Page 1

REALITATEA Cotnari Nr. 23 - Anul IV - 8 pagini - Martie 2012

Domnu’ Trandafir Sincer, f`r` menajamente!

DE

Dup` 38 de ani de activitate, directorul Liceului Tehnologic “{tefan cel Mare” Cotnari pred` [tafeta.

Director al [colii din 2000, profesor al aceleia[i [coli din 1974, aflat acum \n pragul pension`rii, a vorbit pe parcursul interviului mai mult despre al]ii decât despre sine. Ce planuri de viitor are, odat` cu ie[irea la pensie? Pân` la sfâr[itul anului, profesor de Educa]ie fizic`; plata cu ora. Cum nu exist` sala de sport, “ îmi iau saltelu]a [i-am s` merg cu ea din clas` în clas`!” Apoi, fiind cotn`rean, va face ceea ce îi înva]` acum pe copii – horticultur`. La final, ca motto al întregii sale activit`]i, a dezv`luit, în fapt, un principiu filosofic de-al lui Socrate, universal valabil: “Înainte de a face bine, s` nu faci r`u”. (paginile 4 - 5)

“Florile de cire[”, premiate la Foc[ani (pagina 2)

Vizita |.P.S. P`rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, \n Parohia Zbereni

Pe 11 martie a.c., Înalt Preasfin]itul P`rinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a efectuat o vizit` pastoral` în şase parohii din Protopopiatul Hârl`u. La orele 17.00 a ajuns la Parohia Zbereni – Cotnari, unde a fost întâmpinat cu bucurie [i credin]` de o mul]ime de enoria[i, printre care numero[i copii [i tineri, care l-au întâmpinat cu flori [i tradi]ionalul obicei pâine [i sare. Apoi, la orele 18.oo s-a deplasat la Parohia Cârjoaia – Cotnari, unde, de asemeni, era a[teptat de preotul paroh [i enori[ii s`i. (pagina 3)

Primarul comunei, la Parlamentul European Primarul comunei Cotnari, Vasile Cre]u, a fost invitat la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, de c`tre eurodeputatul PSD C`t`lin Ivan. Vizita s-a desf`[urat la jum`tatea lunii martie, primarul comunei f`când parte dintr-o delega]ie de 50 de persoane. Finan]area acestei deplas`ri a fost asigurat` din fondurile Parlamentului European. (pagina 3)

Inspec]ie la Urbanism La compartimentul Urbanism al Prim`riei Cotnari a avut loc un control, ca urmare a unei sesiz`ri sosite pe adresa Inspectoratului de Stat în Construc]ii Bucure[ti. În urma verific`rilor efectuate, s-a constatat faptul c` aproximativ 20 de locuin]e din extravilanul comunei sunt construite ilegal. Inspectorii au cerut amendarea persoanelor care au construit în clandestinitate. (pagina 8)


2

REALITATEA

Martie 2012

DE

Cotnari

Povestea continu`...

”Florile de cire[“, premiate la Foc[ani {coala ”Cezar Petrescu” Hodora are înc` un motiv de mândrie! Forma]ia ”Flori de cire[” a adus acas` un nou trofeu. Entuzia[ti [i cu dragoste de joc [i cânt, elevii no[tri au participat la Concursul Na]ional ”Flori pentru mama”, desf`[urat sâmb`t`, 17 martie 2012, la Foc[ani. La cele dou` sec]iuni ale concursului au participat 58 de forma]ii. Fiecare pas pe scen` reprezint` o emo]ie în plus, fiecare dans, o nou` bucurie, fiecare concurs, o nou` provocare. Elevii no[tri tr`iesc cu intensitate fiecare moment [i îmbrac` cu mândrie costumul popular. Dansul [i portul popular îi fac ferici]i, iar mul]umirea lor cea mai mare este atunci când

simt c` ceea ce fac ei aduce zâmbete [i bucurie în sufletul oamenilor. Ca de fiecare dat` au dansat din inim`, iar acest lucru s-a v`zut! ”Florile de cire[” ale [colii noastre s-au întors acas` cu Premiul I la sec]iunea Dansuri populare [i Premiul al II-lea la sec]iunea Dansuri moderne. Mul]umiri instructorului Dorel F`g`deanu pentru munca depus`, doamnei director Mihaela Nistor [i domnului primar Vasile Cre]u pentru sus]inerea necondi]ionat`! Felicit`ri tuturor pentru ceea ce fac [i mult succes la concursurile urm`toare!! Consilier educativ, Prof. Sorina Ciobanu

M`r]i[oare, m`r]i[oare... Din timpuri str`vechi m`r]i[oarele sunt un simbol al prim`verii care urmeaz` s` vin`. În zilele noastre realizarea lor a devenit o adev`rat` oper` de art`. Oamenii ofer` cu mult` pl`cere, de 1 Martie, m`r]i[oare celor pe care îi iubesc, ca simbol al admira]iei lor, dar [i ca respect [i stim` special` pentru doamne [i domni[oare. {coala ”Cezar Petrescu” Hodora [i-a propus salvarea [i revigorarea tradi]iei m`r]i[orului românesc prin realizarea unor expozi]ii de m`r]i[oare [i felicit`ri realizate de elevi din materiale ecologice, reciclabile, biodegradabile [i refolosibile. Iat`-ne ajun[i la a doua edi]ie a

