Page 1


Document d'iniciaci贸 d'animadors

1


Document d'iniciació d'animadors

PRESENTACIÓ DE LA PRIMERA EDICIÓ És un goig encapçalar un document com el que teniu a les mans, el qual és una porta oberta a l'esperança. Quan un esperit noble anima els joves -i aquí s'hi palpa- aireja i fa fora els virus egoistes de l'ambient. Les pàgines que segueixen, amb tota la seva exigència, són germen d'esperança. L'etapa d'iniciació de Joves Animadors del MIJAC és una etapa dedicada a fonamentar les Bases i les Conviccions del Moviment en cada un dels iniciands. Aparentment són paraules, moltes coses sabudes. I tanmateix, perquè toca la vida en la seva varietat, no ha estat fàcil fer-ne un cos ben travat i animat per una unitat de criteri, capaç d'estructurar la persona del monitor. EI programa que es presenta no és una incrustació a la persona d'un servei temporal de cara als infants i adolescents. És un element que ha de fermentar en el monitor mentre ajuda a créixer els altres. És tracta d'una iniciació il·luminada per la fe i animada pels valors de la fe. Cal tenir-ho clar; com cal tenir clar que la fe cristiana no consisteix en l'acceptació global d'una determinada manera de pensar. La fe cristiana és l'acceptació d'una persona: Jesucrist, la qual es va descobrint a ritmes molt personals, però que afecten la totalitat de l'ésser. L'Esperit de Jesús que guia el creient és l'amic, el guia que acompanya en l'ascensió de la muntanya. I la muntanya és Crist. Cada dia es veu més clar que els pobles, com la mateixa església, han de prendre cos des de baix, des de les persones. Per això ajudar a fer persones és l'ideal més noble que hom pugui proposarse. Emprendre el camí de la Iniciació com a Animadors del MIJAC pretén aquest objectiu: Que a mesura que avanceu se us vagin obrint noves perspectives. Tant de bo que en la lectura del present document poseu el mateix interès i el mateix esforç amb que ha estat elaborat. Que la lletra es converteixi en vida. L'església i la societat us ho agrairan sempre. Jaume Camprodon Bisbe de Girona

2


Document d'iniciació d'animadors

INTRODUCCIÓ 1a EDICIÓ (ANY 1993) Teniu a les mans l'esperat Document d'Iniciació que el MIJAC porta preparant des de fa molt temps. Potser cap document ens ha costat tant de pair com aquest i això ha estat per diverses raons i problemes, creiem; però, que ha valgut la pena tot aquest temps i tota la reflexió i l'esforç que ens ha obligat a fer a tots plegats. No és un document acabat ni definitiu ja que tenim la sort de ser un Moviment relativament jove que encara està creixent i s'està perfilant en la seva dinàmica i forma de ser. Això vol dir que potser haurem d'anar afegint coses i canviant-ne alguna altra, però creiem que les bases que hauran de seguir tots els qui al Moviment vulguin restar en comunió amb la manera de ser i de fer del MIJAC. Un altre advertiment previ: si alguna n'espera receptes o exemples concrets per a iniciar no en trobarà cap en aquest document. EI que aquí es pretén reflectir són les raons teòriques i el perquè de la iniciació en el MIJAC. La resta, tot i que també la creiem important, la trobareu en altres papers del Moviment. Qualsevol que hagi intentat aproximar-se a la tasca de la iniciació s'haurà adonat que és una tasca complexa i difícil. Complexa perquè demana molt esforç i dedicació i restar obert i atent a bastants coses. Difícil perquè tot això s'ha de dur a terme amb persones, cadascuna de les quals demana una atenció personal i diferent, i perquè, si això no fos suficient, no hi ha massa eines o ajudes per dur-ho a terme. Davant de tot això el present document vol ser com uns caminadors, la base per treballar la iniciació, que unifiqui criteris, que ens ajudi a treballar en equip, que sigui punt de referència pels militants i aquells que vulguin ser iniciadors o formadors d'ells, i sobretot, que ens animi a tots a tirar endavant una tasca tant important com aquesta. Amb goig, us presentem aquest Document d'Iniciació.

3


Document d'iniciació d'animadors

2a EDICIÓ (ANY 2002) Ja llegíem en la introducció que precedia la primera edició, que el MIJAC és un Moviment viu, que evoluciona, i nosaltres els animadors que en formem part anem creixent amb ell. Gairebé durant deu anys els iniciadors han pogut recolzar-se en aquest Document d'Iniciació per treballar amb els joves" en el seu procés de descoberta del MIJAC. I és després d'aquest temps que neix la necessitat de renovar el Document d'Iniciació, per tal d'actualitzar-lo i millorar-lo, adequant-lo a les noves necessitats dels iniciadors. EI Moviment ha encomanat aquesta tasca a l'Equip catalanobalear d'Iniciadors Formadors. S'ha mantingut la base del document original i s'hi han afegit alguns aspectes que han canviat en el Moviment des de la primera edició. Finalment s'ha procurat ordenar els continguts, per tal de donar al document un format planer i pràctic. No cal dir, doncs, que el document resta obert a noves aportacions, i que esperem que sigui una bona eina per avançar en la nostra tasca com a iniciadors.

Equip catalanobalear d'Iniciadors Formadors

4


Document d'iniciaci贸 d'animadors

5


Document d'iniciació d'animadors

1.- CONCEPTES BÀSICS 1.1.- Objectius de la iniciació La iniciació planteja introduir el jove o el grup interessats en el que és el MIJAC: les seves conviccions, la dinàmica, la realitat i la història. Per això la iniciació es planteja els següents objectius: Ajudar els joves o grups que volen iniciar-se a definir clarament les motivacions per les que volen optar pel MIJAC. Motivar els iniciands a créixer, compartir i celebrar la seva fe, per tal de poder acompanyar els infants en aquest mateix procés. Facilitar que els joves coneguin i assumeixin vitalment l'esperit de les Conviccions del MIJAC. Impulsar-los a optar per un treball evangelitzador amb els infants des del MIJAC. Iniciar els joves en la vida del Moviment, i que hi vagin participant. Acompanyar el seu procés de descoberta del món infantil i del Moviment. Ajudar-los a treballar i celebrar la fe en equip. Que els iniciands assumeixin el Moviment evangelitzadora i transformadora entre els infants.

com

una

eina

6


Document d'iniciació d'animadors

1.2.- Què es demana a l'iniciador Si diem que la iniciació és un dels pilars fonamentals del MIJAC no ens enganyem, ja que les bases de les nostres conviccions i manera de fer s'han d'establir durant aquesta etapa. Tot el Moviment es responsabilitza, doncs, d'aquesta tasca, però el MIJAC encomana especialment aquesta important missió a l'iniciador. Què es demana a l'iniciador? Primer de tot l'iniciador es converteix en l'AMIC i TESTIMONI d'aquells que s'inicien en el MIJAC. És també el PONT entre la vida del grup d'infants i la tasca evangelitzadora del Moviment per una banda, i el jove o grup de joves que es preparen per ser animadors per l'altra. AI MIJAC tenim una imatge que ens agrada fer servir i és la del BON PASTOR. L'iniciador és com el bon pastor que coneix les seves ovelles, aquells que s'inicien, la seva situació personal, llurs motivacions i il·lusions... És alhora el punt de referència d'aquests joves. Elles em coneixen a mi, per la seva entrega personal, desinteressada i alegre, deixant en els altres la llavor del que ell coneix i viu, dóna la seva vida per les seves ovelles. Durant aquest procés, l'iniciador haurà d'ajudar a definir quins són els trets ideològics bàsics del MIJAC. Aquests no són pas teoria, sinó criteris per ajudar a revisar la vida i a valorar l'estil educatiu i organitzatiu del MIJAC. Caldrà que l'iniciador acompanyi els joves en la seva descoberta del Moviment, fins a assolir plenament la militància. La militància gira entorn els següents punts: La vida del jove 

L'iniciador ha d'ajudar el jove a obrir-se al seu món sabent-lo comprendre críticament, sentir-se autònom i solidari; que el vulgui transformar; que s'arreli i es comprometi en el seu medi; que hi sàpiga descobrir l'Esperit de Déu; que tingui una actitud de tendresa, diàleg i acollida.L'iniciador ha d'ajudar al jove a actuar en el seu propi medi per ser fidel a la crida que Déu ens fa, i per fer-hi créixer els valors de l'Evangeli.L'iniciador ha d'ajudar el jove a donar respostes il·lusionades i esperançades. 7


Document d'iniciació d'animadors

La vida de Jesús encarnat en la història com aquell qui dóna sentit a nostra militància. 

