Page 1

ê¢ø, òî õàëêðî áà êîð îè

ÍÀÂÈÄÈ ÈÑÒÈÊËÎË № 1 (1 52 ), 0 5. 0 1 .2 0 1 8

Нашрияи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Истиќлол

Фармони Президенти љумЊурии тољикистон

Аз тарафи Асосгузори сулњу вањдати миллї — Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 33 ќонун, ки аз тарафи Маљлиси намояндагон ќабул гардида, Маљлиси миллї онњоро љонибдорї намудааст, ба имзо расонида шуд.

“Дар бораи «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон намудани соли 2018”

Пешвои миллат як ќатор ќонунЊоро Ба имзо расониданд

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќоми пойтахти Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи мањдуд намудани истифодаи мањсулоти тамоку», оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рамзњои Президенти Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон», «Дар бораи њифзи њуќуќи кўдак» аз љумлаи онњо мебошанд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќоми пойтахти Љумњурии Тољикистон» дар тањрири нав ќабул гардида, маќоми пойтахти Љумњурии Тољикистон-шањри Душанбе, асосњои ташкиливу њуќуќї ва хусусиятњои хоси идоракунии онро њамчун маркази маъмурию сиёсї, иќтисодї, иљтимої, илму тамаддун ва таърихию фарњангии кишвар муайян менамояд. Мувофиќи ќонуни номбурда Пойтахти Љумњурии Тољикистон-шањри Душанбе дорои маќоми махсуси давлатї буда, дар он ќароргоњи расмии Президенти Љумњурии Тољикистон, Дафтардории Асосгузори сулњу вањдати миллї — Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, маќомоти олии њокимияти давлатии Љумњурии Тољикистон, намояндагињои дипломатии давлатњои хориљї ва намояндагињои созмонњои байналмилалї љойгир шудаанд. Пойтахти Љумњурии Тољикистон-шањри Душанбе инчунин мањалли нигоњдории нусхаи аслии матни Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон ва дигар муќаддасоти милливу давлатї мебошад. Дар Ќонуни номбурда инчунин мусоидати маќомоти давлатї ба шањри Душанбе дар иљрои вазифањои он њамчун пойтахти Љумњурии Тољикистон, мањдудиятњо дар истифодабарии њудуди он, ваколатњои Маљлиси вакилони халќ ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, фаъолияти меъморї, шањрсозї ва сохтмон, таъмини бехатарї, тартиботи љамъиятї ва пањлуњои дигари њаёти пойтахт ва роњњои амалї намудани онњо муайян карда шудааст. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумњурии Тољикистон» вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, тартиби будубош, инчунин њуќуќу уњдадорињои онњоро дар њудуди Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мањдуд намудани истифодаи мањсулоти тамоку» дар тањ-

рири нав ќабул гардида, асосњои ташкилию њуќуќии мањдуд намудани истифодаи мањсулоти тамокуро муайян намуда, муносибатњои љамъиятиро вобаста ба истифода, истењсол, воридот, содирот ва фурўши мањсулоти тамоку танзим менамояд. Ќонуни мазкур фурўш ва истифодаи мањсулоти тамоку, аз љумла, чилим, нос ва сигори электрониро дар дохили бино ва њудуди муассисањои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, фарњангї, варзишї, сайёњї, илмию таълимї, биноњои давлатї ва ѓайридавлатї, тарабхона, ошхона, чойхона, ќањвахона, бинои осоишгоњњо, мењмонхона ва хобгоњњо, дар наќлиёти љамъиятї, аз љумла, таксї, дар њудуди фурудгоњњо ва истгоњњои роњи оњан, наќлиёти шахсї, ки дар он кўдакони то 16-сола њузур доранд, майдончањои кўдакон, даромадгоњњои биноњои истиќоматї, лифт, гузаргоњњои зеризаминї ва биною иншооти дигаре, ки барои одамон дастрас мебошанд, манъ менамояд. Инчунин танзими пањлуњои дигари ин масъала дар Ќонуни номбурда пешбинї карда шудааст. Таѓйиру иловањо ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон љавобгариро барои саркашї кардани фарзанд аз таъмини иљтимоии падару модар ва дар навбати худ, саркашї кардани падару модар аз таъмини иљтимоии фарзанд дар њолатњои пешбинї кардаи ќонунгузорї, инчунин барои риоя накардани ќоидањои зиддисўхтор пурзўр намудааст. Инчунин мувофиќи таѓйиру иловањои ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии хизматчиёни њарбї» воридгардида ба хизматчиёни њарбие, ки хизмати њарбиро мувофиќи даъват адо менамоянд ва дар аќди никоњи ба ќайди давлатї гирифташуда ќарор доранд, тибќи тартиби муќарраргардида рухсатии асосї ќисм ба ќисм, вале на камтар аз як маротиба дар шаш моњ дода мешавад. Ќонунњои ба имзорасида ба њифзи инсон ва њуќуќу озодињои ў, њимояи манфиатњои давлат, ташкилоту муассисањо, танзими бозори истеъмолї ва њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, мубориза бо љинояткорї ва тањкими тартиботи љамъиятї, рушди фаъолияти иќтисодиву иљтимої ва пешрафту инкишофи соњањои гуногуни њаёти љомеа равона карда шудаанд. Матни пурраи ќонунњои ќабулгардида рўзњои наздик дар матбуоти расмии кишвар интишор карда мешавад.

АМИТ «Ховар»

Мутобиќи моддаи 69 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, бо маќсади рушди соњаи сайёњї, эњё ва дастгирии њунарњои мардумї, фармон медињам: 1. Соли 2018 «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон карда шавад. 2. Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон љињати иљрои фармони мазкур дар муњлати як моњ наќшаи чорабинињоро тањия ва барои тасдиќ пешнињод намояд.