Concursului jude]ean ”M`r]i[orul ecologic”! Au participat pre[colari [i [colari din 20 [coli din jude]ul Ia[i. Expozi]ia a însumat aproximativ 600 lucr`ri, realizate prin tehnici diverse, lucr`ri care reflect` creativitatea [i imagina]ia elevilor. Ace[tia au îmbinat cu m`iestrie materiale diferite, ob]inând m`r]i[oare [i felicit`ri deosebite. Ne exprim`m bucuria pentru dorin]a elevilor de a participa cu drag la aceast` activitate [i sper`m s` r`spund` provoc`rii noastre [i la urm`toarea edi]ie. Director, Prof. Mihaela Nistor

PROIECT “Re]eaua transfrontalier` de prevenire a abuzului în domeniul protec]iei drepturilor copilului” În perioada 1 aprilie 2011 – 31 martie 2012, Şcoala “Cezar Petrescu” Hodora şi Prim`ria Cotnari au participat la Proiectul “Re]eaua transfrontalier` de prevenire a abuzului în domeniul protec]iei drepturilor copilului”, în calitate de reprezentan]i ai comunei Cotnari. Proiectul a fost finan]at de Uniunea European` prin Instrumentul European de Vecin`tate şi Parteneriat, co-finan]at de ]`rile participante în cadrul Programului Opera]ional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013 şi implementat de c`tre Asocia]ia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale Iaşi (A.D.P.S.) în parteneriat cu Consiliul Raional Hînceşti din Republica Moldova. Comuna Cotnari a fost selectat` al`turi de alte nou` comune din jude]ul Iaşi şi zece din Raionul Hînceşti. Din echipa de proiect a comunei au f`cut parte doamna asistent social Viorica Chişcari (Prim`ria Cotnari) şi doamna profesor Ştefania Cucuteanu (Şcoala “Cezar Petrescu” Hodora). În cadrul proiectului s-au desf`şurat activit`]i cu elevii şcolii şi cu p`rin]ii acestora, cu scopul de a preveni abuzul asupra copiilor şi con[tientiza drepturile copiilor. Toate cadrele didactice au fost antrenate în proiect prin temele deosebite abordate în cadrul orelor de Consiliere şi orientare şi Educa]ie civic`, dar şi prin activit`]ile extraşcolare desf`şurate cu elevii. Copiii s-au mobilizat uşor datorit` jocurilor atractive propuse, iar activitatea final` a constat într-o expozi]ie de afişe şi postere pe tema proiectului.


REALITATEA

Martie 2012

DE

3

Cotnari

Vizita |.P.S. P`rinte Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei \n parohia Zbereni

Diminuarea/modificarea cuantumului privind aloca]ia de sus]inere a familiei, conform Legii 277/2010.

Bucurie sfânt` ne-a cople[it inimile când aduna]i cu mic cu mare \n biseric` am \ntâmpinat dup` datina str`bun` cu pâine [i sare pe |.P.S. P`rinte Teofan, care a efectuat o vizit` pastoral` \n parohia “Sf. Nicolae” Zbereni, duminic` 11 martie. Copiii \mbr`ca]i \n costume na]ionale [i enoria[ii l-au \ntâmpinat cu flori [i urale de bun venit. |.P.S. Teofan a prezentat [i apoi a a[ezat pe Sf\nta Mas`, Sf\ntul Antimis, f`r` de care nu se poate oficia Sf\nta Liturghie. Preotul paroh Ursu Mihai a prezentat o dare de seam` a tot ceea ce s-a realizat \n parohie. |.P.S. P`rintele Mitropolit a ]inut un frumos [i folositor cuvânt de \nv`]`tur` dup` care a rostit o rug`ciune de dezlegare a p`catelor, mai ales c` suntem \n perioada Postului Mare. Preotul paroh a mul]umit |.P.S.

Cuantumul aloca]iei pentru sus]inerea familiei, se diminueaz` atunci când s-a constatat urm`toarea situa]ie: •absen]e nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, înregistrate de un copil din familia beneficiar`. Cuantumul aloca]iei se diminueaz` propor]ional cu num`rul absen]elor astfel: 1. cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistreaz` un num`r cuprins între 10 şi 19 absen]e; 2. cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistreaz` un num`r de 20 de absen]e. Diminuarea cuantumului se aplic` începând cu luna urm`toare celei în care inspectoratul şcolar a transmis situa]ia şi se men]ine pe o perioad` de 3 luni. Cuantumul aloca]iei pentru sus]inerea familiei, se modific` atunci când : •unul dintre copii din familia beneficiar` finalizeaz` cursurile înv`]`mântului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din num`rul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar aloca]ia se va acorda corespun`z`tor num`rului de copii din familie care îndeplinesc condi]iile prev`zute de lege.