L'iniciador ha d'ajudar el jove a conèixer Jesús: apropar-lo a l'Evangeli; fer experiència de pregària; Estudis d'Evangeli... i a través de Jesús descobrir la presència amorosa del Pare i l'acció de l'Esperit que actua en la història, congrega l'Església i és font d'alliberament i de joia.L'iniciador ha d'ajudar el jove a sentir-se cridat des de l'amor i per a una missió d'amor.L'iniciador ha d'ajudar a suscitar en el jove actituds de justícia, solidaritat, atenció vers els més pobres, pregària, silenci, disponibilitat.. trobant així la unitat entre militància i pregària.L'iniciador utilitzarà doncs, la Revisió de Vida, els Estudis d'Evangeli, els Testimonis, l'acompanyament personal, el quadern de l'animador...

8


Document d'iniciació d'animadors

2.-DOCUMENT DE CRITERIS D'INICIACIÓ 2.0.- Introducció A l'Assemblea d'lniciadors-Formadors del 94 es va aprovar la prioritat d'unificar els criteris d'iniciació a partir del Document d'Iniciació d'Animadors (DOC). Llavors, l'Equip d'Iniciació Formació catalanobalear va elaborar un primer document, partint dels criteris diversos de cada diòcesi, que es va revisar a l'Assemblea d'Iniciadors-Formadors del 95. A partir d'aquesta revisió de noves aportacions de les diòcesis, es va elaborar de nou l'esborrany, que va ser novament revisat i esmenat, i finalment, aprovat a la Jornada de Formació d'lniciadors-Formadors del 96. S'ha d'entendre que el contingut d'aquest document no són normes de funcionament, sinó criteris educatius. La finalitat de formular-los és doble: ajudar a valorar la realitat d'iniciació del Moviment i ajudar a formular els objectius i mitjans que ens calen per avançar en aquesta tasca. En aquest sentit, cal considerar aquests criteris punt d'arribada, no punts de partida. Tot i així, hem de tenir en compte que aquests criteris, un cop ratificats per l'Assemblea General, seran vinculants per a tots els centres i totes les diòcesis. Llavors, serà responsabilitat dels diversos òrgans del Moviment vetllar per la seva aplicació. En especial els responsables d’Iniciació-Formació hauran de revisar i valorar aquesta aplicació als centres, a les diòcesis i a l'àmbit catalanobalear. NOTA: AI llarg de tot el document es fa servir el masculí genèric per tal d'evitar un redactat pesat i poc llegible. Tanmateix això no suposa cap mena de discriminació per raó de sexe. Per tant, cada cop que es parla d'animadors, iniciadors-formadors, consiliaris... s'ha d'entendre que ens referim a animadores i animadors, iniciadoresformadores i iniciadorsformadors, consiliàries i consiliaris... Esperem que aquest fet no suposi cap obstacle per a què tots i totes ens sentim igualment representats/representades i valorats/valorades.

9


Document d'iniciació d'animadors

2.1.- Criteris sobre la figura de l'iniciador-formador en un centre en iniciació i en un centre militant 2.1.1

Qui pot ser iniciador-formador?

Un militant amb recorregut i experiència suficient, 3 anys de militància aproximadament. 2.1.2

Qui ho proposa? Qui ho aprova?

Pel que fa als centres en iniciació, ho proposa l'Equip diocesà d’Iniciació-Formació i ho aprova la Comissió Diocesana. Pel que fa als centres militants ho proposa l'Equip d'Animadors militants i ho aprova l'Equip diocesà d'lniciació-formació . 2.1.3

Què se li demana a l'iniciador-formador? Què se li ofereix?

Se li demana que: Hagi assumit personalment com a projecte de vida l'esperit del MIJAC. Visqui la dinàmica del MIJAC i tingui experiència d'acompanyar grups d'infants en el MIJAC. Sigui capaç d'acompanyar els altres i ajudar-los a assumir la vida del Moviment i el compromís cristià. Estigui vinculat a un centre concret i al seu Equip d'Animadors. S'integri en la realitat del centre que inicia, si és el cas d'un nou centre. Disposi de temps i il·lusió per dedicar-se a la iniciació. Tingui una disponibilitat de, almenys, dos anys per acompanyar el procés que inicia. Es coordini i col·labori amb l'Equip diocesà d'lniciació-formació. Estigui en actitud permanent de formació i creixement personal, en la iniciativa, l'actitud critica, la responsabilitat i la fe. Se li ofereix: La possibilitat de realitzar una acció evangelitzadora. Una formació permanent com a iniciador. EI seguiment i el recolzament del seu Equip d'Animadors, de l'Equip diocesà d’Iniciació-Formació i de la Comissió Diocesana.

10


Document d'iniciació d'animadors

2.1.4

Qui s'encarrega de la seva formació?

Pel que fa als centres en iniciació: l'Equip diocesà d'lniciacióformació i el Moviment en general per la seva dinàmica. Pel que fa al centres militants: l'iniciador-formador del centre que està pròxim a deixar aquesta responsabilitat o que ja l'ha deixada, el responsable i el consiliari del centre; l'Equip diocesà d'lniciacióformació i el Moviment en general per la seva dinàmica.

11


Document d'iniciació d'animadors

2.2.- Criteris per acollir nous centres en iniciació i nous animadors en iniciació 2.2.1 Criteris per donar resposta a demandes i fer convocatòries de nous centres en iniciació 

L'opció pels pobres: convocar preferentment les realitats d'infants més precàriesLes possibilitats de continuïtat que ofereix la realitat a iniciar. Aquest criteri es basa entre altres aspectes en:

2.2.2

-

L'existència d'una realitat d'infants.

-

L'arrelament dels animadors a la realitat d'infants i a l'entorn social.

-

L'existència d'una realitat eclesial que recolzi el procés que es vol iniciar. Qui proposa l'acolliment? Qui ho aprova

Pel que fa a nous centres en iniciació, ho proposa l'Equip diocesà d'Iniciació-Formació i ho aprova la Comissió Diocesana. Pel que fa a nous animadors en iniciació en centres militants, és responsabilitat de l'Equip d'Animadors militants. 2.2.3

Requisits mínims que s'exigeixen

Pel que fa nous centres en iniciació: -

Disposició a fer el procés d'iniciació.

-

Després de l'etapa de discerniment, disponibilitat de persones concretes que assumeixin les responsabilitats de responsable de centre i consiliari i, en un segon moment, de futur responsable d’Iniciació-Formació.

Pel que fa a nous animadors en iniciació: -

Estar oberts a fer el procés d'iniciació. Sensibilitat envers el món infantil.

-

Tenir la maduresa personal que s'assoleix habitualment als 17-18 anys, i almenys, 17 anys.

12


Document d'iniciació d'animadors

2.2.4

Qui fa els primers contactes?

Pel que fa als nous centres en iniciació, el Responsable diocesà d'Iniciació-Formació, i el Consiliari diocesà o Comissió Diocesana en general. 2.2.5 En Quin moment es considera Que formen part del Moviment? (quan se censen al Moviment i a les administracions) Pel que fa nous centres en iniciació, el curs que els animadors comencen l'etapa de formació de l'Equip i, a més, acompanyen grups d'infants. Pel que fa a nous animadors en iniciació, el curs que comencen a vincular-se a l'Equip i, a més, acompanyen grups d'infants.

13


Document d'iniciació d'animadors

2.3.- Criteris sobre el procés de la iniciació: centres en iniciació i animadors en iniciació 2.3.1

Qui fa la iniciació? Com es fa

El procés d'iniciació és acompanyat i seguit, en primer lloc, per l'iniciador del centre, i, si pot ser, amb l'ajut d'un consiliari militant del Moviment. La iniciació es realitza mitjançant: -

Reunions i trobades periòdiques al centre i a l'àmbit diocesà amb l'objectiu d'assolir els continguts mínims establerts.

-

L'acompanyament de grups d'infants.