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ш. Душанбе 29 декабри соли 2017 №977

Худойназар амонзода: Ба рушди соЊаи сайёЊї ва ЊунарЊои мардумї таваљљуЊ Бештар менамоем

Њамшањриёни азиз! Паёми Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон, ки њамасола ироа мегардад, дар њаќиќат дастури ояндасоз аст ва мо дар заминаи иљрои ин дастурњо ба рушди шањр сањми босазо гузошта истодаем. Боиси хушнудист, ки њар сол барои дастгирии соњае ё барои бењтар гардидани вазъи зисту фаъолияти сокинони кишвар солномае эълон мегардад ва ин ташаббуси Пешвои муаззами кишвар натиљаи назаррасе дода истодааст. Соли равон бошад аз љониби Президенти мањбуби мамлакат Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон гардид, ки бо ин маќсад таваљљуњ нисбати масъалаи љалби сайёњони дохиливу хориљї ва рушд ёфтани касбу њунарњои мардумї бештар зоњир мегардад. Зеро дар Тољикистони азизи мо мавзеъњои таърихие њастанд, ки таърихи беш аз њазорсолањо доранд ва то имрўз сайёњони хориљиро ба худ љалб кардаанд. Њамзамон њунарњои мардумї рушд хоњанд кард. Шањри Истиќлол ва ин мавзеъ низ аз љониби бостоншиносон якчанд маротиба мавриди омўзиш ќарор дода шуда маълум гардидааст, ки ин мавзеъ таърихи тулонї дорад. Дарёфтњои бостоншиносон аз ин минтаќа, ки њоло дар музейњои дохиливу хориљї ќарор доранд бозгўйи он аст. Њамзамон сохтмони хонањои дуошёнаи мањаллаи дуюму сеюми шањр низ таваљљуњи сайёњон ё мењмонони хориљиро зиёд гардонидааст. Зеро чунин меъморї дар дигар кишварњои хориљї, махсусан дар Олмон ба назар мерасад. Сокинони шањр як анъанаи дигари њунармандї доранд, ки чандин маротибањо мавриди таваљљуњи сокинони дигар шањру навоњии кишвар гардидааст. Ин њам бошад њунари гилембофї аст, ки аз мањсулотњои мањаллї тайёр карда мешаванд. Дар шањри Истиќлол ду маркази рушди гилембофию атласу адрасбофї таъсис дода шудааст ва њамзамон дар муассисањои таълимї таљњизотњои лозима дастрас гардидаанд. Соли равон мо ният дорем, ки барои рушди њунарњои мардумї ва соњаи сайёњї дар шањр корњои назаррасро ба анљом расонем ва дар ин маврид мову Шумо фаъолонро зарур аст, ки барои татбиќи ин дастури Пешвои миллат аз тамоми имконот истифода намоем. Љалби сокинон ба њунаромўзї, махсусан њунарњои миллї барои бењтар гардидани шароити зисти онон мусоидат менамояд, зеро њунар омўхтан ё ба касбу коре машѓул гардидан барои ташкил рўзгори хуб муфид аст.


2 2

АХБОР

№ 1 (152), № 1 (152) № 17  ( 12 6, ), 05 январи соли 2 7  м ай и со ли 2018 2 01 7

тантанаи умумишаЊрї БаХшида Ба соли нави милодї

Санаи 31-уми декабри соли равон дар назди Ќасри фарњанги шањр тантанаи умумишањрї бахшида ба Соли Нави милодї ташкил гардид. Дар чорабинї муовини якуми раиси шањр А.Шарифзода ширкат варзида, табрикоти раиси шањрро ба самъи сокинон расонид. Њамзамон чун нишонаи ифтихор аз љавонони фаъоли шањр ба њафт нафар љавонон, ки дар соли 2017, яъне Соли љавонон дар чорабинињои сиёсї ва фарњангии шањр фаъолона ширкат доштанд Сипоснома ва туњфањои хотиравї таќдим карда шуд. Ба ду нафар хонандагони мактабњо шањодатномаи гирандаи стипендияи Президентї таќдим гардид. Ду нафар варзишгарон, ки дар Чимпионати Осиё ширкат дошта, сазовори љои сеюм гардиданд медали биринљї ва туњфапулї супорида шуд. А.Шарифзода ќайд намуданд, ки Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Истиќлол оянда низ љавонони фаъолро дастгирї хоњад кард. Барномаи консертї пешкаши сокинон гардонида шуд. Мухбири “НИ”

Таваљљуњ намудан ба насли калонсол ва ањволбинї аз рўзгори эшон барои насли миёнсол, бахусус љомеаи љавонон дарси ибрати зиндагист, зеро ин табаќаи љомеа пастиву баландии њаёт дидаанд. Њатто дар баъзе маврид як сухани хуб нисбати эшон аввалин таваљљуњ аст ва онон аз ин иќдом хушнуд мегарданд.

