Page 1

ªcoalã ºi la 35 de grade

Înghesuiþi la taxa auto Noua prevedere va

transforma România în „cimitir” de maºini z pagina 3

COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA z Anul III / Nr. 48 (120) / marþi 1 iulie 2008 / 1 leu / 16 pagini

Creºte oferta de locuri în taberele de varã pentru clujeni z pagina 5

www.ftr.ro SEMNE. Vînzãtorii de lubeniþe „finanþeazã” o bisericã din cartierul Grigorescu

POLITIC

Pepeni în chirie în curtea Domnului

Rezervaþia de oameni buni

de Sabin Gherman Recunosc: nu sînt un om bun. Dau mãrunþiº cerºetorilor cu sentimentul cã trebuie sã mã rãstesc la ei. Cînd ajut pe cineva, mã fulgerã uneori gîndul cã, desigur, Dumnezeu e un contabil binevoitor care mã va trece în catastiful Lui de fapte bune. Cînd mototolesc cîte o bancnotã în palma unei bãtrîne, mã uit mai întîi în stînga ºi-n dreapta mi-e aproape ruºine. Apoi mã îndepãrtez cît mai repede, conspirativ. zcontinuare în pagina 6

În pat cu prietenii de Mihai Gãdãlean Ann Richards a fost guvernator al statului american Texas între 1991 ºi 1995, cînd (încã) actualul preºedinte al Statelor Unite, George W. Bush, a înlocuit-o în aceastã funcþie. În afarã de a-l numi pe acesta „un nemernic oarecare”, a mai rãmas celebrã pentru o vorbã: „Întotdeauna am crezut cã, în politicã, duºmanii nu-þi pot face rãu, dar prietenii te pot rãpune”. Dupã ani buni, taman în celãlalt capãt al lumii, preºedintele social-democraþilor clujeni, Vasile Dâncu, pare sã fi ajuns la aceeaºi concluzie. zcontinuare în pagina 6

Senatorii ºi deputaþii clujeni nu ºtiu încã dacã în activitatea lor conteazã cantitatea sau calitatea

Parlamentari la kilogram Senatorul Gheorghe Funar a fost desemnat de cãtre colegi, „campion al propunerilor trãsnite“ de Dana Domsodi Clujul se poate mîndri cu activitate parlamentarã susþinutã din partea senatorilor ºi deputaþilor care îl reprezintã. Însã nu trebuie sã ne lãsãm amãgiþi de volumul propunerilor ºi al interpelãrilor, fiindcã mult a fost pro-

Pentru un colþ din apropierea lãcaºului de cult, familia de comercianþi plãteºte 600 de euro de Rãzvan Robu Dãbuleni este un þinut neaoº care „naºte” lubeniþele pe care le mîncã cei mai mulþi clujeni, în afarã de cei care preferã pepenii made by Prada sau Armani. La Cluj, în anul de graþie 2008, pe sfînta caniculã, o familie din Dãbuleni se luptã sã pãstreze tradiþia ºi vinde pepeni. ªi-i vinde, cu ajutorul lui Dumnezeu, în curtea bisericii de pe strada Mirãslãu, din cartierul Grigorescu. Toate acestea nu ar fi posibile fãrã sprijinul celor doi preoþi Petru ºi Marius Varga (tatã ºi fiu), care ºi ei, la rîndul lor, sînt sprijiniþi cu 600 de euro lunar, contavaloarea chiriei pe care pepenagii declarã cã o plãtesc pentru cîþiva metri pãtraþi de curte. Pe strada Mirãslãu din cartierul Grigorescu se ctitoreºte un lãcaº de cult creºtin-ortodox. Mãreaþa bisericã e aºezatã strategic vizavi de piaþa din cartier, iar drept mãrturie a prospeþimii acestei biserici, din ziduri încã se mai iþesc lujerii de fier-beton. Gardul care împrejmuieºte lãcaºul este ºtirb într-un loc, atît cît sã se strecoare un enoriaº mai sub-

pus ºi puþin a trecut, unde mai pui cã nici cu prezenþa lucrurile nu sînt pe roze. Foaia transilvanã vã propune sã vã delectaþi cu cîteva iniþiative bizare, unele descoperite de noi, altele sesizate chiar de parlamentari. zpagina 4