-

La participació progressiva en la vida i dinàmica del Moviment, a nivell d'infants i d'animadors.

2.3.2

Temporització del procés d'iniciació

El procés d'Iniciació durarà aproximadament entre 2 i 4 cursos. 2.3.3

Continguts mínims de la iniciació

Són els definits al DOC: la militància cristiana, la descoberta del món infantil, el paper de l'animador, les conviccions, el projecte educatiu, la revisió de vida, l'acció i les activitats, la campanya i altres recursos metodològics del MIJAC. 2.3.4

Participació en la vida i la dinàmica del Moviment

La participació serà progressiva. Al final del procés d'iniciació, és a dir, abans de fer el pas a la militància, el centre, i cada animador hauran assumit la vida i l'organització de la diòcesi: -

Pel que fa als infants: trobades, coordinadores, assemblees, campanya...

-

I als animadors: trobades, equips diocesans, assemblees, responsabilitats...

Aquesta participació la proposarà l'iniciador del centre. En el cas de centres en iniciació, l'aprovarà l'Equip diocesà d'Iniciació-Formació i la Comissió Diocesana. En el cas d'animadors en iniciació en un centre militant, l'aprovarà l'Equip d'Animadors militants. 14


Document d'iniciació d'animadors

2.4.- Criteris pel pas a la militància: centres en Iniciació i animadors en iniciació 2.4.1

Qui el proposa? Qui l'aprova? Qui el ratifica?

Pel que fa als centres en iniciació, el proposa l'iniciador del centre, l'aprova l'Equip diocesà d'Iniciació-Formació i Comissió Diocesana i el ratifica l'Assemblea Diocesana. Pel que fa als animadors en iniciació en un centre militant, el proposa l'Equip d'Animadors militants a través de l'iniciador del centre, l'aprova l'Equip diocesà d'Iniciació-Formació i la Comissió Diocesana i el ratifica l'Assemblea Diocesana d'Animadors. 2.4.2

Requisits o condicions que es demanen

En el cas d'un centre en iniciació cal que els seus animadors: -

Hagin seguit un procés d'iniciació. Hagin assumit les línies de fons del Moviment. Hagin fet una opció clara pel món infantil. Hagin consolidat l'Equip d'Animadors. Hagin assumit les responsabilitats del centre: responsable, responsable d'Iniciació-Formació i consiliari. Hagin treballat tots i cadascun dels continguts mínims de la iniciació. Hagin elaborat el projecte educatiu del centre. Participin de la vida i la dinàmica de la diòcesi.

En el cas d'un animador en iniciació en un centre militant, cal que: -

Hagi seguit un procés d'iniciació. Hagi assumit les línies de fons del Moviment. Hagi fet una opció clara pel món infantil. S'hagi integrat a l'Equip d'Animadors del centre. Hagi treballat tots i cadascun dels continguts mínims de la iniciació. Conegui el projecte educatiu del centre. Participi de la vida i la dinàmica de la diòcesi.

15


Document d'iniciació d'animadors

2.5.- Criteris per a la desvinculació de centres en iniciació en crisi 2.5.1

Qui valora la situació? Qui fa la proposta? Qui l'aprova?

Valora la situació l'Equip diocesà d'Iniciació-Formació i la Comissió Diocesana, proposa aquest pas la Comissió Diocesana o l'Equip d'Animadors del propi centre, i en aquest cas l'aprova la Comissió Diocesana. 2.5.2

Criteris de discerniment

En el cas que es donin alguna o algunes d'aquestes situacions: -

Manca de disposició a seguir el procés d'iniciació.

-

Estancament o retrocés en el procés d'iniciació.

-

Manca de disponibilitat per assumir les responsabilitats del centre: responsable de centre, responsable d'IniciacióFormació, consiliari.

-

Manca de participació en la vida i dinàmica de la Diòcesi, segons la proposta que fa l'iniciador.

-

Manca de consolidació o d'estabilitat en l'Equip d'Animadors.

Llavors, caldrà valorar la gravetat de la situació, la seva persistència, les seves causes i les perspectives de continuïtat de la realitat com a centre en iniciació del MIJAC. A partir d'aquesta valoració, es prendrà una decisió que podrà ser la desvinculació del centre o una altra.

16


Document d'iniciació d'animadors

2.6.- Criteris pel pas a la iniciació o la desvinculació de centres militants en crisi 2.6.1

Qui valora la situació? Qui fa la proposta? Qui l'aprova?

Valoren la situació els equips diocesans i Comissió Diocesana, proposa aquest pas la Comissió Diocesana o l'Equip d'Animadors militants del propi centre i ho ratifica l'Assemblea Diocesana. 2.6.2

Criteris de discerniment

En el cas que es donin alguna o algunes d'aquestes situacions: -

No assumir les línies de fons del Moviment.

-

Manca de consolidació o d'estabilitat en l'Equip d'Animadors.

-

Manca d'animadors militants o manca de disponibilitat per assumir les responsabilitats del centre: responsable de centre, responsable d'Iniciació-Formació, consiliari.

-

No participar en la vida i dinàmica del Moviment, tant pel que fa als infants com a animadors.

Llavors, caldrà valorar la gravetat de la situació, la seva persistència, les seves causes i les perspectives de continuïtat de la realitat com a centre del MIJAC. A partir d'aquesta valoració, es prendrà una decisió que podrà ser el pas a la iniciació, la desvinculació del Centre o cap d'aquestes dues. En el cas del pas a la iniciació, aquest ha d'anar acompanyat de: -

Un pla de treball concret que doni resposta a la problemàtica del centre.

-

El compromís per part de l'Equip d'Animadors del centre de portar-ho a terme.

-

El seguiment de l'Equip diocesà d'Iniciació-Formació i de la Comissió Diocesana.

-

L'oferiment d'una persona que es responsabilitzi d'aquest procés com a iniciador, des del propi centre o des de la diòcesi.

17


Document d'iniciació d'animadors

3.- LES DIFERENTS ETAPES EN LA INICIACIÓ Per parlar de les diferents etapes de la iniciació al MIJAC cal diferenciar el cas d'un centre que s'inicia de nou del cas d'un animador que s'inicia en un centre militant. 3.1 Centre que s'inicia en el MIJAC Dins d'aquesta possibilitat podem distingir entre el grup que vol començar a fer una tasca preferent amb infants i opta pel MIJAC, i el centre que, tot i que ja funciona, opta per iniciar-se a la dinàmica pròpia del MIJAC. Sigui un cas o l'altre podem parlar de diferents passos: a) Etapa de discerniment En aquesta etapa l'iniciador pren contacte amb el grup que demana la iniciació, ja sigui amb tot el grup o bé individualment (sobre tot si ja hi ha algú que ha assumit la funció de responsable), i es valora la realitat existent amb l'equip diocesà de cara a tenir en compte els següents punts: -

-

-

Per què i per qui demanen la Iniciació, i assegurar-se que hi ha una realitat eclesial a darrera que recolza la iniciativa. Saber quin és el punt de partença en el que es troba el grup que demana la iniciació, per tal de veure el nivell d'implicació i dedicació als infants. Proximitat d'aquell centre a altres realitats de MIJAC per veure la possibilitat de coordinació. Valorar la disponibilitat que hi ha per part de tots per establir un calendari de trobades. Saber a quin nivell de cohesió es troba el grup: dinàmica de treball, revisions, experiència eclesial... Comprovar la consciència i vivència de fe, i la militància cristiana que hi ha. Valorar quins compromisos assumeixen com a grup, que els ajudin en el servei als altres i en la seva formació militant cristiana. Valorar la realitat marginal que hi ha al lloc on es vol incidir i els plantejaments que s'han fet per atansar-s'hi.

