Issuu on Google+


ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

←ϖ

[∝&⊕Ι7! ←ω×Ω″&⊕Ι7! ←ψ™ς7! ←ϖ

″Κ ←∀

Bismillâhir rahmânir rahîm.

Ραημ®ν ϖε Ραη⎩μ ολαν Αλλαη’⎬ν ισμι ιλε. 1 - bi ismi allahi 2 - er rahmân er rahîm

: :

Allah’ýn ismi ile Rahmân ve Rahîm olan Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fatiha, açýþtýr. Fatiha, fetihtir. Fatiha, Kur’ân-ý Kerim’deki 114 sureden kullarýn Allah’a yakarýþýný ihata eden tek suredir. 113 tane âyet-i kerimede Allah bize bir þeyler söylerken Fatiha’da; Biz Allah’a ne diyoruz? Biz Allah’tan ne istiyoruz? Fatiha Suresi niçin Fatiha adýný alýyor? Fetihle ne alâkasý var? Çünkü; Fatiha Suresi insanlarýn Sýratý Mustakîm’e, Allah’a ulaþtýran yola nasýl ulaþtýklarýný açýklar. Bu yolun sonu ise Allah’ýn Zat’ýdýr. 7. kata ulaþan insan ruhu, 7. katýn fetih kapýsýndan içeriye girer. Bu kapý, altýndandýr. Zemin katta bulunan devrin imamýnýn dergâhýndaki altýn kapýnýn aynýdýr. Zemin kattaki kapý dergâhtan çýkarak Sýratý Mustakîm’e ulaþmayý, 7. kattaki kapý ise Sýratý Mustakîm’den 7. katýn içine girmeyi nasip kýlar. Ýçeri girmek söz konusu olduðu için altýn zincire kýlýçla vurulmasý üzerine zincirin ikiye ayrýlmasýyla altýn fetih kapýsýnýn açýlmasý ve ruhun 7. kata altýn kapýdan giriþi, fetih gerçekleþir. Bu sebeple 7. kattaki bu altýn kapýya fetih kapýsý denir. Fatiha Suresi de, Sýratý Mustakîm’in bu kesimini ihtiva ettiði için Fatiha adýný almýþtýr.

1

1


Χ⎫ζ − 1

ℜψετ − 2

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mmb b 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! ←± ↔∗ ←ψ™ς←7 ↑φ″Ω↔Ε″7↔! El hamdu lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne).

Ηαμδ; ®λεμλεριν Ραββι ολαν Αλλαη’αδ⎬ρ. 1 - el hamdu

:

2 - lillâhi (li allâhi) 3 - rabbi 4 - el âlemîne

: : :

hamd, övgü, sena, manevî ni’metlere þükür Allah için, Allah’a Rab âlemler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hamd ve þükür Allah’a yapýlan övgüdür. Allah’ýn verdiklerinin karþýlýðýnda Allah’a yapýlan senadýr. Teþekkür istikametinde kullanýlýr. Hamd, bu dünyanýn Rabbine deðil; üç asýl, üç onun karþýtý olarak altý âlemi yaratan, yedinciyi de (Yokluk) yaratmadan sahiplenen Allah’adýr. Hamd, âlemlerin ötesini de ihtiva eder. Hamdin anlamý, þükrün anlamýndan çok daha geniþ bir þuur taþýr. Fizik âlemin ötesinden Allah’ýn insanlara ulaþtýrdýðý ne varsa hepsi hamdi gerektirir. Allahû Tealâ’nýn bu dünya üzerinde insanlara verdiði maddî ihsanlar için Allah’a þükredilir. Allah fizik âlemin fizik standartlarýnda herþeyi verir. Ýnsanlar, Allah’ýn verdiði paraya, mala, evlere, çocuklara herþeye þükredecektir.

2

2


ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ insanlara hamd ile alâkalý neler ihsan eder? “Hamd âlemlerin Rabbinedir” dediðimiz zaman ne olur? Kiþi Allah’a ulaþmayý dilediðinde, Allah kiþinin kalbinde olanlarý iþitir, bilir ve görür. Görür görmez tecelliye baþlar. Bu tecellinin vücuda getirdiði gözlerindeki hicab-ý mesturenin, basar hassasýndaki gýþavetin, kiþinin kulaklarýndaki vakranýn, sem’î hassasýnýn üstündeki mührün, kalbindeki ekinnetin alýnarak ihbatýn konulmasý, kalbin nur kapýsýnýn Allah’a çevrilmesi, göðsünden kalbine nur yolunun açýlmasý, huþûya ulaþmasý, Allah’ýn kiþiye gönderdiði rahmet ve fazl, hamdi gerektirir. Kiþi mürþidine ulaþtýktan sonra ona verilecek olan bütün ni’metler de hamdi gerektirir. Allahû Tealâ’nýn mürþide tâbiiyetten evvel verdikleri ihsan hüviyetindedir. Ne zamanki kiþinin baþýnýn üzerinde devrin imamýnýn ruhu bir ni’met olarak teþekkül ederse Allah’ýn kiþiye verdikleri ni’met adýný alýr. Yeni bir dizaynla artýk mürþide tâbî olup baþýnýn üzerinde devrin imamýnýn ruhu bulunan bir kiþinin Allah’tan aldýðý hediyelerin hepsinin adý rýzkýn ve ihsanýn ötesine taþmýþtýr. Bunlar Allah’ýn ni’metleridir. Ni’metler, maddî ve manevî olarak ikiye ayrýlýr: Manevî ni’metler için Allahû Tealâ’ya hamdedilir. Maddî ni’metler için Allahû Tealâ’ya þükredilir.

3

3


ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

←ϖ[∝&⊕Ι7! ←ω×Ω″&⊕Ι7↔! Er rahmânir rahîm(rahîmi).

Ραημ®ν’δ⎬ρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 - er rahmâni 2 - er rahîmi

: :

kâinattaki her zerreyi idare eden Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nurunun sahibi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn doksan dokuz esmasýndan ikisi, Rahmân ve Rahîm esmalarýdýr. Allah’ýn insan olarak yarattýðý herkese Allah’ýn Rahmân esmasý tecelli eder. Allah’a inanmayan (ateist) bir kiþi de Rahmân esmasýndan istifade eder. Allahû Tealâ insanlarýn yaþamalarý için bir atmosfer yaratmýþtýr; sularýný, yiyeceklerini, gerekli hayvanlarý temin etmiþtir; ihsanda bulunmuþtur. Bunlarý yapan, Rahmân esmasýdýr. Allahû Tealâ, o kiþiye hayat verir, o da yaþar. Hangi günah seviyesinde olursa olsun bütün insanlar Allah’ýn Rahmân esmasýndan faydalanýrlar. Rahmân esmasý herkes için geçerlidir. Rahîm esmasý, kiþinin Allah’a ulaþmayý dilediði noktada baþlayan bir esmadýr. Allah’a ulaþmayý dilemeden evvel Allah’ýn Rahîm esmasý kimse için çalýþmaz. Rahîm esmasýný, Rahmân esmasýndan ayýran standartlar Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar.

4

4


ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mò b z1¡m¤Ûb a1¤Û¢ña ‰ì¢¢ñ ‰ì¢

12/YUSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûý illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun). Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çýkaramam). Çünkü; nefs, mutlaka sui olaný (þerri, kötülüðü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasýyla tecelli ettiði (nefsler) hariç. Muhakkak ki; Rabbim, maðfiret eden (günahlarý sevaba çevirendir). Rahîm (rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye eden)dir. Bütün bu ihsanlar ve bunlarýn ötesi, Allah’ýn Rahîm esmasýyla tecelli eder. Rahîm esmasýyla Allah’ýn gönderdiði rahmetin, fazlýn, salâvâtýn kiþinin iç dünyasýnda görev yapmasýyla kiþi nefs tezkiyesi yapacaktýr. Kiþi daimî zikir yaptýðýnda Allah’ýn verdiði herþey ni’met hüviyetiyle Rahîm esmasýnýn standartlarýný teþkil edecektir. Mürþidden nefret ederken onu, sevgili haline getiren ve kiþiyi ona ulaþtýran, Allah’ýn Rahîm esmasýdýr.

5

5


ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb mb 1¤Û1a¤Ûa ¢ñ ‰¢ñ ‰ì¢ì¢ ò z

⎢ ←ω<∝±Γ7! ← ″Ψ↔< ←τ←7≅↔8 Mâliki yevmid dîn(dîne).

Δ⎩ν γ⎫ν⎫ν⎫ν ΜℜΛ⇑Κ⇑’διρ. 1 - mâliki 2 - yevmid dîne (yevme ed dîne)

:

:

malik, sahip dîn günü, (kiþinin mürþidine ulaþtýðý ve ruhunun Allah’a doðru yola çýktýðý gün)

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada dîn günü, kiþinin Allah’a ulaþmayý dileyerek mürþidinin önünde tövbe ettiði, el öpüp “lâ ilâhe illallah muhammeden resûlallah” dediði ve ruhunun Allah’a doðru yola çýktýðý gündür. Fatiha Suresi: “Âlemlerin Rabbine hamdolsun” diyerek baþlar. Çünkü Allah’ýn gönderdiði rahmet, fazl ve salâvât isimli nurlarýn hepsi bu âlemin dýþýndan gelmektedir. Sýratý Mustakîm üzerinde yapýlan yolculuk da ancak rahmet, fazl ve salâvâtla yapýlabilir. Nefs tezkiyesi olmadýkça fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, gök katlarýnýn anahtarýný ele geçiremez. Geçiremezse ruh Allah’a doðru yolculuðunu yapamaz. Sýratý Mustakîm’e ulaþýp Allah’a ulaþamaz. Fatiha Suresinin bütün âyetleri birbiriyle tam bir uyum halinde ve kiþiyi Sýratý Mustakîm’e ulaþtýrarak, Sýratý Mustakîm üzerinde yolculuðunu yaptýracak olan temelleri kapsar.

6

6


ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Fatihanýn (fethin) gerçekleþmesi için yapýlacak yolculuk süresince hep Allah’ýn, fizik âlemin ötesinden kiþiye göndereceði þeyler hükümferma olur ve Allah’ýn Rahîm esmasý faaliyette olur. Allahû Tealâ, kiþiyi Sýratý Mustakîm’e ulaþtýrana kadar kiþinin Allah’a ulaþmayý dileme talebine paralel olarak attýðý bir tek adýma karþýlýk, 12 ihsanda bulunur. Bütün bu ihsanlar kiþiyi dîn gününe ulaþtýrmak içindir. Dîn günü kiþi, Allah’tan 7 tane ni’met alýr: 1. nimet: Kiþinin baþýnýn üstüne devrin imamýnýn ruhu gelir ve yerleþir. 2. nimet: Kalbinin içine îmân kelimesi yazýlýr. 3. nimet: 3-1- Kiþinin günahlarý sevaba (seyyiati hasenata) çevrilir. 3-2- Allah’ýn o güne kadar verdiði dereceler 1’e 10 iken, o günden itibaren Allah Bakara Suresinin 261. âyet-i kerimesi gereðince 1’e 100 vermeye baþlar. 4. nimet: Ruh vücuttan ayrýlarak Allah’a doðru yola çýkar. 5. nimet: Nefs tezkiyesi baþlar. 6. nimet: Fizik vücut nefs tezkiyesi sebebiyle þeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah’a kul olmaya baþlar. 7. nimet: Kiþinin iradesi güçlenmeye baþlar. Allahû Tealâ dîn gününe, Hakk günü adýný da veriyor. 78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakk(hakku), fe men þâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). Ýþte o gün (mürþidin eli Hakk’a ulaþmak üzere öpüldüðü ve ona tâbî olunduðu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah’a ulaþmayý dileyen) kiþi, kendisini Rabbine ulaþtýran (yolu, Sýratý Mustakîm’i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah’a ulaþan kiþiye Allah), meab (sýðýnak, melce) olur. Meaba (sýðýnaða) ulaþmýþ olan kiþinin ruhu Allah’a ulaþýr. Öyleyse dîn günü, ruhun vücuttan ayrýlarak Allah’a doðru yola çýktýðý gündür. Allahû Tealâ’nýn beyan ettiði dîn günü, insan ruhunun vücudundan ayrýlarak Hakk’a doðru yola çýktýðý, Hakk günüyle ayný gündür.

7

7


Χ⎫ζ − 1

ℜψετ − 5

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò ò z zmb  ¡mb 11¤Û¤Ûaa ¢¢ññ ‰ ‰ì¢ì¢ 

⎢↑ω[∝Θ↔Β″Κ↔9 ↔ ≅⊕<←! ↔: ↑φ↑Α″Θ↔9 ↔ ≅⊕<←! Ýyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

(Αλλαη’⎬μ!) Ψαλν⎬ζ Σανα κυλ ολυρυζ ϖε ψαλν⎬ζ Σενδεν ⇑ΣΤ⇑ΑΝΕ ιστεριζ. 1 2 3 4 5

-

iyyâ-ke na’budu ve iyyâ-ke nestaînu

: : : : :

yalnýz sen, yalnýz sana (biz) kul oluruz ve yalnýz sen, yalnýz senden istiane (mürþidimizin kim olduðunu öðrenmek) isteriz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ insaný kul olsun diye yaratmýþtýr: 51/ZARÝYAT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya’budûn(ya’budûni). Biz, insanlarý ve cinleri baþka bir þey için deðil; Bize, kul olsunlar diye yarattýk. Kiþi, Allah’a ulaþmayý dilediði anda 1. kulluk söz konusudur. Düþünce olarak kiþinin kafasýnda Allah’a ruhunu ulaþtýrmak vardýr. Mürþidine ulaþtýðý zaman 2. kulluktadýr. Kiþi mürþide tâbî olduðunda, ruhu orada vücudundan ayrýlarak, Allah’a doðru yola çýkar. Kiþinin ruhu Allah’a ulaþtýðý zaman 3. kulluk söz konusudur. Fizik vücudunu ahsen kýlarak Allah’a teslim ettiðinde 4. kulluk daha sonra daimî zikre ulaþýp, nefsini de Allah’a teslime edince ve 5. kulluk gerçekleþir. Ýhlâs’a ulaþtýðýnda 6. kulluk; iradesini de Allah’a teslim etttiðinde 7. kulluk gerçekleþir.

8

8


ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ýnsanlar dîn günü, Hakk günü Allah’a kul olmak üzere yola çýkmaktadýrlar: 35/FATIR-18: Ve lâ tezirû vâziretun vizre uhrâ, ve in tet’u muskaletun ilâ hýmlihâ lâ yuhmel minhu þey’un ve lev kâne zâ kurbâ, innemâ tunzirullezîne yahþevne rabbehum bil gaybi ve ekâmûs salâh(salâte), ve men tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsih(nefsihi), ve ilallâhil masîr(masîru). Hiç kimse baþkasýnýn günahýný yüklenmez. Eðer (baþkasýný) çaðýrýrsa yüklensinler diye, hiçbiri yüklenilmez. Akrabasý olsa bile. Muhakkak ki sen, ancak Rab’lerine gaybte huþû duyanlar ve namaz kýlanlarý uyarýrsýn. Kim nefsini tezkiye ederse, bunu kendi nefsi için yapmýþ olur. Ve (ruhu) Allah’a döner, varýr. Fatiha Suresi, ruhun Sýratý Mustakîm üzerinde yaptýðý yolculuðu ve fethi tamamlayan bir Suredir. Kur’ân-ý Kerim’in temel Suresidir. “Yalnýz senden istiane isteriz.” Ýstiane yalnýz Allah’tan istenen ve Sýratý Mustakîm’le %100 alâkalý bir yardýmdýr. Ruhun Allah’a doðru yola çýkmasý için kiþi mürþidi önünde diz çöküp, tövbe eder ve devrin imamýnýn ruhu kiþinin baþýnýn üzerine gelir ve kiþinin ruhuna vücudu terketmesini emreder. Ýstianenin nasýl isteneceðini ise Bakara Suresi 45 ve 46. âyetler tarif etmektedir: 2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâþiîn(hâþiîne). (Allah’tan) sabýrla ve namazla yardým (istiane) isteyin. Fakat muhakkak ki bu (HACET NAMAZI ile kiþiyi Allah’a ulaþtýran MÜRÞÝD’i sormak), huþû sahibi olanlardan baþkasýna elbette aðýr gelir. 2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne). O (huþû sahipleri) ki; onlar, Rab’lerine muhakkak mülâki olacaklarýna (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýracaklarýna) ve (sonunda ölümle) mutlaka O’na döneceklerine kesin olarak inanýrlar.

9

9


ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Kiþiyi mürþide ulaþtýracak olan yardým, Allah’tan istenir. Allahû Tealâ bunun zor bir iþ olduðunu ama huþû sahipleri için zor olmadýðýný ifade etmektedir. Sonra da huþû sahiplerini tarif etmektedir: “Onlar yakîn hasýl ederek, kesin olarak, inanýrlar ki ruhlarýný ölmeden evvel mutlaka Allah’a ulaþtýracaklardýr. Ölümden sonra da ruhlarý Allah’a geri döndürülecektir.” Birincisi kiþinin kendi iradesiyle, ikincisi Azrail (A.S)’ýn iradesiyle olmak üzere iki defa ruhun Allah’a dönüþü söz konusudur. Kur’ân’ý bilmeyen dîn adamlarý demektedirler ki: “Ruh vücudumuza hayat veren unsurdur. Bu sebeple Azrail (A.S) gelip, ruhumuzu bizden aldýðý için ölürüz.” Ama Allahû Tealâ “Ölürsünüz ondan sonra Allah’a döndürülürsünüz” diyerek tam aksini ifade etmektedir. Allahû Tealâ Secde Suresinde diyor ki: 32/SECDE-11: Kul yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkile bikum summe ilâ rabbikum turceûn(turceûne). De ki: “Size vekil kýlýnan ölüm meleði, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” Ýnsan vücudundaki elektromanyetik alanlar sona erdiðinde vücudun, ruhu da nefsi de çekme yetkisi kalmaz. Eðer kiþinin ruhu vücudundaysa ruh ve nefs ikisi beraber sigara dumaný gibi vücuttan ayrýlýrlar. Kiþinin ruhu baþýnýn sað tarafýnda nefsi de sol tarafýnda yere paralel olarak, vaziyet alýr. Vücudun herþeyiyle birer kopyasýdýrlar. Ýnsanlar ne zaman ruhlarýný ya da nefslerini görseler kendilerinin aynýsýný görürler. Kiþi öldüðü zaman eðer ruhu vücudundaysa Azrail (A.S)’ýn yardýmcýlarý onu alýp Allah’a götürür. Eðer kiþinin ruhu Allah’a ulaþmýþsa o ruh Allah’ýn katýndan geri gelir. Ölüm melekleri gene onu alýr ve Allah’a götürür. Ýþte bu ikinci dönüþtür. Bakara-46’da Allahû Tealâ’nýn ifade ettiði ruhun ikinci defa Allah’a dönüþü, bu sebepledir. Bakara46, hidayete erenlerin âyet-i kerimesidir. Hidayete ermek ruhun Allah’a ulaþmasýdýr:

10

10


ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

3/AL-Ý ÝMRAN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeþâ’(yeþâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun). Ve sizin dîninize tâbî olandan baþka kimseye inanmayýn. (Habibim) de ki: “Muhakkak ki HÝDAYET, Allah’a ulaþmaktýr. (Ýnsan ruhunun ölümden evvel Allah’a ulaþmasýdýr.) Size verilenin bir benzerinin baþka birine verilmesi (sebebiyle mi) veya Rabbinizin katýnda (sizlerle) tartýþacaklarý için mi (böyle söylüyorsunuz)?” De ki: “Hiç þüphesiz fazl, Allah’ýn elindedir. Onu dilediðine verir.” Ve Allah, VÂSÝ’un ALÎM’dir. (Allah herþeyi kuþatan ve herþeyi bilendir.) 2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yehûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve leinitteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin). Sen onlarýn dînine tâbî olmadýkça (uymadýkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden (asla) razý olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaþmak (var ya) iþte o, hidayettir.” Sana gelen bunca ilimden sonra eðer onlarýn hevalarýna uyarsan andolsun ki; Allah’tan sana ne bir dost ve ne de bir yardýmcý olmaz. Kiþiye mürþidini Allah’tan baþka kimse gösteremez. Bu sebeple istiane sadece Allah’tan istenir. Kiþi hacet namazý kýlar, sabreder, eðer gerçekten Allah’a ulaþmayý dilerse, Allahû Tealâ mutlaka mürþidini gösterir. Ama Allah’a ulaþmayý dilemeyen bir insan “ben Allah’a ulaþmayý istiyorum, Allah bana mürþidimi göstermiyor” diyorsa, o kiþi bilsin ki, Allah sadece Allah’a ulaþmayý dileyenlere mürþidini gösterir. Ýstek olsa Allahû Tealâ mutlaka ona mürþidini gösterir. Çünkü Allahû Tealâ, sadece Allah’a ulaþmayý dileyenlerden engelleri alýr. Ondan sonra kiþi, görür, iþitir, idrak eder ve davete icabet eder. Bu engeller alýnmadýkça kimse davete icabet edemez.

11

11


ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò ò z zmb  ¡mb 11¤Û¤Ûaa ¢ñ¢ñ ‰ ‰ì¢ì¢

↔ϖ[∝Τ↔Β″Κ↑Ω″7! ↔ !↔Ι←±Μ7! _↔9←Γ″;←! Ýhdinâs sýrâtel mustakîm(mustakîme).

(Βυ ιστιανε’ν ιλε) βιζι, ΣΙΡΑΤΙ ΜΥΣΤΑΚ∈Μ’ε ηιδαψετ ετ (υλα⎭τ⎬ρ). 1 - ihdi-nâ 2 - es sýrâte el mustakîme

: :

bizi hidayet et, ulaþtýr Sýratý Mustakîm, Allah’a ulaþtýran yol

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýstiane, Sýratý Mustakîm’e ulaþmak için istenilmektedir. Sýratý Mustakîm, insan ruhunu Allah’a ulaþtýran yolun adýdýr. 6/EN’AM-87: Ve min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sýrâtýn mustekîm(mustekîmin). Ve onlarýn babalarýndan, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeþlerinden onlarý seçtik. Ve onlarý Sýratý Mustakîm’e hidayet ettik (ulaþtýrdýk). 6/EN’AM-88: Zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeþâu min ýbâdih(ýbâdihî), ve lev eþrekû le habita anhum mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). Ýþte bu Allah’ýn hidayetidir. Kullarýndan dilediðini onunla hidayete erdirir. Ve eðer þirk koþsalardý, elbette yapmýþ olduklarý þeyler heba olurdu (boþa giderdi). 4/NÝSA-175: Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhýluhum fî rahmetin minhu ve fadlýn ve yehdîhim ileyhi sýrâtan mustekîmâ(mustekîmen). Allah’a âmenû olanlarý ve O’na sarýlanlarý (sarýlmayý dileyenleri) Allah, Kendinden bir rahmetin ve fazlýn içine koyacak ve onlarý, Allah’a ulaþtýran Sýratý Mustakîm’e (Allah’a ulaþtýran yola) hidayet edecektir, ulaþtýracaktýr.

12

12


ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

15/HÝCR-41: Kâle hâzâ sýrâtun aleyye mustekîm(mustekîmun). Allahû Tealâ þöyle buyurdu: “Ýþte bu, bana yönlendirilmiþ (bana ulaþtýran) yoldur.” Kiþi Allah’a ulaþmayý dilediði andan itibaren 1. Sýratý Mustakîm’in üzerindedir. Daha sonra kiþiyi mürþide ulaþtýran 2. Sýratý Mustakîm’dir. 3. Sýratý Mustakîm, Tarîki Mustakîm’i de içerisine alan 4 tane sebîlden oluþur. Vuslatla, Allah’ýn Zat’ýnda yok olmakla, sýðýnaða sýðýnmakla noktalanýr. Allah’ýn Zat’ýna ulaþmak, Allah’a mülâki olmak, bu Sýratý Mustakîm ile gerçekleþir. Mürþide tâbiiyetle beraber, devrin imamýnýn ruhu kiþinin baþýnýn üzerine gelip, ruhuna vücudu terketmesini emreder. Hangi mürþide tâbî olduysa onu Allah tayin etmiþtir: 16/NAHL-9: Ve alallâhi kasdus sebîli ve minhâ câir(câirun), ve lev þâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne). Ve sebîllerin (dergâhlardan Sýratý Mustakîm’e ulaþan bütün yollarýn yani mürþidlerin) tayini, Allah’ýn üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardýr. Ve eðer O dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Her mürþidin bulunduðu dergâhtan devrin imamýnýn bulunduðu ana dergâha, gözle görülmeyen yeryüzünün sathýna paralel yollar vardýr. Bu yollar “sebîl” adýný alýrlar. Kiþinin ruhunu tâbî olduðu dergâhtan devrin imamýnýn dergâhýna kadar ulaþtýrýr. Bundan sonraki kesim Tarîki Mustakîm adýný alýr. Kiþinin ruhu vücudundan ayrýlýr ve Allah’a doðru yola çýkmak üzere ana dergâha ulaþýr. Fatiha-5 ve sonucunda Fatiha-6 ile Bakara-46 kiþinin ruhunu ölmeden evvel Allah’a ulaþtýrmaya yakîn hasýl ederek kesinlikle inanan kiþileri kapsar. Ýþte bu kesin inancýn sahibi olan insanlar, mürþidlerine ulaþýrlar ve ruhlarýný Allah’a ulaþtýracak olan Sýratý Mustakîm’e, mutlaka ulaþtýrýrlar.

13

13


ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mò b z1¤Û¡mab 1¢ñ¤Û ‰a좢 ñ ‰ì¢

″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↔α″Ω↔Θ″9↔! ↔ω<∝Η⊕7! ↔ !↔Ι←. ↔ω[∝±7≥≅⊕Ν7! ÷ ↔: ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ← Ψ↑Ν″Ρ↔Ω″7! ←η″[↔3 Sýrâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).

Ο (ΣΙΡΑΤΙ ΜΥΣΤΑΚ∈Μ) κι; ⎫ζερλερινε νι’μετ ϖερδικλερινιν ψολυδυρ. ⇐ζερλερινε γαδαπ δυψυλμυ⎭λαρ⎬ν ϖε δαλ®λεττε καλμ⎬⎭λαρ⎬ν (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεμεψενλεριν) ψολυ δεðιλ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

14

-

sýrâta ellezîne en’amte aleyhim gayri el magdûbi aleyhim ve lâ ed dâllîne

: : : : : : : : :

yol ki onlar sen ni’met verdin onlara, onlarýn üzerine baþka, hariç, deðil gadap, öfke duyulanlar onlara, onlarýn üzerine ve dalâlette olanlar deðil

14


ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Sýratý Mustakîm’e ulaþan kiþinin tarifini vermektedir. Kiþi mürþidine ulaþtýðý zaman eðer Allah’a ulaþmayý diliyorsa yedi þahidin huzurunda bu görünür. Devrin imamýnýn ruhu kiþinin baþýnýn üzerine gelir, kiþinin ruhu vücudunu terkedip Sýratý Mustakîm’e ulaþýr. Sadece baþýnýn üzerinde ni’met bulunan yani devrin imamýnýn ruhu baþýnýn üzerinde olan kiþi Sýratý Mustakîm’in üzerindedir. Bu yolculuk, Allah’ýn ihsanlarýnýn ni’mete çevrildiði günün sahibine ait olan bir yolculuktur. Sýratý Mustakîm, Allah’ýn gadap duyduðu kiþilerin yolu deðildir. Allahû Tealâ, Kendi davetine icabet ederek mü’min olanlarýn duasýna, davetine icabet ettiðini ve onlarý irþada kadar götüreceðini ifade etmektedir. Davete icabet edilmesi veya edilmemesi iki âyet-i kerimede çok açýk anlatýlmaktadýr. 13/RAD-14: Lehu da’vetul hakk(hakký), vellezîne yed’ûne min dûnihî lâ yestecîbûne lehum bi þey’in illâ kebâsitý keffeyhi ilel mâi li yebluga fâhu ve mâ huve bi bâligýh(bâligýhî), ve mâ duâul kâfirîne illâ fî dalâl(dalâlin). Hakkýn daveti O’nadýr (Kendisinedir, Allah’adýr). O’ndan baþkasýna davet ettikleri (þeyler), onlara bir þeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun aðzýna, suyun ulaþmasý için avucunu açmýþ kimse gibidir. O (su), ona ulaþacak deðildir. Ve kâfirlerin daveti, dalâletten (su nasýl onlarýn aðýzlarýna ulaþamýyorsa, dalâlette olanlar da hidayete ulaþamaz) baþka bir þey deðildir. 2/BAKARA-186: Ve izâ seeleke ýbâdî annî fe innî karîb(karîbun) ucîbu da’veted dâi izâ deâni, fel yestecîbûlî vel yu’minû bî leallehum yerþudûn(yerþudûne). Ve kullarým, sana Benden sorduðu zaman, Ben muhakkak ki (onlara) yakýným. Bana dua edilince, dua edenin duasýna (davetine) icabet ederim. O halde onlar da Benim (davetime) icabet etsinler ve Bana âmenû olsunlar (Bana ulaþmayý dilesinler). Böylece irþada ulaþsýnlar (irþad olsunlar).

15

15


ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 2

(1) Fatiha Suresi ò z¡mb 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Sahâbe mü’min olmuþlardý; Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olmuþlardý ve irþada ulaþmýþlardý: 49/HUCURAT-7: Va’lemû enne fîkum resûlallâh(resûlallâhi), lev yutîukum fî kesîrin minel emri leanittum, ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrehe ileykumul kufre vel fusûka vel ýsyân(ýsyâne), ulâike humur râþidûn(râþidûne). Bilin ki, içinizde Allah’ýn resûlü var. Þâyet emirlerin çoðunda size uysaydý lânetlenirdiniz. Fakat Allah, size îmâný sevdirdi, kalplerinizde onu (îmâný) müzeyyen kýldý (fazýllarý îmân kelimesinin etrafýnda toplayarak kalbinizi tamamen nurla doldurdu). Size; küfrü, fýský ve isyaný kerih gösterdi. Ýþte onlar, irþada ulaþanlardýr. Ýrþada ulaþmak Bakara-186’da mü’min olmakla baþlar. Mü’min olan kiþi Allah’a ulaþmayý dileyerek kalbine îmân girendir ve bu kiþi Sýratý Mustakîm’in üzerindedir. Sýratý Mustakîm üzerinde olan kiþi Allah’a ulaþmayý dileyip, mürþidine tâbî olduðu zaman ni’met sahibi olur. Allahû Tealâ gadap duyduklarý kâfirlerdir. Kâfir ise Allah’a ulaþmayý dilemeyen, kalbinde küfür kelimesi yazan ve Sýratý Mustakîm üzerinde bulunmasý imkânsýz olan kiþidir. Fatiha-7’nin sonunda “dalâlette olanlarýn yolu deðildir” buyurmaktadýr. Kur’âný Kerim’de aþaðýdaki âyet-i kerimeler Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin dalâlette olduðunu ifade etmektedir: 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. “Muhakkak ki; Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).” de.

16

16


ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

⎣ ≥ϖ≥7! Elif, lâm, mim.

Ελιφ, Λ®μ, Μιμ. 1 - elif, lâm, mim

:

Elif, Lâm, Mim

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu harfler mukattaa harfleridir. Allah’ýn bu surede özel bir sayýsal deðerle kullandýðý harflerdir.

17

17


ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

↔ω[∝Τ⊕Β↑Ω″ς←7

→Γ↑; ∫←ψ[∝4 ∫↔⎯″<↔∗ ÷ ↑ ≅↔Β←Υ″7! ↔τ←7×)

Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).

⇑⎭τε βυ Κιταπ; Ο’νδα ηι⎜(βιρ α⎜⎬δαν) ⎭⎫πηε ψοκτυρ. Τακϖα σαηιπλερι ι⎜ιν βιρ ηιδαψεττιρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

zâlike el kitâbu lâ reybe fî-hi huden li el muttekîne

: : : : : : :

iþte bu, bu kitap yok, deðil þüphe onun hakkýnda, onun içinde, onda hidayet, hidayete erdiren takva sahipleri için

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada takva ve hidayet olmak üzere iki kavram vardýr. Takva kavramýnýn lügat mânâsý çekinmek, sakýnmak ve korkmaktýr. Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de ne zaman takva kelimesini kullanmýþsa, devrimizin âlimleri belki de eski âlimlerin standartlarýna uyarak hep ayný þeyi (Allah’tan korkun, sakýnýn, çekinin) söylemektedirler. Allahû Tealâ’nýn dizayn ettiði takva, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin hidayet yeminleridir. Takvanýn baþlangýcý kiþinin Allah’a ulaþmayý dilediði, âmenû olduðu noktadýr. Kiþi ne zaman Allah’a ulaþmayý dilerse Allahû Tealâ ayný anda kalbindeki bu talebi iþitir, bilir ve görür. Kiþi o anda baþlangýç takvasýnýn da cennetin de sahibidir. Takvayý 7 safhada incelemek söz konusu olmaktadýr:

18

18


ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

1- Kiþi Allah’a ulaþmayý dilediðinde âmenûlar takvasýnýn sahibi olur (3. basamak). 2- Kiþi ne zaman mürþidine ulaþýrsa, onun önünde diz çöküp tövbe ederse o an tâbiiyet takvasýnýn sahibi olur (14. basamak). 3- Kiþi ruhunu Allah’a ulaþtýrýp, Allah’a teslim ettiðinde evvab takvanýn sahibi olur (21. basamak). 4- Ne zaman kiþi fizik vücudunu Allah’a teslim ederse muhsinler takvasýnýn sahibidir (25. basamak). 5- Kiþi nefsini de Allahû Tealâ’ya teslim ettiðinde ulûl’elbab takvasýnýn sahibi olur (26. basamak). 6- Ýrþad olunca (ihlâs) takvasýnýn sahibidir (27. basamak). 7- Ýrade Allah’a teslim edilince bihakkýn takva elde edilir (28. basamak / 5. kademe) Takva, lügat mânâsý itibariyle korkmak, çekinmek anlamýna gelse de aslýnda takva, Kur’ân-ý Kerim’de 28 basamaklýk bir dizaynýn 28. basamaðýn 5. kademesine kadar gelen bir olgunlaþma sürecini ifade eder. Hidayet; insanýn Allah’a ulaþmayý dilemesiyle baþlayan bir vetiredir. 7 tane hidayet, 7 kat cenneti ifade eder. Bir insaný dalâletten kurtaran þey Allah’a ulaþmayý dilemektir. Allahû Tealâ kiþiyi dalâlette býrakmak istediði için, o kiþi dalâlette deðildir, hidayete talip olmadýðý için dalâlette kalmýþtýr. Bütün insanlar dalâlettedir. Hiç kimse yoktur ki baþlangýç itibariyle dalâlette olmasýn. Herkes hayata dalâlette baþlar. Kim Allah’a ulaþmayý dilemiþse, dilediði taktirde dalâlette kalmaktan kurtulur. Dalâletin bittiði yer, bir baþka ifadeyle cehennemin bittiði yer Allah’a ulaþmayý dilediðimiz noktadýr. Bunun alt tarafý yedi kat cehennemdir, üst tarafý yedi kat cennettir. Rad Suresinin 27. âyet-i kerimesi hidayetle dalâletin birbirinden ayrýldýðý noktayý ifade ediyor.

19

19


ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).” Öyleyse Allah’a ulaþmayý dileyenleri kendisine ulaþtýracaðý için, Allah’a ulaþmayý dilediði andan itibaren hidayet baþladýðý için hidayette olmak ya da dalâlette olmak kiþisel talebe baðlý bir olaydýr. Kiþinin serbest iradesi, cüz’i iradesi bu konuda kesin bir rol oynuyor. Kiþi Allah’a ulaþmayý dilerse, iradesiyle böyle bir talepte bulunursa, ancak onlar Allahû Tealâ tarafýndan hedefe ulaþtýrýlýr. 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr).

20

20


ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

↔ ξ×ς⊕Μ7! ↔ Ψ↑Ω[∝Τ↑< ↔: ←⎯″[↔Ρ″7≅←∀ ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ↔ω<∝Η⊕7↔! ↔ Ψ↑Τ←Σ″Ξ↑< ″ϖ↑;≅↔Ξ″5↔+↔∗ _⊕Ω←8 ↔: Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).

Ονλαρ (τακϖα σαηιπλεριδιρ) κι; γαψβε (γαψβτε Αλλαη’α) ⎩μ®ν εδερλερ, ναμαζλαρ⎬ν⎬ κ⎬λαρλαρ ϖε κενδιλερινι ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρδ⎬ð⎬μ⎬ζ ⎭εψλερδεν ινφ®κ εδερλερ (βα⎭καλαρ⎬να ϖεριρλερ).

21

1 2 3 4 5

-

6 7 8 9

-

ellezîne yu’minûne bi el gaybi ve yukîmûne

: : : : :

es salâte ve mimmâ (min mâ) razaknâ-hum yunfikûne

: : : :

o kimseler, onlar îmân ederler ile, ... e gayb, bilinmeyen ve ikame ederler, hakkýyla yerine getirirler, kýlarlar salat, namaz ve o þeyden, ondan onlarý rýzýklandýrdýk infâk ederler, (Allah yolunda) baþkalarýna verirler

21


ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, gaybte yani Allah’ý görmeden Allah’a inananlardan bahsetmektedir. Bu âyette ifade edilen, ikinci takvadýr. Ýnsan iradesini Allah’a teslim etmedikçe Allah’a köle olmadýkça, normal þartlarda Allah’ý görmesi söz konusu deðildir. Kiþi, bihakkýn takvaya kadar Allahû Tealâ’yý göremez. Salâh makamýnýn 7 kademesinden beþincisi, iradenin Allah’a teslim kademesidir. Bu kademede Allah’ýn kalp gözüyle görülmesi ve gaybte olan sistemin artýk ayana dönüþmesi söz konusudur. Burasý bâtýnýn zahir olduðu noktadýr. Ýnfâk iki þekilde olur: Maddî infak, manevî infak. 13/RAD-22: Vellezîne saberûbtigâe vechi rabbihim ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ rezaknâhum sirren ve alâniyeten ve yedreûne bil hasenetis seyyiete ulâike lehum ukbed dâr(dâri). Onlar, sabýrla Rab’lerinin vechini (Zat’ýný, Zat’a ulaþmayý ve Allah’ýn Zat’ýný görmeyi) dileyenler ve namazý ikame edenler, onlarý rýzýklandýrdýðýmýz þeylerden gizli ve açýkça infâk edenlerdir. Ve seyyiati, hasenat ile (iyilikle) savan kimselerdir. Ýþte onlar için, bu dünyanýn (güzel bir) akýbeti (sonucu) vardýr. Burada Allah’ýn kendilerine verdiði rýzký, sýrren ve aleniyeten infâk ettikleri ifade edilmektedir. Rýzýk; Allah’ýn insanlara gýda olarak ihsan ettiði, insanlarýn Allahû Tealâ’dan direkt ihsan olarak aldýðý noktadaki herþeydir. Allah’ýn insanlara yemek için verdiði hayvanlar, bitkiler, otlar, denizdeki, havadaki herþey rýzýktýr. Bir insan o rýzký aldýktan sonra baþkalarýna onu, rýzýk olarak vermek yetkisinin sahibi deðildir. Rýzýk vermek Allah’a mahsustur. Bir insan Allah’tan aldýðý rýzký baþkalarýna verdiðinde bunun adý infâktýr. Bir kiþi baþka insanlara infâk ettiði zaman onlarý, Allah’ýn rýzkýndan nafakalandýrmýþ olur. Takva sahibi olmanýn vasýflarýndan bir tanesi de mutlaka Allah’ýn verdiklerinden infâk etmektir. Takva sahibi olanlar, zekât vererek infâk etmektedirler. Öyleyse en güzel standartlarda bir sonuçla karþý karþýyayýz: Allah’ýn verdiði rýzký baþkalarýna zekât ya da sadaka olarak, hangi þekilde verir-

22

22


ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

sek verelim onlarý rýzýklandýrmýþ olmayýz. Onlarý infâk etmiþ oluruz, nafakalandýrmýþ oluruz. Bu, fizik standartlarda maddî infaktýr. Fizik vücudumuz zikir yaptýðý zaman Allah’ýn gönderdiði rahmet-fazl ve rahmet-salâvât ikili nurlarý göðsümüze gelir. Oradan Allah’ýn göðsümüzü yararak açtýðý yoldan nefsimizin kalbine ulaþýr. 6/EN'AM-125: Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeþrah sadrehu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudýllehu yec’al sadrehu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne). Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaþtýrmayý dilerse onun göðsünü yarar ve (Allah’a) teslime (Ýslâm’a) açar. Kimi dalâlette býrakmayý dilerse, onun göðsünü semada yükseliyormuþ gibi daralmýþ, sýkýntýlý yapar. Böylece Allah, mü’min olmayanlarýn üzerine pislik (azap, darlýk, güçlük) verir. Ve nefsimizin kalbine Allah’ýn yazdýðý ÎMÂN kelimesine fazýllar yapýþarak kalbi fazl nurlarý iþgal etmeye baþlar. Zikri yapan fizik vücuttur ama nurlar nefsin kalbinde toplanmaktadýr. Ýþte bu fizik vücudun nefsi nurlarla infâk etmesidir. Bu da fizikötesi; yani manevî infâktýr: 39/ZUMER-22: E fe men þerehallâhu sadrehu lil islâmi fe huve alâ nûrin min rabbih(rabbihi), fe veylun lil kâsiyeti kulûbuhum min zikrillâh(zikrillâhi), ulâike fî dalâlin mubîn(mubînin). Allah kimin göðsünü Ýslâm için (Allah’a teslim için) yarmýþsa artýk o, Rabbinden bir nur üzere olur. Allah’ýn zikrinden kalpleri kasiyet baðlayanlarýn vay haline! Ýþte onlar, apaçýk dalâlettedirler. 2/BAKARA-261: Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fi sebîlillâhi ke meseli habbetin enbetet seb’a senâbile fî kulli sunbuletin mietu habbeh(habbetin), vallâhu yudaýfu li men yeþâ’(yeþâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun). O, Allah yolu’nda olup, mallarýný infâk edenlerin durumu her baþaðýnda yüz tane olmak üzere, yedi baþak veren bir (tohumun) nebatýn durumu gibidir. Allah, dilediði kimse için (onun rýzkýný) kat kat artýrýr. Allah, VÂSÝ’un ALÎM’dir.

23

23


ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔8 ↔: ↔τ″[↔7←! ↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔Ω←∀ ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ↔ω<∝Η↔±7! ↔:

←ϖ

[∝&⊕Ι7! ←ω×Ω″&⊕Ι7! ←ψ™ς7! ←ϖ

″Κ

⎢↔ Ψ↑Ξ←5Ψ↑< ″ϖ↑; ← ↔Ι←∋× ↵≅←∀ ↔: ⎣↔τ←ς″Α↔5 ″ω←8 Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkýnûn(yûkýnûne).

Ονλαρ (τακϖα σαηιπλεριδιρ)κι; σανα ινδιριλενε ϖε σενδεν ⎞νχε ινδιριλενλερε (β⎫τ⎫ν σεμαϖ⎩ κιταπλαρα) ⎩μ®ν εδερλερ ϖε ονλαρ αηιρετε (ρυηλαρ⎬ν⎬ Αλλαη’α υλα⎭τ⎬ραχακλαρ⎬να) ψακ⎩ν ηασ⎬λ εδερλερ (ψακ⎩ν σεϖιψεσινδε ιναν⎬ρλαρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ve ellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kabli-ke ve bi el âhireti

13 - hum 14 - yûkýnûne

24

: : : : : : : : : : : : : :

ve o kimseler, onlar îmân ederler þeye indirildi sana ve þey indirildi den senden önce ve ahirete (ruhun ölümden evvel Allah’a ulaþmasýna) onlar yakîn hasýl ederler (kesin olarak inanýrlar)

24


ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ yakîn hasýl etmenin standartlarýndan bahsetmektedir. Kur’ân-ý Kerim’de “yakîn” müessesesi üçe ayrýlýr: ÝLM’EL YAKÎN, AYN’EL YAKÎN, HAKK’UL YAKÎN. Üç yakînin baþlangýçtan itibaren 21 basamaðý, Kur’ân-ý Kerim’in lâfzýný içerir ve ÝLM’EL YAKÎN’i ifade eder. Yakînlerden birincisi, birinci hidayete ermeyi ifade eder. ÝLM’EL YAKÎN’in son safhasýnda, FENÂFÝLLAH MAKAMINDA (22. basamak) ruh Allah’a teslim olur. Burasý ÝLM’EL YAKÎN’in sonudur. 23. basamakta BEKABÝLLAH MAKAMINDA ruha Ýndi Ýlâhi’de bir altýn taht verilir (23. basamak). ZÜHD MAKAMINDA kiþinin zikri hergün 12 saati aþar (24. basamak). MUHSÝNLER MAKAMINDA fizik vücut Allah’a teslim olur. FENÂ, BEKA ve ZÜHD makamlarý ÝLM’EL YAKÎN’den AYN’EL YAKÎN’e geçiþ köprüsüdür. Nefsin teslimiyle AYN’EL YAKÎN’e geçilir. Daha ötesi salâh makamýnýn kölelik mevkiinin ihsanlarýný ifade eder. Orada AYN’EL YAKÎN ve HAKK’UL YAKÎN hasýl olur. AYN’EL YAKÎN’in bittiði yer HAKK’UL YAKÎN’in baþladýðý yerdir. Basamaklar yerli yerine oturtularak bakýldýðýnda: Allah’a ulaþmayý dileyen kiþide Allahû Tealâ tecelli eder. Kör, saðýr ve dilsiz olan kiþi irþad makamýný ve söylediklerini gören, iþiten ve bilen, idrak eden birisi olur. Kendisine verilen ilmi yavaþ yavaþ algýlamaya baþlamýþtýr. Ama henüz buna ehil olmamýþtýr. Bu, ÝLM’EL YAKÎN’in baþlangýcýdýr. Kiþinin mürþidine tâbiiyetiyle birlikte ÝLM’EL YAKÎN daha önemli bir noktaya ulaþýr. 7. basamaktan 14. basamaða kadar 1. kesimde Kur’ân kýraat olunur. Kiþi ÝLM’EL YAKÎN’in içindedir. Tezkiye kademesinde de kiþinin ilmi giderek büyür. ÝLM’EL YAKÎN’i, kiþi ruhunu Allah’a ulaþtýrana kadar artarak devam eder. Ruh Allah’a ulaþtýðý zaman sona erer. Bu ahirete ulaþmaktýr. 7/A’RAF-146: Seasrifu an âyâtiyellezîne yetekebberûne fîl ardý bi gayril hakký ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minu bihâ ve in yerev sebîler ruþdi lâ yettehýzûhu sebîlen ve in yerev sebilel gayyi yettehýzûhu sebîl(sebîlen), zâlike bi ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne).

25

25


ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

Yeryüzünde haksýz yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceðim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eðer rüþd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onlarýn, âyetlerimizi yalanlamalarý ve ondan gâfil olmalarý sebebiyledir. 7/A’RAF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). Ve âyetlerimizi ve ahirete ulaþmayý (hayatta iken ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr eden kimselerin amelleri, heba oldu (boþa gitti). Onlar, yaptýklarýndan baþka bir þeyle mi cezalandýrýlýr (karþýlýk verilir)? 18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kýyameti veznâ(veznen). Ýþte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayý (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr ettiler. Böylece onlarýn amelleri heba oldu (boþa gitti). Artýk onlar için kýyâmet günü mizan tutmayýz. Artýk velâyet baþlamýþtýr. Velâyet müessesesi, AYN’EL YAKÎN’e (daimî zikir) ulaþýncaya kadar geçilmesi lâzýmgelen bir köprü gibi düþünülmelidir. Fenâ, beka, zühd ve muhsinler makamý (fizik vücudun teslimi) bu köprünün üzerindedir. Kiþi henüz AYN’EL YAKÎN olmamýþtýr. ÝLM’EL YAKÎN ve AYN’EL YAKÎN arasýndadýr ve ikisinin de özelliklerine sahip bir durumda yaþar. AYN’EL YAKÎN’in özelliklerinden ikisi olan kiþinin kalp gözünün ve kalp kulaðýnýn açýlabilmesi bu 4 makamda mümkün olabilir de olmayabilir de... Kalp gözünün ve kalp kulaðýnýn açýldýðý hikmet kademesine, daimî zikirle ulaþýlýr. AYN’EL YAKÎN elde edilir. Kitab’ýn 4 ruhunun öðretilmesi bitmiþtir. Tahkiki îmânýn baþladýðý ulûl’elbab makamýnda o kiþiye yerlerin melekûtu yani 7 kat yerler gösterilir. Bu noktada kiþi nefsini teslim eder. Sonra ihlâs makamýnda kiþiye göklerin melekûtu 7 kat gökler gösterilmeye baþlanýr. Kiþi kalp gözüyle 7. gök katýnýn en son, en üst noktasý olan Sidret-ül Münteha’yý gördüðü anda Tövbe-i Nasuh’a davet edilir. Bu, salâh makamýnýn 1. kademesine ulaþýldýðýný gösterir. Allahû Tealâ o kiþinin mürþidine ulaþtýktan sonraki günahlarýný örter, baþýnýn üzerine salâh nurunu verir, bütün günahlarýný sevaba çevirir. Bu iþlem tamamlanýnca, kiþi HAKK’UL YAKÎN’in sahibi olur. Ýrþad makamýna: “Ýrþada memur ve mezun kýlýndýn.” cümlesiyle tayin edilir. Ýrade Allah’a teslim edilmiþtir. Burasý bihakkýn takva (Hakka tukatihi takva) kademesidir. Ýþte burasý, hikmetin ötesidir.

26

26


ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

↔ Ψ↑Ε←ς″Σ↑Ω″7! ↑ϖ↑; ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ↔: ″ϖ←Ζ←±∀ ↔∗ ″ω←8 →Γ↑; |×ς↔2 ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

⇑⎭τε ονλαρ, Ραβ’λερινδεν βιρ ηιδαψετ ⎫ζερεδιρλερ. ςε ι⎭τε ονλαρ, μυφλιηυνδυρλαρ (φελ®ηα, κυρτυλυ⎭α ερενλερδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ulâike alâ huden min rabbi-him ve ulâike hum el muflihûne

: : : : : : : : :

iþte onlar üzere, üzerinde, ... e hidayet den kendi Rab’leri, onlarýn Rabbi ve iþte onlar onlar felâha erenler, kurtuluþa erenler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hidayet müessesesi 7 tane safha arz eder. Ýnsanlar 3. basamakta Allah’a ulaþmayý dileyerek 1. hidayetin sahibi olurlar. Ondan evvel herkes dalâlettedir. 4. basamakta Allah’ýn Rahîm esmasý tecelli eder. 5, 6, 7. basamaklarda bu tecelli ile gören, iþiten ve idrak eden, dünyaya açýlan gözlerle mürþidini mürþid olarak gören ve onun sözlerini dinleyen, mânâsýna ulaþan ve onun sözlerini idrak eden kiþiler yapar Allahû Tealâ insanlarý. Bunu da furkanlar vererek yapar. Ve o kiþilerin bütün günahlarýný örter: 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

27

27


ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

Böylece kiþi, ne kadar günahý olursa olsun mutlaka günahýndan daha fazla sevabý olan birisi olur. Bu kiþi Allah’a ulaþma davetine icabet eden kiþidir. Bundan sonra kiþi, Allah’ýn kalbine ulaþmasýyla (Tegabun-11), kalbinin Allah’a dönmesiyle, göðsünden kalbine yol açýlmasýyla ve zikir neticesinde kalbine %2 rahmet girmesiyle huþû sahibi olur, hacet namazýný kýlar, mürþidine ulaþýr. 2. hidayet mürþide tâbiiyettir. Tâbiiyet üzerimize farzdýr. Allahû Tealâ buyuruyor ki: 5/MAÝDE-35: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne). Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý, teslim olmayý dileyenler)! Allah’a karþý takva sahibi olun ve O’na ulaþtýracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz. Ruh Allah’a doðru yola çýkar, 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katýnýn 7 âlemini geçen ruh, Allah’ýn Zat’ýna ulaþýr ve 3. hidayet gerçekleþir. Ýþte Sýratý Mustakîm adýyla geçen bu yollarýn gerçek anlamdaki en büyük Sýratý Mustakîm’i budur. Kimin ruhu böyle bir dizaynda Allah’ýn Zat’ýna ulaþmýþsa 21. basamakta, o kiþi hidayete ermiþtir. Önce hidayet üzeredir, mürþidine ulaþýnca hidayeti arttýrýlýr. Ruhu Allah’a ulaþýnca hidayeti bir daha arttýrýlýr ve hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Bundan sonra kiþi fizik vücudunu Allah’a teslim edecektir, fizik vücudu da hidayete erecektir. Bu onun 4. hidayetidir. Sonra kiþi daimî zikre ulaþacaktýr, ulûl’elbab olur, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamýþtýr. Nefsini teslim ettiði bu noktada 5. hidayetin sahibi olur. Bu nefsin hidayetidir. Bu sebeple Allahû Tealâ ona, hidayetini arttýrmak sebebiyle kalp gözünü, kalp kulaðýný açarak iki büyük mükâfat verir. Böylece kiþi, Allah’ýn söylediklerini iþitmeye, gösterdiklerini görmeye baþlar. 7 kat yerler, 7 kat cehennem. Ve zemin kattaki ana dergâhýn sýrlarý gösterilir. Ve o noktadan sonra kiþiye sýrasýyla bütün 7 gök katý gösterilecektir. Kiþi ihlâsa ulaþmýþ ve irþad olmuþtur. Burasý 6. hidayettir. 7. katýn 7. âlemi olan Ýndi Ýlâhi’de, oradaki en yüksek noktadaki aðacý, Sidret-ül Münteha’yý görürse, o kiþi mutlaka Tövbe-i Nasuh’a davet edilir. Arkasýndan Allah onun mürþidine ulaþtýktan sonra iþlediði günahlarý örter, ona salâh nuru verir, günahlarýný sevaba çevirir.

28

28


ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 3

(2) Bakara Suresi

Bunlar tamamlanýnca kiþi son hidayet için hazýrdýr. Allah ona “irþada memur ve mezun kýlýndýn” cümlesiyle irþad görevi verir. Böylece kiþi iradesini de Allah’a teslim ederek 7. hidayetin de sahibi olur. Ýþte Allahû Tealâ’nýn hidayet üzere dediði olay 7 safhada olgunlaþan bir meyvedir. Ayný zamanda Allahû Tealâ takva sahiplerinin muflihun olduklarýný, felâha ulaþtýklarýný söylemektedir. Kur’ân, 7 safhada 7 hidayet ve 7 felâh ihtiva eder. 91/ÞEMS-9: Kad efleha men zekkâhâ. Andolsun ki; nefsini tezkiye eden, felâha erer (cennete girer). Bu üçüncü hidayet ve üçüncü felâhtýr. Felâh, A’raf Suresinin 157. âyet-i kerimesinde bütün sahâbenin ulaþtýðý bir sonuç olarak anlatýlmaktadýr: 7/A’RAF-157: Ellezîne yettebiûner resûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fît tevrâti vel incîli ye’muruhum bil ma’rûfi ve yenhâhum anil munkeri ve yuhýllu lehumut tayyibâti ve yuharrimu aleyhimul habâise ve yedau anhum ýsrahum vel aglâlelletî kânet aleyhim, fellezîne âmenû bihî ve azzerûhu ve nasarûhu vettebeûn nûrellezî unzile meahu ulâike humul muflihûn(muflihûne). Onlar ki, yanlarýndaki Tevrat’ta ve Ýncil’de yazýlý bulduklarý ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar. Onlara ma’ruf ile (irfanla) emreder, onlarý münkerden nehyeder ve onlara tayyib olanlarý (temiz ve güzel olan þeyleri), helâl kýlar. Habis olanlarý (kötü ve pis þeyleri), onlara haram kýlar. Ve onlarýn, aðýrlýklarýný (günahlarýný sevaba çevirip, günahlarýnýn aðýrlýðýný) kaldýrýr. Ve üzerlerindeki zincirleri, (ruhu vücuda baðlayan bað ve fetih kapýsýnýn üzerindeki 7 baklalý altýn zincir) kaldýrýr. Artýk onlar, O’na îmân ettiler ve O’na saygý gösterdiler ve O’na yardým ettiler ve O’nunla beraber indirilen Nur’a (Kur’ân-ý Kerim’e) tâbî oldular. Ýþte onlar, onlar felâha (kurtuluþa, cennet mutluluðuna ve dünya mutluluðuna) erenlerdir. Burasý 2. hidayet ve 2. felâh kademesidir. Allahû Tealâ Ümmî, Nebî bir Resûl’e yani Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olanlarýn hepsinin, bu hedefe ulaþtýðýný söylemektedir. Hepsi kurtuluþa ulaþmýþlar, felâha ermiþler, muflihun olmuþlardýr.

29

29


ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Ζ↔#″∗↔Η″9↔∼ ↔ ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ° ≥!↔Ψ↔, ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ ←! ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ÷ ″ϖ↑;″∗←Η″Ξ↑# ″ϖ↔7 ″ ↔! Ýnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne).

Ονλαρ μυηακκακ κι κ®φιρδιρλερ. Ονλαρ⎬ ικαζ ετσεν δε ετμεσεν δε ονλαρ ι⎜ιν ε⎭ιττιρ (βιρδιρ), μ⎫’μιν ολμαζλαρ. 1 - inne 2 - ellezîne 3 - keferû (ellezîne keferû) 4 - sevâun 5 - aleyhim 6 - e 7 - enzerte-hum 8 - em 9 - lem tunzir-hum 10 - lâ yu’minûne

30

: : : : : : : : : :

muhakkak o kimseler ki, onlar inkâr ettiler (inkâr edenler, kâfirler) eþittir, birdir onlara, onlar için mý onlarý uyardýn yoksa, veya onlarý uyarmadýn âmenû olmazlar (Allah’a ulaþmayý dilemezler)

30


ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mü’min olmak konusunda çok yanlýþ bir zan bütün toplumu kaplamýþtýr. Mü’min ve îmân kelimesi ayný kökten gelir. Îmân, inanç demektir. Mü’min de îmân eden yani inanan demektir. Lügat mânâsýndan hareket ettiðimiz zaman mü’min standardý içine Allah’a inanan herkesin girmesi lâzýmdýr. Ýnsanlar böyle düþünüyorlar ve yanýlýyorlar. Diyorlar ki: “Ben Allah’a inanýyorum. Îmân inanç demek olduðuna göre mü’min de îmânýn sahibi olan olduðuna göre ben îmânýn sahibiyim. Öyleyse ben mü’minim. Gideceðim yer cennettir.” Oysaki Kur’ân’da Allahû Tealâ, “Allah’a inananlardan sadece Allah’a ulaþmayý dileyenler cennete, dilemeyenler cehenneme girer.” diyor. Yani Allah’a inananlardan bir insan Allah’a ulaþmayý dilemedikçe onun cennete girmesi mümkün deðildir. Allah’a göre mü’min olmak Allah’a inanmak vasfýyla birlikte Allah’a ulaþmayý dileme faktörünü de muhtevasýna alýr. Allah’a inanan bir kiþi sadece Allah’a inanýyor diye hiçbir þekilde Allah’ýn cennetine giremez. Bu kiþinin Allah’ýn cennetine girebilmesi için mutlaka Allah’a ulaþmayý dilemesi lâzýmdýr. Bir kiþinin mü’min olabilmesinin temel þartlarý þöyledir: 1- Allah’a inanacak, 2- Ýnsan ruhunun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasýna da inanacak, 3- Bunun üzerine farz olduðuna da inanacak, 4- Allahû Tealâ söz vermiþ olduðu cihetle, Allah’a ulaþmayý dilerse kendisinin Allah’a ulaþacaðýna kesin olarak inanacak.

31

31


ℜψετ − 7

Σαψφα − 4

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

|⊆ς↔2 ↔: ⎢″ϖ←Ζ←Θ″Ω↔, |×ς↔2 ↔: ″ϖ←Ζ←∀Ψ↑ς↑5 |×ς↔2 ↑ψ™ς7! ↔ϖ↔Β↔∋ 〉 °ϖ[∝Π↔2 ° !↔Η↔2 ″ϖ↑Ζ↔7 ↔: ⎧° ↔:≅↔Λ←3 ″ϖ←;←∗≅↔Μ″∀↔! Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ýhim, ve alâ ebsârihim gýþâveh(gýþâvetun), ve lehum azâbun azîm(azîmun).

Αλλαη ονλαρ⎬ν καλπλερινιν ⎫ζερινι ϖε ι⎭ιτμε (σεμ’⎩) ηασσασ⎬ν⎬ν ⎫ζερινι μ⎫η⎫ρλεδι ϖε γ⎞ρμε (βασαρ) ηασσασ⎬ν⎬ν ⎫ζερινε γ⎬⎭αϖετ (περδε) ⎜εκτι. Ονλαρ ι⎜ιν αζ⎩μ (β⎫ψ⎫κ) βιρ αζαπ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32

-

hateme allâhu alâ kulûbi-him ve alâ sem’ý-him ve alâ ebsâri-him gýþâvetun ve lehum azâbun azîmun

: : : : : : : : : : : : : : :

mühürledi Allah üzerine onlarýn kalpleri ve üzerine onlarýn iþitme hassasý ve üzerine onlarýn görme hassasý perde ve onlarýndýr, onlar için vardýr bir azap azîm, büyük

32


ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâfirlerin müþterek özellikleri kalbin mühürlü olmasýdýr ve gördük ki Bakara Suresinin 6. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ kâfirlerin kalplerinin mühürlü olduðunu söylemektedir. Kimlerin kalpleri mühürlüdür? Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de açýklýk getiriyor: 45/CASÝYE-23: E fe reeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gýþâveh(gýþâveten), fe men yehdîhi min ba’dillâh(ba’dillâhi), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne). Hevasýný kendisine ilâh edinen kiþiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasýz ilmi) üzere dalâlette býraktý. Ve onun iþitme hassasýný ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasýnýn üzerine gýþavet (perde) kýldý (çekti). Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz? Bu insanlar Allah’ýn yoluna giremeyen zavallý insanlardýr. Nefslerini, hevalarýný kendilerine ilâh edinen, ona tâbî olan, dalâlette olan bu insanlarýn durumunu Allahû Tealâ anlatmaktadýr. Allah’a ulaþmayý dilemeyip, nefslerinin hevasýna tâbî olanlar, Allah’a ulaþamayý dilemeyen insanlarýn kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki iþitme hassasýnýn mühürlüdür. Bu kiþilerin iþitemediðini, kalplerindeki basar hassasýnýn gýþavet adlý perdeyle kapalý olduðunu ve onlarýn göremeyeceklerini söylemektedir. Öyleyse kâfir ve mü’min kavramý son derece önemli iki kavram olarak karþýmýza çýkmaktadýr ve âlimler bu konuda çok yanlýþ þeyler söylemektedirler. Diyorlar ki: “Allah’a inanan herkes mü’mindir.” Herkese mutlaka teblið yapýlýr. Tebliðe kayýtsýz kalanlarýn sem’î (iþitme) hassalarýna ve kalplerine Allah mühür vurur ve görme (basar) hassalarýna gýþavet (perde) çeker. Bu sebeplerle onlar iþitemezler, göremezler ve idrak edemezler. Onlar Allah’a inanmalarýna raðmen kâfirlerdir.

33

33


ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

←ψ™ς7≅←∀ _⊕Ξ↔8!ℑ ↑ Ψ↑Τ↔< ″ω↔8 ← ≅⊕Ξ7! ↔ω←8 ↔: ⎡↔ω[∝Ξ←8″∑↑Ω←∀ ″ϖ↑; _↔8 ↔: ←η←∋× ↵! ← ″Ψ↔[″7≅←∀ ↔: Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âhýri ve mâ hum bi mu’minîn(mu’minîne).

ςε ινσανλαρδαν βιρ κ⎬σμ⎬ δερλερ κι: “Βιζ Αλλαη’α ϖε αηιρετ γ⎫ν⎫νε (ηαψαττα ικεν ρυηυν Αλλαη’α υλα⎭αχαð⎬ γ⎫νε) ⎩μ®ν εττικ.” ςε ονλαρ μ⎫’μιν δεðιλλερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve min en nâsi men yekûlu âmennâ billâhi (bi allâhi) ve bi el yevmi el âhýri

8 - ve mâ 9 - hum 10 - bi mu’minîne

: : : : : : : : : :

ve insanlardan bir kýsmý kimse, kiþi der, söyler biz îmân ettik Allah’a ve sonraki güne, ölümden evvel ruhun Allah’a ulaþacaðý güne ve deðil onlar mü’minler, mü’min olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir kiþi insan ruhunun ölümden evvel Allah’a ulaþabileceðine inanmazsa, ruhunu Allah’a ulaþtýrmayý dileyemez. Bu dilek yoksa kiþi mü’min olamaz.

34

34


ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

_↔8 ↔: ⎣∼Ψ↑Ξ↔8!ℑ ↔ω<∝Η⊕7! ↔: ↔ψ™ς7! ↔ Ψ↑2←(≅↔Φ↑< ⎢↔ :↑Ι↑Θ″Λ↔< _↔8 ↔: ″ϖ↑Ζ↔Κ↑Σ″9↔! ≥® ←! ↔ Ψ↑2↔Γ″Φ↔< Yuhâdiûnallâhe vellezîne âmenû, ve mâ yahdeûne illâ enfusehum ve mâ yeþ’urûn(yeþ’urûne).

(Ζαννεδερλερ κι) Αλλαη’⎬ ϖε ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ αλδατ⎬ρλαρ. Ηαλβυκι ονλαρ, ανχακ κενδιλερινι αλδατ⎬ρλαρ ϖε φαρκ⎬να ϖαρμαζλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35

-

allâhe yuhâdiûne ve ellezîne âmenû ve mâ yahdeûne illâ enfuse-hum ve mâ yeþ’urûne

: : : : : : : : : : :

Allah aldatýrlar ve o kimseler, onlar îmân ettiler ve aldatmýyorlar ancak, sadece kendileri ve farkýnda olmazlar, farkýna varmazlar

35


ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Buradaki âmenû tabiri bütün Kur’ân-ý Kerim’i ihata eden bir tabir olarak karþýmýza çýkar. Âmenû olmak, Allah’a ulaþmayý dilediðiniz noktada baþlayan bir vasýftýr. Allah’a ruhunu ölmeden Allah’a ulaþtýrmayý dileyen herkes âmenû olmuþtur. Âmenû olmak burada bitmez. Mürþidinize ulaþtýðýnýz zaman 2. kademe âmenû olursunuz. Ruhunuzu Allah’a ulaþtýrdýðýnýz zaman 3. kere âmenû olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah’a teslim ettiðiniz zaman 4. kademe âmenû olursunuz. Nefsinizi de Allah’a teslim etiðiniz zaman âmenû olmanýn beþinci kademesini elde edersiniz. Ýhlâsa ulaþarak 6., iradeyi teslim ederek 7. âmenû oluþ gerçekleþir. Yunus Suresinin 63. âyetinde Allah’a ulaþmayý dileyerek âmenû olanlarýn ilk takvanýn ve ilk âmenû kademesinin sahibi olduklarý ifade buyrulmaktadýr. Çünkü cehennemden kurtulmuþ ve cennete ehil olmuþlardýr. 10/YUNUS-62: E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah’ýn evliyasýna (dostlarýna), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle deðil mi? 10/YUNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaþmayý dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuþlardýr. 10/YUNUS-64: Lehumul buþrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhýreh(âhýreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu). Onlara, dünya hayatýnda ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardýr. Allah’ýn sözü deðiþmez. Ýþte O, fevz-ül azîmdir. Görüldüðü gibi 7 defa kiþi Allahû Tealâ’ya âmenû olur. Ýþte bu âmenû olanlarý kandýrdýklarýný zannederler. Halbuki onlar aldattýklarýný zannederler, sadece kendileri aldanýrlar ve aldandýklarýnýn farkýnda da deðillerdir.

36

36


ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

⎣ _→/↔Ι↔8 ↑ψ™ς7! ↑ϖ↑;↔(!↔ϑ↔4 ° ↔Ι↔8 ″ϖ←Ζ←∀Ψ↑ς↑5 |∝4 ↔ Ψ↑∀←Η″Υ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 _↔Ω←∀ °ϖ[∝7↔! ° !↔Η↔2 ″ϖ↑Ζ↔7 ↔: Fî kulûbihim maradun, fe zâdehumullâhu maradâ(maradan) ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûn(yekzibûne).

Ονλαρ⎬ν καλπλερινδε μαραζ (ηασταλ⎬κ) ϖαρδ⎬ρ. Αλλαη δα βυ σεβεπλε ονλαρ⎬ν ηασταλ⎬ð⎬ν⎬ αρτ⎬ρμ⎬⎭τ⎬ρ. Τεκζιπ ετμελερι (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ ψαλανλαμαλαρ⎬) σεβεβιψλε ονλαρ ι⎜ιν ελ⎩μ βιρ αζαπ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

37

-

fî kulûbi-him maradun fe zâde hum allâhu maradan ve lehum azâbun elîmun bi mâ kânû yekzibûne

: : : : : : : : : : : : : : :

içinde, vardýr onlarýn kalpleri maraz, hastalýk o zaman, böylece artýrdý onlar, onlara, onlarýn Allah maraz, hastalýk ve onlar için vardýr, onlara vardýr bir azap elîm, acýklý sebebiyle oldular yalanlýyorlar

37


ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kalplerinde maraz olan insanlarýn kalplerinde hastalýk vardýr. Kalbin kasiyet baðlamasý bu hastalýðýn sebebidir. Kasiyet, hem kararmayý hem de sertleþmeyi ifade eder. Kalpleri yumuþamýþ ve aydýnlanmýþ olanlarýn kalbi marazdan kurtulur. 22/HAC-53: Li yec’ale mâ yulkýþ þeytânu fitneten lillezîne fî kulûbihim maradun vel kâsiyeti kulûbuhum, ve innez zâlimîne le fî þikâkýn baîd(baîdin). Kalplerinde maraz (hastalýk) olan ve kalpleri kasiyet baðlamýþ (kararmýþ ve sertleþmiþ) olanlara, þeytanýn ilka ettiði (ulaþtýrdýðý) þeyi fitne (imtihan) kýlmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler, elbette uzak bir ayrýlýk içindedirler (Sýratý Mustakîm’den uzaklaþmýþlardýr, ayrýlmýþlardýr). 57/HADÝD-16: E lem ye’ni lillezîne âmenû en tahþea kulûbuhum li zikrillâhi ve mâ nezele minel hakký ve lâ yekûnû kellezîne ûtûl kitâbe min kablu fe tâle aleyhimul emedu fe kaset kulûbuhum, ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne). Âmenû olanlarýn kalplerinde, Allah’ýn zikri ile (ve bu zikirle) Hakk’tan inen þeyle (nurla) huþûya ulaþmak (huþû sahibi olmak) zamaný gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilen ve sonra aradan uzun zaman geçen kalpleri kasiyet baðlayan (kalpleri zikirsizlikten veya zikirden kararan ve sertleþen ve hastalanan) kimseler gibi olmasýnlar. Onlarýn çoðu fasýklardýr. Kararmýþ, sertleþmiþ, hasta ve maraz kalplerin þifasý Allah’a ulaþmayý diledikten sonra zikir yapmaktýr. Kiþi zikir yaparsa nefs tezkiyesini gerçekleþtirebilecek yani kalbindeki marazdan kurtulabilecek hale gelir. Allah’a ulaþmayý dileyen bir kiþi mürþidine tâbî olduktan sonra zikir yapýnca, “Allah, Allah, Allah” diye Allah’ýn ismini tekrar etmeye baþlayýnca bu kiþinin kalbine Allahû Tealâ katýndan rahmet ve fazl, rahmet ve salâvât isimli iki grup nur gönderilir. Bu nurlar göðse gelirler, gögüsten kalbe açýlan yolu takip ederler.

38

38


ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

Kalbin mührü açýlmýþ olan kapýsýna ulaþýrlar ve mührün üzerine baský yaparak mührü kalbin dibine doðru iterler. Ve kalbin içindeki zulmanî kapýya ulaþan mühür, dört tane nurun baskýsýyla o kapýyý kilitler ve kilitli tutar. Bu zikir süreci içerisinde o kiþinin nefsinin kalbine karanlýklarýn girmesi mümkün deðildir. Buna karþýlýk bir muhteþem olay tahakkuk eder. Rabbanî kapýnýn üzerindeki mühür aþaðý indiði için Rabbanî kapý açýlmýþtýr ve oraya ulaþan rahmet-fazl ve rahmet-salâvât partikülleri kalbin içine dolar. Kalbin içindeki îmân kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Bu çekim gücü kalbe ulaþan fazýllarý nefsin kalbinin içinde biriktirmeye baþlar. Ve bu nurlar îmân kelimesine yapýþýrlar. Zikir bittiði zaman mühür tekrar Rabbanî kapýya geri döner, zulmanî kapý açýlýr. Þeytanýn karanlýklarý kalbe hücum ederler. Ama îmân kelimesinin etrafýna yerleþmiþ olan fazýllarý oradan atamazlar. Onlar saðlam bir þekilde bir cazibe merkezine dayalý olarak orada kalacaklardýr. Ýþte bu, nefsin kalbinin yavaþ yavaþ fazýllar tarafýndan iþgali demektir. Bunun adý nefs tezkiyesidir. Kalpteki karanlýklarýn ve sertleþmenin standartlarýnýn yok olmasý, buradan itibaren nefsin kalbinin kasiyetten ve marazdan korunmasý bu þartlarda tahakkuk eder. Yerine nur gelir ve yumuþama söz konusu olur. Ama bir insan Allah’ýn yoluna girmedikten baþka þeytanýn emrettiði istikamette bir ilmin sahibiyse yani insan nefsinin afetlerden temizlenmesi diye bir þeye inanmýyorsa, Allah’ýn Zat’ýna ruhunu göndermeyi dilemiyorsa o zaman þeytanýn dediklerine tâbî olmuþ olan bir insandýr. Hiçbir zaman cennete ulaþmasý mümkün deðildir. Kalbindeki maraz giderek artacaktýr. Kalbi daha çok, daha çok kesif karanlýklarý ve sertliði toplayacaktýr. Çünkü kalbine þeytan devamlý açýk olan kapýdan karanlýklarý gönderir ama Rabbanî kapý kapalýdýr. Hiçbir zaman kalbin aydýnlanmasý söz konusu deðildir. Onun için Allahû Tealâ diyor ki: “Onlarýn kalbindeki karanlýklarýn ve marazý artýrýrýz ve onlar için cehennemde elim bir azap hazýrladýk.” Sebebi de onlar Allah’a ulaþmayý dilemeyi tekzip etmiþlerdir. Allah’a insan ruhunun ölmeden evvel ulaþmasýný tekzip etmiþler, ahiret gününü yalanlamýþlardýr. Ýþte bu insanlar için tekzip ettikleri, yalanladýklarý âyetlerden dolayý Allahû Tealâ onlarý cehenneme gönderecek ve orada azaplandýracaktýr.

39

39


ℜψετ − 11

Σαψφα − 4

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

← ″∗ ÷!↵ |←4 ∼:↑Γ←Κ″Σ↑# ÷ ″ϖ↑Ζ↔7 ↔υ[∝5 ∼↔)←! ↔: ↔ Ψ↑Ε←ς″Μ↑8 ↑ω″Ε↔9 _↔Ω⊕9←! ∼Ψ≥↑7≅↔5 Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fîl ardý, kâlû innemâ nahnu muslihûn(muslihûne).

Ονλαρα (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεμεδικλερι ι⎜ιν, καλπλερι ενγελλι ϖε βα⎭καλαρ⎬ν⎬ ηιδαψεττεν μεν εττικλερι ι⎜ιν Αλλαη’⎬ν ηασταλ⎬κλαρ⎬ν⎬ αρτ⎬ρδ⎬ð⎬ ινσανλαρα): “Ψερψ⎫ζ⎫νδε φεσατ ⎜⎬καρμαψ⎬ν (βα⎭καλαρ⎬ν⎬ Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν μεν ετμεψιν).” δενιλδιðι ζαμαν: “Βιζ σαδεχε ⎬σλ®η εδιχιψιζ (δ⎩ν ⎞ðρετιχιλερι, νεφσ τεζκιψεχιλεριψιζ).” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fî el ardý kâlû innemâ nahnu muslihûne

: : : : : : : :

ve o zaman, olunca onlara ..... denildi fesat çýkartmayýn yeryüzünde dediler ancak, sadece biz ýslâh ediciler, ýslâh edenler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fesatýn muhtevasý, Rad Suresinin 25, Hac Suresinin 8 ve Mu’min Suresinin 56. âyet-i kerimelerinde verilmektedir. Müfsidler, Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için Allah’ýn âyetlerinden gâfil ve Allah’a asi olan bu ilimsizler, Allah’ýn emrini yerine getirmeyerek hidayetçiye tâbî olmazlar. Sadece kendileri emirleri yerine getirmeyerek cehenneme gitmenin ötesinde, Kur’ân-ý Kerim gibi nurlu bir Kitab’a dayanmadan el yazmasý kitaplardan verdikleri yanlýþ dîn bilgilerini diðer insanlara öðretip milyonlarca insanýn da cehenneme gitmesine sebep olduklarý için onlar yeryüzünde fesat çýkaranlardýr: Allahû Tealâ bu faydasýz ilim sahiplerinden Allah’a sýðýnmamýzý Mu’min-56’da emrediyor.

40

40


ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

13/RAD-25: Vellezîne yankudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkýhi ve yaktaûne mâ emerallâhu bihi en yûsale ve yufsidûne fîl ardý ulâike lehumul la’netu ve lehum sûud dâr(dâri). Onlar, misaklerinden sonra (Allah’a ruhlarýný ulaþtýracaklarýna dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ýn ahdini bozarlar (misak, ahd ve yeminlerini yerine getirmezler) ve yeryüzünde fesat çýkarýrlar (baþka insanlarýn da Sýratý Mustakîm’e ulaþmalarýna mani olduklarý için fesat çýkarýrlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir. 22/HAC-8: Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîr(munîrin). Ve insanlardan (öyle) kimseler vardýr ki; bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu (aydýnlatýcý) bir kitaba sahip olmaksýzýn Allah hakkýnda mücâdele eder. 40/MU’MÝN-56: Ýnnellezîne yucâdilûne fî âyâtillâhi bi gayri sultânin etâhum in fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bi bâligîh(bâligîhi), festeiz billâh(billâhi), innehu huves semîul basîr(basîru). Muhakkak ki kendilerine gelmiþ bir sultan (delil) olmaksýzýn, Allah’ýn âyetleri hakkýnda mücâdele edenlerin sinelerinde sadece (Allah’a) ulaþamayacaklarý bir kibir vardýr. Artýk Allah’a sýðýn. Muhakkak ki O, en iyi iþiten ve görendir. Burada fesat ve ýslâh olmak üzere zýt iki kavram vardýr. Fesat, insanlarý Allah’a ulaþmayý dilemekten men etmektir. Fesat çýkarmak, iki ayrý grubu oluþturmak demektir. Böyle bir þeyi Ýslâm kesinlikle emretmez. Ýslâm’ýn emrettiði ýslâh ayrýlýklarý ve düþmanlýklarý önlemek suretiyle insanlar arasýnda barýþý, kardeþliði ve dostluðu tesis etmektir. Allah’a ulaþmayý dileyerek mü’min olanlar mürþidin önünde tövbe ettiklerinde günahlarý sevaba çevrilir ve amilüssalihat yapmaya baþlarlar. Gerçekten ýslâh edici amellerde bulunanlar “biz sadece ýslâh edicileriz” diyen kiþiler deðil, bunlarýn tam karþýsýnda olup nefsin ýslâhýyla meþgul olanlardýr. Bu öyle bir kurnazlýk ki, bu kiþiler hem Allah’ýn yoluna girmezler hem Allah’a ulaþmaktan men ederler, hem de kendilerini Allah’ýn yolundaymýþ gibi ýslâh ediciler olarak tanýtýrlar. Sahâbe, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olmuþ ve tâbî olduklarý anda nefs tezkiyesine baþlamýþlar, zikir yapmýþlar. Zikirle Allah’tan gelen rahmet, fazl ve salâvâttan fazýllar kalplerine yerleþmeye baþlamýþ, ruhlarý da Allah’a doðru yola çýkmýþ; yedi kademede yedi gök katýný aþarak Allah’a ulaþmýþlardýr. Ýþte Rad Suresinin 25. âyet-i kerimesinde bu yolculuðu gerçekleþtirmek istemeyenler, yeryüzünde fesat çýkaranlar olarak adlandýrýlmaktadýr.

41

41


ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

↔ :↑Ι↑Θ″Λ↔< ÷ ″ω←Υ×7 ↔: ↔ :↑Γ←Κ″Σ↑Ω7↵! ↑ϖ↑; ″ϖ↑Ζ⊕9←! ≥ ÷ ↔! E lâ innehum humul mufsidûne ve lâkin lâ yeþ’urûn(yeþ’urûne).

Μυηακκακ κι ονλαρ, (εϖετ) ονλαρ φεσατ ⎜⎬καρανλαρδ⎬ρ ϖε λ®κιν (⎭υυρυνδα) βιλινχινδε ολμαζλαρ (⎞ψλε) δεðιλ μι? 1 2 3 4 5 6 7

-

e lâ inne-hum hum el mufsidûne ve lâkin lâ yeþ’urûne

: : : : : : :

deðil mi, (öyle) deðil mi muhakkak ki onlar, gerçekten onlar onlar fesat çýkaranlar ve lâkin, fakat (þuurunda) bilincinde olmazlar, farkýna varmazlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyette anlatýlan insanlar, Rum-7’deki dünya hayatýnýn zahirini bilen fakat ahiretten gâfil olanlardýr ve faydasýz bir ilmin sahibi olduklarýndan haberdar deðillerdir. Çünkü okuduklarý kitaplar onlar açýsýndan deðerli olan insanlarýn asýrlar boyunca yazdýklarýdýr. Kur’ân-ý Kerim’in ruhunun tefsirine sahip olmadýklarý için Lokman-6’ya göre boþ sözler satýn alanlar da ve o bilgileri öðrenmiþler ve o bilgileri öðretmektedirler. Ama o bilgiler, onlarý Allah’ýn yoluna ulaþtýrmayan faydasýz bir ilmi temsil etmektedir. Allahû Tealâ bu hususu Kur’ân-ý Kerim’de tarif etmektedir (Cuma5): Kitaplarýn eþek tarafýndan taþýnaný deðil, kiþinin Allah’a ulaþmayý dileyerek, ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah’a teslim etmesini saðlayaný (Kur’ân’ýn gerçek lâfzý ve ruhu), Allah’ýn katýnda kýymetlidir.

42

42


ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

Allahû Tealâ açýk ve kesin bir þekilde müfsidlerin bunun þuurunda olmadýðýný ifade etmektedir. Onlar söylediklerinin yanlýþ olduðundan haberdar deðillerdir. Doðruyu söylediklerini zannetmektedirler. 30/RUM-7: Ya’lemûne zâhiren minel hayâtid dunyâ, ve hum anil âhýreti hum gâfilûn(gâfilûne). Onlar, dünya hayatýnýn zahirini (görünen kýsmýný) bilirler. Ve onlar, ahiretten gâfil olanlardýr. 31/LOKMAN-6: Ve minen nâsi men yeþterî lehvel hadîsi li yudýlle an sebîlillâhi bi gayri ilmin ve yettehýzehâ huzuvâ(huzuven), ulâike lehum azâbun muhîn(muhînun). Ýnsanlardan bir kýsmý boþ sözleri satýn alýrlar, ilimleri olmaksýzýn Allah’ýn yolundan saptýrmak için. Ve onu eðlence (alay konusu) edinirler. Ýþte onlar için muhin (aþaðýlayýcý) bir azap vardýr. 62/CUMA-2: Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). Onlara, onlarýn içinde Allah’ýn âyetlerini okusun, onlarý tezkiye etsin ve onlara kitap ve hikmeti öðretsin diye, ümmîler için onlarýn aralarýndan resûl beas eden (vazifeli kýlan, hayata getiren) O Allah’týr. Ondan evvel (bu resûle tâbî olmadan evvel) onlar, açýk bir dalâlet içinde idiler.

43

43


ℜψετ − 13

Σαψφα − 4

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

∼≥Ψ≡7≅↔5 ↑ ≅⊕Ξ7! ↔ω↔8!ℑ ≥_↔Ω↔6 ∼Ψ↑Ξ←8!ℑ ″ϖ↑Ζ↔7 ↔υ[∝5 ∼↔)←! ↔: ″ϖ↑Ζ⊕9←! ≥ ÷ ↔! ⎢↑ ≥≅↔Ζ↔Σ∩Κ7! ↔ω↔8!ℑ ≥_↔Ω↔6 ↑ω←8⊂Ψ↑9 ↔! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ÷ ″ω←Υ×7 ↔: ↑ ≥≅↔Ζ↔Σ∩Κ7!↑ϖ↑; Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenen nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmenes sufehâu, e lâ innehum humus sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

ςε ονλαρα: “⇑νσανλαρ⎬ν ινανδ⎬κλαρ⎬ γιβι σιζ δε ®μεν⎦ ολυν (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψιν).” δενιλδιðι ζαμαν: “Ο σεφιηλεριν (ακ⎬λσ⎬ζλαρ⎬ν) ⎩μ®ν εττιðι γιβι ®μεν⎦ μυ ολαλ⎬μ?” δεδιλερ. Μυηακκακ κι ονλαρ, (εϖετ) ονλαρ σεφιηλερδιρ φακατ βιλμεζλερ, (⎞ψλε) δεðιλ μι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

44

-

ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmene en nâsu kâlû e nu’minu kemâ âmene es sufehâu

: : : : : : : : : : : : :

ve olduðu zaman denildi onlara îmân ediniz, âmenû olunuz gibi îmân etti, âmenû oldu insanlar dediler biz îmân mý edelim, âmenû mu olalým gibi îmân etti, âmenû oldu sefihler, akýlsýzlar

44


ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

14 15 16 17 18 19 20

-

e lâ inne-hum hum es sufehâu ve lâkin lâ ya’lemûne

: : : : : : :

(öyle) deðil mi hiç þüphesiz onlar, muhakkak ki onlar onlar sefihler, akýlsýzlar ve lâkin, fakat bilmiyorlar, bilmezler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenû kelimesinin lügat mânâsý inanmaktýr. Ýnanmak, mü’min olmak, âmenû olmak bir inancýn etrafýnda toplanan açýklamalardýr. Ýnancýn Kur’ân-ý Kerim’deki muhtevasý 3. basamaktan 28. basamaða kadar her tarafý kapsar. Allahû Tealâ abesle iþtigal etmez. Kur’ân-ý Kerim bir bütün oluþturur. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in etrafýnda toplananlar, çoðunlukla fakirlerdi ve þehrin eþrafý onlarýn arasýnda deðildi. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in onlara ilgi gösterdiðinin ispatý, Ay’ýn fetki olayýndaki açýklamadýr. Diyorlar ki: “Eðer Ay’ý ikiye ayýrabilirsen biz sana tâbî oluruz.” Peygamber Efendimiz (S.A.V) de diyor ki: “Ben Ay’ý ikiye ayýramam, ben de sizin gibi bir insaným. Ama Allah’a dua ederim. Eðer duamýzý kabul ederse Ay’ý ikiye ayýrýr. O zaman bana tâbî olacak mýsýnýz?” Hepsi bir aðýzdan “olacaðýz” diyorlar. Ay, ikiye ayrýlýyor. “Ama bu apaçýk bir sihirdir.” deyip iþi bitiriyorlar, tâbî olmuyorlar. Ýþte hiçbir zaman âmenû olmayacak olan ve âmenû olan o fakir fukaraya da “sefihler” diyenler “bunlar akýllý olsalardý, zengin olurlardý” diye düþünmektedirler. Onlar için saygý göstermenin ölçüsü insanlarýn zengin oluþudur. Ýnsanlar vardýr, çok para kazanýp da kendilerini saydýrmak için para daðýtýrlar ve bundan nefsleri hoþlanýr. Bu davranýþ Allahû Tealâ’nýn karþýsýnda küçülmek deðil midir? “Biz o sefihler gibi mi âmenû olalým?” sözü dünya ve ahiret saadetini elinin tersiyle itmektir. Çünkü dünya saadetini çok para kazanmaya baðlayan milyonlarca insan dünya üzerinde yaþamaktadýr. Zannederler ki, çok para kazanýrlarsa mutlu olacaklardýr.

45

45


ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

Birkaç günlük ömrü, o akýlsýz kafalarýnýn muhtevasý içerisinde dünyayý tercih ederek geçirdikleri için onlar sefih, akýlsýz olduklarýnýn farkýnda deðillerdir. Dünya malý dünyada kalýr. Bu akýlsýzlarýn mallarý ve evlâtlarýnýn Allah’tan gelecek bir cezaya karþý koymaya yetmeyeceði Al-i Ýmran-116’da belirtilmektedir: 3/AL-Ý ÝMRAN-116: Ýnnellezîne keferû len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi þey’â(þey’en), ve ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne). Hiç þüphesiz o kâfirlerin, ne mallarý ve ne de evlâtlarý, onlara; Allah’tan (gelecek bir cezaya) bir þey’e, (karþý koymaya) yetmez. Ýþte onlar, ateþ ehlidir. Orada devamlý kalacaklardýr. Yaþanacak ömür bellidir. 300 sene de yaþasanýz, katrilyonlarca seneden daha uzun olan bir ahiret hayatýný cennette veya cehennemde geçirmek þu dünyadaki hayata baðýmlýdýr. Öyleyse akýlsýzlar, kiþiye ihsan ettiði herþeyle beraber Allah’ý inkâr eden, devredýþý býrakan ve nefslerine tapan, nefslerini Rab’lerinin yerine geçirerek gizli þirke düþenlerdir. Allahû Tealâ, bu insanlara bir delil olmak üzere Casiye Suresinin 23. âyet-i kerimesinde diyor ki: 45/CASÝYE-23: E fe reeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gýþâveh(gýþâveten), fe men yehdîhi min ba’dillâh(ba’dillâhi), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne). Hevasýný kendisine ilâh edinen kiþiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasýz ilmi) üzere dalâlette býraktý. Ve onun iþitme hassasýný ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasýnýn üzerine gýþavet (perde) kýldý (çekti). Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz? Allah neyi emrettiyse Allah’ýn emrini yerine getirmezler, Allah’ý Rab, emir ve kumanda mevkiinden alýrlar, nefslerinin afetlerini O’nun yerine oturturlar. Onlarla beraber þeytaný, tagutu oraya oturturlar. Onun emrine itaat ederler. Allahû Tealâ tarafýndan faydasýz ilimleri üzerine dalâlette býrakýlan, kalpleri mühürlü olan insanlar da âmenû olmayanlarýn hepsi de sefihlerdir. Akýlsýz olduklarýný da hiçbir zaman akýl edemeyecek kadar akýllýlardýr.

