za odpis do celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih v skladu z računovodsko usmeritvijo uvrša med OS, njihova nabavna vrednost pa je nižja od 500 evrov. Za zmanjšanje davčne osnove je družba izkoristila olajšavo za investirani znesek v osnovna sredstva in tudi v vlaganja v raziskave in razvoj.

3.4.7 Odloženi davki Družba je v računovodskih izkazih za leto 2010 pripoznala terjatve in obveznosti za odloženi davek. Odloženi davki v višini 6.991 evrov povečujejo čisti poslovni izid poslovnega leta in sicer iz naslova povečanja terjatev za znesek 2.935 evrov in zmanjšanja obveznosti za 4.056 evrov.

55


3.5 IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA Leto 2010 1.

Čisti dobiček

a.

Sprememba presežka iz prevrednotenja NS in OOS

b. c.

Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Dobički in izgube zaradi vplivov sprememb deviznih tečajev

d.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

2.

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS

56

Leto 2009

43.138

102.287

0

0

0

0

0

0

0

0

43.138

102.287


3.6 IZKAZ DENARNIH TOKOV leto 2010 (v evrih)

Postavka

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Postavke izkaza poslovnega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenja) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Davki iz dobička iz drugi davki, ki niso zajeti v posl.odhodkih

b)

Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk v BS Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve Začetne manj končne odložene terjatve za davek Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

c)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a)

Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

leto 2009 (v evrih)

1.230.211

1.007.597

19.803.560

24.890.378

- 18.507.869

- 23.812.097

- 65.480

- 70.684

- 2.994.095

- 828.262

1.329.673

- 905.061

- 86.191

20.515

- 2.936

15.233

158.280

- 690.277

- 3.218.911

- 1.598.984

- 933.103

2.233.389

- 236.851

99.518

- 4.056

- 2.595

- 1.763.884

179.335

78.591

249.577

7.502

5.165

68.033

244.412

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb b)

Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

3.056 - 800.654

- 2.045.852

- 67.927

- 315.319

- 306.200

- 634.483

- 8.499

- 19.361

- 418.028

- 1.076.689

- 722.063

- 1.796.275

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb c)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

57


leto 2010 (v evrih)

Postavka

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a)

Prejemki od financiranja

4.879.796

Prejemki od vplačanega kapitala

2.889.909 16.203

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti b)

leto 2009 (v evrih)

Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

4.054.832

1.907.273

824.964

966.433

- 2.241.308

- 1.345.090

- 230.723

- 312.498

- 1.333.595

- 1.032.592

Izdatki za vračila kapitala Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

- 676.990

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku c)

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

Č.

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

x) y)

2.638.488

1.544.819

304.550

152.009

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

152.541

- 72.121

Začetno stanje denarnih sredstev

152.009

224.130

Izkaz denarnih tokov prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto kot razliko med stanjem 31.12.2010 in 1.1.2010. Sestavljen je po posredni metodi iz podatkov v dveh zaporednih bilancah stanja, to je po različici II. Podjetje izkazuje pozitivni denarni tok v obdobju 01.01.2010 do 31.12.2010 v znesku 152.541 evrov. Začetno stanje sredstev je bilo 152.009 evrov in končno stanje 304.550 evrov. Postavke izkaza poslovnega izida smo korigirali za znesek tistih obračunskih postavk, ki sicer vplivajo na poslovni izid, vendar pa niso povezane z denarnimi tokovi pri poslovanju. Tako smo med drugim: - poslovne prihodke zmanjšali za znesek prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v višini 1.186.105 evrov (prodaja OS, odprava oslabitve terjatev do kupcev in odpis obveznosti) in povečali za znesek finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev - poslovne odhodke zmanjšali za spremembo vrednosti zalog v višini 2.173.746 evrov, zmanjšali za znesek usredstvenih lastnih proizvodov v višini 32.765 evrov in za znesek prevrednotovalnih poslovnih odhodkov v višini 224.704 evrov (oslabitev terjatev) ter povečali za finančne odhodke iz poslovnih obveznosti - pri povečanju dolgoročnih finančnih obveznosti in izdatkih za obresti upoštevali, da obračunana negativna tečajna razlika kot posledica 58


-

prevrednotenja dolgoročnih finančnih obveznosti v višini 1.177.663 ne predstavlja denarnega toka prejemke pri naložbenju smo zmanjšali za 168.643 evrov obračunanih, ne pa tudi plačanih obresti in izdatke pri financiranju zmanjšali za 24.058 evrov obračunanih obresti brez ustreznega denarnega toka

Družba izkazuje negativni denarni tok tako iz poslovanja kot tudi naložbenja; bistveno povečan obseg zalog je bil financiran z dodatnimi dolgoročnimi viri (gradnja bloka).

59


3.7 IZKAZ GIBANJA KAPITALA IN UGOTOVITEV BILANČNEGA DOBIČKA Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s spremembami SRS 27 (2010) in prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja ter ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala. V izkazu gibanja kapitala so zajete samo postavke na katerih so bile zabeležene spremembe. Izkaz gibanja kapitala na dan 31.12.2010 Osnovni kapital

A. Stanje 31.12.2009

1.059.435

Zakonske rezerve

Rezerve za lastne deleže

110.939

A1. Stanje 1.059.435 110.939 1.1.2010 B1. Spremembe lastniškega kapitala B2. Celotni vseobsegajoči donos a) vnos čistega posl.izida B3. Spremembe v kapitalu f) druge spremembe C. KONČNO STANJE

1.059.435

110.939

Lastni deleži

Druge rezerve iz dobička

Prenesen čisti posl.izid

Čisti poslovni izid

Skupaj kapital

375.563

-375.563

655

2.261.844

102.287

3.535.160

375.563

-375.563

655

2.261.844

102.287

3.535.160 0

375.563

-375.563

655

D. BILANČNI DOBIČEK

43.138

43.138

102.287

-102.287

0

2.364.131

43.138

3.578.298

2.364.131

43.138

2.407.269

Osnovni kapital družbe znaša 1.059.435 evrov; družba je v celoti v privatni lasti enega lastnika. Zakonske rezerve, rezerve za lastne deleže in druge rezerve iz dobička se v letu 2010 niso spremenile. Lastni poslovni delež ostaja tudi v letu 2010 nespremenjen. Družba je v kapital podjetje vnesla za 43.138 evrov čistega dobička. Dodatek k izkazu gibanja kapitala Opis

31.12.2010

Čisti dobiček poslovnega leta Prenesen čisti dobiček BILANČNI DOBIČEK

60

31.12.2009

43.138

102.287

2.364.131

2.261.844

2.407.269

2.364.131


Po sklepu lastnika družbe ostaja bilančni dobiček v višini 2.407.269 evrov nerazporejen in se bo o njegovi porabi odločalo v prihodnjih letih.