Aquesta etapa de discerniment, per la seva pròpia raó de ser, ha de ser breu i ha de marcar les línies d'actuació de la iniciació, per això és molt important valorar les possibilitats de continuïtat que ofereix la 18


Document d'iniciació d'animadors

nova realitat. Aquest pot ser el criteri fonamental per discernir quin centre cal iniciar, en el cas que hi hagués més d'un centre i no es poguessin atendre totes les peticions. Aquest criteri es basa en: -

L'existència d'una realitat eclesial que recolzi el procés del grup que es vol iniciar. L'equilibri personal dels joves que volen iniciar-se. La disponibilitat a créixer en el treball en equip, en l'experiència de fe, en el compromís militant. La seva sensibilitat vers els infants i la seva capacitat d'apropars'hi. La perspectiva de continuïtat de l'equip com a tal. La vinculació a altres moviments o realitats eclesials que els ajudin a viure la militància en el MIJAC.

b) Etapa de formació de l'equip Un cop s'han clarificat les motivacions i possibilitats de grup que s'inicia s'han de marcar els següents objectius:  

Passar de consciència de grup a consciència d'equip. Revisar la situació de cadascú davant l'oferiment del MIJAC. Provocar el compromís personal de tots i cadascú en el procés que s'inicia.

Per portar a terme aquests objectius l'iniciador/a ha de plantejar clarament: -

-

Els objectius que pretén la iniciació en aquell centre. La dinàmica que cal seguir i què és el que implica. Iniciar unes persones concretes en la tasca de consiliari, responsable i iniciador i fer-los un seguiment especial. La relació amb altres realitats que s'inicien, segons els moments i possibilitats que es vegin i la coordinació diocesana que s'estableixi. Moments que facilitin la convivència, el compartir i revisar la vida de l'equip. Qüestions que els ajudin a preparar-se per a la seva tasca d'animadors i que contrastin els seus plantejaments amb els del MIJAC: o Per què vols treballar amb infants? 19


Document d'iniciació d'animadors

o o o o o o o

Com creus que són els infants del teu centre? Quin tipus d'animador creus que els infants s'estimen més de tenir? Quines necessitats creus que tenen els infants del centre? Què estàs disposat a aportar de tu per ajudar-los? Quines actituds de l'animador ajuden a l'infant? Per què? Quins dubtes i dificultats tens en el terreny de la fe? Per què vols treballar en un moviment cristià?

c) Etapa d'iniciació a la militància Després que l'equip prengui consciència de l'originalitat que es demana al MIJAC, s'ha de treballar l'etapa pròpiament de la iniciació a la militància. És en aquesta etapa on es plantegen els següents objectius: -

Treballar la militància cristiana a nivell general, (sobretot si no tenen cap referència d'una comunitat eclesial) i a nivell concret tal com es viu al MIJAC. Ajudar-los en el procés de descoberta del món infantil. Descobrir la dimensió educativa de l'acció transformadora, l'estil propi del MIJAC. Optar de manera concreta pel MIJAC. Assumir vitalment l'organització del MIJAC. Treballar la Revisió de Vida. Acompanyar (si no s'havia començat encara) un grup d'infants.

L'iniciador/a ha de tenir ben present la importància d'aquesta etapa i per això haurà d'exigir uns mínims: que l'equip hagi assumit les etapes anteriors i que cada iniciand tingui una maduresa personal (els Criteris d'Iniciació estableixen almenys 18 anys). Per tal d'aconseguir aquests objectius cal que l'iniciador: -

Doni elements que ajudin a observar la seva vida amb ulls de fe. Faciliti el contacte amb altres joves que ja estan immersos en la dinàmica del MIJAC. Ajudi a observar directament la vida d'un grup d'infants en el MIJAC, a casa seva, en el col·legi, al carrer, amb els amics..., a saber-la valorar i analitzar quines influències condicionen la seva conducta i quines conseqüències se'n deriven, tenint en compte què hi diu la psicologia evolutiva. 20


Document d'iniciació d'animadors

Caldrà que aprenguin a respondre davant les conductes dels infants. Saber donar una resposta crítica, cristiana. Saber il·luminar-los amb els ulls de la fe (veure la resposta de Jesús davant situacions semblants). Per tot això l'iniciador haurà de: -

-

-

-

-

Ajudar-los a conèixer les eines que té el MIJAC per treballar els reptes que han trobat. Aprofundir en les implicacions que té aquesta anàlisi per a ells, com a educadors. Quins valors s'hi juguen, quines actituds cal canviar. Ajudar-los a descobrir el contingut educatiu del MIJAC: l'acció transformadora a través de la qual l'infant realitza, revisa i celebra allò que viu amb els seus companys. Qüestionar, partint de les accions dels infants, els següents aspectes: o Amb quin estil educatiu treballa el MIJAC? o Quines actituds i comportaments cal canviar com a educadors? o Quin protagonisme assumeixo en la meva vida personal? Quin estil educatiu tenia Jesús amb els apòstols? o Quina és la visió que té el MIJAC dels infants? o De quina forma som presents a l'interior de l'Església? Fer monografies d'accions fetes pels infants, participar en la Campanya del curs, revisar el testimoni dels infants que han agafat responsabilitats al centre, fer quadern d'animador... Totes aquestes eines ajuden a conèixer i aprofundir en l'estil educatiu del MIJAC. Introduir els iniciands en els estudis d'Evangeli. Veure l'organització del MIJAC com una eina que ajuda a concretar a l'interior de l'Església el compromís educatiu i evangelitzador dels infants. Cal qüestionar els animadors amb: o Quines necessitats té el nostre centre? o Amb quines persones i mitjans hi podem respondre? o Podem compartir la nostra experiència amb altres centres? o Quins recursos econòmics tenim, quins necessitem? o Quina és l'organització catalanobalear del MIJAC? o Quina és la postura de Jesús davant les necessitats? 21


Document d'iniciació d'animadors

d) Etapa de militància Tot el procés descrit s'acaba amb el pas a la militància del centre que s'ha iniciat. Aquest pas demana que: -

-

-

-

L'iniciador revisi amb l'equip diocesà d'iniciació formació la realitat del centre, i decideixin conjuntament presentar el nou centre a l'Assemblea diocesana d'Animadors per fer el pas a la militància. L'equip del centre expliqui a l'Assemblea diocesana d'Animadors el seu procés i la seva voluntat de passar a la militància. L'Assemblea ratifiqui el pas a la militància del nou centre. EI centre, amb ajuda de l'iniciador redacti el seu Projecte Educatiu, que serà la línia d'actuació que identificarà orientarà la seva dinàmica i acció. L'iniciador resti atent a la marxa del centre un cop aquest hagi passat a militant, i si cal es faci present en alguns moments claus de la vida de l'equip (programació, seguiment del nou iniciador...) EI centre, ja militant, participi de manera regular en totes les esferes del Moviment. L'equip compleixi els mínims que demani la legislació vigent (titulacions d'animadors, assegurança de centre...)

3.2 Jove que demana iniciació en un centre militant Tot i que també en aquest cas podem parlar de les mateixes etapes que assenyalàvem en el cas d'un centre que s'inicia, la iniciació d'un jove en un centre militant té unes característiques concretes, per la proximitat de la realitat militant que l'envolta. a) Etapa de discerniment És com dèiem abans, la presa de contacte entre el jove que vol iniciar-se i l'iniciador que l'ha d'acollir. Es plantegen aquests objectius: -

Conèixer les motivacions personals per les quals el jove vol iniciar-se. Concretar la disponibilitat a treballar en la dinàmica del MIJAC.

L'iniciador planteja: -

EI seguiment personal del jove iniciand per conèixer la seva 22


Document d'iniciació d'animadors

-

maduresa personal, les seves inquietuds i il·lusions, les raons de fons per estar en el MIJAC, la seva vinculació o no en una realitat eclesial... Concretar la seva disponibilitat de temps (per assistir a reunions, per coordinar-se amb els altres, per participar en sortides d'iniciació) i de formació (per progressar en la fe, en el coneixement dels infants, en les Conviccions del MIJAC, en l'opció pel MIJAC).

b) Etapa de vinculació a l'equip Clarificades ja la intencionalitat i la disponibilitat de l'iniciand, l'iniciador plantejarà: -

L'acompanyament personal de l'iniciand. EI compromís de l'iniciand per viure aquest procés. La coordinació amb altres realitats d'iniciació. La vinculació a l'equip d'animadors del centre.