46

46


ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

|ℑ7←! ∼″Ψ↔ς↔∋ ∼↔)←! ↔: ⎣_⊕Ξ↔8∼ℑ ∼≥Ψ≡7≅↔5 ∼Ψ↑Ξ↔8∼ℑ ↔ω<∝Η⊕7! ∼Ψ↑Τ↔7 ∼↔)←! ↔: ↔ ↑®←ϑ″Ζ↔Β″Κ↑8 ↑ω″Ε↔9_↔Ω⊕9←! ″ϖ≡Υ↔Θ↔8 _⊕9←! ∼≥Ψ≡7≅↔5 ″ϖ←Ζ←Ξ[∝0≅↔[↔− Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halev ilâ þeyâtînihim, kâlû innâ meakum, innemâ nahnu mustehziûn(mustehziûne).

ςε ®μεν⎦ ολανλαρλα βυλυ⎭τυκλαρ⎬ ζαμαν: “Βιζ ⎩μ®ν εττικ.” δεδιλερ. ⇒εψτανλαρ⎬ψλα ψαλν⎬ζ καλδ⎬κλαρ⎬ ζαμαν: “Μυηακκακ κι βιζ σιζινλε βεραβεριζ. Βιζ (ονλαρλα) σαδεχε αλαψ εδεν κιμσελεριζ.” δεδιλερ.

47

1 2 3 4

-

ve izâ lekû ellezîne âmenû

: : : :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

kâlû âmennâ ve izâ halev ilâ þeyâtîni-him kâlû innâ mea-kum innemâ nahnu mustehziûne

: : : : : : : : : : :

ve olduðu zaman karþýlaþtýlar, buluþtular o kimseler, onlar îmân ettiler, âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler dediler biz inandýk, îmân ettik, âmenû olduk ve olduðu zaman yalnýz kaldýlar, baþbaþa kaldýlar kendi þeytanlarýyla dediler hiç þüphesiz biz, muhakkak ki biz sizinle beraber sadece, ancak biz alay edenler, alay eden kimseler

47


ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan þeytanlar, cin þeytanlar ve þeytan þeytanlar olmak üzere 3 grup þeytan türü vardýr. Bunlarýn hepsine birden tagut diyor, Kur’ân-ý Kerim. Aslýnda insan olan ama Allah’ýn yolunda deðil de þeytanýn yolunda olanlar, baþka insanlarý da þeytanýn yoluna ulaþtýrmak için gayretle çaðýranlara “insan þeytanlar” diyor Allahû Tealâ. Bu âyet sefih olan insanlarýn sadece akýlsýz olmalarýný deðil, ayný zamanda iki yüzlü olduklarýný da vurgulamaktadýr. Onlarýn hepsi münafýklardýr. Münafýk; düþünceleri baþka, davranýþlarý baþka olanlardýr. Bunlarýn durumlarý Maide-41 ve Fetih-11’de verilmektedir: 5/MAÝDE-41: Yâ eyyuher resûlu lâ yahzunkellezîne yusâriûne fîl kufri minellezîne kâlû âmennâ bi efvâhihim ve lem tu’min kulûbuhum, ve minellezîne hâdû semmâûne lil kezibi semmâûne li kavmin âharîne lem ye’tuk(ye’tuke) yuharrifûnel kelime min ba’di mevâdýýh(mevâdýýhî), yekûlûne in utîtum hâzâ fe huzûhu ve in lem tu’tevhu fahzerû ve men yuridillâhu fitnetehu fe len temlike lehu minallâhi þey’â(þey’en) ulâikellezîne lem yuridillâhu en yutahhire kulûbehum lehum fîd dunyâ hýzyun ve lehum fîl âhýreti azâbun azîm(azîmun). Ey Resûl! aðýzlarýyla îmân ettik deyip, kalpleri îmân etmeyenlerden küfürde yarýþanlar ve yahudilerden yalan dinleyenler, sana gelmeyen baþka kavimleri daha çok dinleyenler, seni üzmesin. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydýrýp, deðiþtirirler ve “Size bu anlamda (bir hüküm) verirlerse onu alýn, eðer böyle verilmezse kaçýnýn, sakýnýn.” derler. Allah, kimin fitne içinde kalmasýný dilerse; artýk sen, onun için Allah’a karþý bir þey yapmaya malik deðilsin. Ýþte onlar öyle kimselerdir ki; Allah, onlarýn kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için, dünyada bir rezillik vardýr, ahirette de onlara büyük bir azap vardýr. 48/FETÝH-11: Seyekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi þegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfirlenâ, yekûlûne bielsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul femen yemliku lekum minallâhi þey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bimâ ta’melûne habîrâ(habîren). Araplardan muhallefunlar (geride kalanlar), sana: “Mallarýmýz ve ailelerimiz bizi meþgul

48

48


ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

etti. Artýk bizim için maðfiret dile.” diyecekler. Onlar, kalplerinde olmayaný dilleri ile söylüyorlar. De ki: “Allah, sizin için bir zarar veya fayda dilerse, bu taktirde Allah’tan bir þeye kim malik olur (fayda veya zararý önleyebilir). Hayýr (öyle deðil), Allah yaptýðýnýz þeylerden haberdardýr. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e onlar da tâbî olmuþlar, önünde diz çökmüþler, el öpmüþler, “lâ ilâhe illallah muhammeden resûlallah” demiþler ama âmenû olmamýþlar, Allah’a ulaþmayý dilememiþlerdir. Hiçbir zaman ruhlarý vücutlarýndan ayrýlýp Allah’a doðru yola çýkmamýþtýr. Hiçbir zaman mü’min olmalarý, Allah’ýn evliyasý olmalarý mümkün deðildir. Ve hayatlarý boyunca küfürde kalacak olan bu zavallý insanlar, sahâbeyi aldatmaya çalýþanlardýr. Ve burada iki yüzlülükleri çok açýk bir þekilde ortaya konmuþtur. Allah’ýn yolunda olmayanlarla beraber olduklarý zaman “biz sizinle beraberiz” derler; sahâbeyle beraber olduklarý zaman da “biz sizinleyiz, biz de sizin gibi âmenûyuz, biz de mü’min olduk” derler. Böyle bir iddialarý olduðunu Allahû Tealâ açýk açýk söylemektedir: 49/HUCURAT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum þey’â(þey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun). Araplar dediler ki: “Biz mü’min olduk.” (Habibim) de ki: “Mü’min olduk, demeyin. Lâkin; Ýslâm (dairesine) girdik, deyin. Çünkü (Allah’a ulaþmayý dilemediðiniz için) kalplerinizin içine îmân girmedi. Ve eðer Allah’a ve resûlüne itaat ederseniz, amellerinizden bir þey eksilmez. Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.” Bir insan âmenû olmasa ama tövbe etse, dýþ davranýþý bunu gerektirdiði için Ýslâm dairesinin içinde kabul edilir. Öldüðü zaman onun cenaze namazý kýlýnýr. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþinin iç davranýþý ise kiþiyi hedeflere götürür. Ýç davranýþ, iç düþünce sistemi, o kiþi mürþidine ulaþtýðý zaman 7 tane þahit tarafýndan tespit edilir. Böyle bir olay hiçbir zaman münafýklar tarafýndan gerçekleþtirilemez. Çünkü hiçbirisi Allah’a ulaþmayý dilemezler. Ve ne yazýk ki bugün Ýslâm âleminin büyük kýsmý insan ruhunun Allah’a ölmeden evvel ulaþmasýnýn Allahû Tealâ tarafýndan üzerlerine 12 defa farz kýlýndýðýnýn þuurunda deðillerdir. Ve böyle olduðu için de dünya üzerinde Ýslâm ülkelerinde, Allah’ýn yoluna girmek usül haline gelmemiþtir. Ýslâm ülkelerinde, Allah’ýn yoluna girmek usül haline gelmemiþtir.

49

49


ℜψετ − 15

Σαψφα − 4

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑;∩Γ↑Ω↔< ↔: ″ϖ←Ζ←∀ ∈ ←ϑ″Ζ↔Β″Κ↔< ↑ψ™ς7↔! ↔ Ψ↑Ζ↔Ω″Θ↔< ″ϖ←Ζ←9≅↔[″Ρ0≡ |∝4 Allâhu yestehziu bihim ve yemudduhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

Αλλαη δα ονλαρλα ιστιηζα (αλαψ) εδερ ϖε ονλαρα μ⎫ηλετ ϖεριρ. Κενδι αζγ⎬νλ⎬κλαρ⎬ (ισψανλαρ⎬) ι⎜ινδε βοχαλαρλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

allâhu yestehziu bi-him ve yemuddu-hum fî tugyâni-him ya’mehûne

: : : : : : : :

Allah alay eder onlarla ve onlara mühlet verir içinde onlarýn azgýnlýklarý bocalarlar, þaþkýn kalýrlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Azgýnlýklarý içinde býraklýan münafýklarýn Allah’a ulaþmayý dilemeyenler olduðunu Yunus-11 ifade ediyor. Münafýklar, sefihler “biz o sahâbeyle alay ediyoruz” diyorlar. Allahû Tealâ da bu âyette diyor ki: “Hayýr, asýl Biz onlarla alay ediyoruz.” 10/YUNUS-11: Ve lev yuaccilullâhu lin nâsiþ þerresti’câlehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).

50

50


ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

Ve eðer Allah onlarýn hayrý acele istemeleri gibi insanlara þerr için acele etseydi, elbette onlarýn ecelleri yerine getirilirdi (kaza edilirdi). Fakat (hayatta iken) Bize ulaþmayý dilemeyen kimseleri, isyanlarý içinde þaþkýn býrakýrýz. Ruhlarý Allah’a doðru yola çýkmayacak, Allah’a hiçbir zaman ulaþamayacak. Bunlar gerçekleþmediði için fizik vücutlarýný, nefslerini ve iradelerini de Allah’a teslim edemeyecek olan zavallýlarla Allahû Tealâ nasýl alay eder? Allah açýkça emrini vermiþtir. Onlar emri çiðnerler. Allahû Tealâ da onlarla artýk ilgilenmez. Onlara mühlet verir. Mühlet verdikçe kaybettikleri dereceler daha artar ve cehennemin daha alt, daha alt katlarýna girerler. 7 kat cehennemin en altýna gidecek olanlar, en çok dünyada kalýp, en büyük günahlarý iþleyenlerdir. Allah’ýn yoluna girmedikleri için cennete girmeleri hiçbir zaman mümkün deðildir. O insanlar, Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerdir. Her yaþadýklarý gün, pozitif hanelerine birþey katýlmasý mümkün deðildir ama negatif haneleri giderek aðýrlaþýr, aðýrlaþýr, aðýrlaþýr. Bunlar insanlara kötülük etmekten hiç çekinmedikleri için yaptýklarý zulüm sebebiyle deracat kaybederler. Allah ile iliþkileri devamlý deracat kaybetmekle geçer. Allah’a asi olurlar ve hem Allah’ýn emirlerini yerine getirmedikleri için hem yasak ettiði fiilleri iþledikleri için bu insanlar devamlý daha çok, daha çok, daha çok deracat kaybederler. Allahû Tealâ’nýn buradaki mühlet vermesine dikkat edin. Allah’la uðraþanlarýn bir kýsmý anýnda hayatlarýný yitirirler. Allahû Tealâ onlarýn ömürlerini bitirir. Bu bir cezalandýrmadýr. Ama en azýndan Allah’ýn, onlarý bulunduklarý noktadaki kaybettikleri derecelerle sýnýrlandýrmasýdýr. Asýl, Allah’ýn Allah’a karþý savaþ verip de yaþattýklarýna bakýn. O yaþatýlanlar her geçen gün biraz daha aþaðý bir cehenneme gitmek üzere þu dünyada hayatlarý uzatýlanlardýr. Ve kendilerine ne kadar yazýk ettiklerinin zavallýlar farkýnda da deðillerdir. Ýsyanlarý içinde bocalarlar.

51

51


ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

⎨ ×Γ↑Ζ″7≅←∀ ↔}↔7↔ ⊕Ν7! ∼↑:↔Ι↔Β″−! ↔ω<∝Η⊕7! ↔τ←∴⊆7ÿ:≡! ↔ω<∝Γ↔Β″Ζ↑8 ∼Ψ↑9≅↔6 _↔8↔: ″ϖ↑Ζ↑#↔∗≅↔Δ←# ″α↔Ε←∀↔∗ _↔Ω↔4 Ulâikellezîneþterevûd dalâlete bil hudâ, fe mâ rabihat ticâretuhum ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne).

⇑⎭τε ονλαρ, ο κιμσελερδιρ κι; ηιδαψετ ιλε δαλ®λετι σατ⎬ν αλδ⎬λαρ. Φακατ ονλαρ⎬ν τιχαρετι, ονλαρα ηι⎜ κ®ρ σαðλαμαδ⎬ ϖε ηιδαψετε ερμι⎭ δεðιλλερδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

52

-

ulâike ellezîne iþterevû ed dalâlete bi el hudâ fe mâ rabihat ticâretu-hum ve mâ kânû muhtedîne

: : : : : : : : : : : : :

iþte onlar o kimseler, onlar satýn aldýlar dalâlet ile hidayet fakat, o taktirde, o zaman olmadý kâr onlarýn ticareti ve deðillerdi, olmadýlar hidayette olanlar, hidayete erenler

52


ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dalâlet, Allah’ýn yolundan sapmak; hidayet ise Allah’ýn yolunda olmaktýr. Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de 7 hidayetten bahsetmektedir. 3/AL-Ý ÝMRAN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeþâ’(yeþâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun). Ve sizin dîninize tâbî olandan baþka kimseye inanmayýn. (Habibim) de ki: “Hiç þüphesiz HÝDAYET, Allah’ýn (Kendisine) ulaþtýrmasýdýr. (Ýnsan ruhunun ölümden evvel Allah’a ulaþmasýdýr.) Size verilenin bir benzerinin baþka birine verilmesi (sebebiyle mi) veya Rabbinizin katýnda (sizlerle) tartýþacaklarý için mi (böyle söylüyorsunuz)?” De ki: “Hiç þüphesiz fazl, Allah’ýn elindedir. Onu dilediðine verir.” Ve Allah, VÂSÝ’un ALÎM’dir. (Allah herþeyi kuþatan ve herþeyi bilendir.) 2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yehûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve leinitteba'te ehvâehum ba'dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin). Sen onlarýn dînine tâbî olmadýkça (uymadýkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden (asla) razý olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaþmak (var ya) iþte o, hidayettir.” Sana gelen bunca ilimden sonra eðer onlarýn hevalarýna uyarsan andolsun ki; Allah’tan sana ne bir dost ve ne de bir yardýmcý olmaz. Birtakým meal verenler, buradaki muhtevada hüdallah kelimesini, Allah’a ulaþmaktýr ifadesini Allah’ýn ulaþtýrmasýdýr þeklinde de yorumluyorlar. Eðer böyle yorumlayanlar varsa onlar için de hidayetin ne olduðunu iki ayeti kerime ispat ediyor: 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).

53

53


ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr). Allah dilediðini Kendisine seçer ve onlardan kim Allah’a yönelirse, Allah’a ulaþmayý dilerse Allah onlarý Kendisine ulaþtýrýr. Eðer hüdallah’ý, Allah’ýn ulaþtýrmasýdýr þeklinde ifade ediyorsak, o zaman bir kelime daha ilâve etmemiz lâzým oraya: “Allah’ýn Kendisine ulaþtýrmasýdýr.” Çünkü hidayet adý verilen bir yapýda ulaþtýrmak, Allah’ýn Zat’ýna olacaktýr. Allahû Tealâ diyor ki: 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).” Hidayet, insanoðlunun kendisinde emanet olarak Kendisine ulaþtýrmasýdýr. Ruhumuz bir emanettir ve ulaþtýrýlmasý gereklidir. Ýþte bu nankör olan, inkâr eden ve fizik vücudu beraberce ruhu emanet olarak almýþlardýr Allah’týr:

bekleyen ruhunu, Allah’ýn Allahû Tealâ’ya mutlaka cahil olan insanýn, nefsi ile ve de emanetlerin sahibi

4/NÝSA-58: Ýnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niýmmâ yeýzukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ(basîran). Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Ýnsanlar arasýnda hakemlik ettiðiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, bununla

54

54


ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 4

(2) Bakara Suresi

Her halükârda hidayete ermek, insanýn kendisinde bir emanet olan ruhun, o emanetin gerçek sahibi olan Allah’a iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Hidayet, sadece ruhun Allah’a teslimi deðildir. Bu birinci teslimdir. Fizik vücudun teslimi ikinci emanetin teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü emanetin teslimidir. Ýradenin teslimi dördüncü emanetin teslimidir. Böylece teslimlerden ibaret bir dünya hayatýný yaþarýz. 28 basamaklýk Kur’ân’a göre tanzim edilmiþ bir Ýslâm merdiveninde, bütün emanetler 7 safhada Allah’a teslim edilir. 7 safhanýn 7’si de ayrý ayrý hidayetleri oluþturur. 3. basamakta kiþi Allah’a ulaþmayý diler; 1. hidayettedir. (Al-i Ýmran-103) 14. basamakta mürþidine ulaþýp tâbî olur; 2. hidayettedir. (Meryem-43) 21. basamakta da ruh Allah’a ulaþýr, 3. hidayettedir. (Al-i Ýmran-73) 25. basamakta fizik vücut Allah’a teslim olur, bu 4. hidayettir. (Hac-37) 26. basamakta nefs Allah’a teslim olur, bu 5. hidayettir. (Muhammed-5) 27. basamakta irþada ulaþýr, bu 6. hidayettir. (Yunus-9) Ve nihayet salâh makamýnýn 28. basamaðýnýh 5. kademesinde irade de Allah’a teslim olur, bu 7. ve son hidayettir. (En’am-97) Allahû Tealâ tarafýndan ruhun hidayeti üzerimize tam 12 defa farz kýlýnmýþtýr. Kur’ân-ý Kerim, hidayetin ve bu muhteva içerisinde dalâletin açýklamalarýný getirmektedir. Bir insan Allah’a ulaþamayý dilemediði taktirde dalâlettedir, dalâlette olanlarýn gideceði yer cehennemdir. Ve zamanýmýzda bir kiþinin Allah’a ulaþmayý dilemesi ve irþad makamýna tâbî olmasý, teslim olmasý dîn adamlarý tarafýndan inkâr edilmektedir: 2/BAKARA-159: Ýnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ min el beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbî, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne). Ýndirdiðimiz o beyyinelerden olan þeyleri ve HÝDAYETi (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþtýrýlmasýný) Kitab’ta Allah insanlara açýkladýktan sonra gizleyenler (var ya), onlara, hem Allah lânet eder hem de lânet ediciler lânet eder. Burada hidayet müessesesinin dalâlet karþýlýðý satýn alýndýðý ifade edilmektedir.

55

55


ℜψετ − 17

Σαψφα − 5

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

≥_⊕Ω↔ς↔4 ⎣∼→∗≅↔9 ↔φ↔5″Ψ↔Β″,! ←Η⊕7! ←υ↔Χ↔Ω↔6 ″ϖ↑Ζ≡ς↔Χ↔8 ″ϖ←;←∗Ψ↑Ξ←∀ ↑ψ™ς7! ↔⎯↔;↔) ↑ψ↔7″Ψ↔& _↔8 ″ ↔ ≥≅↔/↔! ↔ :↑Ι←Μ″Α↑< ÷ ↓ ≅↔Ω↑ς↑1 |∝4 ″ϖ↑Ζ↔6↔Ι↔# ↔: Meseluhum ke meselillezistevkade nârâ(nâren), fe lemmâ edâet mâ havlehu zeheballâhu bi nûrihim ve terekehum fî zulumâtin lâ yubsirûn(yubsirûne).

Ονλαρ⎬ν δυρυμυ, ατε⎭ ψακ⎬π β⎞ψλεχε ⎜εϖρεσινδεκι ⎭εψλερι αψδ⎬νλαττ⎬ð⎬ ζαμαν Αλλαη’⎬ν νυρλαρ⎬ν⎬ γιδερδιðι ϖε ονλαρ⎬ καρανλ⎬κλαρ ι⎜ινδε β⎬ρακτ⎬ð⎬ κιμσελεριν δυρυμυ γιβιδιρ. (Αρτ⎬κ) ονλαρ γ⎞ρεμεζλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

56

-

meselu-hum ke meseli ellezi istevkade nâren fe lemmâ edâet mâ havle-hu

: : : : : : : : : : :

onlarýn misali, onlarýn durumu gibi misal, durum ki o ateþ yaktý, tutuþturdu ateþ böylece olduðu zaman aydýnlattý þey(ler) onun etrafý, çevresi

56


ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

zehebe allâhu bi nûri-him ve tereke-hum fî zulumâtin lâ yubsirûne

: : : : : : : : :

giderdi Allah ... i onlarýn nuru, nurlarý, aydýnlýðý, ýþýðý ve ve onlarý terketti, býraktý içine, içinde zulmet, karanlýklar onlar görmüyorlar, görmezler, göremezler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kim Allah’a ulaþmayý dilerse bu dileði anýnda Allahû Tealâ tarafýndan iþitilir, bilinir ve görülür. Ýþte iþiten ve bilen Allahû Tealâ kalbe bakar. Allah’a ulaþma talebini görmek ister. Bu talep yoksa Allahû Tealâ talebi iþitemez, bilemez, göremez. Çünkü yok. Olsa anýnda görecek. Gördüðü anda harekete geçer. Nefsin kalbinde bulunan hicab-ý mesture adlý bir gizli perdeyi alýr. Basar hassasýndaki gýþaveti kaldýrýr. Bu perde irþad makamýndan nefret etmeye sebebiyet verir. Ýrþad makamýna sevgi duymaya baþlarsýnýz. Arkasýndan kulaklardaki vakrayý alýr. Ýþitme hassasýndaki mührü açar. Ýrþad makamýnýn irþada müteallik hususlarý, söylediði þeyleri iþitmeye baþlarsýnýz. En’am Suresi 36. âyet-i kerimede Allahû Tealâ buyuruyor: 6/EN’AM-36: Ýnnemâ yestecîbullezîne yesmeûn(yesmeûne), vel mevtâ yeb’asuhumullâhu summe ileyhi yurceûn(yurceûne). (Davete) ancak iþitenler icabet eder. Ve Allah, ölüleri (ölü olan kulaklardaki iþitme hassasýný, ölü olan kalplerdeki fuad hassasýný, ölü olan gözlerdeki görme hassasýný) diriltir. Sonra ona döndürülürler. (Hayatta iken, ruhlarý mürþid eliyle Allah’a döndürülür.)

57

57


ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

Devrin imamý, kavmin resûlleri ve velî mürþidlerin birinci görevi tebliðdir. Kendisine teblið yapýlan insanlardan tebliðe ilgisiz kalanlarýn hassalarýna Allahû Tealâ Bakara-6,7’ye göre engeller koyar. Eðer tebliðe muhatap olan kiþi hidayeti yalanlarsa o zaman Allahû Tealâ Ýsra-45, 46’ya göre uzuvlarýna engeller koyar. Ama Allah’a ulaþmayý yalanlayan, uzuvlarýna engeller konulan kiþi baþkalarýný da Allah’ýn yolundan, hidayetten men ederse o zaman Allahû Tealâ hassalarýna da engeller koyarak kalbi tabeder. Kalbi tabedilenler þeytanýn dostlarýdýr. Ýnsan, nefsinin kalbinde 19 afetle doðar. Afetler de karanlýklarla temsil edilirler. Nefsin kalbi zifiri karanlýktýr. Allah’a ulaþmayý dilemediði için hassalarý ve uzuvlarý engelli, karanlýktaki insan, irþad makamýnýn irþada ehil olduðunu baþ gözleriyle göremez, anlayamaz. Kiþi irþad makamýný baþka insanlardan ayýrt edecek olan ayýrt edebilme yeteðinin sahibi deðildir. Kulaklarýndaki vakra sebebiyle irþad makamýnýn sözlerini iþitemez. Kalbinde ekinnet olan kiþinin mürþidi, mürþid olarak idrak edemez. Kalbindeki basar hassasý çalýþmaz. Kalbiyle irþad makamýný göremez, baþ gözleriyle de göremez. Baþ gözleriyle baþka insanlarý görmesine raðmen irþad makamý ile diðer insanlar arasýndaki manevî açýdan farklýlýðý göremez. Allahû Tealâ’nýn bu âyeti kerimede verdiði misalde; Allah’a ulaþmayý dileyen kiþiyi kendisine ulaþtýrmýþ, kiþi hidayete ermiþtir. Hidayete eren kiþi Vel Asr Suresinin 3. âyeti kerimesinde buyrulduðu gibi insanlara hakký tavsiye etmeye baþlayarak (bir ateþ yakar) çevresini aydýnlatmak, ýþýk vermek üzereyken Allahû Tealâ ateþi söndürür. Hidayete erdikten sonra irþad makamýndan þüpheye düþerek fýska düþen bu kiþinin göðsünü Allahû Tealâ Nahl-106’ya göre küfre açar (þerheder).

58

58


ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

↔ Ψ↑Θ←%″Ι↔< ÷ ″ϖ↑Ζ↔4 °]″Ω↑2 °ϖ″Υ↑∀ ⊇ϖ↑. Summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûn(yerciûne).

Σαð⎬ρ, διλσιζ ϖε κ⎞ρδ⎫ρλερ. Αρτ⎬κ ονλαρ, (Ραβ’λερινε) δ⎞νμεζλερ. 1 2 3 4 5

-

summun bukmun umyun fe hum lâ yerciûne

: : : : :

saðýr dilsiz kör artýk onlar (onlar) dönmezler, dönemezler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ kâfirler için hükmünü veriyor: Saðýrdýrlar, dilsizdirler, kördürler. Bakara7’ye göre hassalarý üzerinde engeller vardýr. Hassalarý engelli olanlarý Casiye-23’e göre, Allah dalâlette býrakýr. Kýsaca Allah’a ulaþmayý dilemeyenler dalâlettedir, küfürdedir (Rad27, Bakara-257). Allah’a ulaþmayý dileyenlere gelince, Enfal-29’a göre Allah furkanlar vererek onlarýn hassalarý ve uzuvlarý üzerindeki engelleri kaldýrýr. Ve Hac-54’e göre kalplerine ihbat koyar. Bu noktada kalpten küfür çýkar, îmân girer. Böylece kiþi mü’min olur. Hacet namazý ile Allah’ýn gösterdiði mürþidin önünde tövbe edip tâbî olduðu zaman devrin imamýnýn ruhu baþýnýn üzerine gelir yerleþir, Mucâdele Suresinin 22. âyeti kerimesine göre, Allah kalbinin içine îmâný yazar. O zaman kiþi îmâný artan mü’min olur. 58/MUCÂDELE-22: Lâ tecidu kavmen yû’munûne billâhi vel yevmil âhîri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aþîretehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minh(minhu), ve yudhýluhum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, radýyallâhu anhum ve radû anh(anhu), ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizbullâhi humul muflihûn(muflihûne). Allah’a ve ahiret gününe (ölmeden evvel Allah’a ulaþma gününe) îmân eden kavmi, Allah’a ve resûlüne karþý gelenlerle seviþir bulamazsýn. Velev ki; onlar, babalarý veya oðullarý veya kardeþleri veya ayný aþiretten olsun. Onlarýn kalplerine îmân yazýlýr. Ve onlar, Allah’ýn katýndan (orada eðitilmiþ olan) bir ruhla (devrin imamýnýn ruhunun baþlarýnýn üzerine yerleþmesi ile) desteklenirler ve altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere konurlar. Orada ebediyyen kalacaklardýr. Allah onlardan razýdýr, onlar da Allah'tan razýdýrlar. Ýþte onlar, Allah taraftarýdýrlar. Ve muhakkak ki Allah, taraftarlarý kurtuluþa (felâha) erenlerdir.

59

59


ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

⎣←ϖ° ″Ι↔∀ ↔: °φ″2↔∗ ↔:[∝&° ⊕Ι7!≅↔Ω↑ς←ω↑1×Ω←ψ″&[∝4 ⊕Ι← 7!≥≅↔Ω←ψ⊕Κ™ς7!7! ↔ω←ϖ←8 ↓⎯←±[Μ÷↔6 ″ !↔Κ ″ ←σ←2!↔Ψ⊕Μ7! ↔ω←8 ″ϖ←Ζ←9!↔)∼ℑ |≥∝4 ″ϖ↑Ζ↔Θ←∀≅↔.↔! ↔ Ψ↑ς↔Θ″Δ↔< ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″7≅←∀ °ν[∝Ε↑8 ↑ψ™ς7! ↔: ⎢← ″Ψ↔Ω″7! ↔ ↔Η↔& Ev ke sayyibin mines semâi fîhi zulumâtun ve ra’dun ve berk(berkun), yec’alûne esâbiahum fî âzânihim mines savâiki hazaral mevt(mevti), vallâhu muhîtun bil kâfirîn(kâfirîne).

ςεψα (ονλαρ), γ⎞κτεν βο⎭αναν, ι⎜ινδε καρανλ⎬κλαρ, γ⎞κ γ⎫ρλεμεσι ϖε ⎭ιμ⎭εκ βυλυναν βιρ ψαðμυρα (τυτυλμυ⎭) γιβιδιρλερ. Ψ⎬λδ⎬ρ⎬μλαρ⎬ν (δεη⎭ετινδεν) ⎞λ⎫μ κορκυσυψλα κυλακλαρ⎬ν⎬ παρμακλαρ⎬ψλα τ⎬καρλαρ. ςε Αλλαη, κ®φιρλερι κυ⎭ατανδ⎬ρ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60

-

ev ke sayyibin min es semâi fî-hi zulumâtun ve ra’dun ve berkun yec’alûne esâbia-hum fî âzâni-him min es savâiki hazara

: : : : : : : : : : : :

veya yaðmur gibi semadan, gökyüzünden onun içinde vardýr zulmet, karanlýklar ve gök gürlemesi, gök gürültüsü ve þimþek kýlarlar, yaparlar onlarýn parmaklarý, parmaklarý kulaklarýnýn içine, kulaklarýna yýldýrýmlardan korku

60


ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

13 14 15 16

-

el mevt (mevti) ve allâhu muhîtun bi el kâfirîne

: : : :

ölüm ve Allah ihata eden, kuþatan kâfirleri

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ yaðmura tutulmalarýný, karanlýklarý, þimþekleri o kiþilerin kâfir olduklarýnýn belirtisi olarak vermektedir. Bütün kâfirler karanlýktadýrlar. Bütün kâfirler kördürler, dilsizdirler, saðýrdýrlar, irþad makamýnýn söyledikleri onlarýn bir kulaklarýndan girer öbür kulaklarýndan çýkar. Bunlar fizik vücudun uzuvlarýndaki hatalar deðil, bunlar iç dünyanýn muhtevasýdýr. Onun diliyle konuþamazlar. Onlara göre kâfirlik müessesesi Allah’a inanmamak demektir. Þeytanýn bu konudaki yalanýna inanmýþ zavallýlar bunlar. Diyor ki: “Kim Allah’a inanmýyorsa o kâfirdir, kim de inanýyorsa o mü’mindir. Allahû Tealâ, mü’minleri mutlaka cennetine alacaðýna göre ben Allah’a inanýyorum ama vazifelerimi yapamadýðýma göre içki, kumar herþey de var olduðuna göre Allahû Tealâ beni cennetine almayacaktýr, tamam. Ama önce cehennemine atacak þöyle hafifçe kavurduktan sonra cennetine alacak. Çünkü ben inanýyorum âyet var (Mu’min-40). Herkes de öyle söylüyor inananlar mü’minlerdir. Ben mü’minim.” Halbuki kiþinin hak mü’minlerden olabilmesi için mutlaka dünya hayatýnda Allah’a ulaþmayý dilemesi gerekir. Ancak Allah’a ulaþmayý dileyenlerin üzerine Allah Rahîm esmasý ile tecelli eder, hassalar ve uzuvlardaki engelleri kaldýrarak onlara furkanlar verir. 7 furkan ve 12 ihsanla Allah’ýn hacet namazý ile gösterdiði mürþide tâbî olan kiþi mutlaka ýslâh edici amellere, nefs tezkiyesine baþlar. Çünkü Allah’a ulaþmayý dileyenleri Allah, Kendisine ulaþtýracaðýna söz vermiþ. Allah verdiði sözü yerine getireceðine göre kiþiye vasýta emirleri ve özellikle zikri sevdirecektir. Severek zikir yapan, ýslâh edici amelleri iþleyenler hak mü’minlerdir. 40/MU’MÝN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb(hisâbin). Kim bir seyyiat (kötülük) iþlerse, onun mislinden baþkasý ile cezalandýrýlmaz. Kadýn veya erkeklerden kim salih amel (nefs tezkiyesi) iþlerse, (iþte) o mü’mindir. Ýþte onlar cennete

61

61


ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

≥_↔Ω⊕ς↑6 ⎢″ϖ↑;↔∗≅↔Μ″∀↔! ↑ρ↔Ο″Φ↔< ↑ ″Ι↔Α″7! ↑ ≅↔Υ↔< ⎢∼Ψ↑8≅↔5 ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↔ϖ↔ς1↵↔! ≥∼↔)←! ↔: ←ψ[∝4 ∼″Ψ↔Λ↔8 ″ϖ↑Ζ↔7 ↔ ≥≅↔/↔! ⎢″ϖ←;←∗≅↔Μ″∀↔! ↔: ″ϖ←Ζ←Θ″Ω↔Κ←∀ ↔⎯↔;↔Η↔7 ↑ψ™ς7! ↔ ≥≅↔−″ξ↔7 ↔: 〉°η<∝Γ↔5 ↓∂]↵↔− ←±υ↑6 |×ς↔2 ↔ψ™ς7! ⊕ ←! Yekâdul berku yahtafu ebsârehum kullemâ edâe lehum meþev fîhi, ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev þâellâhu le zehebe bi sem’ihim ve ebsârihim innallâhe alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

⇒ιμ⎭εκ νερεδεψσε ονλαρ⎬ν γ⎞ζλερινι καμα⎭τ⎬ρ⎬ρ. Ονλαρ⎬ ηερ αψδ⎬νλατμασ⎬νδα ονυν (⎬⎭⎬ð⎬νδα) ψ⎫ρ⎫ρλερ. ςε ονλαρ⎬ν ⎫ζερλερινε καρανλ⎬κ ⎜⎞κ⎫νχε δε δικιλιπ καλ⎬ρλαρ. ςε εðερ Αλλαη διλεσεψδι, ονλαρ⎬ν δυψμαλαρ⎬ν⎬ δα γ⎞ρμελερινι δε ελβεττε γιδεριρδι. Μυηακκακ κι Αλλαη, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ (ηερ⎭εψε γ⎫χ⎫ ψετερ).

62

62


ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

yekâdu el berku yahtafu ebsâre-hum kullemâ edâe lehum meþev fî-hi ve izâ azleme aleyhim kâmû ve lev þâe allâhu le zehebe bi sem’i-him ve ebsâri-him inne allâhe alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

neredeyse (olacak) þimþek kamaþtýrýr, kapýp alýr, alacak, kapacak onlarýn gözleri her zaman, her defa aydýnlattý onlar, onlarý yürüdüler onun içinde, onda ve olduðu zaman karanlýk çöktü onlarýn üzerine ayakta kaldýlar ve eðer, ise diledi Allah elbette giderdi onlarýn iþitmesi ve onlarýn görmesi hiç þüphesiz, muhakkak Allah üzerine, ... e herþey kaadir, gücü yeten

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ insanlara görmeleri için baþ gözü vermiþtir. Ýnsanlar ise Allah’ýn emrettiði þeyleri deðil, sadece dünya hayatýnýn gerektirdiklerini görebiliyorlar. Ve böylece yetersiz bir dizayn içerisinde bir hatayla yaþýyorlar insanlar.

63

63


ℜψετ − 21

Σαψφα − 5

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ↔Τ↔ς↔∋ ∝Η⊕7! ↑ϖ↑Υ⊕∀↔∗ ∼:↑Γ↑Α″2! ↑ ≅⊕Ξ7! _↔Ζ∩<↔! ≥_↔< ↔ Ψ↑Τ⊕Β↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ″ϖ↑Υ←ς″Α↔5 ″ω←8 ↔ω<∝Η⊕7! ↔: Yâ eyyuhen nâsu’budû rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne).

Εψ ινσανλαρ! Ραββινιζε κυλ ολυν κι Ο, σιζι ϖε σιζδεν ⎞νχεκιλερι ψαραττ⎬. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε σιζ, τακϖα σαηιβι ολυρσυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

yâ eyyuhâ en nâsu u’budû rabbe-kum ellezî halaka-kum vellezîne (ve ellezîne) min kabli-kum lealle-kum tettekûne

: : : : : : : : : : :

ey insanlar kul olun (sizin) Rabbiniz o ki, ki o sizi yarattý ve o kimseler, onlar den sizden önce umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn dizaynýndaki takva müessesesi ifade ediliyor. Bir insanýn takva sahibi olmasý demek, sadece Allah’tan korkmasý demek deðildir. Takva müessesesini dizayn ettiðimiz zaman 7 tane takva kademesi görürüz:

64

64


ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

1- Allah’a ulaþmayý dilemek, 3. basamak, âmenûlar takvasý. (Rum-31, Yunus62, 63, 64) 2- Mürþide ulaþmak, 14. basamak, tâbiiyet takvasý. (Maide-35) 3- Ruhu Allah’a ulaþtýrmak, 21. basamak, evvablar takvasý. (Kaf-31,32) 4- Fizik vücudu Allah’a teslim etmek, 25. basamak, muhsinler takvasý. (Maide-93) 5- Nefsi Allah’a teslim etmek, 27. basamak, ulûl’elbablar takvasý. (Maide-100) 6- Ýrþada ulaþmak, 28. basamak - 4. kademe, muhlisler takvasý. (Maide-65) 7- Ýradeyi Allah’a teslim etmek, 28. basamak - 5. kademe, bihakkýn takva. (Ali Ýmran-102) Burada birinci takvadan bahsediyor, Allahû Tealâ. Bu takvada kiþi Allah’a ulaþmayý dilemiþ ve takva sahibi olmuþtur: 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 10/YUNUS-62: E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah’ýn evliyasýna (dostlarýna), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle deðil mi? 10/YUNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaþmayý dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuþlardýr. 10/YUNUS-64: Lehumul buþrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhýreh(âhýreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu). Onlara, dünya hayatýnda ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardýr. Allah’ýn sözü deðiþmez. Ýþte O, fevz-ül azîmdir.

65

65


ℜψετ − 22

Σαψφα − 5

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↔ ≥≅↔Ω⊕Κ7!↔: _→−!↔Ι←4 ↔ ″∗↔ ↵! ↑ϖ↑Υ↔7 ↔υ↔Θ↔% ∝Η⊕7↔! ↔ ↔Ι″∋↔≅↔4 → ≥≅↔8 ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! ↔ω←8 ↔ ↔ϑ″9↔! ↔: ⎨→ ≥≅↔Ξ←∀ ∼Ψ↑ς↔Θ″Δ↔# ↔ ↔4 ⎣″ϖ↑Υ↔7 _→5″+←∗ ← !↔Ι↔Ω⊕Χ7! ↔ω←8∝ ψ←∀ ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ∼→(!↔Γ″9↔! ←ψ™ς←7 Ellezî ceale lekumul arda firâþen ves semâe binââ(binâen), ve enzele mines semâi mâen fe ahrece bihî mines semarâti rýzkan lekum, fe lâ tec’alû lillâhi endâden ve entum ta’lemûn(tâ’lemune).

Ο (Αλλαη) κι; ψερψ⎫ζ⎫ν⎫ σιζιν ι⎜ιν δ⎞⎭εκ ϖε γ⎞ð⎫ δε βινα κ⎬λδ⎬. ςε γ⎞κτεν συ ινδιρδι. ςε β⎞ψλεχε ονυνλα μαησυλλερδεν σιζιν ι⎜ιν ρ⎬ζ⎬κ ⎜⎬καρδ⎬. √ψλεψσε βιλε βιλε Αλλαη’α ε⎭λερ κ⎬λμαψ⎬ν. 1 2 3 4

66

-

ellezî ceale lekum el arda

: : : :

o ki, ki o kýldý, yaptý sizin için, size arz, yeryüzü

66


ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

firâþen ves semâe (ve es semâe) binâen ve enzele min es semâi mâen fe ahrece bi-hi min es semarâti rýzkan lekum fe lâ tec’alû lillâhi (li allâhi) endâden ve entum tâ’lemune

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

döþek, yatak ve sema, gökyüzü bina olarak (kubbe þeklinde) ve indirdi den sema, gökyüzü su o zaman, böylece çýkardý onunla den ürünler, meyveler, mahsuller rýzýk sizin için o zaman, artýk kýlmayýn, yapmayýn Allah için, Allah’a eþler, benzerler ve siz (siz) biliyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ bu âyet-i kerimede Allah’ýn Tek’liðine dair bir iþaret vermektedir. Herþeyin insanlar için yaratýldýðýný ifade eden Allahû Tealâ göklerin, yerin yaratýlmasýnda hedefin hep insan olduðunu açýklýyor. Ve neticeyi Tek Allah esasýna dayandýrýyor. “Sakýn Allah’a benzerler kýlmayýn. Tek bir Allah vardýr. Baþka bir Allah yoktur.” buyuruyor. Öyleyse Allah’ýn söyledikleri burada apaçýk bir dizayn oluþturuyor. Bütün insanlar için söz konusu olan þey, Allah’ýn Tek’iðini, vahdetini, Tek bir Allah olduðunu kabul etmek, Allah’a benzerler kýlmamak, Allah’a þirk koþmamaktýr.

67

67


ℜψετ − 23

Σαψφα − 5

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

_↔9←Γ″Α↔2 |×ς↔2 _↔Ξ″7 ⊕ϑ↔9 _⊕Ω←8 ↓⎯″<↔∗ |∝4 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ↔: ″ϖ↑6 ↔ ≥!↔Γ↔Ζ↑− ∼Ψ↑2″(! ↔: ⎨∝ψ←ς″Χ←8 ″ω←8 ↓ ↔∗Ψ↑Κ←∀ ∼Ψ↑#″≅↔4 ↔ω[∝5←(≅↔. ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ←ψ™ς7! ← :↑( ″ω←8 Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û þuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdýkîn(sâdýkîne).

Εðερ κυλυμυζα ινδιρδιðιμιζ ⎭εψδεν (Κυρ’®ν’δαν) ⎭⎫πηε ι⎜ινδεψσενιζ, ο ζαμαν Ο’νυν μισλινδεν βιρ συρε γετιριν ϖε Αλλαη’ταν βα⎭κα ⎭αηιτλερινιζι δε δαϖετ εδιν, εðερ σιζ σαδ⎬κλαρσαν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

68

-

ve in kuntum fî reybin mimmâ (min mâ) nezzelnâ alâ abdi-nâ fe’tû (fe u’tû) bi sûretin min misli-hi ved’û (ve ud’û) þuhedâe-kum min dûni allâhi in kuntum sâdýkîne

: : : : : : : : : : : : : :

ve eðer siz iseniz þüphe içinde þeyden biz indirdik üzerine, ... a (bizim) kulumuz o zaman, öyleyse getirin bir sureyi onun mislinden, onun benzeri, onun gibi ve davet edin, çaðýrýn sizin þahitleriniz Allah’tan baþka eðer siz iseniz sadýklar, doðru söyleyenler

68


ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e Kur’ân-ý Kerim’i indirdikçe toplumun çoðu O’na inanmadýlar. O’nu sahte Peygamberlikle itham ettiler. O’nun, Kur’ân-ý Kerim’i kendisinden yazdýðýný ve O’nun gibi bir Kitab’ý kendilerinin de yazabileceklerini iddia ettiler. Allahû Tealâ bu konuda bir açýklama getiriyor Kur’ân-ý Kerim’de: 23/MU’MÝNUN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiði zaman, her defasýnda onu yalanladýlar. Biz de onlarý birbiri arkasýndan (helâk ettik). Ve onlarý efsane kýldýk. Artýk mü’min olmayan kavim (Allah’ýn rahmetinden) uzak olsun. 29/ANKEBUT-48: Ve mâ kunte tetlû min kablihî min kitâbin ve lâ tehuttuhu bi yemînike izen lertâbel mubtýlûn(mubtýlûne). Ve sen, bundan önce kitap okumadýn ve sen, O’nu elinle de yazmýyorsun. Öyle olsaydý, bâtýlda olanlar (boþ konuþanlar) elbette þüphe ederlerdi. Allah’ýn vazifeli kýldýðý resûlleri, Allah’ýn resûl gönderdiði kavimlerin hiçbirisi, hiçbir devrede kabul etmemiþlerdir. Onlara sahte peygamber, sahte resûl gibi isimler takmýþlardýr. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de buna dahildir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e de Sahte Peygamber demiþlerdir. Ýstisnasý hiç görülmemiþtir. Yani büyük kitle asla o resûlü kabul etmemiþtir. Onlarýn arasýndan küçük bir grup, azýnlýk o peygambere veya peygamber olmayan o resûle tâbî olmuþlardýr. Bir baþka ayýrým, Allahû Tealâ’nýn bütün kavimlere gönderdiði resûller velî resûllerdir. Eðer ayný devirde peygamber yaþýyorsa o kavimlerden birine gönderilen resûllerden birisidir. Ama o nebî olarak görev yapar. Hem huzur namazýnýn asaleten imamý olur hem de bütün kâinat için peygamberdir. Ayný süreç içerisinde bütün diðer kavimlerde Allah’ýn resûlleri yaþamaktadýr. Allahû Tealâ’nýn bu âyette þahitler adýný verdiði insanlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e Kur’ân’ýn indirildiðine inanmayan insanlardýr. O þahitler hiçbir zaman Allah’ýn dostu olamazlar.

69

69


ℜψετ − 24

Σαψφα − 5

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

|∝Β⊕7! ↔ ≅⊕Ξ7! ∼Ψ↑Τ⊕#≅↔4 ∼Ψ↑ς↔Θ″Σ↔# ″ω↔7 ↔: ∼Ψ↑ς↔Θ″Σ↔# ″ϖ↔7 ″ ←≅↔4 ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″ς←7 ″ ⊕Γ←2↑! ⎣↑ ↔∗≅↔Δ←Ε″7!↔: ↑ ≅⊕Ξ7! _↔;↑(Ψ↑5↔: Fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekûn nârelletî vakûduhân nâsu vel hicâratu, uiddet lil kâfirîn(kâfirîne). Φακατ, εðερ ψαπαμαζσαν⎬ζ κι ασλα ψαπαμαζσ⎬ν⎬ζ, ο τακτιρδε κ®φιρλερ ι⎜ιν ηαζ⎬ρλανμ⎬⎭, ψακ⎬τ⎬ ινσανλαρ ϖε τα⎭λαρ ολαν ατε⎭τεν σακ⎬ν⎬ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

fe in lem tef’alû ve len tef’alû fettekû (fe ittekû) en nâre elletî vakûdu-hâ en nâsu vel hicâratu (ve el hicâratu) uiddet lil kâfirîne (li el kâfirîne)

: : : : : : : : : : :

o zaman, öyleyse, fakat eðer yapamazsanýz ve asla yapamayacaksýnýz, yapamazsýnýz o zaman, öyleyse sakýnýn ateþ ki o onun yakýtý insanlar ve taþlar hazýrlandý kâfirler için, kâfirlere

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada Allahû Tealâ kâfirlerden bahsediyor. Küfür ve îmân kavramýnda çok büyük bir yanlýþlýk yapýlmýþtýr. Ýblis insanlara mü’min olan kiþinin Allah’a inanan kiþi olduðunu, kâfir olanýn da Allah’a inanmayan kiþi olduðunu kabul ettirmiþtir. Bütün insanlarý Allah’tan soðutmak için, ayýrmak için, ruhun dünya hayatýnda Allah’a ulaþmayý dileðini insanlara unutturmuþ. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çýkarsa kiþi ölür, ancak ölümle insan ruhu Allah’a ulaþýr, dünya hayatýnda ruhun Allah’a ulaþmasý yoktur, diyerek insanlarýn Allah’a ulaþmalarýna mani oluyorlar. Bu þeytanýn uydurduðu kuyruklu bir yalandýr. Allahû Tealâ diyor ki:

70

70


ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 5

(2) Bakara Suresi

40/MU’MÝN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb(hisâbin). Kim bir seyyiat (kötülük) iþlerse, onun mislinden baþkasý ile cezalandýrýlmaz. Kadýn veya erkeklerden kim salih amel (nefs tezkiyesi) iþlerse, (iþte) o mü’mindir. Ýþte onlar cennete alýnýrlar (konulurlar). Orada hesapsýz rýzýklandýrýlýrlar. Þeytanýn buradan muradý; bütün insanlarý Allah’ýn emirlerini yapmaktan men ederek kendisiyle birlikte cehenneme götürmektir. Küfürden kurtulmak, kâfir olmaktan kurtulmak için önce kiþi Allah’a ulaþmayý diler. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþinin üzerine Allah Rahîm esmasý ile tecelli eder. Enfal-29’a göre furkanlar verir. 7. furkan olarak kiþinin kalbine ihbatý koyar. Kalbe ihbat girdiði zaman küfür çýkar. Böylece kiþi, küfrün sahibi yani kâfir iken, kalbindeki îmânýn sahibi yani mü’min olur. Allahû Tealâ buyuruyor: 45/CASÝYE-23: E fe reeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gýþâveh(gýþâveten), fe men yehdîhi min ba’dillâh(ba’dillâhi), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne). Hevasýný kendisine ilâh edinen kiþiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasýz ilmi) üzere dalâlette býraktý. Ve onun iþitme hassasýný ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasýnýn üzerine gýþavet (perde) kýldý (çekti). Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz? Kâfir hüviyetinde olan, dalâlette olan insanlarýn özellikleri kalplerinin mühürlü oluþudur. Allahû Tealâ diyor ki: 2/BAKARA-6: Ýnnellezîne keferû sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minûn(yu’minûne). Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Onlarý ikaz etsen de, etmesen de (onlar için) eþittir (birdir). Îmân etmezler. 2/BAKARA-7: Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem'ýhim, ve alâ ebsârihim gýþâveh(gýþâvetun), ve le hum azâbun azîm(azîmun). Allah onlarýn kalpleri üzerine (kalplerindeki rahmet kapýsýnýn üzerine) ve (kalplerindeki) iþitme (sem’î) hassasýnýn üzerine mühür vurdu (mühürledi). (Ve kalplerindeki) görme (basar) hassasýnýn üzerine GIÞAVET (adlý) bir perde (çekti). Onlar için azîm (büyük) bir azap (var). Dalâlette olanlar Allah’a ulaþmayý dilememiþ olanlardýr. Allah’a ulaþmayý dilemiþ olsalardý küfürden kurtulacaklardý. Çünkü Allahû Tealâ kalplerinin içine îmâný koyacaktý. Bir insanýn küfürden kurtulabilmesi sadece Allah’a inanmasýna baðlý deðildir.

71

71


ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

↓ ≅⊕Ξ↔% ″ϖ↑Ζ↔7 ⊕ ↔! ← ≅↔Ε←7≅⊕Μ7! ∼Ψ↑ς←Ω↔2↔: ∼Ψ↑Ξ↔8×! ↔ω<∝Η⊕7! ←η←±Λ↔∀ ↔: ↓ ↔Ι↔Ω↔∃ ″ω←8 _↔Ζ″Ξ←8 ∼Ψ↑5←+↑∗ _↔Ω⊕ς↑6 ⎢↑ ≅↔Ζ″9 ÷↵! _↔Ζ←Β″Ε↔# ″ω←8 ∝Ι″Δ↔# ⎢_→Ζ←∀≅↔Λ↔Β↑8 ∝ψ←∀ ∼Ψ↑#↑! ↔: ↑υ″Α↔5 ″ω←8 _↔Ξ″5←+↑∗ ∝Η⊕7! ∼↔Η×; ∼Ψ↑7≅↔5 _→5″+←∗ ↔ :↑Γ←7≅↔∋ _↔Ζ[∝4 ″ϖ↑; ↔: ° ↔Ι⊕ΖΟ↔ ↑8 ° !↔:″+↔! ≥_↔Ζ[∝4 ″ϖ↑Ζ↔7 ↔: Ve beþþirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rýzkan kâlû hâzellezî ruzýknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteþâbihâ(muteþâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

ςε ⎩μ®ν εδιπ, ⎬σλ®η εδιχι (νεφσι τεζκιψε ϖε τασφιψε εδιχι) αμελδε βυλυνανλαρ ι⎜ιν αλτλαρ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερ ολδυðυνυ μ⎫ϕδελε. Οραδακι μεψϖελερδεν ϖε μαησυλλερδεν βιρ ρ⎬ζ⎬κλα ηερ ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρ⎬λ⎬⎭λαρ⎬νδα “⇑⎭τε βυ βιζιμ δαηα ⎞νχε δε ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρ⎬λδ⎬ð⎬μ⎬ζ (ψεδιðιμιζ) ⎭εψδιρ.” δεδιλερ. (Εϖετ) ονα (δ⎫νψαδακι ρ⎬ζ⎬κλαρ⎬να) βενζερι (λεζζετ ϖε νεφασετ βακ⎬μ⎬νδαν ⎜οκ φαρκλ⎬σ⎬) ϖεριλμι⎭τιρ. Ονλαρ ι⎜ιν οραδα τεμιζ ε⎭λερ ϖαρδ⎬ρ. ςε ονλαρ οραδα δεϖαμλ⎬ καλαχακ ολανλαρδ⎬ρ.

72

72


ℜψετ − 25

Χ⎫ζ ��� 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

1 - ve beþþir 2 - ellezîne âmenû

: :

3 - ve amilû 4 - es sâlihâti

: :

5 - enne (beþþir ... enne) 6 - lehum cennâtin 7 - tecrî 8 - min tahti-hâ 9 - enhâru 10 - kullemâ 11 - ruzikû 12 - min-hâ 13 - min semeretin 14 - rýzkan 15 - kâlû 16 - hâzellezî (hâzâ ellezî) 17 - ruzýk-nâ 18 - min kablu 19 - ve utû 20 - bi-hi muteþâbihan 21 - ve lehum 22 - fî-hâ ezvâcun 23 - mutahharatun 24 - ve hum 25 - fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve müjdele âmenû olanlar, Allah’a ulaþmayý dileyenler, îmân edenler ve yaptýlar salih ameller, nefsi tezkiye edici ve tasfiye edici ameller olduðunu (olduðunu müjdele) onlar için cennetler vardýr akar onun altýndan nehirler her seferinde, her defasýnda rýzýklandýrýlýrlar on(lar)dan, oradan (orada) ürünlerden, mahsullerden, meyvelerden rýzýk olarak dediler bu ki (o þey) biz rýzýklandýrýldýk önceden, daha önce ve verildi ona benziyen, ona benzer ve onlar için (vardýr) orada eþler temiz olan, temiz ve onlar orada devamlý kalacak olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, âmenû olmaktan ve amilüssalihattan, nefsi ýslâh edici ameller iþlemekten (Gaþiye-10) bahsetmektedir. Âmenû olmak 7 safhada olgunlaþan bir meyvedir. Allah’a ulaþmayý dileyen herkes âmenû olmak þerefine ermiþtir. Cenneti de mutlaka elde etmiþtir. En alt kattaki cennet onlarýndýr (Cennet-i Aliye). Sadece Allah’a

73

73


ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

ulaþmayý diledikleri için bunu haketmiþlerdir. Sonra kiþi hayattaysa mutlaka mürþidine ulaþacaktýr. Ulaþtýðý zaman âmenû olmanýn ve 2. safhasýna ulaþacaktýr, 2. kat cennet onun olacaktýr (Cennet-i Firdevs - Kehf-107). Ruhu Allah’a ulaþýnca 3. kat cennetin sahibi olur (Cennet-i Huldin - Furkan-15). Ne zaman bir insan fizik vücudunu Allah’a teslim ederse, Allah’ýn bütün emirlerini mutlaka yerine getiren Allah’ýn yasak ettiði hiçbir fiili iþlemeyen bir özellik kazanýrsa âmenû olmanýn 4. safhasýna ulaþmýþtýr. Dördüncü kat cennete girecektir (Cennet-i Gurafan - Ankebut-58). Ve kiþi bundan sonra daimî zikrin sahibi olacaktýr. Nefsini de Allah’a teslim etmiþtir. Cennetin beþinci katýna girmek yetkisini kazanacaktýr (Cennet-i Mehva Secde-19). Daha sonra Allahû Tealâ göðün yedi katýný tek tek gösterecektir. Ve en son Sidret-ül Münteha’yý gösterdiði zaman bu kiþiyi Tövbe-i Nasuh’a davet edecektir. Ve burada âmenû olmanýn altýncý safhasý tahakkuk edecektir. Altýncý kat cennetin sahibi olur (Naim Cenneti - Yunus-9). Kiþi Allahû Tealâ’ya köle olduðu zaman, iradesini Allahû Tealâ’ya teslim ettiði zaman yedinci kademedeki cennete, en üst cennete ehil olacaktýr (Adn Cenneti - Rad-23). Âmenû olmasý da burada yedinci kademede olgunlaþacaktýr. Ülkemizdeki 22 tane Kur’ân-ý Kerim meallerinin herbirinde nerede amilüssalihat geçmiþse “iyi iþler” deniyor. Oysaki amilüssalihat; nefsin kalbindeki afetleri azaltan, onlarýn yerine ruhun faziletlerini yerleþtiren Allah ismini Muzemmil-8’e göre kalbimizde ardarda tekrar etmek demektir. Bu amelin adý zikirdir, devamlý artacaktýr. Arttýkça; emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiyye ve tezkiye kademelerinde nefsin kalbi aydýnlanacak, aydýnlanacak, aydýnlanacak ve neticede bir yerlere varacaktýr. Zikir yaptýðýnýz zaman Allah’ýn Katý’ndan rahmet fazl ve salâvât isimli, rahmetle fazl, rahmetle salâvât olarak gelen iki grup nur, üç nurdan oluþur. Bunlar zikirle evvelâ göðse gelirler, oradan yolu takip ederek nefsin kalbine ulaþýrlar. Açýlmýþ olan mühür onu aþaðý doðru iterler ve zülmanî kapýyý kapatýrlar. Ve îmân kelimesinin etrafýnda faziletler toplanmaya baþlarlar. Bu toplanma amilüssalihattýr. Nefsi ýslâh edici ameldir. Ne zaman nefsin kalbini aydýnlatan esas davranýþlarda bulunursanýz o zaman bilinki yaptýðýnýz þey amülissalihattýr. Nefsi islâh edici ameller iþlemektir. Ýnsanlar zannediyorlarki namaz kýlmak amilüssalihattýr. Zekât vermek amilüssalihattýr. Oruç tutmak amilüssalihattýr. Hepsi derecat kazandýrýr ama amilüssalihat derecat kazandýran deðil, nefsi tezkiye eden, nefsin kalbindeki afetleri temizleyen amellerdir.

74

74


ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

_↔Ω↔4 →}↔/Ψ↑Θ↔∀ _↔8 → ↔Χ↔8 ↔ ←Ι″Ν↔< ″ ↔! ≥ζℜ″Ε↔Β″Κ↔< ÷ ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ″ω←8 ∩σ↔Ε″7! ↑ψ⊕9↔! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔[↔4 ∼Ψ↑Ξ↔8 ℑ! ↔ω<∝Η⊕7! _⊕8↔≅↔4 ⎢_↔Ζ↔5″Ψ↔4 ↑ψ™ς7! ↔ !↔∗↔! ∼↔)≅↔8 ↔ Ψ↑7Ψ↑Τ↔[↔4 ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! _⊕8↔! ↔: ⎣″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ∝ψ←∀

∝Γ″Ζ↔< ↔: ∼→Ι[∝Χ↔6 ≥∝ψ←∀ ∩υ←Ν↑< ⎡→ ↔Χ↔8 ∼↔Η×Ζ←∀ ↔ω[∝Τ←,≅↔Σ″7! ® ←! ≥∝ψ←∀ ∩υ←Ν↑< ↔_8 ↔: ⎢∼→Ι[∝Χ↔6

Ýnnallâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevkahâ fe emmellezîne âmenû fe ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim, ve emmellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâdallâhu bi hâzâ meselâ(meselen), yudýllu bihî kesîran ve yehdî bihî kesîrâ(kesîran) ve mâ yudýllu bihî illel fâsýkîn(fâsýkîne).

Ηι⎜ ⎭⎫πηεσιζ Αλλαη βιρ σιϖρισινεðι, ηαττα ονυν ⎫στ⎫νδε ολαν⎬ δα μισαλ ϖερμεκτεν ⎜εκινμεζ. Φακατ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ), ονυν Ραβ’λερινδεν βιρ ηακ ολδυðυνυ μυηακκακ κι βιλιρλερ. Κ®φιρλερ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεμεψενλερ) ισε: “Αλλαη, βυ μισαλλε νε δεμεκ ιστεδι?” δερλερ. (Αλλαη) ονυνλα βιρ⎜οðυνυ δαλ®λεττε β⎬ρακ⎬ρ, βιρ⎜οðυνυ δα ονυνλα ηιδαψετε ερδιριρ. ςε φασ⎬κλαρδαν βα⎭κασ⎬ν⎬ δαλ®λεττε β⎬ρακμαζ. 75

75


ℜψετ − 26

Σαψφα − 6

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

inne allâhe lâ yestahyî en yadribe meselen mâ beûdaten fe mâ fevka-hâ fe emmâ ellezîne âmenû

: : : : : : : : : : :

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

-

fe ya’lemûne enne-hû el hakk min rabbi-him ve emmâ ellezîne keferû fe yekûlûne mâzâ erâde allâhu bi hâzâ meselen yudýllu bi-hi kesîran ve yehdî bi-hi kesîran ve mâ yudýllu bi-hi illâ el fâsýkîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

muhakkak ki, hiç þüphesiz Allah çekinmez darbý mesel, misal, örnek vermek þey sivrisinek fakat, hatta þey onun üstünde fakat, ama, ise âmenû olanlar, Allah’a ulaþmayý dileyenler artýk, bundan sonra, böylece bilirler onun olduðu hak Rab’lerinden ve fakat, ama onlar inkâr ettiler, kâfir oldular o zaman, böylece derler ne diledi Allah bununla misal, örnek dalâlette býrakýr onunla çoðunu ve hidayete erdirir onunla çoðunu ve dalâlette býrakmaz onunla ancak, sadece, den baþka fasýklar, fýska düþenler

76


ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.” Þüphesiz sivrisinek gibi küçük bir varlýðý misal olarak vermekten Allah’ýn muradý, yaratma kaabiliyetini insanlarýn anlamalarýna sunmaktýr. Allahû Tealâ’nýn verdiði misaller, Kur’ân-ý Kerim’de yaptýðý açýklamalar, birçok insaný Allah’ýn yoluna ulaþtýrýrken, birçok insanýn da ulaþmamasýna sebep olabilir. Bu, insanlarýn idrak kaabiliyetleriyle alâkalýdýr. Allahû Tealâ hem mü’minlerden hem de kâfirlerden bahsediyor bu âyet-i kerimesinde. Baþlangýçta Allahû Tealâ tebliðe muhatap olduktan sonra hidayeti yalanlayanlarýn hassalarý üzerine engeller koyduðu bütün insanlarý mezardaki ölüler gibi, baþ gözleri görmeyen, baþ kulaklarý iþitmeyen ve dilsiz olarak kabul eder. Bu insanlar Allah’a ulaþmayý dilemeyen, hidayete davet eden tebliðciden nefret edenlerdir. Hiç kimse bir sivrisineði bile yaratamaz, yaratan sadece Allah’týr. Yaratma fiili O’na aittir. Allah’tan baþka ne varsa, gördüðünüz ve görmediðiniz herþey yaratýktýr. Ýnsanýn kendisi de dahil olmak üzere, herþey Allah’ýn mucizesidir. Allahû Tealâ dilediði zaman cansýzý canlý yapar. Ýþte o insanlardan Allahû Tealâ burada bahsediyor. Âmenû olanlar bu açýklamanýn Allah’tan bir hak olduðuna inananlardýr. Yani Allah ile olan alýþveriþlerinde bu insanlar, Allah’ýn mutlaka her misalde bir þey demek istediðini bilirler. Bu muhtevada Allahû Tealâ’nýn 12 defa üzerimize farz kýldýðý, yaþarken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý, sivrisinek gibi gören, Allah bununla ne demek istemiþ olabilir ki diyen bunca âlim yaþýyor dünya üzerinde. Ve asla ruhlarýný Allah’a ölmeden evvel ulaþtýrmayý akýllarýna bile getirmezler, ruh insana hayat veren bedenidir, derler. Bu hususu inkâr ettikleri zaman, kâfir hüviyetine girerler. Allah emirleri verir, bizden de yapmamýzý ister ama bunu bizim irademize býrakmýþtýr. Eðer gerçekleþtirirsek Allah katýnda kýymetli, gerçekleþtiremezsek kýymetsiz oluruz. Gerçekleþtirirsek mükâfata, gerçekleþtiremezsek mücazata muhatap oluruz.

77

77


ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

⎨∝ψ←5≅↔Χ[∝8 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ←ψ™ς7! ↔φ″Ζ↔2 ↔ Ψ↑Ν↑Τ″Ξ↔< ↔ω<∝Η⊕7↔! ↔ :↑Γ←Κ″Σ↑< ↔: ↔υ↔.Ψ↑< ″ ↔! ≥∝ψ←∀ ↑ψ™ς7! ↔η↔8↔! ≥_↔8 ↔ Ψ↑Θ↔Ο″Τ↔< ↔: ↔ :↑Ι←,≅↔Φ″7! ↑ϖ↑; ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ⎢← ″∗↔ ↵! |←4 Ellezîne yenkudûne ahdallâhi min ba’di mîsâkýh(mîsâkýhî), ve yaktaûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yufsidûne fîl ard(ardý) ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).

Ο (φασ⎬κλαρ) κι; (καλ⎦ βελ® γ⎫ν⎫ Αλλαη’α ϖερδικλερι) Μ⇑ΣΑΚ’τεν σονρα Αλλαη’⎬ν Αηδινι βοζαρλαρ. ςε Αλλαη’⎬ν Ο’να (Αλλαη’α) υλα⎭τ⎬ρ⎬λμασ⎬ν⎬ εμρεττιðι ⎭εψι κεσερλερ. (Βα⎭κα ινσανλαρ⎬ν, ρυηλαρ⎬ν⎬ Αλλαη’α υλα⎭τ⎬ρμαλαρ⎬να μανι ολυρλαρ. ςε βυ σεβεπλε) ψερψ⎫ζ⎫νδε φεσατ ⎜⎬καρ⎬ρλαρ. ⇑⎭τε ονλαρ (καζανδ⎬κλαρ⎬ ποζιτιφ δερεχελερ νεγατιφ δερεχελερδεν αζ ολανλαρ) η⎫σρανδα ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

ellezîne yenkudûne ahdallâhi (ahdi allâhi) min ba’di mîsâký-hi

6 - ve yaktaûne

78

: : : : : :

onlar nakzederler, bozarlar Allah’ýn ahdi sonradan, sonra onun misaký (ruhunu Allah’a ulaþtýrmak için Allah’a verdiði yemin) ve keserler

78


ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

mâ emera allâhu bi-hi en yûsale ve yufsidûne fî el ardý ulâike hum-(u) el hâsirûne

: : : : : : : : : :

þey emretti Allah ona ulaþtýrmak ve fesat çýkarýrlar yeryüzünde iþte onlar onlar kendilerine yazýk edenler, hüsranda olanlar (kazandýklarý pozitif dereceler, negatif derecelerden az olanlar), kaybettikleri dereceler kazandýklarý derecelerden fazla olduðu için cehenneme gidenler (Mu’minun-103)

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hüsranda olanlar Yunus-45’e göre Allah’a ulaþmayý dilemeyen, yalanlayan ve hidayette olmayan, günahlarý sevaplarýndan fazla olanlardýr. Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için mürþidlerine de ulaþmazlar. Ve böyle olduklarý için de kendilerine düþeni yapmakta, yeryüzünde fesat çýkarmaktadýrlar. Allahû Tealâ’nýn bir evvelki âyet-i kerimede söylediði dalâlete düþenler fasýklardýr hükmü burada bir mânâ ifade etmektedir. Fasýklar, sadece kendilerinin Allah’a ulaþmayý dilemesini deðil, baþka insanlarýn da Allah’a ulaþmayý dilemelerine mani olmaktadýrlar. Bu sebeple üzerlerine vebal alýrlar: 4/NÝSA-167: Ýnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden). Muhakkak ki onlar kâfirdirler ve Allah’ýn yolundan alýkoyarlar (menederler) (kendileri de Allah’ýn yolunda deðillerdir). Andolsun ki onlar, uzak bir dalâlet içindedirler. Allah’a ulaþmayý dilememeleri sadece kendileriyle Allah arasýndaki bir iliþkidir. Ancak baþka insanlarýn da Allah’a ulaþmayý dilemelerine ve ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmalarýna mani olmak yeryüzünde fesat çýkarmaktýr. Allahû Tealâ yeryüzünde fesat çýkarmayýn diye insanlara farz kýldýðý halde bu insanlar fesat çýkarmaktadýrlar.

79

79


ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

⊕ϖ↑∃ ⎣″ϖ↑6≅↔[″&↔≅↔4 _→#!↔Ψ″8↔! ″ϖ↑Β″Ξ↑6↔: ←ψ™ς7≅←∀ ↔ :↑Ι↑Σ″Υ↔# ↔ρ″[↔6 ↔ Ψ↑Θ↔%″Ι↑# ←ψ″[↔7←! ⊕ϖ↑∃ ″ϖ↑Υ[∝[″Ε↑< ⊕ϖ↑∃ ″ϖ↑Υ↑Β[∝Ω↑< Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum emvâten fe ahyâkum, summe yumîtukum summe yuhyîkum summe ileyhi turceûn(turceûne).

Αλλαη’⎬ νασ⎬λ ινκ®ρ εδερσινιζ? (Κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫ συρ’α ⎫φ⎫ρ⎫λδ⎫κτεν σονρα) σιζ ⎞λ⎫ ιδινιζ. Σονρα σιζι (κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫ ζαμαν τερσινε ⎜αλ⎬⎭τ⎬ð⎬ ι⎜ιν) διριλττι. Σονρα σιζι (συρ’α ικινχι ⎫φ⎫ρ⎫λ⎫⎭⎫νδε ψενιδεν) ⎞λδ⎫ρεχεκ. Σονρα (συρ’α ⎫⎜⎫νχ⎫ ⎫φ⎫ρ⎫λ⎫⎭⎫νδε τεκραρ) διριλτεχεκ. Σονρα δα (⇑νδι ⇑λ®ηι’δε) Ο’να δ⎞νδ⎫ρ⎫λεχεκσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

80

-

keyfe tekfurûne billâhi (bi allâhi) ve kuntum emvâten fe ahyâ-kum summe yumîtu-kum summe yuhyî-kum summe ileyhi turceûne

: : : : : : : : : : : : : :

nasýl inkâr ediyorsunuz Allah’ý ve siz idiniz, oldunuz ölüler sonra sizi diriltti sonra sizi öldürecek sonra sizi diriltecek sonra ona döndürüleceksiniz

80


ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmanirrahîm Reenkarnasyon denilen safsataya inananlar bu âyet-i kerimeyi, “birden fazla hayat” yaþandýðýna dair delil olarak vermek isterler. Ýnsanlarý reenkarnasyona ikna edipte Allah’ýn yolundan ayýrabilmek için þeytanýn bir iddiasý var. Diyor ki: 1- Ýnsanlar arasýnda bir adaletsizlik var baþlangýçta. Bazý insanlar fakir bazý insanlar zengin bir hayat yaþarlar. Bazý insanlar hasta bazý insanlar saðlýklý olarak doðarlar. Ýnsanlarýn bir kýsmý mutsuz, bir kýsmý mutlu bir hayat yaþarlar. Allah adaletsiz bir Allah deðildir, adaletsizliði mutlaka telâfi edecektir. Sakat olan insaný saðlýklý birisi olarak bir baþka defa hayata getirecektir. Fakir olan insaný bir zengin kýlarak baþka defa hayata getirecektir. Ve böylece adaleti tesis ettirecektir. 2- Herþey gibi insan ruhu da tekâmül eder ve insaný Allahû Tealâ devamlý hayata getirmelidir ki, ruh adým adým tekâmül etsin. Ýnsanlar birçok defa dünyaya geldiklerinde ruhlarý tekâmül etmiþtir, artýk sadece güzellikleri iþleyen bir hüviyete bürünmüþlerdir. Allah ancak o zaman kýyâmeti kopartacaktýr. Ýnsanlar tekâmül ettiði için, düzeldiði için hepsini cennetine alacaktýr. Buna karþýlýk Allahû Tealâ diyor ki: 7/A’RAF-179: Ve lekad zere’nâ li cehenneme kesîren minel cinni vel insi lehum kulûbun lâ yefkahûne bihâ ve lehum a’yunun lâ yubsýrûne bihâ ve lehum âzânun lâ yesmeûne bihâ, ulâike kel en’âmi bel hum edallu, ulâike humul gâfilûn(gâfilûne). Ve andolsun ki; cehennemi insanlarýn ve cinlerin çoðuna hazýrladýk (yarattýk). Onlarýn kalpleri (idrak hassalarý) vardýr, onunla fýkýh (idrak) etmezler. Onlarýn gözleri vardýr, onunla görmezler. Onlarýn kulaklarý vardýr, onunla iþitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. Ýþte onlar, onlar gâfillerdir. 34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne). Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannýný (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluþturan bir fýrka (Allah’a ulaþmayý dileyenler) hariç, hepsi ona (þeytana) tâbî oldular.

81

81


ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

Görüyorsunuz ki þeytan baþtan aþaðý insanlarý aldatmakla meþgul. Bu yalanlardan biri de insan ruhunun birçok bedende yaþamasý hali olan reenkarnasyondur. Kiþi ölürken insanýn vücudundaki cinler, o kiþinin hayatýnda olanlarýn hepsini bilerek o sýrada doðmakta olan ikinci bir kiþinin içine girerler. Ve o vücut öldükten sonra da baþka bir vücuda gireceklerdir. Ýnsanlar 100 sene yaþayacak olsalar, eðer bir cinin ortalama 3000 yýl ömrü varsa, hayatý boyunca 30 tane insanýn içine girip çýkabilecek demektir. Þeytanýn reenkarnasyonunda doðumlar ve ölümler vardýr. Birinci büyük yanlýþlýk burada. Ýnsan 2 defa bu dünya üzerinde doðmaz, 2 defa ölmez. Bu dünyada insanlar bir defa doðar ve bir defa ölürler. Bir doðum, bir ölüm. Ýkinci bir doðum ve ikinci bir ölüm bu dünya üzerinde vücuda gelmez. Birinci ölüm ve birinci dirilme dünya üzerindedir. Ýkinci ölüm ve ikinci dirilme Mahþer Meydaný’ndadýr. Allah’ýn bütün partiküllere, gezegenlere verdiði itiþ enerjisi sona erdiðinde, sur’a birinci defa üfürülür. Kâinatýn büyümesi duracak, büyük kütleler küçük kütleleri kendilerine çekeceklerdir (gravitasyon). Bu üfürmede, kâinatýn neresinde olursa olsun bütün insanlar ölür. Daha evvel yaþamýþ olan insanlarýn hepsi zaten ölmüþlerdir. O anda zaman geçmiþten geleceðe doðru giderken durur. Ýþte bu hususu Allahû Tealâ anlatýyor: 36/YASÝN-51: Ve nufiha fîs sûri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn(yensilûne). Ve sur’a üfürülmüþtür. Ýþte o zaman onlar, mezarlarýndan Rab’lerine koþarlar (uçarlar, yükselirler). Kýyâmet koptuðunda, zaman tersine dönecek ve insanlar yaþadýklarý zamana geldiðinde zaten canlý olacaklar ve de yerçekimi kuvveti olmadýðý için Allah’ýn katýna Mahþer Meydaný’na çekilip alýnacaklardýr. Ve üçüncü defa üfürüyor Ýsrafil (A.S) ve bütün insanlar yeniden diriliyorlar. Bu diriltilmeyle berzah âlemi Allah tarafýndan yok edilir ve nefsler fizik vücutlarýn içine geri döner. Oradan Allah’ýn huzuruna uçulur. Ýndi Ýlâhi’ye ulaþýlýr. Orada herkesin hayat filmleri gösterilir. Reenkarnasyon þeytanýn bir sahtekârlýðýdýr. Kur’ân-ý Kerim asla reenkarnasyona geçit vermez. Ýnsan bir defa doðar ve bir defa ölür dünya üzerinde. Ýkinci defa diriltilir ve ikinci defa ölür Ýndi Ýlâhi’de. Dünya üzerinde birden fazla doðum ve ölüm mevcut deðildir.

82

82


ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

_→Θ[∝Ω↔% ← ″∗↔ ↵! |←4 _↔8 ″ϖ↑Υ↔7 ↔σ↔ς↔∋ ∝Η⊕7! ↔ξ↑; ↔π″Α↔, ⊕ω↑Ζ<×±Ψ↔Κ↔4 ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! |↔7←! Ψ∨↔Β″,! ⊕ϖ↑∃ 〉°ϖ[∝ς↔2 ↓∂]↵↔− ←±υ↑Υ←∀ ↔ξ↑; ↔: ⎢↓ !↔ξ×Ω↔, Huvellezî halaka lekum mâ fîl ardý cemîan summestevâ iles semâi fe sevvâhunne seb’a semâvât(semâvâtin), ve huve bi kulli þey’in alîm(alîmun).

Ο (Αλλαη) κι; ψερψ⎫ζ⎫νδεκι ⎭εψλεριν ηεπσινι σιζιν ι⎜ιν ψαραττ⎬. Σονρα (κυδρετ ϖε ιραδεσιψλε) γ⎞ðε ψ⎞νελιπ, ονλαρ⎬ δα ψεδι (κατ) γ⎞κ ολαρακ δ⎫ζενλεδι. ςε Ο, ηερ⎭εψι εν ιψι βιλεν (Αλ⎩μ)’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

83

-

huvellezî (huve ellezî) halaka lekum mâ fî el ardý cemîan summe estevâ ilâ es semâi fe sevvâhunne

: : : : : : : : : : : :

o ki yarattý sizin için þey yeryüzünde hepsi sonra yöneldi, istiva etti ... e sema, gökyüzü böylece, sonra onlarý dizayn etti, düzenledi

83


ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 6

(2) Bakara Suresi

13 14 15 16 17

-

seb’a semâvâtin ve huve bi kulli þey’in alîmun

: : : : :

yedi semalar, gökler (gök katlarý) ve o herþeyi en iyi bilen

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünya denilen bu gezegen 7 tane gökkatýndan (atmosferden) ve yer katmanlarý da maðmaya kadar 7 tane tabakadan oluþur. 7 gök katý ile 7 yer katý bütün gezegenlerde mevcuttur. Ayný zamanda kâinat adý verilen zahirî âlem, fizik âlemin standartlarý, 250 milyar galaksiden baþka Sýratý Mustakîm üzerinden 7 tane gök katýný kapsar. Bütün yýldýzlar, sadece zemin katý ifade eder. Gerek gezegenin 7 atmosferini, 7 yer katmanýný gerekse kâinatý Allahû Tealâ, 7’li sistemde yaratmýþtýr. Kâinat küresel deðil, cinsiyetsiz insan vücudu þeklindedir. Derelerin çamurlu vakitte aktýðý renk, kâinatýn rengidir. Ve bütün gökler tamamlandýktan sonra onlarýn ötesinde, Yokluk’ta, Allah bulunur. Kâinatý yaratmadan evvel de Allah vardý, Yokluk’taydý. Þimdi de Allah var, gene Yokluk’ta. Allah’ýn yaþamak için bir mekâna ihtiyacý yoktur. Huzur namazýna arkadan imamýn baþýndan yukarýya doðru bakýnca Yokluk’ta Allah’ýn varolduðunu düþünün. O’nu görseniz de görmeseniz de O, her zaman oradadýr. Kâinatýn her yerinde de vardýr, orada da vardýr, çünkü zamaný sýfýrlayabilen yalnýz Allah’a ait olan sonsuz hýz, Allah’ta mevcuttur. Zamaný sýfýrlayabildiði için Allah zamandan münezzehtir, kâinatýn her noktasýnda sýfýr zaman aralýðýnda bulunabildiði için bu sebeple mekândan da münezzehtir.

84

84


ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

← ″∗↔ ↵! |←4 °υ←2≅↔%]∝±9←! ←}↔Υ←∴×≥ς↔Ω″ς←7 ↔τ∩∀↔∗ ↔ ≅↔5 ″ ←! ↔: _↔Ζ[∝4 ↑φ←Κ″Σ↑< ″ω↔8 _↔Ζ[∝4 ↑υ↔Θ″Δ↔# ↔! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ⎢→}↔Σ[∝ς↔∋ ↔ ←Γ″Ω↔Ε←∀ ↑δ←±Α↔Κ↑9 ↑ω″Ε↔9 ↔: ⎢↔ ≥≅↔8←±Γ7! ↑τ←Σ″Κ↔< ↔: ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷ _↔8 ↑ϖ↔ς″2↔! ]≥∝±9←! ↔ ≅↔5 ⎢↔τ↔7 ↑ ←±Γ↔Τ↑9 ↔: Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî câilun fîl ardý halîfeh(halîfeten), kâlû e tec’alu fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfikud dimâ(dimâe), ve nahnu nusebbihu bi hamdike ve nukaddisu lek(leke), kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûn(tâ’lemûne).

ςε Ραββιν μελεκλερε: “Μυηακκακ κι Βεν ψερψ⎫ζ⎫νδε βιρ ηαλιφε κ⎬λαχαð⎬μ.” δεμι⎭τι. (Μελεκλερ δε): “Οραδα φεσατ ⎜⎬καραχακ ϖε καν δ⎞κεχεκ βιρισινι μι ψαπαχακσ⎬ν? Βιζ Σενι, ηαμδινλε τεσβιη ϖε Σενι τακδισ εδιψορυζ.” δεδιλερ. (Ραββιν δε): “Μυηακκακ κι Βεν, σιζιν βιλμεδικλερινιζι βιλιριμ.” βυψυρδυ.

85

85


ℜψετ − 30

Σαψφα − 7

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ve iz kâle rabbu-ke li el melâiketi innî câilun fî el ardý halîfeten kâlû e tec’alu fî-hâ men yufsidu fî-hâ ve yesfiku ed dimâe ve nahnu nusebbihu

: : : : : : : : : : : : : : : : :

18 - bi hamdi-ke 19 - ve nukaddisu

: :

20 21 22 23

: : : :

-

leke kâle innî a’lemu mâ lâ tâ’lemûne

ve demiþti senin Rabbin meleklere muhakkak ki ben kýlan, yapan, yapacak olan yeryüzünde halife dediler kýlacak mýsýn, yapacak mýsýn orada kimse, kiþi (birisi) fesat çýkarýr, bozgunculuk yapar orada ve (kan) akýtýr, (kan) döker kan ve biz tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz, münezzeh kýlýyoruz seni hamd ile, hamdinle ve takdis ediyoruz, mukaddes kýlýyoruz seni dedi muhakkak ki ben bilirim sizin bilmediðiniz þeyleri

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmanirrahîm Allahû Tealâ, Âdem (A.S)’ý yeryüzünde halifelik yapmak üzere Ýndi Ýlâhi’de yaratmýþtýr. Âdem (A.S) ve Havva Anamýz, Allah’ýn yasak ettiði bir aðaçtan bir meyveyi yemiþler ve edep yerleri onlara ayan olmuþ. O zaman utanmýþlar, yaptýklarýnýn ne kadar büyük bir hata olduðunu anlamýþlar. Kendilerini affetmesi için Allah’a çok yalvarmýþlardýr. Ve Allahû Tealâ þeytan tarafýndan kandýrýlan Âdem (A.S)’ýn cennetten kovmuþtur:

86

86


ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

20/TAHA-123: Kâlehbitâ minhâ cemîan ba’dukum li ba’dýn aduvv(aduvvun), fe immâ ye’tiyennekum minnî huden fe menittebea hudâye fe lâ yadýllu ve lâ yeþkâ. (Allahû Tealâ þöyle) dedi: “Ýkiniz oradan (aþaðý) inin! Hepiniz (þeytan ve siz), birbirinize düþman olarak. Bundan sonra Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetçime tâbî olursa artýk o, dalâlette kalmaz ve þâkî olmaz.” Allahû Tealâ, Âdem (A.S)’ý yarattýktan sonra bütün meleklere onun önünde secde etmelerini söylediðinde melekler, secde etmiþlerdir. Bütün daha evvel yaratýlanlar, Âdem (A.S)’a secde etme emrini aldýklarýna göre, Allah’ýn indinde kâinatýn en üstün yaratýðý insandýr. Herþey insan için yaratýlmýþtýr: 45/CASÝYE-13: Ve sahhare lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardý cemîan minh(minhu), inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne). Ve göklerde ve yerde olanlarýn hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size musahhar (emre amade) kýldý. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardýr. Âyette kan dökecek birisini yaratacaksýn, denilmektedir. Hürmetli aylarda savaþmanýn büyük günah olduðu Bakara-217’de ifade edilmektedir. Fakat Allah yolundan, hidayetten men etmek ve onu inkâr etmek, kendi halkýný Mekke’den sürüp çýkarmak Allah katýnda daha büyük günahtýr. Fitne, adam öldürmekten daha büyük bir suç ve günahtýr. Eðer güçleri yetse kâfirlerin dînden döndürünceye kadar mü’minlerle savaþacaklarý açýklanmaktadýr. Her devirde insanlarý, Allah’ýn yolundan men eden ve halký kendi yurdundan çýkararak hicrete zorlayarak kan dökenler Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerdir.

87

87


ℜψετ − 31

Σαψφα − 7

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

←}↔Υ←∴⊆ς↔Ω″7! ×|↔ς↔2 ″ϖ↑Ζ↔/↔Ι↔2 ⊕ϖ↑∃ _↔Ζ⊕ς↑6 ↔ ≥≅↔Ω″,↔ ↵! ↔ ↔(×∼ ↔ϖ⊕ς↔2 ↔: ↔ω[∝5←(≅↔. ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ← ≥ ÷ÿ∈Ψ⊆; ← ≥≅↔Ω″,↔≅←∀ ]∝9∈ξ←Α″9↔! ↔ ≅↔Τ↔4 Ve alleme âdemel esmâe kullehâ summe aradahum alel melâiketi fe kâle enbiûnî bi esmâi hâulâi in kuntum sadikîn(sadikîne).

ςε Αλλαη, ℜδεμ’ε Ο’νυν (Αλλαη’⎬ν) β⎫τ⎫ν ισιμλερινι (βυ ισιμλερδεκι ηικμετλερι) ⎞ðρεττι. Σονρα ονλαρ⎬ μελεκλερε αρζ εδερεκ δεδι κι: “Ηαψδι σαδ⎬κλαρδαν ισενιζ βυνλαρ⎬ ισιμλερι ιλε βανα ηαβερ ϖεριν (σ⎞ψλεψιν).”

88

1 2 3 4 5

-

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ve alleme âdeme el esmâe kulle-hâ (el esmâe kulle-hâ) summe arada-hum alâ el melâiketi fe kâle enbiû-nî bi esmâe hâulâi in kuntum sadikîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve öðretti Âdem isimler onun hepsi O’nun (Allah’ýn) isimlerinin hepsi sonra onlara arz etti ... e melekler o zaman, öyleyse, haydi dedi bana haber verin isimleri ile, isimleri bunlar eðer siz iseniz sadýklar, doðru söyleyenler

88


ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân-ý Kerim mealleri, bu âyette Allah’ýn Esma-ül Hüsnasý’ný “eþyanýn isimleri“ olarak Türkçeleþtirmiþlerdir. Aslýnda Allahû Tealâ, meleklerden 99 esmanýn herbirini söylemelerini, açýklamada bulunmalarýný istemiþtir. Allah, Hz. Âdem’e eþyanýn isimlerini sormuþ, o da hepsini bilmiþ. Sadece Hz. Âdem deðil, herkes eþyanýn isimlerini biliyor. Ama Esma-ül Hüsna’nýn arkasýndaki sýrlarý kimse bilmiyor, Hz. Âdem de bilmiyor. Allah öðrettiði zaman öðreniyor. Hz. Âdem baþlangýçta yapmýþ olduðu yanlýþlýklarýn hepsini Allah’a affettirmeyi baþardý, Allah’a olan sadakatiyle, Allah’ýn emrine olan hakimiyetiyle. Nefsin afetlerini tedavi edecek bütün özellikler Allah’ýn Esma-ül Hüsnasý’nda mevcuttur. Sýdk, bir makam adýdýr. Sadakat; sadýk olmak, ihanet etmemek üzere bir karar vermek demektir. Hz. Ebubekir, Ebubekir-i sýddîk adýyla anýlýyordu. Sýddîklerin baþýnda geliyordu. Sadakatin en üst noktasýnda olan kiþiydi. Allahû Tealâ buyuruyor ki: 4/NÝSA-69: Ve men yutiýllâhe ver resûle fe ulâike meallezîne en’amellâhu aleyhim minen nebiyyîne ves sýddîkîne veþ þuhedâi ves sâlihîn(sâlihîne), ve hasune ulâike refîkâ(refîkan). Ve kim, Allah’a ve Resûl’e itaat ederse; iþte onlar, Allah’ýn kendilerine ni’met verdiði nebîlerle (peygamberlerle) ve sýddîklerle ve þehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar (ne güzel) arkadaþtýrlar. Müþrikler, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in mirac çýkýþýna inanmamýþlardý. Düþüncelerini Hz. Ebubekir’e anlattýklarýnda, Hz. Ebubekir onlara: “Peygamber Efendimiz (S.A.V) söylediyse mutlak olarak doðrudur, ben de bütün söylediklerine kefilim.” diyerek sadakatini göstermiþ ve miracýn doðruluðunu tasdik etmiþtir. Sadaka ayný zamanda insanlarýn baþka insanlara verdiði zekât dýþýndaki yardýmýn adýdýr. Hz. Ebubekir bu fedakârlýkta da en öndeydi. Peygamber Efendimiz (S.A.V), harp sýrasýnda diyor ki, “Ben harbetmek durumundayým ve para lâzým, silâh almak mecburiyetindeyiz.” Hz. Ebubekir evinin anahtarýný getirip veriyor: “Herþeyimiz senindir, ey Allah’ýn Resûl’ü” diyor. Hz. Ebubekir, sýddîk ünvanýnýn sahibiydi. Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanýnda bütün güzellikleri her açýdan yaþamýþ olan sahâbenin en önde geleniydi, hepsine fark atan çok özellikleri vardý.