Izkaz gibanja kapitala na dan 31.12.2009

Osnovni kapital

A. Stanje 31.12.2008

1.043.232

Zakonske rezerve

110.939

A1. Stanje 1.043.232 110.939 1.1.2009 B1. Spremembe lastniškega kapitala č) vnos dodatnih 16.203 vplačil B2. Celotni vseobsegajoči donos a) vnos čistega posl.izida B3. Spremembe v kapitalu f) druge spremembe C. KONČNO STANJE

1.059.435

110.939

Rezerve za lastne deleže

Lastni deleži

Druge rezerve iz dobička

Prenesen čisti posl.izid

Čisti poslovni izid

Skupaj kapital

375.563

-375.563

655

2.019.667

242.177

3.416.670

375.563

-375.563

655

2.019.667

242.177

3.416.670

16.203

375.563

-375.563

D. BILANČNI DOBIČEK

61

655

102.287

102.287

242.177

-242.177

0

2.261.844

102.287

3.535.160

2.261.844

102.287

2.364.131


4 MNENJE NEODVISNEGA REVIZORJA

62


5 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE MIK 5.1 IZJAVA POSLOVODSTVA Direktor družbe Mik, d.o.o. Franci Pliberšek in vodja računovodstva Marjeta Plohl, odgovorni osebi za sestavo konsolidiranega letnega poročila skupine Mik,

izjavljava, da je po najinem najboljšem vedenju: 

konsolidirano računovodsko poročilo sestavljeno v skladu z ustreznim okvirom računovodskega poročanja ter da daje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida skupine Mik v konsolidirano poslovno poročilo vključen pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družb v skupini ter njihovega finančnega položaja, vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki jim je skupina izpostavljena

Direktor družbe je skupaj z vodjo računovodstva odgovoren za ustrezno vodenje računovodstva, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja in drugih sredstev ter potrjuje, da so računovodski izkazi s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju vseh družb v skupini ter v skladu z veljavno zakonodajo in Slovenskimi računovodskimi standardi.

V Vojniku, 30. aprila 2011

63


5.2 PREDSTAVITEV SKUPINE Skupina podjetij je gospodarska enota, ne pa tudi pravna enota, ter ni samostojna nosilka pravic in dolžnosti. V skupinskih računovodskih izkazih je skupina predstavljena, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Skupinski računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi posamičnih računovodskih izkazov uskupinjenih podjetij z ustreznimi uskupinjevalnimi (konsolidacijskimi) popravki, ki pa niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih uskupinjenih podjetij. Skupino sestavljajo: a) obvladujoče podjetje: MIK, d.o.o. b) podjetja, odvisna od njega zaradi deleža v kapitalu (odvisna podjetja): - MIK OKNA d.o.o., Celjska cesta 55, Vojnik 100 % - MIK INVESTICIJE d.o.o., Celjska cesta 55, Vojnik 100 % c) pridružena podjetja, v katerih ima odvisna družba MIK INVESTICIJE d.o.o. več kot 20 %-ni delež - POHORSKA LIVADA d.o.o., Meljska cesta 36, Maribor z davčno številko 77035283 - C4 – RONDO d.o.o., Celjska cesta 55, Vojnik z davčno številko 92668356

50 % 50 %

5.2.1 Obstoj podružnic Nobena od družb, vključenih v skupinske računovodske izkaze, nima podružnic. 5.2.2 Aktivnosti na področju raziskav in razvoja družb v skupini Razvojno-raziskovalna dejavnost, vezana na osnovno dejavnost podjetja, je in se bo tudi v bodoče odvijala na matični družbi Mik, d.o.o. O načrtih družbe pišemo v uvodnem poglavju letnega poročila. Razvoj na obeh odvisnih družbah bo v glavnem temeljil na ustrezni podpori matičnemu podjetju, usmerjen pa bo v iskanje novih prijemov pri upravljanju z nepremičninami in trženju novih, tehnološko zahtevnih prodajnih produktov.

5.2.3 Pričakovani razvoj družb v skupini Žal se skrbno načrtovana izčlenitev obrata (nepremičnine in veleprodaja Alu programa) iz družbe Mik, d.o.o. na obe odvisni družbi v letu 2010 ni zaključila po pričakovanjih in željah uprave podjetja. Ne glede na to, da je trenutno projekt 64


povsem zamrl, ostaja ideja živa in jo bo družba poskušala realizirati v naslednjem letu. Cilj ostaja nespremenjen; skupina Mik, ki bi jo sestavljala tri specializirana podjetja bi lahko dala boljše rezultate in večjo preglednost poslovanja. Družba Mik okna, d.o.o. na katero so bili v zadnjih mesecih leta že prezaposleni komercialisti, bo tako v letu 2011 skrbela za trženje takoimenovanih »velikih objektov«, podjetje želi pridobiti ustrezne reference, da bo lahko enakopravno kandidiralo tudi na vseh javnih razpisih.

5.2.4 Kadri Podatki o številu zaposlenih: 31.12.2010 Konec leta Iz ur 164 160,77 9 2,48 2 1,92 175 165,17

Podjetje MIK, d.o.o. MIK OKNA d.o.o. MIK INVESTICIJE d.o.o. S k u p a j skupina

31.12.2009 Konec leta Iz ur 171 151,77 0 13,75 4 3,30 175 168,82

Število zaposlenih po stopnji izobrazbe na dan 31.12.2010 I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Skupaj

31.12.2009

1

10

4

46

78

9

27

0

175

31.12.2010

1

9

4

43

83

8

27

0

175

65


5.3 KONSOLIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V primeru obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij gre za popolno uskupinjevanje. Popolno uskupinjevanje je združevanje računovodskih izkazov obvladujočega podjetja in od njega odvisnih podjetij od postavke do postavke, tako da se seštevajo sorodne postavke sredstev, dolgov, kapitala, prihodkov in odhodkov. Ker pa je skupino potrebno predstaviti kot da gre za eno samo podjetje, je potrebno: izločiti finančne naložbe obvladujočega podjetja v kapital oziroma dolgove odvisnih podjetij in medsebojne finančne naložbe, izločiti medsebojne poslovne terjatve in poslovne dolgove, izločiti medsebojne prihodke in odhodke, izločiti neiztržene čiste dobičke in čiste izgube, ki so posledica notranjih poslov znotraj skupine, ponovno obračunati davke in jih časovno razmejiti ter posebej izkazati manjšinske deleže v kapitalu in v čistem poslovnem rezultatu

5.3.1 Splošne usmeritve pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov Konsolidirani računovodski izkazi upoštevajo temeljne računovodske predpostavke za poslovni leti 2009 in 2010, končani na dan 31. decembra. Sestavljeni so v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na osnovi prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov 2006. Podjetja, ki tvorijo skupino in za katere velja metoda popolnega uskupinjevanja, so pri sestaviti svojih računovodskih izkazov pri vseh pomembnejših postavkah upoštevala računovodske usmeritve obvladujočega podjetja, ki so razkrita v računovodskem poročilu za Mik, d.o.o.. Vsa podjetja sestavljajo računovodske izkaze za obdobje (koledarskega) leta, ki se prične 1. 1. in konča 31. 12. Računovodske podlage in usmeritve se v tekočem letu primerjalno s preteklim obdobjem niso spremenile in so obrazložene pri pojasnilih posameznih izkazov in postavk. Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih. Zaradi zaokroževanja vrednostnih podatkov lahko v preglednicah prihaja do nepomembnih odstopanj. Pri vrednotenju sredstev je načeloma uporabljeno načelo izvirnih vrednosti. Pri postavkah, ki se izvorno glasijo na tujo valuto, je pri preračunavanju poslovnih dogodkov med letom in tudi na dan bilanciranja upoštevan referenčni tečaj Evropske centralne banke.

66


Pri sestavljanju računovodskih izkazov, vključenih v konsolidacijo, sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: poleg predpostavke o upoštevanju nastanka poslovnih dogodkov tudi predpostavka o časovni neomejenosti delovanja vseh podjetij.