таљриБаи Њаёти Пирони Барнодил дарси зиндагист

Санаи 28-уми декабри соли равон як гурўњ кормандони Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї бо дастури раиси шањр ба дидорбинии якчанд шахсони яккаву танњо рафтем. Чун кї њамон шабу рўз, яъне шаби 27-уми декабри соли гузашта шамоли сахт вазида, дар натиља хисороти зиёде ба шањр расонид, алалхусус як ќисмати асосии шањр аз барќ мањрум монда буд. Бо ин маќсад, дар Беморхонаи марказии шањр ду њуљраро мо омода намудем ва ният доштем, ки нафароне, ки эњтиёљ доранд дар он њуљрањо бо љойи хоб ва се мањал хўрок таъмин менамоем. Ба њуљраи истиќоматии ин пирони барнодил ворид гашта, ононро ба фарорасии Соли Нави милодї табрик намудем. Њар яке аз ин иќдом хушнуд шуданд. Махсусан таъкид намудем, ки барои онон Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр дар беморхонаи маркази махсус љойи иќомат омода кардааст ва агар хоњишманд бошанд метавонанд онљо истиќомат кунанд. Бо изњори боварї њар яке ќайд намуданд, ки ин муаммо бартараф хоњад шуд, зеро дар тули њаёти хеш ба ин мушкилотњои зиндагї бисёр бархурд доштанд. -Њатто замоне буд, ки дар як шабонарўз як ё ду соат барќ таъмин мегашту халос. Давоми якчанд соли охир дар шањр барќ ба таври доимї таъмин шуда истодааст. Ин њодиса, ки офати табиат аст ман фикр мекунам, ки рўзњои наздик бартараф хоњад шуд-дар сўњбат ќайд карданд холаи Шоимова Зоя. Иродаи ќавї доштан ба њаёти хеш ва умед доштан ба рўзгори босаодати оянда дар ќалбњои эшон саршор аст ва ин албатта барои рўзгордории љавонон муњим мебошад. Бузургони мо низ фармудаанд, ки: Бирав, зи таљрибаи рўзгор бањра бигир, Ки бањри дафъи њаводис туро ба кор ояд. Рафти суњбат њар яке миннатдории хешро махсусан ба Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон баён намуда, ќайд карданд, ки бењбудии рўзгори мо бо дастурњои ў таъмин шуда истодааст. Албатта љойи ифтихор аст. Онон таљрибаи бузурги зиндагї доранд ва дар њаёти хеш чунин пастиву баландињоро бисёр дидаанд. Мо низ шод аз он њастем, ки чунин шањрвандон дорем.

А.Њофизов

Бузургтарин дастовард дар соли 2017 дар шањри Истиќлол, ин ба истифодадињии корхонаи азими металлургї бо иштироки Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон мањсуб меёбад ва оянда ин корхона метавонад рушди куллии шањрро таъмин созад.

соли 2017 соли Хотирмон Буд

Исроилов И.А. - мудири бахши кор бо љавонон ва варзиш - Соли  2017  барои  рушди соњаи љавонон дар шањри Истиќлол  дар  пайвастагї  бо ташаббуси  ватанпарастонаи  Пешвои  миллат  муњтарам Эмомалї Рањмон, ки Соли љавонон  эълон  гардида  буд сањми  назаррас  гузошт.  Дар  соли  2017  вохўрињои раиси шањр бо љавонон якчанд маротиба доир гардид, ки дар натиља ба зиёда аз 120 нафар љавонон туњфапулињо таќдим карда шуд. Њамзамон ба 200 нафар љавонони  фаъол,  ки  дар  соњоти  мухталифи  хољагии халќи  шањр  фаъолият  доранд  тўњфањои  хотиравї таќдим гардид. Яке аз самтњои дастгирии љавонон ин њамасола таъсис додани идрорпулии раиси шањр мебошад, ки соли равон теъдоди гирандагони идрорпулї 35 нафарро ташкил дод, яъне имтиёзи идрорпулї нисбати соли гузашта 10 адад зиёдтар мебошад. Варзишгарони шањрамон дар давраи њисоботї дар 14 мусобиќањои гуногуни вилоятї иштирок намуда, сазовори 28 љойи якум, 27 љойи дуюм ва 35 љойи сеюм, дар 9 мусобиќањои гуногуни љумњуриявї иштирок намуда, сазовори 20 љойи якум, 16 љойи дуюм ва 20 љойи сеюм гардиданд. Барои рушди иљтимої, саломатии љавонон ва тарбияи њарбї-ватанпарастї, ташкили чорабинињои гуногун барои љалби љавонон ба тарзи њаёти солим дар ин давра аз буљаи мањаллї 82 њазор сомонї маблаѓ људо карда шуд, ки нисбат ба соли 2016 37 њазор сомонї зиёдтар мебошад. Ин иќдом итминони дорам, ки дар соли равон идома меёбад. Мазамбекова А. - мудири шуъбаи маорифи шањр - Соли 2017 дар шањри Истиќлол ба соњаи маориф ањамияти махсус зоњир карда шуд. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр дар заминаи дастуру супоришњои Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон тавонист барои рушди соња мусоидат намояд. Дар соли 2017 бинои шуъбаи маориф, маркази тањсилоти иловагї ва 2 муассисањои тањсилоти миёнаи умумї бо дастгирии молиявии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр бо харљи зиёда аз 200 њазор сомонї аз таъмир бароварда шуданд. Њамзамон дар мањаллаи якуми шањр сохтмони кўдакистон бо фарогирии 300 нафар кўдакон оѓоз гардид, ки дар соли 2018 ба истифода дода хоњад шуд. Инчунин дар соли 2017 барои бунёди мактаби типи нав ќитъаи замин људо гардид, ки соли равон сохтмони ин муассиса оѓоз хоњад шуд. Махсусан дар шањри Истиќлол танњо дар соли 2017 љињати рушди соњаи маориф 212 њазор сомонї (соли