89

89


ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

⎢_↔Ξ↔Β″Ω⊕ς↔2 _↔8 ® ←!≥ _↔Ξ↔7 ↔ϖ″ς←2 ÷ ↔τ↔9≅↔Ε″Α↑, ∼Ψ↑7≅↔5 ↑ϖ[∝Υ↔Ε″7! ↑ϖ[∝ς↔Θ″7! ↔α9″ ↔! ↔τ⊕9←! Kâlû subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm(hakîmu).

(Μελεκλερ): “Σενι τενζιη εδεριζ.” δεδιλερ. “Σενιν βιζε ⎞ðρεττιðινδεν βα⎭κα (ηι⎜)βιρ ιλμιμιζ ψοκτυρ. Μυηακκακ κι Σεν, Αλ⎩μ’σιν (εν ιψι βιλενσιν), Ηακ⎩μ’σιν (ηικμετ σαηιβισιν).” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

kâlû subhâne-ke lâ ilme lenâ illâ mâ allemte-nâ inne-ke ente el alîmu el hakîmu

: : : : : : : : : : : :

dediler sen sübhansýn, seni tenzih ederiz yoktur, deðil, olmaz ilim, bilgi bizim den baþka, sadece þey sen bize öðrettin muhakkak ki sen sen en iyi bilen hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün melekler sadece Allah neyi öðretmiþse, o kadarýný bilirler. Allahû Tealâ’nýn öðrettiklerinin dýþýnda melekler hiçbir þey bilemezler. Allah, Âdem (A.S)’a Esma-ül Hüsna’yý öðretmiþ fakat meleklere öðretmemiþtir. Ve melekler, Allah öðretmedikçe birþey bilmediklerini açýkça söyl��yorlar, Allahû Tealâ’ya.

90

90


ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑;↔≅↔Α″9↔! ≥_⊕Ω↔ς↔4 ⎣″ϖ←Ζ←=≥≅↔Ω″,↔≅←∀ ″ϖ↑Ζ″∴←Α″9↔! ↑ ↔(×∼ ≥≅↔< ↔ ≅↔5 ↑ϖ↔ς″2↔! ]≥∝±9←! ″ϖ↑Υ↔7 ″υ↑5↔! ″ϖ↔7 ↔! ↔ ≅↔5 ″ϖ←Ζ←=≥≅↔Ω″,↔≅←∀ ↔ :↑Γ″Α↑# _↔8 ↑ϖ↔ς″2↔! ↔: ← ″∗↔ ↵! ↔: ← !↔ξ×Ω⊕Κ7! ↔⎯″[↔3 ↔ Ψ↑Ω↑Β″Υ↔# ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔8 ↔: Kâle yâ âdemu enbi’hum bi esmâihim, fe lemmâ enbeehum bi esmâihim, kâle e lem ekul lekum innî a’lemu gaybes semâvâti vel ardý ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûn(tektumûne).

(Αλλαη): “Εψ ℜδεμ! Βυνλαρ⎬ ονλαρα, ισιμλεριψλε ηαβερ ϖερ (βιλδιρ).” δεδι. ℜδεμ ονλαρ⎬ ισιμλεριψλε ονλαρα βιλδιρδιðι ζαμαν (Αλλαη, μελεκλερε): “Βεν σιζε, Βεν μυηακκακ κι, γ⎞κλεριν ϖε ψεριν βιλινμεψενλερινι βιλιριμ.ςε σιζιν α⎜⎬κλαδ⎬ð⎬ν⎬ζ ϖε (ι⎜ινιζδε) γιζλεμεκτε ολδυðυνυζ ⎭εψλερι δε βιλιριμ, δεμεδιμ μι?” δεδι. 1 - kâle 2 - yâ âdemu 3 - enbi’-hum

91

: : :

dedi ey Âdem onlara haber ver, bildir

91


ℜψετ − 33

Σαψφα − 7

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

bi esmâi-him fe lemmâ enbee-hum bi esmâi-him kâle e lem ekul lekum in-nî a’lemu gaybe es semâvâti ve el ardý ve a’lemu mâ tubdûne ve mâ kuntum tektumûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

O’nun (Allah’ýn) isimleri olunca, olduðu zaman onlara haber verdi, bildirdi O’nun (Allah’ýn) isimleri dedi olmaz mý, olmadý mý ben derim, söylerim sizin, size muhakkak ki ben bilirim gayb, bilinmeyen semalar, gökler ve arz, yeryüzü ve ben bilirim þey açýklýyorsunuz ve þeyi, þeyleri siz oldunuz gizliyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ hem âlimdir, herþeyi bilir hem de hakimdir, hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olan öyle bir ilmin sahibidir ki, bu ilmi hiç kimse bilmez. Hikmet; gizlinin de bilinmesi anlamýna gelir. Birtakým insanlar derler ki, biz insanýn aklýndan geçenleri biliriz. Yalan söylerler. Kimse baþkasýnýn aklýndan geçenleri bilemez. Ama eðer Allah bildirirse, Allah’ýn bildirdiði herkes bilir. Allah bildirdiði için... Allah’ýn evliyasý, Allah’ýn dostu olmakla kâinatýn en büyük þerefine sahip olanlardýr. Bu dostluk, Allah’ýn her türlü standartlarýnda vardýr. Hz. Âdem, Allah’ýn isimlerinin arkasýnda yatan sýrlardan, Allah’ýn izin verdiði kadarýný meleklere açýklýyor. Ve melekler esmalarýn sýrlarýný, kendilerinin bilmediði þeyleri Hz. Âdem’in bildiðini anlamýþlardýr. Bizim sevgili dostlarýmýzýn bir kýsmýnýn yazdýðý Kur’ân açýklamalarýnda “Allah ona eþyanýn isimlerini öðretti, o da saydý” tarzýnda bir açýklama hiçbir zaman hakikatin habercisi deðildir.

92

92


ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

⊆± ←! ∼≥:↑Γ↔Δ↔Κ↔4 ↔ ↔(× ≠ ∼:↑Γ↑Δ″,! ←⊥↔Υ←∴≥×ς↔Ω″ς←7 _↔Ξ″ς↑5 ″ ←! ↔:

←ϖ

[∝&⊕Ι7! ←ω×Ω″&⊕Ι7! ←ψ™ς7! ←ϖ

″Κ

↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″7! ↔ω←8 ↔ ≅↔6 ↔: ↔η↔Α″Υ↔Β″,!↔: |×∀↔! ⎢↔ϕ[∝ς″∀←! Ve iz kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), ebâ vestekbere ve kâne minel kâfirîn(kâfirîne).

ςε μελεκλερε: “ℜδεμ’ε σεχδε εδιν.” δεδιðιμιζ ζαμαν ⇑βλισ ηαρι⎜, (ονλαρ) ηεμεν σεχδε εττιλερ. (⇑βλισ) διρενδι ϖε κιβιρλενδι. ςε κ®φιρλερδεν ολδυ.

93

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve iz kulnâ li el melâiketi uscudû li âdeme fe secedû illâ iblîse

: : : : : : : : :

10 11 12 13

-

ebâ ve istekbere ve kâne min el kâfirîne

: : : :

ve o zaman, olduðu zaman biz dedik meleklere secde edin Âdem’e o zaman, hemen secde ettiler hariç, den baþka iblis (ümitsizliðe düþen, Allah’ýn rahmetinden ümidini kesen) çekindi, kaçýndý, direndi ve kibirlendi, büyüklendi ve oldu kâfirlerden

93


ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Secde olayý insanýn üstünlüðünün kesin bir simgesidir. Eðer insan, meleklerden de cinlerden de þeytanlardan da daha üstün olmasaydý, Allahû Tealâ ne meleklere ne þeytana ne cinlere “insana secde edin” emrini vermezdi. Yaratan Allah, dilediðini üstün kýlar ve üstün kýldýðýný birtakým meziyetlerle donatýr. Ýnsan, Allah’ýn insandan baþka yarattýðý bütün mahlûkatla Allah arasýnda bir köprüdür. Ýnsandan baþka yaratýlan herþey insan için, insan ise Allah için yaratýlmýþtýr: 45/CASÝYE-13: Ve sahhare lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardý cemîan minh(minhu), inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne). Ve göklerde ve yerde olanlarýn hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size musahhar (emre amade) kýldý. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardýr. 2/BAKARA-156: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne). Onlar ki; kendilerine bir musibet isabet ettiði zaman: “Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’nun için yaratýldýk) ve muhakkak O’na döneceðiz (ulaþacaðýz).” dediler. Üstün olan neden insandýr? 1- Allahû Tealâ yerlerde ve göklerde neyi yarattýysa hepsini insan için yarattýðýný söylüyor, bu sebeple insan üstündür. 2- Allahû Tealâ insandan baþka yarattýðý bütün mahlûkatýna insana secde emrini verdiði için insan üstündür. 3- Bütün mahlûkat insan için yaratýlmýþ olmasýna karþýlýk insan Allah için yaratýldýðý cihetle üstündür. 4- Allah’tan gelmiþ ve tekrar Allah’a dönecek olan Allah’ýn Ruhu sadece insanda olduðundan insan üstündür. Ýblis, Allah’ýn huzurunda Allah’ý görmüþtü, kalp gözü açýktý. Allahû Tealâ ona ilimleri öðretmiþti. Allahû Tealâ, Âdem (A.S)’ý vücuda getirinceye kadar Allah’ýn katýnda kýymetli bir mahlûktu. Ýblis, Âdem (A.S)’ý kýskandý. Kendisinin de bütün þeytanlarýn da cinlerin de Âdem (A.S) için yaratýldýðý hakikati onu fena halde çarptý ve kibri bunu kabul etmedi. Daha sonra “ben ondan üstünüm onun önünde secde etmem” dedi. Allahû Tealâ da huzurundan kovarak aþaðý inmesini emretti.

94

94


ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

↔}⊕Ξ↔Δ″7! ↔τ↑%″:↔+ ↔: ↔α″9↔! ″ω↑Υ″,! ↑ ↔(×∼ ≥≅↔< _↔Ξ″ς↑5 ↔: _↔∀↔Ι″Τ↔# ÷ ↔: ⎨_↔Ω↑Β″∴←− ↑β″[↔& ∼→Γ↔3↔∗ _↔Ζ″Ξ←8 ↔ ↑6 ↔: ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! ↔ω←8 _↔9Ψ↑Υ↔Β↔4 ↔ ↔Ι↔Δ⊕Λ7! ← ←Η×; Ve kulnâ yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete ve kulâ minhâ ragaden haysu þi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihiþ þecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

Δεδικ κι: “Εψ ℜδεμ! Σεν ϖε ε⎭ιν, χεννεττε ψερλε⎭ιν. Ονδαν (ονδακι ψιψεχεκλερδεν) διλεδιðινιζ ψερδεν βολ βολ ψεψιν. ςε ⎭υ αðαχα ψακλα⎭μαψ⎬ν ψοκσα ζαλιμλερδεν ολυρσυνυζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95

-

ve kulnâ yâ âdemu uskun ente ve zevcu-ke el cennete ve kulâ min-hâ ragaden

: : : : : : : : : :

ve biz dedik ey Âdem iskân ol, otur, yerleþ sen ve senin eþin cennet ve ikiniz yeyin ondan bol bol

95


ℜψετ − 35

Σαψφα − 7

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

11 12 13 14 15 16 17 18

-

haysu þi’tumâ ve lâ takrabâ hâzihi eþ þecerete fe tekûnâ min ez zâlimîne

: : : : : : : :

yerden dilediniz (ikiniz) ve yaklaþmayýn (ikiniz) bu aðaç o zaman, o taktirde, aksi halde, yoksa siz (ikiniz) olursunuz zalimlerden

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mesken, meskûn, sakin, sekene, iskân ve uskun kelimeleri ayný kökten gelir. Ve hepsi yerleþmek, bir yerde kavmolmak, oranýn ahalisinden olmak, meskûn olmak demektir. Ne zaman baþkasýna kötü bir davranýþta bulunursanýz o zaman ona zulmetmiþ olursunuz, derecat kaybedersiniz. Derecat kaybettiðiniz her olayda da kendinize de zulmetmiþ olursunuz. Zulüm, Kur’ân’da derecat kaybettiren bütün olaylarýn adýdýr. 1- Allah ile iliþkilerde Allah’ýn emirlerini yerine getirmediðiniz zaman kendinize zulmedersiniz, derecat kaybedersiniz. Allah’ýn yasak ettiði fiilleri iþlediðiniz zaman içki içip, kumar oynadýðýnýzda yine derecat kaybedersiniz, yine kendinize zulmedersiniz. Bunlar, Allah ile sizin aranýzdaki iþlerdir. Namaz kýlmadýnýz, zekât vermediniz, zikir yapmadýnýz ise kendinize zulmettiniz, derecat kaybettiniz, demektir. 2- Baþkasýnýn kalbini kýrarak, ona kötülük ederek, kötü davranarak onlara zulmediyorsanýz gene derecat kaybedersiniz. Derecat kaybedince de kendinize zulmetmiþ olursunuz. Ýþte kim etrafýndaki insanlara zulmederse o kiþi zalimdir. Þeytanýn kandýrmasý sebebiyle Allah’ýn yasak ettiði aðaca ulaþýp, onun meyvesinden yeyince, Hz. Âdem ve Hz. Havva o güne kadar hiç farkýnda olmadýklarý ayýp ve yasak olan yerleri görüyorlar. Ve ikisi de o aðacýn meyvelerinden yedikleri için kendilerine zulmetmiþ oluyorlar. Bu, Allah’ýn yasak ettiði bir fiili iþleme zulmüdür. Eðer Allah’ýn emrettiði bir þeyi yapmasalardý gene kendilerine zulmedeceklerdi, yani gene derecat kaybedeceklerdi.

96

96


ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

_⊕Ω←8 _↔Ω↑Ζ↔%↔Ι″∋↔≅↔4 _↔Ζ″Ξ↔2 ↑ ≅↔Ο″[⊕Λ7! _↔Ω↑Ζ⊕7↔+↔≅↔4 ⎣ ⊇ ↑Γ↔2 ↓μ″Θ↔Α←7 ″ϖ↑Υ↑Ν″Θ↔∀ ∼Ψ↑Ο←Α″;! _↔Ξ″ς↑5 ↔: ⎨←ψ[∝4 _↔9≅↔6 ↓ω[∝& |×7←! ° ≅↔Β↔8 ↔: ⊇η↔Τ↔Β″Κ↑8 ← ″∗↔ ↵! |←4 ″ϖ↑Υ↔7 ↔: Fe ezellehumâþ þeytânu anhâ fe ahrecehumâ mimmâ kânâ fîh(fîhi), ve kulnâhbitû ba’dukum li ba’din aduvv(aduvvun), ve lekum fîl ardý mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin).

Φακατ ⎭εψταν, ικισινιν (αψαð⎬ν⎬) οραδαν καψδ⎬ρδ⎬. Β⎞ψλεχε ικισινι δε ι⎜ινδε ολδυκλαρ⎬ ⎭εψδεν (νι’μεττεν) ⎜⎬καρδ⎬. ςε: “Βιρβιρινιζε δ⎫⎭μαν ολαρακ (δ⎫νψαψα) ινιν. Σιζιν ι⎜ιν (βελλι) βιρ ζαμανα καδαρ ψερψ⎫ζ⎫νδε οτυρμα ϖε φαψδαλανμα ϖαρδ⎬ρ (γε⎜ιμινι τεμιν ετμε ϖε φαψδαλανμα ϖαρδ⎬ρ).” δεδικ.

97

1 - fe 2 - ezelle-humâ

: :

3 4 5 6

: : : :

-

eþ þeytânu an-hâ fe ahrece-humâ

o zaman, fakat onlarý (o ikisini) kaydýrdý (ayaðýný kaydýrdý) þeytan ondan, oradan artýk, böylece onlarý (ikisini) çýkardý

97


ℜψετ − 36

Σαψφα − 7

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

16 17 18 19 20

-

21 -

mimmâ (min mâ) kânâ fî-hi ve kulnâ ihbitû ba’du-kum li ba’din (ba’dukum li ba’din) aduvvun ve lekum fî el ardý mustekarrun ve metâun

22 - ilâ 23 - hînin

: : : : : : : : : : : : : : :

þeyden ikisi oldular içinde ve biz dedik (ikiniz) inin sizin bazýnýz ... e, için bazýnýz (birbirinize) düþman ve sizin için içinde, de arz, yeryüzü kararlaþtýrýlmýþolan, karar kýlma, yerleþme, kalma : ve meta, geçinme, maiþetini temin etme, faydalanma (vardýr) : ... e kadar : belli bir zaman

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Hz. Âdem’i, eþi Hz. Havva’yý, þeytaný ve bütün etraftaki cinleri, Ýndi Ýlâhi’den, Dünya adý verilen gezegene indirmiþtir.

98

98


ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

⎢←ψ″[↔ς↔2 ↔ ≅↔Β↔4 ↓ ≅↔Ω←ς↔6 ∝ψ←±∀∗÷ ″ω←8 ↑ ↔(×∼ |±⊆Τ↔ς↔Β↔4 ↑ϖ[∝&⊕Ι7! ↑ !⊕Ψ⊕Β7! ↔ξ↑; ↑ψ⊕9←! Fe telekkâ âdemu min rabbihî kelimâtin fe tâbe aleyh(aleyhi), innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Σονρα ℜδεμ, Ραββινδεν κελιμελερ αλδ⎬ (ϖε Ραββινε τ⎞ϖβε εττι.) Βυνυν ⎫ζερινε (Αλλαη), ονυν τ⎞ϖβεσινι καβυλ βυψυρδυ. Μυηακκακ κι Ο, Τεϖϖαβ’τ⎬ρ, Ραη⎩μ’διρ (τ⎞ϖβελερι καβυλ εδεν, μερηαμετλι ϖε ραημετ νυρυ γ⎞νδερενδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe telekkâ âdemu min rabbi-hi kelimâtin fe tâbe aleyhi inne-hu huve et tevvâbu er rahîmu

: : : : : : : : : :

o zaman, sonra telâkki etti, aldý, öðrendi Âdem Rabbinden kelimeler böylece onun tövbesini kabul etti muhakkak ki o, çünkü o o tövbeleri kabul eden Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Rahîm esmasý, hem acýmayý hem merhameti hem de rahmet nuru göndermeyi ifade eder. Hz. Âdem, Allahû Tealâ’nýn emrini dinlememenin ve o aðaca yaklaþmanýn, meyvesinden yemenin ne kadar yanlýþ bir þey olduðunu, Allah’ýn emirlerini mutlaka yerine getirmenin gerekli olduðunu idrak etmektedir.

99

99


ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 7

(2) Bakara Suresi

Bu idrakin neticesinde, Allah’a tövbe etmektedir. Allahû Tealâ, Âdem (A.S)’a sadece konuþmasýný deðil, Allah’a nasýl tövbe etmesi lâzýmgeldiðini de öðretmiþtir. Allahû Tealâ “tevvâbur rahîm” tabirini Kur’ân-ý Kerim’de her zaman kullanýr. Allah tövbeleri kabul edendir ve Rahîm’dir. Sadece rahmet gönderen ve merhamet eden deðildir. Burada ikisinin daha ötesinde bir müþterek anlam vardýr. Kullarýný kurtaran, onlara acýyan, merhamet eden, onlarýn günahlarýný sevaba çeviren ve tövbelerini kabul eden bir özellik... Allahû Tealâ burada günahlarýn sevaba çevrilmesiyle ilgili bir ifadeyi kullanmamýþtýr. Kendisini tövbeleri kabul eden olarak adlandýrmýþtýr. Halbuki ne zaman Allahû Tealâ maðfiretten bahsederse, bunda günahlarýn sevaba çevrilmesi vardýr. Allahû Tealâ’nýn insanlardan talebi, Allah’tan tövbe ve istiðfarda bulunmaktýr. Ama istiðfar (maðfiret müessesesi), sadece Allah’a ulaþmayý dileyen insanlarýn, mürþidlerine Allah için teslim olduklarý, mürþidlerinin önünde tövbe ettikleri anda gerçekleþen bir olgudur. Allahû Tealâ, Furkan Suresinde diyor ki: 25/FURKAN-70: Ýllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen). Ancak kim (mürþidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazýlýp, îmâný artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde iþte onlarýn, Allah, seyyiatlerini (günahlarýný) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafûr’dur (günahlarý sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet gönderendir). Âdem (A.S), Allah’ýn kendisine öðrettiði þekilde Allah’a tövbe etmiþtir. Ýlk insanýn ilk tövbesi ve Allahû Tealâ’nýn Kendi ifadesinde söylediði gibi ilk insandan ilk kabul edilen tövbedir. Allahû Tealâ tövbeyi onu kabul ettiði zaman o günah iþlenmemiþ bir hüvviyettedir. Çünkü kaybedilen negatif dereceler sýfýrlanmýþtýr, kaybedilmemiþtir. Maðfirette, negatif dereceler sýfýr olduktan sonra Allahû Tealâ bir defa daha affeder ve günahlar affedilir. Yani sýfýrlandýktan sonra da sýfýrýn üstünde ayný miktar oluþur. Burada, Âdem (A.S)’ýn Allah’a tövbe etmesi, Allahû Tealâ’nýn da onun tövbesini kabul edip günahlarýný, yaptýðý hatayý iþlememiþ hükmüne ulaþtýrmasýdýr.

100

100


ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

→Γ↑; |±∝Ξ←8 ″ϖ↑Υ⊕Ξ↔[←#≅∧↔< _⊕8←≅↔4 ⎣_→Θ[∝Ω↔% _↔Ζ″Ξ←8 ∼Ψ↑Ο←Α″;! _↔Ξ″ς↑5 ↔ Ψ↑9↔ϑ″Ε↔< ″ϖ↑; ÷ ↔: ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ° ″Ψ↔∋ ↔ ↔4 ↔ !↔Γ↑; ↔π←Α↔# ″ω↔Ω↔4 Kulnâhbitû minhâ cemîa(cemîan), fe immâ ye’tiyennekum minnî huden fe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Βιζ δεδικ κι: “Ηεπινιζ οραδαν (α⎭αð⎬ψα) ινιν. Βενδεν σιζε μυτλακα ηιδαψετ γελεχεκτιρ. Ο ζαμαν κιμ ηιδαψετιμε τ®β⎩ ολυρσα, αρτ⎬κ ονλαρα κορκυ ψοκτυρ ϖε ονλαρ μαηζυν δα ολμαζλαρ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

kulnâ ihbitû min-hâ cemîan fe immâ ye’tiye-enne-kum min-nî huden fe men tebia hudâye fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûne

: : : : : : : : : : : : : : :

biz dedik inin ondan, oradan topluca, hepiniz o zaman olunca size mutlaka gelecek benden hidayet (Allah’a ulaþma) o zaman kim tâbî oldu hidayetim artýk korku yoktur onlara ve onlar mahzun olmazlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’da en az iki yerde daha bu ifade, “herkes birbirine düþman olarak aþaðýya insin” þeklinde geçmektedir. Herkes dünyaya nefsiyle indirilþtir. Ýnsanlarýn ve cinlerin nefslerindeki afetlere baþlangýçta þeytanýn tesir edebilmesi itibariyle, þeytan nefsin kalbindeki düþmanlýk afetini de kullanacaktýr. Ama bu âyet-i kerimede Allahû Tealâ “birbirinize düþman olarak” ifadesini

101

101


ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

kullanmamýþtýr. Geri kalaný ayný þeyleri ifade etmektedir. Burada kullanýlmayan “hadi hepiniz birbirinize düþman olarak inin” ifadesi Taha-123’te geçmektedir: 20/TAHA-123: Kâlehbitâ minhâ cemîan ba’dukum li ba’dýn aduvv(aduvvun), fe immâ ye’tiyennekum minnî huden fe menittebea hudâye fe lâ yadýllu ve lâ yeþkâ. (Allahû Tealâ þöyle) dedi: “Ýkiniz oradan (aþaðý) inin! Hepiniz (þeytan ve siz), birbirinize düþman olarak. Bundan sonra Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetçime tâbî olursa artýk o, dalâlette kalmaz ve þâkî olmaz.” Bakara-38’de Allahû Tealâ dalâlet ve þâkî ifadelerini kullanmýyor ama “Onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar.” buyuruyor. 10/YUNUS-62: E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah’ýn evliyasýna (dostlarýna), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle deðil mi? 10/YUNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaþmayý dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuþlardýr. 10/YUNUS-64: Lehumul buþrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhýreh(âhýreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu). Onlara, dünya hayatýnda ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardýr. Allah’ýn sözü deðiþmez. Ýþte O, fevz-ül azîmdir. 22. basamaktan baþlayarak, 28. basamaðýn sonuna kadar 7 velâyet mertebesinin sahibi olan Allah’ýn evliyasý, Allah’ýn dostlarý âmenûdurlar. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþi 7 safhanýn sahibidir. Yaþarsa ve vazgeçmezse 7 safhayý mutlaka aþacaktýr: 1- Allah’a ulaþmayý dileyecektir. 2- Mürþidine ulaþacaktýr. 3- Ruhunu Allah’a ulaþtýracak, ruhun hidayetini tamamlayacaktýr. 4- Fizik vücudunu Allah’a teslim edecek, fizik vücut hidayetini gerçekleþtirecektir. 5- Nefsini Allah’a teslim edecek, nefsin hidayetini de tamamlayacaktýr. 6- Ýrþada ulaþacaktýr. 7- Ýradesini Allah’a teslim edecektir. Bu âyet-i kerimede Allahû Tealâ sadece 1. ve 2. safhadan bahsetmektedir. Ama Yunus62, 63 ve 64. âyet-i kerimelerde kiþilerin evvelâ âmenû sonra da takva sahibi olduklarý söylenmektedir. Ýþte Allahû Tealâ’nýn “Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardýr.” dediði müjdenin birincisi, kiþi Allah’a ulaþmayý dilediði zaman gerçekleþir. Bütün safhalarda kiþi bir üst kat cennetin daha sahibi olarak sonunda 7. kat cennete ulaþýr. Onlar Allahû Tealâ’dan cennet müjdesini aldýklarý için mahzun olmazlar. Ýþte TAHA-123’teki “þâkî olmazlar” ve “cehenneme gitmezler” sözleriyle buradaki “mahzun olmazlar” ifadesi ayný þeyi anlatmaktadýr. Hidayetçiye ulaþan kiþi, Allahû Tealâ’nýn indinde mahzun olma standartlarýný da korkuyu da aþar, dalâletten kurtulur. O kiþi mutlaka Allah’ýn cennetine girecektir.

102

102


ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ≥_↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 ↔: ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ↔: 〉↔ :↑Γ←7≅↔∋ _↔Ζ[∝4 ″ϖ↑; ⎣← ≅⊕Ξ7! ↑ ≅↔Ε″.↔! Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nâr(nârý), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

ςε ινκ®ρ εδενλερ ϖε ®ψετλεριμιζι ψαλανλαψανλαρ, ι⎭τε ονλαρ ατε⎭ εηλιδιρ, οραδα εβεδ⎩ καλαχακ ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve ellezîne keferû ve kezzebû bi âyâti-nâ ulâike ashâbu en nârý hum fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : : :

ve o kimseler, onlar inkâr ettiler, kâfir oldular ve yalanladýlar âyetlerimizi iþte onlar sahipleri, halký, ehli ateþ onlar orada ebedî, sonsuz, devamlý kalacak olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kendisine Allah’a ulaþmayý dilesin diye teblið yapýldýðý zaman Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkes kâfirdir. Allah bu insanlarýn kalplerini ve sem’î (iþitme) hassalarýný mühürler, görme (basar) hassasýnýn üzerine gýþavet (perde) çeker (Bakara-6-7). Onlar Allah’a ulaþmayý dileme konusundaki âyetleri inkâr edenlerdir (Kehf-105). Ve yalanlayanlardýr (Yunus-45). Ve Allah’ýn hidayet konusundaki âyetlerini gizleyenlerdir (Bakara-159). 2/BAKARA-159: Ýnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ min el beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbî, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne). Ýndirdiðimiz o beyyinelerden olan þeyleri ve HÝDAYETi (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþtýrýlmasýný) Kitab’ta Allah insanlara açýkladýktan sonra gizleyenler (var ya), onlara, hem Allah lânet eder hem de lânet ediciler lânet eder.

103

103


ℜψετ − 40

Σαψφα − 8

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↑α″Ω↔Θ″9↔! |≥∝Β⊕7! ↔|←Β↔Ω″Θ←9 ∼:↑Ι↑6″)! ↔υ∝ <≥!↔Ι″,←! |≥∝Ξ↔∀ _↔< ″ϖ↑6←Γ″Ζ↔Θ←∀ ← :↑!

≥∝Γ″Ζ↔Θ←∀ ∼Ψ↑4″:↔! ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2

← Ψ↑Α↔;″∗≅↔4 ↔ ≅⊕<←! ↔: Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve evfû bi ahdî ûfi bi ahdikum ve iyyâye ferhebûn(ferhebûne).

Εψ ⇑σραιλοðυλλαρ⎬! Σιζι νι’μετλενδιρδιðιμ ο νι’μετιμι ηατ⎬ρλαψ⎬ν ϖε αηδιμι ψερινε γετιριν. ςε (β⎞ψλεχε) Βεν δε σιζε ολαν αηδιμι ψερινε γετιρεψιμ (σιζλερι ϖααδεττιðιμ χεννετιμε αλαψ⎬μ). ςε (αηδινιζε σαδ⎬κ καλμακτα) σαδεχε Βενδεν κορκυν. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

yâ benî isrâîle uzkurû ni’metiye elletî en’amtu aleykum ve evfû

9 - bi ahdî

104

: : : : : : : : :

ey Ýsrailoðullarý zikredin, hatýrlayan, anýn ni’metimi ki o ben ni’metlendirdim size, sizi ve vefa edin, ifa edin, hakkýyla yerine getirin ahdimi

104


ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

10 11 12 13 14 15

-

ûfi bi ahdi-kum ve iyyâ-ye fe erhebûne

: : : : : :

ifa edeyim, yerine getireyim sizin ahdinizi, size olan ahdimi ve yalnýz benden, sadece benden o zaman, böylece, artýk korkun

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah ile aramýzda bizim cephemizden Allah’a verilen 4 tane yemin vardýr. Nefsimiz Allah’a yemin vermiþ, ruhumuz misak vermiþ, fizik vücudumuz ahd vermiþ ve irademiz misak vermiþtir. Allahû Tealâ’nýn bizim üzerimizde ahdi oluþturduðu þey ise bunlarýn dördünün toplamý olan ahddir, ahdallahidir. 6/EN’AM-152: Ve lâ takrebû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eþuddeh(eþuddehu), ve evfûl keyle vel mîzâne bil kýst(kýstý), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne). Yetimin malýna, o en kuvvetli çaðýna gelinceye kadar, en güzel þekliyle olmadýkça yaklaþmayýn. Ölçü ve tartýyý adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dýþýnda (bir þey ile) sorumlu tutmayýz. Söylediðiniz zaman, yakýnýnýz olsa bile, artýk adaletle söyleyin. Allah’ýn ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) iþte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti. Bu ahd; ruhun Allah’a teslim olmasý, fizik vücudun ahsen kýlýnarak Allah’a teslim olmasý, nefsin ahsen kýlýnarak Allah’a teslim olmasý ve iradenin Allah’a teslim olmasý diye 4 ayrý teslimi içerir. Kim ruhunu Allah’a ulaþtýrmýþsa, Allah’a olan misakini gerçekleþtirmiþtir. Kim fizik vücudunu Allah’a teslim ederse, Allah ile olan ahdini gerçekleþtirmiþtir. Kim nefsini Allah’a teslim etmiþse Allah ile olan yeminini gerçekleþtirmiþtir. Kim iradesini Alllah’a teslim etmiþse ikinci ve son misakini gerçekleþtirmiþtir.

105

105


ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

Ýþte bunlarýn hepsi için Allahû Tealâ “ahdallahi” kelimesini kullanmaktadýr. Ruhun Allah’a ulaþmasý, Sýratý Mustakîm denilen bir yolda gerçekleþir. Bu Allah’a kadar devam eden bir yolculuktur. 6/EN’AM-153: Ve enne hâzâ sýrâtî mustekîmen fettebiûh(fettebiûhu), ve lâ tettebiûs subule fe teferreka bikum an sebîlih(sebîlihi), zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne). Ve muhakkak ki; bu, benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (baþka) yollara tâbî olmayýn ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayýrýr. Ýþte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Böylece siz takva sahibi olursunuz. Bundan sonra fizik vücudun Allah’a teslim olmasý, Allah’ýn Sýratý Mustakîmi içerisinde bir yükselme deðil, yücelmedir, manevî olgunlaþmadýr. Kemâl derecelerinde kemâle ermektir, insanýn kâmil olmasýdýr. Nefsin Allah’ýn Sýratý Mustakîmi üzerinde kendisine ait olan kemâlât derecelerini yaþadýðý bir kesim daha kalýr. Ýrade de Sýratý Mustakîmi’ni tamamlar. Dördü de Sýratý Mustakîm üzerindedir ama ruh dünya üzerinde ana dergâhtan yola çýkýp, Allah’ýn Zat’ýna ulaþan fizikî standartlar içerisindedir. Ruha göre fiziktir. Ama diðerlerinin teslimi fizik deðildir, artýk yükselme yoktur, yücelme, kemâl derecelerinde olgunlaþma vardýr. 13/RAD-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka). Onlar, Allah’ýn ahdini ifa ederler (ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diðer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar. Nefsteki 7 defa tezkiye olma müessesesi tamamlanýnca, ruhun Allah’a ulaþmasý söz konusu olacaktýr ve ruhun misaki gerçekleþtirilir. Sonra daha ötede fizik vücudun ahsen olup Allah’a teslimi, fizik vücudun ahdi gerçekleþtirilir, sonra da daha ötede nefsin yemini gerçekleþtirilir. En sonra da irade Allah’a teslim olur. Bunlarýn hepsi gerçekleþtirildiðinde kiþi insan-ý kâmil olur. Ýþte o zaman Allah’ýn en sevgililerinden biri olunur. Kiþi o zaman Allah’ýn ahdini ifa etmiþ birisi olur. Allahû Tealâ “Sadece benden korkun, insanlardan korkmayýn.” diyor. Buradaki korku, 4 teslimi yerine getirmiþ birisi için Allah’ýn cezalandýrma korkusu deðil, acaba hatalar yaparým da Allah’ýn bize karþý olan sevgisinde azalmaya sebebiyet verir miyim korkusudur. korkusudur.

106

106


ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ↔Θ↔8 _↔Ω←7 _→5←±Γ↔Μ↑8 ↑α″7↔ϑ″9↔! ≥_↔Ω←∀ ∼Ψ↑Ξ←8×∼ ↔: ∼:↑Ι↔Β″Λ↔# ÷ ↔: ⎨∝ψ←∀ ↓η←4≅↔6 ↔ ⊕:↔! ∼Ψ≥↑9Ψ↑Υ↔# ÷ ↔: ← Ψ↑Τ⊕#≅↔4 ↔ ≅⊕<←!↔: ⎧ → [∝ς↔5 →_Ξ↔Ω↔∃ |∝#≅↔<×≅←∀ Ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ meakum ve lâ tekûnû evvele kâfirin bih(bîhî), ve lâ teþterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâye fettekûni.

Σιζιν ψαν⎬ν⎬ζδα ολαν⎬ (Τεϖρατ’⎬) τασδικ εδιχι ολαρακ ινδιρδιðιμ ⎭εψε (Κυρ’®ν’α) ⎩μ®ν εδιν ϖε Ο’νυ ινκ®ρ εδενλεριν ιλκι σιζ ολμαψ⎬ν. ςε (σακ⎬ν) ®ψετλεριμι αζ βιρ βεδελλε σατμαψ⎬ν. ςε σαδεχε Βανα καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. 1 2 3 4 5 6 7

107

-

ve âminû bi mâ enzeltu musaddikan li mâ mea-kum ve lâ tekûnû

: : : : : : :

ve Allah’a ulaþmayý dileyin, îmân edin þeye ben indirdim tasdik eden, doðrulayan o þeyi sizinle beraber, sizin yanýnýzda olan ve olmayýn

107


ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

evvele kâfirin bî-hi ve lâ teþterû bi âyâtî semenen kalîlen ve iyyâ-ye fe ittekû-ni

: : : : : : : : : :

evvel, ilk kâfir, inkâr eden onu ve satmayýn âyetlerimi bedel, ücret az ve yalnýz ben artýk, o halde bana karþý takva sahibi olun

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tevrat, Kur’ân hükümlerinin aynýný taþýr. Allah’a ulaþmayý dilemek, namaz kýlmak, oruç tutmak, zekât vermek, özellikle zikir yapmak, Allah’a teslim olmak deðiþtirilmemiþ þekliyle Tevrat’ta da yer almaktadýr. Hz. Musa ve ona tâbî olanlar Kur’ân’daki esaslarýn ayný olan Tevrat’taki esaslara tâbî olarak ruhlarýný da vechlerini de nefslerini de iradelerini de Allah’a teslim etmiþlerdir. Korkmak, sakýnmak, çekinmek mânâsý takva sahibi olmanýn içinde vardýr. Kur’ân’da 7 safhaya ait 7 takva vardýr. Fakat takva sahibi olmanýn ve þirkten kurtulmanýn noktasý Allah’a ulaþmayý dilemektir (Rum-31). Âmenû olmak sadece inanmak deðil, Allah’a ulaþmayý dilemek kavramýný da içine alýr. Allahû Tealâ, Ýsrailoðullarýnýn Mekke’de bulunan mensuplarýna (kitap sahiplerine), bu âyette de hitap ederek, Tevrat’ý Kendisinin indirdiðini, O’nda ne varsa Kur’ân’da da ayný þeylerin olduðunu ve Tevrat’ý tasdik ettiðini, Kur’ân’a îmân etmelerini, inkâr etmemelerini emretmektedir. Dünya üzerindeki dînlerin herbir mensubu, kendilerinin en doðru olduðunu ve baþka dînlerdekilerin kendilerinin dostu olmadýklarýný zannetmekle iki büyük hataya düþmektedir. Allah’ýn bütün peygamberlere indirdiði mukaddes kitaplar, insanlarý 7 safha üzerinden Allah’a teslim eder. Ama hem Ýslâm’ýn içinde hem de diðer dînlerde kendilerinin dýþýndaki bütün dînlere karþý bir husumet vardýr. Þeytan dînlerin mensuplarýna birbirlerine düþmanlýk tohumlarý ekmiþtir. Bütün dînlerin bir çatýda toplanmasýyla ve Allah’a teslim olma esaslarýna dayalý olarak asrý saadet bütün dînler içinde yaþanacaktýr.

108

108


ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

⊕σ↔Ε″7! ∼Ψ↑Ω↑Β″Υ↔# ↔: ←υ←0≅↔Α″7≅←∀ ⊕σ↔Ε″7! ∼Ψ↑Κ←Α″ς↔# ÷ ↔: ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ���# ″ϖ↑Β″9↔! ↔: Ve lâ telbisûl hakka bil bâtýlý ve tektumûl hakka ve entum ta’lemûn(ta’lemûne).

ςε ηακκ⎬ β®τ⎬λ ιλε καρ⎬⎭τ⎬ρμαψ⎬ν (⎞ρτμεψιν) ϖε ηακκ⎬ γιζλεμεψιν. ςε (⎜⎫νκ⎫) σιζ βιλιψορσυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve lâ telbisû el hakka bi el bâtýlý ve tektumû el hakka ve entum ta’lemûne

: : : : : : :

ve karýþtýrmayýn, gizleyip örtmeyin hakk, gerçek bâtýl ile ve ketmediyorsunuz, gizliyorsunuz hakk, gerçek ve siz biliyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bâtýl, þeytan tarafýndan uydurulmuþ, ve büyük kitlelere kabul ettirilmiþ yanlýþ olan þeylerdir. Hakk ise Allah’ýn her mukades kitabýnda söylediði þeylerdir. Doðru ve yanlýþ, hakk ile bâtýl birbirine karýþtýrmamalýdýr.

109

109


ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

Asýrlardan beri Kur’ân’ýn ruhuna giremeden, lâfzý üzerinden yapýlan eksik ve hatalý bir öðretim, bütün insanlarýn cennet ve dünya saadetine ulaþmalarýný yok etmiþtir. Bundan sonra el birliðiyle bu hatalarýn hepsini düzeltmek, doðruyu öðrenenlerin ve öðretenlerin üzerine borçtur. Allah, kitaplarýyla ve kitaplardaki delilleriyle insanlara açýklamasýna ve ispat etmesine raðmen bir kýsým insanlar, Allah’ýn âyetlerini ve Allah’a ulaþmayý dilemeyi, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah’a teslim olmasýný inkâr ederler. Bunu yapanlar için Allahû Tealâ buyuruyorki: 2/BAKARA-159: Ýnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ min el beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbî, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne). Ýndirdiðimiz o beyyinelerden olan þeyleri ve HÝDAYETi (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþtýrýlmasýný) Kitab’ta Allah insanlara açýkladýktan sonra gizleyenler (var ya), onlara, hem Allah lânet eder hem de lânet ediciler lânet eder. Lânete muhatap olan insan sadece kendi suçundan yargýlanmaz kendi günahlarýnýn ötesinde baþka günahlarý da yüklenmesi söz konusudur. Bunlar baþka insanlarý da dalâlete düþüren, Allah’ýn yolundan saptýran, þeytanýn uþaðý olan ve insanlarýn cehenneme gitmelerine sebep olan insanlardýr. Bunu Allah’ýn özellikle hidayete yönelik âyetlerini gizleyerek yaparlar. Allahû Tealâ, burada “Allah’a ulaþmayý dilemeyi, ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin teslimini, gizlemeyin.”buyurmaktadýr. Ýslâm’ýn 5 tane þartý, insanlarýn ruhlarýný, vechlerini, nefslerini, iradelerini Allah’a teslim etmelerinin ve böylece cennet ve dünya saadetini kazanmalarýnýn vasýtalarýdýr. Ýslâm 5 þarttan ibarettir dendiðinde vasýtalar, hedef haline getirilmiþ olur. Hakikatleri gizlememek, açýklamak gerekir. Bunu gizleyen insanlar omuzlarýna büyük bir vebal almaktadýrlar. Allahû Tealâ, “hakký gizlemeyin”buyurmaktadýr. Hakk doðru olandýr, doðru olan da Allah’a teslim olmaktýr.

110

110


ℜψετ − 43

Σαψφα − 8

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↔ω[∝Θ←6!⊕Ι7! ↔π↔8 ∼Ψ↑Θ↔6″∗! ↔: ↔ ξ×6⊕ϑ7! ∼Ψ↑#×∼ ↔: ↔ Ψℑς⊕Μ7! ∼Ψ↑Ω[∝5↔! ↔: Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte verkeû mear râkiîn(râkiîne). 1 2 3 4 5 6 7

-

ςε ναμαζ⎬ κ⎬λ⎬ν (ικαμε εδιν) ϖε ζεκ®τ⎬ ϖεριν ϖε ρ⎫κ⎦ εδενλερλε βεραβερ ρ⎫κ⎦ εδιν. ve ekîmû es salâte ve âtû ez zekâte ve erkeû mea er râkiîne

: : : : : : :

ve ikame edin, gereði üzere yerine getirin namaz ve verin zekât ve rükû edin beraber rukû edenler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Rükû, namazýn hükümlerinden bir tanesidir. Kiþi namazda kýyamda (ayakta), baþýný yere koyduðunda secdede, yarýya kadar eðildiðinde rükûdadýr. Allahû Tealâ burada rükû kelimesiyle namaz kýlmayý kasdetmekle birlikte zekât vermeyi ve Allahû Tealâ’nýn karþýsýnda emirlere hazýr olunmasýný da emretmektedir. Ýnsan için, rükûda bulunmak, yarýya kadar eðilmek, emre hazýr olduðunun bir belirtisidir. Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de nerede rükû kelimesini kullandýysa, rükû edenler sadece namaz kýlanlar deðil, Allah’ýn bütün emirleri için baþ eðmiþ, ikiye katlanmýþ olanlardýr. Allah’a, Allah’ýn vereceði emre hazýr olduklarýný belirtmiþ olanlardýr. Namaz kýlmak, oruç tutmak, zekât vermek, zikir yapmak Allah’ýn temel emirleridir ama zikir bunlarýn baþýnda gelir. Bugünkü þartlarda ne 32 farzda ne de 54 farzda zikir mevcuttur. Kur’ân bir bütündür. Ýblis bu bütünü parçalamayý baþarmýþtýr. Ýblis insanlarýn Kur’ân’daki esaslara uyarak cennet ve dünya saadetine ulaþmalarýný men etmiþtir. Kur’ân-ý Kerim’in hedef aldýðý cennet ve dünya saadetine ulaþmak, o insanýn Allah’a ulaþmayý dilemesiyle baþlar. Bu dilek yoksa insan hangi þartlar içinde olursa olsun kurtulamaz. Kiþi Allah’a ulaþmayý diler, mürþidine tâbî olur ve ruhunu Allah’a ulaþtýrýr. Bunlarýn üçü de cennetin “olmazsa olmaz”temel þartlarýdýr. Hiç kimseyi Ýslâm’ýn 5 þartý kurtaramaz. Onun için bu âyette geçen “rükû edin” ifadesi sadece namaza, zekâta deðil Allah’ýn bütün emirlerine karþý rükû vaziyetinde olun, bütün emirleri kabul edip, tatbikatýna baþlayýn mânâsýndadýr.

111

111


ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ↔Κ↑Σ″9↔! ↔ ″Ψ↔Κ″Ξ↔# ↔: ←±η←Α″7≅←∀ ↔ ≅⊕Ξ7! ↔ :↑Ι↑8 ≅∧↔# ↔! ↔ Ψ↑ς←Τ″Θ↔# ↔ ↔4 ↔! ⎢↔ ≅↔Β←Υ″7! ↔ Ψ↑ς″Β↔# ″ϖ↑Β″9↔! ↔: E te’murûnen nâse bil birri ve tensevne enfusekum ve entum tetlûnel kitâb(kitâbe) e fe lâ ta’kýlûn(ta’kýlûne).

⇑νσανλαρα βιρρ’ι (τεζκιψε ϖε τεσλιμ ολμαψ⎬) εμρεδιψορσυνυζ δα κενδινιζι υνυτυψορ μυσυνυζ? ςε σιζ, Κιταβ’⎬ οκυδυðυνυζ ηαλδε η®λ® ακ⎬λ ετμιψορ μυσυνυζ? 1 2 3 4

-

e te’murûne en nâse bi el birri

: : : :

5 6 7 8 9 10

-

ve tensevne enfuse-kum ve entum tetlûne el kitâbe e fe lâ ta’kýlûne

: : : : : :

mi emrediyorsunuz insanlar birr’i, ebrar olmayý, maddî-manevî temizlenmeyi, tezkiye ve teslim olmayý ve unutuyorsunuz kendi nefsleriniz, kendiniz ve siz okuyorsunuz kitap o halde, hâlâ akýl etmiyor musunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Birr müessesesine bakýldýðýnda insanlarýn ikiye ayrýldýðý görülür. Ebrar, birrin sahipleri olarak, füccar da bütün negatif faktörlerin sahipleri olarak geçer. Bir baþka ayýrým da Kur’ân-ý Kerim’de, cennete gidecek olanlarýn ebrar, cehenneme gidecek olanlarýn da füccar adýný almasýdýr.

112

112


ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

83/MUTAFFÝFÝN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). Hayýr, muhakkak ki; füccarýn (þeytanýn füccuruna tâbî olan kâfirlerin) kitaplarý (hayat filmleri) siccîndedir (zemin kattan 7 kat aþaðýda olan zülmanî kader hücrelerindedir). 83/MUTAFFÝFÝN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne). Hayýr, muhakkak ki ebrarýn (Allah’a vasýl olanlarýn, hidayete erenlerin) kitaplarý illiyyindedir. Cennetin bütün katlarý, 3. basamaktan 28. basamaðýn sonuna kadar olan bütün kademeler, ebrarý ihata etmektedir. 1. ve 2. basamakta olanlar ise 7 kat cehenneme gidecek olanlardýr. Allahû Tealâ’nýn birr tarifi, Bakara-177’de verilmektedir: 2/BAKARA-177: Leysel birre en tuvellû vucûhekum kýbelel meþrýký vel magrýbi ve lâkinnel birre men âmene billâhi vel yevmil âhýrý vel melâiketi vel kitâbi ven nebiyyîn(nebiyyîne), ve âtel mâle alâ hubbihî zevil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîne vebnes sebîli ves sâilîne ve fîr rýkâb(rýkâbi), ve ekâmes salâte ve âtez zekâte, vel mûfûne bi ahdihim izâ âhedû, ves sâbirîne fîl be’sâi ved darrâi ve hînel be’s(be’si) ulâikellezîne sadakû ve ulâike humul muttekûn(muttekûne). Yüzlerinizi doðu ve batý tarafýna çevirmeniz (hakiki îmâný yansýtan) BÝRR (ebrar kýlacak davranýþ biçimi) deðildir. Lâkin asýl birr, kiþinin, Allah’a, yevm'il âhire, (Allah’a ulaþýlan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe) meleklere, Kitab’a, peygamberlere îmân etmesi ve O’nun sevgisine dayalý olarak, akrabalarýna (yakýnlýk sahiplerine) yetimlere, miskinlere (çalýþamaz durumda olan ihtiyarlara), yolda kalmýþ yolculara, dilencilere, köle ve esirlere (kurtulmalarý için) mal vermesi (harcamasý), namazý kýlmasý, zekâtý vermesi, ahd verdiði (Allah’a ve insanlara) zaman ahdini yerine getirmesi, zorlukta ve darlýkta ve sýkýntý halinde sabredenlerden olmasýdýr. Ýþte onlar, o kiþiler sadýklardýr. Ýþte takva sahibi, onlardýr. Bir kiþinin kazancýnda 7 grup insanýn hakký vardýr. Sadece zekât vermekle kalmayýp zekâtýn ötesinde onlara da haklarýný vermelidir. Birr, kurtuluþun bütününü ifade eden bir kelimedir. Bütün cennete gidenler ebrardýr ve muhtevasý takvayla oluþur. Bütün cehenneme gidenler füccardýr ve muhtevasý da füccurla oluþur.

113

113


ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

91/ÞEMS-8: Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ. Ona (o nefse), (Allah'ýn) takvasý ve (þeytanýn) füccuru ilham edilir. 91/ÞEMS-9: Kad efleha men zekkâhâ. Andolsun ki; nefsini tezkiye eden, felâha erer (cennete girer). Bu takvanýn muhtevasýnda tezkiye olmak vardýr. Allah’a ulaþmayý dilemek birrin baþlangýcýdýr. Ve 7 safha 4 teslim, birrin bütününü ihtiva eder. Böylece Þems Suresinin 8. âyeti kerimesiyle Mutaffifin 7 ile 18 arasý iliþki açýk bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. Ebrar, Allah’tan gelen takva standartlarýna sahip olanlardýr. BÝRR’in emredilmesi demek takvanýn emredilmesi demektir. BÝRR kurtuluþa ulaþtýracak bütün herþeyi içine alan bir muhtevadýr. Allahû Tealâ insanlarýn kalplerinde bulunan ekinneti, idraki önleyen müesseseyi alýr, onlarýn kalplerine 7. basamakta idrak etmeyi saðlayan ihbat koyar. Kiþinin kavramlarý kendisine mal etmesini saðlayan müessese ihbattýr. Kur’ân-ý Kerim’de Allahû Tealâ buna akýl etmek diyor: 67/MULK-8: Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkýye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun). (Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Herbir grup oraya (cehenneme) atýldýðýnda, cehennem bekçileri (vazifelileri) onlara: “Size nezir (ikaz edici, uyarýcý) gelmedi mi?” diye sorarlar. 67/MULK-9: Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min þey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin). (Cehenneme atýlanlar) derler ki: “Evet, andolsun ki bize nezir geldi. Ama biz, onu yalanladýk ve Allah, hiçbir þey indirmemiþtir, dedik ve siz, büyük bir sapýklýk içindesiniz, dedik.” 67/MULK-10: Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kýlu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri). Ve derler ki: “Eðer biz iþitmiþ ve akletmiþ (idrak etmiþ) olsaydýk burada, ateþ ehlinin içinde mi olurduk?” Tevrat’ta olsun Kur’ân’da olsun asýl olan teslim olmaktýr. Ruhun da fizik vücudun da nefsin de iradenin de Allah’a teslim edilmesi esastýr. Allahû Tealâ Kur’ân’da: ”Hâlâ akýl etmez misiniz?” buyurmaktadýr.

114

114


ℜψετ − 45

Σαψφα − 8

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

° ↔Ι[∝Α↔Υ↔7 _↔Ζ⊕9←! ↔: ⎢← Ψℑς⊕Μ7! ↔: ←η″Α⊕Μ7≅←∀ ∼Ψ↑Ξ[∝Θ↔Β″,!↔: ↔ω[∝Θ←−≅↔Φ″7! |↔ς↔2 ® ←! Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâþiîn(hâþiîne).

(Αλλαη’ταν) σαβ⎬ρλα ϖε ναμαζλα ιστιανε (ψαρδ⎬μ) ιστεψιν. ςε μυηακκακ κι ο (ηαχετ ναμαζ⎬ ιλε Αλλαη’α υλα⎭τ⎬ραχακ μüρ⎭ιδινι σορμακ), ηυ⎭⎦ σαηιβι ολανλαρδαν βα⎭κασ⎬να ελβεττε αð⎬ρ γελιρ. 1 - ve isteînû

:

2 3 4 5 6 7 8

: : : : : : :

-

bi es sabri ve es sâlâti ve inne-hâ le kebîretun illâ alâ el hâþiîne

ve istiane (Allah’tan özel yardým, Allah’a ulaþtýracak mürþid) isteyin sabýrla ve namaz hiç þüphesiz o, muhakkak ki o mutlaka, elbette, muhakkak büyük, zor, aðýr ancak, hariç, den baþka huþû sahiplerine

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýstiane sabýrla ve namazla yalnýz Allah’tan istenebilir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurmaktadýr: “Cebrail kardeþimin bana öðrettiði iki namazdan biri ÝSTÝHARE, diðeri HACET namazýdýr.” Kiþi bir kararýn kendisi için uygun olup olmadýðýný ÝSTÝHARE namazý kýlarak Allah’tan sorabilir. Bu iki rekâtlýk namazda Fatiha’dan sonra Kâfirun Suresi okunur. Ýkinci rekâtta da Fatiha’dan sonra Ýhlâs Suresi okunur ve Allah’tan yapmak istenen þeyin ya da kararýn uygun olup olmadýðý sorulur. Eðer Allahû Tealâ beyaz veya yeþil

115

115


ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

renklerin hakim olduðu bir rüya göstermiþse kararýn uygun, siyah veya kýrmýzý renklerin olduðu bir rüya göstermiþse uygun olmadýðý anlaþýlýr. 2. namazýn adý HACET namazýdýr ve þöyle kýlýnýr: 1. Rekât: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kursî 2. Rekât: Fatiha + Ýhlâs + Felâk + Nâs Oturuþ: Ettehiyyatu 3. Rekât: Fatiha + Ýhlâs + Felâk + Nâs 4. Rekât: Fatiha + Ýhlâs + Felâk + Nâs Oturuþ: Ettehiyyatu + Allahumme Salli + Allahumme Barik + Rabbena Ve kiþi Allah’tan hacette bulunur: “Yarabbi benim mürþidim kim, bana onu göstermeni dilerim. “Dünyaya ya da manevî âleme ait birþey isteniyorsa yine hacet namazý kýlýnýr. Allahû Tealâ “namazla”sözüyle hacet namazýný ifade etmektedir. Ýnsanlar vardýr hem Allah’a ulaþmayý dilemezler hem de hacet namazýný kýlarak Allah’tan devamlý mürþidlerini sorarlar. Allahû Tealâ da onlara sabýrlý da olsalar mürþidlerini hiç göstermez. Bu insanlar kendi kendilerini aldatýrlar: “Ben Allah’a ulaþmayý diliyorum ama Allah bana mürþidimi göstermiyor” diyerek yalan söylerler. Çünkü Allahû Tealâ buyurmaktadýr: 29/ANKEBUT-5: Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi leât(leâtin), ve huves semîul alîm(alîmu). Kim Allah’a mülâki olmayý (hayattayken Allah’a ulaþmayý) dilerse, o taktirde muhakkak ki Allah’ýn tayin ettiði zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah’a ulaþacaktýr). Ve O, en iyi iþiten, en iyi bilendir. Eðer kiþiler huþû sahibiyse kesin þekilde inanýrlarki ruhlarýný ölmeden evvel Allah’a ulaþtýracaklardýr ve ölümden sonra da ruhlarý tekrar Allah’a bir defa daha geri dönecektir. Hacet namazý kýlýnýpta Allah’tan sorulduðu zaman o þeye ehil olunmalýdýr. Hacet namazýný kýlan kiþi huþû sahibiyse yani Allah’a ulaþmayý gerçekten diliyorsa ve mürþidini Allah’tan sorduysa Allah’ýn o kiþiye mürþidini daha ilk seferde göstermemesi mümkün deðildir. Ýþte bu dizayn içerisinde âyet-i kerime Allah’tan istianenin nasýl istenmesi gerektiðini ifade etmektedir. Ve kiþi huþû sahibi olmuþsa Allahû Tealâ mutlaka mutlaka mürþidini gösterecektir ve istianeyi ona ulaþtýracaktýr.

116

116


ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ∼Ψ↑5 ÷↑8 ″ϖ↑Ζ⊕9↔! ↔ Ψ∩Ξ↑Π↔< ↔ω<∝Η⊕7↔! ↔〉 Ψ↑Θ←%!↔∗ ←ψ″[↔7←! ″ϖ↑Ζ⊕9↔! ↔: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne).

Ο (ηυ⎭⎦ σαηιπλερι) κι; ονλαρ, Ραβ’λερινε (δ⎫νψα ηαψατ⎬νδα) μυηακκακ μ⎫λ®κι ολαχακλαρ⎬να ϖε (σονυνδα ⎞λ⎫μλε) Ο’να δ⎞νεχεκλερινε ψακ⎩ν δερεχεσινδε ιναν⎬ρλαρ. 1 2 3 4

-

ellezîne yezunnûne enne-hum mulâkû

5 - rabbi-him 6 - ve enne-hum 7 - ileyhi râciûne

: : : : : : :

o kimseler, onlar bilirler, yakîn derecesinde inanýrlar onlarýn ..... olduðunu mülâki olma, kavuþma, ulaþma, karþýlaþma (onlarýn) Rab’leri ve onlarýn ..... olduðunu ona dönecek olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ mürþide ulaþmayý herkesin üzerine farz kýlmýþtýr. Bu bir emirdir. Herkes sabýrla ve hacet namazýný kýlarak Allah’tan mürþidini istemek mecburiyetindedir. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler, Bakara-45 ve 46. ayetlerin muhtevasýna girmezler. Onlarýn Allah’tan istiane istemeleri netice vermez. Allah onlara mürþidlerini göstermez. Çünkü gerçekten dilemiþ olsalardý Allahû Tealâ bu talebi mut-

117

117


ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

laka o kiþinin kalbinde iþitecek, görecek ve bilecekti. Allahû Tealâ, mürþidi sadece huþû sahiplerine gösterir. Allah’a ulaþmayý istemiyorsanýz huþû sahibi deðilsinizdir. Çünkü insanlar Allah’a ulaþmayý dilemezlerse Allah da onlarý Kendisine ulaþtýrmayý dilemez. Allah hep kalbe bakar. Kalpte böyle bir talep varsa o zaman talebiniz üzerine mürþidi gösterir. Kiþi huþû sahibi deðilse, Allah’a ulaþacaðýna inanmýyorsa hiçbir zaman hacet namazý da kýlmayacaktýr: 5/MAÝDE-35: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne). Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý, teslim olmayý dileyenler)! Allah’a karþý takva sahibi olun ve O’na ulaþtýracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz. Kim Allah’a ulaþmayý dilerse, o kiþi Allahû Tealâ’dan Allah’a ulaþtýrmaya vesile olacak kiþiyi isteyecektir. Devrin imamý vesile deðildir, ulaþtýrandýr. Ulaþtýrma keyfiyetini bu dünya üzerinde gerçekleþtirebilen kiþi sadece devrin huzur namazýnýn imamýdýr. Kim Allah’a ulaþmayý diliyorsa ve ruhunu hayattayken Allah’a ulaþtýracaðýna mutlaka inanýyorsa o kiþi huþû sahibidir ve hacet namazýný kýldýðý gece mutlaka Allah ona mürþidini gösterecektir. Hacet namazýnýn ardýndaki neticeyi Bakara-46’da açýklýyor: Huþû sahipleri için mürþidlerine ulaþmak zor deðildir. Allahû Tealâ onlara mürþidlerini gösterir. Huþû sahiplerinin vasfý ise ölmeden evvel ruhlarýný Allah’a ulaþtýracaklarýna kesin þekilde inanmalarýdýr. O halde öldüðü zaman kiþinin vücudundan ruh çýkmayacaktýr; çünkü kiþinin vücudunda ruh yoktur. Azrail (A.S)’ ýn görevini yapmasý için ruh Allah’ýn katýndan geri gelir. Ve Azrail (A.S)’ýn yardýmcýlarý onu alýr, tekrar Allah’ýn katýna çýkarýr. Rücu kelimesi ruhun Allah’a geri dönüþüdür.

118

118


ℜψετ − 47

Σαψφα − 8

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↑α″Ω↔Θ″9↔! |≥∝Β⊕7! ↔|←Β↔Ω″Θ←9 ∼:↑Ι↑6″)! ↔υ∝ <≥!↔Ι″,←! |≥∝Ξ↔∀ _↔< ↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! |↔ς↔2 ″ϖ↑Υ↑Β″ς⊕Ν↔4 |∝±9↔! ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel âlemîn(âlemîne).

Εψ ⇑σραιλοðυλλαρ⎬! Σιζε εν’αμ εττιðιμ ο νι’μετιμι ϖε Βενιμ σιζι ®λεμλερε ⎫στ⎫ν κ⎬λδ⎬ð⎬μ⎬ ηατ⎬ρλαψ⎬ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

yâ benî isrâîle uzkurû ni’metiye elletî en’amtu aleykum ve en-nî faddaltu-kum alâ el âlemîne

: : : : : : : : :

ey Ýsrailoðullarý zikredin, anýn, hatýrlayýn ni’metimi ki o (nu) ben ni’metlendirdim sizi, size ve benim olduðum(u) sizi üstün kýldým âlemlere

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Ýsrailoðullarý üzerindeki ni’meti Hz. Musa; Arap kavmi üzerindeki ni’meti Hz. Muhammed (S.A.V) dir. Firavun, ordusuyla Hz. Musa’yý ve onunla beraber olanlarý yok edeceði sýrada Allahû Tealâ, firavun ve ordusunu denizde boðmuþtur. Allah karþýsýna çýkýp gücünü ispat edene kadar kuvvetli, kendisini hep kuvvetli zanneder. Kim Allah’a karþý savaþ vermiþse kendisini maðlup olmaya mahkûm etmiþtir. Allahû Tealâ, Ýsrail kavmini Hz. Musa döneminde âlemlere üstün kýlmýþtýr. Güçlü olan ve ordusuyla Ýsrail kavmini kesinlikle yok edecek olan firavuna Allah bu müsaadeyi vermemiþtir. Ýsrail kavminin, firavundan ve onun kuvvetli zannettiði ordusundan, daha güçlü olduðunu Allah kesin þekilde ispat etmiþtir. Kim Allah’a tâbî olmuþsa Allah’ýn emirlerini yerine getiriyorsa, Allah’a teslim olmuþsa o kavim mutlaka yücelmiþ, yükselmiþ, baþka kavimlerden üstün olmuþtur. Allah’ýn katýnda inananlar her zaman inanmayanlardan üstün olmuþlardýr.

119

119


ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

↓ϕ″Σ↔9 ″ω↔2 °ϕ″Σ↔9 ∝ϑ″Δ↔# ÷ _→8″Ψ↔< ∼Ψ↑Τ⊕#! ↔: ↑γ↔∋⊂Ψ↑< ÷ ↔: °}↔2≅↔Σ↔− _↔Ζ″Ξ←8 ↑υ↔Α″Τ↑< ÷ ↔: →_ ″[↔− ↔ :↑Ι↔Μ″Ξ↑< ″ϖ↑; ÷ ↔: ° ″Γ↔2 _↔Ζ″Ξ←8 Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin þey’en ve lâ yukbelu minhâ þefâatun ve lâ yu’hazu minhâ adlun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

ςε ηι⎜ κιμσεδεν βιρ κιμσεψε βιρ ⎭εψιν ⎞δενμεδιðι ϖε ονδαν (ηι⎜ κιμσεδεν) βιρ ⎭εφαατιν καβυλ ολυνμαδ⎬ð⎬ ϖε ηι⎜ κιμσεδεν βιρ φιδψε αλ⎬νμαδ⎬ð⎬ ϖε ονλαρα ψαρδ⎬μ δα εδιλμεδιðι γ⎫νδεν σακ⎬ν⎬ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

120

-

ve ittekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin þey’en ve lâ yukbelu min-hâ þefâatun ve lâ yu’hazu min-hâ adlun ve lâ hum yunsarûne

: : : : : : : : : : : : :

ve sakýnýn, çekinin gün karþýlýðý ödenmez bir nefs, bir kimse nefsten, bir kimseden bir þey ve kabul olunmaz ondan þefaat, yardým ve alýnmaz ondan bir adalet, bir bedel, bir fidye ve onlara yardým olunmaz

120


ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 8

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü hiçbiriniz baþka biri için bir ödemede bulunamazsýnýz, baþkalarý da sizin için bir ödemede bulunamazlar. Cezadan kurtulmanýz için bir fidye, söz konusu deðildir. Kim bir baþkasýnýn hidayetine sebebiyet verirse o kiþinin sevaplarýndan hidayete ulaþmasýna yardýmcý olana da verilir. Kim bir baþkasýnýn dalâletine sebebiyet verirse onun günahlarýndan onu dalâlete düþürenin üzerine de yazýlýr. Ama o günahý ve sevabý kim kazanmýþsa onun üzerinde onlar aynen kalýr. Bu sebeple Allahû Tealâ “Hiç kimse kimsenin günahýný yüklenmez.”diyor. Yani bütün günahkârlar, günahlarýnýn tamamýnýn cezasýný mutlaka çekecektir. Ama onlarýn günahkâr olmasýna sebebiyet verenler de onlarýn günahlarýndan bir kýsmýný yüklenecektir. Kiþiler, günahkâr olmasýna, cehenneme gitmesine, dalâlette kalmasýna sebebiyet verdikleri insanlarýn günahlarýndan bir kýsmýný yükleneceklerdir. Kimse bir baþkasýnýn günahýný yüklenemez sözü, bir kiþinin günahýnýn baþkalarý tarafýndan alýnýp da o kiþinin günahsýz hale getirilmesinin mümkün olmadýðýný ifade etmektedir. Allahû Tealâ günahlarý affeder hatta sevaba çevirir. Allahû Tealâ’nýn maðfiret etmesi demek, kiþinin günahlarýný kiþinin talebi üzerine Allah’ýn affetmesi; devrin imamýnýn talebi üzerine de bir defa daha affetmesi demektir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bütün sahâbeye þefaat etmiþtir, onlarýn bütün günahlarýnýn sevaba çevrilmesini de saðlamýþtýr. Ama kýyâmet günü Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in bütün ümmetine þefaat edeceðine dair bir söylentiye Kur’ân-ý Kerim bu âyetle geçit vermiyor. Kýyâmet günü kimsenin þefaati kabul edilmez. Kýyâmet günü hiç kimse kimsenin günahýný yüklenemiyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in de þefaati sahâbe için dünya üzerinde tahakkuk etmiþtir. Peygamber Efendimiz bir hadîsinde: “Benim þefaatim dünyadadýr.” diyor. Ama þeytan insanlara: “Peygamber Efendimiz (S.A.V) bütün ümmetine kýyâmet günü þefaat edecek ve onlarýn hepsini cennetine alacaktýr.” diyor. Þeytan bunlarý söyleyerek insanlarý Allah’ýn yolundan ayýrmaya çalýþýyor. Allahû Tealâ da diyor ki: “Ýnsanlarýn çoðu mutlaka cehenneme gidecektir.” Bu âyetle; 1- Kýyâmet günü Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in, ümmetine þefaat edeceði ve ümmetindeki herkesin kurtulacaðý, 2- Allah’a kim inanýyorsa onun Allah’ýn cennetine mutlaka gideceði þeklinde iki korkunç yalan görüyoruz ki bütün insanlarý, Allah’ýn yolundan saptýrmaya yeterli olmuþ

121

121


ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ↔9Ψ↑8Ψ↑Κ↔< ↔ ″Ψ↔2″Ι←4 ← ×∼ ″ω←8 ″ϖ↑6≅↔Ξ″[⊕Δ↔9 ″ ←! ↔: ″ϖ↑6↔ ≥≅↔Ξ″∀↔! ↔ Ψ↑Ε←±∀↔Η↑< ← !↔Η↔Θ″7! ↔ ≥Ψ↑, ″ϖ↑Υ←7×) |∝4 ↔: ⎢″ϖ↑6↔ ≥≅↔Κ←9 ↔ Ψ↑[″Ε↔Β″Κ↔< ↔: ° ϖ[∝Π↔2 ″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 ° ≥ ÷↔∀ Ve iz necceynâkum min âli fir’avne yesûmûnekum sûel azâbi yuzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm(azîmun).

ςε σιζι φιραϖυν αιλεσινδεν κυρταρμ⎬⎭τ⎬κ κι (ονλαρ), σιζε κ⎞τ⎫ αζαπ εδιψορλαρ, οðυλλαρ⎬ν⎬ζ⎬ κεσιπ καδ⎬νλαρ⎬ν⎬ζ⎬ σαð β⎬ρακ⎬ψορλαρδ⎬. ςε βυνδα σιζιν ι⎜ιν Ραββινιζδεν β⎫ψ⎫κ βιρ ιμτιηαν ϖαρδ⎬ρ.

122

122


ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4

-

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

ve iz necceynâ-kum min âli fir’avne yesûmûne-kum (sâme) sûe el azâbi yuzebbihûne ebnâe-kum ve yestahyûne nisâe-kum ve fî zâlikum belâun min rabbi-kum azîmun

: : : : : : : : : : : : : :

ve olduðu zaman, olmuþtu sizi biz kurtardýk firavun ailesinden size tattýrýyorlar, yapýyorlar (kötü bir þey tattýrdý) kötü azap boðazlýyorlar, öldürüyorlar sizin oðullarýnýz ve sað býrakýyorlar sizin kadýnlarýnýz ve bunda vardýr belâ, imtihan sizin Rabbinizden azîm, büyük

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn Ýsrail kavmine büyük bir imtihan yaþatmasý anlatýlýyor. Firavun bütün Ýsrailoðullarýndan doðan erkek çocuklarý öldürmeye karar veriyor. Çünkü kâhinler: “Bugünlerde bir erkek çocuðu doðacak ve o peygamber, firavun kavminin baþýna büyük belâlar açacak. Onu hayattayken yakalayýp öldürelim.” diyorlar. Allahû Tealâ vahyetmesiyle Hz. Musa’nýn annesi, çocuðu sepete koyup nehre býrakýyor, sepet saraya ulaþýyor. Sarayda çocuðun masumluðu, firavunun eþini etkiliyor ve çocuðu sað tutuyorlar. Çocuða süt anne aranýyor çünkü kimseden süt emmiyor. Annesi müracaat edince ondan sütünü emiyor. Böylece Hz. Musa, sonradan firavun olacak kiþiyle beraber büyüyor.

123

123


ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑6≅↔Ξ″[↔Δ″9↔≅↔4 ↔η″Ε↔Α″7! ↑ϖ↑Υ←∀ _↔Ξ″5↔Ι↔4 ″ ←! ↔: ↔ :↑Ι↑Π″Ξ↔# ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ↔ ″Ψ↔2″Ι←4 ↔ ×∼ ≥_↔Ξ″5↔Ι″3↔! ↔: Ve iz faraknâ bikumul bahre fe enceynâkum ve agraknâ âle fir’avne ve entum tenzurûn(tenzurûne).

ςε σιζιν ι⎜ιν δενιζι ψαρδ⎬κ. Β⎞ψλεχε σιζι κυρταρ⎬π φιραϖυν αιλεσινι βοðδυκ. ςε σιζ δε (βυνυ) γ⎞ρ⎫ψορδυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve iz faraknâ bi-kum el bahre fe enceynâ-kum ve agraknâ âle fir’avne ve entum tenzurûne

: : : : : : : : : :

ve olduðu zaman, olmuþtu biz ayýrdýk, yardýk size, sizin için deniz o zaman, böylece biz sizi kurtardýk ve biz boðduk firavun ailesi ve siz bakýyorsunuz, görüyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýsrail kavminin denizin kenarýna varmasý ve firavun ordusunun onlarý öldürmek için saldýrmasýyla Allahû Tealâ, Hz. Musa’ya emriyle denizden bir yol açýyor ve deniz iki tarafa ayrýlýyor. Hz. Musa ve kavmi, karþý sahile vardýðý zaman onlarý takip eden firavun kavmi, sular altýnda kalýyor ve boðuluyor.

124

124


ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

→}↔ς″[↔7 ↔ω[∝Θ↔∀″∗↔! |⊆,Ψ↑8 _↔9″Γ↔2×: ″ ←! ↔: ∝ ←Γ″Θ↔∀ ″ω←8 ↔υ″Δ←Θ″7! ↑ϖ↑#″Η↔Φ⊕#! ⊕ϖ↑∃ ↔ Ψ↑Ω←7≅↔1 ″ϖ↑Β″9↔! ↔: Ve iz vâadnâ mûsâ erbaîne leyleten summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn(zâlimûne).

ςε Μυσα’ψα (Τυρ Δαð⎬’νδα) κ⎬ρκ γεχε (βεραβερλικ) ϖααδετμι⎭τικ. Σονρα σιζ, ηεμεν ονυν αρδ⎬νδαν (Σαμιρι’νιν αλτ⎬νδαν ψαπτ⎬ð⎬) βυζαð⎬ψ⎬ (τανρ⎬) εδινδινιζ. ςε (β⎞ψλεχε) ζαλιμλερ ολδυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

125

-

ve iz vâadnâ mûsâ erbaîne leyleten summe ittehaztum(u) el icle min ba’di-hi ve entum zâlimûne

: : : : : : : : : : :

ve o zaman biz vaadettik Musa kýrk gece sonra siz edindiniz buzaðý ondan sonra ve siz zalimler, haksýzlýk edenler

125


ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tur Daðý’nda, taþ levhalara Allah’ýn âyetleri özel bir þekile yazýlýyor ve tabletler Hz. Musa’ya teslim ediliyor. Hz. Musa tabletlerle geri döndüðü zaman kavminin, Samiri isminde birisinin, küçük, ses çýkaran altýndan bir buzaðý heykeline tapmaya baþladýðýný görüyor. Samiri’ye soruyorlar: “ Sen bu heykeli nasýl yaptýn ki ses çýkarýyor?” O da diyor ki: “Þeytan bana Cebrail (A.S)’yi gösterdi. Onun bastýðý yerdeki topraðý aldým ve onunla bu altýný iþledim ve böyle bir ses çýkarmasý da onun ayaðýnýn oraya deðmesi sebebiyledir.” Gerçek þu ki þeytanýn zulmanî ilimleri her devirde, her zaman varolmuþtur. Bugün varolduðu gibi. Þeytan, Samiri’ye bu heykeli yaptýrýyor ve heykel ses çýkarýnca kavim bu heykele tapmaya baþlýyor. Allahû Tealâ diyor ki: “Siz böylece zalimler oldunuz, kendilerine zulmedenler oldunuz.” Çünkü Allah’ý býrakýp bir buzaðýya tapýndýklarý için Allah’ýn sevgisini kaybetmiþler, Allah’a asi olmuþlardý. Allahû Tealâ, Ýsrail kavmini Konya Ovasý kadar bir sahada tam 40 yýl dolaþtýrýyor. Hz. Musa dahil olmak üzere kimsenin Þeria Nehri’nin öbür tarafýna geçmelerine müsaade etmiyor. Onlara kudret helvasý ve býldýrcýndan baþka bir þey yedirmiyor. Cebrail (A.S) kavmin üstünde bir bulut gibi görünüyor, nerede durursa onlar da orada duruyorlar, çadýrlar kuruluyor. Ve 40 yýl kavim devamlý göçebe halde daðdan daða dolaþýyor. Kavimden sadece Hz. Harun ve sadece yola çýktýktan sonra doðanlar Þeria Nehri’nin diðer tarafýna geçebilmiþlerdi. Ýsrail kavmi, ne zaman Allah’ýn emirlerine itaat etmiþse büyük yardýmlar almýþ; ne zaman da asi olmuþsa, Allah ile olan dostluklarýný kaybetmiþtir.

126

126


ℜψετ − 52

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

↔ :↑Ι↑Υ″Λ↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ↔τ←7×) ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ϖ↑Υ″Ξ↔2 _↔9″Ψ↔Σ↔2 ⊕ϖ↑∃ Summe afevnâ ankum min ba’di zâlike leallekum teþkurûn(teþkurûne).

Σον��α σιζι, βυνυν (βυζαð⎬ψ⎬ ιλ®η εδινμενιν) αρδ⎬νδαν αφφεττικ. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε σιζ ⎭⎫κρεδερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7

-

summe afevnâ an-kum min ba’di zâlike lealle-kum teþkurûne

: : : : : : :

sonra biz affettik sizden sonradan bu umulur ki böylece siz þükredersiniz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Buzaðý olayý Ýsrail kavmi için cezalarýn baþlamasýdýr. Allah’ýn yolundan saptýklarýnýn kesin delilidir. Hz. Musa’nýn üzüntüsüne raðmen Allahû Tealâ onlarý daðdan daða, þehirden þehire devamlý dolaþtýrmýþ ve yaptýklarýnýn bedelini aðýr bir þekilde ödetmiþtir. Ýsrail kavmini Allahû Tealâ, buzaðýyý kendilerine ilâh edinmelerine raðmen gene de affetmiþtir. Allah’ýn affý her zaman gelir. Allahû Tealâ tekrar Allah’ýn yoluna dönmeleri için onlarý affediyor. Putperestler kendi elleriyle yaptýklarý taþtan heykellerin kendilerine yardým edebileceðine ve onlarý Allah’a yaklaþtýracaðýna inanýyorlar. Hz. Ýbrâhîm, halkýnýn putlara tapmakta olmasýna fena halde içerliyordu. Bir gece eline bir balyoz aldý ve o putlarýn bulunduðu yere girerek biri hariç hepsini parça parça etti. Ertesi gün dediler ki: “Ya Ýbrâhîm, seni elinde balyozla görmüþler. Bütün putlarý kýrmýþsýn, seni fena halde cezalandýracaðýz.” Hz. Ýbrâhîm’in cevabý þöyle: “Ben mi? Ne münasebet, hiçbir zaman böyle birþey yapmadým. Ama bakýn, orada en büyük putunuz duruyor, o kýrmýþtýr muhakkak bunlarýn hepsini.” Ýnsanlar “O bir put nasýl kýracak ki diðerlerini?” deyince, Hz. Ýbrâhîm de “Siz kendiniz de itiraf ediyorsunuz ki bir taþ parçasýný bile kýrmaya gücü yetmeyen bu taþ parçasýna tapýyorsunuz. Böyle bir þeye inanarak Allah’a en büyük düþmanlýðý yapýyorsunuz. Allah kendisine þirk koþulmasýný istemez. Ýkinci bir ortaðýn Rab olarak kabul

127

127


ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

↔ ≅↔Β←Υ″7! |↔,Ψ↑8 _↔Ξ″[↔#×∼ ″ ←! ↔: ↔ :↑Γ↔Β″Ζ↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ↔ ≅↔5″Ι↑Σ″7! ↔: Ve iz âteynâ mûsâl kitâbe vel furkâne leallekum tehtedûn(tehtedûne).

ςε Μυσα’ψα, ηιδαψετε ερεσινιζ διψε κιταπ ϖε φυρκαν ϖερμι⎭τικ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve iz âteynâ mûsa el kitâbe ve el furkâne lealle-kum tehtedûne

: : : : : : :

ve biz vermiþtik Musa kitap ve furkan, hakký bâtýldan ayýrma, idrak umulur ki siz böylece diye hidayete erersiniz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Hz. Musa’ya hidayete ermeleri için kitap ve furkan verdiðini söylüyor. Tevrat, hem hidayet rehberidir hem de insanlarýn, geçmiþ ve gelecek yýllarda dîne girecek hurafeleri, Tevrat’tan ayýrt ederek, yoldan sapmamalarý için bir furkandýr. Yani doðruyu yanlýþtan ayýrt eden en saðlam ayýraçtýr.

128

128


ℜψετ − 54

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ⊕9←! ← ″Ψ↔5 _↔< ∝ψ←8″Ψ↔Τ←7 |×,Ψ↑8 ↔ ≅↔5 ″ ←! ↔: ∼Ψ≥↑∀Ψ↑Β↔4 ↔υ″Δ←Θ″7! ↑ϖ↑6←)≅↔Φ←±#≅←∀ ″ϖ↑Υ↔Κ↑Σ″9↔! ″ϖ↑Β″Ω↔ς↔1 °η″[↔∋ ″ϖ↑Υ←7×) ⎢″ϖ↑Υ↔Κ↑Σ″9↔! ∼Ψ≥↑ς↑Β″5≅↔4 ″ϖ↑Υ←=←∗≅↔∀ |×7←! ⎢″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↔ ≅↔Β↔4 ⎢″ϖ↑Υ←=←∗≅↔∀ ↔φ″Ξ←2 ″ϖ↑Υ↔7 ↑ϖ[∝&⊕Ι7! ↑ !⊕Ψ⊕Β7! ↔ξ↑; ↑ψ⊕9←! Ve iz kâle mûsâ li kavmihî yâ kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihâzikumul icle fe tûbû ilâ bâriikum faktulû enfusekum zâlikum hayrun lekum inde bâriikum fe tâbe aleykum innehu huvet tevvâbur rahîm(rahîmu).

ςε Μυσα καϖμινε: “Εψ καϖμιμ! Βυζαð⎬ψ⎬ (ιλ®η) εδινμενιζλε μυηακκακ κι σιζ, κενδι νεφσλερινιζε ζυλμεττινιζ. Ηεμεν Ψαρατ⎬χ⎬ν⎬ζ’α τ⎞ϖβε εδιν. Αρτ⎬κ νεφσλερινιζι (βιρβιρινιζι) ⎞λδ⎫ρ⎫ν. Βυ, Ψαρατ⎬χ⎬ν⎬ζ κατ⎬νδα σιζιν ι⎜ιν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ.” δεμι⎭τι. Β⎞ψλεχε Ο, τ⎞ϖβενιζι καβυλ βυψυρδυ. Μυηακκακ κι Ο, Ο τ⎞ϖβελερι καβυλ εδεν ϖε Ραη⎩μ Ολαν’δ⎬ρ. 129

129


ℜψετ − 54

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

ve iz kâle mûsâ li kavmi-hi yâ kavmi inne-kum zalemtum enfuse-kum bi ittihâzi-kum(u) el icle fe tûbû ilâ bârii-kum fe uktulû enfuse-kum

: : : : : : : : : : : : : : :

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-

zâlikum hayrun lekum inde bârii-kum fe tâbe aleykum inne-hu huve et tevvâbu er rahîmu

: : : : : : : : : : :

ve demiþti Musa kendi kavmine ey kavmim hiç þüphesiz siz, muhakkak ki siz zulmettiniz nefsleriniz, kendiniz edinmeniz ile, edinerek buzaðý artýk, hemen tövbe edin ... a sizin yaratýcýnýz o zaman, o halde, artýk öldürün kendi nefsleriniz, kendi kendiniz, birbiriniz iþte bu hayýrlý, daha hayýrlý sizin için, yanýnda, katýnda sizin yaratýcýnýz böylece sizin tövbenizi kabul etti muhakkak ki o, hiç þüphesiz o o tövbeleri kabul eden rahîm olan, rahmet nuru gönderen, Rahîm esmasý ile tecelli eden

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet-i kerimenin muhtevasýnda Allah’ýn onlarýn üzerine kesif bir duman gönderdiði ve herkesin, etrafýnda kim olduðunu görmeden birbirini öldürdüðü vakýasý var. Herkesin ölüm korkusunu yaþamasýndan sonra Allah’ýn, onlarý yeniden dirilttiði de rivayet olunuyor.

130

130


ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

↔ψ™ς7! ↔Ι↔9 |⇑Β↔& ↔τ↔7 ↔ω←8⊂Ψ↑9 ″ω↔7 |×,Ψ↑8 _↔< ″ϖ↑Β″ς↑5 ″ ←! ↔: ↔ :↑Ι↑Π″Ξ↔# ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ↑}↔Τ←2≅⊕Μ7! ↑ϖ↑Υ″#↔Η↔∋↔≅↔4 → ↔Ι″Ζ↔% Ve iz kultum yâ mûsâ len nu’mine leke hattâ nerallâhe cehreten fe ehazetkumus sâikatu ve entum tenzurûn(tenzurûne).

ςε: “Ψα Μυσα! Βιζ, Αλλαη’⎬ α⎜⎬κ⎜α γ⎞ρμεδικ⎜ε ασλα σανα ινανμαψ⎬ζ.” δεμι⎭τινιζ. Σιζι βυνυν ⎫ζερινε ψ⎬λδ⎬ρ⎬μ ψακαλαδ⎬. ςε σιζ δε (βυνυ) γ⎞ρ⎫ψορδυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- ve iz - kultum - yâ - mûsâ - len nu’mine - leke - hattâ - nerâ - allâhe - cehreten - fe - ehazet-kum(u) - es sâikatu - ve entum - tenzurûne

: : : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu, olduðu zaman siz dediniz ya, ey Musa biz asla inanmayýz sana olana kadar, olmadýkça biz görürüz Allah açýkça o zaman, bunun üzerine sizi aldý, yakaladý yýldýrým ve siz bakýyorsunuz, görüyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý apaçýk görmek, salâh makamýnýn sonunda Allah’ýn nasip kýldýðý bir olgudur. Bunun için nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasý, Tövbe-i Nasuh, günahlarýn sevaba çevrilmesi, salâh nurunun ihsaný, günahlarýn örtülmesi kademeleri aþýldýktan sonra Allahû Tealâ, Zat’ýný göstermeyi nasip kýlar.

131

131


ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

Bu kavim daha baþlangýçta “Allahû Tealâ’yý apaçýk göreceðiz ya da inanmayýz.” diyorlar. Zamanýmýzda birçok âlim, Allah’ýn görülemeyeceðini, kendileri görmedikleri için kimsenin de göremeyeceðini zannetmektedir. Sanki Allahû Tealâ onlardan müsaade alacakmýþ gibi Allahû Tealâ “Ben görülmem.” demez. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Allah’ý defalarca kalp gözüyle gördüðü kesinleþmiþ durumdadýr. Miraca çýktýðý zaman ruhu vücuduna örtü olmuþtur. Ruhunun baþ gözleriyle Allahû Tealâ’yý görmüþtür. Hz. Musa baþlangýçta Allah’ý baþ gözleriyle görmek istemiþtir. Ancak Allahû Tealâ baþ gözüyle kimsenin Allah’ý göremeyeceðini söylemiþtir. Bunu da daða tecelli ederek ispatlamýþtýr. Allahû Tealâ daða tecelli edip de dað yok olunca, Hz. Musa baþ gözüyle Allah’ý görmekten vazgeçmiþtir. Allahû Tealâ ondan sonra Kendisini kalp gözüyle Hz. Musa’ya göstermiþtir. Kalp gözünün çalýþma hassasý basardýr. Aþaðýdaki âyetler Allah’ýn kalp gözüyle görüleceðini ispat etmektedir: 2/BAKARA-140: Em tekûlûne inne ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya'kûbe vel esbâta kânû hûden ev nasârâ kul e entum a'lemu emillâh(emillâhu), ve men azlemu minmen keteme þehâdeten indehu minallâh(minallâhi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta'melûn(ta'melûne). Yoksa siz: “Muhakkak ki; Ýbrâhîm, Ýsmail, Ýshak, Yakup ve torunlarý yahudi veya hristiyan idiler mi?” diyorsunuz. De ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mý?” Allah’tan (verilen) Allah’ýn katýndaki þahitliði gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptýklarýnýzdan gâfil deðildir. 43/ZUHRUF-86: Ve lâ yemlikullezîne yed’ûne min dûnihiþ þefâte illâ men þehide bil hakký ve hum ya’lemûn(ya’lemûne). Ve onlarýn, O’ndan (Allah’tan) baþka taptýklarý þeyler þefaate malik deðildir. Hakk’a þahit olanlar hariç ve onlar (Hakk’ý) bilirler. 50/KAF-37: Ýnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve þehîd(þehîdun). Muhakkak ki; bunda, kalplerine (kalp kulaklarýna) ilka (ilham) edilenler ve (kalp gözleri ile) Allah’a þahit olan (görenler) için bir ibret vardýr. 7/A’RAF-206: Ýnnellezîne inde rabbike lâ yestekbirûne an ibadetihî ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn(yescudûne). Muhakkak ki; Allah’ýn katýnda olanlar (Huzur namazý kýlanlar) O’na ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve O’nu tesbih ederler. Ve O’na secde ederler. Allah’ýn evliyalarýndan Yunus, Erzurumlu Ýbrâhîm Hakký, Hoca Ahmed Yesevi, Eþref Rumî, Mevlâna Celâleddîn Rumî ve her devrin Kutbu Azamý, Allah’ý gördüklerini açýk ve kesin bir þekilde anlatmaktadýrlar. Allahû Tealâ, Allah gösterirse görülür. Kiþi ne zaman salâh makamýnýn 5. ve 6. kademelerine ulaþabilirse, Allah’a kul olmanýn bütün safhalarýný aþar da Allah’a iradesini de teslim ederse, o zaman Allah’ýn Zat’ýný da görmeyi haketmiþ olur. Allah’ýn Zat’ýnýn görülmesi, Allah nasip kýlarsa ancak bu þartlarda mümkündür.

132

132


ℜψετ − 56

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ←#″Ψ↔8 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ϖ↑6≅↔Ξ″Χ↔Θ↔∀ ⊕ϖ↑∃ ↔ :↑Ι↑Υ″Λ↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 Summe beasnâkum min ba’di mevtikum leallekum teþkurûn(teþkurûne).