5.3.2 Pojasnila k izločitvam v konsolidiranih računovodskih izkazih V nadaljevanju so navedena pojasnila, ki se nanašajo na izločitve posameznih postavk bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

5.3.2.1 Pojasnila k izločitvam postavk v konsolidirani bilanci stanja na dan 31. decembra 2010 a) Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil (- 85.655 evrov) Mik, d.o.o. je lastnik naslednjih odvisnih družb : % lastništva

Mik okna, d.o.o. Mik investicije d.o.o. Skupaj

Vrednost naložbe v RI matičnega podjetja

100 % 100 %

9.467 6.736 16.203

Naložba, ki jo ima podjetje Mik investicije d.o.o. v pridruženima podjetjema:  Pohorska livada d.o.o. in  C4 - Rondo d.o.o. je vrednotena po kapitalski metodi. V konsolidiranih izkazih smo obe naložbi oslabili za sorazmerni del izgube leta 2010 v skupni višini 40.279 evrov. Za leto 2009 je oslabitev znašala 29.173 evrov. b) kratkoročne finančne naložbe in kratkoročne finančne obveznosti (- 760.153 evrov) Kratkoročne finančne naložbe so naložbe v dana posojila družbam v skupini. Zneski, ki smo jih v konsolidirani bilanci stanja izločili, so naslednji: Mik MIK Mik okna Mik investicije SKUPAJ

Mik okna

75.701 554.120 629.821

Mik investicije 130.332

0

67

130.332

SKUPAJ 130.332 75.701 554.120 760.153


c) kratkoročne poslovne terjatve in obveznosti (- 26.013evrov) Kratkoročne terjatve iz poslovanja med podjetji v skupini se nanašajo na terjatve iz naslova prodaje materiala, blaga in opravljenih storitev. Znesek kratkoročnih poslovnih terjatev med podjetij, ki se v konsolidirani bilanca stanja izloča, je naslednji: Mik MIK Mik okna Mik investicije SKUPAJ

Mik okna 3.824

Mik investicije 914

3.824

914

4.998 16.277 21.275

SKUPAJ 4.738 4.998 16.277 26.013

e) kapital (- 85.655 evrov ) Kapital združenih računovodskih izkazov znaša 3.621.191 evrov, kapital v konsolidiranih računovodskih izkazih pa 3.535.536. Kapital v KBS je zmanjšan za znesek dolgoročne finančne naložbe v odvisno podjetje in preko konsolidiranega poslovnega izida povečan oz. zmanjšan za ugotovljen čisti poslovni izid.

5.3.2.2 Pojasnila k izločitvam postavk v konsolidiranem izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1.2010 do 31.12.2010 a) čisti prihodki od prodaje in stroški blaga, materiala in storitev (- 107.082 evrov) Povezana podjetja so medsebojno prodala storitve v vrednosti 171.360 evrov. Ker gre za promet med povezanimi podjetji, so v konsolidiranih računovodskih izkazih tako prihodki od prodaje kot tudi stroški storitev znižani za 107.082 evrov; za 64.278 evrov prihodkov pa smo v KPI izkazali med usredstvenimi lastnimi storitvami (dela za blok »Vojniška gmajna« in prenos stroškov v zaloge). Prihodki oz. odhodki, ki se izločijo iz konsolidiranega izkaza poslovnega izida: Mik MIK Mik okna Mik investicije SKUPAJ

Mik okna 5.432

Mik investicije 15.553

5.432

15.553

76.764 9.333 86.097

Od tega prihodki od: - prodaje storitev

107.082

68

SKUPAJ 20.985 76.764 9.333 107.082


Od tega odhodki za: - porabljene storitve

107.082

b) finančni prihodki in odhodki iz danih posojil (- 4.354 evrov) Znesek finančnih prihodkov med podjetji v skupini znaša 4.354 evrov. Navedeni znesek znižuje finančne odhodke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Mik MIK Mik okna Mik investicije SKUPAJ

Mik okna

669 800 1.469

Mik investicije 2.885

0

69

2.885

SKUPAJ 2.885 669 800 4.354


5.4 KONSOLIDIRANA BILANCA STANJA 31.12.2010 (v evrih)

Postavka

31.12.209 (v evrih)

SREDSTVA

31.974.409

29.394.402

A.

DOLGOROČNA SREDSTVA

10.854.913

11.497.261

I. 1. 2. 3.

NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN DAČR Dolgoročne premoženjske pravice Dolgoročni odloženi stroški razvijanja Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

353.844 7.818 335.802 10.224

335.680 22.442 309.227 4.011

II. 1. a) b) 2. 3. 4. 5.

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Zemljišča in zgradbe Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema Osnovna sredstva, ki se pridobivajo Predujmi za pridobitev opredmetenih OS

9.620.981 8.512.905 2.242.940 6.269.965 453.472 571.932 45.455 37.217

10.232.162 8.816.100 2.242.940 6.573.160 699.717 686.324 9.879 20.142

III.

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

309.409

309.409

IV. 1. a) b) 2. a)

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Delnice in deleži v pridruženih družbah Druge delnice in deleži Dolgoročna posojila Dolgoročna posojila drugim

544.125 398.361 336.984 61.377 145.764 145.764

566.926 438.640 377.263 61.377 128.286 128.286

V. a)

DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

0 0

29.466 29.466

VI.

ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

26.554

23.618

B.

KRATKOROČNA SREDSTVA

20.822.904

17.687.113

I.

SREDSTVA (skupine za odtujitev) za prodajo

531.996

690.276

II. 1. 2. 3. 4.

Zaloge Material Nedokončana proizvodnja Proizvodi in trgovsko blago Predujmi za zaloge

13.280.317 670.199 0 12.527.798 82.320

10.061.406 631.694 1.948.477 7.443.200 38.035

III. 1. a)

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE Kratkoročna posojila Kratkoročna posojila drugim

2.576.266 2.576.266 2.576.266

2.440.835 2.440.835 2.440.835

IV. KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

4.128.101 3.552.393 575.708

4.337.248 3.440.586 896.662

V.

DENARNA SREDSTVA

306.224

157.348

C.

KRATK. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

296.592

210.028

70


31.12.2010 (v evrih)

Postavka

A.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KAPITAL

I. 1.

31.12.209 (v evrih)

31.974.409 3.535.536

29.394.402 3.527.066

VPOKLICANI KAPITAL Osnovni kapital

1.059.435 1.059.435

1.059.435 1.059.435

II.

KAPITALSKE REZERVE

0

0

III. 1. 2. 3. 4.

REZERVE IZ DOBIČKA Zakonske rezerve Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže Lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) Druge rezerve iz dobička

111.594 110.939 375.563 - 375.563 655

111.594 110.939 375.563 - 375.563 655

VI.

PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

0

0

V.

PRENESENI ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA PREJŠNJIH LET

2.356.097

2.261.844

VI.

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA

8.410

94.193

USKUPINJEVALNI POPRAVEK KAPITALA

0

0

KAPITAL MANJŠINSKIH LASTNIKOV

0

0

565.618

803.524

157.818 407.800

123.554 679.970

VII. VIII.

B.

REZERVACIJE

1. 2.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

8.663.980

8.769.898

I. 1. 2.

DOLGOROČNE finančne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti do bank Druge dolgoročne finančne obveznosti

8.648.936 6.419.380 2.229.556

8.750.798 7.521.662 1.229.136

II.

DOLGOROČNE poslovne obveznosti

0

0

III.