L'iniciador anirà concretant aquest objectius a través del següents passos: -

Plantejament del que pretén la iniciació i el que suposa per l'iniciand. Calendari de reunions, trobades... Plantejament d'una dinàmica que el vagi introduint en l'equip d'animadors del centre.

c) Etapa d'iniciació a la militància És l'etapa, com assenyalàvem també abans, on es planteja de manera progressiva la identitat del MIJAC. Els objectius i passos a seguir queden marcats en l'apartat d'iniciació d'un centre. EI procés acaba quan l'iniciador constata que: -

L'iniciand ha assumit els continguts i les actituds educatives i evangèliques del MIJAC i ha fet una opció pel Moviment. Compleix els mínims de maduresa personal (i té com a mínim 18 anys). L'equip acredita els requisits demanats legalment.

Finalment, l'Assemblea Diocesana d'Animadors, ratifica el seu pas a la militància.

23


Document d'iniciació d'animadors

3.3 Quadre resum de les etapes de la iniciació

Discerniment

Conèixer les raons i la disponibilitat Compromís personal

Formació de l'equip

Relació amb els altres Convivència amb l'equip

INICIAR UN CENTRE NOU

Procés de descoberta del món infantil Iniciació a la militància

Descobrir la dimensió educativa i l'acció transformadora Opció pel MIJAC Assumir l'organització

Discerniment

Conèixer-se i concretar la disponibilitat Acompanyament

INICIAR UNA PERSONA

Vinculació a l'equip

Compromís personal Coordinació

Iniciació a la militància

Anar entrant en la dinàmica del MIJAC

24


Document d'iniciació d'animadors

4.- CONTINGUTS BÀSICS DE LA INICIACIÓ 4.1.- Una mica d'història: els inicis del MIJAC Als anys 50 podem trobar a Catalunya l'aspirantat d'Acció Catòlica destinat a formar els futurs joves militants d'Acció Catòlica. una experiència que queda encara ben lluny de la pedagogia del MIJAC. EI Sr. Bisbe de Barcelona encomana a Mn. Coromines la coordinació d'aquests grups dispersos per les parròquies. Per acompanyar aquesta tasca crea la revista Responsables que després canvia de nom i passa a anomenar-se Revista Mijac. En ella participa Pere Pujolars de Girona, primer consiliari del Mijac actual. Encara, però, no hi ha cap realitat de moviment catalanobalear com la coneixem ara. Alguns centres de Barcelona i Girona entren en contacte amb el MIDADEM per tal d'iniciar un procés que els porti a constituir-se en moviment. Aquest, però, els adreça a que s'iniciïn plegats amb el moviment estatal JUNIOR. La diòcesi de Barcelona envia l'Enric Grases a una missió al Camerun. Allà coneix el moviment francès Action Catholic d'Enfants i al 1974 col·labora com a traductor en una assemblea mundial del MIDADEM. Quan torna d'Àfrica, l'Enric i el Pere Pujolars s'adrecen als centres receptors de la Revista Mijac per posar en marxa la creació d'un moviment d'infants. S'inicien contactes amb el JUNIOR, però els delegats de Girona i Barcelona no volen vincular-se com una diòcesi més sinó com a realitat catalana. Aquesta posició no és acceptada pel JUNIOR, doncs no està permesa als seus estatuts. A poc a poc s'incorporen realitats de Vic i Lleida i l'any 1978, a Manresa, s'aproven les Conviccions i el reglament de funcionament del MIJAC en el qual es defineix com a moviment dels infants que assumeix la tasca evangelitzadora de l'Església. Un any després, al 1979, s'inicia la diòcesi de Mallorca i al 1986 la de Tarragona acabant de consolidar el moviment com a realitat catalanobalear. Més informació al "Correspondència" Any 29 núm. 271-272 GenerAbril 1992.

25


Document d'iniciació d'animadors

4.2.- Conviccions Preàmbul Presentar un Moviment d'una manera clara, concisa i sense ambigüitats, resulta sempre difícil, perquè tot Moviment suposa un estil de vida basat en unes opcions comunes viscudes en una dinàmica militant. Aquest estil de vida afrontat críticament i amb responsabilitat, ens fa viure una tensió entre el que es voldria aconseguir i el que podem fer. Tots dos aspectes són reals i necessaris. -

EI primer estimula, ajuda a veure cap on anem, permet de revisar i valorar per a situar-se, i possibilita l'acció concertada de cara a una eficàcia.

-

EI segon evita de caure en utopies que cremen, ens fa més oberts i comprensius davant la realitat i facilita l'avenç en comú respectant ambients, situacions i punts de partença diversos.

Aquesta tensió es dóna, per tant, en el MIJAC i s'ha palpat a l'hora d'elaborar les seves conviccions. Creiem que només es poden interpretar correctament acceptant aquesta doble dimensió. No són estatuts, sinó constatacions reals que formulen com a punts de referència fonamentals com a objectius a assolir i viure dia rere dia. Així doncs, considerem que el MIJAC existeix en els grups en els quals els nois i noies ja els han experimentats i en són conscients com en aquells grups que es mouen en aquesta direcció ajudats per un equip d'animadors que les han fetes seves.

26


Document d'iniciaci贸 d'animadors

27


Document d'iniciació d'animadors

LES CONVICCIONS PROTAGONISME És un moviment dels Infants i dels preadolescents que tendeix a un veritable protagonisme d'ells mateixos en la marxa del seu Moviment. Per tant no és un Moviment de joves que organitza coses per al temps lliure dels nens i nenes. Aprofita normalment estones lliures per a reunir-se, però l'esperit del Moviment procuren viure'l en tots els marcs de la seva vida: família, escola, amics, barri o poble, llocs de diversió, temps lliure, comunitats, llocs de treballs EI MIJAC és un moviment dels infants, perquè creu que l'infant pot protagonitzar i transformar la seva realitat sota la llum de l'Evangeli i el testimoni i acompanyament de l'animador. l'animador anirà educant aquest protagonisme progressivament ajudant-lo a situar-se davant les coses; a triar els mitjans i les accions més adients; a clarificar i orientar... tot això per a impulsar el seu sentit crític i per tal que prengui decisions que l'ajudin a viure com fill de Déu i ho sàpiga transmetre. ARRELAMENT És un moviment arrelat a la realitat que l'envolta. Per això ha de ser fidel als diversos ambients en què es mou i a la seva realitat de Catalunya. l'acció evangelitzadora no és neutra ni pot fer-se sense tenir en compte els condicionaments i riqueses d'aquells a qui vol arribar per veure-hi la presència de Déu arrelat en la història. És per això que la condició catalanobalear del MIJAC li dóna un to eclesial específic. Cal conèixer el medi cultural que ens envolta, ja que ens és la font principal de transmissió dels valors i cap aquí s'ha d'adreçar l'acció transformadora del MIJAC. Aquesta convicció, doncs, és la base de l'opció educativa i de l'acció transformadora del MIJAC. ACCIÓ TRANSFORMADORA És un Moviment d'acció transformadora que suposa una anàlisi 28


Document d'iniciació d'animadors

prèvia de la realitat .El Moviment vol potenciar les iniciatives dels nois i noies encaminades a actuar en el seu ambient, i a actuar-hi per a transformar-lo. Aquesta acció implica els altres nens i nenes i adults i suposa una anàlisi prèvia que els facilita la descoberta de la realitat que volen transformar. L'acció dels infants en el MIJAC té com a model la mateixa acció de Jesús. És per això que l'acció interpel·la l'actitud de l'Infant envers la família, els amics, l'escola... oferint-li models d'actuació per a viure la seva realitat a la llum de l'Evangeli. L'acció es caracteritza, doncs, per adreçar-se al medi en el que viu l'infant; per donar sentit a un seguit de possibles activitats que van concretant la finalitat i el compromís plantejats (sempre a l'abast de l'infant) i per ser evangelitzadora (vol transformar allò que impedeix la implantació del Regne de Déu). OPCIÓ EDUCATIVA El Moviment és educatiu perquè posseint créixer i auto educar-se globalment com a persones, mitjançant la dinàmica descobertareflexió-acció transformadora. Perquè sigui educativa, l'acció dels nens i nenes ha d'estar acompanyada a la reflexió i els ha de dur de nou cap a l'acció: -

Una acció dirigida a ells mateixos, fent-los capaços de canviar i créixer (conversió)

-

I una acció dirigida també cap els altres i al seu ambient (transformació de la realitat).

És un Moviment evangelitzador perquè vol fer realitat comunitàriament el projecte d'home nou i de món nou anunciat i viscut per Jesucrist, i és per això que és Moviment d'Església. -

És Evangelitzador en la mesura que els nois i noies s'esforcen per descobrir, viure i estendre els valors del Regne de Déu.