Σονρα υμυλυρ κι σιζ ⎭⎫κρεδερσινιζ διψε ⎞λ⎫μ⎫ν⎫ζδεν σονρα σιζι τεκραρ διριλττικ. 1 2 3 4 5 6 7

-

summe beasnâ-kum min ba’di mevti-kum lealle-kum teþkurûne

: : : : : : :

sonra sizi dirilttik den sonra, daha sonra sizin ölümünüz umulur ki böylece siz, belki siz þükredersiniz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yahudi kavminin “Allah’ý görmeden inanmayýz” demeleriyle Allahû Tealâ yýldýrýmlarý göndermiþtir. Ve insanlarý bu yýldýrýmlar öldürmüþtür. Ýsrail kavmi için bu tip olaylar hep cereyan etmiþtir. Allahû Tealâ dilediði zaman insaný öldürür, dilediði zaman tekrar diriltir. Kýyâmetten sonra zaman geriye, herkesin yaþadýðý günlere döndüðünde herkes dirilmiþ olacaktýr. Bu olay öldükten sonra dirilmedir. Allahû Tealâ bu dirilmenin bir eþini, kýyâmetten önce yahudi kavmi için gerçekleþtirmiþtir. Ve Lut kavmini yýldýrýmlarla öldürmüþ, sonra da þükretmeleri için tekrar diriltmiþtir.

133

133


ℜψετ − 57

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

⊕ω↔Ω″7! ↑ϖ↑Υ″[↔ς↔2 _↔Ξ″7↔ϑ″9↔! ↔: ↔ ≅↔Ω↔Ρ″7! ↑ϖ↑Υ″[↔ς↔2 _↔Ξ″ς⊕ς↔1 ↔: ⎢″ϖ↑6≅↔Ξ″5↔+↔∗ _↔8 ← ≅↔Α←[↔⎯0 ″ω←8 ∼Ψ↑ς↑6⎢ ×Ψ″ς⊕Κ7!↔: ↔ Ψ↑Ω←ς″Π↔< ″ϖ↑Ζ↔Κ↑Σ″9↔! ∼Ψ≥↑9≅↔6 ″ω←Υ×7 ↔: _↔9Ψ↑Ω↔ς↔1_↔8 ↔: Ve zallelnâ aleykumul gamâme ve enzelnâ aleykumul menne ves selvâ kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve mâ zalemûnâ ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn(yazlimûne).

ςε βυλυτυ σιζιν ⎫στ⎫ν⎫ζε γ⎞λγελεδικ. Σιζε κυδρετ ηελϖασ⎬ ϖε β⎬λδ⎬ρχ⎬ν ινδιρδικ. Σιζι ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρδ⎬ð⎬μ⎬ζ τεμιζ ⎭εψλερδεν ψεψιν. ςε ονλαρ, βιζε ζυλμετμεδιλερ, φακατ κενδι νεφσλερινε ζυλμεδιψορλαρδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

134

-

ve zallelnâ aleykum el gamâme ve enzel-nâ aleykum el menne ve es selvâ kulû

: : : : : : : : : : :

ve gölgeledik, gölge yaptýk sizin üzerinize bulut ve biz indirdik sizin üzerinize kudret helvasý ve býldýrcýn yeyin

134


ℜψετ − 57

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 9

(2) Bakara Suresi

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

min tayyibâti mâ razaknâ-kum ve mâ zalemû-nâ ve lâkin kânû enfuse-hum yazlimûne

: : : : : : : : : : :

den temiz olanlar, helâl olanlar þey(ler) sizi rýzýklandýrdýk ve bize zulmetmediler ve lâkin, fakat oldular kendi nefsleri, kendileri zulmediyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ Maide (Sofra) Suresinde, Hz. Ýsa’nýn sofra istediði ve Allah’ýn onlara ni’metlerini indirdiðini anlatýr. Ýsrail kavmine ise 40 yýl süre ile Allah onlarýn yiyeceklerini kudret helvasý ve býldýrcýn olarak göklerden indirmiþ, hepsini doyurmuþtur. Allahû Tealâ’nýn Kur’ân da onlarý devamlý kudret helvasýyla, býldýrcýn yemeðe mahkûm ettiðini, bu sebeple onlarýn soðan ve sarýmsak yemek istediklerini buyurmaktadýr. Allahû Tealâ hangi ihsanda bulunursa bulunsun, arkasýndan büyük isyan olayýyla karþýlaþmaktayýz. Ýnsanlarýn hepsi, yaradýlýþ itibariyle bir yaratýktýr ve bir kul olarak Allah’a ne bir iyilikte ne de kötülükte bulunma imkânýnýn sahibi deðillerdir. Allah, Yaratan’dýr. Ýnsanlarýn O’na þu veya bu þekilde bir zarar vermeleri ya da fayda saðlamalarý mümkün deðildir. Ama Allah’ýn emirlerini yerine getirmek, insana büyük mutluluklar saðlayabilir, hem cennet hem dünya saadetinin sahibi kýlabilir.

135

135


ℜψετ − 58

Σαψφα − 10

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↑β″[↔& _↔Ζ″Ξ←8 ∼Ψ↑ς↑Υ↔4 ↔}↔<″Ι↔Τ″7! ← ←Η×; ∼Ψ↑ς↑∋″(! _↔Ξ″ς↑5 ″ ←! ↔: °}⊕Ο←& ∼Ψ↑7Ψ↑5 ↔: ∼→Γ⊕Δ↑, ↔ ≅↔Α″7! ∼Ψ↑ς↑∋″(!↔: ∼→Γ↔3↔∗ ″ϖ↑Β″∴←− ↔ω[∝Ξ←Κ″Ε↑Ω″7! ↑φ<∝ϑ↔Ξ↔, ↔: ⎢″ϖ↑6≅↔<≅↔Ο↔∋ ″ϖ↑Υ↔7 ″η←Σ″Ρ↔9 Ve iz kulnâdhulû hâzihil karyete fe kulû minhâ haysu þi’tum ragaden vedhulûl bâbe succeden ve kûlû hýttatun nagfir lekum hatâyâkum ve senezîdul muhsinîn(muhsinîne).

ςε ο ζαμαν δεμι⎭τικ κι: “Βυ κασαβαψα γιριν, β⎞ψλεχε ονυν (νι’μετλερινδεν) διλεδιðινιζ ψερδεν βολ βολ ψεψιν. Σεχδε εδερεκ καπ⎬δαν γιριν ϖε “η⎬ττα” (γ⎫ναηλαρ⎬μ⎬ζ⎬ν βαð⎬⎭λανμασ⎬ν⎬ διλιψορυζ) δεψιν. Βιζ δε σιζλερε μαðφιρετ εδελιμ (γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ σεϖαβα ⎜εϖιρελιμ). ςε μυησινλεριν (νι’μετλερινι δαηα δα) αρτ⎬ραχαð⎬ζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8

136

-

ve iz kulnâ udhulû hâzihi el karyete fe kulû

: : : : : : : :

ve olmuþtu, olduðu zaman dedik girin bu karye (kasabadan küçük yerleþim birimi) artýk, böylece yeyin

136


ℜψετ − 58

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

min-hâ haysu þi’tum ragaden ve udhulû el bâbe succeden ve kûlû hýttatun

: : : : : : : : : : :

20 21 22 23 24 25

-

nagfir lekum hatâyâ-kum ve se-nezîdu el muhsinîne

: : : : : :

ondan, oradan yer (mekân) dilediniz bol bol ve girin kapý secde ederek ve deyin, söyleyin hýtta, günahlarýn baðýþlanmasýný dilemek biz baðýþlarýz, biz baðýþlayalým sizin için, size sizin hatalarýnýz ve artýracaðýz muhsinler, ahsen olanlar (fizik vücudunu teslim edenler)

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Maðfiret, iki kanatlý bir olaydýr. Ne zaman bir insan mürþidine ulaþýrsa, onun önünde diz çöküp tövbe ederse, Allahû Tealâ’dan günahlarýnýn affýný dilerse, mürþid de onun günahlarýnýn affýný dilerse (ki iþlemler otomatik olarak gerçekleþir) o zaman maðfiret, tövbe eden açýsýndan da ettiren açýsýndan da karþýmýza iki kanatlý bir simge olarak çýkar. Birinci kanatta tövbe edenin maðfiret talebinin kabulü vardýr. Ýkinci kanatta tövbe ettirenin, tövbe edenin maðfiretiyle iliþkili talebi vardýr. Ýki tarafýn da maðfiret talebi birleþir ve böylece Allah, o kiþinin günahlarýný birinci maðfiret sebebiyle affetmiþ, ikinci maðfiret sebebiyle de sevaba çevirmiþ olur. Yani bir defa daha affederek sýfýrlanmýþ olan günahlarý sevaba çevirmiþ olur. Furkan Suresinin 70, Mu’min Suresinin 7 ve Nisa Suresinin 64. âyet-i kerimelerindeki maðfiret, iki kanatlý bir maðfirettir, günahlarýn sevaba çevrilmesidir.

137

137


ℜψετ − 58

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

25/FURKAN-70: Ýllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen). Ancak kim (mürþidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazýlýp, îmâný artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde iþte onlarýn, Allah, seyyiatlerini (günahlarýný) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafûr’dur (günahlarý sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet gönderendir). 40/MU’MÝN-7: Ellezîne yahmilûnel arþa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu'minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi'te kulle þey'in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kýhim azâbel cahîm(cahîmi). Arþý tutan melekler ve onun etrafýndaki kiþi (devrin imamý), Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve ona îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah’tan) maðfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen herþeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuþattýn. Böylece (mürþidin önünde) tövbe edenleri ve senin yoluna (Sýratý Mustakîm’e) tâbî olanlarý maðfiret et (günahlarýný sevaba çevir). Ve onlarý cehennem azabýndan koru!” 4/NÝSA-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi), ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfere lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen). Biz, resûlleri ancak Allah’ýn izniyle, kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar, nefslerine zulmettikleri zaman eðer sana gelselerdi ve Allah’tan maðfiret dileselerdi, Resûl de onlar için maðfiret dileseydi; Allah’ý tövbeleri (her iki tarafýn maðfiretini, tövbesini) kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardý. Bakara-58’de tek taraflý bir maðfiret vardýr. Burada bir mürþid ya da peygamber önünde tövbe yoktur. Sadece kapýdan girerken günahlarýn affýný talep etmek, Allah’tan maðfiret talebi vardýr. Bu, Hz. Musa’nýn önünde yapýlan bir tövbe deðildir. Burada Allahû Tealâ maðfiret kelimesini kullanarak, Lut kavminde kasabanýn kapýsýndan girerken “hýtta” diyenlerin, günahlarýn affýný talep edenlerin günahlarýný affetmiþ ve tek taraflý bir maðfiret uygulanmýþtýr.

138

138


ℜψετ − 59

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

↔υ[∝5

∝Η⊕7! ↔η″[↔3 → ″Ψ↔5 ∼Ψ↑Ω↔ς↔1 ↔ω<∝Η⊕7! ↔ ⊕Γ↔Α↔4

∼→ϑ″%←∗ ∼Ψ↑Ω↔ς↔1 ↔ω<∝Η⊕7! |↔ς↔2 _↔Ξ″7↔ϑ″9↔≅↔4 ″ϖ↑Ζ↔7 〉↔ Ψ↑Τ↑Κ″Σ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 _↔Ω←∀ ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! ↔ω←8 Fe beddelellezîne zalemû kavlen gayrellezî kîle lehum fe enzelnâ alellezîne zalemû riczen mines semâi bimâ kânû yefsukûn(yefsukûne).

Β⎞ψλεχε ο ζαλιμλερ, σ⎞ζλερι, κενδιλερινε σ⎞ψλενενδεν βα⎭κα βιρ σ⎞ζλε δεðι⎭τιρδιλερ. Βιζ δε ο ζαμαν φ⎬σκα δ⎫⎭τ⎫κλερινδεν δολαψ⎬ ο ζυλμεδενλεριν ⎫ζερινε γ⎞κτεν βιρ αζαπ ινδιρδικ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

139

-

fe beddele ellezîne zalemû kavlen gayre ellezî kîle lehum fe enzelnâ alâ

: : : : : : : : : : : :

o zaman, fakat, sonra deðiþtirdi o kimseler, onlar zulmettiler söz baþka ki o söylendi onlara o zaman, bunun üzerine biz indirdik üzerine

139


ℜψετ − 59

Σαψφα − 10

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

13 - ellezîne 14 - zalemû 15 - riczen

: : :

16 17 18 19 20

: : : : :

-

min es semâi bi- mâ kânû yefsukûne

o kimseler, onlar zulmettiler korkunç azap, habis azap (taun hastalýðý olduðu rivayet ediliyor) den sema, gök sebebiyle, dolayýsýyla oldular fýska düþüyorlar, îmândan sonra küfre düþüyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ burada insanlarýn Allah’ýn emrini yerine getirmemeleri ve Hz. Musa’ya da güvenmemeleri sebebiyle fýsktan bahsetmektedir. Güvenselerdi, Allah’ýn emirlerini mutlak yerine getirmek isteyen Hz. Musa’ya ve Allah’a mutlak itaat edeceklerdi. Secde edip kapýdan girerken hitta diyeceklerdi. Ama secde etmeyerek ve hitta demeyerek isyan ettiler. Ýrþad makamýndan þüpheye düþmek, onun Allah ile olan iyi iliþkilerini hiçe saymak, onlar Hz. Musa’ya tâbî olduklarý zaman Allah’ýn kalplerine yazdýðý îmân kelimesini Allah’ýn kalplerinden almasýna sebep olmuþtur. Böyle bir dizaynda kalplerine küfür kelimesi yazýlan bu insanlar, mü’min olduktan sonra tekrar küfre döndükleri için Allahû Tealâ onlarý fýskta kabul etmektedir. Doðumlarýndan Allah’a ulaþmayý dileyene kadar bütün insanlar küfürdedir, dalâlettedir, fýsktadýr. Fakat ne zamanki ruhu Allah’a ulaþýrsa kalbine îmân kelimesi yazýlýr. Bundan sonra kiþi yoldan çýkarsa tekrar küfre, dalâlete döner, tekrar fýska döner. O zaman Allahû Tealâ onlarýn üzerine gökten bir azap indirdiðini söylemektedir.

140

140


ℜψετ − 60

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

″ ←Ι″/! _↔Ξ″ς↑Τ↔4 ∝ψ←8″Ψ↔Τ←7 |×,Ψ↑8 |×Τ″Κ↔Β″,! ← ←! ↔: ↔ ↔Ι″Λ↔2 _↔Β↔Ξ″∃! ↑ψ″Ξ←8 ″ ↔Ι↔Δ↔Σ″9≅↔4 ⎢↔η↔Δ↔Ε″7! ↔ ≅↔Μ↔Θ←∀ ∼Ψ↑∀↔Ι″−! ↔: ∼Ψ↑ς↑6 ″⎢ϖ↑Ζ↔∀↔Ι″Λ↔8 ↓ ≅↔9↑! ∩υ↑6 ↔ϖ←ς↔2 ″φ↔5⎢ →_Ξ″[↔2 ↔ω<∝Γ←Κ″Σ↑8 ← ″∗↔ ↵! |←4 ∼″Ψ↔Χ″Θ↔# ÷ ↔: ←ψ™ς7! ← ″+←∗ ″ω←8 Ve izisteskâ mûsâ li kavmihî fe kulnâdrib bi asâkel hacer(hacere) fenfeceret minhusnetâ aþrete aynâ(aynen), kad alime kullu unâsin meþrebehum kulû veþrebû min rýzkýllâhi ve lâ ta’sev fîl ardý mufsidîn(mufsidîne).

ςε Μυσα, καϖμι ι⎜ιν συψα καϖυ⎭μαψ⎬ ιστεμι⎭τι. Βιζ δε ο ζαμαν: “Ασανλα καψαψα ϖυρ.” δεδικ. Β⎞ψλεχε ονδαν (καψαδαν) ον ικι π⎬ναρ φ⎬⎭κ⎬ρδ⎬. ⇑νσανλαρ⎬ν ηεπσι κενδι ι⎜εχεðι ψερι (π⎬ναρ⎬ν⎬) βιλμι⎭τι. Αλλαη’⎬ν ρ⎬ζκ⎬νδαν ψεψιν, ι⎜ιν ϖε σακ⎬ν αζ⎬π ψερψ⎫ζ⎫νδε φεσατ ⎜⎬καρανλαρ ολμαψ⎬ν. 1 2 3 4 5 6 7

141

-

ve iz isteskâ mûsâ li kavmi-hî fe kulnâ idrib

: : : : : : :

ve olmuþtu, olduðu zaman suya kavuþmayý istedi Musa kendi kavmi için o zaman, böylece biz dedik, söyledik vur

141


ℜψετ − 60

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

bi asâ-ke el hacere fe infeceret min-hu isnetâ aþrete aynen kad alîme kullu unâsin meþrebe-hum kulû ve iþrebû min rýzkýllâhi (rýzký allâhi) ve lâ ta’sev

24 - fî el ardý 25 - mufsidîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

senin asan ile taþ, kaya o zaman, böylece fýþkýrdý ondan 12 göz, pýnar, kaynak oldu, olmuþtu bildi bütün hepsi insanlar onlarýn içeceði yer, kendi içecekleri yer yeyin, yeyiniz ve için, içiniz Allah’ýn rýzkýndan ve haddi aþmayýn, azmayýn, asi olmayýn, yeryüzünde fesat çýkaranlar (fesat çýkarýcý kimseler)

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ Hz. Musa’ya verdiði bir güzellikten bahsetmektedir. Hz. Musa su talep etmiþ Allahû Tealâ, Hz. Musa’nýn bir mucizeye sebebiyet vermesini saðlamýþtýr. Ve Hz. Musa, elindeki asa ile kayaya vurunca on iki tane pýnar fýþkýrmýþtýr. Asi olmakla, fesat çýkarmak ayný standartlardadýr. Yeryüzünde fesat çýkaranlar Allah’ýn emirlerine asi olanlardýr. Allahû Tealâ her an yardýmcýdýr, inananlara hep mucizeleriyle ihsanlarda bulunur. 1- Allah’ýn iradesi vardýr: Ýlâhî Ýrade 2- Allah’ýn sünnetullahý vardýr: Küllî Ýrade 3- Ýnsanlarýn iradesi vardýr: Cüz’i Ýrade Üç grup irade, Kur’ân-ý Kerim’in esasýný teþkil eder. Kayadan pýnarlar çýkmasý, Ýlâhî Ýrade’nin mahsülüdür.

142

142


ℜψετ − 61

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

↓φ←&!↔: ↓ ≅↔Θ↔0 |×ς↔2 ↔η←Α″Μ↔9 ″ω↔7 |×,Ψ↑8 _↔< ″ϖ↑Β″ς↑5 ″ ←! ↔: _↔Ζ←ς″Τ↔∀ ″ω←8 ↑ ″∗↔ ↵! ↑α←Α″Ξ↑# _⊕Ω←8 _↔Ξ↔7 ″ ←Ι″Φ↑< ↔τ⊕∀↔∗ _↔Ξ↔7 ↑ ″(≅↔4

↔ ≅↔5 ⎢_↔Ζ←ς↔Μ↔∀ ↔: _↔Ζ←,↔Γ↔2 ↔: ↔_↔Ζ←8Ψ↑4 ↔:_↔Ζ←=≥≅⊕Χ←5 ↔: ∼Ψ↑Ο←Α″;←! ⎢°η″[↔∋ ↔ξ↑; ∝Η⊕7≅←∀ |×9″(↔! ↔ξ↑; ∝Η⊕7! ↔ Ψ↑7←Γ″Α↔Β″Κ↔# ↔! ↑}⊕7←±Η7! ↑ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ″α↔∀←Ι↑/↔: ⎢″ϖ↑Β″7↔≅↔, _↔8 ″ϖ↑Υ↔7 ⊕ ←≅↔4 ∼→Ι″Μ←8 ″ϖ↑Ζ⊕9↔≅←∀ ↔τ←7×) ⎢←ψ™ς7! ↔ω←8 ↓⎯↔Ν↔Ρ←∀ !↑®≥≅↔∀ ↔: ↑}↔Ξ↔Υ″Κ↔Ω″7!↔: ↔ω∝±[←Α⊕Ξ7! ↔ Ψ↑ς↑Β″Τ↔< ↔: ←ψ™ς7! ← ≅↔<×≥≅←∀ ↔ :↑Ι↑Σ″Υ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 〉 ↔ :↑Γ↔Β″Θ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 ↔: ∼″Ψ↔Μ↔2 _↔Ω←∀ ↔τ←7×) ⎢←±σ↔Ε″7! ←η″[↔Ρ←∀ 143

143


ℜψετ − 61

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

Ve iz kultum yâ mûsâ len nasbira alâ taâmin vâhidin fed’u lenâ rabbeke yuhric lenâ mimmâ tunbitulardu min baklihâ ve kýssâiha ve fûmihâ ve adesihâ ve basalihâ, kâle e testebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr(hayrun), ihbitû mýsran fe inne lekum mâ seeltum ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bâu bi gadabin minallâh(minallâhi), zâlike bi ennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yaktulûnen nebiyyîne bi gayril hak(hakký), zâlike bi mâ asav ve kânû ya’tedûn(ya’tedûne).

ςε σιζ: “Εψ Μυσα! Βιζ βιρ τεκ ψεμεκ (ψεμεψε) σαβρεδεμεψιζ. Βιζιμ ι⎜ιν Ραββινε δυα ετ. Βιζε ψερψ⎫ζ⎫ν⎫ν ψετι⎭τιρδιðι σεβζε, η⎬ψαρ, σαρ⎬μσακ, μερ− χιμεκ ϖε σοðαν ⎜⎬καρσ⎬ν.” δεμι⎭τινιζ. Μυσα: “Βιρ ηαψ⎬ρ ολαν βυνυ, δαηα δεðερσιζ ολαν βιρ ⎭εψλε δεðι⎭τιρμεκ μι ιστιψορσυνυζ? (√ψλε ισε) Μ⎬σ⎬ρ’α ινιν, σιζιν ιστεδιðινιζ ⎭εψλερ μυηακκακ κι οραδα ϖαρ.” δεμι⎭τι. (Σονρα δα) ονλαρ⎬ν ⎫ζερλερινε φακιρλικ ϖε σεφαλετ (δαμγασ⎬) ϖυρυλδυ. ςε ονλαρ, Αλλαη’ταν βιρ γαζαβα υðραδ⎬λαρ. Μυηακκακ κι βυ, Αλλαη’⎬ν ®ψετλερινι ινκ®ρ εττικλερι ϖε πεψγαμβερλερι ηακσ⎬ζ ψερε ⎞λδ⎫ρδ⎫κλερι ι⎜ινδι. ⇑⎭τε βυ (χεζα) ισψαν εδιπ, ηαδδι α⎭μακτα ολδυκλαρ⎬ ι⎜ινδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

144

-

ve iz kultum (iz kultum) yâ mûsâ len nasbirâ alâ taâmin vâhidin fe ud’u lenâ rabbe-ke yuhric lenâ mimmâ (min mâ) tunbitu el ardu min bakli-hâ

: : : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu, olduðu zaman siz dediniz (siz demiþtiniz) ey Musa sabredemeyiz yemeðe tek, bir öyleyse, artýk dua et bizim için, bize senin Rabbin çýkarsýn bizim için, bize þey(ler)den yetiþtirir arz, yeryüzü, toprak onun baklagillerinden

144


ℜψετ − 61

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

145

-

ve kýssâi-hâ ve fûmi-hâ ve adesi-hâ ve basali-hâ kâle e testebdilûne ellezî huve ednâ billezî (bi ellezî) huve hayrun ihbitû mýsran fe inne lekum mâ seeltum ve duribet aleyhim ez zilletu ve el meskenetu ve bâu bi gadabin min allâhi zâlike bi enne-hum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi (âyâti allâhi) ve yaktulûne en nebiyyîne bi gayri el hakký zâlike bi mâ asav ve kânû ya’tedûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onun salatalarý ve onun sarýmsaðý ve onun mercimeði ve onun soðaný dedi deðiþtiriyor musunuz o ki, ki o o daha düþük, daha deðersiz onunla ki o hayýrlý, o daha hayýrlý inin büyük bir þehir veya Mýsýr ülkesi o zaman, böylece, öyle ise muhakkak ki sizin için, size þey(ler) siz istediniz ve vuruldu (damga) onlarýn üzerine zillet, hakirlik, alçaklýk ve aþaðýlýk ve düþkünlük, fakirlik, sefalet ve uðradýlar gazapla, öfkeyle Allah’tan iþte bu ile onlarýn olduðu oldular inkâr ediyorlar Allah’ýn âyetleri ve öldürüyorlar peygamberler olmaksýzýn hak iþte bu þey sebebiyle, dolayýsýyla isyan ettiler ve oldular haddi aþýyorlar

145


ℜψετ − 61

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 10

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ burada Ýsrail kavminin bir isyanýný anlatmaktadýr. Allahû Tealâ Ýsrail kavmini, buzaðýya taptýklarý için 40 yýl Arap çöllerinde dolaþtýrdý. Bu süre içerisinde onlara yemeleri için býldýrcýnla, kudret helvasý verdi. Bir süre sonra kavim isyan etti. Býldýrcýn ve kudret helvasý yemek istemediler. Tek bir çeþit gýdayla yaþamak istemediler. O gýdalarý seçen, Allah’týr. Býldýrcýn ve kudret helvasý vitaminleri ve her türlü faktörü içerir. Allah seçtiði bu gýdalarý yemeðe devam edenleri, 40 yýl saðlýklý tutmayý saðlamýþtýr. Ama onlarýn nefsleri isyan etmiþtir. Hz. Musa da onlara Allah’ýn hakikatini söylemiþtir. kýymetli olaný kýymetsiz olanla deðiþtirmemelerini istemiþtir. ancak isyanlarý sebebiyle Allah tarafýndan gazaba uðramýþlardýr. Gazaba uðramalarýnýn bir sebebi de peygamberlerini evvelki devrelerde haksýz yere öldürdükleri ve Allah’ýn âyetlerini inkâr ettikleri içindir: 2/BAKARA-87: Ve lekad âteynâ mûsal kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus(kudusi), e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferikan taktulûn(taktulûne). Andolsun ki; Biz, Musa’ya kitap verdik ve ondan sonra da, birbiri ardýndan (aralarý kesilmeksizin, peþpeþe) resûller gönderdik. Ve Meryem’in oðlu Ýsa’ya beyyineler (açýk kanýtlar) verdik ve onu RUH’ÛL KUDÜS ile destekledik. Her ne zaman size bir resûl, nefslerinizin hoþlanmadýðý bir þeyle (emirle) geldiyse, hemen kibirlendiniz. Bir kýsmýný yalanladýnýz ve bir kýsmýný da öldürdünüz. Burada insanlarýn azmalarý, nefslerine, þeytana tâbî olmalarý söz konusudur. Nefsin afetlerine þeytan kumanda eder. Her yanlýþ davranýþta þeytan kumandandýr. Farkýnda olarak da olmadan da insaný o yanlýþ davranýþý iþlemeye götüren iblistir. Kim peygamberlerini öldürmüþse onlar haddi aþan isyankâr kavimlerdir. Allah’ýn hidayete erdirmeyi dilemediði insanlar isyan etmiþ olan insanlardýr, yeryüzünde fesat çýkaranlardýr. Allah’ýn emirlerini hem yerine getirmeyenler hem de baþkalarýný da yerine getirmekten men edenlerdir. Allahû Tealâ 12 defa ruhun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasýný emretmektedir. Ve isyan edenler insana hayat veren þeyin ruh olduðunu, ruh alýndýðýnda ölüneceðini söylerler. Bu söylemle amel edilirse, dünya üzerinde yaþayan hiçbir insanýn fizik vücudunu, ruhunu, nefsini ve iradesini Allah’a teslim etmesi mümkün deðildir. Allah’ýn her söylediðine “hayýr öyle deðildir” demek, Allah’ýn âyetlerini inkâr ve Allah’a isyan etmek demektir.

146

146


ℜψετ − 62

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

×∗≅↔Μ⊕Ξ7! ↔: ∼:↑(≅↔; ↔ω<∝Η⊕7! ↔: ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ ←! ←η←∋× ↵! ← ″Ψ↔[″7! ↔: ←ψ™ς7≅←∀ ↔ω↔8×∼ ″ω↔8 ↔ω∝[ ←∀≅⊕Μ7! ↔: ⎨″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ↔φ″Ξ←2 ″ϖ↑;↑Ι″%↔! ″ϖ↑Ζ↔ς↔4 _→Ε←7≅↔. ↔υ←Ω↔2 ↔: ↔ Ψ↑9↔ϑ″Ε↔< ″ϖ↑; ÷ ↔: ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ° ″Ψ↔∋ ÷ ↔: Ýnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ven nasârâ ves sâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihan fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

⇒⎫πηεσιζ κι; ®μεν⎦ ολανλαρ, ψαηυδιλερ, ηριστιψανλαρ ϖε σαβιιλερ, βυνλαρδαν ηερ κιμ, Αλλαη’α ϖε ψεϖμ’ιλ ®ηιρε ιναν⎬ρ ϖε ⎬σλ®η εδιχι αμελλερ ι⎭λερσε (νεφσινι τεζκιψε εδερσε), βυ δυρυμδα ονλαρ⎬ν μ⎫κ®φατλαρ⎬ Ραβ’λερινιν κατ⎬νδαδ⎬ρ. Ονλαρα κορκυ ψοκτυρ ϖε ονλαρ μαηζυν δα ολμαψαχακλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4

147

-

inne ellezîne âmenû ve ellezîne hâdû

: : : :

muhakkak ki, hiç þüphesiz onlar âmenû oldular (Allah’a ulaþmayý dilediler) ve o kimseler, onlar yahudiler

147


ℜψετ − 62

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

5 - ve en nasârâ 6 - ve es sâbiîne

: :

7 - men 8 - âmene

: :

9 - biallâhi (bi allâhi) 10 - ve el yevmi el âhiri

: :

11 - ve amile sâlihan

:

12 13 14 15 16 17 18 19

: : : : : : : :

-

fe lehum ecru-hum inde rabbi-him ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûne

ve hristiyanlar ve meleklere veya yýldýzlara tapanlar kim, kimse(ler) âmenû oldu (Allah’a ulaþmayý diledi), îmân etti, inandý Allah’a ve son gün, ve sonraki gün, ruhun Allah’a ulaþma günü ve salih amel, ýslâh edici (nefsi tezkiye edici) amel yaptý artýk, böylece onlar için, onlarýn ecirleri, mükâfatlarý yanýnda, katýnda onlarýn Rabbi, Rab’leri ve korku yoktur onlara ve onlar mahzun olmazlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yevm’il âhir; sonraki gündür. Sonraki gün için kýyâmet günü denebilir. Ve bu, mânâlardan sadece birisidir Kur’ân-ý Kerim’de ne zaman yevm’il âhir geçse ona hep kýyâmet günü demiþlerdir. Yevm’il âhire verilecek anlam, yevm’il evvele verilecek anlam ile þekillenir. Eðer yevm’il evvel, doðum günü ise yevm’il âhir, ölüm günü olur. Eðer yevm’il evvel, kâinatýn yaratýldýðý gün ise yevm’il âhir, kýyâmet günüdür. Eðer yevm’il evvel, mürþidin önünde diz çöküp tövbe edilen gün ise yevm’il âhir, ruhun Allah’a teslim olduðu gündür. Fizik vücut açýsýndan fizik vücudun Allah’a teslim olduðu gündür. Nefs açýsýndan nefsin Allah’a teslim olduðu gündür.

148

148


ℜψετ − 62

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

Yevm’il âhir sadece kýyâmet günü deðildir. Burada da Allahû Tealâ’nýn yevm’il âhir kelimesiyle ifade etmek istediðinin “Allah’a ulaþmak” olduðu anlaþýlmaktadýr. Çünkü sadece Allah’a ulaþmayý dileyenler mürþidlerine ulaþýp tövbe ederlerse nefsi ýslâh edici amel iþleyebilirler. Âmenû olanlar, yevm’il âhire inananlar ve nefsi ýslâh edici ameller iþleyenlerdir. Allahû Tealâ diyor ki: 10/YUNUS-62: E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah’ýn evliyasýna (dostlarýna), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle deðil mi? Evliya olmanýn gerçekleþebilmesi için Allah’a ulaþmayý dilemek, mürþide ulaþmak ve nefs tezkiyesine baþlamak lâzýmdýr. Bunun sonunda hedefe ulaþmak, korkudan ve mahzun olmaktan berî olmak vardýr: 10/YUNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaþmayý dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuþlardýr. 10/YUNUS-64: Lehumul buþrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhýreh(âhýreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu). Onlara, dünya hayatýnda ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardýr. Allah’ýn sözü deðiþmez. Ýþte O, fevz-ül azîmdir. Bakara Suresinin 62. âyet-i kerimesiyle Yunus Suresinin 62, 63 ve 64. âyet-i kerimeleri arasýnda çok açýk bir illiyet rabýtasý vardýr. Her ikisinde de korku ve mahzun olmak yoktur. Âmenû olanlar (ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý dileyenler) ve ruhunu Allah’a ulaþtýranlar takva sahibidirler. Bakara Suresinin 62. âyet-i kerimesinde ýslâh edici ameller iþleyenler anlatýlmaktadýr. Islâh edici amelin iþlenebilmesi için kiþinin zaten takva sahibi olmasý gerekir. 1- Kim Allah’a inanýyorsa, 2- Kim Allah’a ulaþmayý dilerse, 3- Kim mürþidine ulaþýp, önünde diz çöküp, tövbe ederse, 4- Kim nefs tezkiyesini yaparsa, böylece kim ruhunu Allah’a ulaþtýrýrsa, onlar Allah’ýn ermiþ (ruhu Allah’a ermiþ) evliyasý olur. Dîn farklýlýðýnýn hiç geçerli olmadýðý, önemli olanýn bütün dînlerde bu iþlemlerin yapýlmasý olduðu bu âyette açýk ve kesin bir dille ifade edilmektedir. Sonuç da bellidir: Allahû Tealâ “Onlara korku yoktur.” diyor. Bunun mânâsý cennettir. Gelecek günlerde dînlerin birleþtirilmesi hedefi için bu âyet bir ýþýktýr.

149

149


ℜψετ − 63

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

≥_↔8 ∼:↑Η↑∋ ⎢↔ Ψ∩Ο7! ↑ϖ↑Υ↔5″Ψ↔4 _↔Ξ″Θ↔4↔∗ ↔: ″ϖ↑Υ↔5≅↔Χ[∝8 _↔9″Η↔∋↔! ″ ←! ↔: ↔ Ψ↑Τ⊕Β↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ←ψ[∝4 _↔8 ∼:↑Ι↑6″)! ↔: ↓ ⊕Ψ↑Τ←∀ ″ϖ↑6≅↔Ξ″[↔#×∼ Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr(tûra) huzû mâ ateynâkum bi kuvvetin vezkurû mâ fîhi leallekum tettekûn(tettekûne).

Σιζιν μισακινιζι (ψεμινλερινιζι) αλδ⎬ð⎬μ⎬ζ ζαμαν Τυρ Δαð⎬’ν⎬ ⎫στ⎫ν⎫ζε καλδ⎬ρμ⎬⎭τ⎬κ. Σιζε ϖερδιðιμιζ ⎭εψλερε κυϖϖετλε σαρ⎬λ⎬ν ϖε ονυν ι⎜ινδεκι ⎭εψλερι ηατ⎬ρλαψ⎬ν κι; β⎞ψλεχε τακϖα σαηιβι ολασ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

ve iz ehaznâ mîsâka-kum ve refa’-nâ fevka-kum et tûra huzû mâ ateynâ-kum bi kuvvetin ve uzkurû mâ fî-hi lealle-kum tettekûne

: : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu, olduðu zaman almýþtýk sizin misakleriniz, yeminleriniz ve biz yükselttik, kaldýrdýk sizin üstünüze Tur Daðý alýn, sarýlýn, kendinize maledin size verdiðimiz þeyler kuvvetle ve hatýrlayýn þey(ler) onun içinde umulur ki siz, böylece siz takva sahibi olursunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ buyuruyor:

150

150


ℜψετ − 63

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

7/A’RAF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eþhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, þehidnâ, en tekûlû yevmel kýyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne). Ve kýyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoðullarýnýn sýrtlarýndan onlarýn zürriyetlerini aldýðý zaman onlarý, nefsleri üzerine þahit tuttu. (Allahû Tealâ þöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz deðil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz þahit olduk.” Allahû Tealâ bizlerden yemin, misak ve ahd istemektedir. Bu Allah’ýn ahdidir. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin de Allah’a verdiði yemin, Allah’a teslim olmaktýr. Bu da bizim Allah’a verdiðimiz yeminlerimizdir. Allahû Tealâ insanlara verdikleri yemini hatýrlatmak üzere yahudi kavminin üzerine Tur daðýný kaldýrýp tepelerine dikmiþtir, onlar fena halde korkmuþlardýr. Ve bunun haþyeti altýnda insanlar Allah’a verdikleri sözü net olarak hatýrlamýþlardýr: Allahû Tealâ bunu Maide Suresinde misak olarak almaktadýr: 5/MAÝDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri). Allah’ýn, sizin üzerinizdeki ni’metini ve “iþittik ve itaat ettik” dediðiniz zaman, onunla sizi baðladýðý misakinizi hatýrlayýn. Allah’a karþý takva sahibi olun. Çünkü; O, göðüslerde (sinelerde) olaný bilir. 13/RAD-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka). Onlar, Allah’ýn ahdini ifa ederler (ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diðer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar. Allah’ýn ahdi, bütün yeminleri kaplar. Allahû Tealâ “Yemininizi, misakinizi ve ahdinizi hatýrlayýn ki; böylece takva sahibi olasýnýz.” diyor. Yani ruhunuzu Allah’a ulaþtýracaksýnýz, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah’a teslim edeceksiniz ve böylece takva sahibi olacaksýnýz. Böyle bir þeye ulaþmak, kiþiyi önce evliya kýlar. Bu, ruhun teslim olma safhasýdýr. Daha sonra fizik vücudunu Allah’a teslim ederek üst seviye evliya olacaktýr. Daha sonra nefsini Allah’a teslim ederek daha üst seviye evliya olacaktýr. Ve iradesini de teslim ederek en üst seviye evliya olacaktýr. Bakara-63’te Allah’ýn söylediði þey, takva sahibi olmakla; yani teslimlerin bütünüyle noktalanýr. Ruhlarýný, fizik vücutlarýný, nefslerini, iradelerini Allah’a teslim etmeleri için Allahû Tealâ insanlardan bütün teslimlere ulaþabilecekleri yemin, misak ve ahd almýþtýr.

151

151


ℜψετ − 64

Σαψφα − 11

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

←ψ™ς7! ↑υ″Ν↔4 ÷ ″Ψ↔ς↔4 ⎣↔τ←7×) ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ϖ↑Β″[⊕7↔Ψ↔# ⊕ϖ↑∃ ↔ω<∝Ι←,≅↔Φ″7! ↔ω←8 ″ϖ↑Β″Ξ↑Υ↔7 ↑ψ↑Β↔Ω″&↔∗ ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 Summe tevelleytum min ba’di zâlik(zâlike), fe lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu le kuntum minel hâsirîn(hâsirîne).

Σιζ βυνδαν (βυ σ⎞ζ⎫ ϖερδικτεν) σονρα δ⎞νδ⎫ν⎫ζ. Εðερ Αλλαη’⎬ν φαζλ⎬ ϖε Ο’νυν ραημετι σιζιν ⎫ζερινιζε ολμασαψδ⎬, σιζ μυηακκακ κι η⎫σρανδακι (κιμσε)λερδεν ολυρδυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

152

-

summe tevelleytum min ba’di zâlike fe lev lâ fadlu allahi aleykum ve rahmetu-hu le kuntum min el hâsirîne

: : : : : : : : : : : : : :

sonra siz döndünüz den bundan sonra iþte, artýk, böylece eðer olmasaydý Allah’ýn fazlý size, sizin üzerinize ve onun rahmeti elbette siz oldunuz den hüsrana düþenler, hüsranda olanlar

152


ℜψετ − 64

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýki zýt kavram: Allah’a verilen sözden dönmek ve Allah’ýn fazlý ve rahmetinin insanlarýn üzerinde olmasý. Kiþi ne zaman Allah’a ulaþmayý dilerse, Allah onu mürþidine ulaþtýrýp da önünde tövbe ederse ve Allah’ý zikrederek nefs tezkiyesine baþlarsa, Allah’ýn katýndan gelen rahmetle fazl, rahmetle salâvât göðse ve oradan kalbe ulaþýr. Nefsin kalbindeki mühür açýlmýþtýr ve hareketli hale gelmiþtir. Rahmetin ve fazlýn, rahmetin ve salâvâtýn baskýsý mührün üzerindedir. Bu baský, mührü nefsinizin kalbinin alt kýsmýna ulaþtýrýr. Orada zulmanî kapý (þeytanýn zulmetinin nefsin kalbine girdiði kapý) vardýr. O kapýyý mühür kapatýr. Bu noktadan itibaren karanlýklar nefsin kalbine giremez. Ve nefsin kalbinde Allah’ýn nurlarý yer alýr. Tamamen kalbi doldurur. Çünkü zulmanî kapý kapalýdýr, Rabbanî kapý açýktýr. Siz zikir yaptýkça Allah’ýn rahmeti-fazlý, rahmeti-salâvâtý devamlý gelecek, nefsin kalbini dolduracaktýr. Îmân kelimesinin çekim gücüne sadece fazýllar itaat eder. Çünkü sadece îmân kelimesinin çekim gücü fazýllarý çekebilecek olan standartta yaratýlmýþtýr. Bütün fazýllarý etrafýnda toplamaya baþlar. Rahmet; fazýllarý getiren, nefsin kalbine ulaþtýran sistemdir. Fazýllar ise nefsin kalbine yerleþip de nefsin afetlerini devredýþý býrakacaktýr. Allah’ýn rahmeti ve fazlý, nefs tezkiyesi için kalbe yerleþecektir. Yerleþtikçe, takva sahibi olmak gerçekleþecektir. Ve nefsi ýslâh edici ameller oluþacaktýr. Böyle bir dizaynda onlar mahzun da olmazlar. Çünkü nefs tezkiyesinin baþlayabilmesi için o kiþinin bütün günahlarýnýn sevaba çevrilmiþ olmasý lâzýmdýr. O kiþi cennete kavuþur.

153

153


ℜψετ − 65

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

←α″Α⊕Κ7! |←4 ″ϖ↑Υ″Ξ←8 ∼″:↔Γ↔Β″2! ↔ω<∝Η⊕7! ↑ϖ↑Β″Ω←ς↔2 ″φ↔Τ↔7 ↔: ⎣↔ω∝[ ←,≅↔∋ → ↔(↔Ι←5 ∼Ψ↑9Ψ↑6 ″ϖ↑Ζ↔7 _↔Ξ″ς↑Τ↔4 Ve lekad alimtumullezîne’tedev minkum fîs sebti fe kulnâ lehum kûnû kýradeten hâsiîn(hasiîne).

Ανδολσυν κι σιζδεν χυμαρτεσι γ⎫ν⎫νδεκι (αϖλανμα ψασαð⎬ν⎬) ⎜ιðνεψενλερι βιλιψορδυνυζ. Ο ζαμαν ονλαρα: “Κοϖυλμυ⎭ μαψμυνλαρ ολυν.” δεδικ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ve lekad alimtum ellezîne i’tedev min-kum fî es sebti fe kulnâ lehum kûnû kýradeten hasiîne

: : : : : : : : : : : :

ve andolsun siz bildiniz o kimseler, onlar hakka tecavüz ettiler, haddi aþtýlar sizden cumartesi gününde artýk, böylece, bunun üzerine biz dedik onlara olun maymun zelil, hakir, kovulmuþ olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cumartesi yasaðýný çiðneyen bir grubu Allahû Tealâ maymun haline çevirmiþtir. Bugün Fransa’da yapýlan araþtýrmalarda, bazý maymunlarda insanlýktan sonra maymun olduklarýna dair kesin deliller bulunmuþtur. Kur’ân-ý Kerim’in bu âyeti de o maymun türünü ispat etmektedir.

154

154


ℜψετ − 66

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

_↔8 ↔: _↔Ζ″<↔Γ↔< ↔ω″[↔∀ _↔Ω←7 → ≅↔Υ↔9 _↔;≅↔Ξ″ς↔Θ↔Δ↔4 ↔ω[∝Τ⊕Β↑Ω″ς←7 ���}↔Π←2″Ψ↔8 ↔: _↔Ζ↔Σ″ς↔∋ Fe cealnâhâ nekâlen li mâ beyne yedeyhâ ve mâ halfehâ ve mev’ýzaten lil muttakîn(muttakîne).

Β⎞ψλεχε ονυ (χεζαψ⎬) ηαψαττα ολανλαρα ϖε ονλαρ⎬ν αρδ⎬νδαν γελεχεκλερε βιρ ιβρετ ϖε τακϖα σαηιπλερι ι⎜ιν βιρ ⎞ð⎫τ κ⎬λδ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe cealnâ-hâ nekâlen li mâ beyne yedey-hâ (beyne yedeyha) ve mâ halfe-hâ ve mev’ýzaten li el muttakîne

: : : : : : : : : :

artýk, böylece biz onu kýldýk nakledilecek olay, ibret þey(ler) için, kimseler için arasýnda onun elleri (onun önündeki) ve þey(ler), kimseler onun arkasýnda ve vaaz, öðüt, nasihat takva sahipleri için

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yahudi kavmini maymuna çevirmek, bundan öncekilere de sonrakilere de ibret; takva sahipleri içinse öðüt kýlýnmýþtýr. Çünkü gerçekten takva sahipleri, Kur’ân-ý Kerim ne diyorsa onlarýn hepsine kayýtsýz þartsýz inanýrlar. Bu inanmayý saðlayan þey, o kiþilerin takva sahibi olmalarýdýr, Allah’a ulaþmayý dilemiþ olmalarýdýr ve kalplerine îmân kelimesinin yazýlmýþ olmasýdýr. Ve ruhlarýný, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah’a teslim etmiþ olmalarýdýr. Hidayetin hangi safhasýnda olurlarsa olsunlar, Allah’a ulaþmayý dilemekten baþlayarak, bütün safhalarda hepsi takva sahipleridir. Bütün takva sahipleri ayný zamanda Allah’ýn söylediklerine kesin þekilde inananlardýr.

155

155


ℜψετ − 67

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑6↑Ι↑8 ≅∧↔< ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ≥∝ψ←8″Ψ↔Τ←7 |×,Ψ↑8 ↔ ≅↔5 ″ ←! ↔: _↔9↑Η←Φ⊕Β↔# ↔! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ⎢→ ↔Ι↔Τ↔∀ ∼Ψ↑Ε↔∀″Η↔# ″ ↔! ←ψ™ς7≅←∀ ↑ Ψ↑2↔! ↔ ≅↔5 ⎢∼→:↑ϑ↑; ↔ω[∝ς←;≅↔Δ″7! ↔ω←8 ↔ Ψ↑6↔! ″ ↔! Ve iz kâle mûsâ li kavmihî innallâhe ye’murukum en tezbehû bakarah(bakaraten),kâlû e tettehýzunâ huzuvâ(huzuven), kâle eûzu billâhi en ekûne minel câhilîn(câhilîne).

Μυσα καϖμινε: “Μυηακκακ κι Αλλαη σιζιν βιρ ινεκ κεσμενιζι εμρεδιψορ.” δεμι⎭τι. (Ονλαρ): “Βιζιμλε αλαψ μ⎬ εδιψορσυν?” δεδιλερ. (Μυσα) ονλαρα: “Χαηιλλερδεν ολμακταν Αλλαη’α σ⎬ð⎬ν⎬ρ⎬μ.” δεμι⎭τι.

156

156


ℜψετ − 67

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

ve iz kâle mûsâ li kavmi-hî inne allâhe ye’muru-kum en tezbehû bakaraten kâlû e tettehýzu-nâ huzuven kâle eûzu billâhi (bi allâhi) en ekûne min el câhilîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu, olduðu zaman dedi Musa ... e onun kavmi, kendi kavmi muhakkak ki, hiç þüphesiz Allah size emrediyor kesmenizi bir inek dediler mi bizi ediniyorsun alay konusu dedi ben sýðýnýrým Allah’a olmak (benim olmam) den cahiller

AÇIKLAMA _________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýsrail kavminden bir þahýs birisini öldürür ve suçu baþkasýna atar. Baþkasý da baþkalarýnýn üzerine... Böylece suçlu bir türlü bulunamaz. Bunu aydýnlatmak üzere, Allahû Tealâ Hz. Musa’ya bir emir verir, Hz. Musa kavmine: “Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor.” diye emri bildirir. Onlar da derler ki: “Bizimle alay mý ediyorsun?” Hz. Musa: “Cahillerden olmaktan Allah’a sýðýnýrým.” diye cevap verir. Allahû Tealâ böylece bu sureye adýný veren Bakara olayýný anlatmaya baþlar.

157

157


ℜψετ − 68

Σαψφα − 11

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↑ψ⊕9←! ↔ ≅↔5 ⎢ ↔|←; _↔8 _↔Ξ↔7 ″ω±←[↔Α↑< ↔τ⊕∀↔∗ _↔Ξ↔7 ↑ ″(! ∼Ψ↑7≅↔5 ⎢°η″Υ←∀ ÷ ↔: ° ←∗≅↔4 ÷ ° ↔Ι↔Τ↔∀ _↔Ζ⊕9←! ↑ Ψ↑Τ↔< ↔ :↑Ι↔8⊂Ψ↑# _↔8 ∼Ψ↑ς↔Θ″4≅↔4 ⎢↔τ←7×) ↔ω″[↔∀ ° !↔Ψ↔2 Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiy(hiye), kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ fâridun ve lâ bikr(bikrun), avânun beyne zâlik(zalike) fef’alû mâ tu’merûn(tu’merune).

(Ονλαρ δα) δεδιλερ κι: “Βιζιμ ι⎜ιν Ραββινε δυα ετ, ονυν νε (εϖσαφτα) ολδυðυνυ βιζε α⎜⎬κλασ⎬ν.” (Μυσα) δεδι κι: “Ηι⎜ ⎭⎫πηεσιζ Ο βυψυρυψορ κι; μυηακκακ ο νε γεν⎜, νε δε ψα⎭λ⎬, ικισινιν ορτασ⎬ ψα⎭τα βιρ ινεκ (ολσυν). √ψλεψσε εμρολυνδυðυνυζ ⎭εψι ψαπ⎬ν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

158

-

kâlû ûd’u lenâ rabbe-ke yubeyyin lenâ mâ hiye kâle inne-hu

: : : : : : : : : :

dediler dua et bize, bizim için senin Rabbin açýklasýn bize ne, nasýl o dedi muhakkak ki o, þüphesiz o

158


ℜψετ − 68

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

yekûlu inne-hâ bakaratun lâ fâridun ve lâ bikrun avânun beyne zâlike fe if’alû mâ tu’merûne

: : : : : : : : : : : :

diyor, söylüyor muhakkak ki o bir inek yaþlý olmayan ve çok genç olmayan orta yaþta bu (ikisi) arasýnda artýk, böylece yapýn þey emrolundunuz

AÇIKLAMA _________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Musa ile kavmi arasýndaki konuþmalardan bahsedilmektedir. Allah’ýn emri, bir ineðin kesilmesidir ve kavim, Hz. Musa’ya ineðin vasýflarý konusunda sualler sormaktadýr.

159

159


ℜψετ − 69

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 11

(2) Bakara Suresi

↑ Ψ↑Τ↔< ↑ψ⊕9←! ↔ ≅↔5 ⎢_↔Ζ↑9″Ψ↔7 _↔8 _↔Ξ↔7 ″ω←±[↔Α↑< ↔τ⊕∀↔∗ _↔Ξ↔7 ↑ ″(! ∼Ψ↑7≅↔5 ↔ω<∝Ι←1≅⊕Ξ7! ∩η↑Κ↔# _↔Ζ↑9″Ψ↔7 °π←5≅↔4 ↑ ≥!↔Ι″Σ↔. ° ↔Ι↔Τ↔∀ _↔Ζ⊕9←! Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ levnuhâ, kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun safrâu, fâkiun levnuhâ tesurrun nâzýrîn(nâzirîne).

(Ονλαρ δα) δεδιλερ κι: “(√ψλε ισε) βιζιμ ι⎜ιν Ραββινε δυα ετ δε, ονυν ρενγι νεδιρ, βιζε α⎜⎬κλασ⎬ν.” (Μυσα): “⇒⎫πηεσιζ Ο, βυψυρυψορ κι; ο μυηακκακ γ⎞ρενλεριν ηο⎭υνα γιδεχεκ παρλακ σαρ⎬ ρενκτε βιρ ινεκτιρ.” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

kâlû ûd’u lenâ rabbe-ke yubeyyin lenâ mâ levnu-hâ kâle inne-hu yekûlu inne-hâ bakaratun safrâu fâkiun levnu-hâ tesurru en nâzirîne

: : : : : : : : : : : : : : :

dua et dediler bizim için Rabbine açýklasýn bize ne, nasýl onun rengi dedi muhakkak ki o, þüphesiz o diyor, söylüyor muhakkak ki o, þüphesiz o sarý bir inek parlak, canlý onun rengi sürur, ferahlýk, huzur verir (hoþa gider) nazar edenler, görenler, bakanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýsrail kavmi, Allahû Tealâ’dan ineðin vasfý konusunda bilgi almak istemektedir. Onlar sual sordukça Hz. Musa da Allahû Tealâ’dan aldýðý cevaplarý iletmektedir. Parlak sarý renkte, görenlerin hoþuna gidecek türde bir inek istemektedir, Allahû Tealâ. Ýsrail kavmine bu açýklama yetmez. Allahû Tealâ’dan daha fazla açýklama isteyeceklerdir.

160

160


ℜψετ − 70

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

↔ψ↔∀≅↔Λ↔# ↔η↔Τ↔Α″7! ⊕ ←! ↔|←; _↔8 _↔Ξ↔7 ″ω←±[↔Α↑< ↔τ⊕∀↔∗ _↔Ξ↔7 ↑ ″(! ∼Ψ↑7≅↔5 ↔ :↑Γ↔Β″Ζ↑Ω↔7 ↑ψ™ς7! ↔ ≥≅↔− ″ ←! ≥_⊕9←! ↔: ⎢_↔Ξ″[↔ς↔2 Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiye, innel bakara teþâbehe aleynâ, ve innâ in þâallâhu le muhtedûn(muhtedûne).

(Ονλαρ δα) δεδιλερ κι: “(√ψλε ισε) βιζιμ ι⎜ιν Ραββινε δυα ετ, ονυν νασ⎬λ βιρ ⎭εψ ολδυðυνυ βιζε α⎜⎬κλασ⎬ν. Μυηακκακ κι βυ ινεκ, βιζε (διðερ ινεκλεριν) βενζερι γιβι γελιψορ. Εðερ Αλλαη διλερσε μυηακκακ κι βιζ (κεσιλμεσι εμρολυναν σ⎬ð⎬ρα) υλα⎭⎬ρ⎬ζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

kâlû ûd’u lenâ rabbe-ke yubeyyin lenâ mâ hiye inne el bakara teþâbehe aleynâ ve in-nâ in þâe allâhu le muhtedûne

: : : : : : : : : : : : :

dediler dua et bizim için Rabbine açýklasýn bize ne, nasýl muhakkak ki bu inek teþbih edildi, benzetmesi yapýldý (belli oldu) bize ve muhakkak biz, hiç þüphesiz biz Allah dilerse elbette hidayete erenler, ulaþanlar

AÇIKLAMA _________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hidayet, ulaþma anlamýna gelen bir kelimedir. Ýsrail kavmi, sarý renkte birçok ineðin arasýndan Allah’ýn istediðini bulabilmek konusunda Allah’ýn açýklama yapmasýný, ineðin neye benzediðini anlatmasýný istiyorlar. Buradaki hidayet, ruhu Allah’a ulaþtýrmak deðildir. Ulaþmak, sýðýra ulaþmak anlamýnda kullanýlmýþtýr.

161

161


ℜψετ − 71

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

↔ ″∗↔ ↵! ↑η[∝Χ↑# ° Ψ↑7↔) ÷ ° ↔Ι↔Τ↔∀ _↔Ζ⊕9←! ↑ Ψ↑Τ↔< ↑ψ⊕9←! ↔ ≅↔5 ⎢_↔Ζ[∝4 ↔}↔[←− ÷ °}↔Ω⊕ς↔Κ↑8 ⎣↔ ″Ι↔Ε″7! |←Τ″Κ↔# ÷ ↔: _↔;Ψ↑Ε↔∀↔Η↔4 ⎢←±σ↔Ε″7≅←∀ ↔α″∴←% ↔ωℑ ″7! ∼Ψ↑7≅↔5 〉↔ Ψ↑ς↔Θ″Σ↔< ∼:↑(≅↔6 _↔8 ↔: Kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ zelûlun tusîrul arda ve lâ teskýl hars(harse), musellemetun lâ þiyete fîhâ kâlûl’âne ci’te bil hakk(hakký), fe zebehûhâ ve mâ kâdû yef’alûn(yef’alûne).

(Ηζ. Μυσα) δεδι κι: “⇒⎫πηεσιζ Ο, βυψυρυψορ κι; μυηακκακ κι ο ηεν⎫ζ βοψυνδυρυκ αλτ⎬να αλ⎬νμαμ⎬⎭ βιρ ινεκτιρ. Ψερι σ⎫ρμεζ, εκιν συλαμαζ. σαλμαδ⎬ρ, ηι⎜ αλαχασ⎬, λεκεσι ψοκτυρ.” Δεδιλερ κι: “⇑⎭τε ⎭ιμδι ηακικατλε (γερ⎜εκλε) γελδιν.” Β⎞ψλεχε ονυ (ο εϖσαφτα βιρ ινεκ) κεστιλερ. Αζ καλσ⎬ν βυνυ ψαπαμαψαχακλαρδ⎬.

162

162


ℜψετ − 71

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5

-

kâle inne-hu yekûlu innehâ bakaratun lâ zelûlun

: : : : :

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

tusîru el arda ve lâ teskî el harse musellemetun lâ þiyete fî-hâ kâlû el’âne ci’te bi el hakký fe zebehû-hâ ve mâ kâdû yef’alûne

: : : : : : : : : : : : : :

dedi muhakkak ki o, hiç þüphesiz o diyor bir inek zelil deðil, boyunduruk altýna alýnmýþ deðil topraðý sürer arazi, yer, toprak ve sulamaz ekin (tarla) salýnmýþ, serbest býrakýlmýþ leke yoktur onda dediler þimdi geldin hak ile, gerçekle böylece, bunun üzerine onu boðazladýlar, kestiler ve neredeyse yapmayacaklardý

AÇIKLAMA _________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet-i kerimede, Hz. Musa, Allah’ýn dediklerini, ineðin özelliklerini kavmine anlatýyor: 1- Seçilecek inek, henüz boyunduruk altýna alýnmamýþ olmalý. 2- Yeri sürmemiþ, ekin sulamamýþ olmalý. 3- Salma, yani çifte koþulmamýþ olmalý. 4- Hiç alacasý, lekesi olmamalý. Ýsrail kavmi açýklamalardan sonra vasýflarý uymayan diðer sýðýrlarý birer birer devredýþý býrakýyorlar. O vasýftaki ineði kesip, kurban ediyorlar. Bu ineðin bulunmasý, kesilmesi bir sebebe vabesteydi. Bu sebebi Allahû Tealâ bundan sonra açýklamaktadýr.

163

163


ℜψετ − 72

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

⎢_↔Ζ[∝4 ″ϖ↑# ″ ↔∗×± ≅↔4 _→Κ″Σ↔9 ″ϖ↑Β″ς↔Β↔5 ″ ←! ↔: ⎣ ↔ Ψ↑Ω↑Β″Υ↔# ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔8 ° ←Ι″Φ↑8 ↑ψ™ς7!↔: Ve iz kateltum nefsen feddâre’tum fîhâ vallâhu muhricun mâ kuntum tektumûn(tektumûne). ςε σιζ, βιρ αδαμ ⎞λδ⎫ρμ⎫⎭τ⎫ν⎫ζ δε (κατιλινι σακλαψαρακ) ονυν ηακκ⎬νδακι (συ⎜υ) βιρβιρινιζε ψ⎫κλεμι⎭τινιζ. Οψσα Αλλαη γιζλεμι⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψι (α⎜⎬ðα) ⎜⎬καρανδ⎬ρ. 1 - ve iz kateltum 2 - nefsen 3 - feddâre’tum (fe eddâre’tum)

: : :

4 5 6 7

: : : :

-

fî-hâ ve allâhu muhricun mâ kuntum tektumûne

ve öldürmüþtünüz bir nefs, bir kiþi sonra da baþýnýzdan savdýnýz, birbirinize suçu yüklediniz onun hakkýnda, o konuda ve Allah çýkaran sizin gizlemiþ olduðunuz þeyi

AÇIKLAMA _________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Öldürülen bir adamýn katili için herkes birbirinden þüphelenmektedir. Gerçek katil ortaya çýkmaz. Oysa Allah, gizlenen þeyi açýða çýkarýcýdýr. Ýnekle katilin ortaya çýkmasý arasýndaki iliþkiyi 73. âyet açýklamaktadýr.

164

164


ℜψετ − 73

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

|ℑ#″Ψ↔Ω″7! ↑ψ™ς7! ζ≠″Ε↑< ↔τ←7×Η↔6 ⎢_↔Ζ←Ν″Θ↔Α←∀ ↑ Ψ↑∀←Ι″/! _↔Ξ″ς↑Τ↔4 ↔ Ψ↑ς←Τ″Θ↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ∝ψ←#≅↔<×∼ ″ϖ↑Υ<∝Ι↑< ↔: Fe kulnâdribûhu bi ba’dýhâ kezâlike yuhyîllâhul mevtâ ve yurîkum âyâtihî leallekum ta’kýlûn(ta’kýlûne).

Ο ζαμαν Βιζ: “Ονυν (ινεðιν) βιρ κ⎬σμ⎬ψλα ονα (⎞λδ⎫ρ⎫λεν αδαμα) ϖυρυν.” δεμι⎭τικ. (ςυρυνχα ⎞λ⎫ αδαμ διριλδι), ι⎭τε β⎞ψλεχε Αλλαη ⎞λ⎫λερι διριλτιρ ϖε σιζε ®ψετλερινι (κυδρετινιν ισπατ⎬ν⎬) γ⎞στεριρ. Υμυλυρ κι; ακλ⎬ν⎬ζ⎬ κυλλαν⎬ρσ⎬ν⎬ζ (ακ⎬λ εδερσινιζ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe kulnâ ýdribû-hu bi ba’dý-hâ kezâlike yuhyî allâhu el mevtâ ve yurî-kum âyâti-hi leallekum ta’kýlûne

: : : : : : : : : :

o zaman biz dedik ona vurun onun bir kýsmý ile iþte böylece, bunun gibi Allah diriltir ölü ve size gösterir onun âyetleri, mucizeleri umulur ki böylece siz akýl edersiniz

AÇIKLAMA _________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýlk defa olayý haber verip, baþkasýnýn üzerine atan kiþi, gerçek katildir. Allahû Tealâ, bizatihi öldürülen adamýn aðzýndan katilin kim olduðunu açýklatmýþ ve böylece katili cezalandýrmýþtýr. Ölü dirilince kendisini kimin öldürdüðünü söylemiþtir. Ve böylece Allahû Tealâ insanlarýn kendisini yakalayamayacaðýný zanneden katili, bizzat ölen kiþinin yeniden diriltilmesiyle ve onun aðzýndan herkese ispat etmiþtir. Ýnsanlar da birbirlerini boþuna suçlamýþ olduklarýný görmüþlerdir. Seçilen ineðin bir parçasýyla ölüye vurduklarýnda ölü dirilmiþtir. Bunlarýn hepsi Allah’ýn dizaynýdýr ve ölünün dirilmesi mucizesidir. Allahû Tealâ böylece Ýsrail kavminin bir problemini, emrettiði ineðin kesilmesiyle çözmüþtür.

165

165


ℜψετ − 74

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

← ↔∗≅↔Δ←Ε″7≅↔6 ↔|←Ζ↔4 ↔τ←7×) ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ ϖ↑Υ↑∀Ψ↑ς↑5 ″α↔Κ↔5 ⊕ϖ↑∃ ↑η⊕Δ↔Σ↔Β↔< _↔Ω↔7 ← ↔∗≅↔Δ←Ε″7! ↔ω←8 ⊕ ←! ↔: ⎢→ ↔Ψ″Κ↔5 ∩φ↔−↔! ″ ↔! ↑ ↑Ι″Φ↔[↔4 ↑σ⊕Τ⊕Λ↔< _↔Ω↔7 _↔Ζ″Ξ←8 ⊕ ←! ↔: ⎢↑ ≅↔Ζ″9 ÷↵! ↑ψ″Ξ←8 ⎢←ψ™ς7! ←}↔[″Λ↔∋ ″ω←8 ↑ν←Α″Ζ↔< _↔Ω↔7 _↔Ζ″Ξ←8 ⊕ ←! ↔: ⎢↑ ≥≅↔Ω″7! ↑ψ″Ξ←8 ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔# _���Ω↔2 ↓υ←4≅↔Ρ←∀ ↑ψ™ς7! _↔8↔: Summe kaset kulûbukum min ba’di zâlike fe hiye kel hýcâreti ev eþeddu kasveh(kasveten), ve inne minel hýcâreti lemâ yetefecceru minhul enhâr(enhâru), ve inne minhâ lemâ yeþþakkaku fe yahrucu minhul mâu, ve inne minhâ lemâyehbitu min haþyetillâh(haþyetillâhi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).

Σονρα ψινε καλπλερινιζ κασιψετ βαðλαδ⎬ (κατ⎬λα⎭τ⎬ ϖε καραρδ⎬), τα⎭ γιβι, ηαττα δαηα δα κασϖετλι ολδυ. ςε μυηακκακ κι τα⎭λαρδαν ⎞ψλελερι ϖαρδ⎬ρ κι, ονδαν ⎬ρμακλαρ καψναρ. ςε μυηακκακ κι ονδαν (τα⎭ταν) ⎞ψλελερι ϖαρδ⎬ρ κι; ψαρ⎬λ⎬ρ δα ι⎜ινδεν συ ⎜⎬καρ. ςε ⎭⎫πηεσιζ ⎞ψλελερι ϖαρδ⎬ρ κι; Αλλαη’α ⎞ψλε ηυ⎭⎦ δυψαρ κι α⎭αð⎬ψα δ⎫⎭ερ. ςε Αλλαη ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν γ®φιλ δεðιλδιρ. 166

166


ℜψετ − 74

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

167

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

-

summe kaset kulûbu-kum min ba’di zâlike fe hiye ke el hýcâreti ev eþeddu kasveten ve inne min el hýcâreti (hacer) lemâ yetefecceru min-hu el enhâru ve inne min-hâ lemâ yeþþakkaku fe yahrucu min-hu el mâu ve inne min-hâ lemâ yehbitu min haþyete allâhi ve mâ allâhu bi gâfilin ammâ (an mâ) ta’melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sonra kasiyet baðladý, katýlaþtý sizin kalpleriniz sonradan, sonra iþte bu artýk, öyle ki o gibi taþlar veya daha þiddetli kasvetli, katýlaþmýþ ve hiç þüphesiz, muhakkak taþlardan (taþ) olduðu zaman, öyle ki, fakat (hatta) çýkar, fýþkýrýr (kaynar) ondan, nehirler, ýrmaklar ve muhakkak ondan olduðu zaman, öyle ki, fakat (hatta) yarýlýr o zaman, böylece çýkar ondan su ve muhakkak ondan olduðu zaman, öyle ki, fakat (hatta) düþer (aþaðý yuvarlanýr) haþyet duygusundan, korkusundan Allah ve Allah deðildir gâfil, gaflette, habersiz onlardan (o þeylerden) yaptýklarýnýz þeylerden

167


ℜψετ − 74

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA _____________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kasiyet ve kasvet, ayný kökten gelen iki kelimedir. Nefsin kalbinde doðuþtan itibaren afetler olduðu için kalp kasvetlidir. Hasletler yoktur. Afetler, þeytanýn karanlýklarýyla, kasvetiyle temsil olunur. Kasvet, kararmýþ ve sertleþmiþ demektir. Kimin kalbi kasiyet baðlamýþsa, o kalp hem sertleþmiþtir hem kararmýþtýr, taþtan daha sert ve daha karanlýk olmuþtur. Kararan ve sertleþen kalpler, Allah’ýn koyduðu ihbat müessesesiyle aydýnlanýr ve yumuþar. Ýsrail kavmi de zikri unutunca kalpleri her geçen gün daha karanlýk, daha sert olmuþtur. Kalpteki idraki önleyen müesseseyi (ekinnet) Allah alýr ve kalbe idraki saðlayan müesseseyi (ihbat) getirir. Ýhbat ayný zamanda kalpteki aydýnlýða da sebep olan bir müessesedir. Ayný zamanda kalpteki sertliðin yumuþamasýna da sebep olur. Baþlangýçta kalbe koyulan ihbat, sadece idrak etmek içindir. Nefs tezkiyesiyle kalpteki nurlarýn artmasý, karanlýklarýn azalmasý, kalbin yumuþamasý ve aydýnlanmasý konusunda ihbat bir yardýmcýdýr. 22/HAC-53: Li yec’ale mâ yulkýþ þeytânu fitneten lillezîne fî kulûbihim maradun vel kâsiyeti kulûbuhum, ve innez zâlimîne le fî þikâkýn baîd(baîdin). Kalplerinde maraz (hastalýk) olan ve kalpleri kasiyet baðlamýþ (kararmýþ ve sertleþmiþ) olanlara, þeytanýn ilka ettiði (ulaþtýrdýðý) þeyi fitne (imtihan) kýlmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler, elbette uzak bir ayrýlýk içindedirler (Sýratý Mustakîm’den uzaklaþmýþlardýr, ayrýlmýþlardýr). 57/HADÝD-16: E lem ye’ni lillezîne âmenû en tahþea kulûbuhum li zikrillâhi ve mâ nezele minel hakký ve lâ yekûnû kellezîne ûtûl kitâbe min kablu fe tâle aleyhimul emedu fe kaset kulûbuhum, ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne). Âmenû olanlarýn kalplerinde, Allah’ýn zikri ile (ve bu zikirle) Hakk’tan inen þeyle (nurla) huþûya ulaþmak (huþû sahibi olmak) zamaný gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilen ve sonra aradan uzun zaman geçen kalpleri kasiyet baðlayan (kalpleri zikirsizlikten veya zikirden kararan ve sertleþen ve hastalanan) kimseler gibi olmasýnlar. Onlarýn çoðu fasýklardýr. Hz. Musa’nýn elindeki asayla kayaya vurunca12 tane pýnar fýþkýrdýðý gibi öyle taþlar vardýr ki; kendilerinden sular fýþkýrýr. Öyle taþlar da vardýr ki; Allah’a olan huþû hisleriyle haþyetlerinden, Allah’a boyun eðerler, bulunduklarý yerlerden aþaðýya düþerler. Allahû Tealâ iki nev’i kaya ayrýmý yapýyor: 1- Kararmýþ maðaralarda karanlýklarý ifade eden kayalar. 2- Kendilerinden su çýkan, ihbatla en güzele ulaþan kayalar.

168

168


ℜψετ − 75

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

°σ<∝Ι↔4 ↔ ≅↔6 ″φ↔5↔: ″ϖ↑Υ↔7 ∼Ψ↑Ξ←8©″∑↑< ″ ↔! ↔ Ψ↑Θ↔Ω″Ο↔Β↔4 ↔! ↑ψ↔9Ψ↑4←±Ι↔Ε↑< ⊕ϖ↑∃ ←ψ™ς7! ↔ ÷↔6 ↔ Ψ↑Θ↔Ω″Κ↔< ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ″ϖ↑; ↔: ↑ Ψ↑ς↔Τ↔2 _↔8 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 E fe tatmeûne en yu’minû lekum ve kad kâne ferîkun minhum yesmeûne kelâmallâhi summe yuharrifûnehu min ba’di mâ akalûhu ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).

(Εψ μ⎫’μινλερ)! ⇒ιμδι βυνλαρ⎬ν σιζε ιναναχακλαρ⎬ν⎬ υμυψορ μυσυνυζ? Ονλαρδαν βιρ φ⎬ρκα (γρυπ) ϖαρδ⎬ κι; Αλλαη’⎬ν κελ®μ⎬ν⎬ ι⎭ιτιπ ονα αριφ ολδυκταν (⎞ðρενδικτεν) σονρα ονυ βιλε βιλε ταηριφ εδερλερδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

169

-

e fe tatmeûne en yu’minû lekum ve kad kâne ferîkun min-hum yesmeûne kelâm allâhi summe yuharrifûne-hu min ba’di mâ akalû-hu ve hum ya’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

umuyor musunuz inanmalarý size ve olmuþtu bir fýrka, bir grup onlardan iþitirler kelâm, söz Allah sonra onu tahrif ederler, deðiþtirirler sonradan, ondan sonra þey onu akýl ettiler, onu anladýlar ve onlar biliyorlar

169


ℜψετ − 75

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tahrif müessesesi iki tarzda teþekkül eder: 1- Mukaddes kitaplardaki kelimeler doðrudan doðruya þeytan tarafýndan deðiþti-rilir. Bu, kitaplarýn deðiþtirilmesi yoluyla tahriftir. Tahrif edilmiþ kitapta birçok âyetin gerçek anlamý kaybolmuþtur. Þeytanýn istediði biçimde anlam verilebilecek hususlar ortaya çýkmýþtýr. 2- Kitaplar deðiþtirilmeden yapýlan tahriftir. Bu, mânâyý tahrif etmektir. Bugün elde kalan mukaddes kitaplardan Hz. Musa’ya indirilen Tevrat’ý, Hz. Ýsa’ya indirilen Ýncil’i, iblis birçok deðiþiklikler yaparak tahrif etmeyi baþarmýþtýr. Kur’ân-ý Kerim 14 asýr evvel indirildiði haliyle aynen duruyor, hiçbir þeyi deðiþtirilememiþtir. Ve baþka kitaplardaki yazýlý metinleri tahrif etmeyi baþaran iblis, Kur’ân-ý Kerim’e dokunamamýþtýr. Çünkü Allahû Tealâ diyor ki: 15/HÝCR-9: Ýnnâ nahnu nezzelnez zikre ve innâ lehu le hâfizûn(hâfizûne). Muhakkak ki; zikri (Kur’ân-ý Kerim’i) Biz indirdik. O’nun koruyucularý (da) mutlaka Biziz. Þeytan âyetleri ayný býrakarak, tatbikatý deðiþtirmiþtir. Âyetleri insanlara unutturmuþ ve insanlarýn hayatlarýna tatbik etmedikleri, kitap üzerine yazýlý kayýtlardan ibaret býraktýrmýþtýr. Ve ne yazýk ki baþarmýþtýr. Kur’ân-ý Kerim’in âyetlerinde, kelimelerinde, harflerinde hiçbir tahrifat yapamamýþtýr. Buna karþýlýk þeytan tatbikatý öylesine maharetle, öylesine sinsice deðiþtirmiþtir ki bugün, tatbik edilen, Ýslâm’ýn kaidelerine uyan insanlarýn artýk cennet saadetine de dünya saadetine de ulaþmalarý mümkün deðildir (kâðýt üzerinde olmayan tahrifat). Tatbikatý tahrif etmek, yani hedefinden saptýrmak, tatbikatý insanlarý cennet ve dünya saadetine ulaþtýracak olan hüviyetinden uzaklaþtýrmak ve farklý bir hüviyete sokmak. Bir kýsmýný tamamen unutturmak, bir kýsmýný yozlaþtýrmak, þeklini deðiþtirmek. Kur’ân-ý Kerim hakikatlerini, özellikle teslimleri gizleyen ve yalanlayan insanlarý Allahû Tealâ cezalandýracaktýr. Çünkü bunlarýn hepsi tahrif müessesesinin içine girer. Ýþte böyle bir dizaynda insanlar, þeytanla yaptýklarý iþbirliði sonucu þeytanýn beyinlerini yýkamasýyla kendilerini Allah’ýn yolundan saptýracak olan, Kur’ân-ý Kerim’e hiç uymayan þeyleri tatbik etmeye baþlamýþlardýr. Allah’ýn emrettiði mürþidi, Allah’a ulaþmayý dilemeyi, teslimleri kabul etmemiþlerdir. Böylece Allah’ýn âyetlerini bile bile tahrif etmiþlerdir.

170

170


ℜψετ − 76

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

|×7←! ″ϖ↑Ζ↑Ν″Θ↔∀ ÷↔∋ ∼↔)←! ↔: ⎣_⊕Ξ↔8×∼ ∼Ψ≥↑7≅↔5 ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7! ∼Ψ↑Τ↔7 ∼↔)←! ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↑ψ™ς7! ↔δ↔Β↔4 _↔Ω←∀ ″ϖ↑Ζ↔9Ψ↑∃←±Γ↔Ε↑# ↔! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ↓μ″Θ↔∀ ↔ Ψ↑ς←Τ″Θ↔# ÷↔4 ↔! ⎢″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ↔φ″Ξ←2 ∝ψ←∀ ″ϖ↑6Ψ∩%≥≅↔Ε↑[←7 Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halâ ba’duhum ilâ ba’din kâlû e tuhaddisûnehum bi mâ fetehallâhu aleykum li yuhâccûkum bihî inde rabbikum e fe lâ ta’kýlûn(ta’kýlûne).

ςε ονλαρ ®μεν⎦ ολανλαρλα (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερλε) καρ⎭⎬λα⎭τ⎬κλαρ⎬ (μ⎫λ®κι ολδυκλαρ⎬) ζαμαν “ℜμεν⎦ ολδυκ.” δεδιλερ. Ψαλν⎬ζ καλδ⎬κλαρ⎬ ζαμαν ονλαρδαν βαζ⎬λαρ⎬ βαζ⎬λαρ⎬να: “Αλλαη’⎬ν σιζε α⎜⎬κλαδ⎬ð⎬ ⎭εψλερι (Ρεσ⎦λαλλαη’α αιτ εϖσαφ⎬) ονλαρα (μ⎫’μινλερε) Ραββινιζιν κατ⎬νδα σιζε καρ⎭⎬ η⎫χχετ (δελιλ) γ⎞στερσινλερ διψε μι α⎜⎬κλ⎬ψορσυνυζ? Η®λ® ακ⎬λ ετμιψορ μυσυνυζ?” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8

171

-

ve izâ lekû ellezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhum ilâ ba’din

: : : : : : : :

ve olduðu zaman mülâki oldular, karþýlaþtýlar o kimseler, onlar âmenû oldular, îmân ettiler dediler biz âmenû olduk, îmân ettik ve yalnýz kaldýklarý zaman onlarýn bazýlarý diðerlerine, birbirlerine

171


ℜψετ − 76

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

9 - kâlû 10 - e tuhaddisûne-hum

: :

11 12 13 14 15 16

: : : : : :

-

bi mâ feteha allâhu aleykum li yuhâccû-kum

17 - bi-hi 18 - inde rabbi-kum 19 - e fe lâ ta’kýlûne

: : :

dediler onlara anlatýyor musunuz, haber mi veriyorsunuz o þeyi, onu açtý Allah size için, olsun diye size (hüccet) delil gösteriyorlar (sizinle mücâdele ediyorlar) onunla, onu Rabbinizin katýnda hâlâ akýl etmiyor musunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenû olmak, üçüncü basamaktan baþlar 28. basamaðýn 5. kademesine kadar bütün basamaklarý kapsar. Âmenû olmanýn birinci safhasý Allah’a ulaþmayý dilemektir. Ýkinci safhasýnda yine kiþi âmenûdur, mürþidine ulaþmýþtýr. Ruhunu Allah’a ulaþtýrdýðýnda âmenû olmanýn üçüncü safhasýndadýr. Fizik vücudunu Allah’a teslim etmiþtir, dördüncü defa âmenû olmuþtur. Nefsini Allah’a teslim etmiþtir, beþinci defa âmenû olmuþtur. Ýrþada ulaþmýþ altýncý defa âmenû olmuþtur, iradesini teslim etmiþ yedinci defa tekrar âmenû olmuþtur. Hucurat Suresinin 14. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin mü’min olmadýklarýný, çünkü kalplerinin içine îmân girmediðini ifade ediyor. Bu kiþiler burada Hucurat-14’e paralel bir uygulama içerisinde açýklanmýþtýr: Hucurat Suresinin 14. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin mü’min olmadýklarýný, çünkü kalplerinin içine îmân girmediðini ifade ediyor. Bu kiþiler burada Hucurat-14’e paralel bir uygulama içerisinde açýklanmýþtýr: 49/HUCURAT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum

172

172


ℜψετ − 76

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 12

(2) Bakara Suresi

min a’mâlikum þey’â(þey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun). Araplar dediler ki: “Biz mü’min olduk.” (Habibim) de ki: “Mü’min olduk, demeyin. Lâkin; Ýslâm (dairesine) girdik, deyin. Çünkü (Allah’a ulaþmayý dilemediðiniz için) kalplerinizin içine îmân girmedi. Ve eðer Allah’a ve resûlüne itaat ederseniz, amellerinizden bir þey eksilmez. Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.” Allah’a ve Resûl’üne itaat etmek Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. Kiþi dileyince Allah ona 7 furkan verir ve bütün günahlarýný örter. Amellerinden bir þey eksilmez, kazandýðý dereceler artar. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir. Eðer kiþi Allah’a ulaþmayý dilemezse amelleri heba olur, yani kazandýðý dereceler eksilir ve yok olur. Yani amellerinde eksilme olur. 18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kýyameti veznâ(veznen). Ýþte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayý (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr ettiler. Böylece onlarýn amelleri heba oldu (boþa gitti). Artýk onlar için kýyâmet günü mizan tutmayýz.

173

173


ℜψετ − 77

Σαψφα − 13

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

_↔8 ↑ϖ↔ς″Θ↔< ↔ψ™ς7! ⊕ ↔! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ÷ ↔: ↔! ↔ Ψ↑Ξ←ς″Θ↑< _↔8 ↔: ↔ :∩Ι←Κ↑< E ve lâ ya’lemûne ennallâhe ya’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn(yu’linûne).

ςε ονλαρ, γιζλενεν ϖε α⎜⎬κλαναν ⎭εψλερι Αλλαη’⎬ν βιλιψορ ολδυðυνυ βιλμιψορλαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6

-

e ve lâ ya’lemûne enne allâhe ya’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûne

: : : : : :

ve bilmiyorlar mý olduðunu Allah bilir sýr olan, saklanan þeyler ve alenî olan, açýklanan þeyler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah kullarýný görücüdür, iþitir ve bilir. Kalbinizde her an ne varsa, açýkladýðýnýz veya gizlediðiniz herþeyi Allahû Tealâ mutlaka bilir. 2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruþdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun). Dînde zorlama yoktur. Andolsun ki; irþad (hidayet yolu; Allah’a ulaþtýran yol), gayy (dalâlet yolu; þeytana, cehenneme ulaþtýran yol)dan açýkça (ayrýlýp) ortaya çýkmýþtýr. O zaman; kim tagutu (þeytaný ve þeytana ulaþtýran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olursa) (Allah’a ulaþtýran yolu tercih ederse), artýk andolsun ki; o, (Allah’tan) kopmasý mümkün olmayan (saðlam bir kulba) urvetül vuskaya (mürþidin eline) (tutunup) yapýþmýþtýr. Allah SEMÎ’un ALÎM’dir.

174

174


ℜψετ − 78

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

⊕|←9≅↔8↔! ≥® ←! ↔ ≅↔Β←Υ″7! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ÷ ↔ Ψ∩[←±8↑! ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ↔: ↔ Ψ∩Ξ↑Π↔< ≥® ←! ″ϖ↑; ″ ←! ↔: Ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâbe illâ emâniyye ve in hum illâ yezunnûn(yezunnûne).

Ονλαρδαν βιρ κ⎬σμ⎬ ⎫μμ⎩λερδιρ. Ονλαρ (Αλλαη’⎬ν) Κιταβ⎬’ν⎬ βιλμεζλερ, σαδεχε εμανιψψεψι (κι⎭ιλεριν ψαζδ⎬ð⎬ κιταπλαρ⎬) βιλιρλερ. ςε ονλαρ σαδεχε ζαννεδιψορλαρ. 1 2 3 4 5 6

-

ve min-hum ummiyyûne lâ ya’lemûne el kitâbe illâ emâniyye

7 - ve in hum illâ 8 - yezunnûne

: : : : : : : :

ve onlardan (onlarýn bir kýsmý) ümmîler, okuma yazma bilmeyenler bilmezler kitabý sadece, ancak, den baþka emaniyye, kiþilerin kendilerinin yazdýðý kitaplar, zan, temenni ve onlar sadece zannederler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Kur’ân’a ters düþen yüzlerce kitaba emaniyye diyor. O kitaplara inanýp Kur’ân’ý unutarak ikinci plâna atanlara da ümmîler diyor. Ümmînin lügat mânâsý “okuma yazma bilmeyenlerdir.” Bu kiþiler, kitaplarý bildiklerine göre okuma yazma bilen ümmîlerdir. Zamanýmýzýn pekçok âlimi gibi bunlar da Kur’ân-ý Kerim’i bilmiyorlar, sadece emaniyyeyi biliyorlar.

175

175


ℜψετ − 78

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

Allahû Tealâ’nýn ümmî diye bahsettiði insanlar, aslýnda okuma yazma bilenler ama o bildikleri okuma yazmayla Allah’ýn emrettiklerinin dýþýnda olan kitaplarýn muhtevasýný bilenlerdir. Üstelik de o kitaplara uyanlar, baþkalarýný da o kitaplara uydurmaya çalýþanlardýr. Öyle bir devirde yaþýyoruz ki, bugün emaniyyeye uyan hiç kimsenin cennet saadetine ulaþmasý mümkün deðildir. Çünkü Allah’a ulaþmayý dilemiyorlar. Dilememiþlerse herþey bitmiþtir. Ne yaparlarsa yapsýnlar kurtulamazlar. Zaten onlarýn hiçbir zaman mürþide ulaþmalarý, ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmalarý böylece ruhlarýný Allah’a teslim etmeleri, fizik vücutlarýný ahsen kýlarak Allah’a teslim etmeleri, nefslerini ahsen kýlarak Allah’a teslim etmeleri, irþada ulaþmalarý, iradelerini Allah’a teslim etmeleri hiçbir þekilde mümkün deðildir. Ýnsanlar bu kitaplarýn kapýsýný açarak cehennemin anahtarýný alýrlar. Bu emaniyye kitaplar insanlarý sadece cehenneme götürür.

176

176


ℜψετ − 79

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

↔ Ψ↑7Ψ↑Τ↔< ⊕ϖ↑∃ ″ϖ←Ζ<∝Γ″<↔≅←∀ ↔ ≅↔Β←Υ″7! ↔ Ψ↑Α↑Β″Υ↔< ↔ω<∝Η⊕ς←7 °υ″<↔Ψ↔4 ⎢→ [∝ς↔5 →_Ξ↔Ω↔∃ ∝ψ←∀ ∼:↑Ι↔Β″Λ↔[←7 ←ψ™ς7! ←φ″Ξ←2 ″ω←8 ∼↔Η×; ↔: ″ϖ←Ζ<∝Γ″<↔! ″α↔Α↔Β↔6 _⊕Ω←8 ″ϖ↑Ζ↔7 °υ″<↔Ψ↔4 ↔ Ψ↑Α←Κ″Υ↔< _⊕Ω←8 ″ϖ↑Ζ↔7 °υ″<↔: Fe veylun lillezîne yektubûnel kitâbe bi eydîhim summe yekûlûne hâzâ min indillâhi li yeþterû bihî semenen kalîlâ(kalîlen), fe veylun lehum mimmâ ketebet eydîhim ve veylun lehum mimmâ yeksibûn(yeksibûne).

Ψαζ⎬κλαρ ολσυν ονλαρα κι; ελλεριψλε κιταπ ψαζαρλαρ, σονρα δα (εμανιψψε βιλγιλερ ι⎜ερεν) βυ ψαζδ⎬κλαρ⎬ν⎬ αζ βιρ βεδελ (παρα) καρ⎭⎬λ⎬ð⎬νδα σατμακ ι⎜ιν: “Βυ Αλλαη’⎬ν ινδινδενδιρ.” δερλερ. Ψαζ⎬κλαρ ολσυν ονλαρα, ελλεριψλε ψαζδ⎬κλαρ⎬ ⎭εψλερδεν δολαψ⎬. Ψαζ⎬κλαρ ολσυν ονλαρα, καζανδ⎬κλαρ⎬ ⎭εψλερ σεβεβιψλε. 1 2 3 4

177

-

fe veylun lillezîne (li ellezîne) yektubûne

: : : :

artýk yazýklar olsun, vay haline o kimselere, onlara yazarlar

177


ℜψετ − 79

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

el kitâbe bi eydî-him summe yekûlûne hâzâ min indillâhi (inde allâhi) li yeþterû bi-hi semenen kalîlen fe veylun lehum mimmâ (min mâ) ketebet eydî-him ve veylun lehum mimmâ (min mâ) yeksibûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

kitap elleriyle sonra derler bu Allah’ýn katýndan satmak için onu bedel, ücret az artýk yazýklar olsun, vay haline onlara þey(ler)den yazdý onlarýn elleri, kendi elleri ve yazýklar olsun, vay haline onlara þey(ler)den iktisap ediyorlar, kazanýyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Kur’ân-ý Kerim’e aykýrý bir þey yazdýrmaz. Kime Kur’ân-ý Kerim’in açýklayýcýsý bir þeyler yazdýrýrsa, insanlarýn Kur’ân-ý Kerim’den unuttuklarý þeyleri onlara hatýrlatmak içindir. Deðiþtirilen Kur’ân-ý Kerim’in özünün insanlarý kurtaramayacak bir noktaya ulaþtýðý yerde, Allahû Tealâ velîlerine bir þeyler yazdýrýrsa ve onunla Kur’ân-ý Kerim âyetlerini açýklarsa, bu insanlar onlarý yalanlarlar. Fakat eldeki ölçü, Allah’ýn yazdýrdýðý Kur’ân-ý Kerim’dir. Hangi kitap Allah tarafýndan yazdýrýlýr, hangisi yazdýrýlmaz? Allah sadece yazdýrdýðý Kur’ân-ý Kerimi’nin özüne uygun olan kitaplarý yazdýrýr. Her devirde Allah’ýn birçok evliyasý kitaplar yazmýþlardýr. Ama yazdýklarý kitaplar Allah’ýn açýkladýðý statüye tam olarak uygundur. Emaniyyecilerin yazdýðý kitaplar da

178

178


ℜψετ − 79

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

Kur’ân-ý Kerim’i yok sayan, Kur’ân-ý Kerim’e tamamen ters düþen hükümler taþýyan, onu tahrif eden kitaplardýr. Ýþte emaniyye odur ki 14 asýrda Ýslâm dîninin insanlarý cennet ve dünya saadetine ulaþtýran bütün hükümlerini yok etmiþtir. Kur’ân’da bu hükümler varolmasýna raðmen tatbikattan kaldýrmýþ Ýslâm’ý kollarý ve bacaklarý kesik hale getirip bütün insanlarý cehenneme ulaþtýracak bir dîn haline getirmiþtir. Onlar Allah’ýn lânetine uðramýþ insanlardýr. Ve milyonlarca insanýn kanýna girdikleri için, onlarýn hepsinin cehenneme gitmesine sebep olduklarý için Allahû Tealâ tarafýndan büyük cezalara muhatap kýlýnacak olanlardýr. Öyleyse emaniyye kitaplarýn sahipleri, metin üzerinde Allah’ýn kitaplarýný tahrif edenlerdir. Ama Kur’ân-ý Kerim’e gelince bu mümkün olmamýþtýr. Emaniyyeciler, Kur’ân-ý Kerim’i tahrif edemeyince onun tatbikatýný tahrif etmeyi hedef almýþlar, 14 asýrda da bunu baþarmýþlardýr. Ne mutlu size ki bütün bu tahrif edilen nesneleri size, bir bir açýklamak üzere bizler varýz artýk. Hamdederiz, þükrederiz Yüce Rabbimize ki, bir tane Kur’âný Kerim var. Ne söylüyorsak Oradan söylüyoruz. Ve bir de bakýyoruz ki Kur’ân-ý Kerim’le insanlarýn yazdýðý el yazmasý kitaplar birbirine tamamen ters þeyleri içeriyor. Ve o emaniyye kitaplar sebebiyle insanlarýn cennete girmek ve dünya saadetine ulaþmak imkânlarý tamamen sýfýrlanmýþ durumda. Ýmkânsýz hale getirilmiþ ama insanlar gerçekleri bilmedikleri için kendilerinin kurtulacaðýný zannediyorlar. Ýþte bu bir zanna tâbî olma olayýdýr.