ODLOŽENE OBVEZNOSTI ZA DAVEK

15.044

19.100

Č.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

18.867.880

15.980.074

0

0

12.712.827 12.359.250 353.577

8.902.301 8.113.520 788.781

I.

OBV., vključene v skupine za odtujitev

II. 1. 2.

KRATKOROČNE finančne obveznosti Kratk. finančne obveznosti do bank Druge kratkoročne finančne obveznosti

III. 1. 2. 3.

KRATKOROČNE poslovne obveznosti Kratk. poslovne obveznosti do dobaviteljev Kratk. poslovne obveznosti na podlagi predujmov Druge kratkoročne poslovne obveznosti

6.155.053 3.778.441 1.075.270 1.301.342

7.077.773 4.133.824 978.486 1.965.463

D.

KRATKOROČNE PASIVNE ČAS.RAZMEJITVE

341.395

313.840

Bilanca stanja je sestavljena na podlagi računovodskih usmeritev in metod, ki jih določajo novi SRS 2006. Posamezne metode vrednotenja so razkrite pri pojasnilih 71


postavk sredstev in obveznosti do njihovih virov. Ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza, razčlenjenega v skladu s SRS 24.4., teoretično možne postavke niso prikazane. 5.4.1 Neopredmetena dolgoročna sredstva Tabela 23: Pregledica neopredmetenih dolgoročnih sredstev Opis

Dolgoročne premoženjske pravice

NABAVNA VREDNOST Stanje 31.12.2009 Povečanja Zmanjšanja (odpis) Stanje 31.12.2010

164.537 1.929 - 5.524 160.942

POPRAVEK VREDNOSTI Stanje 31.12.2009 Amortizacija Zmanjšanje (odpis) Stanje 31.12.2010

142.095 16.553 - 5.524 153.124 22.442 7.818

NEODPISANA VREDNOST Stanje 31.12.2009 Stanje 31.12.2010

Dolg.odloženi stroški razvijanja

317.156 59.785

Druge DAČR

Skupaj

4.011 6.820 - 607 10.224

485.704 68.534 - 6.131 548.107

7.929 33.210

0

41.139

0

150.024 49.763 - 5.524 194.263

309.227 335.802

4.011 10.224

335.680 353.844

376.941

Neopredmetena dolgoročna sredstva se v skupini evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. Zajemajo predvsem dolgoročno odložene stroške razvijanja in naložbe v pridobljene dolgoročne pravice do uporabe računalniških programov. V letu 2010 je matično podjetje Mik, d.o.o. skupaj s priznanim celjskim inovatorjem g. Vilijem Poznikom, prof.dr. Petrov Bukovcem, ruskim znanstvenikom dr. Yurijem Yatsom in biologom g. Petrom Firbasom razvilo posebna ENERGIJSKA OKNA. Vsi stroški, vključno z v podjetju nastalimi stroški razvoja, so izkazani med dolgoročno odloženimi stroški v višini 59.785 evrov. Neodpisana vrednost neopredemetenega dolgoročnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Amortizacija se obračunava po enakomerni časovni metodi, z uporabo letnih amortizacijskih stopenj, ki znašajo od 10 % do 50 %.

72


5.4.2 Opredmetena sredstva Tabela 24: Pregled opredmetenih osnovnih sredstev OPIS

Proizvaj. naprave in stroji

Druge naprave in oprema

Osnovna Predujmi za sredstva, ki pridobitev se pridobiv. OS

Zemljišče

Zgradbe

Skupaj

2.242.940

7.320.172

1.862.118

1.740.107

9.879

12.027

11.914

229.058

289.125

25.067

567.191

- 12.428

- 226.538

- 253.549

- 7.992

- 500.507

45.455

NABAVNA VREDNOST Stanje 31.12.2009 Povečanja (nove nabave) Zmanjšanja (odpisi, odtujitve) Stanje 31.12.2010

20.142 13.195.358

2.242.940

7.332.199

1.861.604

1.742.627

37.217 13.262.042

0

747.012

1.162.401

1.053.783

2.963.196

- 12.428

- 226.538

- 238.966

196

74.223

74.419

315.222

257.963

269.227

842.412

0

1.062.234

1.408.132

1.170.695

3.641.061

Stanje 31.12.2009

2.242.940

6.573.160

699.717

686.324

9.879

Stanje 31.12.2010

2.242.940

6.269.965

453.472

571.932

45.455

37.217

POPRAVEK VREDNOSTI Stanje 31.12.2009 Zmanjšanja (odpisi, odtujitve) Neodpisana vrednost OS Amortizacija Stanje 31.12.2010 NEODPISANA VREDNOST

Indeks 2010/2009

20.142 10.232.162 9.620.981

100

95

65

83

460

184

94

Struktura 31.12.2009

22

64

7

7

0

0

100

Struktura 31.12.2010

23

65

5

6

1

0

100

Med opredmetena osnovna sredstva vključujemo: zemljišča, zgradbe, proizvajalno in ostalo opremo, nadomestne dele ter drobni inventar. Opredmetena osnovna sredstva se evidentirajo po izvirni nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena z morebitnimi nevračljivimi dajatvami ter vsemi stroški, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi. Vzdrževalna dela, ki ne povečujejo zmogljivosti oziroma ne podaljšujejo življenjske dobe osnovnega sredstva, pomenijo tekoče stroške. Nadomestni deli večje vrednosti nad 2.500 evrov, se v skladu z računovodsko usmeritvijo obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek njihove uporabe. Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi se izkazuje tudi inventar, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov. Skupina obračunava amortizacijo časovno enakomerno po naslednjih stopnjah:     

zgradbe, deli zgradb in poslovni prostori proizvajalni stroji, naprave in orodja osebni in tovorni avtomobili pisarniško pohištvo in oprema računalniška in druga podobna oprema

73

3,00 do 6,00 20,00 do 33,33 12,50 do 33,33 20,00 do 33,33 20,00 do 50,00

% % % % %


drobni inventar in ostala oprema

20,00 do 50,00 %

Za naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine in opremo) je skupina v letu 2010 namenila 289.125 evrov. Glede na to, da nobeno odvisno podjetje ne izkazuje naložb v opredmetena osnovna sredstva in je torej celotna vrednost vezana na matično podjetje Mik, d.o.o., so vsi podatki podrobno razkriti v poglavju 3.3.2 5.4.3 Naložbene nepremičnine Skupina meri naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti. Med naložbenimi nepremičninami ostaja vrednost zemljišč, ki jih je družba Mik, d.o.o. pridobila v letih 2004-2006. Skupna vrednost naložbenih nepremičnin je izkazana v višini 309.409 evrov. 5.4.4 Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil, je skupina uvrstila v skupino »za prodajo razpoložljiva sredstva«. Merimo jih po nabavni vrednosti, kar pomeni, da v celotnem obdobju pripoznanja finančnih naložb v računovodskih izkazih te izkazujemo po nabavni vrednosti, povečani za stroške posla in zmanjšani za morebitno oslabitev. Finančna naložba se v računovodskih razvidih pripozna z upoštevanjem datuma trgovanja (datum sklenitve posla). Vse prejete dividende in deleži v dobičku povečujejo finančne prihodke. Če obstajajo dovolj tehtni razlogi, je DFN potrebno oslabiti. V konsolidirano bilanco stanja so vključene naslednje dolgoročne finančne naložbe:  delnice in deleže v pridruženih podjetjih,  druge delnice in deleže,  dolgoročna posojila drugim Pomembnejša postavka v okviru DFN je naložba podjetja Mik investicije d.o.o. v delež podjetja:  Pohorska livada d.o.o. in  C4 – Rondo d.o.o. V obeh podjetjih ima družba Mik investicije, d.o.o. polovični lastniški delež. V konsolidiranih izkazih sta naložbi ovrednoteni po kapitalski metodi. Sorazmerni del čistega poslovnega izida – izgube, smo pripisali naložbi in v konsolidiranem izkazu poslovnega izida pripoznali poslovne odhodke.