2016- 24 њазор сомонї) аз буљаи мањаллї маблаѓгузорї карда шуд, ки нисбат ба соли 2016 188 њазор сомонї зиёдтар аст. Мо кормандони шуъбаи маориф ва маъмурияти мактабњои шањр тавонистем дар соли гузашта нисбати дохил гардидани хатмкунандагон ањамияти љиддї дињем. Дар натиља 78 нафар хатмкунандагони муассисањои таълимї тариќи Маркази миллии тестї ва Квотаи Президентї ба макотиби олї ва коллељњои дохили кишвар дохил гардиданд. Ќайд мехоњам намоям, ки бо сарварии Пешвои миллат ба соња аз аввали соњибистиќлолии мамлакат ањамият дода шудааст ва дар соли 2018 низ ин иќдомњои нек идома хоњанд ёфт. Ѓоибов В.Т. менељери КАТС -Соли 2017 барои мо кормандони соњаи тандурустї соли пешравињо буд, зеро бо вуљуди дастгирињои соњавї, ки њамасола аз љониби давлату Њукумати кишвар бо роњбарии Президенти мањбуб муњтарам Эмомалї Рањмон дида мешавад њукумати мањаллї низ таваљљуњ равона намуд. Дар соли гузашта барои аз таъмири куллї баровардани бинои шуъбаи сироятии беморхонаи марказии шањр ба маблаѓи зиёда аз 200 њазор сомонї маблаѓгузорї карда шудааст. Лозим ба ќайд аст, ки дар соли 2018 ин дастгирињо идома хоњанд ёфт ва мо итминон бар он дорем. Њофизов А. - корманди МИЊД - и шањр -Соли 2017 дар шањр бањри дастрасии ањолї бо оби нўшокї корњои назаррас ба анљом расонида шуд. Дар ин давра ду њавзи ѓунљоишаш 1000 метри мураббаъ сохта шуд. Њамзамон зиёда аз 7 км хати оби нўшокї азнавсозї гардида 56 адад чоњи танзими оби нўшокї сохта шуд. Ба хонањои баландошёнаи мањаллаи якум то ошёнаи панљум хати об гузаронида шуда, бо оби нўшокї таъмин карда шуд. Њамзамон бо маќсади арљ гузоштан ба муќаддасоти миллї майдони Парчами давлатї сохта шуд. Дар мањаллаи якум боѓи ба номи аллома Б.Ѓафуров барои осоиши сокинон ба истифода дода шуд. Ба санаи 1уми декабри соли равон 28 километр роњњо ба маблаѓи зиёда аз 4 миллиону 133 њазор сомонї таъмиру тармим карда шуданд, аз он љумла 14 километр мумфарш ва 9 километр аз таъмири љорї бароварда шуд. Барномаи таъмири роњњо барои соли 2017 дар давраи њисоботї 6 маротиба зиёдтар иљро гардид. Ин пешравињо чуноне ки дар боло ќайд гардид тањти дастурњои ояндасози Сарвари муаззами кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон ба роњ монда шудааст ва итминон дорам, ки дар соли равон ин ташаббусњои нек идома хоњанд ёфт.


№ 1 (152), № 1 (152) №1 7   (1 26 ), , 05 январи соли 27   ма й и с о ли 22018 0 17

СИёСАт

Бахшида ба Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї

Эълони соли рушди ЊунарЊои мардумїдастур оид Ба касБу Њунаромўзї

Соли равон Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёмашон ба Маљлиси Олии кишвар соли 2018-ро Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон намуданд, ки боиси ифтихор аст, зеро дар ин сол ба соњаи сайёњї ва њунаромўзї, бахусус ривољи њунарњои мардумї ањамияти махсус дода мешавад. Ин ќадами устувор аст барои пешравии њаёти иљтимоии мардуми кишвар. Агар ба таърихи адабиёти тољик назар афканем маълум мешавад, ки гузаштагони ањли адаби мо мардумро ба њунаромўзї љалб намуда, то њатто асарњо оиди касбомўзї офаридаанд, ки яке аз ин асарњо “Шањрошўб”-и Сайидои Насафї мебошад. Дар ин асар Сайидо Насафї аз њаёти халќи мехнаткаш ва њунармандони асри худ таваљљуњ намудааст ва худ намояндаи табаќаи мењнатї буд. Дар “Шањрошуб” – аш Сайидо њунармандону косибонро васф кардааст. Ин асари Сайидои Насафї оид ба 212 намуд њунару пешаи мардумї маълумот медињад. Аз љумла, доир ба намояндагони касбу корњои мухталифи давр: заргару бофанда, кўлолу мўзадўз, деворзану кабобпаз, нонвой, ќаннод, ошпаз, хаймадўз, оњангар, мусаввир ва ѓайра васфу тавсифњои рангин ба назар мерасад. Яъне имрўз њам бояд ба њунаромўзии љавонон ањамияти љиддї дињем, то онњо дар њаёт бо дасти њунари худ ризќу рўзии хешро дарёбанд. Масалан, Сайидо љонибдори саъю кўшиш, љањду љадал, амалу њаракат аст. Барои дарёфти ќути лоямут инсон бояд мисли санги осиё пайваста дар љадал бошад, яъне ризќи худро њалол кунад, тавассути мењнат ба даст биёрад. Ў ба ин маънї таъкид мекунад, ки:

Рўзї насиби кас ба нишастан намешавад, Бояд чу осиё зи пайи обу дона рафт. Ба аќидаи шоир, инсон набояд ѓафлат варзад, балки бояд маќсади муайян дошта бошад. Ў кўшишу њаракат, љањду талош, саъю љадалро талаб меномад ва мегўяд: Бе талаб, ай Сайидо, маќсад намеояд ба даст, Љо ба маљлис мекунад най аз фиѓони хештан. Мењнату кор, машѓулияту фаъолият, обрў ва эътибори инсон аст ва мардумоне, ки ин сифатњоро доро њастанд, соњибњунаранд ва дар зиндагї њељ гоњ хору залил нахоњанд шуд: Рў намеорад ба хони њељ кас соњибњунар, Боѓбон ризќи худ аз пушти гулистон мехурад. Ё худ: Шир мегардад бурун аз кўњ бањри Кўњкан, Ризќи худ соњибњунар аз санг пайдо мекунад. Сайидо барои инсони мењнаткаш на танњо сањрову дашт, балки њама љоро мењнаткада медонад ва бояд дар њама њолату дар њама љо кас фориѓ аз саъю кўшиш набошад: Мурѓи кабоб рўзии соњибтараддуд аст, Дар хона анкабут шикори магас кунад. Аз ин маълум мегардад, ки дар њама давру замон нафари њунарманд љойгоњи хешро дар љомеа дармеёбад. Саъдии бузургвор низ фармудааст: “Њунарманд њар љо равад дар садр нишинад, бењунар њар љо равад сахтї бинад ва луќма чинад.” Аз ин рў, љавононро бояд ба касбомўзї љалб намуданамон зарур аст.