179

179


ℜψετ − 80

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

⎢→ ↔(:↑Γ″Θ↔8 _→8≅⊕<↔! ≥® ←! ↑ ≅⊕Ξ7! _↔Ξ⊕Κ↔Ω↔# ″ω↔7 ∼Ψ↑7≅↔5 ↔: ↑ψ™ς7! ↔ρ←ς″Φ↑< ″ω↔ς↔4 ∼→Γ″Ζ↔2 ←ψ™ς7! ↔φ″Ξ←2 ″ϖ↑#″Η↔Φ⊕# ↔! ″υ↑5 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷ _↔8 ←ψ™ς7! |↔ς↔2 ↔ Ψ↑7Ψ↑Τ↔# ″ ↔! ≥↑ ↔Γ″Ζ↔2 Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdeh(ma’dûdeten), kul ettehaztum indallâhi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu(ahdehû) em tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

ςε (ο εμανιψψεψε τ®β⎩ ολανλαρ): “Ατε⎭ βιζε ανχακ σαψ⎬λ⎬ βιρκα⎜ γ⎫ν δοκυναχακ (γ⎫ναηλαρ⎬μ⎬ζ καδαρ ψαν⎬π χεννετε γιρεχεðιζ).” δεδιλερ. Δε κι: “Αλλαη κατ⎬νδαν βιρ αηδ μι εδινδινιζ?” (Εðερ β⎞ψλε βιρ αηδ, αλμ⎬⎭σαν⎬ζ) Αλλαη, αηδινδεν ασλα δ⎞νμεζ! (Αλλαη’⎬ν αηδινδε ηιλ®φ ολμαζ). Ψοκσα Αλλαη’α καρ⎭⎬ βιλμεδιðινιζ βιρ ⎭εψ μι σ⎞ψλ⎫ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5 6 7 8

180

-

ve kâlû len temesse-nâ en nâru illâ eyyâmen ma’dûdete kul ettehaztum (e ittehaztum)

: : : : : : : :

ve dediler bize dokunmaz ateþ ancak, sadece, den baþka günler ma’dûd, adetli, sayýlý de, söyle siz edindiniz mi

180


ℜψετ − 80

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

inde allâhi ahden fe len yuhlife allâhu ahde-hû em tekûlûne alâllâhi (alâ allâhi) mâ lâ ta’lemûne

: : : : : : : : : :

Allah’ýn katý bir ahd, kesin söz o zaman asla deðiþtirilmez Allah onun ahdi, ahdini veya, yoksa söylüyorsunuz Allah’a bilmediðiniz bir þey

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân-ý Kerim’e deðil de kendilerinin ve baþka insanlarýn yazdýklarý kitaplara itibar edenler, Kur’ân’ý bir tarafa atýp onlarýn doðru olduðuna inanan ümmîlerdir. Bu özellik, ümmîlerle mü’minleri birbirinden ayýran kesin bir çizgidir. Cehenneme giren ebediyyen cehennemde; cennete giren de ebediyyen cennette kalýr. Bir süre cennette kalýp da oradan çýkýp cennete girmek diye bir þey Kur’ân-ý Kerim’de mevcut deðildir. Ýnsanlar þeytanýn tuzaðýna düþerek zannediyorlar ki, Allah’a inanmýþlarsa Allah kendilerini cennetine alacak ama Allah’ýn emirlerini yerine getirmedikleri, yasaklarýný çiðnedikleri, insanlara kötülük ettikleri için sayýlý birkaç gün ateþ dokunacak, sonra sonsuza kadar cennette kalacaklardýr. Ama unutuyorlar ki Allah’a ulaþmayý dilemeyen hiç kimse ebediyyen cennete giremez, yani ebediyyen cehennemde kalýr.

181

181


ℜψετ − 81

Σαψφα − 13

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↑ψ↑Β↔ [≥∝Ο↔∋ ∝ψ←∀ ″α↔0≅↔&↔! ↔: →}↔∴←±[↔, ↔⎯↔Κ↔6 ″ω↔8 |×ς↔∀ ↔ :↑Γ←7≅↔∋ _↔Ζ[∝4 ″ϖ↑; ⎣← ≅⊕Ξ7! ↑ ≅↔Ε″.↔! ↔τ←∴⊆7↑ÿ®≅↔4 Belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bihî hatîetuhu fe ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Ηαψ⎬ρ, (σανδ⎬ð⎬ν⎬ζ γιβι δεðιλ) κιμ, γ⎫ναη καζανμ⎬⎭ δα ηαταλαρ⎬ κενδισινι κυ⎭ατμ⎬⎭σα; ι⎭τε ονλαρ, ατε⎭ ηαλκ⎬δ⎬ρ ϖε ι⎜ινδε δε δεϖαμλ⎬ καλαχακλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bi-hi hatîetu-hu fe ulâike ashâbu en nâri hum fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : : : : : :

bilâkis, hayýr, öyle deðil kimse kazandý günah ve kuþattý onu onun hatalarý artýk iþte onlar ateþ halký onlar orada devamlý kalacak olanlardýr

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü kimin günahlarý sevaplarýndan fazlaysa onlar hüsranda olanlardýr, gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyyen kalacaklardýr. Kur’ân-ý Kerim cehenneme gitmeye muhteva olarak günahlarýn sevaplardan fazla olmasý kýstasýný getirmiþtir. Ve hatalarý kendisini kuþatmak demek, günahlarýn sevaplardan daha fazla olmasý demektir. O zaman onlar ateþ halkýdýr. Gidecekleri yer de cehennemdir. 23/MU’MÝNUN-102: Fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne). O zaman kimin mizaný (sevap tartýlarý), aðýr gelirse iþte onlar, felâha erenlerdir.

182

182


ℜψετ − 82

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ← ≅↔Ε←7≅⊕Μ7! ∼Ψ↑ς←Ω↔2 ↔: ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7! ↔: 〉↔ :↑Γ←7≅↔∋ _↔Ζ[∝4 ″ϖ↑; ⎣←}⊕Ξ↔Δ″7! ↑ ≅↔Ε″.↔! Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike ashâbul cenneh(cenneti), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

ςε ®μεν⎦ ολυπ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψιπ), ⎬σλ®η εδιχι (νεφσι τεζκιψε εδιχι) αμελ ι⎭λεψενλερ, ι⎭τε ονλαρ, χεννετ ηαλκ⎬δ⎬ρ. ςε ι⎜ινδε (χεννεττε) δεϖαμλ⎬ καλαχακλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti ulâike ashâbu el cenneti hum fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : :

ve o kimseler, onlar âmenû oldular, îmân ettiler ve ýslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yaptýlar iþte onlar cennet halký onlar orada devamlý kalacak olanlardýr

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennete girmiþ olanlarýn cennetten çýkýp cehenneme girmeleri imkânsýzdýr. Kim âmenû olur da nefsi ýslâh edici ameller iþlerse onlarýn cennet ehlidir ve orada ebediyyen kalacaklardýr. Kýyâmet günü yapýlacak olan karþýlaþtýrmada günahlarla sevaplar ölçülür. Sevaplar fazlaysa kiþi Allah’ýn cennetine gider. Günahlarýn cezasý orada

183

183


ℜψετ − 82

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

çekilmez çünkü o günahlarýn cezasý zaten üç defa çekilmiþtir. Her günahý iþledikten sonra Allah mutlaka azap eder. Kiþi huzursuzluðu yaþar. Ruh da nefse sýkýntý verir, ikinci defa azap yaþar kiþi. Bir de ölünce kabir azabýyla bütün günahlarýn cezasý kiþiye bir defa da manevî azap olarak çektirilir. Bunlarýn üçü de manevî azaptýr ve iþlenen günahlarýn bedeli bire üç ödenmiþtir. Bu sebeple cennete girdikten sonra günahlarýn bir defa daha ödenmesini Allahû Tealâ uygun görmez. Kim de cehenneme gitmiþse sevaplarý dikkate alýnmaz, günahlarý sevaplarýndan fazladýr. Ýnsanýn yaptýðý bütün güzel davranýþlarýnýn karþýlýðý Allahû Tealâ tarafýndan onlara mutluluk verilerek ve ruhun nefsi huzurlandýrmasýyla, sürura ulaþtýrmasýyla iki defa yaþatýlýr. Kabirde de bütün güzel davranýþlarýn karþýlýðý kiþiye manevî huzur verilerek yaþatýlýr. Yani üç defa da mükâfat istikametinde ödemeler tamamlanmýþtýr. Kýyâmet günü günahlar ve sevaplar tartýldýktan sonra herkes cehenneme ulaþýr. Günahlarý fazla olanlar ebediyyen cehennemde kalýrlar. Sevaplarý fazla olanlar ise cehennemi sadece uçarak gezecekler ve cehennemlikler diz üstü çökmüþ vaziyette iken, onlar uçarak cennete girecekler ve ebediyyen cennette kalacaklardýr. Burada çok dikkat edilmesi lâzýmgelen bir vakýa var. Eðer cennete girenler cennetten, cehenneme girenler cehennemden bir daha çýkmýyorlarsa o zaman cennete girmek asýl hedef olmalýdýr. Ve Allahû Tealâ bunun yolunu gösteriyor. Islâh olma keyfiyeti, nefsi ýslâh edici amellerin tamamlanmasý halidir. Nefs doðuþtan itibaren kapkaranlýktýr ve sadece afetler vardýr. Bu afetler hasletlere çevrilmelidir. Zikir yapýldýkça Allah’ýn katýndan gelen rahmet, fazl ve salâvât nefsin kalbine ulaþýr, nefsin kalbinde fazýllar îmân kelimesinin etrafýnda toplanmaya baþlarlar. Amilüssalihat, nefsin kalbindeki afetlerin yok olmasý, yerine ruhun hasletlerinin faziletler adýyla yerleþmesi ile sonuçlanan nefsi ýslâh edici amellerdir. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþi, dilediði andan itibaren âmenû olur mutlaka cenneti hakeder, mutlaka Allah’ýn cennetine girer. Hayatý var da yoluna devam ederse daha üst, daha üst cennetlere ulaþýr.

184

184


ℜψετ − 83

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 13

(2) Bakara Suresi

↔ψ™ς7! ® ←! ↔ :↑Γ↑Α″Θ↔# ÷ ↔υ∝ <≥!↔Ι″,←! |≥∝Ξ↔∀ ↔ ≅↔Χ[∝8 _↔9″Η↔∋↔! ″ ←! ↔: ←ω[∝6≅↔Κ↔Ω″7!↔: |×8≅↔Β↔[″7! ↔: |×∀″Ι↑Τ″7! ←) ↔: _→9≅↔Κ″&←! ←ω″<↔Γ←7!↔Ψ″7≅←∀ ↔: ⎢↔ ξ×6⊕ϑ7! ∼Ψ↑#×∼ ↔ ↔ Ψ×ς⊕Μ7∼ ∼Ψ↑Ω[∝5↔! ↔: _→Ξ″Κ↑& ← ≅⊕Ξς←7 ∼Ψ↑7Ψ↑5 ↔: ↔ Ψ↑/←Ι″Θ↑8 ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ″ϖ↑Υ″Ξ←8 → [∝ς↔5 ® ←! ″ϖ↑Β″[⊕7↔Ψ↔# ⊕ϖ↑∃ Ve iz ehaznâ mîsâka benî isrâîle lâ ta’budûne illâllâhe ve bil vâlideyni ihsânen ve zil kurbâvel yetâmâ vel mesâkîni ve kûlû lin nâsi husnen ve ekîmûs salâte ve âtûz zekât(zekâte), summe tevelleytum illâ kalîlen minkum ve entum mu’ridûn(mu’ridûne).

Βιζ, ⇑σραιλοðυλλαρ⎬’νδαν: “Αλλαη’ταν βα⎭κασ⎬να κυλ ολμαψ⎬ν, ανα−βαβαψα, ψακ⎬νλαρα, (ακραβαψα) ψετιμλερε ϖε μισκινλερε ιησανδα βυλυνυν, ινσανλαρα γ⎫ζελ σ⎞ζ σ⎞ψλεψιν, ναμαζ⎬ (ηακκ⎬ψλα) κ⎬λ⎬ν, ζεκ®τ⎬ ϖεριν.” διψε μισακ αλμ⎬⎭τ⎬κ. Σονρα δα σιζδεν πεκ αζ⎬ν⎬ζ ηαρι⎜, ψ⎫ζ ⎜εϖιρδινιζ. (Ζατεν) σιζ δ⎞νεκλερσινιζ. 1 2 3 4 5

185

-

ve iz ehaznâ mîsâka benî isrâîle lâ ta’budûne illâ allâhe

: : : : :

ve biz almýþtýk misak, yemin, kesin söz Ýsrailoðullarý kul olmayýn Allah’tan baþka

185


ℜψετ − 83

Σαψφα − 13

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

6 7 8 9 10 11

-

ve bi el vâlideyni ihsânen ve zî el kurbâ ve el yetâmâ ve el mesâkîni

: : : : : :

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

ve kûlû li en nâsi husnen ve ekîmû es salâte ve âtû ez zekâte summe tevelleytum illâ kalîlen min-kum ve entum mu’ridûne

: : : : : : : : : : : :

ve ana-babaya ihsanda bulunmak, iyi davranmak ve sahip yakýnlar, akrabalar, hýsýmlar ve yetimler ve miskinler, çalýþamaz durumdaki ihtiyarlar ve söyleyin, deyin insanlar için, insanlara güzel, iyi ve namazý ikame edin, gereði üzere kýlýn ve zekât verin sonra siz yüz çevirdiniz ancak, hariç, den baþka az sizden ve siz yüz çevirenler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Ýsrailoðullarý’na, dolayýsýyla bütün insanlara Allahû Tealâ’nýn verdiði emirlerdir. Bu emirler, cemaat halinde yaþamak mecburiyetinde olan “insan” adý verilen mahlûku mutlu etmek için Allah’ýn ortaya koyduðu genel kaidelerdir. Bunlar, Allahû Tealâ’nýn emirleri ve nehiyleridir Herkes baþka insanlarla en iyi iliþkiler içinde olmak mecburiyetindedir, çünkü Allahû Tealâ insanýn mutlu olmasýný ister. Mutluluk ise baþkalarýna verilebilecek mutluluktan geçer. Mutluluk, mutluluðun kapýsýdýr. Kime hangi ölçüde mutluluk ulaþtýrabilirseniz, onun iki katý mutlu olursunuz. O mutluluðu ulaþtýrana kadar geçen süre içinde de siz gene mutlu olursunuz. Mutlu insan baþkalarýna mutluluk ulaþtýrabilen insandýr. Mutluluk, alma kapýsýndan geçmez; verme kapýsýndan geçer. Mutluluðu vereceksiniz, sonra Allah sizi mutlu edecek. O verme süreci içerisinde mutlu bir insan olacaksýnýz; gerçekleþtirdiðiniz zaman da iki kat mutlulukla mükâfatlandýrýlacaksýnýz. Bakara Suresinin 83. âyet-i kerimesi, insanlara ne þekilde davranmak lâzýmgeldiðini, insanlarý gruplara ayýrarak, Allahû Tealâ’nýn iþaret ettiði güzel davranýþlar serisidir.

186

186


ℜψετ − 84

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑6↔ ≥≅↔8←( ↔ Ψ↑Υ←Σ″Κ↔# ÷ ″ϖ↑Υ↔5≅↔Χ[∝8 _↔9″Η↔∋↔! ″ ←! ↔: ″ϖ↑6←∗≅↔<←( ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔Κ↑Σ″9↔! ↔ Ψ↑%←Ι″Φ↑# ÷ ↔: ↔ :↑Γ↔Ζ″Λ↔# ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ″ϖ↑#″∗↔Ι″5↔! ⊕ϖ↑∃ Ve iz ehaznâ mîsâkakum lâ tesfikûne dimâekum ve lâ tuhricûne enfusekum min diyârikum summe ekrartum ve entum teþhedûn(teþhedûne).

ςε “Βιρβιρινιζιν κανλαρ⎬ν⎬ δ⎞κμεψιν, βιρβιρινιζι ψυρδυνυζδαν ⎜⎬καρμαψ⎬ν.” διψε σιζδεν μισακ αλμ⎬⎭τ⎬κ. Σιζ δε βυνυ (μισακινιζι) ικραρ ετμι⎭τινιζ. Σιζλερ (βυνα) ⎭αηαδετ εδερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

187

-

ve iz ehaznâ mîsâka-kum lâ tesfikûne dimâe-kum ve lâ tuhricûne enfuse-kum min diyâri-kum summe ekrartum ve entum teþhedûne

: : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu aldýk sizin misakiniz (kesin sözünüz) dökmeyin kanlarýnýz ve çýkarmayýn birbirinizi yurdunuzdan sonra siz kabul ettiniz ve siz þahit olursunuz, þahadet edersiniz

187


ℜψετ − 84

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan, Allah’ýn bir evvelki âyet-i kerimede verdiði emirlere riayet etmezse; ruhun deðil, nefsin dediðini gerçekleþtirir. O zaman ruh ile nefs arasýnda kavga oluþur. Bu da insaný rahatsýz eder. Ýnsanlarýn mutlu olduðu nokta, iç dünyada, dýþ dünyada, Allah ile iliþkilerde bir sulh ve sukûn haline ulaþýlan noktadýr. Nefs, daimî zikirde ise bütün afetlerini yok etmiþ durumdadýr. Ruhun bütün hasletleri “faziletler” adýyla nefsin kalbine yerleþmiþtir. Böylece ruh ve nefsin aralarýnda hiçbir anlaþmazlýk konusu kalmayacaktýr. Böylece fizik vücut Allah’ýn istediði bütün emirleri yerine getirecek, yasak ettiði hiçbir þeyi yapmayacaktýr. Aklýn iki müþaviri olan ruh ve nefs ayný þeyi söylüyorlarsa, akýl onu gerçekleþtirecektir. Ve böylece iç dünyada da dýþ dünyada da Allah ile olan iliþkilerde de kesintisiz bir sulh ve sukûn hali yaþanýr. Bu öyle bir dizayndýr ki; sonsuz mutluluðu içerir. Burada iki tane faktör vardýr: 1- Allah’ýn emirleri (Bakara-83). 2- Allah’ýn nehiyleri (Bakara-84). Allah, emirlerini verir ve yasaklarýný gösterir. Öyleyse Allah neyi emretmiþse ve neyi yasaklamýþsa onu bütün boyutlarýyla gerçekleþtirmekle vazifelisiniz.

188

188


ℜψετ − 85

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

_→Τ<∝Ι↔4 ↔ Ψ↑%←Ι″Φ↑# ↔: ″ϖ↑Υ↔Κ↑Σ″9↔! ↔ Ψ↑ς↑Β″Τ↔# ← ≥ ÷ÿ↑∑⊆; ″ϖ↑Β″9↔! ⊕ϖ↑∃ ←ϖ″∃← ↵≅←∀ ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↔ :↑Ι↔;≅↔Π↔# ⎧″ϖ←;←∗≅↔<←( ″ω←8 ″ϖ↑Υ″Ξ←8 ↔ξ↑; ↔: ″ϖ↑;:↑(≅↔Σ↑# ×∗≅↔,↑! ″ϖ↑6Ψ↑# ≅∧↔< ″ ←! ↔: ⎢← !↔:″Γ↑Θ″7! ↔: ← ≅↔Β←Υ″7! ←μ″Θ↔Α←∀ ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑Β↔4 ↔! ⎢″ϖ↑Ζ↑%!↔Ι″∋←! ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ° ⊕Ι↔Ε↑8 ″ϖ↑Υ″Ξ←8 ↔τ←7×) ↑υ↔Θ″Σ↔< ″ω↔8 ↑ !≥↔ϑ↔% _↔Ω↔4 ⎣↓μ″Θ↔Α←∀ ↔ :↑Ι↑Σ″Υ↔# ↔: ↔ :∩(↔Ι< ←⊥↔Ω×[←Τ″7! ↔ ″Ψ↔< ↔: ⎣_↔[″9∩Γ7! ← ξ×[↔Ε″7! |←4 ° ″ϑ←∋ ® ←! ↔ Ψς↔Ω″Θ↔# _⊕Ω↔2 ↓υ←4≅↔Ρ←∀ ↑ψ™ς7! _↔8 ↔: ⎢← !↔Η↔Θ″7! ←±φ↔−↔! |⊆7←!

189

189


ℜψετ − 85

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

Summe entum hâulâi taktulûne enfusekum ve tuhricûne ferîkan minkum min diyârihim, tezâharûne aleyhim bil ismi vel udvân(udvâni), ve in ye’tûkum usârâ tufâdûhum ve huve muharremun aleykum ihrâcuhum e fe tu’minûne bi ba’dil kitâbi ve tekfurûne bi ba’d(ba’dýn), fe mâ cezâu men yef’alu zâlike minkum illâ hýzyun fîl hayâtid dunyâ, ve yevmel kýyâmeti yureddûne ilâ eþeddil azâb(azâbi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).

Σονρα σιζ (ο κι⎭ιλερσινιζ κι); βιρβιρινιζι ⎞λδ⎫ρ⎫ψορσυνυζ, σιζδεν βιρ γρυβυ ψυρτλαρ⎬νδαν ⎜⎬καρ⎬ψορσυνυζ ϖε ονλαρα καρ⎭⎬ γ⎫ναη ϖε δ⎫⎭μανλ⎬κτα ψαρδ⎬μ− λα⎭⎬ψορσυνυζ. Εðερ ονλαρ, σιζε εσιρ ολαρακ γελεχεκ ολσαλαρ (ψινε δε ονλαρ⎬ν ψυρτλαρ⎬νδα καλμαλαρ⎬να ιζιν ϖερμεψιπ) φιδψε καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ δεðι⎭τιριρσινιζ. Οψσα ο, ονλαρ⎬ν (ψυρτλαρ⎬νδαν) ⎜⎬καρ⎬λμασ⎬ σιζε ηαραμ κ⎬λ⎬νμ⎬⎭τ⎬. Ψοκσα Κιταβ’⎬ν βιρ κ⎬σμ⎬να ιναν⎬π, βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ ινκ®ρ μ⎬ εδιψορσυνυζ? Σιζδεν β⎞ψλε ψαπανλαρ⎬ν χεζασ⎬; δ⎫νψα ηαψατ⎬νδα ανχακ ρεζιλλικτιρ. Κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫νδε ισε ονλαρ αζαβ⎬ν εν ⎭ιδδετλισινε μαρυζ β⎬ρακ⎬λ⎬ρ. Αλλαη, ψαπτ⎬ð⎬ν⎬ζ ⎭εψλερδεν γ®φιλ δεðιλδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

190

-

summe entum hâulâi taktulûne enfuse-kum ve tuhricûne ferîkan min-kum min diyâri-him tezâharûne aleyhim bi el ismi ve el udvâni ve in ye’tû-kum

: : : : : : : : : : : :

sonra siz onlar öldürüyorsunuz kendileriniz, sizin nefsleriniz, birbiriniz ve çýkarýyorsunuz sizden bir grup kendi yurtlarýndan yardýmlaþýyorsunuz onlara karþý günah ile, günahta ve düþmanlýk ve eðer size gelirse

190


ℜψετ − 85

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29

-

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

-

usârâ tufâdû-hum ve huve muharremun aleykum ihrâcu-hum e fe tu’minûne bi ba’di el kitâbi ve tekfurûne bi ba’dýn fe mâ cezâu men yef’alu zâlike min-kum illâ (mâ ..... illâ) hýzyun fî el hayâti ed dunyâ ve yevme el kýyâmeti yureddûne ilâ eþeddi el azâbi ve mâ allâhu bi gâfilin ammâ (an mâ) ta’melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

esirler onlarý fidye karþýlýðý deðiþtirirsiniz ve o haram kýlýnan, haram olan size onlarýn çýkarýlmasý o halde îmân mý ediyorsunuz bir kýsmý kitap ve inkâr ediyorsunuz bir kýsmý artýk cezasý deðil kiþi, kimse yapar iþte sizden ancak, sadece, den baþka (den baþka deðildir) rezillik dünya hayatýnda ve kýyâmet günü reddedilirler, iade edilirler, döndürülürler en þiddetlisine azap ve deðildir Allah gâfil, farkýna varmayan, bilmeyen þeylerden siz yaparsýnýz, yapýyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet-i kerimeye göre insanlar, grup grup ayrýlmýþlar, birbirlerine düþmanlar. Birbirlerini yurtlarýndan çýkarýyorlar, öldürüyorlar, birbirlerine kötü muamele ediyorlar. Günah ve düþmanlýkta da adeta birbirleriyle yarýþýyorlar; bu konularda birbirlerine yardým ediyorlar.

191

191


ℜψετ − 85

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

Günah ve düþmanlýkta baþkalarýna yardým etmek, günah ve düþmanlýðý aynen paylaþmak demektir. Allahû Tealâ buyuruyor: 3/AL-Ý ÝMRAN-119: Hâ entum ulâi tuhýbbûnehum ve lâ yuhýbbûnekum ve tû’minûne bil kitâbi kullih(kullihi), ve izâ lekûkum kâlû âmennâ, ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gayz(gayzi), kul mûtû bi gayzikum, innallâhe alîmun bi zâtis sudûr(sudûri). (Ey mü’minler)! Siz öyle kimselersiniz ki; onlar, sizi sevmedikleri halde siz, onlarý seversiniz ve siz Kitab’ýn bütününe îmân edersiniz. Onlar, sizinle karþýlaþtýklarý zaman: “Îmân ettik.” derler. Ama tenhada, kendi baþlarýna kaldýklarý zaman size olan öfkelerinden (dolayý), parmak uçlarýný ýsýrýrlar. De ki: “Öfkenizle ölün.” Hiç þüphesiz Allah, sinelerde olaný bilir. Sahâbe, baþlangýçta birbirinin can düþmanýydý. Her kabile, baþka bir kabileden insanlarý öldürmüþtü. O kabilelerin de hepsi onlardan bir kýsmýný öldürmüþtü. Bütün kabilelerin arasýnda korkunç bir kan davasý hüküm sürüyordu. Öyle bir devirde, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olan sahâbe; birbirlerinin can düþmanýyken, sonunda birbirlerinin can dostu oldular. Sahâbe, Kitab’ýn bütününe inandý. Kur’ân-ý Kerim’in bütününü hiç taviz vermeden tatbik etti. Ýsrail kavmi ise iþlerine geldiði gibi meseleyi dizayn etmiþ ve bir kýsým emirleri yerine getirirken bir kýsmýný inkâr etmiþlerdir. Ve inkâr edenler ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibidir. Gidilecek yer cehennemdir ve insanlar Ýslâm’ý yaþadýklarýný zannediyorlar. Allah’ýn farz kýldýðý “Allah’a ulaþmayý dilemeyi” gerçekleþtirmiyorlar. Yani Kur’ân-ý Kerim’in âmenû olmaya, ruhu Allah’a teslim etmeye müteallik emirlerini gerçekleþtirmiyorlar. Fizikî olarak “Hayýr, o âyet yoktur.” demiyorlar; çünkü âyetin varlýðýný görüyorlar. Ama tatbik etmiyorlar. Bu âyet, Allah’ýn nehiylerine itaat etmeyen insanlardan bahsediyor. Ve bütün zamanlarda olduðu gibi, zamanýmýzda da insanlarýn büyük kýsmý, Allah’ýn söylediklerini artýk dikkate almaz olmuþlar. Bu konuda, her peygamberin yaþadýðý devirde O’na tâbî olanlar Kur’ân-ý Kerim’in en güzel örnekleridir. O devirde yaþayýp gerçek anlamda tâbî olanlar, Allah’ýn bütün emirlerine itaat etmiþler, bütün nehiylerini asla iþlememiþlerdir. Allahû Tealâ’nýn emirleri de nehiyleri de her devirde insanlarýn çoðu tarafýndan tatbik edilmiyor. Böyle tatbikat dýþý olaylar zincirinin oluþmasý da þeytanýn iðvasýndan kaynaklanýyor.

192

192


ℜψετ − 86

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

÷↔4 ⎧← ↔Ι←∋× ↵≅←∀ _↔[″9∩Γ7! ↔ ξ×[↔Ε″7! ∼↑:↔Ι↔Β″−! ↔ω<∝Η⊕7! ↔τ←∴×≥7ÿ:↑! 〉↔ :↑Ι↔Μ″Ξ↑< ″ϖ↑; ÷ ↔: ↑ !↔Η↔Θ″7! ↑ϖ↑Ζ″Ξ↔2 ↑ρ⊕Σ↔Φ↑< Ulâikellezîneþteravul hayâted dunyâ bil âhireti, fe lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

⇑⎭τε ονλαρ ⎞ψλε κιμσελερδιρ κι, δ⎫νψα ηαψατ⎬ν⎬ αηιρετε καρ⎭⎬ σατ⎬ν αλμ⎬⎭λαρδ⎬ρ. Βυ σεβεπλε αζαπ ονλαρδαν ηι⎜ ηαφιφλετιλμεψεχεκ ϖε ονλαρα ψαρδ⎬μ δα ολυνμαψαχακτ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ulâike ellezîne eþteravu el hayâte ed dunyâ bi el âhireti fe lâ yuhaffefu an-hum el azâbu ve lâ hum yunsarûne

: : : : : : : : :

iþte o kimseler, onlar satýn aldýlar dünya hayatý ahiret ile o zaman hafifletilmez onlardan azap ve onlar yardým olunmazlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünya hayatýnýn ahirete tercih edilmesinin neticesi azaptýr. Dünya hayatýnýn üstte tutulmasý, ahiret hayatýný boþvermek ve sonunun azapla bitmesi, Yunus Suresinin 7. ve 8. âyetleriyle paralel bir olguyu sergiliyor:

193

193


ℜψετ − 86

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

10/YUNUS-7: Ýnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaþmayý (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý) dilemezler. Dünya hayatýndan razý olmuþlardýr ve onunla doyuma ulaþmýþlardýr ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardýr. 10/YUNUS-8: Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Ýþte onlarýn kazandýklarý (dereceler) gereðince varacaklarý yer ateþtir (cehennemdir). Gâfil olan insanlar, birbirlerini öldürürler, baþka insanlarý yurtlarýndan çýkarýp atarlar, insanlara kötülük ederler. Allahû Tealâ buyuruyor: 7/A’RAF-146: Seasrifu an âyâtiyellezîne yetekebberûne fîl ardý bi gayril hakký ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minu bihâ ve in yerev sebîler ruþdi lâ yettehýzûhu sebîlen ve in yerev sebilel gayyi yettehýzûhu sebîl(sebîlen), zâlike bi ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne). Yeryüzünde haksýz yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceðim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eðer rüþd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onlarýn, âyetlerimizi yalanlamalarý ve ondan gâfil olmalarý sebebiyledir. Allah’ýn âyetlerinin bir kýsmý tatbik etmeyenler Allah’ýn âyetlerinden gâfil olanlardýr.

194

194


ℜψετ − 87

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

∝ ←Γ″Θ↔∀ ″ω←8 _↔Ξ″[⊕Σ↔5 ↔: ↔ ≅↔Β←Υ″7! |↔,Ψ↑8 _↔Ξ″[↔#×∼ ″φ↔Τ↔7 ↔: ↑ ≅↔9″Γ⊕<↔!↔: ← ≅↔Ξ←±[↔Α″7! ↔ϖ↔<″Ι↔8 ↔ω″∀! |↔Κ[∝2 _↔Ξ″[↔#×∼↔: ←υ↑,∩Ι7≅←∀ ÷ _↔Ω←∀ ° Ψ↑,↔∗ ″ϖ↑6↔ ≥≅↔% _↔Ω⊕ς↑Υ↔4 ↔! ⎢← ↑Γ↑Τ″7! ≠:↑Ι←∀ _→Τ<∝Ι↔Σ↔4 ⎣″ϖ↑#″Ι↔Α″Υ↔Β″,! ↑ϖ↑Υ↑Κ↑Σ″9↔!

⊆Ψ″Ζ↔#

↔ Ψ↑ς↑Β″Τ↔# _→Τ<∝Ι↔4 ↔: ⎧″ϖ↑Β″∀⊕Η↔6 Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus(kudusi), e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulûn(taktulûne).

195

195


ℜψετ − 87

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

Ανδολσυν κι; Βιζ, Μυσα’ψα κιταπ ϖερδικ ϖε ονδαν σονρα δα βιρβιρι αρδ⎬ν− δαν (αραλαρ⎬ κεσιλμεκσιζιν, πε⎭πε⎭ε) ρεσ⎦λλερ γ⎞νδερδικ. ςε Μερψεμ’ιν οðλυ ⇑σα’ψα βεψψινελερ (α⎜⎬κ καν⎬τλαρ) ϖερδικ ϖε ονυ Ρυη’⎦λ Κυδ⎫σ ιλε δεστεκλεδικ. Ηερ νε ζαμαν σιζε βιρ ρεσ⎦λ, νεφσλερινιζιν ηο⎭λανμαδ⎬ð⎬ βιρ ⎭εψλε (εμιρλε) γελδιψσε, ηεμεν κιβιρλενδινιζ. Βυ σεβεπλε βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ ψαλανλαδ⎬ν⎬ζ ϖε βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ δα ⎞λδ⎫ρδ⎫ν⎫ζ. 1 2 3 4 5

-

ve lekad âteynâ mûsâ el kitâbe ve kaffeynâ

: : : : :

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

min ba’di-hî bi er rusuli ve âteynâ îsâ ibne meryeme el beyyinâti ve eyyednâ-hu bi rûhi el kudusi e fe kullemâ câe-kum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusu-kum istekbertum fe ferîkan kezzebtum ve ferikan taktulûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

196

ve andolsun biz verdik Musa kitap ve arkasýndan gönderdik, ardarda, ara vermeden ondan sonra resûlleri ve biz verdik Meryem oðlu Ýsa beyyineler, açýk kanýtlar ve biz onu destekledik Ruh’ûl Kudüs ile öyle mi, öyle ki her sefer, her defa size geldi resûl, elçi þey ile hoþlanmadýnýz nefsleriniz kibirlendiniz böylece bir grup, bir kýsmý yalanladýnýz ve bir grup, bazýlarý öldürüyorsunuz

196


ℜψετ − 87

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet-i kerime, Kur’ân’ýn en önemli âyetlerinden bir tanesidir. Çünkü bu âyet bütün kavimlere kesintisiz bir þekilde resûller gönderildiðini ifade ediyor: 23/MU’MÝNUN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiði zaman, her defasýnda onu yalanladýlar. Biz de onlarý birbiri arkasýndan (helâk ettik). Ve onlarý efsane kýldýk. Artýk mü’min olmayan kavim (Allah’ýn rahmetinden) uzak olsun. Bugün de, içinde yaþamakta olduðumuz bütün kavimlerde Allah’ýn resûlleri var. Bu resûller, peygamber deðildir. Peygamber olmayan resûllerin 4 görevi vardýr: 1- Allah’ýn âyetlerini okumak 2- Nefsleri tezkiye etmek 3- Kitap öðretmek 4- Hikmet öðretmek Nebî resûllerin ise 5. görevi vardýr: “Hikmetin de ötesini öðretmek.” 12/YUSUF-50: Ve kâlel meliku’tûnî bih(bihî), fe lemmâ câehur resûlu kâlerci’ ilâ rabbike fes’elhu mâ bâlun nisvetillâtî katta’ne eydiyehunn(eydiyehunne), inne rabbî bi keydihinne alîm(alîmun). Ve Melik: “Onu bana getirin.” dedi. Böylece ona, resûl (ulak, haberci) geldiði zaman Yusuf (A.S): “Efendine dön ve ellerini kesen kadýnlarýn hali (durumu) nedir, ona sor.” dedi. Muhakkak ki; Rabbim onlarýn hilelerini en iyi bilendir. Mü’min bile olmayan bir kâfir, alelâde bir haberci “resûl” olarak geçiyor Kur’ân-ý Kerim’de. Bütün kavimlere Allah resûller göndermiþtir ve o resûller Ýsrail kavminde de devamlý yaþamýþlardýr. Hz. Musa, bir peygamberdi ama Ýsrail kavmiyle beraber bütün dünyaya gönderilmiþti ve ondan sonra da hep resûller, Ýsrail kavminin içinde varoldu. Bugün de mutlaka onlarýn arasýnda Allah’ýn bir resûlü yaþýyor:

197

197


ℜψετ − 87

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

16/NAHL-36: Ve le kad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâleh(dalâletu),fe sîrû fîl ardý fanzurû keyfe kâne âkýbetul mukezzibîn(mukezzibîne). Ve andolsun ki; Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde bir resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kýldýk). Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin þeytanlardan) içtinap etsinler (sakýnýp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kýsmýný, Allah hidayete erdirdi ve bir kýsmýnýn da üzerine dalâlet hak oldu. (Resûllere tâbî olanlar hidayete erdi, tâbî olmayanlarýn ise üzerine dalâlet hak oldu.) Artýk yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanlarýn akýbetinin, nasýl olduðuna bakýn (görün). 14/ÝBRÂHÎM-4: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ bi lisâni kavmihî li yubeyyine lehum, fe yudillullâhu men yeþâu ve yehdî men yeþâ’(yeþâu), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanýyla göndermiþ olmayalým. Onlara (kendi lisanlarýyla) beyan etsin (açýklasýn) diye. Öyleyse Allah, dilediðini (Allah’a ulaþmayý dilemeyenleri) dalâlette býrakýr. Dilediðini (Allah’a ulaþmayý dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, Hikmet Sahibi’dir. Allah sadece mutlu olmanýzý ister. Ýnsanlar direkt olarak Allah’a ulaþamadýklarý için, kendilerinin bunu baþarmalarý mümkün olmadýðý için, Allah’ý hiçbir gayret sarfetmeden iþitmeleri ve O’nun gösterdiklerini görmeleri mümkün olmadýðý için Allah hep bütün devirlerde aracýlar koymuþtur. Allahû Tealâ diyor ki: 32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkýnûn(yûkýnûne). Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kýldýk ve sabýr sahibi olduklarý ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasýl etmiþ olduklarý için. Burada bahsedilen imamlar, kavimlerin birinden seçilen resûllerden bir tanesidir. Her devirde huzur namazýnýn imamlýðý görevini gerçekleþtirirler. Bu resûller, geleceðin teminatýdýr. Gelecekte “dînlerin birleþtirilmesi” neticesinde bütün dünya için bir sulh ve sukûn ortamý oluþacaktýr.

198

198


ℜψετ − 88

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Ζ↔Ξ↔Θ↔7 ″υ↔∀ °ρ ⎢ ″ς↑3 _↔Ξ↑∀Ψ↑ς↑5 ∼Ψ↑7≅↔5 ↔: ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< _↔8 → [∝ς↔Τ↔4 ″ϖ←;←Ι″Σ↑Υ←∀ Ve kâlû kulûbunâ gulf(gulfun), bel leanehumullâhu bi kufrihim fe kalîlen mâ yu’minun(yu’minûne).

ςε δεδιλερ κι: “Βιζιμ καλπλεριμιζ κ⎬λ⎬φλ⎬δ⎬ρ.” Ηαψ⎬ρ, Αλλαη, κ⎫φ⎫ρλερι (σεβεβι) ιλε ονλαρ⎬ λ®νετλεδι. Βυ σεβεπλε νε καδαρ αζ ⎩μ®ν εδιψορλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve kâlû kulûbu-nâ gulfun bel leane-hum allâhu bi kufri-him fe kalîlen mâ yu’minûne

: : : : : : : : :

ve dediler bizim kalbimiz kýlýflý, örtülü hayýr, bilâkis Allah onlarý lânetledi onlarýn küfürleri, inkârlarý sebebi ile o zaman, bu yüzden ne kadar az, pek az îmân ediyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Ýsrail kavmini küfürleri sebebiyle lânetlemiþtir. Küfürde olmak, kiþinin Allah’a ulaþmayý dilememesi halidir ve o kiþinin kâfir olduðuna iþaret eder. Bütün insanlar, doðduklarý andan itibaren küfürdedirler. Ayný zamanda bütün insanlar, hanif fýtratýnýn sahibidirler. Kendilerini hanif noktasýna ulaþtýracak, Allah’a teslim kýlacak olan temel veriler, bütün insanlara verilmiþtir. Kiþi tebliðe muhatap olduktan sonra, karþý çýkarak Allah’a ulaþmayý dilemezse, Allah onlarýn gözlerine hicab-ý mesture koyar, kulaklarýna vakra koyar, kalplerine ise ekinnet isimli bir engel koyar. Ýþte bu âyetteki gulf, Ýsra-46’daki ekinnettir. 17/ÝSRA-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhýreti hicâben mestûrâ(mestûren). Sen Kur’ân’ý kýraat ettiðin (okuduðun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaþmaya ve kýyâmet gününe) inanmayanlar arasýna hicab-ý mesture kýldýk (gözlerinin üzerine, görmelerini engelleyen bir perde koyduk).

199

199


ℜψετ − 88

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 14

(2) Bakara Suresi

17/ÝSRA-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûren). O’nu (Kur’ân’ý), fýkýh (idrak) etmelerine karþý, (fýkýh edemesinler diye) kalplerinin üzerine (idrak etmeyi engellemek için) ekinnet ve onlarýn kulaklarýna vakra (iþitme engeli) kýldýk. Ve sen Kur’ân’da Rabbinin tekliðini zikrettiðin zaman, nefretle arkalarýna döndüler. 58/MUCÂDELE-22: Lâ tecidu kavmen yû’munûne billâhi vel yevmil âhîri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aþîretehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minh(minhu), ve yudhýluhum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, radýyallâhu anhum ve radû anh(anhu), ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizbullâhi humul muflihûn(muflihûne). Allah’a ve ahiret gününe (ölmeden evvel Allah’a ulaþma gününe) îmân eden kavmi, Allah’a ve resûlüne karþý gelenlerle seviþir bulamazsýn. Velev ki; onlar, babalarý veya oðullarý veya kardeþleri veya ayný aþiretten olsun. Onlarýn kalplerine îmân yazýlýr. Ve onlar, Allah’ýn katýndan (orada eðitilmiþ olan) bir ruhla (devrin imamýnýn ruhunun baþlarýnýn üzerine yerleþmesi ile) desteklenirler ve altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere konurlar. Orada ebediyyen kalacaklardýr. Allah onlardan razýdýr, onlar da Allah’tan razýdýrlar. Ýþte onlar, Allah taraftarýdýrlar. Ve muhakkak ki; Allah, taraftarlarý kurtuluþa (felâha) erenlerdir. Kalbine îmân girmeden, kiþi mü’min olamaz: 49/HUCURAT-14: Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tu’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîullâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum þey’â(þey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun). Araplar dediler ki: “Biz mü’min olduk.” (Habibim) de ki: “Mü’min olduk, demeyin. Lâkin; Ýslâm (dairesine) girdik, deyin. Çünkü (Allah’a ulaþmayý dilemediðiniz için) kalplerinizin içine îmân girmedi. Ve eðer Allah’a ve resûlüne itaat ederseniz, amellerinizden bir þey eksilmez. Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.” Burada “îmân’ýn kalbe giriþi.” söz konusudur. Bu, mü’min olmanýn temel þartýdýr. Böyle bir þartýn tahakkuku ise 4 tane inancýn sahibi olunca olur: 1- Kiþi Allah’a inanacak. 2- Allah’a ulaþmayý dilemeye inanacak. 3- Ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþmasýnýn farz olduðuna inanacak. 4- Bunu kendisinin de gerçekleþtireceðine inanacak. Allah’a ulaþmayý dileyen ve bu istikamette kendisine düþeni yapan, mürþidine tâbî olan insanlar her devirde vardýr. Ama bunlar gerçekten insanlarýn pek azýdýr. Ve bütün dînlerin içindeki durum ne yazýk ki artýk böyledir.

200

200


ℜψετ − 89

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

_↔Ω←7 ° ←±Γ↔Μ↑8 ←ψ™ς7! ←φ″Ξ←2 ″ω←8 ° ≅↔Β←6 ″ϖ↑; ↔ ≥≅↔% _⊕Ω↔7 ↔: ↔ω<∝Η⊕7! |↔ς↔2 ↔ Ψ↑Ε←Β″Σ↔Β″Κ↔< ↑υ″Α↔5 ″ω←8 ∼Ψ↑9≅↔6↔: ″ϖ↑Ζ↔Θ↔8 ∼:↑Ι↔Σ↔6 ∼Ψ↑4↔Ι↔2 _↔8 ″ϖ↑; ↔ ≥≅↔% _⊕Ω↔ς↔4 ⎣∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″7! |↔ς↔2 ←ψ™ς7! ↑}↔Ξ″Θ↔ς↔4 ⎧∝ψ←∀ Ve lemmâ câehum kitâbun min indillâhi musaddikun limâ meahum, ve kânû min kablu yesteftihûne alellezîne keferû, fe lemmâ câehum mâ arafû keferû bihî, fe la’netullâhi alel kâfirîn(kâfirîne).

Ονλαρα, Αλλαη κατ⎬νδαν ονλαρ⎬ν βεραβερινδεκι ⎭εψι (Τεϖρατ’⎬) τασδικ εδεν βιρ Κιταπ, (Κυρ’®ν) γελδιðι ζαμαν (Ο’νυ καβυλ ετμεδιλερ). Οψσα (Κυρ’®ν γελμεδεν) ⎞νχε κ®φιρλερε καρ⎭⎬ (ζορ δυρυμδα καλδ⎬κλαρ⎬νδα, Τεϖρατ’τα βαησι γε⎜εν αηιρ ζαμαν Πεψγαμβερι αδ⎬να) φετιη ϖε ζαφερ ι⎜ιν (Αλλαη’ταν) ψαρδ⎬μ ιστεψιπ δυρυρλαρδ⎬. Ο (Τεϖρατ’τα ϖασφ⎬ν⎬) βιλδικλερι (Πεψγαμβερ) ονλαρα γελινχε Ο’νυ ινκ®ρ εττιλερ. Βυ ψ⎫ζδεν Αλλαη’⎬ν λ®νετι κ®φιρλεριν ⎫ζερινδεδιρ. 1 2 3 4

201

-

ve lemmâ câe-hum kitâbun min indillâhi (inde allâhi)

: : : :

ve olduðu zaman onlara geldi bir kitap Allah’ýn katýndan

201


ℜψετ − 89

Σαψφα − 15

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

musaddikun limâ mea-hum ve kânû min kablu yesteftihûne alellezîne (alâ ellezîne) keferû fe lemmâ câe-hum mâ arafû keferû bi-hi fe la’netullâhi (la’netu allâhi) alâ el kâfirîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

tasdik edici, tasdik eden þeyi onlarýn yanýnda ve oldular, idiler önceden fetih ve zafer isterler onlara karþý kâfirler sonra da, buna raðmen olduðu zaman onlara geldi bildikleri þey inkâr ettiler onunla böylece, bu sebeple, bu yüzden Allah’ýn lâneti üzerine kâfirler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýsrail kavminin kitabý olanTevrat; Kur’ân’ý tasdik eden; yani doðrulayan bir kitaptýr. Kur’ân gelmiþ; ama O’nu kabul etmemiþlerdir. Oysaki onlar, Kur’ân gelmeden önceki devirlerde kâfirlere karþý zor durumda kaldýklarýnda; yani savaþta yenilmek üzere olduklarýnda Tevrat’ta bahsi geçen ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) adýna, fetih ve zafer için Allah’tan yardým istemiþlerdir. Allahû Tealâ’nýn Tevrat’ta vasfýný bildirdiði Peygamber, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V), Mekke’de bulunan Ýsrailoðullarý’na gelince onlar Peygamber Efendimiz’i tanýmadýlar, kabul etmediler. Allahû Tealâ diyor ki: “Bu yüzden, Allah’ýn lâneti kâfirlerin üzerinedir.” Onlarýn mü’min olmalarý mümkün deðildir. Bir insanýn hak mü’min olabilmesi, mutlaka Allah’a ulaþmayý dilemesine baðlýdýr. Sonra mürþidine tâbî olduðu zaman kalbin içine Allah “îmân” kelimesini yazar. Öyleyse Allah’ýn lâneti, kâfirlerin üzerinedir.

202

202


ℜψετ − 90

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

_→[″Ρ↔∀ ↑ψ™ς7! ↔ ↔ϑ″9↔! ≥_↔Ω←∀ ∼:↑Ι↑Σ″Υ↔< ″ ↔! ″ϖ↑Ζ↔Κ↑Σ″9↔! ≥∝ψ←∀ ∼″:↔Ι↔Β″−! _↔Ω↔Κ″∴←∀

⎣∝ ←(≅↔Α←2 ″ω←8 ↑ ≥≅↔Λ↔< ″ω↔8 |×ς↔2 ∝ψ←ς″Ν↔4 ″ω←8 ↑ψ™ς7! ↔ ←±ϑ↔Ξ↑< ″ ↔! °ω[∝Ζ↑8 ° !↔Η↔2 ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″ς←7 ↔: ⎢↓⎯↔Ν↔3 |×ς↔2 ↓⎯↔Ν↔Ρ←∀ ↑®≥≅↔Α↔4 Bi’semeþterav bihî enfusehum en yekfurû bi mâ enzelallâhu bagyen en yunezzilallâhu min fadlihî alâ men yeþâu min ibâdih(ibâdihî), fe bâû bi gadabin alâ gadab(gadabin), ve lil kâfirîne azâbun muhîn(muhînun).

Ονλαρ⎬ν, Αλλαη’⎬ν κυλλαρ⎬νδαν διλεδιðι κιμσε ⎫ζερινε, φαζλ⎬νδαν ινδιρμεκτε ολδυðυνα (ϖαηψε), ηασετ εδερεκ Αλλαη’⎬ν ινδιρδιðι ⎭εψι ινκ®ρ ετμελερι ϖε βυνυνλα κενδιλερινι σατμαλαρ⎬ νε καδαρ κ⎞τ⎫ ⎭εψ. Β⎞ψλεχε γαζαπταν γαζαβα υðραδ⎬λαρ. Κ®φιρλερ ι⎜ιν αλ⎜αλτ⎬χ⎬ βιρ αζαπ ϖαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

203

-

bi’se mâ iþterav bi-hi enfuse-hum en yekfurû bimâ enzele allâhu bagyen en yunezzile allâhu min fadli-hi alâ men yeþâu min ibâdi-hi

: : : : : : : : : : : :

ne kötü þey sattýlar, satýn aldýlar onunla onlarýn nefsleri, kendileri inkâr etmeleri Allah’ýn indirdiði þeyle haset ederek, azgýnlýk ederek indirilmesi Allah onun fazlýndan dilediði kimseye onun kullarýndan

203


ℜψετ − 90

Σαψφα − 15

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

13 14 15 16 17

-

fe bâû bi gadabin alâ gadabin ve li el kâfirîne azâbun muhînun

: : : : :

böylece uðradýlar gazap üzerine gazap ve kâfirlere bir azap horlayýcý, alçaltýcý

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, dilediðine vahyeder. Bütün insanlarla Allah’ýn konuþmasý sadece vahiydir. Allah kiminle konuþmuþsa, bu konuþma vahiyden baþka bir þekilde yapýlmaz. 42/ÞURA-51: Ve mâ kâne li beþerin en yukellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hýcâbin ev yursile resûlen fe yûhýye bi iznihî mâ yeþâu, innehu aliyyun hakîm(hakîmun). Allah’ýn hiçbir insanla konuþmasý olmamýþtýr, illâ vahyile veya perde arkasýndan veya dilediðine izniyle vahyetsin diye resûl (melek) göndererek. Allah, bilir ve hikmet sahibidir. 5/MAÝDE-111: Ve iz evhaytu ilel havâriyyîne en âminû bî ve bi resûlî, kâlû âmennâ veþhed bi ennenâ muslimûn(muslimûne). Havarilere: “Bana ve resûlüme îmân edin.” diye vahyettiðim zaman, onlar da “Îmân ettik, bizim (Allah’a) teslim olduðumuza þahit ol.” demiþlerdi. 16/NAHL-68: Ve evhâ rabbuke ilen nahli enittehýzî minel cibâli buyûten ve mineþ þeceri ve mimmâ ya’riþûn(ya’riþûne). Ve senin Rabbin, balarýsýna, daðlardan, aðaçlardan ve onlarýn (insanlarýn) kurduklarý çardaklardan, evler (kovanlar) edinmelerini vahyetti. 20/TAHA-38: Ýz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ. Vahyedilecek þeyi annene vahyetmiþtik. Ýnsanlar, zamanýmýzda vahyin sadece peygamberlere ait bir müessese olduðunu düþünüyor ve “Son Peygamber, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’dir; O’ndan sonra asla kimseye vahiy gelmez.” diye iddialarda bulunuyorlar. Ama Allahû Tealâ peygamber olmayan Hz. Ýsa’nýn havarilerine, Hz. Musa’nýn annesine, arýya vahyettiðini söylüyor. Öyleyse bu iddia, insanlarýn uydurduðu ve zaman içerisinde de herkesin inandýðý þeylerdir. Yani “emaniyye” dir. Ýnsanlarýn, Allah’ýn gerçeklerini bir kenara býrakarak, zannettikleri þeylere inanmalarý halidir. Ve Allahû Tealâ bu durumdaki insanlara hep gazap verir.

204

204


ℜψετ − 91

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

↑ω←8⊂Ψ↑9 ∼Ψ↑7≅↔5 ↑ψ™ς7! ↔ ↔ϑ″9↔! ≥_↔Ω←∀ ∼Ψ↑Ξ←8×∼ ″ϖ↑Ζ↔7 ↔υ[∝5 ∼↔)←! ↔: ↔: ↑ ↔ ≥!↔∗↔: _↔Ω←∀ ↔ :↑Ι↑Σ″Υ↔< ↔: _↔Ξ″[↔ς↔2 ↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔Ω←∀ ↔ Ψ↑ς↑Β″Τ↔# ↔ϖ←ς↔4 ″υ↑5 ⎢″ϖ↑Ζ↔Θ↔8 _↔Ω←7 _→5←±Γ↔Μ↑8 ∩σ↔Ε″7! ↔ξ↑; ↔ω[∝Ξ←8⊂Ψ↑8 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ↑υ″Α↔5 ″ω←8 ←ψ™ς7! ↔ ≥≅↔[←Α″9↔! Ve izâ kîle lehum âminû bi mâ enzelallâhu kâlû nu’minu bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi mâ verâehu ve huvel hakku musaddikan limâ meahum kul fe lime taktulûne enbiyâallâhi min kablu in kuntum mu’minîn(mu’minîne).

Ονλαρα: “Αλλαη’⎬ν ινδιρδιðινε ⎩μ®ν εδιν.” δενιλδιðι ζαμαν: “Βιζ, βιζε ινδιριλενε ⎩μ®ν εδεριζ.” δεδιλερ. ςε ονυν αρκασ⎬νδακινι (ονδαν σονρα γελενι) ινκ®ρ εδερλερ. ςε ο ηακτ⎬ρ. ςε ονλαρ⎬ν ψαν⎬νδακινι τασδικ εδιχιδιρ. Δε κι: “Εðερ σιζ, μ⎫’μινλερ ισενιζ βυνδαν ⎞νχε νιψε Αλλαη’⎬ν πεψγαμβερλερινι ⎞λδ⎫ρ⎫ψορδυνυζ?” 1 2 3 4 5 6 7

205

-

ve izâ kîle lehum âminû bi mâ enzele allâhu kâlû nu’minu

: : : : : : :

ve olduðu zaman onlara denildi âmenû olun, îmân edin þeye Allah indirdi dediler inanýrýz

205


ℜψετ − 91

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi mâ verâe-hu ve huve el hakku musaddikan limâ mea-hum kul fe lime taktulûne enbiyâe allâhi min kablu in kuntum mu’minîne

: : : : : : : : : : : : : : :

þeye bize indirildi ve inkâr ediyorlar onun arkasýndaki þeyi ve o hak, gerçek tasdik edici, tasdik eden þeyi onlarýn yanýnda söyle, de o zaman niçin öldürüyorsunuz nebîler, peygamberler Allah önceden, daha önce eðer mü’minler iseniz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Tevrat’tan sonra Hz. Ýsa’ya Ýncil’i; Hz. Muhammed (S.A.V)’e Kur’ân-ý Kerim’i indirmiþ. Kur’ân inkâr edilmiþtir. Onlar sadece, kendilerine indirilen Tevrat’a ve Ýncil’e îmân etmiþlerdir. Allahû Tealâ, Ýsrail kavmine hem resûller hem de nebîler göndermiþ ama onlar inkâr etmiþlerdir. Onlarýn nefslerine hoþ gelmeyen þeyleri emrettikleri için onlardan hoþlanmamýþlar bir kýsmýný da öldürmüþlerdir: 23/MU’MÝNUN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiði zaman, her defasýnda onu yalanladýlar. Biz de onlarý birbiri arkasýndan (helâk ettik). Ve onlarý efsane kýldýk. Artýk mü’min olmayan kavim (Allah’ýn rahmetinden) uzak olsun. Buna göre insanlýk tarihi boyunca, bütün kavimlerde mutlaka her an Allah’ýn resûlleri varolmuþtur. Bugün de bütün kavimlerde Allah’ýn resûlleri vardýr.

206

206


ℜψετ − 92

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

← ≅↔Ξ←±[↔Α″7≅←∀ |×,Ψ↑8 ″ϖ↑6↔ ≥≅↔% ″φ↔Τ↔7 ↔: ↔ Ψ↑Ω←7≅↔1 ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ∝ ←Γ″Θ↔∀ ″ω←8 ↔υ″Δ←Θ″7! ↑ϖ↑#″Η↔Φ⊕#! ⊕ϖ↑∃ Ve lekad câekum mûsâ bil beyyinâti summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn(zâlimûne).

Ανδολσυν κι; Μυσα σιζε βεψψινελερ (α⎜⎬κ δελιλλερ) ιλε γελδι. Σονρα σιζ ονυν αρδ⎬νδαν βυζαð⎬ψ⎬ (ιλ®η) εδινδινιζ ϖε σιζ ζαλιμλερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve lekad câe-kum mûsâ bi el beyyinâti summe ittehaztum el icle min ba’di-hi ve entum zâlimûne

: : : : : : : :

ve andolsun size geldi Musa beyyinelerle, açýk delillerle sonra siz edindiniz buzaðý ondan sonra ve siz zalimlersiniz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Musa, Tur Daðý’nda Allahû Tealâ ile beraberken bir samiri, altýndan küçük bir buzaðý heykeli yaptý. Bu heykel buzaðý sesi çýkarýyordu. Bunu yapan samiriye “Bunu nasýl yaptýn?” diye sorduklarý zaman dedi ki: “Ben, Cebrail (A.S)’ýn bastýðý yerdeki topraðý aldým, onu iþledim ve bunun içine kattým. Bu sebeple heykel, ses çýkarýyor.” Cebrail (A.S), Allah’ýn en üst seviyedeki 4 meleðinden bir tanesidir. Ve onun ayaðýný bastýðý yerdeki kumlardan yaptýðý heykeli, Allah’tan daha kýymetli kabul ediyorlar ve ona tapmaya baþlýyorlar. Ýsrail kavminin buzaðýya tapma olayý, iblisin insanlara ne kadar büyük bir oyun oynadýðýnýn açýk bir iþaretidir. Zalim; kendisine veya baþkasýna zulmedendir. Bir insan, Allah ile olan iliþkilerinde, Allah’ýn emirlerini yerine getirmediði; yasak ettiði fiilleri iþlediði zaman zalim olur. Burada, Allah’ýn yasak ettiði bir fiil iþlenmiþtir: Allah’tan baþkasýna tapmak. Buzaðýya tapanlar, kendi nefslerine zulmetmiþlerdir; çünkü buzaðýya tapmak, Allah’tan baþka bir tanrý edinmek, Allah’a þirk koþmaktýr. Büyük bir derecat kaybýna yol açar ve bu kayýp, kiþilerin kendilerine zulmettiklerini gösterir. Ne zaman yaptýðýmýz bir olay, bize derecat kaybettirirse kendimize zulmetmiþizdir. Eðer baþkalarýna zulmederek derecat kaybetmiþsek, derecat kaybettiðimiz için kendimize de zulmetmiþ oluruz.

207

207


ℜψετ − 93

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

∼:↑Η↑∋ ⎢↔ Ψ∩Ο7! ↑ϖ↑Υ↔5″Ψ↔4 _↔Ξ″Θ↔4↔∗ ↔: ″ϖ↑Υ↔5≅↔Χ[∝8 _↔9″Η↔∋↔! ″ ←! ↔: _↔Ξ″[↔Μ↔2↔: _↔Ξ″Θ←Ω↔, ∼Ψ↑7≅↔5 ⎢∼Ψ↑Θ↔Ω″,!↔: ↓ ⊕Ψ↑Τ←∀ ″ϖ↑6≅↔Ξ″[↔#×∼ ≥≅↔8 _↔Ω↔Κ″∴←∀ ″υ↑5 ⎢″ϖ←;←Ι″Σ↑Υ←∀ ↔υ″Δ←Θ″7! ↑ϖ←Ζ←∀Ψ↑ς↑5 |∝4 ∼Ψ↑∀←Ι″−↑! ↔: ↔ω[∝Ξ←8⊂Ψ↑8 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ″ϖ↑Υ↑9≅↔Ω<∝! ≥∝ψ←∀ ″ϖ↑6↑Ι↑8≅∧↔< Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr(tûra), huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vesmeû kâlû semi’nâ ve aseynâ ve uþribû fî kulûbihimul icle bi kufrihim kul bi’se mâ ye’murukum bihî îmânukum in kuntum mu’minîn(mu’minîne).

Σιζδεν, μισακ αλμ⎬⎭ ϖε Τυρ’υ ⎫στ⎫ν⎫ζε ψ⎫κσελτμι⎭τικ. Σιζε ϖερδιðιμιζ (Τεϖρατ’⎬) ⎭εψι, κυϖϖετλε αλ⎬ν ϖε (εμιρλεριμιζι) ι⎭ιτιν (δεμι⎭τικ). “⇑⎭ιττικ ϖε ισψαν εττικ.” δεδιλερ. Κ⎫φ⎫ρλερι σεβεβιψλε ονλαρ⎬ν καλπλερι ι⎜ιν βυζαð⎬(ψα ταπμαν⎬ν) κ⎫φρ⎫ ι⎜ιριλδι (ψερλε⎭τιριλδι). Δε κι: “Εðερ σιζ μ⎫’μιν (κιμσε)λερ ισενιζ ⎩μ®ν⎬ν⎬ζ σιζε ονυνλα νε κ⎞τ⎫ ⎭εψλερ εμρεδιψορ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9

208

-

ve iz ehaznâ mîsâka-kum ve refa’nâ fevka-kum et tûra huzû mâ âteynâ-kum bi kuvvetin ve ismeû

: : : : : : : : :

ve biz almýþtýk sizin misakinizi, kesin sözünüzü ve yükselttik, kaldýrdýk sizin üstünüz Tur Daðý alýn size verdiðimiz þey kuvvetle ve iþitin, dinleyin

208


ℜψετ − 93

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 15

(2) Bakara Suresi

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

kâlû semi’nâ ve aseynâ ve uþribû fî kulûbi-him el icle bi kufri-him kul bi’se mâ ye’muru-kum bi-hi îmânu-kum in kuntum mu’minîne

: : : : : : : : : : :

iþittik dediler ve biz asi olduk, isyan ettik ve içirildiler, içlerine sindirildi, yerleþtirildi onlarýn kalplerinin içine, kalplerine buzaðý küfürleri sebebiyle söyle, de ne kötü þey size emrediyor onunla sizin îmânýnýz eðer mü’minler iseniz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ diyor ki: 5/MAÝDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri). Allah’ýn, sizin üzerinizdeki ni’metini ve “iþittik ve itaat ettik” dediðiniz zaman, onunla sizi baðladýðý misakinizi hatýrlayýn. Allah’a karþý takva sahibi olun. Çünkü; O, göðüslerde (sinelerde) olaný bilir. 7/A’RAF-172: Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eþhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, þehidnâ, en tekûlû yevmel kýyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn(gâfilîne). Ve kýyâmet günü, gerçekten biz bundan gâfildik (gâfilleriz) dersiniz diye (dememeniz için), senin Rabbin, Âdemoðullarýnýn sýrtlarýndan onlarýn zürriyetlerini aldýðý zaman onlarý, nefsleri üzerine þahit tuttu. (Allahû Tealâ þöyle buyurdu): “Ben, sizin Rabbiniz deðil miyim?” Dediler ki: “Evet, (Sen, bizim Rabbimizsin), biz þahit olduk.” Her zaman bütün kavimlerde Allah’ýn emirlerine karþý büyük kesim, mutlaka isyan halindedir. Ýsrail kavminin büyük kýsmýnýn Allah’a karþý bir isyaný var. Allahû Tealâ, yahudilerden misak almýþ ve Tur’u üzerlerine yükseltmiþti. Ýsyan ettikleri için, Allah onlarýn hepsini öldürdü. Sonra yeniden canlandýrdý. Ýsrail kavminin baþýna Allah’ýn emirlerine itaat etmeme sebebiyle iki tane olay gelmiþtir: Birincisi; Allah’ýn onlarý öldürmesi, sonra tekrar diriltmesidir. Ýkincisi; onlarý maymun haline getirmesi ve onlarý bir daha insan hayatýna döndürmemesidir. Allahû Tealâ, bütün insanlarýn Allah’a inanmalarýný, kul olmalanýný ve ibadet etmelerini ister. Eðer insanlar, Allah’tan baþka bir varlýðý kendilerine ilâh ediniyorlarsa, o zaman onlar için çok açýk, büyük bir hata söz konusudur: Allah’a þirk koþmak.

209

209


ℜψετ − 94

Σαψφα − 16

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

″ω←8 →}↔Μ←7≅↔∋ ←ψ™ς7! ↔φ″Ξ←2 ↑ ↔Ι←∋× ↵! ↑ !⊕Γ7! ↑ϖ↑Υ↔7 ″α↔9≅↔6 ″ ←! ″υ↑5 ↔ω[∝5←(≅↔. ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ↔ ″Ψ↔Ω″7! ∼↑Ψ⊕Ξ↔Ω↔Β↔4 ← ≅⊕Ξ7! ← :↑( Kul in kânet lekumud dârul âhiretu indallâhi hâlisaten min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Δε κι: “Αλλαη κατ⎬νδακι αηιρετ ψυρδυ (γερ⎜εκτεν δεδιðινιζ γιβι) εðερ βα⎭κα ινσανλαρ⎬ν δεðιλ δε σαδεχε σιζιν ι⎜ιν ισε (ϖε βυ ιδδιαν⎬ζδα) εðερ σαδ⎬κλαρσαν⎬ζ ηαψδι (ο ζαμαν) ⎞λ⎫μ⎫ τεμεννι εδιν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

210

-

kul in kânet lekum ed dâru el âhiretu indallâhi (inde allâhi) hâlisaten min dûni en nâsi fe temennevû el mevte in kuntum sâdikîne

: : : : : : : : : : :

de, söyle eðer ise sizin için, sizin ahiret yurdu Allah’ýn katý halis, özel diðer insanlardan baþka o zaman temenni edin ölüm eðer siz iseniz sadýklar, doðru söyleyenler

210


ℜψετ − 94

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kavimlerce her istikamette birtakým yanlýþlar hep yapýlmýþtýr. Ve burada “Allah’ýn katýndaki ahiret yurdu” demekle Allahû Tealâ, “cennet”i kastetmektedir. Cennete kimlerin gireceði de son derece açýktýr: Allah’a ulaþmayý dileyenlerin hepsi. Ýnsanlar, bu dünyada yaþarlar. Kýyâmetten sonra da cennet veya cehennem hayatýný yaþayacaklardýr. Doðru olan, þu dünyada mutluluðu yaþamak; kýyâmet gününden sonra da cennette yaþamaktýr. Yanlýþ olan, bu dünyada cehennemi; kýyâmetten sonra da gerçek cehennemi yaþamaktýr. Kim Allah’ý hiçe sayarsa, O’nun emirlerini gerçekleþtirmek gereðini duymazsa, kýsaca Allah’a ulaþmayý dilemezse, o kiþi Allahû Tealâ’nýn indinde baþarýya ulaþmasý, mutlu olmasý mümkün olmayan bir insandýr. Ne bu dünyada mutluluðu yaþayabilir ne de cennete girebilir.

211

211


ℜψετ − 95

Σαψ��α − 16

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

⎢″ϖ←Ζ<∝Γ″<↔! ″α↔8⊕Γ↔5 _↔Ω←∀ ∼→Γ↔∀↔! ↑ ″Ψ⊕Ξ↔Ω↔Β↔< ″ω↔7 ↔: ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7≅←∀ °ϖ[∝ς↔2 ↑ψ™ς7! ↔: Ve len yetemennevhu ebeden bimâ kaddemet eydîhim vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne).

ςε ελλεριψλε τακδιμ εττικλερι (γ⎫ναηλαρ⎬)σεβεβιψλε βυνυ (⎞λ⎫μ⎫), εβεδιψψεν ασλατεμεννι ετμεζλερ. ςε Αλλαη, ζαλιμλερι βιλιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve len yetemennev-hu ebeden bi-mâ kaddemet eydî-him ve allâhu alîmun bi ez zâlimîne

: : : : : : : : :

ve asla onu temenni etmezler sonsuza kadar, ebediyyen þey ile, sebebiyle takdim etti onlarýn elleri, elleri ve Allah en iyi bilen zalimleri

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zalimler, nefslerine zulmedenler; yaptýklarý amellerle derecat kaybedenlerdir. Derecat kaybedilen her olay kendine zulmetmektir. Asýl ifadeyle; kimin kaybettiði dereceler kazandýðý derecelerden daha yüksekse -ki Allah’a ulaþmayý dilemedikçe, Allah’ýn yoluna girmedikçe kaybedilen dereceler hep yüksek olacaktýr- o insanlarýn hepsi Allahû Tealâ’nýn indinde zalim hüviyetindedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Onlar asla ölmek istemezler.

212

212


ℜψετ − 96

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

⎣↓ ξ×[↔& |×ς↔2 ← ≅⊕Ξ7! ↔ ↔Ι″&↔! ″ϖ↑Ζ⊕9↔Γ←Δ↔Β↔7 ↔: ↑η⊕Ω↔Θ↑< ″ξ↔7 ″ϖ↑;↑Γ↔&↔! ∩ ↔Ψ↔< ∼Ψ↑6↔Ι″−↔! ↔ω<∝Η⊕7! ↔ω←8 ↔: ← !↔Η↔Θ″7! ↔ω←8 ∝ψ←&←ϑ″&↔ϑ↑Ω←∀ ↔ξ↑; _↔8 ↔: ⎣↓}↔Ξ↔, ↔ρ″7↔! 〉↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔< _↔Ω←∀ °η[∝Μ↔∀ ↑ψ™ς7! ↔: ⎢↔η⊕Ω↔Θ↑< ″ ↔! Ve le tecidennehum ahrasan nâsi alâ hayâtin, ve minellezîne eþrakû yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh(senetin), ve mâ huve bi muzahzihýhî minel azâbi en yuammer(yuammere), vallâhu basîrun bimâ ya’melûn(ya’melûne).

ςε ονλαρ⎬ ηαψατα καρ⎭⎬ μυτλακα ινσανλαρ⎬ν εν η⎬ρσλ⎬σ⎬ βυλυρσυν. (Ηαττα) ο μ⎫⎭ρικλερδεν ηερβιρι ⎭®ψετ βιν σενε ⎞μ⎫ρλενδιριλσε; (ψα⎭αμαψ⎬) σεϖερ (αρζυ εδερ). Οψσα ονυν ⎞μ⎫ρλενδιριλμεσι, ονυ αζαπταν υζακλα⎭τ⎬ρ⎬χ⎬ δεðιλδιρ. Αλλαη ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ γ⎞ρενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

213

-

ve le tecidenne-hum ahrasa en nâsi alâ hayâtin ve min ellezîne eþrakû yeveddu ehadu-hum

: : : : : : : :

ve mutlaka onlarý bulursun en hýrslý, çok hýrslý insanlar hayat üzerine, hayata karþý ve o kimselerden, onlardan Allah’a ortak koþtular, þirk koþtular sever, arzu eder onlarýn herbiri

213


ℜψετ − 96

Σαψφα − 16

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

-

lev yuammeru elfe senetin ve mâ huve bi muzahzihý-hi min el azâbi en yuammere ve allâhu basîrun bi-mâ ya’melûne

: : : : : : : : : :

þâyet ömürlendirilse bin sene ve o deðildir onu uzaklaþtýrýcý azaptan ömürlendirilmek, ömürlendirilmesi ve Allah hakkýyla gören þeyi yapýyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünya hayatý, nefsin taleplerine dayalýdýr. Nefsin kalbi doðuþtan itibaren öfke, kin, kýskançlýk, haset, düþmanlýk, iptilâlar, isyan, cehalet, cimrilik gibi nefsin afetleriyle doludur. Ve þeytan, hepsine tesir etmek imkânýnýn sahibidir. Þeytanýn hedefi; Allah neyi yasak etmiþse, insanlara onu güzel göstermek ve böylece insanlarý Allah’ýn yasak ettiði fiilleri iþlemeye sevketmek, Allah neyi emretmiþse onlarý da çirkin göstermek ve insanlarý Allah’ýn emirlerinden uzaklaþtýrmaktýr. Nefsin afetleri zaten Allah’ýn yasak ettiði fiilleri ister, Allah’ýn emrettiði þeylere karþý çýkar. Þeytanýn bütün talepleri, nefsin afetlerinin talebiyle paraleldir. Zaten nefs bu istikamette teçhiz edilmiþtir. Þeytan nefsi daha çok güçlendirecek, ona cesaret verecek, onu Allah’ýn yasak ettiði fiilleri daha çok iþlemeye sevkedecek, Allah’ýn emrettiði þeyleri yapmamaya daha çok istekli kýlacak bir hüviyette bulundurmak ister. Bunun için sonsuz bir gayretin içindedir. Ýsrail kavminin de doðuþlarýndan itibaren varolan nefslerinin Allah’ýn yasak ettiði þeylere olan talebi ve nefslerinin Allah’ýn emrettiði þeyleri yapmamaya karþý olan talebi üst seviyededir. Ve kim nefsine en çok tâbîyse, onlar en çok hýrslý olanlar, þeytanýn azdýrdýðý insanlardýr. Allahû Tealâ’nýn azabý mutlaka Allah’ý ve söylediklerini inkâr edenlere ulaþacaktýr. Bu azabýn muhtevasýný Allah tayin eder. Bazý insanlarý yaþatmaya devam eder ama onlar yaþadýkça üzerlerine Allah’ýn gazabýný daha çok çekerler. Ve kýyâmet günü cehennem söz konusu olduðunda onlar, “Keþke o zaman gereðini yapsaydýk da Allahû Tealâ bizi bir an evvel dünyadan almýþ olsaydý, bu kadar büyük azaplarýn içine girmezdik.” diyecekler. Ve Allahû Tealâ þu gerçeði söylüyor: “Allah, yaptýklarýnýzý görendir.”

214

214


ℜψετ − 97

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

|×ς↔2 ↑ψ↔7⊕ϑ↔9 ↑ψ⊕9←≅↔4 ↔υ<∝Ι″Α←Δ←7 ∼∪:↑Γ↔2 ↔ ≅↔6 ″ω↔8 ″υ↑5 ←ψ″<↔Γ↔< ↔ω″[↔∀ _↔Ω←7 _→5←±Γ↔Μ↑8 ←ψ™ς7! ← ″)←≅←∀ ↔τ←Α″ς↔5 ↔ω[∝Ξ←8⊂Ψ↑Ω″ς←7

×Ι″Λ↑∀ ↔: →Γ↑; ↔:

Kul men kâne aduvven li cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike bi iznillâhi musaddikan limâ beyne yedeyhi ve huden ve buþrâ lil mu’minîn(mu’minîne).

Δε κι: “Κιμ Χιβριλ’ε δ⎫⎭μανσα ο ζαμαν (βιλσιν κι) μυηακκακ κι ο, ελλερινδεκι (δαηα ⎞νχεκι κιταπλαρ⎬) τασδικ εδεν (Κυρ’®ν’⎬), Αλλαη’⎬ν ιζνιψλε σενιν καλβινε ινδιρδι. (Ο Κυρ’®ν), μ⎫’μινλερ ι⎜ιν βιρ ηιδαψετ (ρεηβερι) ϖε μ⎫ϕδεδιρ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9

215

-

kul men kâne aduvven li cibrîle fe inne-hu nezzele-hu alâ

: : : : : : : : :

de kim oldu düþman Cebrail’e artýk muhakkak ki o onu indirdi üzerine, ... e

215


ℜψετ − 97

Σαψφα − 16

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

10 11 12 13 14 15 16 17

-

kalbi-ke bi izni allâhi musaddikan li-mâ beyne yedey-hi ve huden ve buþrâ li el mu’minîne

: : : : : : : :

senin kalbin Allah’ýn izniyle tasdik eden þeyi onun elleri arasýnda, onun önünde ve hidayet edici, hidayet eden ve müjde mü’minler için, mü’minlere

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn indirdiði Kur’ân-ý Kerim’i, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in kalbine Cebrail (A.S) yerleþtirmiþtir. Cebrail (A.S), Allahû Tealâ’nýn her istikamette gönderdiði dört büyük melekten bir tanesidir. Görevi, bu tarzdaki elçilikleri gerçekleþtirmektir; bütün peygamberlere, nebîlere mürþidlik etmektir. Cebrail (A.S), bütün peygamberlerin yakýnýdýr. Allahû Tealâ buyuruyor ki: “O peygamberlerimizi Cebrail (A.S)’la dost kýldýk; Cebrail (A.S)’ý onlara yardýmcý gönderdik, dost gönderdik, öðretici gönderdik.” Peygamberler ve melekler arasýnda üstünlük niþanesi ve öðretim iþaretleri birbirinden farklý iki mânâ taþýr. Allahû Tealâ, melekleri, cinleri, þeytanlarý, canlýlarý, cansýzlarý hepsini Âdem (A.S)’a secde ettirmiþtir. Bunun mânâsý insanýn üstün olduðunu anlatmaktýr. Fakat insanlarýn en üstünü olan nebîlere, bir meleði mürþid tayin etmiþtir. Allah’ýn katýnda nebîlerden üstün olmayan ama muhtevasýnda onlara öðretebileceði çok þeyler bulunan melekler... Ýþte özellikle öðretim açýsýndan devreye giren Cebrail (A.S)’dýr. Ýnsanoðlu, bütün meleklerden daima üstün standartlarda yaratýlmýþtýr. Allahû Tealâ’nýn indinde o, nefsiyle mücâdeleyi kazandýðý taktirde meleklerden üstün olacak; kazanmadýðý taktirde hayvanlardan daha düþük seviyede kabul edilecektir. Hayvanlar, cehennemde cezalandýrýlmýyor ama insanlar cezalandýrýlýyor.

216

216


ℜψετ − 98

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

∝ψ←ς↑,↑∗ ↔: ∝ψ←Β↔Υ←∴⊆ς↔8 ↔: ←ψ™ς←7 ∼∪:↑Γ↔2 ↔ ≅↔6 ″ω↔8 ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″ς←7 ⊇ ↑Γ↔2 ↔ψ™ς7! ⊕ ←≅↔4 ↔ ≅↔Υ[∝8 ↔: ↔υ<∝Ι″Α←%↔: Men kâne aduvven lillâhi ve melâiketihî ve rusulihî ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvvun lil kâfirîn(kâfirîne).

Κιμ, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν μελεκλερινε ϖε Ο’νυν ρεσ⎦λλερινε ϖε Χεβραιλ’ε ϖε Μικαιλ’ε δ⎫⎭μαν ολυρσα, ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη κ®φιρλερε δ⎫⎭μανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

217

-

men kâne aduvven lillâhi (li allâhi) ve melâiketi-hi ve rusuli-hi ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe (inne allâhe) aduvvun li el kâfirîne

: : : : : : : : : : :

kimse, kim oldu, idi düþman Allah’a ve onun melekleri ve onun resûlleri ve Cebrail ve Mikail o zaman hiç þüphesiz Allah düþman kâfirler için, kâfirlere

217


ℜψετ − 98

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Meleklere düþman olan Allah’a da düþmandýr. Allah’a düþman olan insan Allah’tan kaçar. Allah’a ulaþmayý hiçbir zaman dilemez. Dilemeyince, kurtulmasý mümkün deðildir. Allah’a ulaþmayý dilemeyen kiþi, hiçbir zaman mürþidine de ulaþmaz. Çünkü mürþide ulaþmayý o kiþi zul addeder; mürþidden nefret eder. Ulaþmadýðý için kalbinin içine îmân kelimesi hiçbir zaman yazýlmaz. Ve böylece ömrünce kalbine îmân girmeyen birisi olarak kalýr ve kâfir sýfatýyla anýlýr. Allah’ýn yolunda olmayan bazý insanlar Allah’ýn dostlarýna yakýnlýk duymazlar. Ama düþmanlýk da duymazlar. Kendileri Allah’ýn yolunda deðillerdir ama Allah’ýn yolunda olanlar için de bir husumet beslemezler. Bazýlarý da hem Allah’ýn yolunda deðillerdir hem de Allah’ýn dostlarýna düþmandýrlar. Ellerinden gelen her türlü kötülüðü onlara yapmaya hazýrdýrlar. O insanlar Allah’a karþý savaþanlardýr. Onlarýn baþý hiçbir zaman belâdan kurtulmaz. Ama ne var ki; bir ülkeye Allah’ýn belâsý geldiði zaman bütün insanlar bu belâya muhatap olurlar. Allah bu konuda Allah’ýn düþmanlarýna ceza verir. Öyleyse kim Allah’a düþmansa, onlar Allah’ýn dostlarýnýn düþmanýdýr; Allah da onlarýn düþmanýdýr.

218

218


ℜψετ − 99

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

⎣↓ ≅↔Ξ←±[↔∀ ↓ ≅↔<×∼ ↔τ″[↔7←! ≥_↔Ξ″7↔ϑ″9↔! ″φ↔Τ↔7 ↔: ↔ Ψ↑Τ←,≅↔Σ″7! ® ←!≥ _↔Ζ←∀ ↑η↑Σ″Υ↔< _↔8 ↔: Ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât(beyyinâtin), ve mâ yekfuru bihâ illel fâsikûn(fâsikûne).

Ανδολσυν κι σανα απα⎜⎬κ ®ψετλερ ινδιρδικ. ςε βυνλαρ⎬ φασ⎬κλαρδαν βα⎭κα κιμσε ινκ®ρ ετμεζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve lekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinâtin ve mâ yekfuru bi-hâ illâ el fâsikûne

: : : : : : : : :

ve andolsun biz indirdik sana âyetler beyan edilenler, beyyineler, deliller ve inkâr etmezler onu ancak, sadece, den baþka fasýklar, îmân ettikten sonra küfre (fýska) düþenler

AÇIKLAMA_________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn indirdiði âyetleri sadece fasýklar inkâr ederler. Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkes fýsktadýr, yani fasýktýr. Gidecekleri yer cehennemdir.

219

219


ℜψετ − 100

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

⎢″ϖ↑Ζ″Ξ←8 °σ<∝Ι↔4 ↑ ↔Η↔Α↔9 ∼→Γ″Ζ↔2 ∼:↑Γ↔;≅↔2 _↔Ω⊕ς↑6 ↔ ↔! ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ÷ ″ϖ↑;↑Ι↔Χ″6↔! ″υ↔∀ E ve kullemâ âhedû ahden nebezehu ferîkun minhum bel ekseruhum lâ yu’minûn(yu’minûne).

Βιρ αηδ ψαπτ⎬κλαρ⎬ ζαμαν, ηερ δεφασ⎬νδα ονλαρδαν βιρ κ⎬σμ⎬ ονυ νακζεττιλερ μι (βοζδυλαρ μ⎬)? Εϖετ, (βοζδυλαρ). Ονλαρ⎬ν ⎜οðυ ⎩μ®ν ετμεζλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

e ve kullemâ âhedû ahden nebeze-hu ferîkun min-hum bel ekseru-hum lâ yu’minûne

: : : : : : : : : :

mý ve her defa, her sefer, her zaman ahid yaptýlar, anlaþtýlar ahd, antlaþma onu attý, bozdu fýrka, kýsým, zümre onlardan hayýr aksine, evet aksine, öyle deðil onlarýn çoðu mü’min olmazlar, îmân etmezler

AÇIKLAMA_________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah ile ahdlerini yerine getirmeyenler Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerdir. Onlar hiçbir zaman Allah’a ulaþamazlar. “Onlarýn çoðu mü’min olmazlar” ifadesi, doðuþlarýndan itibaren fýskta olan insanlarýn, ebediyyen fýskta kalacaklarýný belirtir. Ýnsanlarýn çok büyük bir kýsmý, her devirde fýskta olacaklardýr. Fýska düþmeyecek olan insanlar, fýska düþenlerin yanýnda çok küçük bir azýnlýðý oluþturacaktýr.

220

220


ℜψετ − 101

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

° ←±Γ↔Μ↑8 ←ψ™ς7! ←φ″Ξ←2 ″ω←8 ° Ψ↑,↔∗ ″ϖ↑; ↔ ≥≅↔% _⊕Ω↔7 ↔: ⎩↔ ≅↔Β←Υ″7! ∼Ψ↑#:↑! ↔ω<∝Η⊕7! ↔ω←8 °σ<∝Ι↔4 ↔γ↔Α↔9 ″ϖ↑Ζ↔Θ↔8 _↔Ω←7 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ÷ ″ϖ↑Ζ⊕9↔≅↔6 ″ϖ←;←∗Ψ↑Ζ↑1 ↔ ≥!↔∗↔: ←ψ™ς7! ↔ ≅↔Β←6 Ve lemmâ câehum resûlun min indillâhi musaddikun limâ meahum nebeze ferîkun minellezîne ûtûl kitâb(kitâbe), kitâballâhi verâe zuhûrihim ke ennehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

ςε ονλαρα νε ζαμαν Αλλαη κατ⎬νδαν βεραβερλερινδεκι ⎭εψι (Κιταπ’⎬) τασδικ εδεν (δοðρυλαψαν) βιρ ρεσ⎦λ γελσε; κιταπ ϖεριλενλερδεν βιρ κ⎬σμ⎬, σανκι ηι⎜ βιλμιψορλαρμ⎬⎭ γιβι, Αλλαη’⎬ν Κιταπ’⎬ν⎬ αρκαλαρ⎬να ατ⎬ϖερδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

221

-

ve lemmâ câe-hum resûlun min indillâhi (indi allahi) musaddikun limâ mea-hum nebeze ferîkun

: : : : : : : : :

ve olduðu zaman onlara geldi bir resûl Allah’ýn katýndan tasdik eden þeyi onlarla beraber, onlarýn yanýnda attý bir fýrka, bir zümre, bir kýsým

221


ℜψετ − 101

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 16

(2) Bakara Suresi

10 - min ellezîne 11 - ûtû (ellezîne ûtû) 12 - el kitâbe 13 - kitâbe allâhi 14 - verâe 15 - zuhûri-him 16 - ke 17 - enne-hum 18 - lâ ya’lemûne

: : : : : : : : : :

o kimselerden, onlardan verildiler (verilenler) kitap Allah’ýn Kitabý arka onlarýn arkalarý, arkalarýna gibi, sanki onlarýn olduðu bilmiyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Musa, kendisine þeriat kitabý verilen bir Peygamber’dir. Ondan evvel de Allahû Tealâ peygamberlerine þeriat kitaplarý indirmiþtir. Peygamber olmayan resûllerine ve evliyalarýna ise þeriat kitabý olmayan kitaplarý yazdýrmýþtýr. Son Peygamber Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve O’nun Kitabý olan Kur’ân-ý Kerim, kýyâmete kadar bütün insanlýða nur saçacaktýr. Ve baþka bir nebî hiçbir zaman gelmeyeceði cihetle, O’nu deðiþtirecek olan bir þeriat, artýk söz konusu deðildir. O, zaten ilk ve son þeriattir. Çünkü Allah ilk peygamber olan Âdem (A.S)’a indirdiði Allah’a ulaþmayý dilemek, mürþide ulaþmak, ruhu Allah’a ulaþtýrýp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kýlýp Allah’a teslim etmek, nefsi Allah’a teslim etmek, irþad olmak ve iradeyi Allah’a teslim etmek kaidelerini her peygambere bir defa daha indirmiþtir. Kur’ân-ý Kerim geldiðinde hem kendilerine Tevrat verilenler hem de Ýncil verilenler Kur’ân’ý yalanlamýþlardýr. Böylece kendilerine verilen Kitap’ý, sanki hiç bilmiyorlarmýþ gibi arkalarýna atývermiþlerdir.