PSD Cluj nu participã la judecata organizaþiei Biroul Judeþean considerã decizia de dizolvare a conducerii ca fiind inoportunã, inutilã ºi contraproductivã

FOTO ANDREI COTRÃU

O PINII

AFACERE. Pepenii din curtea bisericii rãcoresc sufletele enoriaºilor din Grigorescu

þirel împreunã cu vreo sutã de lubeniþe. Astfel, parohia preoþilor Petru ºi Marius Varga (tatã ºi fiu) s-a îmbogãþit cu încã doi creºtini veniþi

tocmai din patria pepenilor, Dãbuleni (olteni, mai pe înþelesul tuturor). zpagina 3

de Mihai Gãdãlean Biroul Permanent Judeþean al Partidului Social Democrat Cluj a decis, ieri, în unanimitate, ca organizaþia Cluj sã nu fie reprezentatã la ºedinþa Consiliului Naþional din 11 iulie. Astfel, social-

Clujenii se pot înscrie la „Dansez pentru tine” Preselecþiile pentru show-ul prezentat de Bãnicã Jr. dureazã douã zile de Mihaela ªteþi Organizatorii celei mai de succes emisiuni ale postului de televiziune PRO TV au adus speranþã în sufletul clujenilor. Timp de douã zile se va desfãºura preselecþia la sfîrºitul cãreia un om obiºnuit, dar cu talent de dansator, va avea ocazia sã-ºi îndeplineascã un vis. Orele dimineþii de 30 iunie au

INOVARE. Managerii preferã sã investeascã în servicii pentru întreprindere

Firmele transilvãnene vor ceva „nou”

Transilvania se aflã pe locul doi în topul companiilor inovative, surclasînd regiunea Bucureºti - Ilfov z pagina 8

democraþii preferã sã aºtepte „de acasã” decizia de validare sau invalidare a dizolvãrii conducerii judeþene de cãtre Consiliul Naþional, singurul for statutar al partidului care are dreptul sã ia o hotãrîre în acest sens. zpagina 4

strîns zeci de clujeni pe scãrile Casei de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca. Încã de la intrare, se putea auzi muzica rãsunînd dintr-una din încãperile clãdirii. Cîþiva adolescenþi discutau aprins, ºezînd pe scãri, ºi din cînd în cînd repetau miºcãri de dans. zpagina 14

Începe o nouã erã C în tenisul de masã Arhitecþii rochiei de searã Fane Nagy, bunicul rocker ARIERE

CREATIVITATE. DESIGNUL VESTIMENTAR, O MUNCÃ CE PRESUPUNE MULTÃ VIZIUNE ºI ANALIZÃ

z Campionul ªerban Doboºi vrea sã readucã tenisul de masã clujean acolo unde îi este locul z Doboºi: „Pe vremea mea, nivelul acestui sport era mult mai ridicat” z pagina 15

de Adrian Vultur Natalia Udrea este unul dintre cei mai reprezentativi designeri vestimentari din ClujNapoca. Are 32 de ani ºi deþine un studio de creaþie. Aceastã meserie „vine dintr-un filon artistic pe care îl au unii dintre noi, mai sensibili la luminã, la culoare ºi la naturã”, spune ea. A absolvit Liceul de Artã „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, secþia design, iar apoi a urmat cursurile de design vestimentar la Facultatea de Arte Decorative din cadrul Academiei de Arte Vizuale „Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca. zpagina 9

Fostul baterist de la „Semnal M” vrea sã pãstreze vie moºtenirea lui Iuliu Merca

FOTO: LIVIU SCRIPCARU

FOTO LIVIU SCRIPCARU

Locul în care conceptul „haina îl face pe om” se inverseazã încã de la început

FORÞÃ. ªtefan Nagy spune cã se simte tînãr alãturi de tineri

de Horaþiu Damian Istvan Nagy sau ªtefan Nagy sau Fane Nagy, cum este alintat de fani ºi de cunoscuþi, face figurã de patriarh. E greu sã ignori barba bogatã, de Abraham, ºi statura impunãtoare. Este, de altfel, un atent studios al Bibliei, pe care o considerã o carte „cu cheie”, ascunzînd multe secrete. Din cînd în cînd, rememoreazã vremurile boom-ului muzical clujean al anilor ’60, cum erau bucureºtenii înainte de ’89, cariera sa