74


   

Nabavna vrednost naložbe Sorazmerni del čistega poslovnega izida po podatkih pridruženega podjetja 2009 Sorazmerni del čistega poslovnega izida po podatkih pridruženega podjetja 2010 Vrednost naložbe v KBS

POHORSKA LIVADA d.o.o 402.686

C4 – RONDO d.o.o. 3.750

- 29.174

1

- 40.186

- 93

333.326

3.658

Ostale postavke DFN predstavljajo še delnice Celjskega sejma v vrednosti 61.377 evrov v lastni matične družbe in dolgoročno posojilo družbe Mik Investicij d.o.o. družbi Pohorska livada d.o.o. v znesku 134.107 evrov.

5.4.5 Odložene terjatve za davek Odložene terjatve za davek so zneski davka iz dobička, ki bodo povrnjeni v prihodnjih obdobjih. Nobena od odvisnih družb v svojih računovodskih izkazih ni pripoznala terjatev za odloženi davek. Vrednost postavke, izkazane v konsolidirani bilanci stanja je tako identičen vrednosti, ki jo je izkazala družba Mik, d.o.o. in je podrobno pojasnjena v poglavju 3.3.5. 5.4.6 Sredstva za prodajo Med nekratkoročnimi sredstvi, namenjenimi za prodajo, je konec leta 2010 izkazana vrednost poslovnih prostorov, namenjenih za prodajo. V letu 2010 je bila prodana nepremičnina v Celju; razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo je evidentirana med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki. 5.4.7 Zaloge Tabela 25: Pregled zalog Opis Material Nedokončana proizvodnja Gotovi proizvodi Trgovsko blago TB – nepremične za prodajo Predujmi za zaloge Skupaj

31.12.2010

%

31.12.2009

%

670.199

5,0

631.694

6,3

1.948.477

19,4

0

Indeks 10/09 106

4.780.321

36,0

658.098

6,5

726

307.320

2,3

340.589

3,4

90

7.440.157

56,0

6.444.513

64,0

115

82.320

0,7

38.035

0,4

216

13.280.317

100,0

10.061.406

100,0

132

Vrednost zalog, izkazana v konsolidirani bilanci stanja se v celoti nanaša na zaloge matične družbe Mik, d.o.o. O teh zalogah podrobno pišemo v prvem delu poročila v poglavju 3.3.7. 75


5.4.8 Kratkoročne finančne naložbe Med kratkoročnimi finančnimi naložbami skupina izkazuje samo kratkoročna posojila, dana drugim družbam. V osnovi gre za posojila, dana za obdobje krajše od leta dni. Posojila, ki jih je družba Mik, d.o.o. odobrila že v preteklih letih in niso bila odplačana, so bila ustrezno reprogramirana; doba odplačila je tako pri vseh posojilih krajša od enega leta. 5.4.9 Kratkoročne poslovne terjatve To so terjatve, ki zapadejo v plačilo najkasneje v letu dni in tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v prvem naslednjem obračunskem letu. Terjatve do kupcev ter druge terjatve so izkazane po izvirni vrednosti. Vse terjatve do tujih poslovnih partnerjev so izkazane v evrih. Terjatve za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oz. celotnem znesku, se štejejo za dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve. Z »rednim rokom« je mišljen pogodbeno določen rok oz. rok, naveden na izdanih računih. Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo posamično, finančno-računovodska služba v sodelovanju s komercialo in pravno službo pripravi ustrezen predlog. 100 %-ni popravek vrednosti se načeloma oblikuje za vse terjatve, prijavljene v stečajnem postopku, 80 % za terjatve, prijavljene v postopku prisilne poravnave, za tožene terjatve glede na pričakovani izid in za vse ostale terjatve, kjer je zamuda plačila večja od enega leta. Glede na to, da sta obe odvisni družbi prihodke realizirali samo v okviru skupine, konec leta nobena od njiju ni oblikovala popravka vrednosti terjatev. Celoten znesek rizičnih terjatev za katere je oblikovan PV v višini 201.270 evrov tako odpade na poslovanje matičnega podjetja Mik, d.o.o. Skupni znesek oblikovanega popravka vrednost je 349.503 evrov. Obračunane in plačane obresti je družba knjižila med finančne prihodke. Tabela 26: Pregled kratkoročnih poslovnih terjatev Opis Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev Kratkoročne poslovne terjatve do drugih SKUPAJ:

31.12.2010

%

31.12.2009

%

Indeks 10/09

3.552.393

86,0

3.440.586

79,3

103

575.708

24,0

896.662

20,6

64

4.128.101

100,0

4.337.248

100,0

95

76


Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev do kupcev po rokih zapadlosti je sledeče: Tabela 27: Pregled terjatev do kupcev (bruto vrednost) po rokih zapadlosti Opis

Znesek v €

Nezapadle

Delež 2009 v%

2.767.545

70,9

50,1

261.813

6,7

8,8

78.798

2,0

4,5

793.740

20,4

3.901.896

100,0

36,6 100,0

do 45 dni nad valuto nad 45 do 90 dni nad valuto nad 90 dni nad valuto SKUPAJ

Delež 2010 v%

b) druge kratkoročne terjatve Tabela 28: Pregled drugih kratkoročnih terjatev Opis

31.12.2010

31.12.2009

Terjatve, povezane s finančnimi prihodki

387.012

221.579

Terjatve za odbitni DDV

108.657

322.398

Kratk. terjatve do državnih in drugih institucij

10.485

114.759

Ostale kratkoročne terjatve

69.554

237.926

575.708

896.662

SKUPAJ

5.4.10

Denarna sredstva

Na kontih denarnih sredstev izkazujemo denarna sredstva na poslovnem računu in v blagajni za zagotavljanje in izpolnjevanje tekoče likvidnosti. Konec leta noben od transakcijskih računov podjetij v skupini ni bil blokiran. 5.4.11

Aktivne časovne razmejitve

Sredstva, angažirana v aktivnih časovnih razmejitvah, predstavljajo:  znesek vnaprej plačanih zavarovalnih premij, naročnin, članarin ipd  kratkoročno nezaračunane prihodke (v letu 2011 prejeti dobropisi za popuste in letne rabate, vezane na leto 2010) ter  DDV v prejetih predujmih v znesku 83.787 evrov  Realizirane, pa še ne zaračunane prihodke v vrednosti 113.867 evrov

77


5.4.12

Kapital

Kapital pomeni obveznost do lastnikov, ki pred prenehanjem podjetja ne zapade v plačilo. S kapitalom opredeljujemo lastništvo podjetja, ki ga določimo z vplačanimi deleži v kapitalu. Slovenski računovodski standardi oblikujejo kapital po naslednjih postavkah:  osnovni kapital,  rezerve,  preneseni dobiček ali izguba iz prejšnjih let,  nerazdeljen dobiček ali izguba poslovnega leta V konsolidirani bilanci stanja je zajet kapital obvladujočega podjetja in kapital odvisnih podjetij. Zaradi prilagoditev in izločitev medsebojnih poslovnih in finančnih razmerij v skupini, se knjigovodska vrednost uskupinjenega kapitala razlikuje od seštevka knjigovodskih vrednosti kapitala v posamičnih bilancah stanja uskupinjenih podjetij. V KBS se dodatno v enotnem znesku prikaže tudi kapital, ki pripada drugim lastnikom in je označen kot manjšinski kapital odvisnih podjetij. Tabela 29: Pregled konsolidiranega kapitala Opis

31.12.2010

31.12.2009

1.059.435

1.059.435

111.594

111.594

2.356.097

2.261.844

8.410

94.193

0

0

3.535.536

3.527.066

Vpoklicani kapital Rezerve iz dobička Prenesen čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta Kapital manjšinskih lastnikov SKUPAJ KAPITAL:

V primerjavi z vrednostjo kapitala matične družbe Mik, d.o.o. je vrednost konsolidiranega kapitala nižja za 42.762 evrov. Pojasnila kapitalskih postavk so navedena pri razkritjih k izkazu gibanja kapitala.