222

222


ℜψετ − 102

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

⎣↔ω×Ω″[↔ς↑, ←τ″ς↑8 |×ς↔2 ↑ω[∝0≅↔[⊕Λ7! ∼Ψ↑ς″Β↔# _↔8 ∼Ψ↑Θ↔Α⊕#!↔: ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω[∝0≅↔[⊕Λ7! ⊕ω←Υ×7 ↔: ↑ω×Ω″[↔ς↑, ↔η↔Σ↔6 _↔8 ↔: ←ω″[↔Υ↔ς↔Ω″7! |↔ς↔2 ↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔8 ↔: ⎩↔η″Ε←±Κ7! ↔ ≅⊕Ξ7! ↔ Ψ↑Ω←±ς↔Θ↑< ↓φ↔&↔! ″ω←8 ← ≅↔Ω←±ς↔Θ↑< _↔8 ↔: ⎢↔ :↑∗≅↔8 ↔: ↔ :↑∗≅↔; ↔υ←∀≅↔Α←∀ ↔ Ψ↑Ω⊕ς↔Θ↔Β↔[↔4 ⎢″η↑Σ″Υ↔# ÷↔4 °}↔Ξ″Β←4 ↑ω″Ε↔9 _↔Ω↔±9←! ≥ ÷Ψ↑Τ↔< |×±Β&÷ _↔8 ↔: ⎢∝ψ←%″:↔+ ↔: ← ″Ι↔Ω″7! ↔ω″[↔∀ ∝ψ←∀ ↔ Ψ↑5←±Ι↔Σ↑< _↔8 _↔Ω↑Ζ″Ξ←8 ↔: ⎢←ψ™ς7! ← ″)←≅←∀ ® ←! ↓φ↔&↔! ″ω←8 ∝ψ←∀ ↔ω<∝±∗≥≅↔Ν←∀ ″ϖ↑; ∼Ψ↑Ω←ς↔2 ″φ↔Τ↔7 ↔: ⎢″ϖ↑Ζ↑Θ↔Σ″Ξ↔< ÷ ↔: ″ϖ↑;∩Ι↑Ν↔< _↔8 ↔ Ψ↑Ω⊕ς↔Θ↔Β↔< 223

223


ℜψετ − 102

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

↔: ↓

÷↔∋ ″ω←8 ← ↔Ι←∋× ↵! |←4 ↑ψ↔7 _↔8 ↑ψ<×Ι↔Β″−! ←ω↔Ω↔7

↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 ″ξ↔7 ⎢″ϖ↑Ζ↔Κ↑Σ″9↔! ≥∝ψ←∀ ∼″:↔Ι↔− _↔8 ↔ϕ″∴←Α↔7 Vettebeû mâ tetlûþ þeyâtînu alâ mulki suleymân(suleymâne) ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneþ þeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihrâ, ve mâ unzile alel melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût(mârûte), ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcih(zevcihî), ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh(iznillâhi), ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum ve lekad alimû le meniþterâhu mâ lehu fîl âhireti min halâkýn, ve le bi’se mâ þerev bihî enfusehum lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).

Ονλαρ Σ⎫λεψμαν (Α.Σ)’⎬ν μ⎫λκ⎫ ⎫ζερινε ⎭εψτανλαρ⎬ν οκυδυðυ (ανλαττ⎬ð⎬, τιλ®ϖετ εττιðι) ⎭εψλερε τ®β⎩ ολδυλαρ (υψδυλαρ). Σ⎫λεψμαν (Α.Σ), ινκ®ρ ετμεδι (σιηιρ ψαπμαδ⎬ ϖε κ®φιρ ολμαδ⎬). Φακατ ⎭εψτανλαρ ινσανλαρα, σιηρι ϖε Βαβιλ ⇒εηρι’νδεκι ικι μελεðε, Ηαρυτ ϖε Μαρυτ’α ινδιριλεν ⎭εψλερι ⎞ðρετμεκλε κ®φιρ ολδυλαρ. Οψσα ονλαρ: “Βιζ σαδεχε βιρ φιτνεψιζ (σιζιν ι⎜ιν βιρ ιμτι− ηαν⎬ζ). Ο ηαλδε (σακ⎬ν σιηιρ ιλμινι ⎞ðρενερεκ) κ®φιρ ολμαψ⎬ν.” δεμεδικ⎜ε ηι⎜ κιμσεψε βυνυ ⎞ðρετμεζλερδι. Φακατ ο ικισινδεν, ερκεκ ιλε καρ⎬σ⎬ν⎬ν αρασ⎬ν⎬ α⎜αχακ ⎭εψλερ ⎞ðρενιψορλαρδ⎬ ϖε δε ονλαρ, Αλλαη’⎬ν ιζνι ολμαδαν ονυνλα (σιηιρλε) ηι⎜ κιμσεψε ζαραρ ϖερεβιλεχεκ δεðιλλερδιρ. ςε ονλαρ κενδιλερινε φαψδα ϖερμεψεν, ζαραρ ϖερεν ⎭εψλερι ⎞ðρενιψορλαρ. Ανδολσυν κι ονλαρ, ονυ (σιηρι ϖε ονα αιτ βιλγιλερι) σατ⎬ν αλαν κιμσενιν 224

224


ℜψετ − 102

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

αηιρεττε βιρ νασιβι ολμαδ⎬ð⎬ν⎬ κεσιν ολαρακ ⎞ðρενδιλερ. Ελβεττε ονυνλα (σιηρε καρ⎭⎬λ⎬κ) νεφσλερινι σαττ⎬κλαρ⎬ ⎭εψ νε κ⎞τ⎫, κε⎭κε βιλσελερδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

225

-

ve ittebeû mâ tetlû eþ þeyâtînu alâ mulki suleymâne ve mâ kefere suleymânu ve lâkinne eþ þeyâtîne keferû yuallimûne en nâse es sihrâ ve mâ unzile alâ el melekeyni bi bâbile hârûte ve mârûte ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne min-humâ mâ yuferrikûne bi-hi beyne el mer’i ve zevci-hî ve mâ

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve tâbi oldular, uydular okunan þey þeytanlar mülküne, hükümdarlýðýna Süleyman ve inkâr etmedi, örtmedi, kâfir olmadý Süleyman ve lâkin, fakat þeytanlar inkâr ettiler, örttüler, kâfir oldular öðretiyorlar insanlar sihir, büyü ve indirilen þey iki meleðe Babil’de, Babil Þehri’nde Harut ve Marut, iki meleðin isimleri ve o ikisi öðretmiyorlar bir kimse olmadýkça (ikisi) söylüyorlar ama, fakat, sadece biz bir fitne, bir imtihan o zaman, öyleyse, o halde inkâr etmeyin, örtmeyin, kâfir olmayýn o zaman, bundan sonra, fakat öðreniyorlar onlardan (o ikisinden) þey ayýrýyorlar, ayýrýrlar onunla arasý erkek ve onun eþi ve deðildir, olmadý

225


ℜψετ − 102

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

-

hum bi dârrîne bi-hi min ehadin illâ bi izni allâhi ve yeteallemûne mâ yadurru-hum ve lâ yenfeu-hum ve lekad alimû le men iþterâ-hu mâ lehu fîl âhireti min halâkýn ve le bi’se mâ þerev enfuse-hum lev kânû ya’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

onlar zarar verici onunla bir kimse den baþka, olmaksýzýn, olmadan izniyle Allah ve öðreniyorlar onlar zarar veren þeyler ve onlara fayda veren þeyler ve andolsun ki bildiler, öðrendiler elbette onu satýn alan kimseler onun için yoktur ahirette nasipten bir pay, bir nasip ve elbette kötü satýn aldýklarý þey onlar nefslerini, kendi kendilerini þâyet, keþke ..... olsalardý bilirler, biliyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þeytanýn zulmanî ilimlerinin adý occultismdir. Bugün dünyada occult kültürün temsilcileri bütün insanlara düþmandýr. Transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar, þeytanla iliþki kuranlar, þeytana tapanlar, büyü ve sihir yapanlar, hüddamla cinleri insanlarýn üzerine saldýrtanlar zulmanî ilimlerle meþgul olanlardýr. Bunlarýn hepsi, ne yazýk ki; kendilerini cehenneme atan insanlardýr. Dünyada süflî bir hayat yaþayacaklar, kýyâmet günü mutlaka cehennemin en alt katýna gideceklerdir. Çünkü bunlar, baþkalarýna sadece Allah’ýn yolundan saptýrmakla kalmayan, onlara zarar veren ilimlerle mücehhezdirler. Ve insanlar artýk sýrf baþkalarýna zarar vermek üzere yaþamaktadýrlar. Baþkalarýný devamlý bir huzursuzluk içine atarak ömür tüketmektedirler. Þeytandan aldýklarý telkinlerle insanlara bu kötülükleri reva görenler, cehennemde en çok cezaya muhatap olanlar olacaklardýr.

226

226


ℜψετ − 103

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

←ψ™ς7! ←φ″Ξ←2 ″ω←8 °}↔∀Ψ↑Χ↔Ω↔7 ∼″Ψ↔Τ⊕#!↔: ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ″ϖ↑Ζ⊕9↔! ″ξ↔7 ↔: 〉↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 ″ξ↔7 ⎢°η″[↔∋ Ve lev ennehum âmenû vettekav le mesûbetun min indillâhi hayr(hayrun), lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).

⇒®ψετ ονλαρ ®μεν⎦ ολυπ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψιπ) τακϖα σαηιβι ολσαλαρδ⎬; Αλλαη κατ⎬νδαν (κενδιλερινε ϖεριλεχεκ) σεϖαπ, ελβεττε δαηα ηαψ⎬ρλ⎬ (ολαχακτ⎬), εðερ βιλιψορ ολσαλαρδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve lev enne-hum âmenû ve ittekav le mesûbetun min indi allâhi hayrun lev kânû ya’lemûne

: : : : : : : : : :

ve þâyet, eðer onlarýn olmasý âmenû oldular, îmân ettiler ve takva sahibi oldular mutlaka, elbette sevap Allah’ýn katýndan hayýrlý eðer olsalardý biliyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenû olmak, bugün Kur’ân’ýn unutulan kavramlarýndan bir tanesidir. Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. Bu dilekte bulunmayanlar Allah’ýn âyetlerinden gâfil olanlardýr, gidecekleri yer cehennemdir.

227

227


ℜψετ − 103

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

Allahû Tealâ Kur’ân-ý Kerim’i 4 tane 7 basamaktan oluþturmuþtur: Birinci 7 basamak, kiþinin âmenû olmasýyla, Ýkinci 7 basamak, mürþide ulaþmasýyla, Üçüncü 7 basamak, ruhu Allah’a ulaþtýrýp teslim etmesiyle, Dördüncü 7 basamak, vechi, nefsi ve iradeyi Allah’a teslim etmesiyle noktalanýr. Böylece Allah’a 4 kere teslim olunur. Ve Allah’a teslim olmak mânâsýna gelen “Ýslâm” kelimesi hükmünü icra etmiþ olur. Kiþi Ýslâm olmak þerefine erer. Bu teslimleri gerçekleþtirmeyen insanlar sadece kendilerini Ýslâm olmuþ zannederler. Âmenû olmak 7 safhada gerçekleþir: Allah’a ulaþmayý dileyen kiþi 1. defa âmenû olur. Mürþide ulaþan 2. defa âmenû olur. Ruhu Allah’a ulaþtýrýp teslim eden, 3. defa âmenû olur. Fizik vücudunu Allah’a teslim eden, 4. defa âmenû olur. Nefsini Allah’a teslim eden, 5. defa âmenû olur. Ýrþada ulaþan 6. defa âmenû olur. Ýradesini teslim eden 7. âmenû olarak Ýslâm olmak þerefine erer. Takva sahibi olmak da 7 safhada gerçekleþir: Âmenû olduðu anda kiþi, mü’minler takvasýnýn sahibidir. Mürþidine ulaþýrsa, tâbiiyet takvasýnýn sahibidir. Ruhunu Allah’a ulaþtýrýp teslim ederse, evvab takvanýn sahibidir. Fizik vücudunu Allah’a teslim edince, muhsinler takvasýnýn sahibidir. Nefsini Allah’a teslim ederse, muhlisler takvasýnýn sahibidir. Ýrþad olan kiþi, irþad takvasýnýn Ýradesini Allah’a teslim eden kiþi, bihakkýn takvanýn sahibi olmuþtur. Takva kademelerini adým adým geçen insanýn her geçen gün kazandýðý hayýr, kaybettiði þerrden çok daha ötededir. Hayýr, derecat kazandýran; þerr, derecat kaybettiren bütün olaylardýr. Kiþinin günahlarý fazlaysa, ebediyyen cehennemde kalýr. Sevaplarý fazlaysa, ebediyyen cennette kalýr. Eðer bugünün insanlarý bunu bilselerdi, Allah’a ulaþmak için seferber olurlardý. Herkes ruhunu Allah’a ulaþtýrmayý dilerdi. Bu, insanýn kurtuluþudur. Allah’a ulaþmayý dileyerek önce âmenû ve sonra arkasýndan takva sahibi olursa hayrý, mutlaka þerrinden fazla olandýr.

228

228


ℜψετ − 104

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

↔: _↔Ξ←2!↔∗ ∼Ψ↑7Ψ↑Τ↔# ÷ ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7! _↔Ζ∩<↔! ≥_↔< °ϖ[∝7↔! ° !↔Η↔2 ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″ς←7 ↔: ⎢∼Ψ↑Θ↔Ω″,!↔: _↔9″Ι↑Π″9! ∼Ψ↑7Ψ↑5 Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tekûlû râinâ ve kûlûnzurnâ vesmeû ve lil kâfirîne azâbun elîm(elîmun).

Εψ ⎩μ®ν εδενλερ! “Ραινα (βιζι γ⎞ζετ)” δεμεψιν. ςε “υνζυρνα (βιζε βακ)” δεψιν. ςε (Αλλαη’⎬ν η⎫κμ⎫ν⎫) δινλεψιν (ι⎭ιτιν). ςε κ®φιρλερ ι⎜ιν ελ⎩μ βιρ αζαπ ϖαρδ⎬ρ.

229

1 2 3 4 5

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû lâ tekûlû râi-nâ

: : : : :

6 7 8 9 10 11

-

ve kûlû unzur-nâ ve ismeû ve li el kâfirîne azâbun elîmun

: : : : : :

ey o kimseler, onlar âmenû oldular, îmân ettiler söylemeyin, demeyin bizi gözet (yahudi lisanýnda “ey ahmak” anlamýnda) ve söyleyin, deyin bize bak ve dinleyin ve kâfirlere (vardýr) azap elîm, acýklý

229


ℜψετ − 104

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ âmenû olanlardan ve kâfirlerden bahsediyor. Küfür kavramý, Ýslâm âleminde ve bütün dünyada þeytan tarafýndan insanlara son derece yanlýþ aksettirilmiþ ve genel kabul görmüþ olan büyük bir hatadýr. Çünkü insanlar, “Allah’a inanmayan kâfirdir, inanan mü’mindir.” derler ve doðruyu söylememiþ olurlar. Çünkü Kur’ân-ý Kerim’deki mü’min ve kâfir kavramý böyle deðildir. Bunlar, þeytanýn uydurduðu ve asýrlar boyunca uðraþarak insanlara kabul ettirdiði pislikleridir. Onun için Allahû Tealâ “Þeytanýn izlerini takip etmeyiniz. Allah’ýn Kur’ân-ý Kerimi’ndeki hükümlere itaat edin.” diyor. Þeytanýn izleri, yalanlardýr. Bir insanýn kalbine îmân girene kadar mü’min olamaz. Bunun için; Allah’a inanmalýdýr. Ruhunu ölmeden evvel Allah’a ulaþtýrmaya inanmalýdýr. Bunun 12 kere üzerine farz olduðuna inanmalýdýr. Kendisinin de bunu gerçekleþtireceðine inanmalýdýr. Allahû Tealâ insana baktýðýnda nefsinin kalbindeki “Allah’a ulaþma dileði”ni gördüðü zaman Rahîm esmasýyla tecelli etmeye baþlar. O esma tesirini gösterir. Ve kiþi cehennemden kurtulan birisi olur. Allahû Tealâ’nýn insaný gözetmesi, arasýra suç iþlemesine mani olmasý, onu cehennemden kurtaramaz. Ama kiþi Allah’a ulaþmayý dilerse ve Allah o kiþiyi gözetecek yerde kalbine bakarsa, kalbindeki Allah’a ulaþma talebini derhal görür. Ayrýca iþitir ve bilir. Gördüðü, iþittiði ve bildiði bir konuyu kesinlikle kiþiyi kurtarmak için kullanýr. O halde Allah’ýn gözetmesi deðil, Allah’ýn bakmasý insaný cennete ulaþtýrýr.

230

230


ℜψετ − 105

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 17

(2) Bakara Suresi

← ≅↔Β←Υ″7! ←υ″;↔! ″ω←8 ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ∩ ↔Ψ↔< _↔8 ↓η″[↔∋ ″ω←8 ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↔ ⊕ϑ↔Ξ↑< ″ ↔! ↔ω[∝6←Ι″Λ↑Ω″7! ÷ ↔: ″ω↔8 ∝ψ←Β↔Ω″&↔Ι←∀ ∩λ↔Β″Φ↔< ↑ψ™ς7! ↔: ⎢″ϖ↑Υ←±∀∗ ÷ ″ω←8 ←ϖ[∝Π↔Θ″7! ←υ″Ν↔Σ″7! ↑) ↑ψ™ς7! ↔: ⎢↑ ≥≅↔Λ↔< Mâ yeveddullezîne keferû min ehlil kitâbi ve lel muþrikîne en yunezzele aleykum min hayrin min rabbikum vallâhu yahtassu bi rahmetihî men yeþâu, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

Εηλι κιταπταν κ®φιρ ολανλαρ ϖε μ⎫⎭ρικλερ, Ραββινιζδεν σιζιν ⎫ζερινιζε ηαψ⎬ρδαν (ραημετ ϖε φαζλ) ινδιριλμεσινι σεϖμεζλερ (ιστεμεζλερ). ςε Αλλαη, ραημετινι διλεδιðι κιμσεψε ταησισ εδερ. ςε Αλλαη, φαζλ⎬λ αζ⎩μιν σαηιβιδιρ.

231

231


ℜψετ − 105

Σαψφα − 17

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

mâ yeveddu ellezîne keferû min ehli el kitâbi ve lâ el muþrikîne en yunezzele aleykum min hayrin min rabbi-kum ve allâhu yahtassu bi rahmeti-hi men yeþâu ve allâhu zû el fadli el azîmi

: : : : : : : : : : : : : : : :

sevmezler, istemezler inkâr edenler kitap ehlinden, kitap sahiplerinden ve müþrikler deðil, olmaz indirilmek, indirilmesi sizin üzerinize, size hayýrdan bir þey, bir hayýr Rabbinizden ve Allah tahsis eder (ihsan eder) kendi rahmetini dilediði kiþi ve Allah sahip fazl azîm, büyük

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Musa’ya Tevrat verilmiþtir ve Ýsrail kavmi, Tevrat’a tâbî olmuþtur. Hristiyanlar Hz. Ýsa’ya indirilen Ýncil’e tâbî olmuþlardýr. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler, kalplerinde küfür olanlardýr. Birden fazla Allah’a inananlar Allah’a þirk koþan müþriklerdir. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþi mürþidine tâbî olduðunda Allah Rahîm esmasýyla tecelli eder. Allah Rahîm esmasýyla tecelli ettiðinde zikirle Allah’tan rahmetle fazl, rahmetle salâvât gelir, kalbin içine ulaþýr. Kalpteki îmân kelimesi, Allah’ýn katýndan indirilen fazýllarý etrafýnda biriktirmeye baþlar. Bu birikim, nefs tezkiyesine sebep olur. Nefsin kalbini bütün afetlerden temizler. Rahmet partikülleri Allah’ýn katýndan daima çift olarak gelir ve Allah’ýn fazl ve salâvât isimli nurlarýný taþýrlar. Rahmet ve fazl, bir kargo uçaðýný ve onun yükünü; rahmet ve salâvât, ikinci bir kargo uçaðýný ve onun yükünü ifade eder. Rahmân esmasý herkes için geçerlidir. Kiþi Allah’a ulaþmayý dilemedikçe Rahîm esmasýyla Allah’ýn tecellisi mümkün deðildir.

232

232


ℜψετ − 106

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

″ ↔! ≥_↔Ζ″Ξ←8 ↓η″[↔Φ←∀ ← ⊂≅↔9 _↔Ζ←Κ″Ξ↑9 ″ ↔! ↓}↔<×∼ ″ω←8 ″ε↔Κ″Ξ↔9 _↔8 °η<∝Γ↔5 ↓∂″|↔− ←±υ↑6 |×ς↔2 ↔ψ™ς7! ⊕ ↔! ″ϖ↔ς″Θ↔# ″ϖ↔7 ↔! ⎢_↔Ζ←ς″Χ←8 Mâ nensah min âyetin ev nunsihâ ne’ti bi hayrin minhâ ev mislihâ e lem ta’lem ennallâhe alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

Βιζ βιρ ®ψεττεν νεψι νεσηεδερ (καλδ⎬ρ⎬ρ, δεðι⎭τιριρ)σεκ ϖεψα νεψι υνυττυρυρσακ, ονδαν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬σ⎬ν⎬ ϖεψα ονυν μισλινι γετιριριζ. Βιλμεζ μισιν? Μυηακκακ κι Αλλαη, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

mâ nensah min âyetin ev nunsi-hâ ne’ti bi hayrin min-hâ ev misli-hâ e lem ta’lem enne allâhe alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : :

ne, þey, bir þey kaldýrýrýz bir âyet (âyetten) veya onu unuttururuz getiririz hayýrlý olaný, daha hayýrlýsýný ondan veya onun mislini bilmiyor musun muhakkak ki Allah herþeye kaadir olan, gücü yeten

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, âyetleri neshedebileceði, kaldýrabileceði gibi yerine yeni âyetler de koyabilir. Kur’ân-ý Kerim’in 23 yýllýk sürecinde bu olmuþtur. Allahû Tealâ sahâbe için önce “içkiliyken namaza durmayýn” emrini vermiþken namazda bozukluklar olunca “size tahammür etmiþ, içkiler haram kýlýndý” (alkollü içkiler haram kýlýndý) emri gelmiþtir. Böylece Allahû Tealâ, bir âyeti kaldýrmýþ yerine ondan daha hayýrlýsýný getirmiþtir. Muhakkak ki içki içmemek, içmekten hayýrlýdýr.

233

233


ℜψετ − 107

Σαψφα − 18

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

⎢← ″∗↔ ↵! ↔: ← !↔ξ×Ω⊕Κ7! ↑τ″ς↑8 ↑ψ↔7 ↔ψ™ς7! ⊕ ↔! ″ϖ↔ς″Θ↔# ″ϖ↔7 ↔! ↓η[∝Μ↔9 ÷↔: ↓±|←7↔: ″ω←8 ←ψ™ς7! ← :↑( ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔7 _↔8 ↔: E lem ta’lem ennellâhe lehu mulkus semâvâti vel ard(ardý), ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).

Βιλμεζ μισινιζ? Μυηακκακ κι γ⎞κλεριν ϖε ψεριν μ⎫λκ⎫ Αλλαη’⎬νδ⎬ρ, Ο’νυνδυρ. ςε σιζιν ι⎜ιν Αλλαη’ταν βα⎭κα δοστ ϖε ψαρδ⎬μχ⎬ δα ψοκτυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

234

-

e lem ta’lem enne allâhe lehu mulku es semâvâti ve el ardý ve mâ lekum min dûni allâhi min veliyyin ve lâ nasîrin

: : : : : : : : : : : : : :

mi bilmiyorsun olduðunu Allah ona ait, onun mülk semalar, gökler ve arz, yeryüzü ve yoktur, deðildir sizin için, size den baþka Allah bir dost (dostlardan) ve bir yardýmcý yoktur

234


ℜψετ − 107

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Önce sadece Allah vardý. Allah’tan baþka hiçbir þey yoktu. Sonra yaratmayý diledi. Ve kâinatý yarattý. Bütün gökler, bütün yerler, Allah’ýn yarattýðý herþey; O’nundur. Birçok insan böyle olduðunu düþünmez, aklýna bile getirmez. Ama aslýnda bütün insanlar O’nundur. Bazý insanlar kendilerini; ruhlarýyla, vechleriyle, nefsleriyle, iradeleriyle Allah’a teslim ederler. Onlar idrakine varmýþlardýr ki; Allah için yaratýlmýþlardýr. Ýnsan, Allah’ýn en çok deðer verdiði mahlûkudur. Bütün kâinatý, insandan baþka yarattýðý canlý ve cansýz herþeyi insan için yaratmýþtýr. Ýnsaný da Kendisi için yaratmýþtýr. Yegâne Dost, problemlere çözüm getirecek olan Yegâne Kaynak, Yegâne Çözümcü Allah’týr. Þu anda dünyada ne kadar millet varsa, hepsinin içinde devrin imamlýðýna vekâlet eden resûl de dahil olmak üzere, hiçbirisi problemlere çözüm getiremez. Ama problemlerin Allah’a ulaþtýrýlmasýnda, ikincil ve Allah’ýn sevdiði olarak devreye girer. Bütün resûller, Allah’a ulaþmakla ve ulaþtýrmakla görevlidirler. Sadece Allah’tan emir alýrlar ve emri mutlaka yerine getirirler. Allah’ýn resûlüne Allah yolu gösterir; yapmasý gerekeni söyler. Resûl, bir aracýdýr, yardýmcýdýr; meseleleri çözen sadece ve sadece Allah’týr. Sadece Allah, En Büyük Dost’tur, En Büyük Yardýmcý’dýr. Baþka bütün insanlar dost olabilirler. Ama meselelerin çözüme gitmesinde Allah son sözü söyler. Çözüm, O’na aittir.

235

235


ℜψετ − 108

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

↔υ←∴↑, _↔Ω↔6 ″ϖ↑Υ↔7Ψ↑,↔∗ ∼Ψ↑ς↔ ″Κ↔# ″ ↔! ↔ :↑Γ<∝Ι↑# ″ ↔! ≅↔Ω<∝ ↵≅←∀ ↔η″Σ↑Υ″7! ← ⊕Γ↔Α↔Β↔< ″ω↔8 ↔: ⎢↑υ″Α↔5 ″ω←8 |×,Ψ↑8 ←υ[∝Α⊕Κ7! ↔ ≥!↔Ψ↔, ⊕υ↔/ ″←φ↔Τ↔4 Em turîdûne en tes’elû resûlekum kemâ suile mûsâ min kabl(kablu), ve men yetebeddelil kufra bil îmâni fe kad dalle sevâes sebîl(sebîli).

Ψοκσα σιζ δε, δαηα ⎞νχεδεν Μυσα’ψα σορυλδυðυ γιβι, ρεσ⎦λ⎫ν⎫ζ⎫ (ονδαν ⎭⎫πηεψε δ⎫⎭ερεκ) σοργυψα ⎜εκμεκ μι ιστιψορσυνυζ? Κιμ ⎩μ®ν⎬ κ⎫φ⎫ρ ιλε δεðι⎭τιριρσε ανδολσυν κι; δοðρυ ψολδαν σαπμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

236

-

em turîdûne en tes’elû resûle-kum kemâ suile mûsâ min kablu ve men yetebeddeli el kufra bi el îmâni

: : : : : : : : : : : :

veya, yoksa istiyorsunuz sorguya çekmek, sual etmek sizin resûlünüz gibi soruldu Musa daha önceden, daha önce ve kim deðiþtirir küfür îmân ile

236


ℜψετ − 108

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

13 14 15 16 17

-

fe kad dalle sevâe es sebîli

: : : : :

artýk, böylece, bu sebeple olmuþtur saptý müsavi, eþit, düzgün, doðru yol

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Resûl’e tâbî olduktan sonra þüpheye düþen, mutlaka küfre dönmüþtür. Bu âyet, son derece kesin bir biçimde bunu söylemektedir. Baþlangýçta bütün insanlar fýsktadýr. Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için, ayný zamanda kalplerinde küfür olduðu cihetle kâfir hükmündedirler. Önce Allah’a ulaþmayý diler sonra da mürþidlerine tâbî olurlarsa Allahû Tealâ kalplerinin içine önce îmâný sokar sonra da yazar ve böylece îmâný artan mü’min olurlar. Ruhlarýný Allah’a ulaþtýrarak hidayete erdikten sonra irþad makamýndan þüphe edenler ise fýska düþerler. Bunlar zikirlerini ihmal ederler. Zikir sayýsý giderek düþer. Kalplerindeki þüpheyi daha düþündükleri anda Allah göreceði, iþiteceði ve bileceði için derhal iþlemini yapar. Kiþinin baþýnýn üzerinden devrin imamýnýn ruhunu çeker. Kiþinin kendi ruhunu fizik vücuduna iade eder. Kalbindeki îmân kelimesini alýr. Kiþi bir kere daha hidayete erer ve sonra tekrar fýska düþerse ayný iþlemler yapýlýr. Kalbine küfür kelimesi tabedilir. Ve bir daha bu sonuç deðiþmez. Kiþi ebediyyen kâfir olarak, fýskta kalýr. 3/AL-Ý ÝMRAN-82: Fe men tevellâ ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn(fâsikûne). Artýk bundan sonra (Allah 81. âyetteki Resûl’den bahsettikten sonra), kim yüz çevirirse (nebîlerden sonra gelecek olan bu Resûl’ü inkâr ederse); iþte onlar, onlar FASIK’lardýr.

237

237


ℜψετ − 109

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔9:∩(↑Ι↔< ″ξ↔7 ← ≅↔Β←Υ″7! ←υ″;↔! ″ω←8 °η[∝Χ↔6 ⊕ ↔: ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ϖ←Ζ←Κ↑Σ″9↔! ←φ″Ξ←2 ″ω←8 !→φ↔Κ↔& ⎣!→ ≅↔±Σ↑6 ″ϖ↑Υ←9≅↔Ω<∝! |×±Β&÷ ∼ΨΕ↔Σ″.!↔: ∼ΨΣ″2≅↔4 ⎣∩σ↔Ε″7! ↑ϖ↑Ζ↔7 ↔ω⊕[↔Α↔# _↔8 °η<∝Γ↔5 ↓∂″|↔−←±υ6 |×ς↔2 ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ⎢∝ ←Ι″8↔≅←∀ ↑ψ™ς7! ↔|←#⊂≅↔< Vedde kesîrun min ehlil kitâbi lev yeruddûnekum min ba’di îmânikum kuffârâ(kuffâran), haseden min indi enfusihim min ba’di mâ tebeyyene lehumul hakk(hakku), fa’fû vasfehû hattâ ye’tiyallâhu bi emrih(emrihî), innallâhe alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

Εηλι κιταπταν ⎜οðυ, ηακ κενδιλερινε απα⎜⎬κ βεψαν εδιλδικτεν (βελλι ολδυκταν) σονρα νεφσλερινιν ι⎜ινδεκι ηασεττεν δολαψ⎬, σιζιν ⎩μ®ν⎬ν⎬ζδαν σονρα κ®φιρ ολμαν⎬ζ⎬ (φ⎬σκα δ⎫⎭μενιζι) αρζυ εδερλερ. Τα κι; Αλλαη’⎬ν (βυ ηυσυστακι) εμρι γελινχεψε καδαρ βαð⎬⎭λαψ⎬π, ηο⎭γ⎞ρ⎫ν. Ηι⎜ ⎭⎫πηεσιζ Αλλαη, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ. 1 2 3 4

238

-

vedde kesîrun min ehli el kitâbi lev yeruddûne-kum

: : : :

sevdi, diledi, istedi, arzu etti çok, çoðu kitap ehlinden, kitap sahiplerinden keþke sizi döndürseler, döndürebilseler

238


ℜψετ − 109

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

min ba’di îmâni-kum kuffâran haseden min indi enfusi-him min ba’di mâ tebeyyene lehum el hakku fa’fû (fe a’fû) ve asfehû hattâ ye’tiye allâhu bi emri-hî inne allâhe alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sonradan, sonra sizin îmânýnýz küfür haset, çekememezlik yanýndan onlarýn nefsleri sonradan, daha sonradan þey beyan oldu, açýklandý onlar için, onlara hak, gerçek o zaman affedin ve hoþgörün gelinceye kadar Allah onun emri muhakkak Allah herþeye kaadir, gücü yeten

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hristiyanlarýn ve yahudilerin içinde küçük bir grup, Allah’a ulaþmayý dileyerek mürþidlerine tâbî olanlar, namaz kýlanlar, oruç tutanlar, zekât verenlerdir. Kendi peygamberlerinin yaþadýðý devirden gelen Ýslâm’a ait olan bütün adetleri, Allah’a teslim olma konusundaki herþeyi yerine getirenlerdir. Onlarýn çoðu, manastýrlarda yaþar, secde eder ve tek Allah’a inanýrlar. Kurtuluþa ulaþmýþlardýr. Ýslâm’ýn içinde yaþayan küçük grupla birlikte onlar, dünya sulhunun (yakýn gelecekteki) mimarlarý olacaklardýr. Allah’a teslim olmak, bütün dînlerin müþterek temelini teþkil eder. Ýslâm kelimesi, Allah’a teslim olmak mânâsýna gelir. Dîn, Allah’a ruhun, vechin, nefsin ve iradenin tesliminden ibarettir. Allah’ýn bütün dostlarýnýn çevrelerinde, hem gerçekten Allah’a ulaþmayý dileyen mü’minler hem de fýsk içinde olan münafýklar her zaman varolmuþlardýr: Ehli kitaptan çoðu ise sahâbeyi îmânlarýndan sonra küfre düþürmeye çalýþýyorlardý. Allah onlarý Allah’ýn emri gelinceye kadar sahâbenin hoþgörmesini emrediyor.

239

239


ℜψετ − 110

Σαψφα − 18

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

_↔8 ↔: ⎢↔ ξ×6⊕ϑ7! ∼Ψ↑#×∼ ↔ ↔ ξ×ς⊕Μ7! ∼Ψ↑Ω[∝5↔! ↔: ⎢←ψ™ς7! ↔φ″Ξ←2 ↑ :↑Γ←Δ↔# ↓η″[↔∋ ″ω←8 ″ϖ↑Υ←Κ↑Σ″9↔ ≠ ∼Ψ↑8←±Γ↔Τ↑# °η[∝Μ↔∀ ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔# _↔Ω←∀ ↔ψ™ς7! ⊕ ←! Ve ekîmus salâte ve âtûz zekât(zekâte), ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâh(indallâhi) innallâhe bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

Ναμαζ⎬ (γερεðι ⎫ζερε) κ⎬λ⎬ν, ζεκ®τ⎬ ϖεριν. Νεφσλερινιζ ι⎜ιν ηαψ⎬ρ ολαρακ τακδιμ εττιðινιζ (συνδυðυνυζ) ⎭εψ (νε ισε) Αλλαη’⎬ν ινδινδε ονυ βυλυρσυνυζ. Μυηακκακ κι Αλλαη, αμελλερινιζι γ⎞ρ⎫χ⎫δ⎫ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

240

-

ve ekîmu es salâte ve âtû ez zekâte ve mâ tukaddimû li enfusi-kum min hayrin tecidû-hu inde allâhi inne

: : : : : : : : : :

ve gereði üzere yerine getirin, kýlýn namaz ve verin zekât ve takdim ettiðiniz, sunduðunuz þey nefsleriniz için, kendiniz için hayýrdan onu bulursunuz Allah’ýn katý muhakkak ki

240


ℜψετ − 110

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

11 12 13 14

-

allâhe bi mâ ta’melûne basîrun

: : : :

Allah þeyi yapýyorsunuz en iyi gören

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, herþeyi iþitir, bilir ve görür. Hayatýn her sahnesi kiramen kâtibin melekleri tarafýndan üç boyutlu olarak, hologram usulü filme çekilir. Hayat filmine her saniye rakamlar yazýlýr. Sol taraftaki kiramen kâtibin melekleri günahlarý, negatif dereceleri kaydederler. Sað taraftaki kiramen kâtibin melekleri pozitif dereceleri dikkate alýrlar. Rakamlar kümülâtiftir. Her an, önceki rakamlara ilâveler yapýlýr. Kazanýlan ya da kaybedilen dereceler görülür. Þerr, derecat kaybettiren; hayýr, derecat kazandýran amellerdir. Kýyâmet günü sur’a birinci üfürülüþünde ölen herkes mezarlarýndan çýkarak, Mahþer Meydaný’na gidecektir. Orada sur’a ikinci defa üfürülecektir. Herkes bir defa daha ölecektir. Ve Allahû Tealâ herkesi cennet ve cehennem hayatý için enerji beden olarak yepyeni bir yaratýþla yeniden yaratacaktýr. Nefsler, berzah âleminden gelerek fizik vücutlarýn içine girecekler ve Ýndi Ýlâhi’ye yükseleceklerdir. Ýndi Ýlâhi ile Mahþer Meydaný birbirlerinden uzak deðildir. Herkes kendine ait hayat filminin gösterileceði noktaya otomatik olarak ulaþacak ve doðumundan itibaren hayat filmini görecektir. Kiramen kâtibin melekleri tarafýndan kronolojik sýraya göre tamamlanan hayat filmleri, kendilerine sevaplarý çok olanlarýn saðdan, günahlarý çok olanlarýn soldan verilir. Sevaplar kazanýlan dereceleri yani bu âyetteki hayýrlarý gösterir. Kitabý sað taraftan verilenlerin gidecekleri yer, mutlak olarak cennettir; ebediyyen kalmak üzere. Kitabý sol taraftan verilenlerin gidecekleri yer, cehennemdir; ebediyyen kalmak üzere.

241

241


ℜψετ − 111

Σαψφα − 18

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

∼→(Ψ↑; ↔ ≅↔6 ″ω↔8® ←! ↔}⊕Ξ↔Δ″7! ↔υ↑∋″Γ↔< ″ω↔7 ∼Ψ↑7≅↔5 ↔: ∼Ψ↑#≅↔; ″υ↑5 ⎢″ϖ↑Ζ∩[←9≅↔8↔! ↔τ″ς←# ⎢ ×∗≅↔Μ↔9 ″ ↔! 〉 ↔ω[∝5←(≅↔. ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ″ϖ↑Υ↔9≅↔;″Ι↑∀ Ve kâlû len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nasâr(nasârâ), tilke emâniyyuhum kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Δεδιλερ κι: “Χεννετε ψαηυδι ϖεψα ηριστιψαν ολαν κι⎭ινιν δ⎬⎭⎬νδα κιμσε γιρμεψεχεκτιρ.” Βυ ονλαρ⎬ν εμανιψψε (ζαν ϖε κυρυντυλαρ⎬να αιτ βιλγι)λεριδιρ. Δε κι: “Εðερ σιζ (ιδδιαν⎬ζδα) σαδ⎬κλαρ ισενιζ δελιλινιζι γετιριν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

242

-

ve kâlû len yedhule el cennete illâ men kâne hûden ev nasârâ tilke emâniyyu-hum

: : : : : : : : : : :

ve dediler asla giremez cennet ancak, sadece, den baþka kimse, kiþi oldu yahudi veya hristiyan bu onlarýn emaniyyesi, zan ve kuruntusu

242


ℜψετ − 111

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

12 13 14 15 16

-

kul hâtû burhâne-kum in kuntum sâdikîne

: : : : :

de, söyle getirin sizin delilinizi, kanýtýnýzý eðer siz iseniz sadýklar, doðrular

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, tek bir Allah; bütün peygamberler, Allah’ýn Peygamberleri’dir. Hz. Musa ve Hz. Ýsa’ya Allah neyi emretmiþse, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e de ayný þeriati emretmiþtir. Ve Allah bütün insanlardan sadece Allah’a teslim olmalarýný ister. 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr). Ýslâm dîninin içinde de Hz. Musa’nýn dîninin içinde de Hz. Ýsa’nýn dîninin içinde de insanlarýn bir kýsmý, kardeþlerini diðer dînlere düþman etmeye çalýþmaktadýr. Ve böylece þeytan, üç dînin mensuplarý arasýnda düþmanlýðý kýzýþtýrmaktadýr. Oysaki, yakýn gelecekteki sulh, bu toplumlarýn içindeki Allah’ýn dostlarýnýn gayretlerine baðlý olacaktýr. Ýslâm dîninin içinde de bugün dîn adamlarý emaniyye bilgilerin temsilcisi durumundadýrlar. Öðrendikleri emaniyye bilgilerle milyonlarca insana cehenneme gitme ilmini öðretmektedirler. Öðrettikleri dîn ilmi, kendileri de dahil olmak üzere, hiç kimseyi Allah’ýn cennetine ulaþtýracak özellikleri taþýmaz. Kur’ân-ý Kerim’i unutmuþlar ve asýrlardan beri zanlarýna tâbî olmuþlardýr. 14 asýr evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe tarafýndan Allah’in ilmi baþarýyla tatbik edilmiþ, hepsi de kurtuluþa ulaþmýþlardýr. Allah’a ulaþmayý dilemiþler, 7 safha 4 teslimde Ýslâm’ý yaþamýþlar ve hem cennet hem de dünya saadetinin sahibi olmuþlardýr.

243

243


ℜψετ − 112

Σαψφα − 18

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

≥↑ψ↔ς↔4 °ω←Κ″Ε↑8 ↔ξ↑; ↔: ←ψ™ς←7 ↑ψ↔Ζ″%↔: ↔ϖ↔ς″,↔! ″ω↔8 |×ς↔∀ ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ° ″Ψ↔∋ ÷ ↔: ⎨∝ψ←±∀∗ ÷ ↔φ″Ξ←2 ↑ ↑Ι″%↔! ↔ Ψ↑9↔ϑ″Ε↔< ″ϖ↑; ÷ ↔: Belâ men esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun fe lehû ecruhu inde rabbihî, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Ηαψ⎬ρ, (⎞ψλε δεðιλ), κιμ ϖεχηινι (φιζικ ϖ⎫χυδυνυ) Αλλαη’α τεσλιμ εδερσε ο, μυησινλερδεν (ολυρ). Αρτ⎬κ ονυν μ⎫κ®φατ⎬ Ραββινιν κατ⎬νδαδ⎬ρ. Ονλαρα (ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε) κορκυ ψοκτυρ ϖε ονλαρ μαηζυν δα ολμαψαχακλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

244

-

belâ men esleme veche-hu lillâhi (li allâhi) ve huve muhsinun fe lehu ecru-hu

: : : : : : : : : :

hayýr, bilâkis, öyle deðil kimse, kiþi teslim etti vechini, fizik vücudunu Allah’a ve o muhsin, ahsen olan artýk, o zaman onun onun karþýlýðý, ecri, ücreti, mükâfatý

244


ℜψετ − 112

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

11 12 13 14

-

inde rabbi-hi ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûne

: : : :

onun Rabbi katýnda, yanýnda ve korku yoktur onlara ve onlar mahzun olmazlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada Allahû Tealâ, muhsinlerden; fizik vücutlarýný Allah’a teslim edenlerden bahsetmektedir. Onlar mutlaka Allah’ýn cennetine ulaþacaklardýr, onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardýr. Allah’a yaþarken ruhunu teslim etmek Allah’tan gelen ruhun, Allah’a geri dönmesi ve Allah’ýn Zat’ýnda yok olmasýdýr. Fizik vücut ise hiçbir zaman Allah’a ulaþmaz. Allah’ýn Zat’ýnda yok olmaz. O, bu dünyanýn mahlûkudur. Öfkelendiði zaman öfkesini yutmayý baþaran ve Allah’ýn bütün güzelliklerini yerine getiren kiþi, fizik vücudunu teslim eden muhsin olan kiþidir. Sahâbenin hepsi fizik vücutlarýný Allah’a teslim etmiþlerdir: 3/AL-Ý ÝMRAN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean(menittebeani), ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg(belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi). Eðer seninle tartýþmaya kalkarlarsa, o zaman de ki: “Ben ve bana tâbî olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah’a teslim ettik.” O kitap verilenlere ve ÜMMÎ’lere de ki: “Siz de (fizik vücudunuzu Allah’a) teslim ettiniz mi?” Eðer teslim ettilerse o zaman (onlar) andolsun ki; hidayete ermiþlerdir. Eðer yüz çevirirlerse, o zaman sana düþen (görev) ancak tebliðdir. Allah kullarýný BASÎR’dir (görendir).

245

245


ℜψετ − 113

Σαψφα − 19

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

⎨↓∂″|↔− |×ς↔2 ×∗≅↔Μ⊕Ξ7! ←α↔Κ″[↔7 ↑ Ψ↑Ζ↔[″7! ←α↔7≅↔5 ↔: ↓∂″|↔− |×ς↔2 ↑ Ψ↑Ζ↔[″7! ←α↔Κ″[↔7

×∗≅↔Μ⊕Ξ7! ←α↔7≅↔5 ↔:

÷ ↔ω<∝Η⊕7! ↔ ≅↔5 ↔τ←7×Η↔6 ⎢↔ ≅↔Β←Υ″7! ↔ Ψ↑ς″Β↔< ″ϖ↑; ↔: ″ϖ↑Ζ↔Ξ″[↔∀ ↑ϖ↑Υ″Ε↔< ↑ψ™ς7≅↔4 ⎣″ϖ←Ζ←7″Ψ↔5 ↔υ″Χ≠8 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ↔ Ψ↑Σ←ς↔Β″Φ↔< ←ψ[∝4 ∼Ψ↑9≅↔6 ≅↔Ω[∝4 ←⊥↔Ω×[←Τ″7! ↔ ″Ψ↔< Ve kâletil yahûdu leysetin nasârâ alâ þey’(þey’in) ve kâletin nasârâ leysetil yahûdu alâ þey’in ve hum yetlûnel kitâb(kitâbe), kezâlike kâlellezine lâ ya’lemûne misle kavlihim, fallâhu yahkumu beynehum yevmel kýyâmeti fîmâ kânû fîhi yahtelifûn(yahtelifûne).

Ψαηυδιλερ δεδι κι: “Ηριστιψανλαρ βιρ ⎭εψ (ηακ βιρ δ⎩ν) ⎫ζερε δεðιλδιρ.” Ηριστιψανλαρ δεδι κι: “Ψαηυδιλερ βιρ ⎭εψ (ηακ βιρ δ⎩ν) ⎫ζερε δεðιλδιρ.” Ηαλβυκι ονλαρ (ηερ ικι ταραφ δα) Κιταπ’⎬ οκυψορλαρ (τιλ®ϖετ εδιψορλαρ). Τ⎬πκ⎬ ονλαρ γιβι (βυ ηυσυστα) βιλγισι ολμαψανλαρ δα (τακλιτ ψολυνυ σε⎜ερεκ) ονλαρ⎬ν δεδικλερινε βενζερ (σ⎞ζλερ σ⎞ψλεδιλερ). Β⎞ψλεχε Αλλαη, ιητιλ®φ ι⎜ινδε ολδυκλαρ⎬ ο ⎭εψ ηακκ⎬νδα, κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫, ονλαρ⎬ν αραλαρ⎬νδα η⎫κμ⎫ν⎫ ϖερεχεκτιρ. 246

246


ℜψετ − 113

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

247

-

ve kâleti el yahûdu leyseti en nasârâ alâ þey’in ve kâleti en nasârâ leyseti el yahûdu alâ þey’in ve hum yetlûne el kitâbe kezâlike kâle ellezine lâ ya’lemûne misle kavli-him fe allâhu yahkumu beyne-hum yevme el kýyâmeti fî mâ kânû fî hi yahtelifûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve dedi yahudiler deðil hristiyanlar üzerine bir þey ve dedi hristiyanlar deðil yahudiler üzerine bir þey ve onlar okuyorlar kitap bunun gibi dedi onlar bilmiyorlar benzer, gibi onlarýn sözleri o zaman, böylece Allah hükmedecek, hüküm verecek onlarýn aralarý kýyâmet günü o þey hakkýnda oldular, idiler onun hakkýnda ihtilâf ediyorlar, ayrýlýða düþüyorlar

247


ℜψετ − 113

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Deðiþikliðe uðramayan Tek Kitap, Kur’ân-ý Kerim’dir. Bir peygamberin yaþadýðý devrede evvelâ kimse ona inanmamýþtýr. Sonra insanlarýn pek azý inanarak onunla beraber olmuþlardýr. Ve hepsi mutlaka kurtulmuþlardýr. çünkü onlar, ruhlarýný, vechlerini, nefslerini, iradelerini Allah’a teslim etmiþlerdir. Daha sonra iblis devreye kitaplarý koymuþtur. yüzyýllar boyu her nesil kendinden evvelki kitaplarý doðru kabul etmiþ, kendilerinden de bir þeyler ilâve ederek yeni kitaplar yazmýþlardýr. Ýþte bu kitaplardaki þeyler adým adým insanlarý, Allah’ýn mukaddes kitaplarýndan ayýrmýþtýr. Bir süre sonra da insanlar, dînin aslî unsuru olan teslim olmayý unutmuþlardýr. Müslümanlar da hristiyanlar da yahudiler de adým adým muhtevadan uzaklaþmýþlardýr. geçen zaman içerisinde þeytan, insanlara Allah’ýn hakikatlerini unutturmaya çalýþmýþ ve baþarmýþtýr. Eðer baþaramasaydý bugün üç dînden deðil sadece bir tek dînden bahsedilecekti: Allah’a teslim dîni... Ýkinci bir dîn hiç mevcut olmamýþtýr. Ama buna raðmen 3 dîn varmýþ gibi ayrý dînlerin mensuplarý olduklarýný sanan insanlar hep anlaþmazlýk içinde yaþamaktadýrlar.

248

248


ℜψετ − 114

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

↔η↔6″Η↑< ″ ↔! ←ψ™ς7! ↔φ←%≅↔Κ↔8 ↔π↔Ξ↔8 ″ω⊕Ω←8 ↑ϖ↔ς″1↔! ″ω↔8 ↔: ↔ ≅↔6 _↔8 ↔τ←∴×≥7ÿ:↑! ⎢≥_↔Ζ←∀!↔Ι↔∋ |∝4 |×Θ↔, ↔: ↑ψ↑Ω″,! _↔Ζ[∝4 _↔[″9∩Γ7! |←4 ″ϖ↑Ζ↔7 ⎢ ↔ω[∝Σ←=≥≅↔∋ ® ←!≥ _↔;Ψ↑ς↑∋″Γ↔< ″ ↔! ″ϖ↑Ζ↔7 °ϖ[∝Π↔2 ° !↔Η↔2 ← ↔Ι←∋× ↵! |←4 ″ϖ↑Ζ↔7 ↔: ° ″ϑ←∋ Ve men azlemu mimmen menea mesâcidallâhi en yuzkere fîhesmuhu ve seâ fî harâbihâ ulâike mâ kâne lehum en yedhulûhâ illâ hâifîn(hâifîne) lehum fîd dunyâ hýzyun ve lehum fîl âhireti azâbun azîm(azîmun).

Αλλαη’⎬ν μεσχιδλερινδε Ο’νυν αδ⎬ν⎬ν ζικρεδιλμεσινι μεν εδεν (ενγελλεψιπ ψασακλαψαν) ϖε ονλαρ⎬ν (μεσχιδλεριν) ηαραπ ολμασ⎬να ⎜αλ⎬⎭αν κιμσεδεν δαηα ζαλιμ κιμ ϖαρδ⎬ρ? Βυνλαρ ι⎜ιν μεσχιδλερε γιρμεκ ψοκτυρ. Ανχακ (ενδι⎭ε ϖε) κορκυ ι⎜ινδε (οραψα ο μεσχιδλερε γιρεβιλιρλερ). Ονλαρ ι⎜ιν δ⎫νψαδα ρεζιλλικ, αηιρεττε δε αζ⎩μ αζαπ (αζαβ⎬ν εν β⎫ψ⎫ð⎫) ϖαρδ⎬ρ.

249

249


ℜψετ − 114

Σαψφα − 19

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

ve men azlemu mimmen (min men) menea mesâcide allâhi en yuzkere fî hâ ismu-hu ve seâ fî harâbi-hâ ulâike mâ kâne lehum en yedhulû-hâ illâ hâifîne lehum fî eddunyâ hýzyun ve lehum fî el âhireti azâbun azîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve bir kimse, kiþi daha zalim ondan men etti, engelledi mescidler Allah zikredilmek orada onun ismi ve gayret etti, çalýþtý onun harap olmasý için iþte onlar olmadý onlar için oraya girmeleri ancak, hariç, den baþka korkanlar, korku içinde olanlar onlar için vardýr dünyada rezillik ve onlar için vardýr ahirette azap azîm, büyük

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn düþmanlarý her zaman Allah’ý zikretmeyi ve ibadetleri engellemeye çalýþmýþlardýr. Onlar mescidlere girmezler. Cuma namazlarýna dahi katýlmazlar. Âyette Allah’ýn indinde cezalarýnýn büyük olacaðý ifade edilmektedir.

250

250


ℜψετ − 115

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

∼Ψ∩7↔Ψ↑# _↔Ω↔Ξ″<↔≅↔4 ↑ ←Ι″Ρ↔Ω″7! ↔: ↑ ←Ι″Λ↔Ω″7! ←ψ™ς←7 ↔: °ϖ[∝ς↔2 °π←,!↔: ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ⎢←ψ™ς7! ↑ψ″%↔: ⊕ϖ↔Χ↔4 Ve lillâhil meþriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh(vechullâhi) innallâhe vâsiun alîm(alîmun).

Δοðυ δα Αλλαη’⎬νδ⎬ρ βατ⎬ δα (δοðυ δα βατ⎬ δα Αλλαη ι⎜ινδιρ). Αρτ⎬κ ηανγι ταραφα δ⎞νερσενιζ δ⎞ν⎫ν, Αλλαη’⎬ν ςεχηι (Ζατ’⎬) οραδαδ⎬ρ. ∩⎫νκ⎫ Αλλαη, ηερ⎭εψι κυ⎭αταν (ϖ®σιυν αλ⎩μ)διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve li allâhi el meþriku ve el magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechu allâhi inne allâhe vâsiun alîmun

: : : : : : : : : : : : :

ve Allah içindir, Allah’ýndýr þark, doðu ve garb, batý artýk hangi, herhangi, taraf dönersiniz o zaman, artýk orada Allah’ýn Zat’ý muhakkak ki Allah vasi olan, kuþatan hakkýyla bilen, en iyi bilen

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zaman nasýl baþlamýþtýr? Allahû Tealâ kâinat kadar aðýr, göklerin ve yerlerin içinde bulunduðu bir tek noktayý patlatmýþtýr. Bütün partiküller kendi gezegenlerini vücuda getirmek üzere sonsuz hýzla hedeflerine doðru yola çýkmýþlardýr. Bir noktadan ayrýlan partiküllerin hýzý, geçmiþten geleceðe doðru zamaný baþlatmýþtýr. Devamlý büyüyen bir kâinatla zaman, geçmiþten geleceðe doðru devam etmektedir.

251

251


ℜψετ − 115

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

Allahû Tealâ’nýn partiküllere verdiði kinetik enerji bir gün bitecek, zaman duracak ve kýyâmet kopacaktýr. Sur’a birinci üfürülmesi ile zaman duracak ve gravitasyon baþlayacaktýr. Büyük kütleler küçük kütleleri kendilerine çekecektir. Böylece kâinat küçülmeye baþlayacaktýr. Bu noktadan itibaren zaman geriye doðru gidecektir. Allahû Tealâ nasýl oluyor da ayný anda kâinatýn heryerinde olabiliyor? Yüzünüzü nereye dönerseniz dönün Allah oradadýr. Çünkü Allah zamandan da mekândan da münezzehtir. Allahû Tealâ’yý görenler bilirler ki ne zaman baksalar Allah Ýndi Ýlâhi’nin son noktasýnda Yokluk’ta, boþlukta, hep ayný yerdedir. Ama O, ayný anda kâinatýn heryerindedir. Sýfýr zaman aralýðýnda heryere gitme ve gelme yetkisinin sahibi olduðu için Allah dilediði her noktada zamaný hiç kullanmaksýzýn, vardýr. Tek Yaratýcý O’dur ve yalnýz Yaratýcý’ya ait olan bu vasfýn sahibidir. Zamaný sýfýrlayabilen sonsuz hýzýn sahibidir. Sýfýr zaman aralýðýnda kâinatýn heryerinde olabilme yetkisinin sahibidir. Allah’ýn ilmi herþeyi kapsar. Allahû Tealâ ilmiyle herþeyi kuþatmýþtýr: 40/MU’MÝN-7: Ellezîne yahmilûnel arþa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle þey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kýhim azâbel cahîm(cahîmi). Arþý tutan melekler ve onun etrafýndaki kiþi (huzur namazýnýn imamý), Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve ona îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah’tan) maðfiret dilerler. “Rabbimiz, Sen herþeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuþattýn. Böylece (mürþidin önünde) tövbe edenleri ve senin yoluna (Sýratý Mustakîm’e) tâbî olanlarý maðfiret et (günahlarýný sevaba çevir). Ve onlarý cehennem azabýndan koru!” 3 asýl 3 de karþýt âlem olmak üzere Allah 6 yevmde (günde) 6 âlem yaratmýþtýr. Sonra da arþa istiva etmiþtir. Allah kâinatý Kendi þeklinde yaratmýþtýr. 6 âlemi Allah’ýn ilmiyle ve rahmetiyle kuþatmasý (kaplamasý) sebebiyle bu sayý 7’ye yükselmiþtir. 7 âlemin hepsi birlikte yoklukta sadece bir tek hacmi kaplar. Allah’a en çok benzeyen mahlûk insan olduðu için kâinat insan vücudu þeklinde yaratýlmýþtýr.

252

252


ℜψετ − 116

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

↑ψ↔7 ″υ↔∀ ⎢↑ψ↔9≅↔Ε″Α↑, ∼→Γ↔7↔: ↑ψ™ς7! ↔γ↔Φ⊕#! ∼Ψ↑7≅↔5 ↔: ↔ Ψ↑Β←9≅↔5 ↑ψ↔7 ⊇υ↑6 ⎢← ″∗↔ ↵! ↔: ← !↔ξ×Ω⊕Κ7! |←4 _↔8 Ve kâlûttehazellâhu veleden, subhâneh(subhânehu), bel lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardý), kullun lehu kânitûn(kânitûne).

“Αλλαη ⎜οχυκ εδινδι.” δεδιλερ. (Ηα⎭α!) Ο, (βυνδαν) μ⎫νεζζεητιρ (βερ⎩διρ). Ηαψ⎬ρ, γ⎞κλερδε ϖε ψερδε νε ϖαρσα (ηεπσι) Ο’νυνδυρ (Ο’νυν ι⎜ινδιρ). Ηεπσι δε Ο’να βοψυν εðμι⎭ (εμρινε αμαδε βιρ ϖαζιψεττε)διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

253

-

ve kâlû ittehaze allâhu veleden subhâne-hu bel lehu mâ fî es semâvâti ve el ardý kullun lehu kânitûne

: : : : : : : : : : : :

ve dediler edindi Allah çocuk o sübhandýr, münezzehtir hayýr, bilâkis onun içindir, onundur semalardaki, göklerdeki þeyler ve arz, yeryüzü, yer hepsi ona kanitun olanlar, saygý ile huzurda bulunanlar, boyun eðenler

253


ℜψετ − 116

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, çocuk edinmekten münezzehtir, Allah’ýn çocuðu olmaz. Allahû Tealâ, Hz. Meryem’i çocuk sahibi kýldýðýný bildirme yapma görevini Cebrail (A.S)’a verir. Cebrail (A.S), Hz. Meryem’le konuþur ve Allah’ýn özel bir ihsanýyla Allah onu çocuk sahibi kýlar. Hz. Meryem’in hiçbir erkekle münasebeti asla olmamýþtýr. Cebrail (A.S) teblið ettiði an olay bitmiþtir. Hz. Ýsa dünya üzerinde babasý olmayan bir çocuktur. Ama hiçbir zaman “O’nun babasý Allah’týr” denilemez. Allah insan deðildir. “Hz. Ýsa, Allah’ýn oðludur” diyerek, Allah’ý bir insan olarak düþünmek doðru deðildir. Allahû Tealâ bunu kabul etmez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah’ýndýr. Hepsi Allah’a boyun eðmiþtir. Hepsi Allah’a tâbî olmuþtur ve Allah ile birlik olmuþtur. Kanitun olmak “Allah’a boyun eðmek, emrine itaat etmek, O’na tâbî olmak” anlamýna geliyorsa da insandaki Allah’ýn üfürdüðü ruhun Allah’a ulaþmasýyla, O’na teslim olmasýdýr. Namaz ya da zikir boyunca hafif bir sallantýyla birþeyler ayaklardan baþlar dizlere ve vücuda doðru yükselerek, baþýn üzerinden adým adým insaný terkeder ve Allah’a ulaþýr. Böylece bütün insanlardan O’na ulaþan Allah’ýn ruhu O’nda olduktan sonra tekrar insana geri döner. Ýþte bu müessese, kanitun olma müessesesidir.

254

254


ℜψετ − 117

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

|⊆Ν↔5 ∼↔)←! ↔: ⎢← ″∗↔ ↵! ↔: ← !↔ξ×Ω⊕Κ7! ↑π<∝Γ↔∀ ↑ Ψ↑Υ↔[↔4 ″ω↑6 ↑ψ↔7 ↑ Ψ↑Τ↔< _↔Ω⊕9←≅↔4 ∼→Ι″8↔! Bedîus semâvâti vel ard(ardý), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn(yekûnu).

Γ⎞κλερι ϖε ψερι, ε⎭σιζ, ⎞ρνεκσιζ (ιλ®ηι βιρ ταρζδα ιλκ ολαρακ) ψαρατανδ⎬ρ. Ο εμιρ ολαρακ βιρ ⎭εψι καζα ετμεκ (ιραδε ετμεκ, ιφα ετμεκ) ιστεδιðι ζαμαν ο ⎭εψε μυηακκακ κι (σαδεχε) “Ολ!” δερ. Ο δα ηεμεν ολυϖεριρ. 1 - bedîu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

255

-

es semâvâti ve el ardý ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûnu

: : : : : : : : : : : : :

eþsiz, örneksiz herþeyin ilkini yaratan, yaratýcý semalar, gökler ve arz, yeryüzü ve o zaman, olduðu zaman oldu emir, iþ o zaman sadece söyler ona ol o zaman, böylece olur

255


ℜψετ − 117

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ Yegâne Yaratýcý’dýr. Allah’tan baþka bir Yaratýcý yoktur ve hiçbir zaman olmamýþtýr, olmasý da mümkün deðildir. Allah’ýn hiçbir yaratýðý; cinler, insanlar, þeytan yaratýcý olamaz. Bir sineði, bir mikrobu hiçbir yaratýk yaratamaz. Böyle bir yetkiye sahip deðildir. Yaratmak Allah’a mahsustur. Allahû Tealâ yaratmak istediði zaman sadece “Ol” der. Ve o standartlarý hemen vücuda getirir. Kur’ân-ý Kerim’de bahsedilen üç irade vardýr: Ýlâhi Ýrade, Allah’ýn iradesi. Küllî irade, Allah’ýn sünnetullahý, kâinatý her zerresiyle kontrol eden kompüter sistemi. Cüz’i irade, insanlarýn, cinlerin ve hayvanlarýn iradesi. Allahû Tealâ cüz’i iradeye hiçbir þekilde katýlmaz. Ýnsanlarý yapmak istedikleri herþeyde cezasýna katlanmak þartýyla hür býrakýr. Ama ne zaman bir insan yaptýðýyla bir baþkasýna zarar verirse onu ikaz eder. Allahû Tealâ iradesini ortaya koyar, emirlerini ve yasaklarýný bildirir. Buna uyup uymamayý insanýn iradesine býrakmýþtýr. Emirleri yapýp, yasaklarý yapmamak dünyada ve cennette insaný mutlu eder. Emirleri yapmamak, yasaklarý yapmak insaný mutsuz eder, þeytanýn kölesi yapar. Kýyâmetten sonra da sonsuza kadar cehennemi hazýrlar.

256

256


ℜψετ − 118

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

_≥↔Ξ[∝#≅∧↔# ″ ↔! ↑ψ™ς7! _↔Ξ↑Ω←±ς↔Υ↑< ÷ ″Ψ↔7 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ÷ ↔ω<∝Η⊕7! ↔ ≅↔5 ↔: ⎢″ϖ←Ζ←7″Ψ↔5 ↔υ″Χ←8 ″ϖ←Ζ←ς″Α↔5 ″ω←8 ↔ω<∝Η⊕7! ↔ ≅↔5 ↔τ←7×Η↔6 ⎢°}↔<×∼ ↔ Ψ↑Ξ←5Ψ↑< ↓ ″Ψ↔Τ←7 ← ≅↔<× ↵! _⊕Ξ⊕[↔∀ ″φ↔5 ⎢″ϖ↑Ζ↑∀Ψ↑ς↑5 ″α↔Ζ↔∀≅↔Λ↔# Ve kâlellezîne lâ ya’lemûne lev lâ yukellimunâllâhu ev te’tînâ âyeh(âyetun), kezâlike kâlellezîne min kablihim misle kavlihim, teþâbehet kulûbuhum, kad beyyennal âyâti li kavmin yûkýnûn(yûkýnûne).

(Γερ⎜εðι) βιλμεψενλερ δεδιλερ κι: “Αλλαη βιζιμλε κονυ⎭σα ψα.” ϖεψα “Βιζε δε βιρ ®ψετ γελσε ψα.” Βυνλαρ γιβι βυνδαν ⎞νχεκιλερ δε ονλαρ⎬ν δεδικλερινε βενζερ (σ⎞ζλερ) σ⎞ψλεδι. Ονλαρ⎬ν καλπλερι (δε νε καδαρ) βιρβιρινε βενζερ. ℜψετλεριμιζι ψακ⎩νε υλα⎭αν (⎫στ σεϖιψεδε ηακικατι βιλιπ ⎭⎫πηεδεν κυρτυ− λαν) βιρ καϖιμ (τοπλυλυκ) ι⎜ιν βεψαν ετμι⎭ιζδιρ (α⎜⎬κλαμ⎬⎭⎬ζδ⎬ρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

257

-

ve kâle ellezîne lâ ya’lemûne lev lâ yukellimu-nâ allâhu ev te’tî-nâ âyetun kezâlike kâle

: : : : : : : : : : :

ve dedi o kimseler, onlar bilmiyorlar olsa, olmaz mýydý, olsaydý ya bizimle konuþur Allah veya bize gelir bir âyet, delil, mucize iþte böyle, bunun gibi dedi

257


ℜψετ − 118

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

ellezîne min kabli-him misle kavli-him teþâbehet kulûbu-hum kad beyyennâ el âyâti li kavmin

22 - yûkýnûne

: : : : : : : : : : :

o kimseler, onlar onlardan önce gibi, misal, örnek, benzer onlarýn sözleri benzedi onlarýn kalpleri oldu beyan ettik, biz açýkladýk âyetler bir kavim için, bir kavme, bir topluluða kesin olarak görenler ve bilenler, yakîn hasýl edenler (kalp gözüyle Allah’ýn gösterdiklerini görüp, kalp kulaðýyla Allah’ýn gösterdiði þeyler hakkýnda verdiði bilgiyi iþiten ve idrak eden ve bu bilginin hangi Kur’ân-ý Kerim âyetlerine dayandýðýný Allah’tan öðrenerek, seviyelerine göre sýrasýyla Ýlm’el yakîn, Ayn’el yakîn ve Hakk’ul yakîn sahibi olan kiþiler)

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân-ý Kerim’de Ýlm’el yakîn, Ayn’el yakîn ve Hakk’ul yakîn olmak üzere yakîn müessesesi 3 tanedir. Sadece ilimden hareketle birþeyler bilen insanlar, bu ilmi sonuna kadar götürürler, bu ilmin hudutlarý içerisindedirler. Ýnsanýn kalp gözü, kalp kulaðý açýlýr ve daimî zikrin, hikmetin, hayrýn sahibi olursa o zaman Ayn’el yakîn sahibi olur. Allah’ýn söylediklerini iþitir, gösterdiklerini görür, hangi âyete baksa 28 basamaktan hangisine ait olduðunu derhal tespit eder. Hükmün sahibidir. Ayn’el yakînin ilk kademesi ulûl’elbabtýr. Sadece 7 yer katýný (yerlerin melekûtu) ve zemin kattaki Devrin Ýmamý’nýn manevî dergâhýný kalp gözüyle görebilir. Ýkinci kademe (ihlâs makamýnýn sahibi muhlisler), göðün 7 katýný, 7. katýn 7 âlemini Sitret-ül Münteha’ya kadar görebilir (göklerin melekûtu). Kim iradesini de Allah’a teslim ederse o Hakk’ul yakîn’in sahibi olur. Hakk’ul yakîn, Ayn’el yakîn sahiplerinin görebildiklerinin daha ötesini ve Allah’ýn Zat’ýný görebilendir. Yakîn kademeleri içinde en yükseði muhakkak ki Hakk’ul yakîndir.

258

258


ℜψετ − 119

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

∼→Ι<∝Η↔9 ↔: ∼→Ι[∝Λ↔∀ ←±σ↔Ε″7≅←∀ ↔ ≅↔Ξ″ς↔,″∗↔! ≥_⊕9←! ←ϖ[∝Ε↔Δ″7! ← ≅↔Ε″.↔! ″ω↔2 ↑ υ↔ ″Κ↑# ÷ ↔: Ýnnâ erselnâke bil hakký beþîren ve nezîren, ve lâ tus’elu an ashâbil cahîm(cahîmi).

Ηι⎜ ⎭⎫πηεσιζ Βιζ σενι, ηακ ιλε μ⎫ϕδελεψιχι ϖε υψαρ⎬χ⎬ ολαρακ γ⎞νδερδικ. Ασηαβ⎬ χεη⎩μ (χεηεννεμλικλερ)δεν σανα συαλ ετμεψιζ (σεν χεηεννεμε γιδεχεκλερδεν σορυμλυ δεðιλσιν). 1 2 3 4 5 6 7

-

innâ erselnâ-ke bi el hakký beþîren ve nezîren ve lâ tus’elu an ashâbi el cahîmi

: : : : : : :

muhakkak ki biz, hiç þüphesiz biz seni gönderdik hak ile müjdeleyici olarak ve uyarýcý olarak ve sana sorulmaz cehennem ehlinden, cehennem halkýndan

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e diyor ki: “Teblið, senin görevin ama hesap, Bize aittir.” “Eðer senin davetine icabet etmezlerse senin görevin tebliðdir. Bizim görevimiz hesaptýr. Biz, seni onlarýn üzerine bekçi tayin etmedik.” Bütün nebîlerin, bütün resûllerin görevi tebliðdir. Tebliði alabilen alýr, alamayan alamaz. Ve sorumluluk, alamayana aittir.

259

259


ℜψετ − 119

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 19

(2) Bakara Suresi

Ýnsan hayata þeytanýn bütün kapýlarý açýk ve Allah’ýn bütün kapýlarý kapalý olarak baþlar. Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkesin kulaklarýnda vakra, kalplerinde ekinnet, irþad makamýyla arasýnda hicab-ý mesture, kalplerinin içinde küfür vardýr. Bu engeller alýndýðý zaman kiþi irþad makamýndan nefret ederken ona sevgi duyabilir. Bütün bunlar sadece kiþi Allah’a ulaþmayý dilerse gerçekleþebilir. Bu âyet-i kerimeye göre, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in tebliðine raðmen kiþi, Allah’a ulaþmayý dilemezse gideceði yer cehennemdir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Allah ne söylemiþse onu söylemiþ ama insanlarýn büyük bir kýsmý sözlerini dikkate almamýþlardýr. Almayanlarýn gidecekleri yer cehennemdir. Allahû Tealâ hiçbir zaman tebligatýný iyi yapmadýðý için O’nu sorumlu tutmayacaktýr. Çünkü peygamber olan resûller ve velî olan resûller sadece Allah’ýn kendisine söylettiklerini insanlarýn idrakine sunarlar, insanlar dilerlerse kabul ederler, dilemezlerse etmezler. Dileyenler Allah’ýn cennetine, dilemeyenler de kendi elleriyle seçtikleri cehenneme gideceklerdir.

260

260


ℜψετ − 120

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

|×±Β&÷ ×∗≅↔Μ⊕Ξ7! ÷↔: ↑ Ψ↑Ζ↔[″7! ↔τ″Ξ↔2 |×/″Ι↔# ″ω↔7 ↔: ⎢ ×Γ↑Ζ″7! ↔ξ↑; ←ψ™ς7!

↔Γ↑; ⊕ ←! ″υ↑5 ⎢″ϖ↑Ζ↔Β⊕ς←8 ↔π←Α⊕Β↔#

↔ ↔ ≥≅↔% ∝Η⊕7! ↔φ″Θ↔∀ ″ϖ↑; ↔ ≥!↔Ψ″;↔! ↔α″Θ↔Α⊕#! ←ω←∴↔7 ↔: ↓η[∝Μ↔9 ÷ ↔: ↓±|←7↔: ″ω←8 ←ψ™ς7! ↔ω←8 ↔τ↔7 ≅↔8 ←ϖ″ς←Θ″7! ↔ω←8 Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve leinitteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).

Σεν ονλαρ⎬ν δ⎩νινε τ®β⎩ ολμαδ⎬κ⎜α (υψμαδ⎬κ⎜α) νε ψαηυδιλερ ϖε νε δε ηριστιψανλαρ σενδεν (ασλα) ραζ⎬ ολμαζλαρ. Δε κι: “Μυηακκακ κι Αλλαη’α υλα⎭μακ (ϖαρ ψα) ι⎭τε ο, ηιδαψεττιρ.” Σανα γελεν βυνχα ιλιμδεν σονρα εðερ ονλαρ⎬ν ηεϖαλαρ⎬να υψαρσαν ανδολσυν κι; Αλλαη’ταν σανα νε βιρ δοστ ϖε νε δε βιρ ψαρδ⎬μχ⎬ ολυρ.

261

261


ℜψετ − 120

Σαψφα − 20

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

ve len terdâ an-ke el yahûdu ve lâ en nasârâ hattâ tettebia millete-hum kul inne hudâllâhi (hudâ allâhi) huve el hudâ ve le in itteba’te ehvâe-hum

: : : : : : : : : : : : : : :

16 17 18 19 20 21 22 23

-

ba’de ellezî câe-ke min el ilmi mâ leke min allâhi min veliyyin ve lâ nasîrin

: : : : : : : :

ve asla razý olmaz senden yahudi ve hristiyanlar da deðil, olmazlar oluncaya kadar, olmadýkça sen tâbî olursun onlarýn dîni de, söyle muhakkak ki, hiç þüphesiz Allah’ýn hidayeti, Allah’a ulaþmak o hidayettir ve eðer gerçekten olursa sen tâbî oldun onlarýn nefslerinin istekleri, hevalarý sonra ki o sana geldi (ilimden) bir ilim senin için yoktur Allah’tan (dostlardan) bir dost ve yardýmcý yoktur, olmaz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Dünya hayatýný yaþarken ruhunu Allah’a ulaþtýran hidayete erer.” Hidayet; ruhun Allah’a ulaþarak teslim olmasýdýr. Ruhun hidayeti (22. basamak), ruhun Allah’a ulaþmasý; fizik vücudun hidayeti (25. basamak), fizik vücudun Allah’ýn bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiði hiçbir fiili iþlemeyen standartta Allah’a teslim olmasý; nefsin hidayeti (27. basamak),

262

262


ℜψετ − 120

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

bütün emirlerini yerine getirip, yasak ettiði hiçbir fiili asla iþlemeyecek hale gelerek Allah’a teslim olmasý iradenin hidayeti (28. basamaðýn 5. kademesi), iradenin Allah’a teslim olmasýdýr. Dördünün de hidayeti Allah’a teslim olmalarýdýr. Ýnsan, bunlarýn dördünü de Allah’a teslim etmekle mükelleftir. 4/NÝSA-58: Ýnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niýmmâ yeýzukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ(basîran). Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Ýnsanlar arasýnda hakemlik ettiðiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, bununla size ne güzel öðüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, iþiten ve görendir. Emanetin sahibi tektir, ama emanet 4 tanedir: Ruh, vech, nefs ve irade. Zamanýn dîn adamlarý bu hakikatlerden haberdar olmadýklarý için insanlarý da bunlardan haberdar edemeyeceklerdir. Hz. Musa zamanýnda ona tâbî olanlardan az sayýda insan, Hz. Ýsa zamanýnda 12 havarisi, Ýslâm’da da Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve O’na tâbî olanlarýn hepsi, Allah’ýn yoluna girmiþler; ruhlarýyla, vechleriyle, nefsleriyle, iradeleriyle Allah’a teslim olmuþlardýr. Ancak bugün bu kavimlerin çoðu Allah’a teslim olma kavramýný unutmuþlardýr. Ýnsanlar Allah’a teslim olmak üzere yaratýlmýþlardýr. Her peygamber zamanýnda tâbî olanlar Allah’a teslim olmuþlardýr. Aradan geçen yüzyýllarda, Allah’ýn hakikatlerini iblis devreden çýkarmýþtýr. Bundan sonra insanlar, dejenere olarak, cehenneme gidecek olan büyük ve Allah’ýn mükâfatlarýna nail olacak olan küçük bir kesimden ibaret kalmýþlardýr. Peygamberimiz’e tâbî olan Hz. Ali ve Hz. Ebubekir kolundan gelen iki grup insan, asýrlar boyunca zincirin halkalarýný bugüne kadar ulaþtýrmýþlardýr. Bugün Ýslâm’ýn içinde küçük bir grup, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin yaþadýðý Ýslâm’ý yaþamaktadýr. Ne yazýk ki Allahû Tealâ’nýn katýnda bu küçük grup dýþýnda olanlarýn kurtulma ümitleri yoktur. Her ümmette küçük bir grup, Allah’ýn, peygamberlere verdiði Allah’a teslim olma emrini bugün de gerçekleþtirmektedirler.

263

263


ℜψετ − 121

Σαψφα − 20

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↔τ←∴×≥7ÿ:↑! ⎢∝ψ←#↔: ÷←# ⊕σ↔& ↑ψ↔9Ψ↑ς″Β↔< ↔ ≅↔Β←Υ″7! ↑ϖ↑;≅↔Ξ″[↔#×∼ ↔ω<∝Η⊕7↔! 〉 ↔ :↑Ι←,≅↔Φ″7! ↑ϖ↑; ↔τ←∴×≥7ÿ↑®≅↔4 ∝ψ←∀ ″η↑Σ″Υ↔< ″ω↔8 ↔: ⎢∝ψ←∀ ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< Ellezîne âteynâhumul kitâbe yetlûnehu hakka tilâvetih(tilâvetihî) ulâike yu’minûne bih(bihî), ve men yekfur bihî fe ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).

Κενδιλερινε κιταπ ϖερδιðιμιζ (νεβ⎩λερ ϖε ρεσ⎦λλερ) κιμσελερ, ονυ ηακικι βιρ τιλ®ϖετ ιλε τιλ®ϖετ εδερλερ (οκυψυπ α⎜⎬κλαρλαρ). ⇑⎭τε ονλαρ, βυνα ⎩μ®ν εδερλερ. Κιμ δε ονυ (ινκ®ρ εδιπ) κ®φιρ ολυρσα ι⎭τε ονλαρ δα ηασιρυνδυρ (η⎫σρανα δ⎫⎭ενλερδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ellezîne âteynâ-hum el kitâbe yetlûne-hu hakka tilâveti-hî ulâike yu’minûne bi-hi ve men yekfur bi-hi fe ulâike hum el hâsirûne

: : : : : : : : : : : :

o kimseler, onlar biz onlara verdik kitap onu tilâvet ederler, okuyup açýklarlar hak, gerçek, bihakkýn, tam gerektiði gibi onun tilâveti, okunup açýklanmasý iþte onlar îmân ederler onu, ona ve kim inkâr eder onu, ona iþte onlar hüsranda olanlar, hüsrana düþenler

AÇIKLAMA__________________________________________________________

Bismillâhirrahmânirrahîm Resûller ve nebîlerin hepsi, yapmalarý lâzýmgeleni Allah’tan öðrenenlerdir. Onlar, insanlarýn zanlarýna tâbî olmazlar. Allahû Tealâ onlara neyi emrediyorsa ona tâbî olmuþlardýr: 29/ANKEBUT-45: Utlu mâ ûhýye ileyke minel kitâbi ve ekýmýs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahþâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne).

264

264


ℜψετ − 121

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

Kitaptan sana vahyedilen þeyi oku ve salatý ikame et (namazý kýl). Muhakkak ki salat (namaz), fuhuþtan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah’ý zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptýðýnýz þeyleri bilir. 17/ÝSRA-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhýreti hicâben mestûrâ(mestûren). Sen Kur’ân’ý kýraat ettiðin (okuduðun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaþmaya ve kýyâmet gününe) inanmayanlar arasýna hicab-ý mesture kýldýk (gözlerinin üzerine, görmelerini engelleyen bir perde koyduk). 17/ÝSRA-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûren). O’nu (Kur’ân’ý), fýkýh (idrak) etmelerine karþý, (fýkýh edemesinler diye) kalplerinin üzerine (idrak etmeyi engellemek için) ekinnet ve onlarýn kulaklarýna vakra (iþitme engeli) kýldýk. Ve sen Kur’ân’da Rabbinin tekliðini zikrettiðin zaman, nefretle arkalarýna döndüler. Hakiki tilâvet, bir nebîye yakýþýr. Hakiki bir tilâvetle tilâvet etmek, Kur’ân’ýn ruhunu açýklamaktýr. Bunu da Allah’ýn öðrettiði kiþiler yapabilir. 21/ENBÝYA-7: Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn(ta’lemûne). Ve senden önce, vahyettiðimiz rical (erkekler)den baþkasýný göndermedik. Eðer bilmiyorsanýz, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun. Kur’ân’ýn ruhunun açýklanmasý için Allahû Tealâ diyor ki: 2/BAKARA-151: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne). Nitekim size içinizde (görev yapmak üzere) sizden bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki; âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açýklasýn) ve sizi (nefsinizi) tezkiye etsin, size Kitab ve hikmet öðretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediðiniz þeyleri öðretsin. Peygamber Efendimiz (S.A.V), ilk 14 basamakta sahâbeye âyetleri öðretmiþtir. 14. basamaktan 21. basamaða kadar onlarýn nefslerini tezkiye etmiþtir. Kur’ân-ý Kerim’in lâfzýndan sonra 22, 23, 24, 25. basamaklarda (fenâ, beka, muhsinler ve zühd makamlarý) Kur’ân-ý Kerim’in ruhunu öðretmiþtir. 26. ve 27. basamaklarda (ulûl’elbab ve ihlâs makamlarý) hikmeti öðretmiþtir. 28. basamaðýn 5. kademesinde (salâh makamý) hikmetin de ötesini öðretmiþtir.

265

265


ℜψετ − 122

Σαψφα − 20

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

|≥∝Β⊕7! ↔|←Β↔Ω″Θ←9 ∼:↑Ι↑6″)! ↔υ∝ <≥!↔Ι″,←! |≥∝Ξ↔∀ _↔< ↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! |↔ς↔2 ″ϖ↑Υ↑Β″ς⊕Ν↔4 |∝±9↔! ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↑α″Ω↔Θ″9↔! Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel âlemîn(âlemîne).

Εψ ⇑σραιλοðυλλαρ⎬! Σιζιν ⎫ζερινιζε εν’αμ εττιðιμ ο νι’μετιμι ηατ⎬ρλαψ⎬ν. Μυηακκακ κι Βεν, (βιρ ζαμανλαρ) σιζι ®λεμλερε ⎫στ⎫ν κ⎬λμ⎬⎭τ⎬μ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

yâ benî isrâîle uzkurû ni’metiye elletî en’amtu aleykum ve en-nî faddaltu-kum alâ el âlemîne

: : : : : : : : : :

ey Ýsrailoðullarý zikredin, hatýrlayýn ni’metim ki onu ben ni’metlendirdim sizi, size ve muhakkak ki ben, þüphesiz ben sizi üstün kýldým âlemler üzerine

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýsrail kavmi, Allah’ýn emirlerine itaat ettiði zaman Allah onlarý bütün ümmetlerin üstüne çýkarmýþ, onlara yardým etmiþ, ni’met vermiþ ve onlar birçok ülkeye hakim olmuþlardý. Teslim olmayý öðrenmiþlerdi ve yaþýyorlardý. Allah onlarý mükâfatlandýrýyordu. Þeytan onlarý yoldan çýkardýðýnda diðer kavimlerden farklarý kalmamýþtý. Allah’ýn ni’metlerine isyan ettikleri zaman Allah verdiklerini geri alýnca Allah’ýn güzelliklerini yaþayamadýlar.

266

266


ℜψετ − 123

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

→_ ″[↔− ↓ϕ″Σ↔9 ″ω↔2 °ϕ″Σ↔9

∝ϑ″Δ↔# ÷ _→8″Ψ↔< ∼Ψ↑Τ⊕#! ↔:

°}↔2≅↔Σ↔− _↔Ζ↑Θ↔Σ″Ξ↔# ÷ ↔: ° ″Γ↔2 _↔Ζ″Ξ←8 ↑υ↔Α″Τ↑< ÷ ↔: ↔ :↑Ι↔Μ″Ξ↑< ″ϖ↑; ÷ ↔: Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin þey’en ve lâ yukbelu minhâ adlun ve lâ tenfeuhâ þefâatun ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

Κιμσεδεν κιμσεψε βιρ ⎭εψ ⎞δενμεδιðι ϖε ονλαρδαν βιρ φιδψε (βεδελ) καβυλ εδιλμεψεχεðι ϖε κενδιλερινε ⎭εφαατιν φαψδα ϖερμεψεχεðι ϖε ονλαρα ψαρδ⎬μ δα ολυνμαψαχαð⎬ βιρ γ⎫νδεν σακ⎬ν⎬ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve ittekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin þey’en ve lâ yukbelu min-hâ adlun ve lâ tenfeu-hâ

10 - þefâatun 11 - ve lâ hum yunsarûne

267

: : : : : : : : : : :

ve sakýnýn gün ödenmeyecek, ödenmez bir kimseden bir kimseye bir þey ve kabul edilmeyecek, kabul edilmez ondan bir bedel, bir fidye ve ona menfeat, fayda vermeyecek, vermez þefaat, himaye, yardým ve onlar yardým olunmazlar

267


ℜψετ − 123

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayatta kaldýðý sürece insanýn her saniyesi, kâinatýn en adaletli mahkemesi tarafýndan deðerlendirilmektedir. Jüri heyeti; kiramen kâtibin melekleridir. Onlar negatif ve pozitif kanadýn sahipleridir. Üstelik de ellerinde mizan vardýr. Mizan, kâinatta ne kadar fiil varsa hepsini, hiç kimseye zerre kadar haksýzlýk yapmayan bir standartta, bütün alternatiflere göre ihtiva eder. Ýnsanýn hem düþünceleri hem aksiyonlarý (fiilleri) filme alýnmýþtýr ve deðiþmesi mümkün deðildir. Ýnsanýn ya günahlarý sevaplarýndan çoktur, gideceði yer kesin olarak cehennemdir ve kurtulma ihtimali yoktur ya da sevaplarý günahlarýndan çoktur, gideceði yer mutlak olarak Allah’ýn cennetidir. Kýyâmet günü kimseye þefaat edilmez. Hayat filmi bitmiþtir ve o filmden ne bir rakam çýkarýlmasý ne de filme bir rakam eklenmesi mümkündür. Kýyâmet günü; kimseye yardým gelmeyeceði, þefaatin söz konusu olmayacaðý, kimsenin borcunun ödenmeyeceði bir devredir.

268

268


ℜψετ − 124

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

⎢⊕ω↑Ζ⊕Ω↔#↔≅↔4 ↓ ≅↔Ω←ς↔Υ←∀ ↑ψ∩∀↔∗ ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! |⊆ς↔Β″∀! ← ←! ↔: ″ω←8 ↔: ↔ ≅↔5 ⎢_→8≅↔8←! ← ≅⊕Ξς←7 ↔τ↑ς←2≅↔% |∝±9←! ↔ ≅↔5 ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! ←Γ″Ζ↔2 ↑ ≅↔Ξ↔< ÷ ↔ ≅↔5 ⎢|∝Β⊕<←±∗↑) Ve izibtelâ ibrâhîme rabbuhu bi kelimâtin fe etemmehun(etemmehunne), kâle innî câiluke lin nâsi imâmâ(imâmen), kâle ve min zurriyyetî kâle lâ yenâlu ahdiz zâlimîn(zâlimîne).

Ηανι ο ζαμαν κι; Ραββι ⇑βρ®η⎩μ’ι (βιρτακ⎬μ) κελιμελερλε ιμτιηαν εττι. Νιηαψετ ιμτιηαν ταμαμλαν⎬νχα δα (Αλλαη ⎭⎞ψλε) βυψυρδυ: “Μυηακκακ κι Βεν, σενι ινσανλαρα ιμαμ κ⎬λαχαð⎬μ.” (⇑βρ®η⎩μ Α.Σ): “Βενιμ ζ⎫ρριψετιμδεν δε (ιμαμλαρ κ⎬λ).” δεψινχε; (Αλλαη): “Βενιμ αηδιμε (ιμαμλ⎬κ ϖε ⎞νδερλικ ραημετιμε, σενιν ζ⎫ρριψετινδεν ολαν) ζαλιμλερ ναιλ ολαμαζ.” διψε βυψυρδυ. 1 2 3 4 5 6 7 8

269

-

ve iz ibtelâ ibrâhîme rabbu-hu bi kelimâtin fe etemme-hunne kâle in-nî

: : : : : : : :

ve imtihan etmiþti Ýbrâhîm onun Rabbi kelimeler ile o zaman onlarý tamamladý dedi muhakkak ki ben

269


ℜψετ − 124

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

câilu-ke li en nâsi imâmen kâle ve min zurriyyetî kâle lâ yenâlu ahdî ez zâlimîne

: : : : : : : : :

(ben seni kýlaným) ben seni kýlacaðým insanlar için, insanlara imam, önder dedi ve benim zürriyetimden, soyumdan dedi nail olmaz, ulaþamaz benim ahdim zalimler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm, Allahû Tealâ’ya teslim olan en önemli ve ulûlazm denilen en büyük 5 Peygamber’den birisidir. Teslimi her boyutuyla gerçekleþtirmiþtir. Onu münafýklar ateþe atmak için mancýnýðýn üstüne çýkardýklarýnda, Cebrail (A.S) kurtarmaya gelmiþ “Seni alayým mý, odunlarý yok edeyim mi?” dediðinde Hz. Ýbrâhîm’in cevabý: “Allah benim hangi durumda olduðumu bilmez mi?” olmuþtur. Ve Allahû Tealâ ateþi suya, odunlarý da balýða dönüþtürmüþtür. Allah, Hz. Ýbrâhîm’i Kendisine dost kýlmýþtýr. Ona “dostum” diyor. Hz. Ýbrâhîm’in soyundan da gelse eðer insanlar zalimse, yani Allah’ýn ahdine sadakat göstermemiþlerse, Allah’a ulaþmayý dilememiþlerse, mürþidlerine ulaþmamýþlarsa, ruhlarýný, vechlerini, nefslerini, iradelerini Allah’a teslim etmemiþlerse Allahû Tealâ onlarý imam yapmayacaktýr. Ve Allah’ýn ahdine zalimler eremeyecektir. Soy birþey ifade etmez. Baþkalarýna eza veren herkes zulmeden bir zalimdir. Zalim; derecat kaybeden kiþidir. Baþka birine ve kendisine zulmederek derecat kaybeder. Çünkü zalim olarak kazandýklarý negatif dereceler, zalim olmadýklarý zaman parçasýndaki kazandýklarý pozitif derecelerden fazladýr. Ýþte bu sebepten onlar, kendilerini ateþten kurtarmalarý mümkün olmayan zavallýlardýr.