muzicalã, dar nu uitã sã aminteascã nici proiectele de viitor. Se preocupã ºi de conservarea memoriei lui Iuliu Merca prin proiectul In memoriam Iuliu Merca, pentru care a imaginat un remember cu totul original. „Va fi o statuie lîngã Casa de Culturã a Studenþilor Iuliu aºezat pe o bancã. Dacã te vei aºeza alãturi de el, senzori de miºcare vor porni melodii ale formaþiei Semnal M”, îºi prezintã Nagy conceptul. zpagina 10


2 ² ªuªoteli

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

FIGURA

þara pe doi Sovatã pe bãþ Jurnaliºti ºi reprezentanþi ai unor organizaþii pentru drepturile minoritãþilor participã, la Sovata, la atelierul de mediere a conflictelor „STOP Conflicte! Trecere liberã convieþuirii interculturale!” Pãi, dacã la Sovata face Nicu armata, cum poate cineva sã punã capãt conflictelor din zonã?

Steaguri în þînþãrînã Activitatea artiºtilor ºi a personalului tehnic din Teatrul Municipal Deva este afectatã de roiurile de þînþari ºi de purecii aduºi în instituþie de mai multe pisici sãlbãticite care trãiesc în vecinãtatea clãdirii. Nu înþelegem de ce e afectatã. Ar trebui sã fie impulsionatã, mai ales dacã se joacã „Puricele” cu Horaþiu Mãlãele ºi „Þînþarii”, o revizitare contemporanã a piesei „Muºtele”, de Jean-Paul Sartre.

I-a fãcut anofelul! Un ieºean de origine chinezã a fost diagnosticat cu malarie, dupã ce a fost piºcat, cu puþin timp înainte de a pleca din þara de origine, de o femelã de þînþar anofel. Nu e de mirare, întrucît, la staturile omuleþilor galbeni, femela respectivã o fi crezut cã, de fapt, înþeapã un mascul anofel.

Taves bursalo! Romii din Caraº-Severin nu sînt interesaþi de obþinerea unui loc de muncã, astfel cã, la bursa organizatã la sfîrºitul sãptãmînii trecute pentru persoanele de etnie romã, s-au prezentat doar 60 de persoane. Restul s-o fi gîndit cã, fiind vorba de bursã, fie trebuie sã-nveþe foarte mult, fie sã dea ºpagã foarte mare ºi, oricum, era numai una singurã.

Brînzã pantofu’ cu ouã Un timiºorean care a comandat prin internet trei perechi de pantofi, cu 500 de lei, a primit acasã un colet cu douã pachete de sare, douã bucãþi de placaj, o carte ºi un cofraj de ouã. Din nefericire, instrucþiunile de confecþionare a papucilor au fost furate, desigur, de reprezentanþii Poºtei Române.

Jurãminte ascuþitã Preºedintele Consiliului Judeþean Harghita, udemeristul Borboly Csaba, i-a rugat pe consilierii judeþeni ai Partidului Civic Maghiar sã-ºi depunã jurãmîntul, în caz contrar aceºtia riscînd sã-ºi piardã mandatele. Poate cã pecemiºtii aºteaptã sã se-ntoarcã Laszlo Tokes de la Bruxelles, cã el se pricepe mai bine la jurãminte ºi alte asemenea minuni pastorale.

Bazinedine Zidane Un elev din Sibiu, care ºi-a fracturat bazinul, susþine examenele de bacalaureat acasã. Bineînþeles, nota cea mai mare

va fi cea de la educaþie fizicã, la probele de ridicat linguriþa în dreptul gurii ºi de sãritura temperaturii de 37 de grade Celsius.