Teofan pentru vizita efectuat` [i a lansat invita]ia pentru anul viitor s` oficieze slujba de sfin]ire a unui altar de var` (dup` ce va fi gata), mai ales c` avem [i unele evenimente importante \n parohie. De asemenea, a mul]umit [i enoria[ilor parohiei care l-au ascultat, l-au \n]eles [i l-au ajutat \n tot ceea ce a realizat. Dumnezeu s` binecuv\nteze osteneala voastr` [i s` ne \ndrume pa[ii pe calea mântuirii. Paroh al parohiei Zbereni, Preot Iconom stavrofor, Mihai Ursu

Asistent Social Vasilica Cãrbune

Primarul comunei, la Parlamentul European Primarul comunei Cotnari, Vasile Cre]u, a fost invitat la Strasbourg, la sediul Parlamentului European, de c`tre eurodeputatul PSD C`t`lin Ivan. Vizita sa desf`[urat la jum`tatea lunii martie, primarul comunei f`când parte dintr-o delega]ie de 50 de persoane, al`turi de al]i 45 de primari din jude]ul Ia[i (PSD, PNL, PDL). La Strasbourg, delega]ia s-a \ntâlnit cu europarlamentarii români ai Partidului Social Democrat, \n cadrul acestei prime \ntâlniri fiind expus modul de organizare [i func]ionare al Parlamentului European. Apoi, membrii delega]iei au asistat aproximativ 30 de minute la dezbaterile din plenul Parlamentului European, proiectul dezb`tut la momentul vizitei fiind unul legat de protec]ia muncii. La \ntâlnirea de sear`, din 14 martie a.c., primarii ie[eni au dezb`tut probleme actuale [i stringente din mediul politic românesc, fiind prezen]i 10 europarlamentari, dintre care amintim pe Daciana Sârbu, Corina Cre]u, Mircea Pa[cu, Silvia }ic`u, Sabin Cuta[ [i Claudiu T`n`sescu. A doua zi, delega]ia român` a vizitat principalele obiective turistice din Strasbourg, iar a treia zi a avut loc o deplasare la Baden Baden (Germania), la capela ortodox` a lui Mihail Sturdza.


4

REALITATEA

Domnu’ Trandafir Martie 2012

DE

Cotnari

După 38 de ani de activitate, directorul Liceului Tehnologic “Ștefan cel Mare” din Cotnari predă ștafeta

Încă de la începutul discuției pe care am avut-o cu domnul director al Școlii “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Cotnari, aflat acum în pragul pensionării, am avut strania senzație că îl cunosc pe acest om, deși nu făcusem cunoștință până atunci. După cum aflasem din surse sigure, domnul director nu dorea să-i apară numele la ziar. Director al școlii din 2000, profesor al aceleiași școli din 1974, așadar cu o activitate didactică de 38 de ani pe aceste meleaguri, a vorbit pe parcursul întrevederii mai mult despre alții decât despre sine. PREJUDECATĂ “RÂD MULȚI: BĂI, CE TREBUIE, LA ȚARĂ, SALĂ DE SPORT? IACA CĂ TREBUIE! ELEVUL DE LA ȚARĂ N-ARE ACELEAȘI DREPTURI CA CEL DE LA ORAȘ?”

A predat dintotdeauna Educația fizică, iar la întrebarea de ce a ales să fie profesor și, mai mult, de ce unul de Educație fizică, a declarat simplu, fără rețineri: “pur și simplu, mă îndrăgostisem de profesorul meu de sport”. Tot acum, observ faptul că în vocabularul domnului se impune tot mai des un cuvânt și anume – “disciplină”; spune “disciplina sportivă” sau ”discipline sportive” și nu “educație”, “obiect” sau “materie”. Prin urmare, este firesc să afirme că, la început de drum, nu a fost mai greu sau mai simplu față de condițiile din prezent pe care le are un profesor debutant, poate doar condițiile materiale lăsau mai mult de dorit. Când a venit la Școala din Cotnari, nu exista baza sportivă, de aceea, în anii ’80 s-a procedat la înființarea ei, întâi prin asfaltarea unui teren de sport, cu multiple funcții, teren pe care alergau, în momentul interviului, încoace și încolo, prin fulgii de nea, câțiva năpârstoci. Marele regret al domnului director este lipsa unei săli de sport, cuprinsă, ce-i drept, în proiectul unui campus şcolar, demarat în 2006, dar pentru care, de aproximativ 3 ani, nu sa mai primit nicio finanțare de la Guvern. Proiectul include, printre alte utilități, internat, cantină, sală de sport și o fermă didactică, iar valoarea inițială a acestuia era de 238 de miliarde. Pe baza lui, s-a reabilitat vechea școală, de la înlocuirea instalației electrice până la reconstrucția acoperișului, costurile fiind de 13 miliarde. A urmat apoi, conform proiectului amintit, extinderea școlii, pentru care s-au primit, până în prezent, doar 36 de miliarde, construindu-se astfel o nouă aripă a școlii, cu toate utilitățile, plus centrală termică, funcțională în acest moment.