Prevrednotenje kapitala za potrebe razkrivanj v skladu s SRS 8.30, znaša na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin – koeficient 0,019 Opis Skupaj kapital

Kapital 1.1.2010 3.527.066

78

Učinek – rast cen življ.potr. 67.014


Opis

31.12.2010

Poslovni izid tekočega leta

Učinek – rast cen življ.potr.

8.410

Prevrednotenje kapitala

8.410 - 67.014

Poslovni izid

8.410

- 58.604

5.4.13 Dolgoročne rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Tabela 30: Pregled dolgoročnih rezervacij Opis

31.12.2010

31.12.2009

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

157.818

123.554

Dolgoročne PČR – nepovratna sredstva za nakup OS

298.050

418.571

Dolgoročne PČR – odloženi prihodki za dane garancije

109.750

261.399

565.618

803.524

SKUPAJ

Skupina Mik je uskladila knjigovodsko stanje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi z izračunom potrebnih rezervacij na dan 31.12.2010 in v breme stroškov oblikovala dodatne rezervacije v višini 37.625 evrov. Zaradi zmanjšanja števila zaposlenih na družbi Mik investicije d.o.o. je družba v dobro prihodkov odpravila oblikovane dolgoročne rezervacije v višini 1.520 evrov. Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami skupina oz. družba Mik, d.o.o. izkazuje še:  znesek prejetih nepovratnih sredstev od Javnega sklada RS za podjetništvo po pogodbi iz leta 2008 v skupni višini 137.523 evrov.  znesek prejetih nepovratnih sredstev (»SMER) od RS Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v višini 160.527 evrov.  znesek odloženih prihodkov za dane garancije v višini 109.750 evrov.

5.4.14

Dolgoročne obveznosti

Dolgoročne obveznosti so pripoznane obveznosti v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba vrniti v obdobju, daljšem od enega leta. Skupina med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi izkazuje finančne obveznosti do bank, lastnika in v manjšem znesku do poslovnega partnerja. Ker se glavnina dolgoročnih finančnih obveznosti navezuje na poslovanje družbe Mik, d.o.o., so

79


podrobno predstavljene v točki 3.3.14 in jih na tem mestu ponovno ne razkrivamo. Po petih letih od datuma bilance stanja zapade v odplačilo še za 1.782.897 evrov obveznosti po dolgoročnih bančnih kreditih in za 1.652.052 evrov obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita lastnika in ustanovitelja družbe Mik, d.o.o. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi je obveznost do lastnika družbe Mik, d.o.o. oz. direktorja g. Pliberška, izkazana v višini 2.207.223 evrov. Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011, je v višini 5.541.797 evrov, prenesenih med kratkoročne obveznosti iz financiranja.

5.4.15

Dolgoročne obveznosti za davek

Odložene obveznosti za davek so zneski davka iz dobička, ki jih bo treba poravnati v prihodnjih obdobjih glede obdavčljive začasne razlike. Obveznost iz naslova odloženega davka v višini 15.044 evrov je izračunala samo družba Mik, d.o.o. na osnovi povečanja odhodkov za celotno nabavno vrednost opreme, katere posamična nabavna vrednost je manjša od 500 evrov in je bila v skladu z internim Pravilnikom o računovodstvu všteta med osnovna sredstva. Amortizacija, ki jo bomo obračunavali v naslednjih letih, bo tako davčno nepriznan odhodek. Ostali podjetji v skupini nista obračunali obveznosti za odloženi davek.

5.4.16

Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti zapadejo v plačilo v roku, krajšem od enega leta. V bilanci stanja jih delimo na poslovne in finančne kratkoročne obveznosti. Kot kratkoročne finančne obveznosti izkazujemo kratkoročna posojila, dobljena od bank, podjetij in fizičnih oseb tako v državi kot tudi v tujini. Med kratkoročne poslovne obveznosti pa štejemo dobljene predujme za prodane poslovne učinke, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti do zaposlencev ter obveznosti do državnih in drugih institucij. Tabela 31: Pregled kratkoročnih obveznosti 31.12.2010

%

31.12.2009

%

Indeks 10/09

Kratkoročne finančne obveznosti

12.712.827

67,4

8.902.301

55,7

143

Kratkoročne poslovne obveznosti

6.155.053

32,6

7.077.773

44,3

87

18.867.880

100,0

15.980.074

100,0

118

Opis

SKUPAJ:

80


a) kratkoročne finančne obveznosti Podobno kot pri dolgoročnih finančnih obveznostih, tudi pri kratkoročnih finančnih obveznostih, le-te v celoti odpadejo na matično podjetje Mik, d.o.o. in so razkrite v točki a) poglavja 3.3.16 letnega poročila. Obrestnih mer v skladu s poslovno politiko matičnega podjetja ne razkrivamo. b) kratkoročne poslovne obveznosti so izkazane po izvirnih vrednostih. Vse obveznosti, ki so nastale iz poslovanja s tujino in glasijo na izvirno tujo valuto so v računovodskih izkazih preračune v evre po srednjem tečaju BS na dan 31.12.2010. Obveznosti do dobaviteljev niso posebej zavarovane, noben od dobaviteljev nima menice oz. drugega plačilnega instrumenta za zavarovanje. Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi je izkazana tudi obveznost na podlagi prejetih predujmov v višini 1.075.270 evrov in predstavlja vnaprej prejeta plačila kupcev (v glavnem so to fizične osebe). DDV v prejetih predujmih smo konec leta 2010 izkazali na kontih aktivnih časovnih razmejitev. Med drugimi kratkoročnimi obveznostmi družba Mik investicije d.o.o. izkazuje obveznost v višini 402.686 evrov do g. Francija Pliberška iz naslova nakupa deleža v družbi Pohorska livada d.o.o. v letu 2009. Tabela 32: Pregled drugih kratkoročnih obveznosti Opis

31.12.2010

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev Obveznosti do državnih in drugih institucij Druge kratkoročne obveznosti SKUPAJ

5.4.17

31.12.2009

250.246

248.114

68.945

37.245

982.151

1.680.104

1.301.342

1.965.463

Pasivne časovne razmejitve

To so kratkoročno vnaprej zaračunani stroški oz. odloženi prihodki. Glede na naravo poslovanja prevladujejo vnaprej vračunani stroški, kratkoročno odloženi prihodki in kratkoročne rezervacije, povezane z zaposlenci. 5.4.18

Zunajbilančna sredstva

So v celoti razkrita v prvem delu poročila v poglavju 3.3.18.