270

270


ℜψετ − 125

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

⎢_→Ξ″8↔! ↔: ← ≅⊕Ξς←7 →}↔∀≅↔Χ↔8 ↔α″[↔Α″7! _↔Ξ″ς↔Θ↔% ″ ←! ↔: ≥_↔9″Γ←Ζ↔2 ↔: ⎢×|∪ς↔Μ↑8 ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! ← ≅↔Τ↔8 ″ω←8 ∼:↑Η←Φ⊕#!↔: ↔|←Β″[↔∀ ∼↔Ι←±Ζ↔0 ″ ↔! ↔υ[∝Θ×Ω″,←! ↔: ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! |⊆7←! ← Ψ↑Δ∩Κ7! π≠⊕6∩Ι7! ↔: ↔ω[∝Σ←6≅↔Θ″7! ↔: ↔ω[∝Σ←=≥≅⊕Ος←7 Ve iz cealnâl beyte mesâbeten lin nâsi ve emnâ(emnen), vettehizû min makâmý ibrâhîme musallâ(musallen) ve ahidnâ ilâ ibrâhîme ve ismâîle en tahhirâ beytiye lit tâifîne vel âkifîne ver rukkais sucûd(sucûdi).

Ηανι Βιζ Βεψτ’ι (Κ®βε’ψι) ινσανλαρ ι⎜ιν σεϖαπ (καζαν⎬λαχακ) ϖε εμιν (βιρ ψερ) κ⎬λμ⎬⎭τ⎬κ. Σιζ δε ⇑βρ®η⎩μ’ιν μακαμ⎬νδαν βιρ ναμαζ ψερι ιττιηαζ εδιν (εδινιν), ϖε Βιζ, ⇑βρ®η⎩μ ϖε ⇑σμαιλ’ε δε ⎭⎞ψλε αηδ (εμρ) ετμι⎭τικ: “Ταϖαφ εδενλερ, ακιφλερ (ιβαδετ ι⎜ιν καλανλαρ), ρ⎫κ⎦ ϖε σεχδε εδενλερ ι⎜ιν Βεψτιμ’ι τερτεμιζ τυτυν.”

271

271


ℜψετ − 125

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ve iz ceal-nâ el beyte mesâbeten li en nâsi ve emnen ve ittehizû min makâmý ibrâhîme musallen ve ahidnâ ilâ ibrâhîme ve ismâîle en tahhirâ beytiye li et tâifîne ve el âkifîne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

18 - ve er rukkai 19 - es sucûdi

: :

ve olmuþtu biz kýldýk ev, yer sevap yeri insanlar için ve emniyetli ve edinin (makamdan) bir makam Ýbrâhîm namaz yeri ve ahd ettik Ýbrâhîm’e ve Ýsmail’e temizlemek evim tavaf edenler için ve devamlý ibadet edenler, itikâfta olanlar ve rükû edenler secde edenler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âyette fizik vücut haccý anlatýlmaktadýr. Ýnsanlar hac yaparken Kâbe’yi tavaf ederler, Safa ile Merve arasýnda gidip gelirler, zikir yaparlar ve derecat kazanýrlar. Orasý herkes için emin bir yerdir. Çünkü orada avlanmak ve silâh yasaktýr. Namaz, Allah’a ibadet etme istikametinde, insanlýk tarihi boyunca varolmuþtur. Kâbe’nin aslý 5. gök katýndadýr. Asýl hac yani HACCI EKBER orada yapýlýr. Allah’a ulaþmak için yola çýkan ruh, 5. katta yüzlerce defa haccý ekberi yaþar. Orada secde eder. Allah insandan sadece emirlerine itaat etmesini ister. Hedef, Allah’a 7 safhada teslim olmaktýr. Ýslâm’ýn 5 þartý hiç kimseyi kurtuluþa ulaþtýrmaz.

272

272


ℜψετ − 126

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

″ ↑+″∗! ↔: _→Ξ←8×∼ ∼→Γ↔ς↔∀ ∼↔Η×; ″υ↔Θ″%! ←± ↔∗ ↑ϖ[∝;×Ι″∀←! ↔ ≅↔5 ″ ←! ↔: ←ψ™ς7≅←∀ ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ↔ω↔8×∼ ″ω↔8 ← !↔Ι↔Ω⊕Χ7! ↔ω←8 ↑ψ↔ς″;↔! → [∝ς↔5 ↑ψ↑Θ←±Β↔8↑≅↔4 ↔η↔Σ↔6 ″ω↔8 ↔: ↔ ≅↔5 ⎢←η←∋× ↵! ← ″Ψ↔[″7!↔ : ↑η[∝Μ↔Ω″7! ↔ϕ″∴←∀ ↔: ⎢← ≅⊕Ξ7! ← !↔Η↔2 |×7←! ≥↑ ∩Ι↔Ο″/↔! ⊕ϖ↑∃ Ve iz kâle ibrâhîmu rabbic’al hâzâ beleden âminen verzuk ehlehu mines semerâti men âmene minhum billâhi vel yevmil âhir(âhiri), kâle ve men kefere fe umettiuhu kalîlen summe adtarruhu ilâ azâbin nâr(nâri), ve bi’sel masîr(masîru).

⇑βρ®η⎩μ: “Ραββιμ βυραψ⎬ εμιν (γ⎫ϖενλι) βιρ βελδε κ⎬λ. Ονυν ηαλκ⎬νδαν Αλλαη’α ϖε ψεϖμ’ιλ ®ηιρε ⎩μ®ν εδενλερι σεμερελερινδεν (τ⎫ρλ⎫ ⎜ε⎭ιτ μεψϖελερδεν) ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρ.” δεδιðι ζαμαν (Αλλαη) ⎭⎞ψλε βυψυρδυ: “Κ®φιρ ολαν κιμσεψι δε (ψα⎭αδ⎬ð⎬) αζ βιρ σ⎫ρε γε⎜ινδιριρ ϖε σονρα ονυ ατε⎭ αζαβ⎬να μαρυζ β⎬ρακ⎬ρ⎬μ. Ορασ⎬ νε κ⎞τ⎫ βιρ δ⎞ν⎫⎭ ψεριδιρ.”

273

273


ℜψετ − 126

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-

ve iz kâle ibrâhîmu rabbi ic’al hâzâ beleden âminen verzuk (ve urzuk) ehle-hu min es semerâti men âmene min-hum bi allâhi ve el yevmi el âhiri kâle ve men kefere fe umettiu-hu kalîlen summe adtarru-hu ilâ azâbi en nâri ve bi’se el masîru

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve demiþti Ýbrâhîm Rabbim kýl, yap bu belde emin, emniyetli ve rýzýklandýr onun halký meyvelerden kim îmân etti onlardan Allah’a ve sonraki gün, ahiret günü dedi ve kimse, kim örttü, inkâr etti böylece, o taktirde onu metalandýrýrýz, dünyalýk veririz biraz, az sonra onu maruz býrakýrým ateþin azabýna ve ne kötü varýþ yeri

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yevm’il evvel önceki gün, dün demektir. Bugün, bugündür. Yevm’il âhir de sonraki gün, yarýn demektir. Ýnsan hayatýný örnek alýrsak, doðduðu gün yevm’il evvel, yaþamakta olduðu gün bugün, öldüðü gün de yevm’il âhirdir.

274

274


ℜψετ − 126

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 20

(2) Bakara Suresi

Kâinatýn yaratýldýðý gün yevm’il evvel, yok olacaðý gün yevm’il âhirdir. Ruhun; fizik vücuttan ayrýldýðý gün yevm’il evvel, Allah’a ulaþtýðý gün yevm’il âhirdir. Nefs için tezkiyesine baþlanan gün yevm’il evvel, Allah’a teslim olduðu gün, Allah’ýn bütün emirlerini yerine getirdiði, yasak ettiði hiçbir fiili iþlemediði gün, hidayete erdiði gün yevm’il âhirdir. Fizik vücut için doðduðu gün yevm’il evvel, Allah’ýn yasak ettiði hiçbir fiili iþlemediði, emirlerini yerine getirdiði ve Allah’a teslim olduðu gün yevm’il âhirdir. Yevm’il âhir ve yevm’il evvel, bir bütünlük ifade eder. Kiþi yevm’il âhire, insan ruhunun ölmeden evvel Allah’a ulaþacaðýna inanmazsa, mürþide de inanmaz. Son Mürþid’in Peygamber Efendimiz (S.A.V) olduðunu ve O’nunla irþad makamýnýn sona erdiðini ve O’ndan sonra da irþadýn insanlar tarafýndan sürdürülmeyeceðini iddia ederler. Bu yüzden hiçbir zaman mürþidlerine ulaþamayacaklarý için hiçbir zaman kalplerine îmân kelimesi yazýlmayacaktýr. Îmâný artan mü’min olmak þerefine hiçbir zaman eremeyeceklerdir. Yevm’il âhire inanmayanlar bu sebeple kâfirlerdir. O kiþi ebediyyen (yaþarken de öldükten sonra da) kâfir olarak kalacaktýr. Þeytan insanlara “inanmayan kâfir” diye yutturmuþtur. Allahû Tealâ ise “kalplerinde küfür olanlar kâfir” diyor, Kur’ân-ý Kerim’de. Bütün insanlarýn Allah’a ulaþmayý dileyene kadar kalplerinde küfür mevcuttur. Allah’a inanan insanlarýn da kalplerine îmân girene kadar kâfir olmalarý devam eder. Sadece Allah’a ulaþmayý dileyen insanlarýn kalplerine îmân girer. Devrin dîn adamlarý bunun farkýnda deðillerdir. Ve kendilerinin de mü’min olduklarýna inanmaktadýrlar. Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için ve hiçbir zaman kalplerindeki küfür alýnýp yerine îmân konulmayacaðý için mü’min olamazlar.

275

275


ℜψετ − 127

Σαψφα − 21

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

⎢↑υ[∝Θ×Ω″,←! ↔: ←α″[↔Α″7! ↔ω←8 ↔φ←2!↔Ψ↔Τ″7! ↑ϖ[∝;×Ι″∀←! ↑π↔4″Ι↔< ″ ←! ↔: ↑ϖ[∝ς↔Θ″7! ↑π[∝Ω⊕Κ7! ↔α″9↔! ↔τ⊕9←! ⎢_⊕Ξ←8 ″υ⊕Α↔Τ↔# _↔Ξ⊕∀↔∗ Ve iz yerfeu ibrâhîmul kavâide minel beyti veismâîl(ismâîlu) rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm(alîmu).

Ηανι ο ζαμαν κι; ⇑βρ®η⎩μ ϖε ⇑σμαιλ, Βεψτ’ιν (Κ®βε’νιν) τεμελλερινι ψ⎫κσελτιψορλαρδ⎬ (ϖε ⎭⎞ψλε δυα εδιψορλαρδ⎬): “Ραββιμιζ, βιζδεν (βυνυ) καβυλ βυψυρ. Μυηακκακ κι Σεν, (εϖετ) Σεν, (ηερ⎭εψι ι⎭ιτεν ϖε βιλεν) σεμ’⎩υλ αλ⎩μσιν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

276

-

ve iz yerfeu ibrâhîmu el kavâide min el beyti ve ismâîlu rabbe-nâ tekabbel min-nâ inne-ke ente es semîu el alîmu

: : : : : : : : : : : : :

ve o zaman, olduðu zaman yükseltir Ýbrâhîm temeller evden (evin) ve Ýsmail Rabbimiz kabul buyur bizden muhakkak ki sen, þüphesiz sen sen hakkýyla iþiten hakkýyla bilen

276


ℜψετ − 127

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sem’î-ul alîm iþiten ve bilen demektir. Allah’ýn iþitme, görme ve idrak etme ni’metleri insanlar için son derece önemlidir. Ýnsan Allah’a ulaþmayý dilerse, kalbinde bu dilek oluþtuðu an, kalplere bakan Allahû Tealâ onu o an iþitir, bilir ve görür. Gördüðü an Rahîm esmasýyla tecelliye baþlar. Bu tecelli ardarda birçok olayý vücuda getirir. O insanlarý iþiten, gören, îmân ve idrak eden insanlar yapar. Böylece mü’min olurlar. Ýnsanlarý mürþidlerine ulaþtýrýr ve ulaþtýklarý anda da kalplerine Allah îmân yazar. Ve onlar îmânlarý artan mü’min olurlar. Bunun saðlanabilmesi için, Allah’ýn, iþiten ve bilen unsurlarýyla devreye girmesi ve onlara yardým etmesi gerekir. Eðer insan böyle bir dileðin sahibi deðilse, Allah bunu kalpte görmeyince yardým etmeyecek ve o kiþi hep iþitmeyecek ve bilmeyecektir. Böyle bir insan ebediyyen küfürde kalýr.

277

277


ℜψετ − 128

Σαψφα − 21

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

≥_↔Ξ←Β⊕<←±∗↑) ″ω←8 ↔: ↔τ↔7 ←ω″[↔Ω←ς″Κ↑8 _↔Ξ″ς↔Θ″%!↔: _↔Ξ⊕∀↔∗ ″⎯↑# ↔: _↔Ξ↔Υ←,≅↔Ξ↔8 _↔9←∗↔! ↔: ⎨↔τ↔7 →}↔Ω←ς″Κ↑8 →}⊕8↑! ↑ϖ[∝&⊕Ι7! ↑ !⊕Ψ⊕Β7! ↔α″9↔! ↔τ⊕9←! ⎣_↔Ξ″[↔ς↔2 Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm(rahîmu).

Ραββιμιζ, βιζιμ ικιμιζι σανα τεσλιμ ολανλαρδαν κ⎬λ, ζ⎫ρριψετιμιζδεν δε σανα τεσλιμ ολαν βιρ (τοπλυλυκ) ⎫μμετ (κ⎬λ). Βιζε (ηαχ) ιβαδετινιν ψερλερινι (ϖε κυραλλαρ⎬ν⎬) γ⎞στερ. Τ⎞ϖβεμιζι καβυλ ετ. Μυηακκακ κι Σεν, (εϖετ) Σεν, τεϖϖαβ⎫ρ ραη⎩μσιν (τ⎞ϖβελερι καβυλ εδεν ϖε ραημετ γ⎞νδερενσιν). 1 2 3 4 5 6

278

-

rabbe-nâ ve ic’al-nâ muslimeyni leke ve min zurriyyeti-nâ ummeten

: : : : : :

Rabbimiz ve bizi kýl teslim olan (iki kiþi) sana ve bizim soyumuzdan bir ümmet, bir topluluk

278


ℜψετ − 128

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

7 8 9 10

-

muslimeten leke ve eri-nâ menâsike-nâ

: : : :

11 12 13 14 15

-

ve tub aleynâ inne-ke ente et tevvâbu er rahîmu

: : : : :

teslim olan sana ve bize göster menasiklerimizi, yapacaklarýmýzý, uymamýz gereken kurallarýmýzý ve tövbemizi kabul buyur muhakkak ki sen, hiç þüphesiz sen sen tövbeleri çok kabul eden rahmet nuru gönderen, Rahîm esmasý ile tecelli eden

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Teslim, Allahû Tealâ’nýn temel kavramýdýr. Ýslâm kelimesiyle ayný kökten (silm kökünden) gelir. Ruhu, fizik vücudu, nefsi, iradeyi Allah’a teslim ederek 4 teslimi tamamlamak ve böylece Ýslâm olmak Allah tarafýndan insanlarýn üzerine farz kýlýnmýþtýr. Hz. Ýbrâhîm de Hz. Ýsmail de Ýslâm olma þerefine ermiþlerdi. Kur’ân’da, Allahû Tealâ’nýn teslim olma iþaretleri bu âyetten baþlar ve 136. âyet-i kerimeye kadar devam eder. Bakara-136’da sahâbenin de ruhlarýyla, vechleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle (teslim-i küllî ile) Allah’a teslim olmalarý anlatýlmaktadýr. Dünya üzerinde Allah’a teslim olmanýn dýþýnda bir dîn hiç olmamýþtýr. Allah’a teslim olmayan Allah’ýn dînini gerçekleþtirememiþ olandýr. Allahû Tealâ iradenin teslimini farz kýlmýþtýr. Kiþi salâh makamýnýn 5. kademesine geldiðinde Allah’a iradesini de teslim eder. Böylece ömrü boyunca Allah’tan alacaðý emirleri yerine getirecek bir özellik kazanýr. Allahû Tealâ mürþidin önünde yapýlan tövbeyi kabul etmeseydi ve rahmet göndermeseydi, hiç kimse fazýllarýn nefsin kalbinde çoðalmasýný temin edemezdi. Bunlar, Allah’ýn rahmet gönderme (Rahîm) esmasýyla gerçekleþir. Tevvab ve Rahîm esmalarý ayný anda oluþur. Böylece ruh daha sonra fizik vücut, nefs ve irade Allah’a teslim olur.

279

279


ℜψετ − 129

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ∼Ψ↑ς″Β↔< ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ≈ Ψ↑,↔∗ ″ϖ←Ζ[∝4 ″β↔Θ″∀!↔: _↔Ξ⊕∀↔∗ ↔}↔Ω″Υ←Ε″7!↔: ↔ ≅↔Β←Υ″7! ↑ϖ↑Ζ↑Ω←±ς↔Θ↑< ↔: ↔τ←#≅↔<×∼ 〉 ←ϖ[∝Υ↔Ε″7! ↑ι<∝ϑ↔Θ″7! ↔α″9↔! ↔τ⊕9←! ⎢″ϖ←Ζ[∝±6↔ϑ↑< ↔: Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm(hakîmu).

Ραββιμιζ, ονλαρ⎬ν ι⎜ινδεν (βιρινι), ονλαρ⎬ν ι⎜ινδε (αρασ⎬νδα) ονλαρα Σενιν ®ψετλερινι τιλ®ϖετ εδεχεκ (οκυψυπ α⎜⎬κλαψαχακ), ονλαρα Κιταπ’⎬ ϖε ηικμετι ⎞ðρετεχεκ ϖε ονλαρ⎬ν (νεφσλερινι) τεζκιψε (ϖε τασφιψε) εδεχεκ ρεσ⎦λ βεασ ετ (ηαψατα γετιρ). Μυηακκακ κι Σεν (εϖετ) Σεν, αζ⎩ζ⎫λ ηακ⎩μσιν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

rabbe-nâ veb’as (ve ib’as) fî-him resûlen min-hum yetlû aleyhim âyâti-ke ve yuallimu-hum el kitâbe ve el hikmete ve yuzekkî-him

: : : : : : : : : : :

12 13 14 15

-

inne-ke ente el azîzu el hakîmu

: : : :

280

Rabbimiz ve beas et, hayata getir, görevlendir onlarýn içinde bir resûl, elçi, mürþid onlardan, kendilerinden onlara okur senin âyetlerin ve onlara öðretir kitabý ve hikmeti ve onlarý tezkiye eder, nefslerini temizler, tasfiye eder muhakkak ki sen sen azîz, üstün hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

280


ℜψετ − 129

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ bu âyette velî resûlden bahsederken “beas” kelimesini kullanmaktadýr. Velî resûle ait 4 görev vardýr: 1- Allah’ýn âyetlerini okumak, tilâvet etmek. 2- Kalp tezkiyesini gerçekleþtirmek. 3- Kitap öðretmek. 4- Hikmet öðretmek. Bu âyetteki tezkiye, nefsin kalbinin tamamen temizlenmesi ve Allah’a teslim olmasýdýr. Aþaðýdaki âyette ise Allah Kavim Resûlleri için irsal kelimesini kullanmýþtýr. 23/MU’MÝNUN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiði zaman, her defasýnda onu yalanladýlar. Biz de onlarý birbiri arkasýndan (helâk ettik). Ve onlarý efsane kýldýk. Artýk mü’min olmayan kavim (Allah’ýn rahmetinden) uzak olsun. Allahû Tealâ, aþaðýdaki âyette nebî resûl için “irsal” kelimesini kullanmaktadýr: 2/BAKARA-151: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne). Nitekim size içinizde (görev yapmak üzere) sizden bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki; âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açýklasýn) ve sizi (nefsinizi) tezkiye etsin, size Kitab ve hikmet öðretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediðiniz þeyleri öðretsin. Nebî resûle ait 5 görev vardýr: 1- Allah’ýn âyetlerini okumak, tilâvet etmek. 2- Kalp tezkiyesini gerçekleþtirmek. 3- Kitap öðretmek. 4- Hikmet öðretmek. 5- Hikmetin ötesini öðretmek. Allahû Tealâ bütün kavimlere resûller ve bütün dünyaya Hz. Ýbrâhîm’in soyundan nebîler göndermiþtir. Peygamber Efendimiz (S.A.V), Hz. Ýbrâhîm’in soyundandýr.

281

281


ℜψετ − 130

Σαψφα − 21

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↔ψ←Σ↔, ″ω↔8 ® ←! ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! ←}⊕ς←8 ″ω↔2 ↑⎯↔3″Ι↔< ″ω↔8 ↔: ↑ψ⊕9←!↔ : ⎣_↔[″9∩Γ7! |←4 ↑ ≅↔Ξ″[↔Σ↔Ο″.! ←φ↔Τ↔7 ↔: ⎢↑ψ↔Κ″Σ↔9 ↔ω[∝Ε←7≅⊕Μ7! ↔ω←Ω↔7 ← ↔Ι←∋× ↵! |←4 Ve men yergabu an milleti ibrâhîme illâ men sefihe nefseh(nefsehu), ve lekadistafeynâhufîd dunyâ, ve innehu fîl âhireti le mines sâlihîn(sâlihîne).

Νεφσινι σεφιη κ⎬λαν (κενδι κενδινι βιλμεψεν) κι⎭ι ηαρι⎜, κιμ ⇑βρ®η⎩μ’ιν δ⎩νινδεν (ψ⎫ζ ⎜εϖιριρ) υζακλα⎭⎬ρ? Ανδολσυν κι; Βιζ, ονυ δ⎫νψαδα σε⎜τικ. Μυηακκακ κι ο, αηιρεττε δε σαλιηλερδενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

282

-

ve men yergabu an milleti ibrâhîme illâ men sefihe nefse-hu ve lekad istafeynâ-hu fî ed dunyâ ve inne-hu ve fî el âhireti le min es sâlihîne

: : : : : : : : : : : : : :

ve kim raðbet etmez, yüz çevirir, uzaklaþýr Ýbrâhîm’in dîni ancak, den baþka kim sefih oldu, akýlsýz oldu, cahillik etti nefsini, kendini ve andolsun biz onu seçtik dünyada ve muhakkak ki o ve ahirette elbette, mutlaka, kesinlikle salihlerden, salâha ulaþmýþlardan

282


ℜψετ − 130

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ akýllarýný kullanamayanlara, Türkçe’deki karþýlýðý “akýlsýzlar” olan “sefihler” diyor. Allah, Kur’ân-ý Kerim’in pekçok yerinde “Akletmeyecek misiniz?” yani “Söylediklerimin mânâsýný anlayýp, onlarý kendinize mal etmeyecek misiniz?” diyor. Bir insanýn sefih olmaktan kurtulabilmesi; Allah’ýn söylediklerini anlayabilmesi ve idrak etmesiyle mümkündür. Bu da Allah’a ulaþmayý dilemenin dýþýnda hiçbir þekilde gerçekleþemez. 4/NÝSA-125: Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen). O kiþiden, vechi (fizik vücudu) dînde daha ahsen kim vardýr? O kiþi ki; vechini (fizik vücudunu) Allah’a teslim etmiþ ve muhsinlerden olmuþtur ve hanif olarak Hz. Ýbrâhîm’in dînine tâbî olmuþtur. Ve Allah, Hz. Ýbrâhîm’i dost ittihaz etmiþtir. Allahû Tealâ, Hz. Ýbrâhîm’i HALÝL (dost) kýlýyor. Hz. Ýbrâhîm’in dîni, Ýslâm dînidir. Hanif kelimesi Ýslâm kelimesinin eþitidir. Hanif dîni, Ýslâm dîni olarak bütün kâinatýn dînidir. Dünkü dînidir, bugünkü dînidir, yarýnki dîni olacaktýr. Ýslâm’dan baþka; ruhu, vechi, nefsi, iradeyi Allah’a teslim etmekten baþka bir dîn insanlýk tarihi boyunca kâinatta hiç olmamýþtýr. Allahû Tealâ bütün peygamberlerine ve resûllerine teslimi öðretmiþtir. Allah’a teslim her konunun esasýdýr, aslýdýr. 1- 22. basamakta ruh Allah’a teslim olur. Ýslâm olmanýn 1. mertebesini kiþi gerçekleþtirir. 2- Beka makamýnda Allah Ýndi Ýâhi’ye yeni bir ruh gönderir ve bu ruha taht verir. (23. basamak) 3- Kiþinin zikri hergün, günün yarýsýný aþar. Zahid olur. (24. basamak) 4- 25. basamakta fizik vücudunu Allah’a teslim eder. Muhsin olur. 5- 26. basamakta daimî zikrin sahibi, ulûl’elbab olur. Kendisine yerlerin melekûtu gösterilir. 6- Allahû Tealâ birinci kattan itibaren gök katlarýný (göklerin melekûtu) gösterince kiþi ihlâs makamýnýn sahibi olur ve nefsini Allah’a teslim eder. Sidret-ül Münteha, ihlâs makamýndan salâh makamýna bir geçittir. 7- Salâh makamýnýn 4 kademesi, Tövbe-i Nasuh’la baþlar, günahlar örtülür, salâh nuru verilir, günahlar sevaba çevrilir. Böylece irþada ulaþýlýr. Salâhýn 5. kademesinde irade Allah’a teslim edilerek Allah’ýn Zat’ý görülür. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den sonra kâinat durdukça, dünya üzerine bir daha peygamber gelmeyecektir. Bütün peygamberler, otomatik olarak, yaþadýklarý devirlerin aslî imamlarýdýr. Bu görevi, peygamber olmayan dönemlerde Allah’ýn nebî olmayan, velî resûlleri gerçekleþtirmiþlerdir ve gerçekleþtireceklerdir. Salih, velâyetin yedinci kademesi olan salâh makamýna ulaþan kiþinin ünvanýdýr. Hz. Ýbrâhîm, devrinin imamýydý ve tabiatýyla salâh makamýnýn en üst mertebesindeki salihlerdendi.

283

283


ℜψετ − 131

Σαψφα − 21

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↑α″Ω↔ς″,↔! ↔ ≅↔5 ″ϖ←ς″,↔! ≥↑ψ∩∀↔∗ ↑ψ↔7 ↔ ≅↔5 ″ ←! ↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! ←± ↔Ι←7 Ýz kâle lehû rabbuhû eslim kâle eslemtu li rabbil âlemîn(âlemîne).

Ηανι Ραββι ονα: “Τεσλιμ ολ!” δεδιðι ζαμαν “ℜλεμλεριν Ραββινε τεσλιμ ολδυμ.” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7

-

iz kâle lehu rabbu-hu eslim kâle eslemtu li rabbi el âlemîne

: : : : : : :

dediði zaman, demiþti ona onun Rabbi teslim ol dedi ben teslim oldum âlemlerin Rabbine

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Âlemlerin Rabbine teslim oldum.” Hz. Ýbrâhîm, emr âleminin Rabbi olan Allah’a ruhunu; zahirî âlemin Rabbi olan Allah’a fizik vücudunu; berzah âleminin Rabbi olan Allah’a nefsini ve ilâhî ve küllî iradenin sahibi olan Allah’a iradesini teslim ederek teslim-i küllî ile teslim olmuþtur. Ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini kim Allah’a teslim etmiþse onlarýn hepsi teslim-i küllî ile teslim olmuþlardýr. Bütün peygamberler, bütün resûller Allah’a teslim-i küllî ile teslim olmuþlardýr. Teslim-i küllî standartlarýnda ruhun, vechin, nefsin ve iradenin teslimi vardýr. Hz. Ýbrâhîm de bütün peygamberler de yaþadýklarý süre içerisinde tasarruftaydý.

284

284


ℜψετ − 132

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

⊕|←Ξ↔∀ _↔< ⎢↑ Ψ↑Τ″Θ↔< ↔: ←ψ[∝Ξ↔∀ ↑ϖ[∝;×Ι″∀←! ≥_↔Ζ←∀ |×±.↔: ↔: ⊕ω↑#Ψ↑Ω↔# ÷↔4 ↔ω<∝±Γ7! ↑ϖ↑Υ↔7 |×Σ↔Ο″.! ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ⎢ ↔ Ψ↑Ω←ς″Κ↑8 ″ϖ↑Β″9↔! ↔: ® ←! Ve vassâ bihâ ibrâhîmu benîhi ve ya’kûb(ya’kûbu), yâ beniyye innallâhestafâ lekumud dîne fe lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).

⇑βρ®η⎩μ δε βυνυ κενδι οðυλλαρ⎬να ϖασιψετ εττι. Ψ®κυβ δα: “Εψ οðυλλαρ⎬μ! Μυηακκακ κι Αλλαη, βυ δ⎩νι σιζιν ι⎜ιν σε⎜τι. Αρτ⎬κ σιζ ⎞λμεψιν. Ανχακ Αλλαη’α τεσλιμ ολαρακ (⎞λ⎫ν).” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7

285

-

ve vassâ bi-hâ ibrâhîmu benî-hi ve ya’kûbu yâ beniyye innallâhe (inne allâhe)

: : : : : : :

ve vasiyet etti onunla Ýbrâhîm kendi oðullarýna ve Yâkub ey oðullarým muhakkak ki Allah

8 - ýstafâ

:

seçti

9 - lekum 10 - ed dîne

: :

sizin için, size dîn

285


ℜψετ − 132

Σαψφα − 21

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

11 - fe 12 - lâ temûtunne 13 - illâ

: : :

14 - ve entum 15 - muslimûne

: :

o halde, öyleyse, artýk ölmeyiniz ancak, sadece, dan baþka, olmaksýzýn, olmadan ve siz teslim olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a teslim olmak 3. basamakta baþlar 28. basamaðýn 5. kademesinde teslimler zinciri ile sona erer. Allah’ýn insaný ulaþtýrmak istediði hedef, talebin sahibi olmak ve Allah’a ulaþmayý dilemektir. Allah’a ulaþmayý dilemekle 2. basamak aþýlýr. Bu dilek, kalpte belirdiði an Allahû Tealâ onu iþitir, bilir ve görür (3. basamak). Derhal Rahîm esmasýyla tecelliye baþlar. 1. teslim: Ruhun teslimi-22. basamak 2. teslim: Fizik vücudun teslimi-25. basamak 3. teslim: Nefsin teslimi-27. basamak 4. teslim: Ýradenin teslimi-28 basamak / 5. kademe Allah’a yapýlan 4 teslim bir bütün olarak gerçekleþtirilince gerçek anlamda Allah’a “kul” olunur. Ýrade de Allah’a teslim olunca Allah’ýn Zat’ý görülür. Burasý Allah’a ulaþtýran yolun sonudur. 28. basamaðýn 7. ve son kademesi sadece devrin imamýna aittir: Tasarrufta olmak.

286

286


ℜψετ − 133

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

↑ ″Ψ↔Ω″7! ↔ Ψ↑Τ″Θ↔< ↔η↔Ν↔& ″ ←! ↔ ≥!↔Γ↔Ζ↑− ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ↔! ↑φ↑Α″Θ↔9 ∼Ψ↑7≅↔5 ⎢ ∝Γ″Θ↔∀ ″ω←8 ↔ :↑Γ↑Α″Θ↔# _↔8 ←ψ[∝Ξ↔Α←7 ↔ ≅↔5 ″ ←! ↔σ×Ε″,←! ↔: ↔υ[∝Θ×Ω″,←! ↔: ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! ↔τ←=≥≅↔∀×∼ ↔ψ×7←! ↔: ↔τ↔Ζ×7←! ↔ Ψ↑Ω←ς″Κ↑8 ↑ψ↔7 ↑ω″Ε↔9 ↔: ⎣ ∼→Γ←&!↔: _→Ζ×7←! Em kuntum þuhedâe iz hadara ya’kûbel mevtu, iz kâle li benîhi mâ ta’budûne min ba’dî kâlû na’budu ilâheke ve ilâhe âbâike ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ilâhen vâhidâ(vahiden) ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).

Ψοκσα Ψ®κυβ, ⎞λ⎫με ηαζ⎬ρ ολδυðυ ζαμαν: “(Εψ ψαηυδιλερ)! Σιζ οραδα ⎭αηιτ μιψδινιζ?” Ηανι Ψ®κυβ, ο ζαμαν οðυλλαρ⎬να: “Βεν ⎞λδ⎫κτεν σονρα κιμε κυλ ολαχακσ⎬ν⎬ζ?” δεδι. Ονλαρ δα: “Σενιν ιλ®η⎬να, αταλαρ⎬ν ⇑βρ®η⎩μ, ⇑σμαιλ ϖε ⇑σηακ’⎬ν ιλ®η⎬ ολαν Τεκ ⇑λ®η’α κυλλυκ εδεχεðιζ. Ζατεν βιζ, Ο’να τεσλιμ ολανλαρ⎬ζ.” δεδιλερ.

287

287


ℜψετ − 133

Σαψφα − 21

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

em kuntum þuhedâe iz hadara ya’kûbe el mevtu iz kâle li benî-hi mâ ta’budûne min ba’dî kâlû na’budu ilâhe-ke ve ilâhe âbâi-ke ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ilâhen vahiden ve nahnu lehu muslimûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

yoksa, veya siz oldunuz þahitler hazýr olduðu zaman, hazýr olmuþtu Yâkub ölüm demiþti oðullarýna neye kulluk edeceksiniz sonradan, sonra dediler kul olacaðýz senin ilâhýn ve ilâh senin atalarýn Ýbrâhîm ve Ýsmail ve Ýshak tek, bir ilâh ve biz ona teslim olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm de Hz. Ýshak da Hz. Ýsmail de ve onlarýn torunlarý da Allah’a teslim olmuþlardýr. Bakara Suresinin bu âyetleri hep ayný gerçeði söylüyor: Allah’a teslim olmak. Allah’a kul olmak; Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. Mürþide ulaþýnca ikinci defa kul olur. Ruhun teslimiyle kiþi üçüncü kulluða ulaþýr. Fizik vücut tesliminde muhsin kul, nefsin tesliminde muhlis kul olur. Bihakkýn kulluða ulaþýnca irþad makamýnýn sahibidir. Allahû Tealâ 4 teslimi tamamlayan kiþiye Fevz’ul Azîm, Ecrül Azîm, Hazz’ül Azîm, Fazl’ýl Azîm’i ni’met olarak verir. Böylece kiþi 4 azîmin de sahibi olur.

288

288


ℜψετ − 134

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 21

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ↔7 ↔: ″α↔Α↔Κ↔6 _↔8 _↔Ζ↔7 ⎣″α↔ς↔∋ ″φ↔5 °}⊕8↑! ↔τ″ς←# ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 _±↔Ω↔2 ↔ Ψ↑ς↔ ″Κ↑# ÷↔: ⎣″ϖ↑Β″Α↔Κ↔6 _↔8 Tilke ummetun kad halet, lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum, ve lâ tus’elûne ammâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

⇑⎭τε ονλαρ βιρ ⎫μμεττι κι γελδι, γε⎜τι. Ονλαρ⎬ν καζανδ⎬ð⎬ ⎭εψλερ κενδιλερινε, σιζιν καζανδ⎬ð⎬ν⎬ζ δα σιζεδιρ. Ονλαρ⎬ν ψαπμ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬νδαν σιζ σορυμλυ δεðιλσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

tilke ummetun kad halet lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum ve lâ tus’elûne ammâ (an mâ) kânû ya’melûne

: : : : : : : : : : :

iþte o (onlar) bir ümmet, bir toplum oldu gelip geçti onun kazandýðý þeyler ve sizin kazandýðýnýz þeyler ve size sual olunmaz, sorulmaz þeylerden onlar oldular yapýyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Doðumdan ölüme kadar geçen devrede insanýn her saniyesi derecat kazanmakla veya kaybetmekle geçer. Birtakým insanlar derler ki: “Ben þu anda ibadet etmiyorum, derecat kazanmýyorum. Kimseye bir kötülük de yapmýyorum, derecat da kaybetmiyorum.” Ama yanýlýrlar. Eðer insanlar zikretmiyorlarsa derecat kaybederler. Ýnsan her an Allah’ý zikretmekle mükelleftir. Bu Allahû Tealâ tarafýndan farz kýlýnmýþtýr. Ya Allah’ý zikrederek derecat kazanmak ya da zikretmeyerek derecat kaybetmek söz konusudur. Hayatýn her saniyesi Allahû Tealâ tarafýndan ölçülmüþ, biçilmiþtir. “Ne derecat kazanýrým ne de kaybederim” gibi bir ifade, hiçbir zaman Allah’ýn Kanunlarý’nda yoktur. Ya kazanýlýr ya da kaybedilir.

289

289


ℜψετ − 135

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

↔}⊕ς←8 ″υ↔∀ ″υ↑5 ⎢∼:↑Γ↔Β″Ζ↔# ×∗≅↔Μ↔9 ″ ↔! ∼→(Ψ↑; ∼Ψ↑9Ψ↑6 ∼Ψ↑7≅↔5 ↔: ↔ω[∝6←Ι″Λ↑Ω″7! ↔ω←8 ↔ ≅↔6 _↔8 ↔: ⎢_→Σ[∝Ξ↔& ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! Ve kâlû kûnû hûden ev nasârâ tehtedû kul bel millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muþrikîn(muþrikîne).

ςε δεδιλερ κι: “Ψαηυδι ϖεψα ηριστιψαν ολυν κι; ηιδαψετε ερεσινιζ.” Δε κι: “Ηαψ⎬ρ. ⇑βρ®η⎩μ’ιν μιλλετι ηανιφτιρ (ηιδαψετε ερμι⎭τιρ). (∩⎫νκ⎫ ο); μ⎫⎭ρικλερδεν ολμαδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve kâlû kûnû hûden ev nasârâ tehtedû kul bel millete ibrâhîme hanîfen

10 - ve mâ kâne 11 - min el muþrikîne

290

: : : : : : : : : : :

ve dediler olun yahudi veya hristiyan hidayete erersiniz de hayýr Ýbrâhîm’in milleti, dîni hanîf olarak, tek Allah’a inanarak hanif olan, tek Allah’a inanan ve olmadý müþriklerden, Allah’a þirk koþanlardan

290


ℜψετ − 135

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm haniftir, ümmeti de haniftir. Onlar 7 defa hidayete ermiþlerdir: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

hidayet: hidayet: hidayet: hidayet: hidayet: hidayet: hidayet:

Allah’a ulaþmayý dilemiþlerdir. Mürþide tâbî olmuþlardýr. Ruhlarýný Allah’a teslim etmiþlerdir. Fizik vücutlarýný Allah’a teslim etmiþlerdir. Nefslerini Allah’a teslim etmiþlerdir. Ýrþada ulaþmýþlardýr. Ýradelerini Allah’a teslim etmiþlerdir.

Hz. Ýbrâhîm Allahû Tealâ’nýn tasarrufu altýna girmiþtir, hidayetin son noktasýna ulaþmýþtýr. Çünkü o, Devrin Ýmamý’dýr. Hz. Ýbrâhîm, Nebî Resûl’dür. Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkes þirktedir. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. Hz. Ýbrâhîm, 7 safhayý da yaþamýþtýr. Bu sebeple o müþriklerden olmamýþtýr.

291

291


ℜψετ − 136

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

|⊆7←! ↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔8 ↔: _↔Ξ″[↔7←! ↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔8 ↔: ←ψ™ς7≅←∀ _⊕Ξ↔8×∼ ∼Ψ≥↑7Ψ↑5 ↔ Ψ↑Τ″Θ↔< ↔: ↔σ×Ε″,←! ↔: ↔υ[∝Θ×Ω″,←! ↔: ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! |×Κ[∝2 ↔: |×,Ψ↑8 ↔|←#:↑!≥ ≅↔8 ↔: ← ≅↔Α″,↔ ↵! ↔: ↑ ←±Ι↔Σ↑9 ÷ ⎣″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ″ω←8 ↔ Ψ∩[←Α⊕Ξ7! ↔|←#:↑! ≥≅↔8 ↔: ↔ Ψ↑Ω←ς″Κ↑8 ↑ψ↔7 ↑ω″Ε↔9 ↔: ⎧″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ↓φ↔&↔! ↔ω″[↔∀ Kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtý ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ve mâ ûtiyen nebiyyûne min rabbihim, lâ nuferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu muslimûn(muslimûne).

Δεψιν κι: “Βιζ Αλλαη’α, βιζε ινδιριλενλερε, ⇑βρ®η⎩μ’ε ⇑σμαιλ’ε, ⇑σηακ’α, Ψ®κυβ ϖε τορυνλαρ⎬να ινδιριλενλερε, Μυσα ϖε ⇑σα’ψα ϖεριλενλερε ϖε (διðερ) νεβ⎩λερε, Ραβ’λερι (ταραφ⎬)νδαν ϖεριλενλερε (σαηιφε, κιταπ ϖε ϖαηιψλερε) ⎩μ®ν εττικ. Ονλαρ⎬ν αρασ⎬νδα ηι⎜βιρ αψ⎬ρ⎬μ ψαπμαψ⎬ζ (φαρκ γ⎞ζετμεψιζ). Ζατεν βιζ, Ο’να τεσλιμ ολανλαρ⎬ζ.” 292

292


ℜψετ − 136

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

kûlû âmennâ billâhi (bi allâhi) ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe ve el esbâtý ve mâ ûtiye mûsâ ve isâ ve mâ utiye en nebiyyûne min rabbi-him lâ nuferriku beyne ehadin min-hum ve nahnu lehu muslimûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

deyin, söyleyin biz îmân ettik Allah’a ve indirilene (indirilen þeye) bize ve indirilene (indirilen þeye) Ýbrâhîm’e ve Ýsmail ve Ýshak ve Yâkub ve torunlarý ve verilene (verilen þeye) Musa ve Ýsa ve verilene (verilen þeye) nebîler, peygamberler Rab’leri tarafýndan fark gözetmeyiz, ayýrým yapmayýz aralarýnda biri, birisi onlardan ve biz onu, ona teslim olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sahâbeye Allahû Tealâ “Aranýzda bulunan o yahudilere ve nasranilere deyin ki: Biz muhakak ki O’na teslim olanlarýz.” demelerini emrediyor. Böylece sahâbenin bütün standartlarda ruhun, vechin, nefsin ve iradenin teslimini tamamladýklarýný ve Allah’a teslim olduklarýný görüyoruz.

293

293


ℜψετ − 136

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ýhsânin radýyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu). O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayýrlarda yarýþanlardan ulûl’elbab, ihlâs ve salâh makamlarýný, en üst üç makamý iþgal edenler): onlarýn bir kýsmý muhacirînden (Mekke’den Medine’ye göç edenlerden) bir kýsmý ensardan (Medine’deki yardýmcýlardan) ve bir kýsmý da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandý. (Sahâbe irþad makamýna sahip olduklarý için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razý ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razýdýr. Onlara Allah, altlarýndan ýrmaklar akan cennetler hazýrladý ve orada ebediyyen kalacaklardýr. Ýþte bu, en büyük (azîm) mükâfattýr. Sahâbenin hepsi irþad makamýna ulaþmýþ ve mürþid olmuþlardýr. Her ne kadar insanlar “Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile irþad makamý kapanmýþtýr.” diyorlarsa da Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de onlarý mahçup ediyor. Diyor ki: “Hayýr, kýyâmete kadar irþad makamý açýk olacaktýr.” Ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den sonra da Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, irþad edici halifelik görevini yapmýþlardýr. Onlarýn zamanýnda sahâbeye hep tâbî olunmuþtur. Bütün sahâbe, Allah’a teslim-i küllî ile teslim olmuþlardýr yani Ýslâm olmuþlardýr.

294

294


ℜψετ − 137

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

″ ←! ↔: ⎣∼″:↔Γ↔Β″;! ←φ↔Τ↔4 ∝ψ←∀ ″ϖ↑Β″Ξ↔8×∼ ≅≥↔8 ←υ″Χ←Ω←∀ ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ″ ←≅↔4 ⎣↓ ≅↔Τ←− |∝4 ″ϖ↑; _↔Ω⊕9←≅↔4 ∼″Ψ⊕7↔Ψ↔# ⎢ ↑ϖ[∝ς↔Θ″7! ↑π[∝Ω⊕Κ7! ↔ξ↑; ↔: ⎣↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Ζ↔Υ[∝Σ″Υ↔[↔Κ↔4 Fe in âmenû bi misli mâ âmentum bihî fe kadihtedev ve in tevellev fe innemâ hum fî þikâk(þikâkýn) fe se yekfîke humullâh(humullâhu), ve huves semîul alîm(alîmu).

Εðερ ονλαρ δα σιζιν Ο’να (Αλλαη’α) ⎩μ®ν εττιðινιζ γιβι ⎩μ®ν ετσελερδι μυηακκακ κι ηιδαψετε ερερλερδι. ςε εðερ (ψ⎫ζ ⎜εϖιριρλερσε) δ⎞νερλερσε, μυτλακα βιρ αψρ⎬λ⎬κ ι⎜ινδεδιρλερ (Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν αψρ⎬λμ⎬⎭λαρδ⎬ρ). Αλλαη, (ονλαρα καρ⎭⎬) σανα κ®φι (ψετερλι) διρ. Ο, (ηερ⎭εψι ι⎭ιτεν ϖε βιλεν) σεμ’⎩υλ αλ⎩μδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

295

-

fe in âmenû bi misli mâ âmentum bi-hi fe kad ihtedev ve in tevellev fe innemâ hum fî þikâkýn

: : : : : : : : : : : : :

o zaman, o taktirde eðer âmenû oldular, îmân ettiler benzeri, gibi sizin îmân ettiðiniz þey ona o zaman, böylece olmuþtu hidayete erdi ve eðer yüz çevirirlerse artýk, o zaman, o taktirde sadece onlar ayrýlýk içinde

295


ℜψετ − 137

Σαψφα − 22

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

14 15 16 17 18

-

fe se yekfî-ke-hum allâhu ve huve es semîu el alîmu

: : : : :

o zaman, o taktirde onlara karþý sana kâfidir Allah ve o hakkýyla iþiten hakkýyla bilen

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hiç kimse doðuþtan itibaren hidayette deðildir. Peygamberler de dahil olmak üzere herkes dalâlettedir. Bütün insanlar için baþlangýç noktasý dalâlettir. Kiþi Allah’a ulaþmayý dilediði anda dalâletten kurtulur hidayette olur. Dilemeyenler ebediyyen dalâlette kalýrlar ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah dalâlette kalmak isteyenleri dalâlette býrakýr. Ýradî karar insandadýr ve kurtuluþ insana teslim edilmiþtir. Ýnsan Allah’a ulaþmayý dilerse yani hidayete ermeyi dilerse Allah onu hidayete erdirir. Eðer dilemezse isyaný içinde þaþkýn bir halde býrakýr. 93/DUHA-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ. (Allah), seni dalâlette buldu da, sonra hidayete erdirmedi mi? Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin dalâlette, küfürde ve zalim olduklarý aþaðýdaki âyetlerdedir: 4/NÝSA-167: Ýnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden). Muhakkak ki onlar kâfirdirler ve Allah’ýn yolundan alýkoyarlar (menederler) (kendileri de Allah’ýn yolunda deðillerdir). Andolsun ki onlar, uzak bir dalâlet içindedirler. 4/NÝSA-168: Ýnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan). Muhakkak ki onlar, kâfirdirler ve zalimdirler (baþkalarýný da mürþide ulaþmaktan men edip saptýrdýklarý için). Allah, onlara asla maðfiret etmez (günahlarýný sevaba çevirmez) ve yola (Allah’a ulaþtýran yola, Sýratý Mustakîm’e) ulaþtýrmaz. 4/NÝSA-169: Ýllâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ(yesîren). Sadece cehennem yoluna ulaþtýrýr. Onlar orada ebediyyen kalacaklardýr. Ve bu, Allah için kolaydýr.

296

296


ℜψετ − 138

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

⎧→}↔Ρ″Α←. ←ψ™ς7! ↔ω←8 ↑ω↔Κ″&↔! ″ω↔8 ↔: ⎣←ψ™ς7! ↔}↔Ρ″Α←. ↔ :↑Γ←∀≅↔2 ↑ψ↔7 ↑ω″Ε↔9 ↔: Sýbgatallâh(sýbgatallâhi) ve men ahsenu minallâhi sýbgaten, ve nahnu lehu âbidûn(âbidûne).

Αλλαη’⎬ν βοψασ⎬ (ιλε βοψαν). Αλλαη’⎬ν βοψασ⎬ ιλε βοψανανδαν δαηα γ⎫ζελ (αησεν) ολαν κιμδιρ? ςε (ι⎭τε) βιζ, Ο’να κυλ ολανλαρ⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

sýbgate allâhi ve men ahsenu min allâhi sýbgaten ve nahnu lehu âbidûne

: : : : : : : :

Allah’ýn boyasý ve kim ahsen, en güzel Allah’tan boya olarak ve biz ona kul olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sýbgatullah olunan yer, göðün 6. katýdýr. Orada Allah’ýn boyasýyla boyanýlýr. Son geçen insan ruhunun boyutlarýný alan bir kapýdan geçilerek sýbgatullah mahalline varýlýr. Dýþarýsý karanlýktýr. Ýçeriden dýþarýya doðru nur sýzar. Kanadý olmayan kapý açýktýr ve her kapýdan geçen kiþinin boyutlarýna göre büyür, geniþler veya küçülür ve daralýr. Kiþi nurlara sahip olunca sýbgatullah tamamlanýr. Çünkü sýbgatullahýn rengiyle baþ üzerindeki salâh nurunun rengi aynýdýr. Salâh nuru bu yüzden ýþýk verir ve salâh makamý kiþiyi iki defa sýbgatullah kýlar.

297

297


ℜψετ − 139

Σαψφα − 22

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

⎣″ϖ↑Υ∩∀↔∗ ↔: _↔Ξ∩∀↔∗ ↔ξ↑;↔: ←ψ™ς7! |←4 _↔Ξ↔9Ψ∩%≥≅↔Ε↑# ↔! ″υ↑5 ⎣″ϖ↑Υ↑7≅↔Ω″2↔! ″ϖ↑Υ↔7 ↔: _↔Ξ↑7≅↔Ω″2↔! ≥_↔Ξ↔7 ↔: ↔ Ψ↑Μ←ς″Φ↑8 ↑ψ↔7 ↑ω″Ε↔9 ↔: Kul e tuhâccûnenâ fîllâhi ve huve rabbunâ ve rabbukum, ve lenâ â’mâlunâ ve lekum a’mâlukum ve nahnu lehu muhlisûn(muhlisûne).

Δε κι: “Αλλαη ηακκ⎬νδα βιζιμλε μ⎫χ®δελε μι εδιψορσυνυζ? Ο, βιζιμ δε Ραββιμιζδιρ σιζιν δε Ραββινιζδιρ. Βιζιμ αμελλεριμιζ βιζε, σιζιν αμελ− λερινιζ δε σιζε αιττιρ. ςε βιζ, ονυν ι⎜ιν ιηλ®σ σαηιβι (μυηλισ) (κυλ)λαρ⎬ζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9

298

-

kul e tuhâccûne-nâ fî allâhi ve huve rabbu-nâ ve rabbu-kum ve lenâ

: : : : : : : : :

de, söyle mý bizimle mücâdele ediyorsunuz hakkýnda Allah ve o bizim Rabbimiz ve sizin Rabbiniz ve bizim

298


ℜψετ − 139

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 18

(2) Bakara Suresi

10 11 12 13 14 15

-

â’mâlu-nâ ve lekum a’mâlu-kum ve nahnu lehu muhlisûne

: : : : : :

bizim amellerimiz ve sizin sizin amelleriniz ve biz ona muhlisler, ihlâs sahibi olanlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dilemekten haberdar olmayan insanlar Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile mücâdele ediyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki: “Bir tane Allah var ve O, bizim de Allahýmýz’dýr sizin de Allahýnýz’dýr. Bizim amellerimiz bize aittir bizi kurtaracaktýr, sizin amelleriniz de size aittir ama sizi kurtaramayacaktýr. Biz Allah’a karþý ihlâs sahibi (daimî zikrin sahibi olduktan sonra ve yerin melekûtunu gördükten sonra, göklerin melekûtunu da görenleriz) olmuþ olanlarýz.” Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin bir kýsmý bu âyetlerin muhtevasý içerisinde daimî zikre ulaþmýþlar ve nefslerindeki bütün âfetleri yok ettikleri için muhlislerden olmuþlardýr. Ýnsanlar Allah’a ulaþmayý diledikleri zaman kurtuluþ mümkündür. Bugün de Ýslâm’ý yaþadýklarýný düþünen insanlar, Allahû Tealâ’nýn 12 defa farz kýldýðý Allah’a ulaþmayý dileme ve Allah’a teslim olma konusuna þiddetle karþý çýkýyorlar. Ve bizimle mücâdele ediyorlar, týpký 14 asýr evvel sahâbe ile mücâdele ettikleri gibi...

299

299


ℜψετ − 140

Σαψφα − 22

Χ⎫ζ − 1

(2) Bakara Suresi

↔ Ψ↑Τ″Θ↔< ↔: ↔σ×Ε″,←! ↔: ↔υ[∝Θ×Ω″,←! ↔: ↔ϖ[∝;×Ι″∀←! ⊕ ←! ↔ Ψ↑7Ψ↑Τ↔# ″ ↔! ↑ϖ↔ς″2↔! ″ϖ↑Β″9↔∼ ↔ ″υ↑5 ⎢ ×∗≅↔Μ↔9 ″ ↔! ∼→(Ψ↑; ∼Ψ↑9≅↔6 ↔ ≅↔Α″,↔ ↵!↔: ↑ ↔Γ″Ξ←2 → ↔(≅↔Ζ↔− ↔ϖ↔Β↔6 ″ω⊕Ω←8 ↑ϖ↔ς″1↔! ″ω↔8 ↔: ⎢↑ψ™ς7! ← ↔! ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔# _⊕Ω↔2 ↓υ←4≅↔Ρ←∀ ↑ψ™ς7! _↔8 ↔: ⎢←ψ™ς7! ↔ω←8 Em tekûlûne inne ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâta kânû hûden ev nasârâ kul e entum a’lemu emillâh(emillâhu), ve men azlemu mimmen keteme þehâdeten indehu minallâh(minallâhi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).

Ψοκσα σιζ: “Μυηακκακ κι; ⇑βρ®η⎩μ, ⇑σμαιλ, ⇑σηακ, Ψακυπ ϖε τορυνλαρ⎬ ψαηυδι ϖεψα ηριστιψαν ιδιλερ μι?” διψορσυνυζ. Δε κι: “Σιζλερ μι δαηα ιψι βιλιψορσυνυζ, ψοκσα Αλλαη μ⎬?” Αλλαη’ταν (ϖεριλεν) Αλλαη’⎬ν κατ⎬νδακι ⎭αηιτλιðι γιζλεψεν κιμσεδεν δαηα ζαλιμ ολαν κιμδιρ? Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν γ®φιλ δεðιλδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

300

-

em tekûlûne inne ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe ve esbâta kânû hûden ev nasârâ

: : : : : : : : : :

yoksa, veya diyorsunuz, söylüyorsunuz muhakkak Ýbrâhîm ve Ýsmail ve Ýshak ve Yâkub ve torunlarý oldular, idiler yahudi veya hristiyan

300


ℜψετ − 140

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

kul e entum a’lemu em(i) allâhu ve men azlemu mimmen (min men) keteme þehâdeten inde-hu min allâhi ve mâ allâhu bi gâfilin ammâ (an mâ) ta’melûne

: : : : : : : : : : : : : : :

de, söyle siz mi daha iyi bilir yoksa, veya Allah ve kim daha zalim o kimseden ketmetti, gizledi, sakladý þahitlik onun yanýnda, katýnda Allah’tan ve Allah deðildir gâfil, farkýnda olmayan þey(ler)den siz yapýyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm, Ýsmail, Ýshak, Yâkub ve torunlarý, Hz. Musa’dan çok evvel yaþamýþlardýr. Onlar Hz. Musa’nýn dîninden olamazlar ancak Hz. Musa, Hz. Ýbrâhîm’in dînindendir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve bütün peygamberler de Hz. Ýbrâhîm’in dînindendir. Allah’ýn tek bir dîni olmuþtur. Sadece Allah’a teslim dîni vardýr ve bütün sahâbe, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile beraber Allah’a teslim olmuþlardýr. Bütün peygamberler ve onlara tâbî olanlarýn hepsi Allah’a teslim olmuþlardýr. Bütün peygamber olmayan resûller ve onlara tâbî olanlar da Allah’a teslim olmuþlardýr. Salâh kademesi 7 mertebeden oluþur. Birincisi Tövbe-i Nasuh’tur. Ýkincisi günahlarýn örtülmesi, üçüncüsü Allah’ýn salâh nurunu vermesi ve onun sýbgatullah olmasýný tamamlamasý halidir. Allah’ýn o kiþiye mükâfatýdýr. Dördüncüsü günahlarýn sevaba çevrilmesidir. Salâhýn 5. kademesinde kiþi iradesini teslim eder. Rabbini kesin ve net olarak görür. Allah’ýn katýndaki þehadet, Allah’a þahit olmak gerçekleþmiþ olur. Allah’ýn Zat’ýný görerek þahit olmuþtur. Allah’ýn Zat’ýný gören herkes Allah’ýn görülecegine þahitlik edenlerdir. Ayný zamanda insanlar okuduklarýnda bunu görür de gizlerlerse bu âyetin muhtevasýna girerler. 43/ZUHRUF-86: Ve lâ yemlikullezîne yed’ûne min dûnihiþ þefâte illâ men þehide bil hakký ve hum ya’lemûn(ya’lemûne). Ve onlarýn, O’ndan (Allah’tan) baþka taptýklarý þeyler þefaate malik deðildir. Hakk’a þahit olanlar hariç ve onlar (Hakk’ý) bilirler. Bu âyette kesin bir þekilde Allah’ýn Zat’ýnýn görüleceði ifade edilmektedir.

301

301


ℜψετ − 141

Χ⎫ζ − 1

Σαψφα − 22

(2) Bakara Suresi

_↔8 ″ϖ↑Υ↔7 ↔: ″α↔Α↔Κ↔6 _↔8 _↔Ζ↔7 ⎣″α↔ς↔∋ ″φ↔5 °}⊕8↑! ↔τ″ς←# 〉 ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 _⊕Ω↔2 ↔ Ψ↑ς↔ ″Κ↑# ÷ ↔: ⎣″ϖ↑Β″Α↔Κ↔6 Tilke ummetun kad halet lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum ve lâ tus’elûne ammâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

⇑⎭τε ονλαρ βιρ ⎫μμεττι κι γελδι, γε⎜τι. Ονλαρ⎬ν καζανδ⎬ð⎬ ⎭εψλερ κενδιλερινε, σιζιν καζανδ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ δα σιζεδιρ. Ονλαρ⎬ν ψαπμ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬νδαν σιζ σορυμλυ δεðιλσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

tilke ummetun kad halet lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum ve lâ tus’elûne ammâ (an mâ) kânû ya’melûne

: : : : : : : : : : :

o bir topluluk olmuþtu gelip geçti onun kazandýðý þey(ler) ve sizin kazandýðýnýz þey(ler) ve size sorulmaz þeylerden oldular yapýyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her insan sadece kendi kazandýðý ve kaybettiði þeylerden sorumludur. Baþkalarýnýn yaptýklarýndan sorumlu deðildir. Cehenneme gidenler sadece kendi günahlarý yüzünden cezalandýrýlmýþ olacaklardýr. Dalâlette olan bir insan baþkalarýnýn da Allah’ýn yoluna girmesine mani olursa, onlarýn kaybettikleri derecelerden pay alýr. Çünkü o, Allah’ýn lânetine muhatap olmuþtur.

302

302


ℜψετ − 142

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

″ω↔2 ″ϖ↑Ζ[×±7↔: ≅↔8 ← ≅⊕Ξ7! ↔ω←8 ↑ ≥≅↔Ζ↔Σ∩Κ7! ↑ Ψ↑Τ↔[↔, ↑ ←Ι″Λ↔Ω″7! ←ψ™ς←7 ″υ↑5 ⎢_↔Ζ″[↔ς↔2 ∼Ψ↑9≅↔6 |∝Β⊕7! ↑ϖ←Ζ←Β↔ς″Α←5 ↑ ≥≅↔Λ↔< ″ω↔8

∝Γ″Ζ↔< ⎢↑ ←Ι″Ρ↔Ω″7!↔:

↓ϖ[∝Τ↔Β″Κ↑8 ↓ !↔Ι←. |×7←! Se yekûlus sufehâu minen nâsi mâ vellâhum an kýbletihimulletî kânû aleyhâ kul lillâhil meþrýku vel magrýb(magrýbu), yehdî men yeþâu ilâ sýrâtýn mustakîm(mustakîmin).

⇑νσανλαρδαν σεφιη ολανλαρ διψεχεκλερ κι: “Ονλαρ⎬, ⎫ζερινδε βυλυνδυκλαρ⎬ κ⎬βλεδεν ⎜εϖιρεν νεδιρ?” Δε κι: “Δοðυ δα βατ⎬ δα Αλλαη’⎬νδ⎬ρ. Ο, διλεδιðινι Σ⎬ρατ⎬ Μυστακ⎩μ’ε υλα⎭τ⎬ρ⎬ρ.” 1 2 3 4 5 6

303

-

se yekûlu es sufehâu min en nâsi mâ vellâ-hum an kýbleti-him

: : : : : :

yakýnda, olacak derler, söylerler sefihler, kendini bilmeyenler insanlardan onlarý çeviren nedir kýblelerinden

303


ℜψετ − 142

Σαψφα − 23

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

elletî kânû aleyhâ kul lillâhi (li allâhi) el meþrýku ve el magrýbu yehdî men yeþâu ilâ sýrâtýn mustakîmin

: : : : : : : : : : :

o ki, ki o oldular onun üzerinde de ki Allah’ýn doðu ve batý hidayet eder kimse, kiþi diler Sýratý Mustakîm’e, Allah’a ulaþtýran yola

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sefih olanlar, mânâyý idrak edemeyenlerdir. Kalplerinde ekinnet ve mühür, kulaklarýnda vakra ve mühür, gözlerinde hicab-ý mesture ve perde vardýr. Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için anlayamayanlardýr. “Acaba Hz. Muhammed (S.A.V) ve sahâbesini evvelden Mescid-i Aksa’ya doðru namaz kýlarlarken þimdi Mescid-i Haram’a çeviren nedir?” diye soranlardýr. Sýratý Mustakîm’in 4. gök katýnda Mescid-i Aksa’nýn, 5. gök katýnda Mescid-i Haram’ýn (Kâbe) aslý vardýr. Asýl hac, Allah’ýn yolunda, Sýratý Mustakîm’in üstünde yapýlýr. Adý, haccý ekberdir. Allah’a doðru seyr-i sülûk yapan bütün ruhlar her seferinde gökteki Mescid-i Haram’da secde ederler. Böylece haccý ekberi gerçekleþtirmiþ olurlar. Kim Allah’a ulaþmayý dilerse Allah da onlarý Kendisine ulaþtýrmayý diler, kim de dilemezse Allah da onlarý Kendisine ulaþtýrmayý dilemez ve Sýratý Mustakîm’e ulaþtýrmaz.

304

304


ℜψετ − 143

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

∼Ψ↑9Ψ↑Υ↔Β←7 _→Ο↔,↔: →}⊕8↑! ″ϖ↑6≅↔Ξ″ς↔Θ↔% ↔τ←7×Η↔6 ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↑ Ψ↑,⊕Ι7! ↔ Ψ↑Υ↔< ↔: ← ≅⊕Ξ7! |↔ς↔2 ↔ ≥!↔Γ↔Ζ↑− ® ←!≥ _↔Ζ″[↔ς↔2 ↔α″Ξ↑6 |∝Β⊕7! ↔}↔ς″Α←Τ″7! _↔Ξ″ς↔Θ↔% _↔8 ↔: ⎢∼→Γ[∝Ζ↔− ↑⎯←ς↔Τ″Ξ↔< ″ω⊕Ω←8 ↔ Ψ↑,⊕Ι7! ↑π←Α⊕Β↔< ″ω↔8 ↔ϖ↔ς″Θ↔Ξ←7 ↔ω<∝Η⊕7! |↔ς↔2 ® ←! → ↔Ι[∝Α↔Υ↔7 ″α↔9≅↔6 ″ ←! ↔: ⎢←ψ″[↔Α←Τ↔2 |×ς↔2 ⎢″ϖ↑Υ↔9≅↔Ω<∝! ↔π[∝Ν↑[←7 ↑ψ™ς7! ↔ ≅↔6 _↔8 ↔: ⎢↑ψ™ς7! ↔Γ↔; °ϖ[∝&↔∗ ° ↑®↔Ι↔7 ← ≅⊕Ξ7≅←∀ ↔ψ™ς7! ⊕ ←!

305

305


ℜψετ − 143

Σαψφα − 23

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

Ve kezâlike cealnâkum ummeten vasatan li tekûnû þuhedâe alen nâsi ve yekûner resûlu aleykum þehîdâ(þehîden), ve mâ cealnâl kýbletelletî kunte aleyhâ illâ li na’leme men yettebiur resûle mimmen yenkalibu alâ akibeyh(akibeyhi), ve in kânet le kebîreten illâ alellezîne hedallâh(hedallâhu) ve mâ kânallâhu li yudîa îmânekum innallâhe bin nâsi le raûfun rahîm(rahîmun).

⇑⎭τε β⎞ψλεχε ινσανλαρ⎬ν ⎫ζερινε (ηακ) ⎭αηιτλερ ολμαν⎬ζ ι⎜ιν Βιζ, σιζι ϖασατ (ηαψ⎬ρλ⎬, ⎫στ⎫ν ϖε φαζιλετλι) βιρ ⎫μμετ κ⎬λδ⎬κ. Ρεσ⎦λ δε σιζιν ⎫ζερινιζε ⎭αηιτ ολσυν. Βιζ σαδεχε Ρεσ⎦λ’ε υψαν⎬, τοπυðυ ⎫ζερινδε γεριψε δ⎞νενδεν αψ⎬ρ⎬π βιλμενιζ ι⎜ιν, ηαλεν ο ⎫ζερινε (ψ⎞νελμεκτε) ολδυðυνυζ (Κ®βε’ψι) κ⎬βλε ψαπτ⎬κ. Βυ ελβεττε ζορ βιρ ι⎭τιρ, ανχακ Αλλαη’⎬ν ηιδαψετε ερδιρδιðι κιμσελερ ηαρι⎜ (βυ ονλαρα ζορ γελμεζ). Αλλαη σιζιν ⎩μ®ν⎬ν⎬ζ⎬ ζαψι εδεχεκ δεðιλδιρ. Μυηακκακ κι Αλλαη, ινσανλαρα (⎜οκ ⎭εφκατλι ϖε μερηαμετλι) ραυφ’υρ ραη⎩μδιρ. 1 2 3 4

-

ve kezâlike cealnâ-kum ummeten vasatan

: : : :

5 6 7 8 9 10 11 12

-

li tekûnû þuhedâe alâ en nâsi ve yekûne er resûlu aleykum þehîden ve mâ ceal-nâ

: : : : : : : :

306

ve bunun gibi, böylece biz sizi kýldýk, yaptýk bir ümmet, bir topluluk vasat, ortada, ifrat ve tefritten uzak hayýrlý, üstün, faziletli olmanýz için, olun diye þahitler insanlara ve olsun resûl size, sizin üzerinize þahit ve biz yapmadýk, kýlmadýk

306


ℜψετ − 143

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

307

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

-

el kýblete elletî kunte aleyhâ illâ li na’leme men yettebiu er resûle mimmen (min men) yenkalibu alâ akibeyhi ve in kânet le kebîreten illâ alâ ellezîne hedâ allâhu ve mâ kâne allâhu li yudîa

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

37 38 39 40 41 42 43

-

îmâne-kum inne allâhe bi en nâsi le raûfun rahîmun

: : : : : : :

kýble o ki, ki o sen oldun onun üzerinde ancak, sadece, hariç bilmemiz için kim tâbî olur resûl o kimse(ler)den, ondan (onlardan) geri döner üzerine, üzerinde topuklarý (iki topuðu) ve eðer olursa, olsa bile elbette, gerçekten zor, güç ancak, hariç üzerine, ... e o kimseler, onlar hidayete erdirdi Allah’ýn ve olmadý, deðildir Allah zayi edecek, boþa çýkaracak, yok edecek sizin îmânýnýz hiç þüphesiz, muhakkak Allah insanlara mutlaka, elbette çok þefkatli çok merhametli, rahmet gönderen

307


ℜψετ − 143

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ sahâbeyi diðer insanlarýn üzerine hayýrlý bir ümmet kýlmýþtýr. Vasat kelimesinin buradaki mânâsý, sadece tarafsýz bir þahit deðil, faziletli, baþkalarýnýn emrinde olan, baþkalarýna hizmet götüren, baþkalarýný mutluluða ulaþtýrandýr. Peygamberlerin olduðu dönemlerde insanlar doðrularý peygamberlerden (nebîlerden) öðrenmiþlerdir. Peygamberlere tâbî olmayanlar ise atalarýndan gördükleri yanlýþ bir dîn eðitimi üzerinedirler. Ve onlarýn herþeyi ne kadar yanlýþ bildiklerine þahit olmaktadýrlar. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve O’na tâbî olanlar, etraflarýna tebliðde bulunuyorlardý. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e, sahâbe tâbî oldu. Sahâbeye tâbiin tâbî oldu. Tabiine tebe-i tâbiin tâbî oldu. Ondan sonra gelen 4. nesil, 3. nesl’e, 5. nesil, 4. nesl’e tâbî oldu. Tâbiiyet müessesesi hep devam etmektedir. Sahâbe, tebliði kabul edip Allah’ýn yoluna girenlere ve münafýklara þahitti. O gün devrin þahitleri sahâbeyse, bugün de Allah’ýn Resûl’ü, Devrin Ýmamý Mehdi Resûl’e tâbî olanlar, devrin þahitleridir. Allahû Tealâ’nýn kýbleyi Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a çevirmesini münafýklar kabul etmediler. “Topuklarý üzerinde dönenler” oldular. Onlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olmuþken vazgeçtiler. Sadece peygamberler zamanýnda deðil, peygamber olmayan bütün resûllerin devresinde de, onlara tâbî olanlar ve sonra topuklarý üzerinde dönenler (tâbiiyetten vazgeçenler) olmuþtur. Kalplerindeki mühür Allahû Tealâ tarafýndan açýldýktan ve kalplerinin içine îmân yazýldýktan sonra caydýklarý için, onlarýn kalplerindeki îmân alýnmýþtýr. Bir insanýn îmânýnýn zayi olmasý, kaybolmasý budur. Allahû Tealâ, her devirde mutlak olarak küfür karanlýklarýna geri dönen insanlardan bahsetmektedir. Bakara-143 bu açýdan, kalpte yazýlý olan îmân kelimesinin iþaretlerinden bir yenisini bizlere vermektedir.

308

308


ℜψετ − 144

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

↔τ⊕Ξ↔[←±7↔Ψ↑Ξ↔ς↔4 ⎣← ≥≅↔Ω⊕Κ7! |←4 ↔τ←Ζ″%↔: ↔⎯∩ς↔Τ↔# ×Ι↔9 ″φ↔5 ⎢← !↔Ι↔Ε″7!← φ←Δ″Κ↔Ω″7! ↔η″Ο↔− ↔τ↔Ζ″%↔: ←± ↔Ψ↔4 ⎨_↔Ζ[×/″Ι↔# →}↔ς″Α←5 ⎢↑ ↔Ι″Ο↔− ″ϖ↑Υ↔;Ψ↑%↑: ∼Ψ∩7↔Ψ↔4 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔8 ↑β″[↔&↔: ∩σ↔Ε″7! ↑ψ⊕9↔! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔[↔7 ↔ ≅↔Β←Υ″7! ∼Ψ↑#:↑! ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ ←! ↔: ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔< _⊕Ω↔2 ↓υ←4≅↔Ρ←∀ ↑ψ™ς7! _↔8 ↔: ⎢″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ″ω←8 Kad nerâ tekallube vechike fîs semâi, fe le nuvelliyenneke kýbleten terdâhâ, fe velli vecheke þatral mescidil harâm(harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum þatrah(þatrahu), ve innellezîne ûtûl kitâbe le ya’lemûne ennehul hakku min rabbihim ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ya’melûn(ya’melûne).

Ανδολσυν κι Βιζ, σενιν (ιλ®ηι εμρι βεκλεψερεκ), ψ⎫ζ⎫ν⎫ γ⎞ðε ⎜εϖιριπ δυρδυðυνυ γ⎞ρ⎫ψορυζ. Αρτ⎬κ σενι ραζ⎬ (ηο⎭νυτ) ολαχαð⎬ν κ⎬βλεψε δ⎞νδ⎫ρεχεðιζ. (Βυνδαν β⎞ψλε) ψ⎫ζ⎫ν⎫ Μεσχιδ−ι Ηαραμ’α (ταραφ⎬να) ⎜εϖιρ. Σιζ δε (Εψ μ⎫’μινλερ)! Νερεδε ισενιζ (ολυρσαν⎬ζ ολυν) (ναμαζδα) ψ⎫ζλερινιζι ο ψ⎞νε ⎜εϖιριν. ⇒⎫πηεσιζ κενδιλερινε κιταπ ϖεριλενλερ βυνυν Ραβ’λερινδεν (γελμε) βιρ ηακ ολδυðυνυ ελβεττε βιλιρλερ. Αλλαη ονλαρ⎬ν ψαπτ⎬κλαρ⎬νδαν ηαβερσιζ δεðιλδιρ. 309

309


ℜψετ − 144

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

kad nerâ tekallube vechi-ke fî es semâi fe le nuvelliye enne-ke kýbleten terdâ-hâ fe velli veche-ke þatra el mescidi el harâmi ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhe-kum þatra-hu ve inne ellezîne ûtû el kitâbe le ya’lemûne enne-hu el hakku min rabbi-him ve mâ âllâhu bi gâfilin ammâ (an mâ) ya’melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

muhakkak, olmuþtu görüyoruz çeviriyorsun yüzünü semaya artýk seni mutlaka çevireceðiz bir kýbleye ondan razý, hoþnut olacaðýn bundan sonra çevirin yüzünüzü taraf, yön Mescid-i Haram ve nerede siz olursunuz, bulunursunuz öyleyse çevirin yüzlerinizi onun yönüne, tarafýna ve hiç þüphesiz, muhakkak o kimseler, onlar verildiler kitap elbette biliyorlar, bilirler onun olduðu bir hak, gerçek onlarýn Rabbinden ve Allah deðildir gâfil þey(ler)den yapýyorlar

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V) yüzünü göklere çevirip yukarý bakarken, Allah’tan bir emir bekliyordu. O’nun göklere bakmasý, Allahû Tealâ’ya müracaat ettiði anlamýna geliyordu. Ve kalbinden geçen talebe uygun bir þekilde Allahû Tealâ’dan emir geldi: “Nerede olursanýz olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a çevirin!” Bugün bütün dünya yüzünü, Kâbe’ye çevirerek namaz kýlmaktadýr. Allah bütün insanlarýn yaptýklarýndan haberdardýr. Namaz, Âdem (A.S) ile baþlayan bir ibadettir. Namaz onlar için hiçbir zaman yabancýlýk çektikleri birþey olmamýþtýr. Bütün peygamberler devrinde namaz kýlýndýðý, Allah’ýn namaz emrine Ýsrail kavminde küçük bir grubun karþý çýktýðý Kur’ân’da anlatýlmaktadýr. Allahû Tealâ bu âyet-i kerimede kitap sahiplerinin içinde, sahâbe gibi olanlar, sahâbenin bütün yaþadýklarýný yaþayanlar, kýblenin deðiþtirilmesini kabul edenler ve o istikamette namaz kýlanlar olduðunu bir kere daha söylüyor.

310

310


ℜψετ − 145

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 23

(2) Bakara Suresi

↓}↔<×∼ ←±υ↑Υ←∀ ↔ ≅↔Β←Υ″7! ∼Ψ↑#:↑! ↔ω<∝Η⊕7! ↔α″[↔#↔! ″ω←∴↔7 ↔: ⎣″ϖ↑Ζ↔Β↔ς″Α←5 ↓π←∀≅↔Β←∀ ↔α″9↔! ≥_↔8↔: ⎣↔τ↔Β↔ς″Α←5 ∼Ψ↑Θ←Α↔# _↔8 ↔α″Θ↔Α⊕#! ←ω←∴↔7 ↔:⎢ ↓μ″Θ↔∀ ↔}↔ς″Α←5 ↓π←∀≅↔Β←∀ ″ϖ↑Ζ↑Ν″Θ↔∀ _↔8↔: ←ϖ″ς←Θ″7! ↔ω←8 ↔ ↔ ≥≅↔% _↔8 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ″ϖ↑; ↔ ≥!↔Ψ″;↔! ⎡ ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! ↔ω←Ω↔7∼ →)←! ↔τ⊕9←! Ve le in eteytellezîne ûtûl kitâbe bi kulli âyetin mâ tebiû kýbletek(kýbleteke) ve mâ ente bi tâbîýn kýbletehum, ve mâ ba’duhum bi tâbîýn kýblete ba’d(ba’dýn), vele initteba’te ehvâehum min ba’di mâ câeke minel ilmi inneke izen le minez zâlimîn(zâlimîne).

Ανδολσυν κι; κενδιλερινε κιταπ ϖεριλενλερε ®ψετλεριν (καν⎬τ, βελγε) ηεπσινι γετιρσεν ψινε δε σενιν κ⎬βλενε τ®β⎩ ολμαζλαρ (υψμαζλαρ). (Ελβεττε) σεν δε ονλαρ⎬ν κ⎬βλεσινε υψμαζσ⎬ν. (Ζατεν) ονλαρ δα βιρβιρλερινιν κ⎬βλεσινε υψμαζλαρ. Ανδολσυν κι; σανα γελεν βυνχα ιλιμδεν σονρα ονλαρ⎬ν ηεϖαλαρ⎬να υψαχακ ολυρσαν; ηι⎜ ⎭⎫πηεσιζ ο ζαμαν σεν δε, ελβεττε ζαλιμλερδεν ολυρσυν. 311

311


ℜψετ − 145

Σαψφα − 23

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ve le in eteyte ellezîne ûtû el kitâbe bi kulli âyetin mâ tebiû kýblete-ke ve mâ ente bi tâbîýn kýblete-hum ve mâ ba’du-hum bi tâbîýn kýblete ba’dýn (ba’du-hum ba’dýn) 18 - ve le in 19 - itteba’te 20 - ehvâe-hum

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

21 22 23 24 25 26

-

: : : : : :

min ba’di mâ câe-ke min el ilmi inne-ke izen le min ez zâlimîne

ve eðer gerçekten olursa, olsa getirsen o kimselere, onlara verilenlere kitap hepsini âyet tâbî olmazlar senin kýblen ve sen deðilsin tâbî olan onlarýn kýblesi ve deðil onlarýn bir kýsmý tâbî olan kýble bazýlarý, bir kýsmý birbirlerine ve eðer gerçekten olursa, olsa sen tâbî oldun onlarýn hevalarý, nefslerinin arzularý, istekleri sonradan, den sonra sana gelen þey ilimden, bilgiden muhakkak ki sen, hiç þüphesiz sen o zaman, o taktirde elbette zalimlerden

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir evvelki âyette (Bakara-144) kýblenin deðiþtirilmesinin Rab’lerinden gelen hak olduðunu kabul edenlerden bahsedilmekteydi. Bu âyette de kabul etmeyen büyük kýsýmdan bahsedilmektedir. Hristiyanlar ve yahudiler kendi kýblelerine dönük olarak namaz kýlmakta idiler. Birbirlerinin kýblesine uymamakta idiler.

312

312


ℜψετ − 146

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

↔ Ψ↑4←Ι″Θ↔< _↔Ω↔6 ↑ψ↔9Ψ↑4←Ι″Θ↔< ↔ ≅↔Β←Υ″7! ↑ϖ↑;≅↔Ξ″[↔#×∼ ↔ω<∝Η⊕7↔! ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 _→Τ<∝Ι↔4 ⊕ ←! ↔: ⎢″ϖ↑; ↔ ≥≅↔Ξ″∀↔! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ″ϖ↑; ↔: ⊕σ↔Ε″7! ↔ Ψ↑Ω↑Β″Υ↔[↔7 Ellezîne âteynâhumul kitâbe ya’rifûnehu kemâ ya’rifûne ebnâehum ve inne ferîkan minhum le yektumûnel hakka ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).

Κενδιλερινε κιταπ ϖερδικλεριμιζ, Ο’να (Ηζ. Μυηαμμεδ (Σ.Α.ς)’ε) κενδι οðυλλαρ⎬να αριφ ολδυκλαρ⎬ (ταν⎬δ⎬κλαρ⎬) γιβι αριφτιρ (ταν⎬ψ⎬π βιλιρ)λερ. Αμα μυηακκακ κι ονλαρδαν βιρ κ⎬σμ⎬ (βιρ φ⎬ρκα), βιλε βιλε ηακκ⎬ γιζλερλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

313

-

ellezîne âteynâ-hum el kitâbe ya’rifûne-hu kemâ ya’rifûne ebnâe-hum ve inne ferîkan min-hum le yektumûne el hakka ve hum ya’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : :

o kimseler, onlar onlara verdik, getirdik kitap onu tanýrlar, bilirler gibi tanýrlar oðullarýný ve hiç þüphesiz, muhakkak ki bir fýrka, bir grup onlardan elbette, mutlaka gizlerler hakký ve onlar biliyorlar

313


ℜψετ − 146

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V), çocukken bir kervana katýlýr. Kervan bir yerde durur. Yakýndaki manastýrdan bir rahip gelir. Kervancýlarla konuþur ve hepsini manastýra yemeðe davet eder. Rahip, henüz bir çocuk olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in baþýnýn üzerinde bir bulutun O’nunla beraber dolaþtýðýný farketmiþtir. Ve O’nun da akþam yemeðe gelmesini bekler. Ama O, gelmemiþtir. Rahip: “Hepinizi çaðýrmýþtým ama o gördüðüm çocuk yok burada. O muhakkak ki, gelecek günlerde Allah’ýn Peygamberi olacaktýr.” der. Bu rahip gibi hristiyanlarýn ve yahudilerin arasýnda birçok ermiþ kiþi, Hz. Muhammed (S.A.V)’in bir Peygamber olduðunu, Resûl olduðunu, kesin olarak biliyorlardý. Onlardan bir kýsmý, kendi oðullarýný tanýdýklarý gibi Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i tanýyorlar, özelliklerini biliyorlardý. Ama bir kýsmý, bile bile O’nun Peygamber olduðunu gizliyorlardý. Her devirde, milletlerin arasýnda yaþayan Allah’ýn resûllerini iþaretlerinden tanýyanlar ve bunu hiçbir zaman baþka insanlara söylemeyenler, bilerek Hakk’ý gizleyenler vardýr. Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanýnda da ayný þeyler olmuþtur. Ýnsan kitlelerinin büyük kýsmý, O’nu kabul etmemiþlerdir. Kendisine “Sahte Peygamber” demiþler, üzerine insan pisliði atmýþlar, taþlamýþlar, dövmüþler, her türlü kötülüðü yapmýþlardýr. O, yýlmadan, býkmadan, usanmadan Allah’ýn doðrularýný ömrü boyunca hep anlatmýþtýr. Sonra adým adým galibiyetler gelmiþtir. Allah’ýn yolunda oluþan küçük kitle daha büyük kuvvetleri her zaman yenmiþtir. Çünkü Allah’ýn görünmeyen yardýmý onlara her zaman gelmiþtir.

314

314


ℜψετ − 147

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

〉 ↔ω<∝Ι↔Β″Ω↑Ω″7! ↔ω←8 ⊕ω↔9Ψ↑Υ↔# ÷↔4 ↔τ←±∀∗÷ ″ω←8 ∩σ↔Ε″7↔! El hakku min rabbike fe lâ tekûnenne minel mumterîn(mumterîne).

Ηακ, Ραββινδεν (σανα γελεν)διρ. Σακ⎬ν ⎭⎫πηεψε δ⎫⎭ενλερδεν ολμα! 1 2 3 4 5

-

el hakku min rabbi-ke fe lâ tekûnenne min el mumterîne

: : : : :

hak, gerçek senin Rabbinden artýk, bundan sonra sakýn olma þüphe edenlerden

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þeytan insanlara her zaman vahyeder. Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e ulaþanýn Kendi vahyi olduðunu, þeytanýn söyledikleri sebebiyle þüpheye düþmemesi gerektiðini ifade etmektedir. Allahû Tealâ. “Sakýn söylediklerimizin þeytanýn vesveseleri olduðunu zannetme. Biz, senin Rabbin olan Allah, sana hakký, gerçeði ulaþtýrýrýz.” demektedir. 22/HAC-52: Ve mâ erselnâ min kablike min resûlin ve lâ nebiyyin illâ izâ temennâ elkaþ þeytânu fî umniyyetih(umniyyetihî), fe yensehullâhu mâ yulkýþ þeytânu summe yuhkimullâhu âyâtih(âyâtihî), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun). Senden önce gönderdiðimiz (hiç)bir resûl ve nebî yoktur ki; (bir þey) temenni ettiði (dilediði) zaman þeytan, onun temenni ettiði þeye, (yalan) ilka etmemiþ (ulaþtýrmamýþ) olsun. Fakat Allah, þeytanýn ilka ettiði þeyi nesheder (kaldýrýr, yok eder). Sonra Allah, âyetlerini muhkem kýlar (saðlamlaþtýrýr). Ve Allah, Alîm’dir, Hakîm’dir (ilim ve hikmet sahibidir). Allah bir insana vahyetmeye baþlamýþsa, artýk onun þeytanýn tesirine girmesi hiçbir þekilde mümkün deðildir. O, Allah’ýn muhafazasý altýndadýr. Allahû Tealâ bir kuluyla vahiy yoluyla konuþur. Hiçbir insanla, vahyin dýþýnda bir yolla konuþmaz. Ama dilerse bu konuþmasýný perdeler, dilerse Cebrail (A.S)’ý gönderir. Kiþi kalp gözüyle Allah’ý görmeden konuþuyorsa o zaman Allah Kendisini perdelemiþtir. Eðer kiþi konuþma sýrasýnda, kalp gözüyle Allah’ý görüyorsa, o zaman Allahû Tealâ konuþarak kiþiye vahyetmektedir. Allahû Tealâ’yý görmek salâh makamýnýn 5. kademesinde gerçekleþir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bütün aldýklarýnýn Allah’tan olduðundan emin olarak görevine devam etmektedir.