DEMOCRAT “ÎN GENERAL, I-AM LĂSAT PE COLEGI SĂ ALEAGĂ. VREM SĂ FACEM AIA! HAI SĂ VEDEM CUM…”

Vorbind despre colectivul de profesori, format în spiritul muncii, corectitudinii și colaborării, domnul director recunoaște faptul că acest lucru este o moștenire lăsată de fosta conducere, de doamna profesor Chifan, care a condus această instituție timp de 30 de ani. Acest model “l-am preluat și, zic eu, l-am și menținut”, conchide domnia sa. Vorbește apoi despre necazurile profesorilor, despre munca acestora neremunerată la adevărata ei valoare, după buget, despre fluctuația tot mai mare a cadrelor didactice și plecarea lor în străinătate, despre banii de navetă, – aproape jumătate din salariul unui profesor care vine tocmai din Iași -, despre scara de incendiu inexistentă din cauza lipsei fondurilor, despre fațadă și despre hidranți. Nu pot să nu remarc, ascultându-l, modestia cu care discută importanța lucrurilor mici, dar esențiale, din viața de profesor și nu numai; asemeni acului ce înregistrează iminența unui seism sau calmul preponderent care, afișat, îți creează senzația că ceva, acolo, în adânc, există și lucrează. L-am întrebat, de asemeni, de măsuri; ce ar schimba, ce a ar face pentru a rezolva problemele prezentului, care este atuul unui management școlar eficient. “Oamenii, întâi și-ntâi. Dacă reușești să-ți atragi oameni responsabili, oameni bine pregătiți, dedicați meseriei pe care-o fac, atunci e bine.” Iar principala problemă a oamenilor din școli este salariul. Spune d o m n u l

director, glumind:”fericirea trece prin stomac”. Și, atunci, mă întreb: ce-l face pe un om să parcurgă peste 70 de km, să-și bată capul zilnic cu fel de fel de absurdități, să fie comentat, când, pentru aceeași bani, ar putea foarte bine să vândă la un chioșc de ziare? Directorul nostru zâmbește. Cu siguranță nu ar răspunde la o astfel de întrebare. Și, mai mult ca sigur, nici domnu Trandafir.

“MĂI, DOMNULE!” CUM ESTE VĂZUT DE CĂTRE COPII: “DE CEI MICI, CA UN OM BUN; DE CEI MARI, NU CRED. CU ĂIA MARI MĂ MAI CERT CU EI…”

Am riscat totuși o întrebare: care este rețeta elevului model? Care îi plac? “Naș spune elev model…, pentru că acela care nu face o năzbâtie, nu-i copil!” Dar, adaugă imediat, “acela care-și respectă programul…În fiecare an le spun..mai ales la ședințele cu părinții le spun: săi facă un program! Dacă are un program și-l respectă, atunci acel copil are timp și de joacă, și de învățat, și de calculator, și de toate.” Amintește în schimb, cu ușurință, de copii buni, care s-au realizat, plecând de pe băncile acestei școli: Ștefan Slămnoiu, fost olimpic la Chimie, absolvent al Facultății de Chimie, care lucrează în cadrul unei universități din Germania, în același domeniu, Năstase Gabriel, olimpic național la Dogmatică, mâna dreaptă a patriarhului Daniel, înainte de a pleca la București, Anca Laiu, în Spania, Amăriei, de la Horodiștea, acum procuror, Florentin Acatrinei, avocat, Flavia Bacușcă, medic, sau foști elevi care acum predau aici, cum ar fi, la


Martie 2012

geografie, Cătălina Vieru. De aceea, după cum remarcă plastic domnul director, acestei școli “i s-a dus buhu”. Fără urmă de falsă modestie, continuă: “Cum să vă spun?!… Nu trebuie să mă duc eu să-i chem…Vin ei și mă roagă să-i primim.” Apoi, fiind întro zonă propice horticulturii, noul liceu înființat în Cotnari, cu vârsta de 1 an de zile (neîmplinit), corespunde astfel specificului zonal și cerințelor de pe piața muncii, de a oferi nu diplome, ci oameni care au competențe reale, care știu să facă ceva și o știu bine. Prin urmare, singura școală din Moldova cu profil de horticultură, Liceul Tehnic “Ștefan cel Mare și Sfânt” din Cotnari va elibera, la absolvirea elevului, diploma de “tehnician-horticultor”. Ca dovadă a necesității unui astfel de liceu este numărul mare de elevi înscriși în anul acesta școlar la clasa a IX-a și anume, 42.

PRINCIPIU “ÎNAINTE DE A FACE BINE, SĂ NU FACI RĂU ”

O idee interesantă ne-a prezentat-o domnul director spre finalul întâlnirii, vorbind despre necesitatea unui examen de Bacalaureat pe 3 nivele: nivelul A, cu drept de înscriere la studii superioare, nivelul B, cu drept de înscriere la postliceale și nivelul C, cu certificat de absolvire a liceului. Și aceasta, tocmai pentru a insista pe competențele profesionale și mai puțin pe acumularea de cunoștințe inutile. Ce planuri de viitor are, odată cu ieșirea la pensie? Până la sfârșitul anului, profesor de Educație fizică; plata cu ora. Cum nu există sala de sport, “ îmi iau salteluța și-am să merg cu ea din clasă în clasă!” Apoi, fiind cotnărean, va face ceea ce îi învață acum pe copii – horticultură. La final, ca motto al întregii sale activități, a dezvăluit, în fapt, un principiu filosofic de-al lui Socrate, universal valabil: “Înainte de a face bine, să nu faci rău”. De aici, concluzia firească: “Pentru mine, important a fost să discut cu omul, ca de la om la om, nu neapărat ca de la director la profesor…. Am încercat să-i înțeleg pe toți. Nu am ținut neapărat la funcție, nu am ținut de scaun.” Pentru noul director, un sfat: “Să știe ce vrea, să-și facă un țel cu ce să facă din școală, să respecte oamenii (…) Ca director, nu ai vacanțe”. I-am mulțumit la sfârșit domnului director pentru timpul acordar și răspunsuri. Ne-a spus, de pe treptele școlii: “Da’ vedeți cum faceți, nu vreau nume”.