81


5.5 KONSOLIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA leto 2010 leto 2009 (v evrih) (v evrih) 19.476.799 24.268.323 19.064.299 23.823.002 412.500 445.321

Postavka 1. a) b)

Čisti prihodki iz prodaje

Prihodki doseženi na domačem trgu Prihodki doseženi na tujem trgu

2.

Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

3.

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4.

Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5.

2.173.746

2.259.054

97.043

254.418

1.472.778

796.665

b)

Stroški blaga, materiala in storitev Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala Stroški storitev

6. a) b) c)

Stroški dela Stroški plač Stroški socialnih zavarovanj Drugi stroški dela

3.745.352 2.778.162 447.445 519.745

3.725.400 2.721.870 439.080 564.450

7. a)

1.116.879 892.175

1.067.066 873.549

18.682

13.448

c)

Odpisi vrednosti Amortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sred. in opredmetenih OS Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

206.022

180.069

8.

Drugi poslovni odhodki

105.820

452.332

9. a)

Finančni prihodki iz deležev Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

730 730

705 705

180.677 180.677

133.784 133.784

13.085 13.085

11.906 11.906

40.279

29.174

1.432.025 1.370.444 61.581

381.804 275.300 106.504

a)

b)

10. Finančni prihodki iz danih posojil a) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 12.

Finančni odhodki iz oslabitev in odpisov finančnih naložb

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti a) Fin. odhodki iz posojil, prejetih od bank b) Fin. odhodki iz drugih finančnih obveznosti

82

16.882.319 21.899.589 10.311.590

15.973.447

6.570.729

5.926.142


leto 2010 (v evrih) 8.918 5.296 3.622

leto 2009 (v evrih) 8.251 1.403 6.848

15. DRUGI PRIHODKI

15.705

19.674

16. DRUGI ODHODKI

22.839

11.653

17. DAVEK IZ DOBIČKA

74.713

62.430

18. ODLOŽENI DAVKI

6.991

- 12.637

19. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

8.410

94.193

Postavka 14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti a) Fin. odhodki iz obvez. do dobaviteljev in men.obez. b) Fin. odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

Konsolidiran izkaz poslovnega izida vsebuje le tiste prihodke in odhodke, ki so nastali v obračunskem obdobju poslovanja skupine podjetij. Ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza, sestavljenega po različici I, v skladu s SRS 25. Teoretično možne postavke niso prikazane, vrednosti pa so izkazane za tekoče in preteklo obdobje. V skladu s SRS 25.25 so predstavljeni stroški po funkcionalnih skupinah: Leto 2010

%

Leto 2009

%

Indeks 10/09

969.776

5,0

6.347.678

25,7

15

14.385.832

74,0

13.260.988

53,7

108

Stroški prodajanja (z AM)

2.210.059

11,3

2.979.992

12,1

74

Stroški splošnih dejavnosti (z AM)

1.886.253

9,7

2.103.158

8,5

90

19.451.920

100,0

24.691.816

100,0

79

Opis Nabavna vrednost prodanega blaga Proizvaj. stroški prodanih proizvodov

SKUPAJ POSLOVNI

ODHODKI

5.5.1 Poročanje po področnih odsekih Po področnih odsekih poroča samo matično podjetje Mik, d.o.o.; vsi podatki so razkriti v poglavju 3.4.1.

5.5.2 Poslovni prihodki Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, trgovskega blaga, materiala in opravljenih storitev v obračunskem obdobju. Pripoznajo se po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in morebitne popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom

83


sredstva. Prihodki od najemnin se pripoznajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Tabela 33: Pregled poslovnih prihodkov Opis

Leto 2010

Str.%

Leto 2009

Str. %

Indeks 10/09

1. Prodaja proizvodov – doma

17.924.209

77,2

17.919.098

65,0

100

2. Prodaja proizvodov v tujini

318.947

1,4

206.279

0,7

155

32.710

0,1

3. Prodaja storitev 4. Prodaja trg. blaga – doma

127 1.139.963

4,9

5.872.397

21,3

19

5. Prodaja trg. blaga v tujini

93.553

0,4

237.839

0,9

39

6. Prihodki od porabe DPČR

273.691

1,2

351.488

1,3

78

1.199.087

5,2

445.177

1,6

269

97.043

0,4

254.418

0,9

38

90,6 25.319.406

91,8

83

2.259.054

8,2

96

100,0 27.578.460

100,0

84

7. Drugi poslovni prihodki 8. Usredstveni lastni proizvodi SKUPAJ PRIHODKI

21.046.620

9. Povečanje vrednosti zalog

2.173.746

SKUPAJ KOSMATI DONOS

23.220.366

9,4

5.5.3 Poslovni odhodki Poslovni odhodki so enaki vračunanim stroškom v obračunskem obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje, vrednoteni po proizvajalnih stroških. Poslovne odhodke povečuje nabavna vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala. Tabela 34: Pregled poslovnih odhodkov Opis

Indeks 10/09

Leto 2010

Str.%

Leto 2009

Str.%

969.776

4,4

6.347.678

23,4

15

2. Stroški materiala

9.341.814

42,8

9.625.769

35,5

97

3. Stroški storitev

6.570.729

30,1

5.926.142

21,8

111

4. Amortizacija

892.175

4,1

873.549

3,2

102

5. Stroški dela

3.745.352

17,1

3.725.400

13,7

101

105.820

0,5

452.332

1,7

23

224.704

1,0

193.517

0,7

116

21.850.370

100,0

27.144.387

100,0

80

1. Nabavna vrednost prodanega TB

6. Drugi stroški poslovanja 7. Prevrednotovalni posl. Odhodki SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI

84


Med stroški intelektualnih in osebnih storitev so vključeni tudi stroški revizijske hiše v višini 17.800 evrov in sicer za revidiranje letnega poročila Mik, d.o.o., Mik okna, d.o.o., Mik investicije d.o.o. in konsolidiranega letnega poročila skupine Mik. Drugih storitev revidiranja, davčnega svetovanja ali nerevizijskih storitev skupina ni imela.

STROŠKI AMORTIZACIJE Metoda amortiziranja je opisana v razkritjih k bilanci stanja. Glede na to, da ima v svoji posesti osnovna sredstva samo družba Mik, d.o.o., se tudi vsi stroški navezujejo na poslovanje matične družbe in so podrobno razkriti v uvodnih poglavjih računovodskega dela letnega poročila za Mik, d.o.o. Opis

Leto 2010

Amortizacija neopredmetenih sredstev

Leto 2009

49.763

33.696

Amortizacija zgradb

315.222

272.110

Amortizacija opreme in nadomestnih delov

527.190

509.257

0

58.486

892.175

873.549

Amortizacija naložbenih nepremičnin SKUPAJ

STROŠKI DELA Stroški dela vključujejo obračunane obveznosti do zaposlencev na podlagi kolektivne pogodbe ter na podlagi sklenjene individualne pogodbe. V letu 2010 so plače izplačevale vse tri družbe. Konec leta je celotna skupina zaposlovala 175 delavcev. Povprečno število zaposlencev na podlagi delovnih ur je bilo 165,17. Povprečna bruto plača na zaposlenega v skupini Mik je znašala 1.402 evrov in je bila za slabih 7 % nižja od republiškega povprečja. Nobena od družb ni bila vključena v II. Pokojninski steber. Opis

Leto 2010

Leto 2009

Plače in nadomestila

2.778.162

2.721.870

Stroški pokojninskih zavarovanj

245.989

241.577

Stroški socialnih zavarovanj

201.456

197.503

Drugi stroški dela

519.745

564.450

3.745.352

3.725.400

SKUPAJ

G. Franci Pliberšek, kot direktor vseh treh družb v skupini Mik, je prejel prejemke samo na matični družbi Mik, d.o.o. in so torej razkriti v tem delu letnega poročila. 85


Družbe nimajo nobenih organov upravljanja in nadzora, ki bi prejemali kakršnekoli nagrade.