315

315


ℜψετ − 148

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

⎢← !↔Ι″[↔Φ″7! ∼Ψ↑Τ←Α↔Β″,≅↔4 _↔Ζ[∝±7↔Ψ↑8 ↔ξ↑; °}↔Ζ″%←: ↓±υ↑Υ←7 ↔: ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ⎢_→Θ[∝Ω↔% ↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Υ←∀ ← ≅∧↔< ∼Ψ↑9Ψ↑Υ↔# _↔8 ↔ω″<↔! °η<∝Γ↔5 ↓∂″|↔− ←±υ↑6 |×ς↔2 Ve li kullin vichetun huve muvellîhâ festebikûl hayrât(hayrâti), eyne mâ tekûnû ye’ti bikumullâhu cemîâ(cemîan), innallâhe alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

Ηεπσινιν (β⎫τ⎫ν μιλλετλεριν, ⎫μμετλεριν) βιρ ψ⎞ν⎫ ϖαρδ⎬ρ κι; ονα δοðρυ δ⎞νερλερ (ψ⎞νελιρλερ). Σιζ ισε (εψ Μυηαμμεδ ⎫μμετι!) ηαψ⎬ρλαρδα (βιρβιρινιζλε) ψαρ⎬⎭⎬ν. (Ο ζαμαν, ο τακτιρδε) νερεδε ολυρσαν⎬ζ ολυν, Αλλαη σιζλερι βιραραψα γετιριρ. Μυηακκακ κι Αλλαη ηερ⎭εψε κααδιρδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

316

-

ve li kullin vichetun huve muvellî-hâ fe istebikû el hayrâti eyne mâ tekûnû ye’ti bi-kum allâhu cemîan inne allâhe alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : : : : :

ve herkes için vardýr vech, cihet, yön o ona yönelinen (yer) o zaman, artýk yarýþýn, yarýþ edin hayýrlar her nerede olursunuz sizi getirir Allah hepsi, topluca, biraraya muhakkak ki Allah herþeye kaadirdir

316


ℜψετ − 148

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmanirrahîm Ýslâm olmanýn baþka toplumlardan ayýran vasfý, hayýrlarda yarýþmaktýr. Bir evvelki âyet-i kerimede (Bakara-147) geçen vahiy müessesesine dikkatle bakýldýðýnda; Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in rahmetli oluþundan, 14 asýr geçtikten sonra insanlarýn kendi kendilerine kanunlar uydurduklarý görülür. “Vahiy sadece peygamberlere gelir, peygamberlerin dýþýndaki insanlara Allah vahyetmez.” demiþler. Allahû Tealâ ise: “Allah’ýn hiçbir insanla konuþmasý olmamýþtýr, illa vahyile.” buyurmaktadýr. Allah, Hz. Ýsa’nýn havarilerine vahyetti. Allah, Hz. Musa’nýn annesine vahyetti. Bugünün dîn anlayýþýnýn bir softalýk örneði olan, “Allah sadece peygamberlere vahyeder” sözü Kur’ân-ý Kerim ile devredýþý kalmýþ olmaktadýr: 110/YUNUS-2: E kâne linnâsi aceben en evhaynâ ilâ reculin minhum en enzirin nâse ve beþþirillezîne âmenû enne lehum kademe sýdkýn inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhýrun mubîn(mubînun). Onlardan bir adama; insanlarý uyarmasý, âmenû olanlarý (ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler) müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acaip (garip) mi geldi? Muhakkak ki; onlar için Rab’lerinin yanýnda (katýnda) sýddîkler makamý vardýr. Kâfirler þöyle der: “Muhakkak ki; bu, mutlaka apaçýk bir sihirbazdýr.” Her devirde, Allah’ýn vahyettiði insanlarý çekemeyenler, onlara düþman olanlar, þeytanýn kendilerine öðrettiklerini insanlara öðretmeye çalýþmýþlar ve iblisin de yardýmýyla bunu baþarmýþlardýr. Çünkü iblis, herkesin iç dünyasýnda onlara negatif istikamette tesir etmiþtir. Dýþ tesir de negatif istikamette gelince iblis yanlýþ ve eksik mealleri büyük kitlelere kabul ettirmeyi baþarmýþtýr. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tam olarak tâbî olanlar hayýrlarda yarýþanlardýr. Sahâbe, hayýrlarda yarýþmayý baþarmýþlar ve gerçek müsabýklar olduklarýný Allah’a ispat etmiþlerdir. Sabikunlarýn muhtevasý 3 basamaðý oluþturur. Birinci sabikun makamý ulûl’elbabtýr, onlar daimî zikre ulaþanlardýr. Yerlerin melekûtunu görebilenlerdir. Ýkinci sabikun makamý ihlâstýr. Sahiplerine muhlis denir. Kiþinin, nefsini halis kýldýðý, nefsindeki bütün afetleri yok ettiði ve Allah’a teslim ettiði makamdýr. Bu makamda göklerin melekûtu görülür. Sabikun olmanýn üçüncü ve en üstü salâh makamýdýr. Salâh makamý yolun sonudur. Salihlerden iradelerini Allah’a teslim edenler; peygamberlerle, sýddîklerle ve þehitlerle beraber haþredileceklerdir. 56/VAKIA-10: Ves sâbikûnes sâbikûn(sâbikûne). O “sabikûn” denilen sabikûnlar var ya.

317

317


ℜψετ − 149

Σαψφα − 24

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

↔τ↔Ζ″%↔: ←± ↔Ψ↔4 ↔α″%↔Ι↔∋ ↑β″[↔& ″ω←8 ↔: ″ω←8 ∩σ↔Ε″ς↔7 ↑ψ⊕9←! ↔: ⎢← !↔Ι↔Ε″7! ←φ←Δ″Κ↔Ω″7! ↔η″Ο↔− ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔# _⊕Ω↔2 ↓υ←4≅↔Ρ←∀ ↑ψ™ς7! _↔8 ↔: ⎢↔τ←±∀∗÷ Ve min haysu harecte fe velli vecheke þatral mescidil harâm(harâmi), ve innehu lel hakku min rabbik(rabbike), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne).

Νερεδεν ψολα ⎜⎬καρσαν ⎜⎬κ. (Ναμαζδα) ϖεχηινι (ψ⎫ζ⎫ν⎫) Μεσχιδ−ι Ηαραμ ψ⎞ν⎫νε ⎜εϖιρ. Βυ ηι⎜ ⎭⎫πηεσιζ Ραββινδεν ελβεττε βιρ ηακ (εμιρ)διρ. Αλλαη ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν γ®φιλ (ηαβερσιζ) δεðιλδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

318

-

ve min haysu harec-te fe velli veche-ke þatra el mescidi el harâmi ve inne-hu le

: : : : : : : : : :

ve den neresi sen çýktýn o zaman dön, çevir yüzünü yön, taraf Mescid-i Haram ve hiç þüphesiz o, muhakkak ki o elbette, mutlaka

318


ℜψετ − 149

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

11 12 13 14 15 16 17

-

el hakku min rabbi-ke ve mâ allâhu bi gâfilin ammâ (an mâ) ta’melûne

: : : : : : :

hak senin Rabbinden ve deðildir Allah gâfil þey(ler)den yapýyorsunuz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmanirrahîm Yüzünü (vechini) bir yöne çevirerek namaz kýlmak, namazýn temelidir. Istikamet kýbledir. Ýnsanoðlu namaz kýlarken normal standartlar içinde dünyanýn neresinde olursa olsun mutlaka Kâbe’ye dönmek mecburiyetindedir. Bu, Ýslâmî tatbikatte “istikbali kýble” adýný alýr. Allahû Tealâ bunu, Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanýnda yaþanan Ýslâm’ý, evvelki zamandan ayýrmak için gerçekleþtirmiþtir. Bütün sahâbeye kýbleyi Mescid-i Haram yapmalarý suretiyle namaz kýlmalarý emrolunmuþtur. Kur’ân-ý Kerim’e göre kiþi için zaman kýsýtlamasý veya hayatî bir tehlike varsa, binekteyken (önceden at, deve üzerinde, þimdi otomobilde, otobüste, trende, uçakta) ya da yürürken namaz kýlabilir. Yürürken veya vasýtayla giderken istikameti deðiþtirip kýbleye yönelmek gerekmez. Hangi istikamette gidiyorsa o istikamete doðru kýlýnýr. Bu, Allah’ýn özel bir ihsanýdýr, kolaylýktýr. Bugün dünya üzerinde namaz kýlan kiþi kendisini mutlaka kýble istikametine döndürmek mecburiyetindedir. Allahû Tealâ: “Allah yaptýklarýnýzdan gâfil deðildir.” sözüyle âyetini tamamlýyor. Allah muhakkak ki herþeyi bilendir.

319

319


ℜψετ − 150

Σαψφα − 24

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

↔τ↔Ζ″%↔: ←± ↔Ψ↔4 ↔α″%↔Ι↔∋ ↑β″[↔& ″ω←8 ↔: ∼Ψ∩7↔Ψ↔4 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔8 ↑β″[↔&↔: ⎢← !↔Ι↔Ε″7! ←φ←Δ″Κ↔Ω″7! ↔η″Ο↔− °⎩}⊕Δ↑& ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ← ≅⊕Ξς←7 ↔ Ψ↑Υ↔< ⊕ ↔∴←7 ↑ ↔Ι″Ο↔− ″ϖ↑Υ↔;Ψ↑%↑: |∝9″Ψ↔Λ″∋!↔: ″ϖ↑;″Ψ↔Λ″Φ↔#

÷↔4 ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ∼Ψ↑Ω↔ς↔1 ↔ω<∝Η⊕7! ® ←!

↔ :↑Γ↔Β″Ζ↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 |∝Β↔Ω″Θ←9 ⊕ϖ←#⇔ ≠ ↔: Ve min haysu harecte fe velli vecheke þatral mescidil harâm(harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum þatrahu li ellâ yekûne lin nâsi aleykum hucceh(huccetun), illellezîne zalemû minhum fe lâ tahþevhum vahþevnî ve li utimme ni’metî aleykum ve leallekum tehtedûn(tehtedûne).

Νερεδεν (ψολα) ⎜⎬καρσαν ⎜⎬κ ψ⎫ζ⎫ν⎫ Μεσχιδ−ι Ηαραμ ψ⎞ν⎫νε ⎜εϖιρ. Νερεδε ολυρσαν⎬ζ ολυν, ψ⎫ζλερινιζι ο ψ⎞νε ⎜εϖιριν κι; ινσανλαρ⎬ν σιζιν αλεψηινιζδε (κυλλαναβιλεχεκλερι) δελιλ ολμασ⎬ν. Ονλαρδαν ζυλμεδενλερ ηαρι⎜. √ψλεψσε ονλαρδαν κορκμαψ⎬ν. Βενδεν (σιζιν ⎫ζερινιζδεκι σεϖγιμιν αζαλαχαð⎬νδαν) κορκυν κι; σιζιν ⎫ζερινιζδεκι νι’μετιμι ταμαμλαψαψ⎬μ δα β⎞ψλεχε ηιδαψετε ερεσινιζ. 320

320


ℜψετ − 150

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

321

-

ve min haysu harecte fe velli veche-ke þatra el mescidi el harâmi ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhe-kum þatra-hu li ellâ yekûne li en nâsi aleykum huccetun illâ ellezîne zalemû min-hum fe lâ tahþev-hum vahþev-nî ve li utimme ni’metî aleykum ve lealle-kum tehtedûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve nereden sen çýktýn o zaman dön, çevir yüzünü yön Mescid-i Haram ve nerede siz oldunuz (bulundunuz) o zaman, hemen dönün, çevirin yüzleriniz onun tarafýna, o tarafa olmamasý için insanlara, insanlarýn sizin üzerinize, size hüccet, delil ancak, hariç o kimseler, onlar zulmettiler onlardan artýk, o zaman onlardan korkmayýn benden korkun ve tamamlamam için ni’metimi size, sizin üzerinize ve umulur ki siz, böylece siz hidayete erersiniz

321


ℜψετ − 150

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmanirrahîm Devrin imamýnýn ruhu, Allah’ýn ihsanlarýna “ni’met” denmesine sebep olan temel ni’metidir. Onun için Allahû Tealâ “ihsanlarýmý tamamlayayým” demiyor, “ni’metimi tamamlayayým” diyor. Allah salâh makamýnda, kiþinin iradesini devreden çýkartarak Kendi iradesine baðlar. Ni’metin tamamlandýðý son nokta bütün insanlar için, Allah’ýn iradesine tâbî olduklarý, kendi iradelerinin devreden çýkarýldýðý bu noktadýr. Bütün insanlar için salâh makamýnýn 5. kademesinde, Allah’ýn son ni’meti tamamlanýnca hidayet de tamamlanmýþ olur. Tasarruf, Allah’ýn en üst ni’metidir. Her devirde sadece bir kiþi bu kademeye gelir. O da devrin imamýdýr. Devrin imamý için tasarruf altýna alýndýðý bu nokta, tam teslim halidir. Ni’met, kiþiyi tasarruf altýna almýþtýr. Ruhun hidayeti 22, fizik vücudun hidayeti 25, nefsin hidayeti 27, iradenin hidayeti 28. basamaðýn 5. kademesinde tamamlanýr. Allahû Tealâ’nýn hidayetinin sona ermesi, ni’metin tamamlanmasýna baðlýdýr. Ni’metin tamamlanmasý ise salâh makamýnýn sonuna kadar devam eder. Hidayet, ni’metlerin birbirine eklenmesiyle oluþan bir bütündür. Bu âyet-i kerime bunun kesin olarak ispatýdýr.

322

322


ℜψετ − 151

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ∼Ψ↑ς″Β↔< ″ϖ↑Υ″Ξ←8 ≈Ψ↑,↔∗ ″ϖ↑Υ[∝4 _↔Ξ″ς↔,″∗↔! ≥_↔Ω↔6 ↔}↔Ω″Υ←Ε″7!↔: ↔ ≅↔Β←Υ″7! ↑ϖ↑Υ↑Ω←±ς↔Θ↑< ↔: ″ϖ↑Υ[∝±6↔ϑ↑<↔: _↔Ξ←#≅↔<×∼ ⎢ ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ∼Ψ↑9Ψ↑Υ↔# ″ϖ↔7 _↔8 ″ϖ↑Υ↑Ω←±ς↔Θ↑< ↔: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne).

Νιτεκιμ σιζε ι⎜ινιζδε (γ⎞ρεϖ ψαπμακ ⎫ζερε) σιζδεν βιρ Ρεσ⎦λ (Πεψγαμβερ) γ⎞νδερδικ κι; ®ψετλεριμιζι σιζε τιλ®ϖετ ετσιν (οκυψυπ α⎜⎬κλασ⎬ν) ϖε σιζι (νεφσινιζι) τεζκιψε ετσιν, σιζε κιταπ ϖε ηικμετ ⎞ðρετσιν ϖε (ηικμετιν δε ⎞τεσινδε) βιλμεδιðινιζ ⎭εψλερι ⎞ðρετσιν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

323

-

kemâ ersel-nâ fî-kum resûlen min-kum yetlû aleykum âyâti-nâ ve yuzekkî-kum ve yuallimu-kum el kitâbe ve el hikmete ve yuallimu-kum mâ lem tekûnû ta’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : :

gibi, olduðu gibi, öyle ki, nitekim biz gönderdik sizin içinizde bir resûl, elçi sizden okur size bizim âyetlerimiz ve sizi tezkiye eder ve size öðretir kitabý ve hikmeti ve size öðretir þeyler sizin bilmediðiniz

323


ℜψετ − 151

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet nebî resûllerin görevlerini anlatmaktadýr. Dolayýsýyla Son Nebî, Hz. Muhammed (S.A.V)’in, sahâbeye hangi maksatla gönderildiðinin Kur’ân’daki muhtevasý bu âyette verilmektedir. Nebî-resûllerin 5 görevi vardýr: 1- Allah’ýn âyetlerini okumak, anlatmak, izah etmek. 2- Nefsleri tezkiye etmek. 3- Kitap öðretmek. 4- Hikmet öðretmek. 5- Hikmetin ötesindeki bilinmeyenleri öðretmek. Cuma-2 ve Al-i Ýmran-164’te ise velî-resûllerin 4 görevi anlatýlmaktadýr: 62/CUMA-2: Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). Onlara, onlarýn içinde Allah’ýn âyetlerini okusun, onlarý tezkiye etsin ve onlara kitap ve hikmeti öðretsin diye, ümmîler için onlarýn aralarýndan resûl beas eden (vazifeli kýlan, hayata getiren) O Allah’týr. Ondan evvel (bu resûle tâbî olmadan evvel) onlar, açýk bir dalâlet içinde idiler. 3/AL-Ý ÝMRAN-164: Le kad mennallâhu alel mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin). Andolsun ki mü’minlerin (baþlarýnýn) üzerine (devrin imamýnýn ruhu) bir ni’met olmak üzere kendi zamanlarýnda, kendi içlerinden bir resûl beas ederiz, onlarýn aralarýnda (kendi kavminin içinde) onlara Allah’ýn âyetlerini tilâvet eder, onlarý tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öðretir. Ondan evvel (resûle tâbî olmadan evvel) onlar açýk bir dalâlet içinde idiler. Velî resûllerin 4 görevi vardýr: 1- Allah’ýn âyetlerini okumak. 2- Nefsleri tezkiye etmek. 3- Kitap öðretmek. 4- Hikmet öðretmek. Kavim resûlleri, hikmetin ötesini öðretemezler, buna yetkili kýlýnmamýþlardýr. Bütün kavimlere gönderilen resûller arasýnda bir kiþi, peygamberlerin olmadýðý devirlerde huzur namazýnýn imamýdýr. Onun beþinci görevi de vardýr. Burada onun varlýðýný ifade eden “bir ni’met olsun diye” sözüdür. Devrin imamýnýn ruhu, bütün kavimlerdeki insanlarýn baþlarýnýn üzerine bir ni’met olarak gelir ve onlarý mü’min kýlar.

324

324


ℜψετ − 151

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

Vel Asr Suresi, Sure olarak; Bakara-151 ise Âyet olarak bütün Kur’ân-ý Kerim’i ihtiva etmektedir: 103/VEL ASR-1: Vel asr(asri). Asra yemin olsun. 103/VEL ASR-2: Ýnnel insâne le fî husr(husrin). Muhakkak ki; insanlar, hüsrandadýrlar. 103/VEL ASR-3: Ýllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakký ve tevâsav bis sabr(sabrý). Ama âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý dileyenler, ilk 7 basamaðý aþanlar) hariç ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar (ikinci 7 basamaðý aþanlar) hariç ve (Allah’a ruhen ulaþýp) Hakk’ý tavsiye edenler (üçüncü 7 basamaðý aþanlar) hariç ve sabrý tavsiye edenler (dördüncü 7 basamaðý aþanlar) hariç. Vel Asr ve Bakara-151’i karþýlaþtýrýrsak; Ýslâm’ýn 28 basamaðýndaki 4 tane yedi basamakta benzerliklerini görebiliriz: 1. yedi basamak: Âmenû olmak (Vel Asr) / Allah’ýn âyetlerini okumak (Bakara151). 2. yedi basamak: Amilüssalihat yapmak (Vel Asr) / Nefsleri tezkiye etmek (Bakara-151). 3. yedi basamak: Hakk’ý tavsiye etmek (Vel Asr) / Kitabý öðretmek (Bakara151). 4. yedi basamak: Sabrý tavsiye etmek (Vel Asr) / Hikmeti öðretmek (Bakara151). Birinci ve ikinci yedi basamaklarda Kur’ân’ýn lâfzý, üçüncü yedi basamakta Kur’ân’ýn ruhuna hazýrlýk ve dördüncü 7 basamakta 7 ruhu öðrenilir. Cuma-2 ve Al-i Ýmran-164’te hikmetin ötesinin öðretilmesi olmadýðý için, Kur’âný Kerim’in bütününü ihtiva etmemektedir. Allah, herkesin Allah’a kul olmasýný, Allah’a teslim olmasýný ve Allah’a karþý takva sahibi olmasýný emretmiþtir. Bu faktörlerin üçü de salâh makamýnýn 5. kademesinde sona erer ve hepsi de 7 safha gösterir. 1. SAFHA: Allah’a ulaþmayý dilemek. 2. SAFHA: Mürþide ulaþmak. 3. SAFHA: Ruhu Allah’a ulaþtýrmak. 4. SAFHA: Fizik vücudu Allah’a teslim etmek. 5. SAFHA: Nefsi Allah’a teslim etmek. 6. SAFHA: Ýrþad olmak 7. SAFHA: Ýradeyi Allah’a teslim etmek. Ne yazýk ki bugünkü dîn öðreticileri bu bütünden haberdar deðillerdir.

325

325


ℜψετ − 152

Σαψφα − 24

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

〉 ← :↑Ι↑Σ″Υ↔# ÷ ↔: |∝7 ∼:↑Ι↑Υ″−! ↔: ″ϖ↑6″Ι↑6″)↔! |≥∝9:↑Ι↑6″)≅↔4 Fezkurûnî ezkurkum veþkurû lî ve lâ tekfurûn(tekfurûni).

√ψλε ισε Βενι ζικρεδιν κι Βεν δε σιζι ζικρεδεψιμ. ςε Βανα ⎭⎫κρεδιν ϖε σακ⎬ν κ⎫φ⎫ρ ⎫ζερινε ολμαψ⎬ν. 1 2 3 4 5 6

-

fe uzkurû-nî ezkur-kum ve uþkurû lî ve lâ tekfurû-ni

: : : : : :

o halde, öyle ise beni zikredin ben sizi zikrederim (zikredeyim) ve þükredin bana ve beni inkâr etmeyin (ni’metlerimi inkâr edip küfürde olmayýn)

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þükür ve küfür beraber zikredilmiþ âyet-i kerimenin içinde: 76/ÝNSAN (DEHR)-3: Ýnnâ hedeynâhus sebîle immâ þâkiren ve immâ kefûrâ(kefûren). Muhakkak ki; Biz, onu (insaný) sebîle (Allah’a kavuþturan yola) ulaþtýrýrýz. Kimi (hidayet üzere olarak) þükredenlerden olur. Kimi (asla Allah’a ulaþmayý dilemez) küfredenlerden olur. Doðumundan itibaren insan dalâlettedir. Dalâlette olanlarýn kalpleri mühürlüdür: 45/CASÝYE-23: E fe reeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gýþâveh(gýþâveten),

326

326


ℜψετ − 152

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

fe men yehdîhi min ba’dillâh(ba’dillâhi), e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne). Hevasýný kendisine ilâh edinen kiþiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasýz ilmi) üzere dalâlette býraktý. Ve onun iþitme hassasýný ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasýnýn üzerine gýþavet (perde) kýldý (çekti). Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz? Küfürden ve dalâletten kurtulmak için Allah’a ulaþmayý dilemek gerekir. O zaman kalbin mührü açýlarak, kalbin içine îmân girer. Böylece kiþi küfür üzere olmaktan kurtulur, mü’min olma þerefine ulaþýr, þükredenlerden olur. Allahû Tealâ hem Dehr (Ýnsan) Suresinin 3 hem de Bakara Suresinin 152. âyet-i kerimelerinde þükürle küfrü karþý karþýya dizayn etmiþtir. Þükür, küfrün tam zýddýdýr. Çünkü mutluluðu yaþayanlar, huzura adým adým yürüyenler, o duyduklarý huzurun karþýlýðýnda Allah’a hamdedeceklerdir, þükredeceklerdir. Ama kâfirler, hiçbir zaman Allah’a þükretme gereði duymayacaklardýr. Allah’a ulaþmayý kalplerindeki küfür sebebiyle dilemeyecekler ve bu yüzden gidecekleri yer cehennem olacaktýr. Burada bir hususa daha iþaret ediyor Allahû Tealâ. Zikir müessesesi, kiþiyi hergün biraz daha Allah’a þükreden bir pozisyona getirir. Kiþi mü’min olmadýkça, küfürden kurtulmadýkça ne kadar zikrederse etsin, kalbinde hiçbir þey gerçekleþmez. Allah’a ulaþmayý dileyenler ancak onlar þükredenlerden olurlar. Ve þükür, onlarýn davranýþ biçimlerini teþkil eder.

327

327


ℜψετ − 153

Σαψφα − 24

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

← η″Α⊕Μ7≅←∀ ∼Ψ↑Ξ[∝Θ↔Β″,! ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7! _↔Ζ∩< ↔! ≥_↔< ↔ω<∝Ι←∀≅⊕Μ7! ↔π↔8 ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ⎢← ξ×ς⊕Μ7! ↔: Yâ eyyuhellezîne âmenustainû bis sabri ves salât(salâti), innallâhe meas sâbirîn(sâbirîne).

Εψ ⎩μ®ν εδενλερ! Σαβ⎬ρ ϖε ναμαζλα ιστιανε ιστεψιν. Μυηακκακ κι Αλλαη, σαβρεδενλερλε βεραβερδιρ. 1 - yâ eyyuhâ 2 - ellezîne 3 - âmenû

: : :

4 - istainû

:

5 6 7 8 9 10 11 12

328

-

bi es sabri ve es salâti inne allâhe mea es sâbirîne

: : : : : : : :

ey o kimseler, onlar âmenû olanlar, îmân edenler (Allah’a ulaþmayý dileyenler) istiane (Allah’tan istenen özel yardým, mürþidin istenmesi) ile sabýr ve namaz muhakkak ki, hiç þüphesiz Allah beraber sabredenler

328


ℜψετ − 153

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 24

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Bakara Suresinin 45 ve 46. âyetlerinde belirttiði istianeyi bu âyet-i kerimesinde bir defa daha dizayn etmiþtir. Ýstiane Allah’tan mürþid istemektir. Mürþide tâbî olarak ruhun vücuttan ayrýlmasýný temin etmek için atýlan ilk adýmdýr. Ýstiane, Allahû Tealâ’dan hacet namazýyla ve sabýrla istenir. Kiþi istediði an, Allah istianeyi vermeyebilir. Allahû Tealâ kiþinin sözlerine deðil, kalbinde Allah’a ulaþmayý dileme talebi olup olmadýðýna bakar. Kiþi gerçekten Allah’a ulaþmayý dilediðini zannetmiþtir ama kalben dilememiþse hacet namazý onu mürþidine ulaþtýramaz. Bir kiþi Allah’a ulaþmayý dilemedikçe, devrin imamýna tâbî olsa, o da onu kurtaramaz. Çünkü o kiþinin kalbine 7 þahitin huzurunda bakýlýr. Bu þahitlerden biri de bizatihi Allah’týr. Kiþinin kalbinde Allah’a ulaþma talebi yoksa, hangi mürþidin önünde tövbe ederse etsin, kalbine îmân girmez. Hiçbir zaman o kiþi hedefe ulaþamaz. Ýþte onun için Allahû Tealâ burada “sabýrla isteyin” diyor. Kiþi, Allah’a ulaþmayý dilediði halde Allahû Tealâ kendisine mürþidini göstermiyorsa, o zaman eksiklik kendisindedir. Çünkü Allahû Tealâ verdiði sözü mutlaka yerine getirecektir. Kiþi henüz daha gerçek anlamda Allah’a ulaþmayý dilememiþtir. Ýþte bu istikamette gerçek anlamda dilemeyi baþarýrsa, Allahû Tealâ onu mürþidine ulaþtýrdýðý zaman, kalbindeki küfür kelimesini alýp yerine îmân yazacaktýr. Kiþiyi îmâný artan bir mü’min kýlacaktýr.

329

329


ℜψετ − 154

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

⎢° !↔Ψ″8↔! ←ψ™ς7! ←υ[∝Α↔, |∝4 ↑υ↔Β″Τ↑< ″ω↔Ω←7 ∼Ψ↑7Ψ↑Τ↔# ÷↔: ↔ :↑Ι↑Θ″Λ↔# ÷ ″ω←Υ×7 ↔: ° ≥≅↔[″&↔! ″υ↔∀ Ve lâ tekûlû li men yuktelu fî sebîlillâhi emvât(emvâtun), bel ehyâun ve lâkin lâ teþ’urûn(teþ’urûne).

ςε Αλλαη ψολυνδα ⎞λδ⎫ρ⎫λεν κιμσελερ ι⎜ιν “⎞λ⎫λερ” δεμεψιν. Ηαψ⎬ρ, ονλαρ διριδιρλερ. Φακατ σιζ, φαρκ⎬νδα ολμαζσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

330

-

ve lâ tekûlû li men yuktelu fî sebîli allâhi emvâtun bel ehyâun ve lâkin lâ teþ’urûne

: : : : : : : : : : : :

ve demeyin, söylemeyin için kiþi, kimse öldürülür Allah’ýn yolunda ölüler hayýr canlýdýr, hayattadýr, diridir ve lâkin, fakat þuurunda deðilsiniz, farkýnda olmazsýnýz

330


ℜψετ − 154

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn dostlarýyla düþmanlarý arasýnda yapýlan savaþta bir Allah dostu þehit edilmiþse ve kalp gözünüz açýksa, biri yerde yatan diðeri yukarý yükselen iki kiþi göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi ölmüþtür. Yerde yatan, þehit olan fizik vücuttur. Yüzü göklere, göðsü Allah’a dönüktür. Yüzünde bir gülümseme vardýr. Allah yolunda þehit olan kiþinin ruhu vücudundan ayrýlýr göklerin ordularýna o an karýþýr. Baþka bir hüviyette ve baþka elbiselerledir. Þehitlerin, ruhlarýyla yaþamaya devam ettiklerini baþ gözleriyle görmek mümkün olmadýðý için Allahû Tealâ “Siz onun þuuruna varamazsýnýz, onu hissedemezsiniz, onu baþ gözlerinizle göremezsiniz.” diyor. Göklerin ordularý, ruhlardan oluþur. Ruh bütün âlemlerde fizik olabilir, bütün âlemlerde fiziðin ötesine geçebilir. Ne zaman Allah’ýn ordularý bir savaþ verirse, göklerin ordularý mutlaka onlarla beraberdir. Bu sebeple Allah’ýn ordularýnýn insanlardan oluþan kesimi, sayýlarý az da olsa (düþmanlar kat kat fazla da olsa) Allah’ýn yardýmýyla gâlip gelirler. Yeter ki Allah’ýn kendilerine yardým edeceðinden emin olsunlar. Eðer Allahû Tealâ o savaþta size cenneti göstermiþse, o gün dünya üzerindeki son gününüzdür. Korkmayýn! Atýlýn! Þehit olacaksýnýz. Allah’ýn “göklerin ordularý” dediði o muhteþem topluluðun içine siz de gireceksiniz.

331

331


ℜψετ − 155

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

≠Ψ↑Δ″7!↔: ← ″Ψ↔Φ″7! ↔ω←8 ↓ ″|↔Λ←∀ ″ϖ↑Υ⊕9↔Ψ↑ς″Α↔Ξ↔7 ↔: ⎢← !↔Ι↔Ω⊕Χ7!↔: ←ϕ↑Σ″9↔ ↵! ↔: ← !↔Ψ″8↔ ↵! ↔ω←8 ↓λ″Τ↔9 ↔: ↔ω<∝Ι←∀≅⊕Μ7! ←η←±Λ↔∀ ↔: Ve le nebluvennekum bi þey’in minel havfi vel cûi ve naksýn minel emvâli vel enfusi ves semerât(semerâti), ve beþþiris sâbirîn(sâbirîne).

ςε σιζι βιραζ κορκυ, βιραζ α⎜λ⎬κ, βιραζ δα μαλδαν, χανδαν ϖε ⎫ρ⎫νλερδεν εκσιλτμεκλε ιμτιηαν εδεριζ. Σαβρεδενλερι μ⎫ϕδελε. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

332

-

ve le nebluvenne-kum bi þey’in min el havfi ve el cûi ve naksýn min el emvâli ve el enfusi ve es semerâti ve beþþir es sâbirîne

: : : : : : : : : : : : :

ve elbette, mutlaka sizi imtihan ederiz bir þey dan korku ve açlýk ve eksiklik mallardan ve nefsler ve semereler, ürünler ve müjdele sabredenler

332


ℜψετ − 155

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet sebebiyle birçok insan “Allah bizi imtihan olalým diye yaratmýþtýr” fikrini savunmaktadýr. Þeytan, aslî emirlerle, vasýta emirleri birbirine karýþtýrmakla insanlarý yoldan çýkarýr. Aslî emir Allah’a kul olmak, teslim olmaktýr. Ýmtihan olmak, aslî emir deðildir. Emirlerin gerekliliði istikametinde bunlar vasýtalardýr. Namaz kýlarak, oruç tutarak, zekât vererek, hacca giderek, kelime-i þahadet getirerek Allah’a kul olmak mümkün deðildir. Bunlarýn hepsi de kurtuluþun temel vasýtalarý olan ibadetlerdir. Allah’a ulaþmayý dilemekten baþlayan, ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah’a teslim etmekle son bulan 7 safha ve 4 teslim hedeflerdir. Ýbadetleri yapmadan hedefe ulaþýlmaz. Vasýta emirler (araçlar), hedeflerle (amaçlar) karýþtýrýlmamalýdýr. Teslim olmak için vasýta emirleri gerçekleþtirmekle mükellefiz. Ýmtihan edilmek için dünyaya getirildiðini zanneden herkes, imtihanlardan bir kýsmýný baþarýyla geçtiðinde Allah’ýn cennetini hakettiðini düþünmemelidir. Çünkü kiþi dünyadaki bütün imtihanlardan geçse, Allah’a ulaþmayý dilemedikçe kurtulmasý mümkün deðildir. Mutlaka cehenneme gider. Ýmtihana gelince, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe ablukaya alýnmýþlar, aç býrakýlmýþlar ama dayanmýþlardýr. Biliyorlardýr ki yaþanan bir imtihandýr ve geçecektir. açlýkla uzun mücâdele günleri geçirmiþlerdir. sonra Allahû Tealâ onlarýn rýzýklarýný bollaþtýrmýþtýr. Allah’a ulaþmayý dilemek insaný mutlaka cennet saadetine ulaþtýrýr. Geri kalaný zor deðildir. Allah gerçekleþtirecektir. Allah kiþiyi Kendisine ulaþtýrmayý diler ve ulaþtýrýr. Bunun için gerekli bütün þartlarý vücuda getirir. Siz birþey yapmazsýnýz, Allah sizin için yapar. Siz sadece iradenizi kullanarak, Allah’a ulaþmayý dilersiniz. Mutlaka neticede ruhunuz Allah’a ulaþýr. Korku, açlýk, mallardan eksiltme, canlardan eksiltme imtihan olsa bile amaç deðildir. Ýmtihanlar teslimin vasýtasýdýr.

333

333


ℜψετ − 156

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

°}↔Α[∝Μ↑8 ″ϖ↑Ζ″Β↔∀≅↔.↔! ≥∼↔)←! ↔ω<∝Η⊕7↔! ⎢ ↔ Ψ↑Θ←%!↔∗ ←ψ″[↔7←! ≥_⊕9←! ↔: ←ψ™ς←7 _⊕9←! ∼Ψ≥↑7≅↔5 Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne).

Ονλαρ κι; κενδιλερινε βιρ μυσ⎩βετ ισαβετ εττιðι ζαμαν: “Βιζ μυηακκακ κι Αλλαη ι⎜ινιζ (Ο’να υλα⎭μακ ϖε τεσλιμ ολμακ ι⎜ιν ψαρατ⎬λδ⎬κ) ϖε μυηακκακ Ο’να δ⎞νεχεðιζ (υλα⎭αχαð⎬ζ).” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

334

-

ellezîne izâ esâbet-hum musîbetun kâlû innâ lillâhi (li allâhi) ve innâ ileyhi râciûne

: : : : : : : : : : :

o kimseler, onlar olduðu zaman onlara isabet etti bir musîbet dediler muhakkak ki biz, hiç þüphesiz biz Allah için, Allah’a ait ve muhakkak ki biz ona dönecek olanlar

334


ℜψετ − 156

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, ruhun Allah’a tesliminden bahsetmektedir. Ruhu ölmeden evvel Allah’a ulaþtýrmak teslimlerden ilkidir. Allah’a ulaþmayý dilemek ve teslimler üzerimize 12 defa farz kýlýnmýþtýr. Huþû sahipleri Allah’a ruhlarýný ölmeden evvel yakîn hasýl ederek ulaþtýracaklarýna ve öldükten sonra da ruhlarýnýn Azrail (A.S) tarafýndan tekrar Allah’a geri döndürüleceðine kesin þekilde inanýrlar. Ýnsanoðlu Allah için yaratýlmýþtýr. Allah için yaratýlmak Allah’a teslim olmak için yaratýlmak demektir. Ancak teslim olunca yaradýlýþ gayesine uygun hareket edilmiþ olur. Ve ruhun Allah’tan geldiðine, mutlaka Allah’a geri dönmesi lâzýmgeldiðine inanan insan Allah’ýn aslî hedefine ulaþmýþtýr. Allah için olmak üç vücudu ve iradeyi içine alýr. Ruh, fizik vücut, nefs, irade onlarýn yegâne sahibi olan Allah’a teslim edilmek için yaratýlmýþlardýr. Ýnsan herþeyiyle Allah’a aittir. 2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâþiîn(hâþiîne). Sabýrla ve namazla (hacet namazý ile Allah’tan) istiane (mürþidinizi) isteyin. Ve muhakkak ki o, zor bir iþtir ama huþû sahipleri hariç (onlar için zor deðildir). 2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne). Onlar (huþû sahipleri), Rab’lerine muhakkak mülâki olacaklarýna (ruhlarýný Allah’a ölmeden önce ulaþtýracaklarýna), (ölümle) muhakkak O’na döneceklerine kesin þekilde inanýrlar. Bakara-46’daki “emin oluþ”la Bakara-157’deki “emin oluþ” kesindir. Her ikisinde de insanlar ruhlarýný ölmeden evvel, Allah’a ulaþtýracaklarýna kesin þekilde inanmýþlardýr. Her iki âyetteki bu kesinliðin sonucunu Bakara Suresinin 157. âyet-i kerimesinde görüyoruz. Eðer bir insan “ben Allah için yaratýldým, ruhumu mutlaka Allah’a ulaþtýracaðým, bundan eminim” diye bir kesin îmânýn sahibiyse, bu kiþi mutlaka ruhunu Allah’a ulaþtýrýp, onlar hidayete erecektir. Çünkü Allah hidayete erenlerin sadece onlar olduðunu, bundan sonraki âyette kesinleþtirmiþ.

335

335


ℜψετ − 157

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

°}↔Ω″&↔∗ ↔: ″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ″ω←8 ° !↔Ψ↔ς↔. ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ↔ :↑Γ↔Β″Ζ↑Ω″7! ↑ϖ↑; ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ↔: Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn(muhtedûne).

Ονλαρ (δ⎫νψα ηαψατ⎬νδα Αλλαη’α μυτλακα δ⎞νεχεκλερινδεν εμιν ολανλαρ ϖαρ ψα), Ραβ’λερινδεν σαλ®ϖ®τ ϖε ραημετ ονλαρ⎬ν ⎫ζερινεδιρ. ⇑⎭τε ονλαρ, ηιδαψεττε ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

336

-

ulâike aleyhim salâvâtun min rabbi-him ve rahmetun ve ulâike hum el muhtedûne

: : : : : : : : : : :

iþte onlar onlarýn üzerine, onlara salâvât den onlarýn Rabbi ve rahmet ve iþte onlar onlar hidayete erenler

336


ℜψετ − 157

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kim Allah’a ulaþmayý dilerse, göðsünden kalbine yol açýlýr. Allah onun üzerine rahmet ve fazlýný gönderir. Rahmet %2 seviyesinde kalbin içine sýzar. Kiþi huþûya ulaþýr, Allah ona mürþidini gösterir. Böyle bir insan, mürþidine ulaþtýktan sonra zikir yapmaya baþlarsa, onun karþýlýðýnda Allah rahmetle salâvâtý da rahmetle fazl’a ilâve olarak gönderir. 4/NÝSA-175: Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhýluhum fî rahmetin minhu ve fadlýn ve yehdîhim ileyhi sýrâtan mustekîmâ (mustekîmen). Allah’a âmenû olanlarý ve O’na sarýlanlarý (sarýlmayý dileyenleri) Allah, Kendinden bir rahmetin ve fazlýn içine koyacak ve onlarý, Kendisine ulaþtýran Sýratý Mustakîm’e (Allah’a ulaþtýran yola) hidayet edecektir, ulaþtýracaktýr. 33/AHZAB-43: Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ(rahîmen). Sizi (nefsinizin kalbini), karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için, üzerinize salâvât (nuru) gönderen, O ve O’nun melekleridir ki O, mü’minlere Rahîm’dir (Rahîm esmasýyla tecelli eden). Böylece rahmetle fazl ve rahmetle salâvât olarak iki grup nur kalbe ulaþýr. Rahmet, fazlý da salâvâtý da taþýyan nurdur. Fazl ve salâvâtý, Allah’ýn katýndan kalbe kadar getiren rahmet partikülleridir. Bunlar kargo uçaklarýdýr. Nurlar mührü kalbin alt tarafýna doðru indirip zulmanî kapýyý kapatýrlar. Kalbin içindeki îmân kelimesinin çekim gücü rahmet, fazl ve salâvât isimli 3 grup nurdan fazýllarý etrafýnda toplamaya baþlar. Ýþte bu nefs tezkiyesidir. Nefsin hidayeti ruhun ve fizik vücudun hidayetinden sonra oluþur. Ýradenin hidayeti ise son hidayettir. Nefsin kalbindeki nurlar %51’e ulaþtýðý zaman ruh, Allah’ýn Zat’ýna vasýl olup, Allah’ýn Zat’ýnda ifna olur, yok olur. Böylece kiþi Allah’ýn ermiþ evliyasý olmak þerefine ermiþtir. Ruh hidayete ermiþtir. Salâvâtýn da yardýmýyla ruh Allah’a teslim olmuþtur.

337

337


ℜψετ − 158

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

↔α″[↔Α″7! ⊕χ↔& ″ω↔Ω↔4 ⎣←ψ™ς7! ←η←=≥≅↔Θ↔− ″ω←8 ↔ ↔:″Ι↔Ω″7! ↔: _↔Σ⊕Μ7! ⊕ ←! ″ω↔8↔: ⎢_↔Ω←Ζ←∀ ↔ ⊕Ψ⊕Ο↔< ″ ↔! ←ψ″[↔ς↔2 ↔ ≅↔Ξ↑% ÷↔4 ↔η↔Ω↔Β″2! ← ↔! °ϖ[∝ς↔2 °η←6≅↔− ↔ψ™ς7! ⊕ ←≅↔4 ∼→Ι″[↔∋ ↔ ⊕Ψ↔Ο↔# Ýnnes safâ vel mervete min þeâirillâh(þeâirillâhi), fe men haccel beyte evý’temera fe lâ cunâha aleyhi en yettavvefe bi himâ ve men tetavvaa hayran, fe innallâhe þâkirun alîm(alîmun).

Σαφα ιλε Μερϖε, Αλλαη’⎬ν (ιβαδετ ψερλερινι γ⎞στεριρ δ⎩νι) ⎭ιαρλαρ⎬νδανδ⎬ρ (νι⎭ανλαρ⎬νδανδ⎬ρ). Αρτ⎬κ κιμ Βεψτ’ι (Κ®βε’ψι) ηαχχεδερ ϖε υμρε (νιψετιψλε ζιψαρετ εδερσε) βυ ικισινι ταϖαφ ετμεσινδε βιρ γ⎫ναη ψοκτυρ. Ηερ κιμ δε κενδιλιðινδεν (ϖαχιπ ολμαδ⎬ð⎬ ηαλδε) ηαψ⎬ρ ψαπαρσα μυτλακα Αλλαη δα ⎭ακιρ (⎭⎫κρ⎫ν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ν⎬ ϖερεν) ϖε αλ⎩μ (ηερ⎭εψι βιλεν)διρ. 1 2 3 4 5 6

-

inne es safâ ve el mervete min þeâirillâhi (þeâiri allâhi)

7 - fe 8 - men 9 - hacce

338

: : : : : : : : :

muhakkak, hiç þüphesiz Mekke’de Safa Tepesi ve Mekke’de Merve Tepesi den Allah’ýn niþaneleri, alâmetleri, iþaret ettiði yerler artýk kim hac yaptý

338


ℜψετ − 158

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

10 - el beyte 11 - ev 12 - ý’temera

: : :

13 14 15 16 17 18 19

-

fe lâ cunâhâ aleyhi en yettavvefe bi-himâ ve men tetavvaa

: : : : : : :

20 21 22 23 24

-

hayran fe inne allâhe þâkirun

: : : : :

25 - alîmun

:

beyt, ev veya ziyaret yaptý, umre yaptý, Beytullah’ý ziyaret etti o zaman, o taktirde vebal yoktur, günah yoktur ona, onun üzerine tavaf etmek ikisini ve kim tav’an, gönülden, nafile olarak (farz olmadýðý halde) yapar bir hayýr o zaman, o taktirde muhakkak Allah þakir, þükrün karþýlýðýný mükâfat olarak veren hakkýyla bilen

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Safa ve Merve hacta iki tepenin adýdýr. Hz. Ýbrâhîm, hanýmý Hacer ve oðlu Ýsmail’i, yalnýz býrakmak zorunda kaldýðýnda Hacer iki tepe arasýnda birkaç defa gidip gelir. Henüz süt emmekte olan Hz. Ýsmail’in gýdasý konusunda endiþelidir. Hacta veya umrede insanlar Hacer gibi Safa ile Merve arasýnda birkaç defa gidip gelirler. Bunlar Allahû Tealâ’nýn iþaretlerindendir. Hac için mutlaka zamanýnda gitmek ve orada kurban kesmek gerekir. Bütün haccedenler Allahû Tealâ’nýn sevabýna ulaþýrlar. Hac yerinde baþka insanlara ücretsiz su temin etmek, ücretsiz istirahat yeri vücuda getirmek, hastane açmak, insanlarý tedavi etmek ayrý ayrý hayýr kapýlarýdýr. Hem hayrý yapan kendisine bu hayrý yapmak fýrsatýný verdiði hem de hayýrdan nasibini alan kendisine bu imkân bahþedildiði için Allah’a þükredecektir. Ýþte Allahû Tealâ da o zaman diyor ki: “Allah da bu þükürleri kabul edendir.”

339

339


ℜψετ − 159

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

← ≅↔Ξ←±[↔Α″7! ↔ω←8 _↔Ξ″7↔ϑ″9↔! ≥_↔8 ↔ Ψ↑Ω↑Β″Υ↔< ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ ←! ← ≅↔Β←Υ″7!|←4 ← ≅⊕Ξς←7 ↑ ≅⊕Ξ⊕[↔∀ _↔8 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ×Γ↑Ζ″7!↔: ↔ Ψ↑Ξ←2⊕ 7! ↑ϖ↑Ζ↑Ξ↔Θ″ς↔< ↔: ↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Ζ↑Ξ↔Θ″ς↔< ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! Ýnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ min el beyyinâti vel hudâ min ba’di mâ beyyennâhu lin nâsi fîl kitâbi, ulâike yel’anuhumullâhu ve yel’anuhumul lâinûn(lâinûne).

⇑νδιρδιðιμιζ ο βεψψινελερδεν ολαν ⎭εψλερι ϖε ηιδαψετι (⎞λμεδεν εϖϖελ ρυηυν Αλλαη’α υλα⎭τ⎬ρ⎬λμασ⎬ν⎬) Κιταπ’τα Αλλαη ινσανλαρα α⎜⎬κλαδ⎬κταν σονρα γιζλεψενλερ (ϖαρ ψα), ονλαρα, ηεμ Αλλαη λ®νετ εδερ ηεμ δε λ®νετ εδιχιλερ λ®νετ εδερ. 1 2 3 4 5 6

-

inne ellezîne yektumûne mâ enzelnâ min el beyyinâti

7 - ve el hudâ 8 9 10 11 12

340

-

min ba’di mâ beyyennâ-hu li en nâsi fî el kitâbi

: : : : : : : : : : : :

muhakkak, hiç þüphesiz o kimseler, onlar ketmederler, gizlerler þey biz indirdik beyyinelerden, deliller, mucizeler, ispat vasýtalarýndan ve hidayet, ruhun ölmeden önce Allah’a ulaþmasý, Allah tarafýndan ulaþtýrýlmasý sonradan þey(ler) biz onu açýkladýk insanlar için kitapta

340


ℜψετ − 159

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

13 14 15 16

-

ulâike yel’anu-humu allâhu ve yel’anu-humu el lâinûne

: : : :

iþte onlar Allah onlara lânet eder ve onlara lânet eder lânet ediciler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn lânetine muhatap olmak demek, baþka insanlarýn da cezalarýný yüklenmek demektir. Ýnsanlarý hidayete ulaþtýracak Allah’ýn ispat vasýtalarýný gizleyen insanlar, sadece kendi günahlarý sebebiyle deðil, baþka insanlarýn da dalâletine sebep olduklarý için hem Allah’ýn lânetine hem de bütün lânet edenlerin lânetine muhatap olacaklardýr. Allahû Tealâ diyor ki: 7/A’RAF-146: Seasrifu an âyâtiyellezîne yetekebberûne fîl ardý bi gayril hakký ve in yerev kulle âyetin lâ yu’minu bihâ ve in yerev sebîler ruþdi lâ yettehýzûhu sebîlen ve in yerev sebilel gayyi yettehýzûhu sebîl(sebîlen), zâlike bi ennehum kezzebû bi âyâtinâ ve kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne). Yeryüzünde haksýz yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceðim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eðer rüþd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu; onlarýn, âyetlerimizi yalanlamalarý ve ondan gâfil olmalarý sebebiyledir. 7/A’RAF-147: Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve likâil âhireti habitat a’mâluhum, hel yuczevne illâ mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). Ve âyetlerimizi ve ahirete ulaþmayý (hayatta iken ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr eden kimselerin amelleri, heba oldu (boþa gitti). Onlar, yaptýklarýndan baþka bir þeyle mi cezalandýrýlýr (karþýlýk verilir)? Ýnsanlarýn kendileriyle alâkalý gizledikleri þeyler sadece kendilerini Allah’ýn huzurunda sorumlu tutar. Kendi günahlarýnda bu sebeple biraz artýþ olur. Ama eðer insanlar (Allah’ýn delillerine raðmen) Allah’a insan ruhunun sað iken ulaþmasýný gizliyorlarsa o zaman Allah da onlara lânet eder, lânet edenler de lânet eder. KUR’ÂN-I KERÝM BÝR DELÝLLER KÝTABI’DIR, BÜTÜN DELÝLLER BU KÝTABIN ÝÇÝNDEDÝR. Bu âyet-i kerimeyi unutmayýn! Kur’ân’ýn en önemli, en hayatî âyetlerinden birisidir. Çünkü insanlarýn kurtuluþu, bu âyetin muhteviyatýnýn anlaþýlmasýna baðlýdýr. Bilmediklerini itiraf etmek dîn adamlarýna çok güç geldiði için bunu hiçbir zaman yapmayacaklardýr. Fakat doðrularý öðrenmek ve insanlara doðrularý söylemek mecburiyetindedirler. Yoksa vicdanlarýnda bir sýzý, ömürleri boyunca devam edecektir.

341

341


ℜψετ − 160

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

↔τ←∴⊆7ÿ↑:≅↔4 ∼Ψ↑Ξ⊕[↔∀ ↔: ∼Ψ↑Ε↔ς″.↔! ↔: ∼Ψ↑∀≅↔# ↔ω<∝Η⊕7! ® ←! ↑ϖ[∝&⊕Ι7! ↑ !⊕Ψ⊕Β7! ÿ_↔9↔! ↔: ⎣″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↑ Ψ↑#↔! Ýllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû fe ulâike etûbu aleyhim, ve enet tevvâbur rahîm(rahîmu).

(Ανχακ) τ⎞ϖβε εδενλερ, ⎬σλ®η (τεζκιψε) ολανλαρ ϖε βεψαν εδενλερ (α⎜⎬κλαψ⎬π ορταψα κοψανλαρ) ηαρι⎜. (Ονλαρα λ®νετ ολυνμαζ), βυ τακτιρδε αρτ⎬κ ονλαρ⎬ν τ⎞ϖβελερινι καβυλ εδεριμ. ∩⎫νκ⎫; (τ⎞ϖβελερι καβυλ εδεν, Ραη⎩μ εσμασ⎬ψλα τεχελλι εδεν) τεϖϖαβ⎫ρ ραη⎩μ, Βενιμ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

342

-

illâ ellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû fe ulâike etûbu aleyhim ve ene et tevvâbu er rahîmu

: : : : : : : : : : : : : :

ancak, sadece o kimseler, onlar tövbe ettiler ve ýslâh oldular (nefs tezkiyesi yaptýlar) ve beyan ettiler, açýkladýlar o zaman, o taktirde iþte onlar onlarýn tövbelerini kabul ederim ve ben tövbeleri çok kabul eden Rahîm esmasý ile tecelli eden, çok merhametli olan

342


ℜψετ − 160

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Islâh olmak mutlaka mürþidin önündeki tövbe ile gerçekleþir. Baþka bir tövbe bunu saðlayamaz. Çünkü Allah bu tövbeyi kabul eden ve çok rahmet gönderendir. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþiyi Allahû Tealâ mutlaka mürþidine ulaþtýrýr: 25/FURKAN-70: Ýllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen). Ancak kim (mürþidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazýlýp, îmâný artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde iþte onlarýn, Allah, seyyiatlerini (günahlarýný) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafûr’dur (günahlarý sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet gönderendir). Sadece mürþidinin önünde tövbe eden kiþi nefs tezkiyesi yapar, nefsini ýslâh edici amellere baþlar. Çünkü kalbine îmân yazýlmýþtýr. Bugünkü dîn öðreticileri insan ruhunun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasýný reddetmektedirler. Bütün peygamberlerin, bütün resûllerin, mürþid, hidayetçi olduklarýný Allahû Tealâ açýklamasýna raðmen, bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarýnda mutlaka Allah’ýn bir resûlü vardýr demesine raðmen mürþidi reddetmektedirler. Allahû Tealâ hidayetleri 12 defa farz kýlmýþtýr. Allah’a mülâki olmayý ve ruhun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasýný gizleyenlerden her kim Allah’a ulaþmayý dilerse ve yoldan çýkardýklarýna hakikatleri anlatýrsa o da felâha erer.

343

343


ℜψετ − 161

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ° ≅⊕Σ↑6 ″ϖ↑;↔: ∼Ψ↑#≅↔8 ↔: ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ ←! ↔ω[∝Θ↔Ω″%↔! ← ≅⊕Ξ7! ↔: ←}↔Υ←∴⊆ς↔Ω″7! ↔: ←ψ™ς7! ↑}↔Ξ″Θ↔7 ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 Ýnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim la’netullâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn(ecmaîne).

Μυηακκακ κι (Αλλαη’α ρυηυν ⎞λμεδεν υλα⎭μασ⎬ν⎬, ψανι ηιδαψετι) κ⎫φρεδιπ (⎞ρτ⎫π γιζλεψιπ) κ®φιρ ολαρακ ⎞λενλερε, ι⎭τε ονλαρα, Αλλαη’⎬ν, μελεκλεριν ϖε ινσανλαρ⎬ν ηεπσινιν λ®νετι ονλαρ⎬ν ⎫στ⎫νεδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

344

-

inne ellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim la’netu allâhi ve el melâiketi ve en nâsi ecmaîne

: : : : : : : : : : : :

muhakkak, hiç þüphesiz o kimseler, onlar gizlediler, küfrettiler ve öldüler ve onlar kâfirler iþte onlar onlarýn üzerine, onlara Allah’ýn lâneti ve melekler ve insanlar hepsi

344


ℜψετ − 161

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn hidayetini, ispat vasýtalarýna raðmen örtenler kâfirlerdir. Ýnsanlardan bir grup, Allah’ýn âyetlerini örterken diðer bir grup açýklamaktadýr. Açýklayanlar kendilerine düþeni yapmýþlardýr: 1- Allah’a ulaþmayý dilemiþler. 2- Mürþidlerine ulaþýp tâbî olmuþlar. 3- Ruhlarýný Allah’a ulaþtýrýp Allah’a teslim etmiþler. 4- Fizik vücutlarýný Allah’a teslim etmiþler. 5- Nefslerini Allah’a teslim etmiþler. 6- Ýrþad olmuþlar. 7- Ýradelerini Allah’a teslim etmiþlerdir. Allah’ýn hidayete müteallik âyetlerini örtenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Ömürleri boyunca Allahû Tealâ onlara defalarca açýklama fýrsatý verdiði halde, bu fýrsatý hiçbir zaman kullanmamýþlardýr. Kibirleri ve þeytan, onlarý doðruya ulaþmaktan; belki de öðrendikleri halde doðruyu baþkalarýna söylemekten hep men etmiþtir. Ve bu insanlar Allah’ýn da meleklerin de bütün insanlarýn da lânetini üzerlerinde toplayanlardýr.

345

345


ℜψετ − 162

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

↑ !↔Η↔Θ″7! ↑ϖ↑Ζ″Ξ↔2 ↑ρ⊕Σ↔Φ↑< ÷ ⎣_↔Ζ[∝4 ↔ω<∝Γ←7≅↔∋ ↔ :↑Ι↔Π″Ξ↑< ″ϖ↑; ÷ ↔: Hâlidîne fîhâ, lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn(yunzarûne).

(Ονλαρ) ονυν (λ®νετιν) ι⎜ινδε εβεδιψψεν καλαχακ ολανλαρδ⎬ρ. Ονλαρδαν αζαπ ηαφιφλετιλμεζ ϖε ονλαρα βακ⎬λμαζ. 1 2 3 4 5 6 7

-

hâlidîne fî-hâ lâ yuhaffefu an-hum el azâbu ve lâ hum yunzarûne

: : : : : : :

ebedî kalacak olanlar orada, onun içinde hafifletilmez onlardan azap ve onlara bakýlmaz

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn kalplerini açmadýðý, kalplerinin içindeki küfür kelimesini alýp dýþarýya atmadýðý ve kalplerinin içine îmâný yazmadýðý insanlar Kur’ân-ý Kerim ölçüleri içerisinde kâfirdirler. Cennete gitmenin asgarî ama mutlak ölçüsü Allah’a ulaþmayý dilemektir. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler zaten Allah’a ulaþmaya, mürþide, Allah’ýn farz kýldýðý hiçbir þeye inanmayanlardýr.

346

346


ℜψετ − 162

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

14 asýrda þeytan, yanlýþ bir dîn öðretimini insanlara öðretecek olan emaniyyeye dayalý yüzlerce kitabý ortaya çýkarmayý baþarmýþtýr. Bu kitaplar, Kur’ân hakikatlerinden bîhaber insanlarýn zanlarýnýn mahsülüdür. Allah’ýn hakikatlerini, Allah’ýn âyetlerindeki gerçek anlamlarý gizlemeye çalýþmýþlardýr. Bunlarýn en önemlisi de hidayeti anlatan âyetlerdir. Ýnsan ruhunun Allah’a ulaþarak Allah’a teslim olmasý hidayettir. Fizik vücudun Allah’ýn emirlerini yerine getiren, yasak ettiði hiçbir fiili iþlemeyen bir özelliðin sahibi olarak Allah’a teslim olmasý hidayettir. Nefsin, Allah’ýn bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiði hiçbir fiili iþlemeyen bir ahsen özelliðe kavuþmasý hidayettir. Ýradesinin teslim olmasý hidayettir. Hidayeti insanlardan gizleyen kâfirler ebediyyen hem lânetin hem de cehennemin içinde kalacaklardýr. Onlar yüzlerine bakýlmayacak ve azaplarý hafifletilmeyecek olanlardýr.

347

347


ℜψετ − 163

Σαψφα − 25

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

⎣°φ←&!↔: °ψ×7←! ″ϖ↑Υ↑Ζ×7←! ↔: 〉 ↑ϖ[∝&⊕Ι7! ↑ω×Ω″&⊕Ι7! ↔ξ↑; ® ←! ↔ψ×7←! ≥ ÷ Ve ilâhukum ilâhun vâhid(vâhidun), lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Σιζιν ιλ®η⎬ν⎬ζ τεκ βιρ ιλ®ητ⎬ρ. Ο’νδαν βα⎭κα ιλ®η ψοκτυρ. Ο, Ραημâν’δ⎬ρ Ραηîμ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve ilâhu-kum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huve er rahmân

: : : : : : : :

9 - er rahîmu

:

ve sizin ilâhýnýz ilâh tek, bir ilâh yoktur ancak, sadece, dan baþka o Rahmân olan, Rahmân esmasýnýn sahibi ve Rahîm olan, rahmet nurunun sahibi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V) diyor ki: “Benim ümmetimin açýk þirke düþmesi artýk mümkün deðildir.” Sahâbe de diyor ki: “Allah, Tek’tir.”

348

348


ℜψετ − 163

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 25

(2) Bakara Suresi

Allahû Tealâ burada TEK ALLAH inancýný garanti eden muhtevayý ortaya koymuþtur: “Sizin ilâhýnýz, tek bir ilâhtýr.” Allah’tan baþka ilâh yoksa mitoloji bütünüyle yok olmaktadýr. Ýlâhlar yok; sadece bir tek ilâh var. O da Allah! Ve Allahû Tealâ Kendisi için diyor ki: “Allah, Rahmân’dýr ve Rahîm’dir.” 1/FATÝHA-3: Er rahmânir rahîm(rahîmi). Rahmân’dýr, Rahîm’dir. Rahmân esmasý herkes,için olduðu halde Rahîm esmasý sadece onu hakedenler içindir. Allah’ýn Rahîm esmasýnýn iþlemesi, Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. Allah ile iliþki devam ettikçe, Rahîm esmasý da devam eder. Ýliþki biterse Rahîm esmasýndan faydalanamazsýnýz. Ýnsan olarak yaratýlmýþ olanlar, Allah’ýn Rahmân esmasýndan istifade ederler, kim olurlarsa olsunlar, ne olurlarsa olsunlar... Allah’a inansalar da inanmasalar da insanlar yeryüzünün havasýndan, suyundan, gýdasýndan faydalanacaktýr. Bir ateist, inanmasa da Rahmân esmasý onun için geçerlidir. Allahû Tealâ hayat vermiþtir, dilediði kadar insaný yaþatacaktýr. Yaþamak da insan için bir haktýr hem de vazifedir. Zaman Allah’a ulaþmayý dilemek için ona saðlanan bir imkândýr. Allah’ýn diledikleri, Allah’ý dileyenlerdir. Kim Allah’ý dilerse Allah da Rahîm esmasýyla onlara mutlaka yardým eder. Allahû Tealâ diyor ki: 12/YUSUF-53: Ve mâ uberriu nefsî, innen nefse le emmâretun bis sûý illâ mâ rahime rabbî, inne rabbî gafûrun rahîm(rahîmun). Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çýkaramam). Çünkü nefs, mutlaka sui olaný (þerri, kötülüðü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasýyla tecelli ettiði (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, maðfiret edendir (günahlarý sevaba çevirendir). Rahîm’dir (rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye edendir). Bir insan Allah’a ulaþmayý dilemiyorsa sayýsýz faydalardan hiçbirini saðlamasý mümkün deðildir. Rahîm esmasý o kiþide asla Yusuf Suresinin 53. âyet-i kerimesine göre tecelli etmez. Ýnsana, Ýslâm’ýn 7 safha 4 teslimini yaþatacak olan esma,

349

349


ℜψετ − 164

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

←υ″[⊕7! ←

÷←Β″∋!↔: ← ″∗↔ ↵! ↔: ← !↔ξ×Ω⊕Κ7! ←σ″ς↔∋|∝4 ⊕ ←!

_↔Ω←∀ ←η″Ε↔Α″7! |←4 ∝Ι″Δ↔# |∝Β⊕7! ←τ″ς↑Σ″7! ↔: ← ≅↔Ζ⊕Ξ7! ↔: ″ω←8 ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! ↔ω←8 ↑ψ™ς7! ↔ ↔ϑ″9↔! ≥_↔8↔: ↔ ≅⊕Ξ7! ↑π↔Σ″Ξ↔< ″ω←8 _↔Ζ[∝4 ⊕β↔∀ ↔: _↔Ζ←#″Ψ↔8 ↔φ″Θ↔∀ ↔ ″∗↔ ↵! ←ψ←∀_↔[″&↔≅↔4 ↓ ≥≅↔8 ←η⊕Φ↔Κ↑Ω″7! ← ≅↔Ε⊕Κ7! ↔: ≠≅↔<←±Ι7! ←ρ<∝Ι″Μ↔# ↔: ⎨↓}⊕∀≥!↔( ←±υ↑6 ↔ Ψ↑ς←Τ″Θ↔< ↓ ″Ψ↔Τ←7 ↓ ≅↔<× ÷← ″∗↔ ↵! ↔: ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! ↔ω″[↔∀ Ýnne fî halkýs semâvâti vel ardý vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe(dâbbetin), ve tasrîfir riyâhý ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardý le âyâtin li kavmin ya’kýlûn(ya’kýlûne).

350

350


ℜψετ − 164

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

Μυηακκακ κι γ⎞κλεριν ϖε ψεριν ψαρατ⎬λ⎬⎭⎬νδα, γεχε ϖε γ⎫νδ⎫ζ⎫ν βιρβιρι αρδ⎬νχα γελμεσινδε, ινσανλαρα ψαραρ σαðλαψαρακ δενιζδε ακ⎬π γιδεν ο γεμιλερδε, Ο’νυν (Αλλαη’⎬ν) γ⎞κτεν συ ινδιριπ β⎞ψλεχε ονυνλα, ⎞λ⎫μ⎫νδεν σονρα ψερψ⎫ζ⎫ν⎫ διριλτμεσινδε, οραδα β⎫τ⎫ν ηαψϖανλαρδαν ψαψμασ⎬νδα, ρ⎫ζγ®ρλαρ⎬ν (δεðι⎭ικ ψ⎞νλερδεν) εσμεσινδε ϖε ψερλε γ⎞κ αρασ⎬νδα μυσαη− ηαρ (εμρε αμαδε) κ⎬λ⎬νμ⎬⎭ βυλυτλαρδα ακ⎬λ εδεν καϖιμ ι⎜ιν μυτλακα ®ψετλερ (δελιλλερ) ϖαρδ⎬ρ.

351

1 2 3 4 5

-

inne fî halký es semâvâti ve el ardý ve ihtilâfi

: : : : :

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-

el leyli ve en nehâri ve el fulki elletî tecrî fî el bahri bimâ yenfeu en nâse ve mâ enzele allâhu min es semâi min mâin fe ahyâ bi-hi el arda ba’de mevti-hâ ve besse fî-hâ min kulli dâbbetin ve tasrîfi er riyâhý ve es sehâbi el musahhari

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

muhakkak ki yaratýlýþta semalar, gökler ve arz, yeryüzü ve ihtilâflý (karþýlýklý) olmasý, birbiri ardýnca gelmesi gece ve gündüz ve gemiler o ki, ki o akar, gider, yüzer denizde dolayýsýyla, sebebiyle, ..... yaparak fayda verir insanlar ve þeyi Allah indirdi semadan, gökten sudan, suyu böylece onunla hayat verdý, diriltti arz, yeryüzü, toprak sonra onun ölümü ve yaydý orada hepsinden (yürüyen) hayvanlar ve esmesi rüzgâr(lar) ve bulutlar emre amade kýlýnmýþ olan

351


ℜψετ − 164

Σαψφα − 26

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

32 33 34 35 36 37

-

beyne es semâi ve el ardý le âyâtin li kavmin ya’kýlûne

: : : : : :

arasýnda sema, gökyüzü ve yeryüzü elbette âyetler, kanýtlar, deliller bir kavim için akýl ederler

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bakara Suresinin 164. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ, sünnetullahýný anlatýyor. O sünnetullah ki; yeryüzünü bir lâboratuvar yapmýþtýr. Biz insanlar sadece bir buðday tanesini topraðýn içine gömeriz. Böylece görevimiz biter. Geri kalaný toprak yapacaktýr. Allahû Tealâ’nýn sünnetullahý vücuda gelecektir. Tohum çatlayacaktýr, kök salacaktýr. Topraktan alacaðý gýdayla gövdesi topraðýn üzerine çýkacak ve baþak verecektir. Ýþte kâinatýn her zerresini kontrol ederek ayakta tutan, tatbikata sokan ve muhteþem bir dizaynla idare eden kuvvet, Allah’ýn sünnetullahýdýr. Ozon tabakasý ne zaman eksilse, Allahû Tealâ yaðmurlar yaðdýrarak, kutuplara yakýn noktalardaki milyonlarca iðne yapraklý aðacýn üstündeki karlarý eritir. Klorofil özümlemesi artar, oksijen çoðalýr. Oksijen semaya yükselip ozon tabakasýný tamir eder, ait olduðu noktaya ulaþtýrýr. Bu iþlem devam ederken, denge diðer istikamette bozulunca bu sefer de kar yaðar. Ýðne yapraklý aðaçlarýn üzerleri karla örtüldüðü için klorofil özümlemesi fotosentez yoluyla elde edilemez. Bu sebeple ozon tabakasýný geniþletecek olan oksijen normalden aþaðý düþünce tekrar yaðmurlar yaðar, karlar erir, daha çok yeþil yaprak klorofil özümlemesi yapar. Allahû Tealâ, her güzelliði insanlýða hediye etmiþtir. Allah’tan gelen nötrinolarýn elektronlara hayat vermesi, bütün cansýz ve canlý sistemler için geçerlidir. Ama insanýn tekâmülünü saðlayan husus, Allah’ýn gönderdiði rahmet, fazl ve salâvat partikülleridir. Bunlarla kiþi, tezkiye ve tasfiye olarak daha üst seviyede hidayetin sahibi olur. Sonra da nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ýnsanýn tekâmülü tamamen Rahîm esmasýna dayalýdýr; yani insanla Allah arasýndaki bir iliþkiye. Bu iliþkiyi baþlatan Allah deðil, insandýr. Ýnsan kendi iradesiyle Allah’a ulaþmayý dilemedikçe, Allah’ýn Rahîm esmasý hiçbir zaman hükümferma olmaz. Sadece Allah’ýn Rahmân esmasýnýn faydalarýndan istifade edebilir. Manevî tekâmül hiçbir þekilde tahakkuk edemez. Nefsi hiçbir þekilde tezkiye ve tasfiye olmaz.

352

352


ℜψετ − 165

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

″ϖ↑Ζ↔9Ψ∩Α←Ε↑< ∼→(!↔Γ″9↔! ←ψ™ς7! ← :↑( ″ω←8 ↑γ←Φ⊕Β↔< ″ω↔8 ← ≅⊕Ξ7! ↔ω←8 ↔: ⎢←ψ™ς←7 _∪Α↑& ∩φ↔−↔! ∼Ψ≥↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7! ↔: ⎢←ψ™ς7! ←±⎯↑Ε↔6 ↔ ⊕Ψ↑Τ″7! ⊕ ↔! ↔ !↔Η↔Θ″7! ↔ ″:↔Ι↔< ″ ←! ∼Ψ≥↑Ω↔ς↔1 ↔ω<∝Η⊕7! ↔Ι↔< ″ξ↔7 ↔: ← !↔Η↔Θ″7! ↑φ<∝Γ↔− ↔ψ™ς7! ⊕ ↔! ↔: _→Θ[∝Ω↔% ←ψ™ς←7 Ve minen nâsi men yettehýzu min dûnillâhi endâden yuhýbbûnehum ke hubbillâh(hubbillâhi), vellezîne âmenû eþeddu hubben lillâh(lillâhi), ve lev yerâllezîne zalemû iz yeravnel azâbe, ennel kuvvete lillâhi cemîan, ve ennellâhe þedîdul azâb(azâbi).

ςε ινσανλαρδαν βιρ κ⎬σμ⎬, Αλλαη’ταν βα⎭κα “ε⎭ ϖε ορτακ (πυτλαρ)” εδινεν− λερ, ονλαρ⎬ (ε⎭ ϖε ορτακ εδινδικλερι ⎭εψλερι), Αλλαη’⎬ σεϖερ γιβι σεϖερλερ. (Οψσα) ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ν Αλλαη’α ολαν σεϖγιλερι ⎜οκ δαηα κυϖϖετλιδιρ. ςε ζυλμεδενλερ, αζαπ γ⎞ρεχεκλερι (αζαβα υðραψαχακλαρ⎬) ζαμαν, β⎫τ⎫ν κυϖϖετιν ταμαμεν Αλλαη’α αιτ ολδυðυνυ ϖε Αλλαη’⎬ν ⎭ιδδετλι αζαβ⎬ ολδυðυνυ κε⎭κε γ⎞ρσελερδι (βιλσελερδι). .

1 2 3 4 5 6

353

-

ve min en nâsi men yettehizu min dûni allâhi endâden yuhýbbûne-hum

: : : : : :

ve insanlardan (bir kýsmý) kim, kimse edinir Allah’tan baþka eþ, eþit, ortak (put) onlarý severler

353


ℜψετ − 165

Σαψφα − 26

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

7 8 9 10

-

ke hubbillâhi (hubbi allâhi) ve ellezîne âmenû

: : : :

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

eþeddu hubben lillâhi (li allâhi) ve lev yerâ ellezîne zalemû iz yeravne el azâbe enne el kuvvete lillâhi (li allâhi) cemîan ve enne allâhe þedîdu el azâbi

: : : : : : : : : : : : : : :

gibi Allah’ýn sevgisi ve o kimseler, onlar âmenû oldular (Allah’a ulaþmayý dilediler) daha þiddetli, daha çok kuvvetli sevgi, muhabbet Allah’ý ve keþke görselerdi (bilselerdi) zulmedenler gördüklerinde, gördükleri zaman azap olduðunu kuvvet Allah’ýn, Allah’a ait hepsi, bütün, tamamý, tamamen ve olduðunu Allah þiddetli azap

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn dizaynýnda insanlar iki ayrý kategoriye ayrýlýrlar: 1- Allah’ýn Rahmân esmasýyla tecelliye ulaþanlar. 2- Allah’ýn Rahîm esmasýyla tecelliye ulaþanlar. Rahmân esmasýyla tecelliye ulaþanlar, þeytanýn zulmanî ilimlerinin sahiplerini ilim sahibi olarak görüp onlarýn ilimleriyle bilgilenirler. Onlara yakýnlýk duyarlar. Onlarý ilim sahibi kabul ederler. Allah’a ulaþmayý dileyip de Allah’ýn Rahîm esmasýndan istifade edenler, Allah’a sevgi duyarlar. Bu sevgi; þeytana ve onu dost edinenlere karþý duyduklarý sevgiden çok daha kuvvetlidir. Zalimler, devamlý derecat kaybederlerken kendilerine zulmederler. Yaptýklarý büyülerle, hüddamlarla baþka insanlara zarar veren bu insanlar, görecekleri azabýn kuvvetinin Allah’a ait olduðunu bilselerdi ve azabýn ne kadar þiddetli olduðunu görselerdi Allah’ý severlerdi. Kendilerine zülmanî ilimleri öðreten þeytana dost olanlarý sevmezlerdi.

354

354


ℜψετ − 166

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

∼Ψ↑Θ↔Α⊕#! ↔ω<∝Η⊕7! ↔ω←8 ∼Ψ↑Θ←Α∩#! ↔ω<∝Η⊕7! ↔∼ ⊕Ι↔Α↔# ″ ←! ↑ ≅↔Α″,↔ ↵! ↑ϖ←Ζ←∀ ″α↔Θ⊕Ο↔Τ↔# ↔: ↔ !↔Η↔Θ″7! ∼↑:↔!↔∗ ↔: Ýz teberreellezînettubiû minellezînettebeû ve reavûl azâbe ve takattaat bihimul esbâb(esbâbu).

Ο ζαμαν τ®β⎩ ολυνανλαρ, (κενδιλερινε) τ®β⎩ ολανλαρδαν βερ⎩ ολδυλαρ (υζακλα⎭τ⎬λαρ) ϖε αζαβ⎬ γ⎞ρδ⎫λερ. (Αρτ⎬κ) ονλαρλα (αραλαρ⎬νδακι) β⎫τ⎫ν σεβεπλερ (βαðλαρ) κοπαρ⎬λδ⎬. 1 2 3 4

-

5 6 7 8 9 10 11 12 13

355

-

iz teberree ellezîne ittubiû (ellezînettubiû) min ellezîne ittebeû (ellezînettebeû) ve reavû el azâbe takattaat bi-him el esbâbu

: : : : : : : : : : : : :

o zaman, olduðu zaman berî oldu, uzaklaþtý onlar tâbî olundular (tâbî olunanlar) den o kimseler, onlar tâbî oldular (tâbî olanlar) ve (onlar) gördüler azab kesildi, koparýldý onlar ile sebepler, baðlar

355


ℜψετ − 166

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlarý þeytana yaklaþtýran, þeytana dost olanlar büyü, hüddam gibi þeytanýn öðrettiði zulmanî ilimleri öðretmek için sekiz tane uydudan harekete geçmiþlerdir. Ve bütün dünyaya kol salmýþlardýr. Kur’ân-ý Kerim’de Allah’a yakýn olanlarla, þeytana yakýn olanlar iki ayrý grup oluþtururlar: 1- Allah’ýn dostlarý, þeytanýn düþmanlarý. 2- Allah’ýn düþmanlarý, þeytana dost olanlar. Allah’ýn dostlarý kendilerini cennete ve ruhlarýný da Allah’a ulaþtýrmalarýnýn özelliðini taþýrlar. Onlar cennet ve dünya saadetini yaþayacak olanlardýr. Allah’ýn düþmanlarý, þeytana dost olanlardýr. Þeytana, taguta; yani insan ve cin þeytanlara tâbî olanlarýn da gidecekleri yer cehennemdir. Cehennemde fiziksel azabý gördükleri zaman kendilerini cehenneme götürecek olan insanlarla aralarýndaki ipler kopar. Þeytan, insanlarýn büyük çoðunluðunu Allah’ýn yolundan ayýrýp, cehenneme götürmeyi baþaracaktýr. Nitekim insanlar sadece Allah’a ulaþmayý dilemekle Allah’ýn cennetine gidebileceklerini bilmiyorlar. Ýblis insanlarý kandýrarak Allah’ýn dostlarýný düþman gibi göstermeyi baþarmýþtýr. Ve ne yazýk ki insanlarýn büyük bir çoðunluðu cehenneme gidecek. Zaten Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de herþeyin baþýný da sonunu da söylüyor. Diyor ki: “Biz cehennemi insanlarýn çoðu için yarattýk.” Yani insanlarýn çoðu kendi iradeleriyle, hayatteyken cehenneme gitmeyi isteyecekler ve iblise tâbî olacaklardýr. Sonuç açýk ve kesin! Ýnsanlarýn %90 dan çok daha fazlasý cehenneme gidecekler ve orada kendilerine geleceklerdir.

356

356


ℜψετ − 167

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

↔∼⊕Ι↔Α↔Β↔Ξ↔4 → ⊕Ι↔6 _↔Ξ↔7 ⊕ ↔! ″ξ↔7 ∼Ψ↑Θ↔Α⊕#! ↔ω<∝Η⊕7! ↔ ≅↔5 ↔: ↑ψ™ς7! ↑ϖ←Ζ<∝Ι↑< ↔τ←7×Η↔6 ⎢_⊕Ξ←8 ∼∈ ↔±Ι↔Α↔# _↔Ω↔6 ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ⎢″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↓ !↔Ι↔Κ↔& ″ϖ↑Ζ↔7≅↔Ω″2↔! 〉 ← ≅⊕Ξ7 ! ↔ω←8 ↔ω[∝%←∗≅↔Φ←∀ ″ϖ↑; _↔8 ↔: Ve kâlellezînettebeû lev enne lenâ kerreten fe neteberree minhum kemâ teberreû minnâ kezâlike yurîhimullâhu a’mâlehum haserâtin aleyhim ve mâ hum bi hâricîne minen nâr(nâri).

ςε ο (Αλλαη’ταν βα⎭κασ⎬να) τ®β⎩ ολανλαρ δεδι κι: “Κε⎭κε βιζιμ ι⎜ιν (δ⎫νψαψα) βιρ κερε δαηα δ⎞ν⎫⎭ ολσαψδ⎬. Ο ζαμαν βιζδεν υζακλα⎭τ⎬κλαρ⎬ γιβι, βιζ δε ονλαρδαν υζακλα⎭⎬ρδ⎬κ.” Β⎞ψλεχε Αλλαη, ονλαρα αμελλερινιν ηασαρα υðραδ⎬ð⎬ν⎬ (η⎫σρανα δ⎫⎭τ⎫κλερινι) γ⎞στερεχεκ. ςε ονλαρ ατε⎭τεν ⎜⎬καχακ δα δεðιλλερ.

357

357


ℜψετ − 167

Σαψφα − 26

Χ⎫ζ − 2

(2) Bakara Suresi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

ve kâle ellezîne ittebeû lev enne lenâ kerreten fe neteberree min-hum kemâ teberreû min-nâ kezâlike yurî-him(u) allâhu a’mâle-hum haserâtin aleyhim ve mâ hum bi hâricîne min en nâri

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve dedi o kimseler, onlar tâbî oldular olsa, ise, keþke olduðu bize, bizim için bir kere daha, tekrar o zaman biz uzaklaþalým, berî olalým onlardan gibi berî oldular, uzaklaþtýlar bizden böylece onlara gösterecek Allah onlarýn amelleri hasara uðrayan onlara ve deðil onlar ile çýkacak olanlar ateþten

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ buyuruyor ki: 33/AHZAB-66: Yevme tukallebu vucûhuhum fîn nâri yekûlûne yâ leytenâ eta’nâllâhe ve eta’ner resûlâ(resûlen). Onlarýn yüzlerinin, ateþin içinde (bir taraftan bir tarafa) çevrileceði gün: “Keþke biz Allah’a ve Resûl’e itaat etseydik.” diyecekler.

358

358


ℜψετ − 167

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

33/AHZAB-67: Ve kâlû rabbenâ innâ ata’nâ sâdetenâ ve kuberâenâ fe edallûnes sebîl(sebîlâ). Cehennemde olanlar derler ki: “Yarabbi, muhakkak ki biz, sâdatlarýmýza (dînde ileri gidenlerimize) ve küberamýza (büyüklerimize) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sýratý Mustakîm’inden) saptýk. Cehennemde olanlar Kur’ân-ý Kerim’deki ilimlerden uzak olan insanlara itaat etmiþler, kendilerini topyekûn cehenneme götürecek olan dîn öðretisinin peþinde olmuþlardýr. Oysa o dîn kültürüyle hiç kimsenin kurtulmasý mümkün deðildir. Öyle bir Ýslâm kültürü ki, Allah neyi emretmiþse onu yasaklamýþ, Allah neyi yasaklamýþsa onu emretmiþtir. Bu insanlar cehennemde azabý gördükleri zaman þeytanla aralarýndaki ayrýlýk baþlayacaktýr. Her devirde insanlarýn çoðunun gideceði yer cehennemdir. Ýnsanlarýn az bir kýsmý Allah’ýn emirlerini yerine getirmeye devam edecektir. 10/YUNUS-35: Kul hel min þurekâikum men yehdî ilel hakk, kulillâhu yehdî lil hakk(hakký), e fe men yehdî ilel hakký ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ, fe mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne). De ki: “Sizin ortaklarýnýzdan Hakk’a hidayet edecek (ulaþtýracak) kimse var mý?” De ki: “Allah, Hakk’a hidayet eder (ulaþtýrýr). Öyleyse Hakk’a hidayet eden (ulaþtýran) mý tâbî olunmaya daha lâyýktýr (daha çok hak sahibidir) yoksa hidayete erdirilmedikçe, kendisi hidayete eremeyen kimse mi?” Artýk size ne oluyor, nasýl hüküm veriyorsunuz? 23/MU’MÝNUN-103: Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum fî cehenneme hâlidûn(hâlidûne). Ve kimin mizaný (sevap tartýlarý), hafif gelirse iþte onlar, nefslerini hüsrana düþürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardýr. Nefslerini hüsrana düþürenler, Allah’a ulaþmayý dilemeyenler, Allah’a düþman olanlar için hiçbir þekilde kurtuluþ yoktur. Bu dünyanýn nefse hoþ gelen yönleri, dünya hayatýný yaþarken Allah’ýn yolundan saptýran þeylerdir. Oysaki bütün güzellikler Allah da vardýr. Allah’a lâyýk oldukça Allah, daima lâyýk olunandan fazlasýný verir. Ýnsanlar Allah’ýn bütün güzelliklerini unutmuþlardýr. Ve yanlýþ bilgileriyle insanlarý cehenneme götürmekle ve onlarýn amellerini hüsrana uðratmakla meþgullerdir.

359

359


ℜψετ − 168

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

→ ÷↔& ← ″∗↔ ↵! |←4 _⊕Ω←8 ∼Ψ↑ς↑6 ↑ ≅⊕Ξ7! _↔Ζ∩<↔! ≥_↔< ⎢← ≅↔Ο″[⊕Λ7! ← !↔Ψ↑Ο↑∋ ∼Ψ↑Θ←Α⊕Β↔# ÷ ↔: ⎧_→Α←±[↔0 °ω[∝Α↑8 ⊇ ↑Γ↔2 ″ϖ↑Υ↔7 ↑ψ⊕9←! Yâ eyyuhen nâsu kulû mimmâ fîl ardý halâlen tayyiben, ve lâ tettebiû hutuvâtiþ þeytân(þeytâni), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).

Εψ ινσανλαρ! Ψερψ⎫ζ⎫νδεκι ηελ®λ ϖε τεμιζ ⎭εψλερδεν ψιψιν. ςε ⎭εψταν⎬ν αδ⎬μλαρ⎬να τ®β⎩ ολμαψ⎬ν ( ιζινδεν γιτμεψιν). Μυηακκακ κι ο, σιζιν ι⎜ιν απα⎜⎬κ βιρ δ⎫⎭μανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

360

-

yâ eyyuhâ en nâsu kulû mimmâ (min mâ) fî el ardý halâlen tayyiben ve

: : : : : : : : :

ey insanlar yeyin þey(ler)den içinde, ...de arz, yeryüzü helâl olan temiz olan ve

360


ℜψετ − 168

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

10 11 12 13 14 15 16

-

lâ tettebiû hutuvâti eþ þeytâni inne-hu lekum aduvvun mubînun

: : : : : : :

tâbî olmayýn, uymayýn adýmlar, ayak izleri þeytan muhakkak ki o, çünkü o sizin için, size düþman açýkça, apaçýk

AÇIKLAMA__________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn temiz ve helâl ettikleri dururken haram ettiklerini yemek, þeytanýn adýmlarýna tâbî olmaktýr. Allahû Tealâ þeytanýn adýmlarýna tâbî olmamamýzý emrettiði halde herkes þeytanýn adýmlarýna tâbî olmuþtur. Þeytanýn arkasýndan cehenneme doðru yol almaktadýrlar. Okullarda, üniversitelerde dîn adýna insanlarýn kurtulmasý mümkün olmayan yanlýþ þeyler öðretilmektedir. Bu korkunç sonuca göre, insanlarýn %90’dan fazlasý kurtulamayacaklardýr. Yanlýþ dîn öðretisini, (doðrularý bunca yýldýr söylememize raðmen kabul etmek istemeyen) bir taassup softalýðýyla dîn âlimleri öðretmektedirler. Ve dünyanýn en büyük vebalini omuzlarýna almýþ durumdalar. Kendileriyle beraber insanlarýn çok büyük bir kýsmýný cehenneme götürecekler. Ve bugün Allah’ýn yasaklarý serbest, Allah’ýn emrettikleri suç olmuþtur. Bir büyük adaletsizlik bütün boyutlarýyla hüküm sürmektedir. Dînin gerektirdiklerini yaþamak isteyen insanlara bu ülke bir cehennem haline getirilmek istenmektedir. Bu yanlýþlar dizisi, insanlarýn farkýna bile varmadan þeytanýn tesirinde kalmalarý sebebiyle olmaktadýr. Þeytan öyle kurnaz bir mahlûktur ki insanýn iç sesini taklit ederek kendi sesiymiþ gibi düþüncelerini kabul ettirir. Allah’ýn yolunda olmayanlarla meþgul olmasýna gerek yoktur onlar zaten cehenneme gideceklerdir. Ama bir insan Allah’ýn yoluna girmeye kalkarsa, Allah’a ulaþmayý dilerse iþte o zaman þeytan onun en büyük düþmaný olacaktýr. Bu yüzden Allahû Tealâ insanlarý cehenneme götürerek apaçýk düþman olan iblise ve onun ayak izlerine tâbî olmamýzý istemiyor.

361

361


ℜψετ − 169

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 26

(2) Bakara Suresi

∼Ψ↑7Ψ↑Τ↔# ″ ↔! ↔: ← ≥≅↔Λ″Ε↔Σ″7! ↔: ← ≥Ψ∩Κ7≅←∀ ″ϖ↑6↑Ι↑8≅∧↔< _↔Ω⊕9←! ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷ _↔8 ←ψ™ς7! |↔ς↔2 Ýnnemâ ye’murukum bis sûi vel fahþâi ve en tekûlû alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

Ο σιζε σαδεχε κ⎞τ⎫λ⎫ð⎫, φυη⎭υ (ηαψασ⎬ζλ⎬ð⎬) ϖε Αλλαη’α καρ⎭⎬ (Αλλαη ηακκ⎬νδα) βιλμεδιðινιζ ⎭εψλερι σ⎞ψλεμενιζι εμρεδερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

innemâ ye’muru-kum bi es sûi ve el fahþâi ve en tekûlû alâ âllâhi mâ lâ ta’lemûne

: : : : : : :

ancak, sadece size emreder kötülük ile, þerrle ve fuhuþ, hayasýzlýk ve söylemeniz Allah’a karþý sizin bilmediðiniz þeyler

AÇIKLAMA_________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dîn âlimleri Allah neyi emretmiþse onun tersini söyleyerek, büyük hatalarý açýk bir þekilde iþlemektedirler. Gerçeklerin yerine asýrlardýr insanlarýn kendi yazdýklarý kitaplardaki yanlýþlarý öðretmiþlerdir. Sonuçta insanlarýn çok çok büyük bir kýsmý cehenneme gidecektir. Allahû Tealâ’nýn söylediklerinin tamamen tersi hep insanlar tarafýndan kabul edilmiþtir. Ýnsanlarýn böylesine büyük bir hataya düþmeleri bu devrin özelliklerinden bir tanesidir. Ve söyledikleri hep Allah’a karþý bilmedikleridir. Allah’ýn insanlar ile kendi aralarýna hiçbir zaman kimseyi koymayacaðýný söylerler. Oysaki Allah sadece peygamberleri kendi ile insanlar arasýna koymamýþ; resûlleri, mürþidleri de devreye sokmuþtur. Allahû Tealâ’nýn söylediklerinin tersini þeytan asýrlardýr söyleye söyleye insanlarý kandýrmýþ ve korkunç bir sonuçla karþý karþýya kalýnmýþtýr. Bugün dünya üzerinde özellikle Ýslâm’ý yaþadýklarýný zannedenler Ýslâm’ý yaþamýyor. Ýnsan Ýslâm’ýn 7 tane safhasýný yerine getirirse; Allah’a ulaþmayý dilerse, mürþidine ulaþýrsa, ruhunu yaþarken Allah’a ulaþtýrýrsa, fizik vücudunu, nefsini Allah’a ulaþtýrýrsa, irþada ulaþýrsa ve iradesini Allah’a ulaþtýrýrsa hem dünya hem de cennet saadetinin sahibi olur. Sayýlarý az olan bir kýsým dîn adamý Kur’ân’daki gerçeklerin farkýndalar ama doðrularý söylerlerse diðerlerinin hýþmýna uðrayacaklarýný düþünüyorlar. Doðrularý söyleyen Allah’ýn dostlarý da sahtekâr olarak tanýtýlýyorlar.

362

362


ℜψετ − 170

Χ⎫ζ − 2

Σαψφα − 27

(2) Bakara Suresi

∼Ψ↑7≅↔5 ↑ψ™ς7! ↔ ↔ϑ″9↔! ≥_↔8 ∼Ψ↑Θ←Α⊕#! ↑ϖ↑Ζ↔7 ↔υ[∝5 ∼↔)←! ↔: ↔ ≅↔6 ″ξ↔7 ↔: ↔! ⎢_↔9↔ ≥≅↔∀×∼ ←ψ″[↔ς↔2 _↔Ξ″[↔Σ″7↔! ≥_↔8 ↑π←Α⊕Β↔9 ″υ↔∀ ↔ :↑Γ↔Β″Ζ↔< ÷ ↔: →_ ″[↔− ↔ Ψ↑ς←Τ″Θ↔< ÷ ″ϖ↑;ÿ↑®≥≅↔∀×∼ Ve izâ kîle lehumuttebiû mâ enzelallâhu kâlû bel nettebiu mâ elfeynâ aleyhi âbâenâ e ve lev kâne âbâuhum lâ ya’kýlûne þey’en ve lâ yehtedûn(yehtedûne).

ςε ονλαρα: “Αλλαη’⎬ν ινδιρδιðι ⎭εψε τ®β⎩ ολυν!” δενιλδιðινδε; “Ηαψ⎬ρ! Βιζ αταλαρ⎬μ⎬ζ⎬ ⎫ζερινδε βυλδυðυμυζ (ψολα) τ®β⎩ ολυρυζ.” δεδιλερ. ςε εðερ