REALITATEA

TRADIȚIE, ARTĂ, TEHNICĂ LOCALĂ DE

Cotnari

5

În cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Comunei Cotnari, din octombrie 2011, a fost inaugurată expoziția “Tradiție, Artă, Tehnică”, la Căminul Cultural din Cotnari, expoziție realizată de doamna profesoară Iulia Vornicesei. “Cusăturile, broderiile, obiectele de vestimentație, care fac parte din expoziția de la Căminul Cultural Cotnari, sunt dovezi ale măiestriei artistice ale femeilor noastre de la sate, care, cu multă dibăcie, au folosit izvoadele după tipicul adevăratei arte populare românești. Cu priceperea și gustul lor artistic, au știut să aleagă culorile armonios și să le prepare singure extrăgându-le din diferite plante. “ a declarat doamna organizatoare. Promovarea artei populare ca modalitate de păstrare a valorilor românești, atât prin organizarea unor expoziții de acest tip, cât și prin Cabinetul de Educație tehnologică din cadrul Liceului Tehnologic “Ștefan cel Mare” Cotnari, reprezintă o datorie morală a profesorilor, precizează prof. Vornicesei, pentru ca tinerii să conștientizeze trecutul românilor, cu împlinirile și rănile sale, acceptând cu încredere provocările prezentului. De asemeni, susține doamna profesoară, arta populară poate fi un mijloc de depășire a conflictului dintre generații, un posibil dialog între acestea, dezirabil și necesar totodată. “Cei care vor păși pragul acestei cămăruțe (situată vis-à-vis de intrarea la biblioteca comunală – n.r.) vor avea ocazia să viziteze expoziția de cusături tradiționale, obiecte din diferite materiale, elemente ale portului popular din străbuni, unele realizate de aceștia, dar și de o mare parte dintre foștii și actualii elevi ai școlii din Cotnari”, a mai adăugat doamna Iulia Vornicesei. Expoziția este deschisă în continuare, putând să o vizitați de luni până vineri, între orele 9 – 13.

DE CE UN CENTRU DE ZI

ÎN COMUNA COTNARI

Centrul de Zi ”Sf. Paraschieva” urmãreşte prevenirea excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socialã sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţã, creştere şi educaţie, printrun program de servicii educaţionale sociale, psihologice şi medicale oferite în cadrul centrului. Aici se urmãreşte promovarea reabilitãrii, bazate pe comunitate pentru copiii aflaţi în dificultate şi a familiilor prin susţinerea parteneriatului social ca modalitate de implicare activã şi asumãrii responsabilitãţii sociale. Centrul de Zi “Sf. Paraschieva “oferã la un numãr de 25 de copii din comuna Cotnari condiţii de educaţie şi control social în afara orelor de şcoalã, pentru a-i feri în perioada cea mai vulnerabilã de atracţiile strãzii, de invazia de prost gust de inculturã şi lene intelectualã care ar da mai tãrziu” ADULTUL”” fãrã apetit pentru muncã şi abonat pe viațã la asistenţã socialã, ca protecţie a Statului. Programul Centrului de Zi ”SF. Paraschieva” este de luni pãnã vineri între orele 8.00-16.00. Caracteristicile grupului şi implicit criteriile de selecţie pentru înscrierea în programul centrului de zi sunt:

•lipsa resurselor material şi financiare pentru pãrinţi; •risc crescut de neglijare şi abuz asupra copiilor; •lipsa unei locuinţe adecvate; •risc abandon şcolar; Activitãţi ale Centrului de Zi ”SF.Paraschieva”: •identificarea cazurilor de copii în situaţie de risc prin colaborarea cu şcoli, parohii, medici de familii; •sprijin la teme; •activitãţi recreative şi de socializare, creativitate; •masã zilnicã; •consiliere socialã; •sprijin material; •evaluare şi consiliere psihologicã pentru copii şi pãrinţi; •asistenţã spirituală a familiei şi a copiilor implicaţi în program ; •asistenţã medicalã şi asigurarea igienei individuale a copiilor, educaţie sanitarã, sprijin pentru înscrierea la medicul de familie ș.a. Activitatea în centru se desfãşoarã conform standardelor minime obligatorii, Ordinului nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii pentru centrele de zi. A.S. Cărbune Vasilica