5.5.4 Finančni odhodki Finančne odhodke predstavljajo obračunane obveznosti za poslovno leto od dolgoročnih in kratkoročnih finančnih in poslovnih obveznosti, zamudne obresti, ipd. Ker so vsi tovrstni stroški vezani na kratkoročno in dolgoročno finančno zadolženost obvladujočega podjetja, so tudi finančni odhodki podrobno razkriti v letnem poročilu družbe Mik, d.o.o. in jih na tem mestu ne povzemamo ponovno.

5.5.5 Davek iz dobička Vse tri družbe, ki tvorijo skupino Mik, so v letu 2010 poslovale pozitivno in izkazale tudi davčno osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Skupni znesek obračunanega davka je tako 74.713 evrov.

5.5.6 Odloženi davki V skupini je terjatev in obveznost za odloženi davek pripoznala samo družba Mik, d.o.o. Odloženi davki v višini 6.991 evrov povečujejo čisti poslovni izid poslovnega leta. Podrobno je postavka razkrita v poglavju 3.4.7.

5.6 KONSOLIDIRAN IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA Leto 2010 1.

Čisti dobiček

a.

Sprememba presežka iz prevrednotenja NS in OOS

b. c.

Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Dobički in izgube zaradi vplivov sprememb deviznih tečajev

d.

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

2.

CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS

86

Leto 2009

8.410

94.193

0

0

0

0

0

0

0

0

8.410

94.193


5.7 KONSOLIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV

leto 2010 (v evrih)

Postavka

A.

DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU

a)

Postavke izkaza poslovnega izida Poslovni prihodki (razen za prevrednotenja) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevred.) in finančni odhodki iz poslovnih obveznosti Davki iz dobička iz drugi davki, ki niso zajeti v posl.odhodkih

b)

Sprememba čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk v BS Začetne manj končne poslovne terjatve Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve Začetne manj končne odložene terjatve za davek Začetna manj končna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni poslovni dolgovi Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

c)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

B.

DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU

a)

Prejemki pri naložbenju Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku, ki se nanašajo na naložbenje Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

b)

Izdatki pri naložbenju Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

c)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

87

leto 2009 (v evrih)

1.230.083

1.028.898

19.792.262

24.687.715

- 18.494.457

- 23.583.750

- 67.722

- 75.067

- 2.939.113

- 439.536

1.347.217

- 779.055

- 86.564

21.487

- 2.936

15.233

158.280

- 690.277

- 3.218.911

- 1.598.984

- 921.792

2.514.481

- 210.351

80.174

- 4.056

- 2.595

- 1.709.030

589.362

71.878

249.074

3.845

4.662

68.033

244.412

- 800.654

- 2.445.992

- 67.927

- 315.319

- 306.200

- 634.483

- 8.499

- 534.782

- 418.028

- 961.408

- 728.776

- 2.196.918


leto 2010 (v evrih)

Postavka

C.

DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU

a)

Prejemki od financiranja Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

b)

Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

leto 2009 (v evrih)

4.826.522

2.883.710

4.608.952

1.907.273

217.570

976.437

- 2.239.840

- 1.344.749

- 229.255

- 312.157

- 1.333.595

- 1.032.592

Izdatki za vračila kapitala Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti c)

Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b)

Č.

KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV

x) y)

- 676.990 2.586.682

1.538.961

306.224

157.348

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

148.876

- 68.595

Začetno stanje denarnih sredstev

157.348

225.943

Izkaz denarnih tokov prikazuje spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto kot razliko med stanjem 31.12.2010 in 1.1.2010. Ob tem smo izhajali iz predpostavke, da je začetno stanje tudi prva konsolidacija skupine. Sestavljen je po posredni metodi iz podatkov v dveh zaporednih bilancah stanja, to je po različici II.

88


5.8 KONSOLIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA

Izkaz gibanja kapitala je sestavljen v skladu s spremembami SRS 27 (2010) in prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja ter ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala. V izkazu gibanja kapitala so zajete samo postavke na katerih so bile zabeležene spremembe. Izkaz konsolidiranega gibanja kapitala na dan 31.12.2010 Osnovni kapital

A. Stanje 31.12.2009

1.059.435

Zakonske rezerve

110.939

A1. Stanje 1.059.435 110.939 1.1.2010 B1. Spremembe lastniškega kapitala B2. Celotni vseobsegajoči donos a) vnos čistega posl.izida B3. Spremembe v kapitalu f) druge spremembe C. KONČNO STANJE

1.059.435

110.939

Rezerve za lastne deleže

Lastni deleži

Druge rezerve iz dobička

Prenesen čisti posl.izid

Čisti poslovni izid

Skupaj kapital

375.563

-375.563

655

2.261.844

94.193

3.527.066

375.563

-375.563

655

2.261.844

94.253

3.527.126 0

375.563

-375.563

655

D. BILANČNI DOBIČEK

8.410

8.410

94.253

- 94.253

0

2.356.097

8.410

3.535.536

2.356.097

8.410

2.364.507

Stanje kapitala na dan 31.12.2009 in na dan 1.1.2010 se razlikuje za 60 evrov. Zaradi knjigovodske napake v konsolidiranem izkazu poslovnega izida, ki je bila ugotovljena v letu 2010, se je čisti poslovni izid skupine povečal za 60 evrov. Podjetja, ki sestavljajo skupino Mik, so v kapital vnesla za 8.410 evrov čistega dobička. Dodatek k konsolidiranemu izkazu gibanja kapitala Opis

31.12.2010

Čisti dobiček poslovnega leta

8.410

Popravek

31.12.2009

94.1933 60

Prenesen čisti dobiček BILANČNI DOBIČEK

89

2.356.097

2.261.844

2.364.507

2.356.097


Konsolidiran izkaz gibanja kapitala na dan 31.12.2009

Osnovni kapital

A. Stanje 31.12.2008

1.059.435

Zakonske rezerve

110.939

A1. Stanje 1.059.435 110.939 1.1.2009 B1. Spremembe lastniškega kapitala B2. Celotni vseobsegajoči donos a) vnos čistega posl.izida B3. Spremembe v kapitalu f) druge spremembe C. KONČNO STANJE

1.059.435

110.939

Rezerve za lastne deleže

Lastni deleži

Druge rezerve iz dobička

Prenesen čisti posl.izid

Čisti poslovni izid

Skupaj kapital

375.563

- 375.563

655

2.019.467

242.377

3.432.873

375.563

- 375.563

655

2.019.467

242.377

3.432.873

94.193

94.193

242.377

- 242.377

0

2.261.844

94.193

3.527.066

2.261.844

94.193

2.356.037

375.563

-375.563

D. BILANČNI DOBIČEK

90

655


6 MNENJE NEODVISNEGA REVIZORJA

91


Letno_porocilo_2010  

http://www.mik-ce.si/fileadmin/user_upload/pdf_doc/Letna_porocila/Letno_porocilo_2010.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you