Me He Dintz O echipã a televiziunii Guangdong, cea mai renumitã din sudul Chinei, a realizat, duminicã dupã-amiazã, un film despre zona dunãreano-transfrontalierã a judeþului Mehedinþi ºi au sfãtuit autoritãþile ca, pentru creºterea productivitãþii fluviului, sã cultive ºi niºte orez prin luncã. PUBLICITATE

Din pãcate, este o reformã a justiþiei care danseazã, dar care nu înainteazã» Norica Nicolai, senator PNL de Cluj

ZILEI

Înapoi în anii ’80

Almanahul Fãclia 1981

O lunã din vara unui comunist de soi IULIE 1 iulie: S-a publicat mesajul tovarãºului Nicolae Ceauºescu, preºedintele Republicii Socialiste România, adresat celei de-a XVII-a Conferinþe la nivel înalt a Organizaþiei Unitãþii Africane. 1 iulie: A încetat din viaþã tovarãºul Mihai Dalea, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-vicepreºedinte al Colegiului Central de Partid,

vechi militant al miºcãrii muncitoreºti ºi comuniste din þara noastrã. 3 iulie: Colectivul întreprinderii „Steagul Roºu” din Braºov a realizat cel de-al 550.000-lea autocamion. 4 iulie: Tovarãºul Nicolae Ceauºescu, secretar general al Partidului Comunist Român, împreunã cu alþi tovarãºi din conducerea de partid ºi de stat, a fãcut o vizitã de lucru în unitãþi agricole din judeþul Constanþa. 5 iulie: În prezenþa tovarãºului Nicolae Ceauºescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preºedintele Republicii Socialiste România, ºi a tovarãºei Elena Ceauºescu, a celorlalþi tovarãºi din conducerea partidului ºi statului, a avut loc pe stadionul Republicii din Capitalã, grandiosul spectacol consacrat împlinirii a 2.050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat ºi independent. 9 iulie: A avut loc, în staþiunea Neptun, ºedinþa Comitetului Politic al CC al PCR, în cadrul cãreia s-a analizat modul de îndeplinire a prevederilor planului de stat pe primul semestru al anului 1980, apreciindu-se rezultatele pozitive obþinute în creºterea producþiei fizice ºi nete în sporirea productivitãþii muncii ºi ridicarea calitãþii produselor, realizarea sarcinilor în domeniul reducerii cheltuielilor materiale, creºterii eficienþei economice a investiþiilor ºi comerþului exterior în conformitate cu hotãrîrile congresului al XIIlea, cu indicaþiile date de tovarãºul Nicolae Ceauºescu în cadrul consfãtuirii de lucru cu activul de partid ºi de stat, precum la plenara lãrgitã a Consiliului Naþional al Oamenilor Muncii. 15 iulie: În municipiul Suceava a început sã producã un nou ºi modern obiectiv industrial: Întreprinderea de aparate de mãsurã ºi control. 18 iulie: Sub preºedinþia tovarãºului Nicolae Ceauºescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc, în staþiunea Neptun, ºedinþa Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltãrii Economice ºi Sociale ºi Guvernului Republicii Socialiste România. Comitetul Politic Executiv a analizat raportul cu privire la efectivul, compoziþia ºi structura organizatoricã a partidului la 30 iunie 1980. La aceastã datã, Partidul Comunist Român cuprindea în rîndurile sale 3.005.164 de membri. 23-26 iulie: Tovarãºul Nicolae Ceauºescu, preºedintele Republicii Socialiste România, împreunã cu tovarãºa Elena Ceauºescu au efectuat o vizitã oficialã în Franþa.


actualitate ² 3

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

SEMNE. Pepenii sfinþesc un lãcaº de cult din cartierul Grigorescu

Lubeniþe în curtea Domnului Vînzãtorii de pepeni din Dãbuleni plãtesc 600 de euro pe lunã pentru a-ºi vinde marfa în curtea bisericii

LUMÎNAREA DE SERVICIU

Dãbuleni este un þinut neaoº care „naºte” lubeniþele pe care le mîncã cei mai mulþi clujeni, în afarã de cei care preferã pepenii made by Prada sau Armani. La Cluj, în anul de graþie 2008, pe sfînta caniculã, o familie din Dãbuleni se luptã sã pãstreze tradiþia ºi vinde pepeni. ªi-i vinde, cu ajutorul lui Dumnezeu, în curtea bisericii de pe strada Mirãslãu, din cartierul Grigorescu. Toate acestea nu ar fi posibile fãrã sprijinul celor doi preoþi Petru ºi Marius Varga (tatã ºi fiu), care ºi ei, la rîndul lor, sînt sprijiniþi cu 600 de euro lunar, contavaloarea chiriei pe care pepenagii declarã cã o plãtesc pentru cîþiva metri pãtraþi de curte.