33

Салом модар

Салом модар, Соли Нави милодиро ба Шумо табрик менамоям. Саломи ману наберагонатонро ќабул фармоед. Инљо њаво сард аст. Итминон дорам, ки шароити зисти Шумо хуб аст. Модарљон ба Шумо хабари хуш мерасонам. Маро рўзи 11-уми декабр ба вазифаи директори музейи яке аз Коллељњои бонуфузи Башкирия таъйин менамоянд. Иловатан боз ба Шумо мактуб хоњам кард. Бори дигар Соли наватон муборак, модари азиз, фарзанди Шумо Константин (маълумот аз мактубе, ки дар арафаи Соли Нави мелодї ба унвони Олимпиада Семёновна аз номи писараш омада буд). Тибќи дастури раиси шањр тасмим гирифтем, ки ба аёдати холаи Олимпиада Семёновна, ки зиёда аз 50 сол инљониб дар шањри Истиќлол исЛ.Кенљаева, омўзгори фанни забони тољикї тиќомат дорад равем. Пешвоз аз љониби Олимдар литсейи касбии техникии шањр пиада Семёновна аљоиб ташкил гардид. Баъди занги дар, Олимпиада Семёновна пурсон шуданд, ки њаст. Ман худро муаррифї кардам, дарро кушода, дафтари дасти маро диданду њозир писарам гуфта, чеки пардохти њаќќи истифода ќувваи барќро оварда ба ман нишон дода гуфтанд, ки ман Њамчунин якчанд ќабрњои сангин дарёфт карда шуда- пешпардохт дорам. Албатта боиси ќаноатманаст, ки ба давраи то милодї тааллуќ доранд. Дарёфти дист, ки масъулияти ин нафарон оиди пардохти дирњами чиѓатої, тангаи темурї, бели чубин ва махсусан њаќќи хизматњои гуногун баланд аст. њайкали чилдухтар, ки ба давраи биринљї рост меояд аз Пас аз он фањмонидам, ки ман рўзноманигор он шањодат медињад, ки ин мавзеъ таърихи тулонї њастам ва барои ањволпурсї омадам, бо иќболи дорад. баланд ва суханњои нек маро ќабул ќабул намуАслан ќаторкўњи Курама ба системаи кўњии Тёншони данд. Боиси ќайд аст, ки ин нафар маърифати баЃарбї мепайвандад ва аз шимолу шарќ ба љанубу ѓарб ланди шањрнишинї дорад ва аз кўзањои гул, 170 километр тул мекашад. Љои баландтарини ин ќатор- тозагии хона, љевони китобњо ва муносибати хуб кўњ ќуллаи “Бобоиоб” мебошад, ки баландиаш 3768 метр њувайдост. мебошад. Аз таърих маълум мегардад, ки аѓбањои ин ќаБаъди ањволпурсї ќайд карданд, ки ба наздикї торкўњ барои рафту омади сайёњону корвонњо ќулай бу- ањволам бад шуд ва хушбахтона ёрии таъљилї дааст. омада, маро ба маркази саломатї бурданду барои То њатто сокинони мањаллї низ аз аљдодонашон шу- бењтар гардидани саломатиам кўмак карданд, нида будаанд, ки дар ин мавзеъ корвони тољирон ба њоло хубам. Хурсандона ќайд карданд, ки њамеша поёни ин ќаторкўњ роњ доштанд ва ба таври њамешагї дар нафарони нек ба аёдати ман меоянд ва ман хурмавзеи “Сешаб” иќомати мусофират ихтиёр мекардаанд. сандам, ки дар Тољикистони азизам иќомат дорам. Њамзамон конњо, ки дар мавзеи Конжол дида меша- Ваќте пурсон шудам, ки Константин ба Шумо вад инсонро ба њайрат меоварад. Аз манбаъњои таърихї кўмак мекунад? Дар њол дар чашмонашон ашк маълум гардидааст, ки хитоињо дар ин конњо ба гириф- пайдо шуду гуфтанд, ки ў намехўрад ва ба ман метани хокањои металњои ќиматбањо машѓул будаанд. Баъ- фиристад. Фарзандам аз Россия њар сол меояду дан бо сабабњои номаълум онон тарки ин мавзеъ аз ањволам хабар мегирад ва њамеша мо дар намудаанд. тамос њастем-ќайд карданд холаи Олимпиада СеБино ба тањќиќи геологњо дар ин ќаторкўњњо захираи мёновна. полиметалњо, металњои нодир ва флюрит дар Осиёи Дар ду албом суратњои давраи кору фаъолият Миёна љойи намоёнро мегирад. ва суратњои фарзандонашонро нигоњ доштанд, ки Аз рўи маълумоти бостоншинос Набиљон Рањимов ин ба ман њар якеро муаррифї карданд. Суратњо дар мавзеъ њоло њам ба пуррагї омўхта нашудааст ва дар он њаќиќат таъриханд. сирри аљиби таърихї боќї мондааст. Хати оби нўшокї ба њуљраи холаи Олимпиада Аз тарљума М.Ниёзов чун дигар хонањои баландошёнаи мањаллаи 1-ум гузаронида шудааст ва ман ваќте, ки доир ба пешравињо дар шањр сухан гуфтам, ќайд карданд, ки солњое буд, ки шароити мудњиши зиндагонї доштем, вале умедамон, ки ба ояндаи нек буд, ин њама паси сар шуд ва мо хуб зиндагонї дорем. Ба Њамчунин бањри баланд бардоштани дониши мала- гуфти холаи Олимпиада инсон бояд њамеша нияти каи хонандагон, омода намудани хонандагон барои до- нек дошта бошад. хилшавї ба муассисањои тањсилоти олї ва коллељњо дар Лозим ба ќайд аст, ки њоло холаи Олимпиада маркази тањсилоти иловагии шањр мањфилњои забоно- дар синни 87 солагї расида бошанд њам, китобу мўзї, омўзонидани тарзи навиштани иншо мањфилњои маљалла мехонанд, ки ин боиси ифтихор аст ва омўзиши забонњои хориљї ва мањфили “Наттоќон” таш- љойи он аст, ки ба насли љавон бояд ин дарси кил ва кушода шуда, ба ин мањфилњои фаннии дар боло ибрат дошад. зикршуда аз муассисањои таълимии шањр 38 нафар хоСуханони нек, расми ќабули хуб ва одоби сўњнандагон љалб карда шуданд. батро аз ин гуна нафарон бояд омўхт. Дар шањри Истиќлол чунин пирони рўзгордида зиёданд ва таБоймирзоева Ќ. , ваљљуњи њамешагї ба онон ќарзи фарзандии мост.