I és Moviment d'Església perquè, com l'Església, procura de ser cada vegada més la comunitat de creients en Jesucrist que descobreixen en el món els valors del Regne de Déu i s'esforça en viure'ls i estendre'ls.

29


Document d'iniciació d'animadors

OPCIÓ EVANGELITZADORA És un Moviment evangelitzador perquè vol fer realitat comunitàriament el projecte d'home nou i de món nou anunciat i viscut per Jesucrist, i és per això que és Moviment d'Església. -

És Evangelitzador en la mesura que els nois i noies s'esforcen per descobrir, viure i estendre els valors del Regne de Déu.

-

I és Moviment d'Església perquè, com l'Església, procura de ser cada vegada més la comunitat de creients en Jesucrist que descobreixen en el món els valors del Regne de Déu i s'esforça en viure'ls i estendre'ls.

L'opció evangelitzadora es realitza per la Paraula i per l'Acció. La paraula de Déu il·lumina l'acció de l'Infant en el seu medi i l'acció acosta el Regne de Déu a les realitats que ell viu. L'opció evangelitzadora urgeix el MIJAC a que prioritzi aquelles accions que promouen els valors de les Benaurances (la persona, la pau, la justícia, la solidaritat amb els pobres...) i a fer-ne pregària i celebració. L'animador ha d'ajudar l'Infant a impregnar amb aquest esperit tot el que fa al MIJAC tant amb l'anunci de la Paraula com amb el seu testimoni personal (per tant es demana a l'animador que sigui una persona madura en la fe). OPCIÓ PELS POBRES El Moviment fa una opció preferent pels febles, pels dominats, pels marginats, d'acord amb les directrius de l'Evangeli i de l'Església, ja que el projecte d'home nou i de món nou no és viable en el model de societat dominada per l'egoisme. El Moviment, amb l'Evangeli de Jesucrist als dits no pot excloure a ningú, però tampoc no pot ser neutral. El Moviment s'obre a tothom i vol ajudar tothom. Però per servir realment tothom cal fer una opció clara pels més febles i dominants que veuen els seus interessos injustament subjugats als de minories dominants. l això per dues raons: 1. Perquè (si tenim en compte que la nostra feina és l'extensió del 30


Document d'iniciació d'animadors

Regne de Déu), en el Regne de només hi tenim cabuda si vivim les benaurances de l'Evangeli. 2. Perquè (si tenim en compte que evangelitzar és, bàsicament, viure i estendre els valors del Regne de Déu). Aquests valors no neixen en una realitat assecada radicalment per l'egoisme. Per això el Moviment vol dirigir-se preferentment als nois i noies amb menys possibilitats educatives dels diversos ambients. Jesús demana als seus seguidors la renúncia al guany i els convida a donar-ho i seguir-lo (Lc 18,18ss). Aquesta actitud de despreniment els fa atents als qui passen necessitat i els fa posar l'esperança en Déu i no en les coses materials. Aquesta disponibilitat és la base per valorar la fidelitat a l'Evangeli (Jm 2,14-20). EI MIJAC es planteja aquesta convicció per fidelitat a l'Evangeli i perquè vol arribar a aquells dels qui ningú se n'ocupa. Això suposa per a l'animador restar atent al més marginat del grup o del barri i educar i viure la generositat, el servei, la disponibilitat, la gratuïtat, la humilitat, el despreniment, la solidaritat, el compartir amb tots... L'ANIMADOR: AMIC I TESTIMONI L'animador del Moviment, en relació als nens i nenes del seu grup, és un amic i un testimoni. Acompanya als nens i nenes del seu grup: -

Ajudant-los a expressar-se i a trobar el seu paper.

-

Animant-los i recolzant-los en les seves accions personals i de grup.

-

Essent davant d'ells un testimoni de persona critica i compromesa amb els altres en la construcció d'una realitat nova segons l'Evangeli de Jesucrist.

L'animador és un amic quan sap acostar-se a la vida de l'infant i establir-hi llaços d'amistat sense renunciar a la seva missió educativa (això li demana conèixer-lo: els seus interessos, el seu llenguatge, les seves limitacions...). I n'és testimoni quan sap orientar, acompanyar i donar seguretat a l'infant per la seva maduresa personal.

31


Document d'iniciació d'animadors

4.3.- El projecte educatiu i evangelitzador Les conviccions no es poden quedar en el paper, cal viure-les. Per aquest motiu s'han de concretar de manera que es puguin avaluar a cada Centre amb el Projecte educatiu. Tot aquest projecte educatiu ha de definir: -

EI model de persona i societat d'on es parteix i on es vol arribar.

-

Els valors concrets que es volen educar i la referència evangèlica. L'estil educatiu i la metodologia pels que s'opta.

-

La redacció d'aquest Projecte educatiu servirà per aprofundir i globalitzar cadascun dels elements que s'han anat assimilant en els diferents moments del procés d'iniciació.

4.4.- Paper de l'animador en el MIJAC L'acció educativa i evangelitzadora en el MIJAC demana a l'Animador una doble actitud: ser AMIC i TESTIMONI. Per això l'Iniciador ha d'ajudar el jove a: Partir sempre de la vida dels infants del seu grup. Descobrir els valors que es donen en la vida dels infants i ajudarlos a viure'ls i transmetre'ls. Deixar-se interpel·lar per poder ser fidel a l'estil de vida que volem transmetre. Que no sigui ell el protagonista, sinó que visqui l'alegria que se'n deriva de la seva tasca educativa. No utilitzar als infants com a camp de proves, sinó a entendre la creativitat com a fruit de l'anàlisi de la situació del grup i dels reptes que planteja. No entendre el MIJAC com una ocupació del seu temps lliure, sinó com una opció educativa que li demana un testimoni coherent davant els infants. Viure i transmetre aquests valors: - Protagonisme i responsabilitat: cal facilitar que l'infant es faci seu el moviment des del primer moment i això representa lluitar contracorrent per motivar-lo a que proposi, valori i assumeixi responsabilitats; que es comprometi en accions dins el seu ambient; que compti amb els altres i que tot això ho reflexioni i ho celebri a la llum de l'Evangeli. 32


Document d'iniciació d'animadors

Austeritat i sentit solidari: cal transmetre a l'infant la consciència de grup que l'ajudi a viure el sentit comunitari de la pròpia vida i de la fe en Jesús; la sensibilitat envers les mancances socials que l'envolten; el sentit solidari que es desprèn de les benaurances; la Pobresa del qui necessita aprendre. - Arrelament: cal ajudar a l'infant a que s'apropi al món i la cultura que l'envolta amb amor, sentit crític i actitud d'aprendre. Treballar la dinàmica de la Revisió de Vida amb els infants, ajudant-los a referir el que veuen i el que fan a la persona de Jesús. Acompanyar personalment el procés de l'infant, facilitant que l'infant assumeixi respostes personals i pugui madurar en el Compromís Cristià. Per això cal que el jove: - Pugui oferir un model de persona conseqüent, que serveixi com a punt de referència basat en l'Evangeli, les Conviccions, i l'Esperit Cristià. - Mostri una fe que dóna ple sentit a la seva vida. - Ajudi a reflexionar la vida de l'infant individualment i en grup: les seves experiències, emocions, problemes... - Conegui els trets fonamentals de psicologia infantil. - Disposi de temps gratuït per estar amb l'infant i el grup. - Es deixi acompanyar per altres Animadors de l'Equip que li puguin aportar altres testimonis. Afrontar els reptes que comporta acompanyar els infants. Aquests reptes poden venir donats: - Pel ritme de creixement divers de cada infant i cada grup. - Per haver d'acceptar la diferència real de l'infant respecte a l'Animador. - Per la temptació d'exigir fruits en una tasca que ha de ser gratuïta (respectant el procés i la llibertat de cada infant). - Per experimentar les pròpies inseguretats i buits com a persona. - Per no tenir present que la seva tasca és una missió encomanada que ha de compartir amb l'Equip. -

33


Document d'iniciació d'animadors

-

Per oblidar que la seva tasca és fonamentalment estimar l'infant que acompanya, sense mesura i sense angoixes.