Momentan slujbele în biserica de pe strada Mirãslãu se þin „underground”, adicã în subsolul bisericii. Probabil cã pînã la toamnã, dacã cuvioºii managerii vor mai închiria la acelaºi preþ ºi alþi cîþiva sfinþi metri pãtraþi pepenagiilor din Grigorescu, lãcaºul de cult se va finaliza de la sine, iar enoriaºii vor fi binecuvîntaþi suprateran. La subsol, preotul încã nu este, dar prezenþa o semneazã lumînararul de serviciu care întinde o aþã de lumînare între degete. Loc este destul ºi pentru pepeni, ºi pentru enoriaºi ºi pentru el.

Rãzvan Robu / robu@ftr.ro

Pe strada Mirãslãu din cartierul Grigorescu se ctitoreºte un lãcaº de cult creºtin-ortodox. Mãreaþa bisericã e aºezatã strategic vizavi de piaþa din cartier, iar drept mãrturie a prospeþimii acestei biserici, din ziduri încã se mai iþesc lujerii de fier-beton. Gardul care împrejmuieºte lãcaºul este ºtirb într-un loc, atît cît sã se strecoare un enoriaº mai subþirel împreunã cu vreo sutã de lubeniþe. Astfel, parohia preoþilor Petru ºi Marius Varga (tatã ºi fiu) s-a îmbogãþit cu încã doi creºtini veniþi tocmai din patria pepenilor, Dãbuleni (olteni, mai pe înþelesul tuturor). Mama ºi fiul, doi anonimi credincioºi, n-au venit singuri, ci cu o remorcã de pepenaºi verzi ºi gustoºi, numai buni de mîncat pe toropealã. Ca sã poatã sã scoatã un profit la acest capãt de cartier, cei doi dãbuleni spun cã plãtesc bisericii 600 de euro lunar pentru cîþiva metri pãtraþi pe care au pepenii ºi o saltea pe care-ºi trag sufletul. Preotul Varga spune cã banii nu-s chirie, ci o donaþie lunarã. „Banii sînt o donaþie în contrapartida faptului cã-i lãsãm aici. Erau amãrîþi ºi le plîngeau copii. Eu am fost împotriva circului de aici, dar un for format din oamenii din zonã nu a vrut sã piardã banii; plus cã ne-au promis cã ne ajutã ºi la picturã”, explicã preotul diferenþa dintre chirie ºi donaþie.

cînd se terminã sezonu’. Pãrintele ne lasã aici, da-i plãtim pe lunã 600 de euro. Pe douã luni îi dãm 1.200 de euro”, puncteazã ca sã-mi arate cã nu-i chiar atît de toropitã.

Marfã de Dãbuleni?

CONTRA COST. În curtea bisericii de pe strada Mirãslãu, comercianþii de pepeni încearcã sã-ºi scoatã banii „de chirie”

Sfîntul Euro Pe la ora 16.00, cînd soarele coace lubeniþele cel mai bine, pepenãreasa moþãia într-un cot pe un scãunel lîngã movila de pepenaºi. Pruncul ei, trecut puþin de ºapteopt ani, dormea dus pe saltea, visînd probabil cum vinde struguri, gutui, orice numai pepeni nu. „Bunã ziua! Îs buni?”, întreb ca sã se vadã cã vorbeºte cu un profesio-

nist, care altceva nu viseazã decît ce vinde ea. „Da... poftiþi! Cum sã nu fie buni, cei mai buni! Vã punem unu’?”, spune dãbuleanca mijindu-ºi ochii. Ne dãm seama amîndoi cã sîntem deopotrivã de abili în arta cumpãratului ºi vîndutului de pepeni, aºa cã spiritele se mai rãcoresc. „Sîntem de la Dãbuleni, Oltenia. Kilu’ nu-i scump, doi lei ju-