Ќаторкўњњои курама мавзеи сайёњист

Шањри Истиќлол, ки дар доманаи кўњњои Курама ќарор дорад, хостем дар ин шумора доир ба таърихи ин ќаторкўњ маълумот дода бошем. Чун соли равон аз љониби Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї эълон гардидааст доир ба макону мавзеъњои таърихї маълумот додан амри фарзист. Бино ба маъхазњои таърихї номи “Курама” аввалин маротиба дар њуљљатњо аз ваќфномаи фиодали Осиёи Миёнагї Њољи Ањрор дар соли 1489 дарёфт карда шудааст. Бештари зиёда аз 100 олимони соњаи архиология ва геологияро ин ќаторкўњ ба худ љалб намудааст, ки яке аз ин олимон М.Е. Массон буд. Тањти роњбарии ў соли 1929 аз доманањои ин ќаторкўњ дар болои дењаи Дулона корди биринљї дарёфт карда шуд, ки таърихи хеле ќадима дорад.

ÌÀ²ÔÈËÈ “ÑÀɨ²ÎÍÈ ÍÀÂÐÀÑ” ÒÀØÊÈË ÃÀÐÄÈÄ

Бањри дар амал татбиќ намудани Фармони Асосгузории сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон оиди «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон намудани соли 2018 ва бо маќсади баланд бардоштани дарки зебоиву эстетикии аъзоёни мањфилњо, зиёд намудани завќи хонандагон ба омўзиши њунарњои миллї, њавасманд намудани њунармандони наврасу боистеъдод дар маркази тањсилоти иловагии шањри Истиќлол мањфили “Сайёњони наврас” кушода шуд. Ба мањфили “Саїёњњони наврас” аз муассисањои таълимии шањр 12 нафар хонандагон барои гирифтани дониши иловагї љалб карда шуданд.

директори маркази тањсилоти иловагии шањри Истиќлол

М.Ниёзов


4 МАЪНАВИЯт 4 иФротгаро ва террорист дин, мазЊаБ ва миллат надорад

соли 2018 соли ваФодор

Мутобиќи таќвими мучали шарќї Соли нави 2018 соли саг мебошад. Яъне соли мурѓ бо суботкориву сабурї ва бурдбориву мустаќилї сипарї шуда, љояшро бо соли саг иваз мекунад… Масалан, ба бовари мардум, соли саг соли хушоянд мебошад. Ашхосе, ки дар ин сол зода шудаанд, беќарор, серњаракат буда, дар амали эљод саъйи зиёд намуда, дар иљрои кори љисмонї раѓбати беандоза ва ба душворињои зиндагї босабур мебошанд. Аз оѓози офариниш аввалин љонвари вањшии дарранда, ки ба хонаи инсон роњ ёфтаву њазорсолањо дўсту њамдаму вафодори ў гардид, ин саг аст. Аксари кулли олимон бар он на-

кунем, ки барои ба чунин рўзњо наафтодан бо онњо мубориза бурдан ва ватану мардуми худро њимоя намудан ин вазифаи мо мебошад. Агар њар яки мо зиракии сиёсиро аз даст надињем, дўсту якдигарфањм бошем, вањдати имрўзаамон абадї бошад њељ ягон гурўњи бадхоњ моро маѓлуб карда наметавонад. Дар ин љода њар яки мо бояд даќиќан бидонем, ки ин зуњурот ба Ватану мардуми мо, ба фарњангу боварињои мо, ба зиндагии осоиштаи мо, ба њаёти худи мо, ба модару хоњар ва зану фарзанди мо, ба хонаву молу мулки мо... чї хатарњои мушаххас дорад. Агар мо инњоро дарк карда тавонем, он гоњ мефањмем, ки аз тарафи ифротгарої ба сари њар яки мо ва оилаамон чї хатаре тањдид мекунад. Мо насли љавон, ки ояндаи ватани азизамон дар дасти мо мебошад, хуб бояд дарк кунем, ки ба сафи чунин гурўњњо њамроњ шудан илова бар ин, љинояткор будан боз хоини Ватан-модар ва миллат будан мебошад. Зеро мо шоњиди шуда истодаем, ки аз ин гуна амалњои содирнамудаи баъзеи љавонон падару модари онњо миёни хешу табор ва њамсояњову ањли љомеа дар хиљолатанд. Мо бояд хуб дарк намоем, ки дар тўли таърих ягон халќу миллат хиёнат ба Ватанмодар, давлат ва мардумро набахшидааст ва намебахшад. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста таъкид мекунанд, ки “Бояд тадбирњое андешем, ки дар ќатори кормандони маќомотњои њифзи њуќуќ тамоми ќуввањои солими љомеа ва њар як фарди ватандўсту соњибмаърифат ба муќобили ин зуњуроти хатарнок сафарбар гарданд”. Вобаста ба ин, бояд њар як шањрванд, новобаста аз касбу кор ва мавќеи сиёсию иљтимоии худ дар мубориза бар зидди ифротгароён сањм гузорад. Мубориза бо экстремизму терроризм ифодагар ва њимоягари манфиати њар яки мо мебошад. Дар шароите, ки дар кишварњои бисёри дунё нотартибињо, амалњои террористї содир шуда истодаанд мо пеш аз њама шукронаи чунин ватани ободу зебо ва тинљу осоишта намоем. Мо бояд шукр кунем, ки њамаи сокинони кишвари мо шабро бо шиками сер ва хотири љамъ сањар мекунанд. Ба њамаи мо махсусан насли наврас ва љавонон чунин шароитњо, ки барои инкишофи љисмониву аќлии мо мусоидат мекунанд муњайё карда шудааст. Агар мо ба чунин Ватани тинљу осуда ношукри намуда, ба чунин гурўњњо њамроњ гардем, ин пеш аз њама аз камаќлї ва сустиродагии мо гувоњї медињад. Пас биёед љони худ ва наздиконамонро ба хатар нагузорему ба чунин гурўњњо шомил нагардида, аз ѓамхорињое, ки аз љониби роњбарияти давлатамон ба мо насли љавон зоњир шуда истодааст бањравар гардем ва бар ивази он дар хизмати халќу ватанамон камари њиммат бандем.