6

REALITATEA

Martie 2012

DE

Cotnari

“Hai la teatru!” - Educa]ie prin art` la {coala Hodora Trupa de actori-copii din {coala Hodora, “Cire[arii”, a participat la Festivalul –concurs ,, Hai la teatru!”, editia a VI-a, organizat de Teatrul pentru Copii si Tineret “Luceafarul” Iaşi, unde s-a bucurat de un real succes primind diplome [i cadouri. Pentru a-i cultiva elevului dragostea de carte, de înv`]`tur`, de via]`, una dintre metode, îmbr`]işat` cu larg` deschidere de c`tre elevi, este cea a educa]iei prin art`. În cazul Şcolii Hodora, educa]ia prin art` înseamn` teatrul. Arta teatral` descoper` în fiecare elev tot ce poate fi mai bun, mai creativ, punându-se în pielea personajelor unei poveşti, nuvele, schi]e, etc., ei nu doar în]eleg caracterul aceluia, ci recreeaz` atmosfera aceea folosindu-se de imagina]ie. Din acest motiv, pentru c` le stimuleaz` imagina]ia, le dezvolt` creativitatea, le dezvolt` încrederea în sine şi îi ajut` s` se exprime mult mai uşor, utilizînd diferite forme ale comunicării directe, am pus bazele unei trupe de teatru, în luna septembrie 2011, a c`rei protagonişti sunt elevii. Acei elevi care nu doar dispun de veleit`]i actoriceşti, ci doresc s` descopere şi altfel lumea minunat` a c`r]ilor. Încurajat` de d-na

directoare, prof. Mihaela Nistor, trupa de actori – copii din Şcoala Hodora, sub îndrumarea profesorului de limba şi literatura român` Cojocariu Mariana, a primit din botez numele de “Cireşarii”. Pentru moment, cireşarii sunt elevi de la clasa a V-a A: Fecioru Constantin, Avasiloaei George, Iancu Gabriel, Z`mosteanu Florin, Ciobanu Adelina şi Huciog Gabriela, îns` îi aştept`m s` se exprime scenic şi pe ceilal]i elevi. Deşi la început de drum, trupa se bucur` de un real succes, participând la numeroase manifesta]ii artistice din cadrul şcolii, dar şi în afara acesteia. F`r` îndoial` c` cea mai nou` experien]`, dar şi cea mai plin` de roade s-a consumat în data de 20 martie, la Festivalul –concurs ,, Hai la teatru!”, edi]ia a VI-a, organizat de Teatrul pentru Copii [i Tineret “Luceaf`rul” Iaşi. La acest eveniment important, la care au participat aproape 60 de trupe şcolare de la şcolile din întreg jude]ul Ia[i,

“Cire[arii” au încântat publicul cu o reprezenta]ie original` a binecunoscutei istorisiri “Pup`za din tei”, semnat` de marele povestitor Ion Creang`. Elevii s-au bucurat de diplomele şi de cadourile primite, dar mai ales de aprecierea juriului şi a spectatorilor. Ştim foarte bine c` pentru un artist aplauzele reprezint` cea mai mare recunoaştere a muncii sale. Avasiloaei George spune c` prezen]a lui pe scena Teatrului Luceaf`rul “este un vis \mplinit”, un vis de mic copil, pe care doreşte s`-l duc` mai departe, s` redea publicului emo]ie, zîmbet [i bun` dispozi]ie. “Voi face sacrificii ca s` îmi îndeplinesc acest vis şi când voi fi mare. Vreau s` joc pe scen` în fa]a miilor de oameni”, spune tân`rul nostru vl`star, care promite că se va dedica în totalitate acestui ideal. Poate la fel de [ugub`] şi de bogat în n`zbâtii ca şi Nic` a lui Ştefan al Petrei, Fecioru Constantin, Nic` al nostru, e fascinat de lumea teatrului, având o afinitate mai ales pentru personajele din “Amintiri din copil`rie”, care, spune el, \l amuz` foarte tare, oferindu-i totodat` libertatea de a le interpreta în stil propriu. “Juriul este foarte greu de convins, iar pentru acest lucru trebuie s` dai tot ce-i mai bun din talentul t`u”, este convins Fecioru Constantin. Prof. Mariana Cojocariu


REALITATEA

Martie 2012

DE

Cotnari

Postul Mare - Timp pentru Dumnezeu

7

„Vă rugăm, în numele lui Cristos, împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2Cor 5,20) Postul Mare este un timp de 40 de zile în care creștinii sunt chemați la anal iza atentă a vieții, la împăcare, la convertire. Este un timp de har cu o semnificație aparte - 40 de zile a stat Noe în arcă, în timpul potopului; 40 de zile a stat Moise pe muntele Sinai, în liniște și rugăciune, în prezența lui Dumnezeu, atunci când a primit Tablele Legii; și tot 40 de zile a stat Domnul nostru Isus Cristos în pustiu, după ce a fost botezat de către Ioan Botezătorul în râul Iordan. Isus a postit, s-a rugat și a fost ispitit… dându-ne astfel un exemplu despre cum trebuie să postim noi, creștinii, și cum trebuie să rezistăm ispitelor. Prima zi a Postului Mare este Miercurea Cenușii, zi de post și abstinență de la carne, zi care ne pregătește pentru cele 40 de zile de post care urmează. În Bisericile de rit occidental are loc ritualul punerii cenușii pe fruntea credincioșilor, într-un gest