Înghesuiþi la taxa auto

Noua formulã de calcul va transforma România în „cimitir” de maºini Zeci de persoane s-au îngrãmãdit ieri la birourile de Eliberare Permise Auto din cadrul Serviciului Poliþiei Rutiere de pe strada Albac pentru a-ºi plãti taxa auto. Motivul este schimbarea modalitãþii de platã a acestei taxe de la 1 iulie 2008. Conform noilor reglementãri, cei care au fost taxaþi la prima înmatriculare a autoturismului, în perioada 1 ianuarie 2007 - 30 iunie 2008, conform formulei de calcul prevãzute, în prezent, de Codul Fiscal, îºi vor putea primi diferenþa de bani, doar în baza unei cereri depuse la administraþia financiarã. Cererea trebuie sã fie însoþitã de documentul care atestã

plata taxei, de cartea de identitate a maºinii ºi de certificatul de înmatriculare. Banii vor fi restituiþi, în cel mult 45 de zile, de la data solicitãrii. Cu toate acestea, majoritatea clujenilor care s-au înghesuit ieri la ghiºeul de taxe auto nu ºtiau care va fi modalitatea de rambursare a banilor. „Am auzit cã ne dau banii înapoi, dar nu ºtiu ce trebuie sã fac pentru asta. Cicã trebuie sã completez nu ºtiu ce formular, dar nimeni nu ne spune concret ce sã facem”, spune J. Kallo. Cu toate acestea, taxa auto nu va înceta sã „bîntuie” portofelele românilor pentru cã ea va fi înlocuitã cu altã taxã, cea de poluare

auto. Taxa auto pentru maºinile cu motor Euro 4 va fi calculatã în funcþie de emisiile de CO2 specificate în cartea tehnicã a autovehiculului, în timp ce pentru maºinile mai vechi se va pãstra actuala formulã de calcul, dar cu alte valori. Noua taxã este, pe alocuri, cu sute de euro mai redusã decît cea actualã, dar pentru maºinile noi, taxa va fi mai mare. În acest fel, un mai vechi „vis” al Uniunii Europene este pe cale sã devinã realitate: acela de a scãpa de maºinile second hand, care vor ajunge în þãri ca România ºi Bulgaria. Rãzvan Robu

mate’, douãºcinci. Noi sîntem demult, da’ marfã numai’ acu’ am adus”, spune pepenãreasa rotundã ca marfa. Se poate ca, vînzînd ceva plãcut în vremurile astea de caniculã, Dumnezeu sã dea ºi el o mînã de ajutor ºi sã-i trimitã femeii cît mai mulþi clienþi în propria-i grãdinã. „Ba bine cã nu! Uite. Ãsta are ºase kile. Stãm aici pînã în septembrie,

Indiferent ce ar crede enoriaºii bisericii cîrmuite de tandemul preoþesc, sfînta faþã nu se îngraºã din banii proveniþi din colecþia varã 2008 de harbuji. „A zis cã banii daþi e sã facã biserica. Încã n-am prins vreo duminicã ca sã vedem cum e la vînzare, cã n-am venit decît de cîteva zile. Uite, ãsta are patru kile nouã sute. Încercãm?”. Încercãm, cum sã nu încercãm. Într-adevãr, intuiþia nu m-a înºelat: pepenii sînt cu adevãrat „Made in Dãbuleni”. De cum vede banii, femeia realizeazã cã 3,6 lei un euro ori 600 de euro fac peste 2.000 de lei, la care ajunge cu greu dacã vinde ca ºi pînã acum. „Nu ºtiu ce are, dar parcã nu prea merge. Nu cumpãrã lumea, ori li se pãrea cã e prea scump, nu ºtiu. ªi soþu e la alt cîntar, în altã parte ºi la fel e ºi la el. Cre’ c-o fi plecaþi prin concediu, nu ºtiu! Ori vinzi, ori nu vinzi, trebe’ banii sã-i dai. Ieri n-am vîndut decît de douã milioane toatã ziua. Sã mai stãm vreo zi, douã, trei. Dacã merge mai stãm, dacã nu, nu mai stãm. Luna asta am plãtit deja”, sperã dãbuleanca la o viaþã mai bunã cu rîuri de lapte ºi pepeni dulci ca mierea.