заранд, ки ватани асосии саг Осиёи Марказї аст. Олимон тахмин мезананд, ки таќрибан 18-30 њазор сол ќабл сагњо хонагї шудаанд. Давомнокии миёнаи умри сагњо 10-15 сол мебошад. Дарозумртарин саги дунё тибќи китоби «Рекордњои Гиннес» Блу ном саги чўпонии Лесс Холлии австралиягї мебошад, ки 29 солу 5 моњ зистааст. Хусусиятњои махсуси саг Саг метавонад то 250 калима ва ишорањоро дар хотир нигоњ дорад ва иљро кунад. Бинии тари саг барои самти бўйро муайян кардан аст. Дили саги калон чун одамон 60100 маротиба ва аз сагбача 100-140 бор дар як даќиќа мезанад. Шунавоии саг аз шунавоии одам 10 маротиба зиёд аст. Саг дорои 1700 нейрони њис (ресептор) мебошад, одам – дорои 9 000. Саг то 100 000 маротиба зиёд-

с а рм у ња рри р м . Н и ё зов

(Бо забони тољикї ва русї) МуАССИСИ ЊАФТАНОМА:

Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Истиќлол

Нишонии идора: 735701, шањри Истиќлол, кўчаи Исмоили Сомонї 14 Телефон: 2-54-87, (92)712-59-84

Шањбоз Ахмедов

тару хубтар нисбат ба одам бўйро њис мекунад. Хулоса, ин љонвари зебо ва дўсти воќеии инсон дар муддати њазорсолањо тавонист љузъи зиндагии инсоният гардад ва аз њама имтињонњои одамон гузашта, дар дилу дидаи онњо љой гирад. Инсон дар рўи замин вазифадор аст, ки тамоми њайвоноту набототи табиатро њифзу эњтиёт кунад. Мо низ изњори умед мекунем, ки соли 2018 дар Тољикистон соли бобарор ва пурфайзу баракат хоњад гашт.

, ÕÀÑÐÀÒ

(Њикоя)

-Имрўз њам дар маъракаи апаи Зайнура байни занњо боз дар бораи ононе, ки ба Сурия рафтаанд ва террорист шудаанд гуфтугўй буд. Гўё ба ман тааллуќ дошта бошад, аз хўрдан мондам, чой аз гулўям нагузашт. Вой мани шарманда! Чи кор кардї Аброр, оилаамонро шарманда кардї, охир, падарат ин шармандагиро шунида бардошт накарду аз олам рафт. Инљо айби манам њаст. Баъди хатми мактаби миёна, њарчанд падараш хост ўро ба мактаби олї барад, ман нагузоштам. То њатто чандин маротиба ќайд намудам, ки ягона писар дорему наметавонем хўронемаш, мактаби олї чї даркор аст. Бечора мўйсафед чандин маротиба гуфт, ки ин оворагардии фарзандат кадом рўз бар сари оила бало меоварад. Ман, ки ўро намехостам шунидан, фаќат мегуфтам эркаи очаш, монед даври худро ронад. Ин фарзанди бадкори ман аз ин истифода бурда, хело боло парид, телефони њозиразамон гирифта додам. Ман гумон надоштам, ки бо нокасњо тариќи интернет шинос мешаваду моро шарманда месозад. Асло аз ёдам намеравад њамон рўзе, ки чиптайи сафариашро ба Руссия ба ман нишон доду гуфт, ки модар ман барои фаъолият ба Россия меравам, дўстонам ба ман занг заданд, ки љойи кор ва маоши баланд онљо њаст. Гарчанде, ки худорањматии падараш ба ў ва ман фањмонид, ки ин дўстони ў хасакианд, боз мани бефањм тарафи ўро гирифтам. Аброр ба Россия рафту дигар хату нишонаш њам пайдо нашуд. Њељ фаромўш намекунам рўзеро, ки шавњарамро ба ноњия даъват карданду дар Сурия будани писарамро дарак доданд. Бегоњирўз шавњарам аз ноњия баргаштанд, њолаташон вазнин буд, бисёр маъюс менамуданд. Њамон дам фањмидам, ки ба Аброр чи воќеае рўй додааст. Гуфтам: -Бо азизи дили модар чї рўй додааст, магар бемор шуд, гўед охир, чаро об дар дањан гирифтаед. Оњ, мусофири оча! Ба њолат чи шуда бошад бо овози баланд гиряро сар додам. Бо таассуф ба замин нигоњ карда, падари Аброр гуфтанд, ки кошке бемор мешуду мемурд. Шумо чињо гуфта истодаед, гуфтаму боз овозам баландтар шуд. Ашк аз чашмонашон љорї шуду гуфтанд: -Аблањписарат ба Сурия рафтааст. Ин аст љавоби ѓамхорињои хирсонаат! Маро шарманда байни мардум кард. Дигар зистан намехоњам, магар ман метавонам байни љомеа бошам, њаргиз не! Инро гуфтанду дунё дар назарам оташистон шуд. Худорањматии шавњарам баъди моње даргузаштанд. Кош чунин фарзанд намерўйид. Як маротиба напурсидам, ки дар куљо будї? Бо кї робитаи дўстї дорї, чаро шабњо дер меойї? Напурсидам. Марг бар мани шарманда. -Ту духтарам, њоло, ки фарзандат хурд њаст дар таълиму тарбияи ў бомасъулият бош! Њамеша аз болои амалњояш назорат кун. Мон, љабри падарро дар гуноњи кардааш бипазирад, тарафгирї накун, ки монанди ман љабр хоњї дид. Маро зарур буд, ки дар ин синну сол ба љойи аз фарзанд хидмат дидан ба балои ў гирифтор шаваму шарманда миёни мардум бошам. Кош ман мемурдаму ин рўз бар сарам намеомад. Гум бод, номи ононе, ки фарзандамро гумроњ намуда, ба чоњи ѓафлат андохтанд! -Њамсоя, њамсоя, - холаи Мављї! -Рањимљон, давед, ки холаи Мављї аз њуш рафтанд! -Вазъияташон вазнин, чи кор кунем? -Марг ба ту барин фарзанд, охир куљої? -Ало, ало, ман аз кўчаи “Гулзор” телефон карда истодаам, боз апаи Мављиро тобашон нашуд. Биёед, зудтар! Гумон мекунам, ки чунин ѓаму андўњ имрўз бар сари бархе модарон аз дасти гумроњии фарзандонашон омадааст. Худо паноњ дињад.