Fer una lectura creient de la vida de l'infant. L'iniciador/a dóna al jove elements que l'ajudin en la seva tasca: el mètode de Revisió de Vida; el seguiment personal; el quadern de l'Animador:

34


Document d'iniciació d'animadors

4.5.- El món infantil 4.5.1. La descoberta del món Infantil Aquesta descoberta ha d'ajudar a copsar la identitat del MIJAC: L'iniciador/a ha d'ajudar el jove a veure en l'infant una persona que participa de les contradiccions i dels valors presents en el medi que viu; aquestes contradiccions el porten a ser company i egoista; creient i indolent; alegre i poc esperançat. L'iniciador/a ha d'ajudar el jove a veure l'infant com a militant capaç de veure, jutjar i actuar en el seu medi; capaç d'agrupar-se i organitzar-se per fer-ho i capaç d'implicar a altres infants. L'iniciador/a ha de convidar el jove a treballar en el MIJAC, en una proposta educativa i evangelitzadora que ajuda els infants a créixer progressivament en la llibertat partint dels seus interessos i del seu llenguatge; el joc (on viu certs valors i fa pinya) i les activitats (on és creatiu, s'autorealitza i s'integra en el medi on viu). L'iniciador/a utilitzarà, doncs, les Monografies d'accions fetes pels infants; el Quadern de l'animador; la Campanya; les Fitxes d'observació...

4.5.2. Etapes I procés d'un grup al MIJAC Esquemàticament podem descriure el procés que segueix un grup en el MIJAC amb les següents etapes, tot remarcant que no tenen perquè donar-se d'una forma lineal ni automàtica. En cada etapa cal tenir en compte els objectius que es volen treballar; les característiques pròpies; el procés que va fent el grup i l'actitud educativa de l'animador. 

Etapa de convocatòria dels infants. EI Mijac convoca els infants a participar del Moviment EI grup comença a crear-se. Aquesta etapa es caracteritza perquè el grup es posa en dinàmica d'acció i l'animador acompanya al grup. Etapa de formació. Es tracta de fer una comunitat d'amics assumint les responsabilitats que van sorgint. L'animador ajuda a triar una acció coherent amb les conviccions del MIJAC. Etapa de consolidació I aprofundiment: s'assumeix l'estil de vida del ' moviment: actuar a la llum de l'Evangeli amb l'ajut del testimoni i l'acompanyament de l'animador. 35


Document d'iniciació d'animadorsEtapa d'interiorització. És el moment final i de valorar el procés seguit. L'animador ofereix una alternativa de pastoral juvenil.

4.6 - L'organització dels infants dins el Moviment Els grups d'infants EI grup d'infants és la base amb la que treballa el Mijac. En ell es viuen els valors proposats, es fa experiència de comunitat i de moviment i l'infant se sent protagonista preparant, fent revisant i celebrant les accions. És també la base de tota l'organització. Els grups es troben per celebrar allò que viuen al Mijac i per visualitzar la dimensió eclesial del Moviment en les trobades, les campanyes, els aplecs conjunts... Les coordinadores de centre Els centres tenen una coordinadora d'infants, on hi són representats tots els grups. Els nens en són els protagonistes i mitjançant les coordinadores es dinamitza la vida del centre. Les coordinadores diocesanes Tots els centres comparteixen i treballen conjuntament a través de les coordinadores diocesanes, que s'encarreguen de realitzar, revisar i celebrar activitats i accions conjuntes, i treballar el lema i la campanya de manera coordinada dins de la diòcesi. L'equip CAJIM L'equip Cajim és el motor del Moviment, integrat per infants de totes les diòcesis. L'equip prepara i coordina les Assemblees catalanobalears d'Infants, on s'escull el Lema, que més tard cada Assemblea Diocesana d'infants s'encarregarà de concretar en la Campanya diocesana.

36


Document d'iniciaci贸 d'animadors

37


Document d'iniciació d'animadors

4.7.- L'organització del Moviment L'organització del MIJAC és un element flexible, al servei de les necessitats del Moviment, amb el qual es pretén ésser fidel a les Conviccions del MIJAC i tenir esperit eclesial. Per tant l'organització del MIJAC és: Un element educatiu que pretén fer un servei joiós i gratificant al servei de l'Església. Dels infants, que parteix del seu grup, on es dóna d'una manera senzilla i més o menys espontània i s'obre al Centre on comparteixen el que fan i viuen, i es coordinen de manera més estable amb l'acompanyament de l'animador; s'obre a la Diòcesi, on comparteixen algunes realitats (revista, campanya...) i fan experiència eclesial, i finalment s'obre a l'àmbit catalanobalear, on s'intenta donar una missió més àmplia al seu protagonisme. Acompanyada i animada pels animadors amb un doble objectiu: enfocar-la positivament (que sigui transformadora, viva, no estancada, oberta i solidària) i per evitar defectes, angoixes, imposicions, estructures carregadores i buides... Dels animadors: - AI Centre: on es treballa fonamentalment en equip, repartint les tasques que se'n deriven: responsable de centre, iniciador, consiliari, coordinador, ecònom... - A la Diòcesi: coordinant les funcions bàsiques del Moviment, mitjançant l'Assemblea d'animadors, la Comissió Diocesana (formada), i els diferents Equips diocesans, que tots plegats vetllen pel funcionament, la identitat i la iniciació-formació dels centres que formen la diòcesi. - A Catalunya: amb l'Assemblea catalanobalear d'animadors, el Consell, els equips de Consiliaris i d'Iniciadors i l'Equip Permanent (format pel responsable catalanobalear, el consiliari, l'iniciador, el coordinador d'infants, l'ecònomsecretari) que donen la consciència àmplia del Moviment català. L'organització, facilita doncs, la participació i el protagonisme de cadascú i ajuda a: 38


Document d'iniciació d'animadors

-

Fer una experiència eclesial i joiosa al servei dels altres. Assegurar la identitat evangelitzadora del Moviment. Compartir el que fem en tots els àmbits. Tenir un punts evangèlics i testimonials comuns.

39


Document d'iniciació d'animadors

4.8 L'economia del Moviment EI model que el MIJAC té com a referència és el model de Jesús, i intenta fer-lo realitat en tots els seus àmbits, també en el de l'economia. És per això que el Moviment disposa d'uns criteris econòmics que ens ajuden a assolir aquesta tasca. Els criteris estan dividits en tres camps: els criteris educatius-evangelitzadors, els criteris financers i els criteris comptables. Tots ells estan encaminats a assolir els valors del Regne de Déu, potenciant la solidaritat, la generositat i la dimensió comunitària del que tenim i fem. Aquests criteris s'han de tenir en compte en tots els àmbits del Moviment: en l'economia dels grups d'infants, en la vida dels centres, les activitats diocesanes i en els pressupostos catalanobalears que serviran per garantir i potenciar la vida del Moviment.

40


Document d'iniciació d'animadors

4.9 Mitjans del Moviment

4.9.1. La Revisió de vida La revisió de vida ajuda els infants a donar una mirada més en profunditat al seu món i a la crida que Deu ens fa. Per això esdevé: -

Una eina metodològica de treball que els ajuda a situar-se; cercar criteris d'anàlisi; assumir i revisar compromisos; seguir el model de Jesús; fer pregària i celebrar la seva vida.

-

Un estil de vida que els mou a mirar la seva realitat amb els ulls de la fe i valorar-la amb esperança i decisió.

-

Esperit que dinamitza les ganes de viure i la fe de l'infant.

Suposa tres moments que l'animador ajuda a aprofundir: 41


Document d'iniciació d'animadors

-

Veure o prendre consciència dels fets; les persones implicades i les actituds viscudes i les conseqüències que se n'han tret, a partir de: descobertes, gimcanes, entrevistes, fòrums, enquestes.

-

Jutjar o revisar a la llum de l'Evangeli quins valors proposa Jesús i deixar-se interpel·lar, a partir de: la lectura de l'Evangeli, celebracions, muntatges, testimonis... Cal vetllar perquè les lectures siguin de caire narratiu; perquè quedin clares les actituds dels personatges que surten en el text; ressaltar i explicar la idea central; analitzar el procés de l'acció; relacionar L'Evangeli amb la vida del grup; fer silenci i pregària. Sempre amb un llenguatge i dinàmica adients a l'infant.