Pãcãleala de un milion de euro, la DNA În 2004, o sutã de persoane au plãtit mii de euro pentru apartamente inexistente Patronul firmei Europlan din Timiºoara este cercetat de procurorii Serviciului Teritorial Cluj al DNA sub acuzaþia cã ar fi luat în avans bani de la aproximativ o sutã de persoane sub pretextul construirii unui bloc de locuinþe în oraºul de pe Someº. Povestea începe în 2004, cînd firma a pretins de la doritorii de apartamente sume cuprinse între cîteva mii ºi cîteva zeci de mii pe persoanã. Cazul a fost preluat ºi cercetat de procurorii Parchetului de pe lîngã Curtea de Apel Cluj, sub acuzaþia de înºelãciune, datoritã unor

plîngeri la Poliþie ale clienþilor din 2005, ca urmare a neînceperii lucrãrilor la imobilul promis. Primãria Cluj-Napoca s-a disculpat pentru de cele întîmplate. Raimonda Boian (purtãtor de cuvînt la Primãria Cluj-Napoca) a declarat cã „lucrãrile la blocul respectiv nu puteau începe, deoarece Primãria Cluj-Napoca nu a eliberat autorizaþia de construire”. Prejudiciul produs depãºeºte un milion de euro, iar patronul firmei Europlan, Marius Sebastian Leontiuc, refuzã sã vorbeascã despre cele întîmplate.

ºtiri Hoþ de linia ºase O patrulã de jandarmi l-a depistat pe M. Mircea (26 de ani), din ClujNapoca, în timp ce intenþiona sã arunce un portmoneu cu acte ºi bani pe strada Arany Janos. Portofelul îi aparþinea lui T. Katalin, din Ciucsangiorgiu (jud. Harghita), ºi i-a fost sustras din poºetã, în timp ce cãlãtorea cu troleibuzul numãrul 6. Lui M. Mircea i-a fost întocmit dosar penal ºi a fost reþinut ºi depus în arestul IPJ Cluj. (R.R.)

Aruncatã din Irisbuz În urma ciocnirii unui autobuz cu un autoturism, o clujeancã de 35 de ani a fost aruncatã de pe locul pe care îl ocupa. În apropiere de intersecþia cu strada Cîmpului, s-a produs un accident de circulaþie de cãtre T. Ioan (44 ani) care, în timp ce conducea autobuzul marca Irisbuz, din direcþia Centru spre Floreºti, nu a pãstrat distanþa regulamentarã în mers faþã de un autoturism marca WV Golf ºi a intra în coliziune cu acesta. ªoferului autoturismului i s-a întocmit dosar penal pentru faptul cã avea numãrul de înmatriculare provizoriu expirat. (R.R.)

Razie rutierã În weekendul trecut, poliþiºtii clujeni au organizat o razie pentru combaterea consumului de bãuturi alcoolice în timpul conducerii autovehiculelor ºi prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente de circulaþie. În cadrul acesteia au fost aplicate 229 de sancþiuni în valoare de 29.100 de lei. Dintre acestea, 19 au fost pentru consumul de alcool, au fost suspendate 23 de permise auto ºi ºapte certificate auto. Spre exemplu, Ioan G. (55 ani), din Cluj-Napoca, a fost surprins în timp ce conducea cu un grad de alcoolemie de 0,97 la mie în aerul expirat ºi fãrã a poseda permis de conducere. Acesta a fost condus pentru recoltarea de probe biologice, întocmindu-se dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate ºi fãrã permis. (R.R.)

Bani pentru ºcoli 100 de ºcoli din Cluj au primit bani pentru diferite lucrãri Potrivit datelor prezentate ieri în cadrul ºedinþei Colegiului Prefectural al Judeþului Cluj, de cãtre reprezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Cluj, au fost finanþate 41 de unitãþi de învãþãmînt pentru achitarea lucrãrilor multianuale contractate, cu peste 4,67 de milioane de lei, iar peste 100 de unitãþi ºcolare au beneficiat de aproximativ 21,62 de milioane de lei pentru continuarea lucrãrilor. S-au acordat ºi fonduri pentru campusuri, ºcoli de arte ºi meserii (6,7 milioane de lei), lucrãri noi ºi finalizarea celor contractate în 2007 (8,8 milioane de lei), realizarea utilitãþilor în mediul rural (2,9 milioane de lei). Alte 12 unitãþi ºcolare vor beneficia de 504.000 de lei pentru dotarea cu calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare ºi alte bunuri pentru a desfãºura în condiþii moderne procesul de informare educaþionalã.