М.Ниёзов

Шиносномаи сокини шањри Истиќлол, кўчаи Таќмоќ-4 Хољиматова Сафаргул Сайфиддиновна, ки соли 2015 аз љониби ШВКД дар шањри Истиќлол дода шудааст, бинобар гум шуданаш аз эътибор соќит дониста шавад.

ЭътиБор надорад

Чи хеле, ки ба њамаи мо маълум аст, дар солњои охир дар њар гўшаи дунё аз љониби гурўњњои ифротгарои динї берањмињои зиёд нисбати одамон шуда истодааст. Яке аз чунин гурўњи ифротгаро ба ном “Давлати исломї” мебошад, ки корњои зулмноки онњо ба дини ислом, ки дини рањмату инсонгарост њељ робитае надорад. Аз љониби онњо намуди вањшиёна ва берањмонаи ќатли инсонњо аз љумла рўи рост сар задани кўдакон, куштани занони њомила, зинда ба зинда оташ задани одамон, бо об ѓарќ кардани онњо ва ѓайра амалї карда, ин сањнањоро ба навор гирифта байни мардум ба намоиш мегузоранд. Ба њисоби коршиносон танњо теъдоди касоне, ки сањнаи ќатлашон аз љониби гурўњи “Давлати исломї” ба навор гирифта шудааст, ба беш аз панљ њазор нафар расидааст. Дар кишвари мо низ њизби мамнуъи нањзати ислом дар солњои аввали ба даст овардани истиќлолият тавонист байни мардум тафриќа андозад ва дар љанги тањмилии шањрвандї сарварону аъзоёни “фаъол”-и он ба чанд гуна амалњои ноинсонона даст заданд, ки боиси марги мардуми бегуноњ гардид. Ахиран исбот гардид, ки ќатли якчанд олимону сиёсатмадорон ва дигар амалњои ноинсононаро ин њизби террористї бо дастури ЉИЭ ташкил намудааст. Рафтори содиркардаи онњо имрўз ба зулму асолати “Давлати исломї” шабоњат дорад ва хиёнати Назарзода (воќеаи соли 2015-ро дар назар дорам) низ аз дасти дили нопок доштани фаъолони ЊНИТ бори дигар шањодат дод. Ин гуна гурўњњои ифротї чунин аќида доштанду доранд, ки ягон давлати мусулмоннишин набояд њамчун давлати мустаќил вуљуд дошта бошад, бояд њамаи ин давлатњо маљбуран ба таркиби “хилофати ягонаи исломї” дохил карда шаванд. Агар боз њам соддатар карда гўем, хатари љиддии ифротгароён барои ин гуна давлатњо дар он аст, ки онњо чунин давлатњоро аз байн бурдан мехоњанд. Яъне ин гурўњњо бо бањонаи дин бо роњи зўрї ва љанг кишварњои мусулмоннишинро ишѓол намуда, зери итоати худашон дароварданї мебошанд. Баробари ишѓол бошад онњо њокимияти золимонаи худро љорї карда, мардуми ин кишварњоро ѓулом ва сарватњои табиии онњоро моликияти худ намуда, ба истифодаи берањмонаи ин сарватњо оѓоз мекунанд. Њамин тавр фаъолияти онњоро як роњи нави ишѓолгарї ва ѓоратгарї њисобидан мумкин аст. Вале сад афсўс, ки онњо тавонистаанд баъзеи љавонони моро низ ба худ љалб намоянд. Танњо инсоне, ки на танњо дониши кофии динї ва дунявї надорад балки он инсоне, ки аќли солим надорад ба чунин гурўњњо њамроњ мешавад. Инсони худро рўњан солим њисобида њељ гоњ ба чунин гурўњњо њамроњ намегардад. Мо ба воситаи телевизионњо шоњид гардида истодаем, ки ин гурўњњо дар мамлакатњои шарќи наздик чї гуна вањшоният карда истодаанд. Њар яки мо бояд дарк

№ 1 (152), № 1 (152) №1 7 ( 12 6 ),, 05 январи 2 7   ма йи с осоли ли 22018 0 17

Навиди Истиќлол

Раќами ќайд №0289/рз аз 15.04.2015 Њафтанома њар рўзи чоршанбе нашр мегардад. Њафтанома ба таври офсет дар матбааи Тањияи компутерї: “Кова” чоп шудааст. Сафаров Муњаммадалї

Њайати тањририя: А. Шарифзода, Н. Комилзода, Н. Умарова.

Ба хотири чандандешї маводе низ чоп

мешавад, ки хилофи назари нашрия бошад. Ба дурустии раќаму санадњо соњибони

эълону реклама ва маводњо љавобгўянд. Супориши № Теъдод 700 нусха

Навиди Истиқлол № 1  
Навиди Истиқлол № 1  
Advertisement