simbolic care ne trimite cu gândul la cele de pe urmă lucruri ale omului, invitându-ne încă o dată la convertire, la schimbarea în bine a vieții. În timp ce presară cenușă pe fruntea credincioșilor, preotul rostește cuvintele „Convertiți-vă și credeți în Evanghel ie!” sau „Amintește-ți, omule, că țărână ești și în țărână te vei întoarce!”, credincioșii fiind astfel invitați la anal iză, îndreptare a vieții, părere de rău pentru păcate. Semnificația postului trece dincolo de l imitările de ordin cul inar. „A ține post” înseamnă mai mult decât a nu mânca anumite al imente sau a afișa o față tristă, posomorâtă – Cristos însuși ne îndeamnă să nu fim ca fățarnicii, să nu ne schimonosim fața noastră atunci când postim. El ne îndeamnă să privim în adâncul sufletului nostru, să mergem alături de El pe drumul Crucii (timp de 40 de zile) pentru a ne putea b u c u r a împreună cu El d e roadele Învierii

sale. Timpul Postului Mare este mai ales un timp de împăcare cu noi înșine (prin convertire – prin analiza vieții, a greșelilor noastre, prin ascultarea în l iniște a cuvântului lui Dumnezeu și printro spovadă bună), de împăcare cu aproapele nostru (prin pomană – prin dăruirea cu bucurie celor ce nu au, fără să ne lăudăm sau să facem din asta un titlu de glorie, ci pur și simplu să dăruim din suflet, iar „stânga să nu știe ce face dreapta”, căci Dumnezeu vede în ascuns), de împăcare cu Dumnezeu (prin rugăciune, prin practicarea umilinței, prin disponibilitatea de a asculta glasul Domnului și a face ceea ce este bun în ochii Lui). Din partea comunității catol ice, vă dorim tuturor un post binecuvântat, pl in de roade spirituale, îndemnându-vă să nu uitați că postul înseamnă înnoirea inimii, îndreptarea vieții, apropierea de Dumnezeu: „Să-ți aduci aminte de toată calea pe care te-a povățuit Domnul Dumnezeul tău prin pustiu, ca să te smerească, ca să te încerce și să afle ce

pr. Bișoc Daniel

este în inima ta și dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Tea smerit, te-a pedepsit cu foamea și te-a hrănit cu mana pe care nu o cunoșteai și pe care nu o cunoșteau nici părinții tăi, ca să-ți arate că nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Să știi că Domnul Dumnezeul tău te învață cum învață omul pe fiul său. Păzește deci poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând pe căile lui și temându-te de El.” (Dt 8,2a3,5-6)

“Trebuie să fii foarte ponderat în ceea ce mănânci și în ceea ce bei.”

Postul și alimentația echilibrată

Doamna asistentă E. U., din punct de vedere medical, ce părere aveți despre post? Adevărul e că nu toată lumea poate să țină post. În cazul celor bolnavi nu este recomandat, ei trebuie să aibă o al imentație echil ibrată, bogată în vitamine și proteine. Însă, cei care sunt sănătoși și care vor să ducă postul este bine să postească, prin care se asigură o detoxifiere a organismului.

În privința al imentației, ce recomandări puteți oferi privind postul? Ce trebuie să consumăm și mai ales cât și cum pentru a nu dăuna organismului în această perioadă? Se consumă al imente bogate în proteine, legume foarte multe,

fructe de asemenea. Dacă o persoană exagerează postind, pot apărea dezechil ibre ale organismului, dureri de stomac, amețel i, surmenaj ș.a.

Absența totală a cărnii poate fi primejdioasă în anumite situații? Dar așa-numitul post negru? În cazul persoanelor bolnave, da. Respectarea regimului al imentar este necesară.În cazul persoanelor sănătoase se poate ține post fără carne, deoarece proteinele se găsesc și în alte produse al imentare, catol icii le pot lua din ouă sau produsele lactate, iar ortodocșii din fasole, de exemplu. Postul negru se poate ține, mai ales de către cei sănătoși, însă, la fel, nu trebuie exagerat.

Din punct de vedere al al imentației, cum trebuie să ne comportăm în zilele de Paște? Să avem o al imentație echil ibrată, să nu facem abuz de grăsime în general, pentru că sistemul digestiv va fi afectat în mod sigur. Consumul trebuie în cantități optime, plus o selecție a produselor destinate consumului. Cei care au ținut tot postul Paștelui alimentația trebuie treptat dozată, pentru a nu agresa organismul. Nu se recomandă, de asemenea, să mâncăm imediat după slujba de Înviere, ci în jurul orelor 8 dimineața. Ce riscuri și compl icații pot apărea din cauza excesului de mâncare și alcool?

Pot să apară fibroame colecistice, gastrite, gastroduodenite, constipații sau diaree, depinde de caz și desigur toxiinfecții al imentare sau alcool ice.

Din punct de vedere al medicației, ce recomandări aveți în cazul indigestiilor? Dar al mahmurel ii? Dacă apar probleme, întâi nu mai trebuie consumat al imentul care a produs indigestia. Apoi se recomandă consumul de l ichide, mâncăruri ușoare, iar dintre ceaiuri cel mai bun pare a fi ceaiul cu lămâie. La fel, în caz de mahmureală, se vor consuma l ichide (sucurile acidulate sunt nerecomandate) și se va evita orice fel de alcool.