-

Actuar o posar en pràctica (de manera concreta i avaluable) el compromís derivat dels moments anteriors.

4.9.2. L'acció i les activitats L'acció engloba les activitats: és fruit d'un plantejament previ en el grup i cerca una finalitat determinada que es pretén aconseguir de manera engrescadora i il·lusionada. Com que es preveu que durarà un temps, les activitats puntuals aniran responent a diversos moments de l'acció, que es viu en clau de revisió de vida. L'acció és confrontada d'aquesta manera amb la Paraula de Déu, que la il·lumina i li dóna esperança. No té perquè ser un muntatge, sinó quelcom senzill que respongui a la vida del grup i que ajudi a fer present el Regne de Déu en el seu medi. 4.9.3. La campanya La Campanya és el mitjà que utilitza el Moviment per dur a terme les prioritats del curs tot partint de les accions presses en el curs anterior i de la vida dels grups. La Campanya pretén: -

Viure intensament les prioritats pensades i la dimensió de Moviment.

-

Sistematitzar els objectius i la vida del grup en clau d'acció.

-

Arribar a altres infants fora del Moviment.

També suposa: -

Una anàlisi prèvia que porti a accions transformadores.

-

Que tots ens sentim implicats (animadors i infants). 42


Document d'iniciació d'animadors

-

Una metodologia concreta: ha de tenir una programació englobadora i un itinerari determinat i no ha d'estar en funció dels fruits aconseguits, sinó del procés treballat que ens ha portat amb joia fora del grup i ens ha posat en moviment.

AI MIJAC creiem que els infants són els primers agents de l'evangelització del seu món infantil. I la Campanya és l'eina més útil que tenim. 4.9.4. El joc EI joc és un dels mitjans per què l'infant expressi i ompli tots els aspectes de la seva persona. L'infant juga a créixer i creix jugant. EI joc és útil i necessari. Per mitjà del joc podem iniciar una revisió de vida o aconseguir una acció. 4.9.5. Altres recursos metodològics (infants) -

La revista: és un element amb el que, si respon a allò que volem, els infants poden visualitzat i compartir la realitat del Moviment i motivar-se a participar-ne i organitzar-se solidàriament: redactant articles, confeccionant la revista, pagantla...

-

EI quadern de grup el grup recull la seva vida de diferents maneres (llibreta, mural, muntatge audiovisual...) de cara a reflectir el procés que fa el grup, poder revisar-lo i compartir-lo amb els altres (revista).

-

Les trobades diocesanes: són el mitjà habitual per celebrar el final de la Campanya, que preparen els infants per mitjà de les seves coordinadores. És un moment per compartir festivament la vida dels grups, les accions fetes i la dimensió eclesial del Moviment.

43


Document d'iniciació d'animadors 5.-

QUADRE RESUM

La història i els orígens del Moviment són el punt de partida i alhora de referència dels nous animadors Protagonisme EI MIJAC: és dels nens, cal ajudar-los a ser-ne capaços Arrelament EI nen aprèn a conèixer, estimar i evangelitzar el seu medi Acció Descobreix el medi on viu el nen i dóna sentit a les activitransformadora tats, és evangelitzadora i acompanyada per l'animador EI MIJAC va educar persones responsables i Opció educativa compromeses, oferint l'Evangeli com a punt de referència Opció Es realitza per la Paraula i l'acció evangelitzadora Opció pels Per fidelitat a l'Evangeli el MIJAC resta al costat dels pobres pobres Amic i testimoni L'animador coneix, estima i comparteix la vida de l'infant Concret Permet avaluar si som fidels a les Conviccions PROJECTE Document que defineix quin model de persona i societat es EDUCATIU Document de referència vol, els valors, l'estil educatiu i la metodologia Parteix de l'infant i en va descobrint els valors, Cal que l'animador es deixi interpel·lar, sense prendre el PAPER DE Amic i testimoni protagonisme pels infants. L'animador és responsable, L'ANIMADOR solidari, madur, dóna testimoni, viu la fe, fa acompanyament personal i afronta els reptes L'infant és És protagonista i aprèn a ser crític amb la realitat que persona l'envolta L'infant és Pot ser protagonista en el si de l'Església EL MÓN creient INFANTIL L'Infant és És capaç de veure-jutjar-actuar-celebrar en el seu medi militant L'animador Opció educativa i evangelitzadora a partir de l'infant opta pel MIJAC Potencia el seu protagonisme i els ajuda a descobrir tots Infants els infants ESTRUCTURA DEL L'organització del MIJAC és una eina al servei del MOVIMENT Animadors Moviment, i facilita la participació i el protagonisme de cadascú Encaminats a assolir els valors del Regne de Déu, Els criteris ECONOMIA potenciant la solidaritat, la generositat i la dimensió d'economia comunitària del que tenim i fem Es un estil de vida, que ajuda a l'infant a situar-se i ser La RdV crític amb el seu medi, transformant la seva pròpia vida L'acció i les MITJANS activitats DEL MOVIMENT La Campanya i El Moviment disposa de diferents eines que ajuden l'animador en la seva tasca educativa amb els infants el lema LES CONVICCIONS

HISTÒRIA

EI joc, els quaderns

44


Document d'iniciació d'animadors

6.- BIBLIOGRAFIA La Revisió de Vida amb Infants. Materials de Formació núm. 5. MIJAC de Catalunya i les Balears. Descoberta del món infantil. Materials de Formació núm. 6. MIJAC de Catalunya i les Balears. Procés a la Militància dels infants en el MIJAC, 1993. EI MIJAC, una oportunitat per actuar. Col·lecció de Documents Bàsics. MIJAC de Catalunya i les Balears, 1983. L'Animador que volem. Materials de Formació núm. 1. MIJAC de Catalunya i les Balears, 1988. Conviccions del MIJAC de Catalunya i les Balears. Col·lecció de Documents Bàsics. MIJAC de Catalunya i les Balears. Document de Criteris d'Economia (document d'ús intern del MIJAC, aprovat en l'Assemblea Catalanobalear de Setembre de 1997). La RdV amb infants. Eines de formació CCME 5.

44

45


Document d'iniciació d'animadors

SUMARI

1.- Conceptes Bàsics ....................................................................... 6 1.1.- Objectius de la iniciació ..................................................... 6 1.2.- Què es demana a l'iniciador................................................ 7 2.-Document de criteris d'iniciació ................................................. 9 2.0.- Introducció.......................................................................... 9 2.1.- Criteris sobre la figura de l'iniciador-formador en un centre en iniciació i en un centre militant............................................ 10 2.2.- Criteris per acollir nous centres en iniciació i nous animadors en iniciació .............................................................. 12 2.3.- Criteris sobre el procés de la iniciació: centres en iniciació i animadors en iniciació ............................................................ 14 2.4.- Criteris pel pas a la militància: centres en Iniciació i animadors en iniciació .............................................................. 15 2.5.- Criteris per a la desvinculació de centres en iniciació en crisi............................................................................................ 16 2.6.- Criteris pel pas a la iniciació o la desvinculació de centres militants en crisi........................................................................ 17 3.- Les diferents etapes en la iniciació.......................................... 18 3.1 Centre que s'inicia en el MIJAC ......................................... 18 3.2 Jove que demana iniciació en un centre militant ................ 22 3.3 Quadre resum de les etapes de la iniciació ......................... 24 4.- Continguts bàsics de la iniciació ............................................. 25 4.1.- Una mica d'història: els inicis del MIJAC........................ 25 4.2.- Conviccions ...................................................................... 26 4.3.- El projecte educatiu i evangelitzador ............................... 32 4.4.- Paper de l'animador en el MIJAC..................................... 32 4.5.- El món infantil.................................................................. 35 4.6 - L'organització dels infants dins el Moviment................... 36 4.7.- L'organització del Moviment............................................ 38 4.8 L'economia del Moviment .................................................. 40 4.9 Mitjans del Moviment......................................................... 41 5.- QUADRE resum...................................................................... 44 6.- BIBLIOGRAFIA..................................................................... 45 46


Document d'iniciaci贸 d'animadors

47


Document d'iniciaci贸 d'animadors

48

Document d'iniciació d'animadors  

El document sobre el procés d'iniciació de nous animadors al MIJAC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you