8

REALITATEA

Martie 2012

DE

Cotnari

ßO semn`m, dar o d`m anonim`!õ

INSPEC}IE LA URBANISM La compartimentul Urbanism al Prim`riei Cotnari a avut loc un control, ca urmare a unei sesiz`ri sosite pe adresa Inspectoratului de Stat ›n Construc]ii Bucure[ti. Þn urma verific`rilor efectuate, s-a constatat faptul c` aproximativ 20 de locuin]e din extravilanul comunei sunt construite ilegal. Inspectorii au cerut amendarea persoanelor care au construit ›n clandestinitate. Conform Legii 50/1991, actualizat` [i republicat`, amenda pentru astfel de cl`diri variaz` ›ntre 1000 [i 5000 Ron.

Pe 29 februarie a.c., o delegație a Inspectoratului de Stat în Construcții, alcătuită din inspectorii Cornel iu Popovici, Cezar Aanicăi și Angela Alecsa, s-a prezentat la compart imentul Urbanism, pentru a verifica legal itatea construcțiilor din extravilan destinate locuirii, de pe raza comunei Cotnari. Această inspecție a fost declanșată de o sesizare făcută pe numele Ignat Gheorghe, fost consil ier local, în perioada 2004-2005, unde sunt reclamate un număr de 200 de construcții executate fără a avea autorizație de construire. Contactat telefonic, domnul Ignat, actualmente cu domicil iul în Iași, susține că respect iva sesizare, deși semnată în numele lui și a câtorva consil ieri local i (nu se menționează numele lor), nu a fost redactată de dumnealui, principalul motiv fiind acela că nu are acces la dosarele de la compart imentul Urbanism și la datele

menționate în reclamație. Faptul că „reclamantul” nu şi-a dat datele de indent ificare a atras atenția inspectorilor veniți în control, care au presupus că reclamația ar putea fi redactată de către o persoană din cadrul primăriei care cunoştea situația exactă.

Cine a redactat peti]ia [i a falsificat semn`tura? Vorba cântecului, „cine șt ie, cunoaște”; pentru că omul de rând se întreabă de ce va trebui să plătească o amendă și caută să afle cine s-a sculat peste noapte și s-a apucat de inspecții și de dat amenzi, când încă afară iarna își face de cap, iar prețurile cresc la f iecare Mărțișor, cu regularitate. Să f ie cineva cu simț civic ireproșabil și responsabil, un cetățean cu dreptatea în sânge și corect cu sine însuși, în această țară blamată și unde toate parcă merg anapoda? Să avem printre noi un fiu al zeiței Dike, zeița dreptății, care ne amintește constant că viața noastră mizeră și coruptă ține de principii divine și de lumina Rațiunii, descătușată din ceea ce toți căutam la un moment dat, și anume luminița de la capătul tunelului? Să fi trecut peste conșt iință, falsificând semnături, adică o infracțiune l istată în Codul Penal, tocmai pentru ca noi să trăim bine? Cu siguranță. Și la fel de sigur e că o astfel de persoană, aleasă în fruntea comunei, primul lucru pe care-l va face va fi acela de a mărturisi publ ic, în massmedia națională evident, că aceasta a fost singura dată când a greșit. Iar cel care, plăt ind amenda, l-a votat, chiar dacă fără să șt ie din „vina” cui a pățit-o, îl va săruta atunci pe ambii obraji, cum a făcut moș Ion Roată, luându-l ca model de responsabil itate civică și universal valabilă.

dup` Iulia Nechita, inspector Urbanism

Repercusiuni ale inspec]iei Verif icările inspectorilor au scos în evidență aproximat iv 20 de locuințe construite ilegal în extravilan, recomandările acestora f iind de a sancționa persoanele care au încălcat legea într-un t imp cât mai scurt. Acelaşi lucru este valabil şi pentru clădirile construite ilegal în intravilanul comunei. De asemenea, inspectorii I.S.C. au amendat funcționarii Primăriei pentru neapl icarea sancțiunilor legale în cazul celor care au construit ilegal. O situație aparte o const ituie însă locuințele real izate în extravilan, pentru care, deocamdată, Primăria nu poate el ibera autorizații de construire pentru locuință, din cauza faptului că Planul Urbanist ic General (P.U.G.) nu este f inal izat. Acesta va f i def init ivat în următoarele trei luni, când se vor putea da respect ivele autorizații. Ult imul termen al intrării în legal itate pentru construcțiile clandestine, prescris de inspectorii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, este sfârșitul lunii iunie. , sugestii u c s ea tept`m e adr V` a[ articole, p ari, Strada Cotn a]ii, inform i: Prim`ria i, jude]ul Ia[i; ar redac]ie , nr. 1, Cotn l` a a ip c m e il: m Prin resa de ri@yahoo.co d a la u a sa tn o c e ad ticolele realitate nta ar e m o c a [i vizualiz blog: Pute]i pe adresa de dpress.com r i o ziarulu adecotnari.w e t realita

REALITATEA DE COTNARI - MARTIE  

Numarul din luna martie al ziarului local "Realitatea de Cotnari"