4 ² jocuri de cabinet

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

TOPURI. Senatorii ºi deputaþii clujeni nu ºtiu încã dacã în activitatea lor conteazã cantitatea sau calitatea

Parlamentari la kilogram Senatorul Gheorghe Funar a fost desemnat de cãtre colegi „campion al propunerilor trãsnite”

sînt pesediºtii Vasile Soporan cu 41 de propuneri ºi Vasile Puºcaº cu 28 de propuneri, nici una concretizatã încã. Totuºi, pe post de codaº absolut se aflã deputatul Sandor Hamar Konya (UDMR), care, în ultimii patru ani, nu a reuºit decît sã facã o singurã propunere, care în prezent se aflã în dezbatere la comisii.

Clujul se poate mîndri cu activitate parlamentarã susþinutã din partea senatorilor ºi deputaþilor care îl reprezintã. Însã nu trebuie sã ne lãsãm amãgiþi de volumul propunerilor ºi al interpelãrilor, fiindcã mult a fost propus ºi puþin a trecut, unde mai pui cã nici cu prezenþa lucrurile nu sînt pe roze. Foaia transilvanã vã propune sã vã delectaþi cu cîteva iniþiative bizare, unele descoperite de noi, altele sesizate chiar de parlamentari.

Parlamentari la pîndã

Dana Domsodi / domsodi@ftr.ro

Iniþiative numãrate pe degete Vasile Dâncu (PSD), Norica Nicolai ºi Eckstein Kovacs Peter (UDMR) au avut o activitate senatorialã destul de timidã anul acesta, avînd împreunã zece propuneri senatoriale, dintre care ºapte aparþin Noricãi Nicolai. Dâncu a scãpat de ruºinea ultimului loc, devansîndu-l cu o propunere pe Eckstein, care nu avea decît una pe anul în curs. Din fericire pentru ei, nici una dintre cele zece propuneri ale celor trei nu au fost respinse. Încercînd sã cuantifice activitatea parlamentarilor români, Eckstein Kovacs Peter a declarat cã într-adevãr activitatea senatorilor poate fi mãsuratã urmãrind proiectele propuse, interpelãrile ºi numãrul iniþiativelor care au devenit legi. „Nãzbîtia legislativã de

FOTO LIVIU SCRIPCARU

Senatorul clujean, Gheorghe Funar (PRM), conduce detaºat în topul propunerilor legislative pe anul 2008, avînd la activ 77 de astfel de iniþiative, dintre care trei au fost definitiv respinse, iar celelalte se aflã în dezbatere. Între cele 77 de propuneri putem gãsi ºi cîteva iniþiative care ar putea fi catalogate drept bizare. Dintr-o astfel de categorie fac parte propunerea legislativã privind salvarea memoriei radioului, iniþiativa referitoare la Biblia în versuri pentru elevi ºi a unor teatre de varã, care ar gãzdui spectacolele de dupã închiderea stagiunilor.

GANDITORUL. Senatorul Gheorghe Funar în timp ce cautã o nouã iniþiativã legislativã

sãptãmîna trecutã (proiectul de lege propus de Gheorghe Funar ºi Ioan Ghiºe referitor la ponderea de ºtiri pozitive ºi negative - n.r.) demonstreazã cã nu e suficient ca un proiect sã treacã de Camerã pentru ca el sã poatã fi considerat drept

bun”, a afirmat senatorul UDMR.

Topul cu douã tãiºuri La Camera Deputaþilor, a curs cu propuneri ale clujenilor în ultimii patru ani, primul la secþiunea iniþiative fiind deputatul indepen-

lor au fost respinse. De fapt, campionii respingerilor sînt cei trei menþionaþi de mai sus. Deputatului independent i-au fost respinse 85 de încercãri legislative, lui Petru Cãlian 54, iar lui Buda Daniel 26. Codaºii activitãþii de deputat

MARE ºI CIUDATÃ ESTE GRÃDINA PROPUNERILOR

FUNAR, CEL CU INIÞIATIVE CIUDATE

Cu toate cã propunerile au fost multe, nu toate pot fi considerate „serioase”. Spre exemplu, Petru Cãlian s-a evidenþiat cu douã iniþiative privind premierea cuplurilor care au ajuns la nunta de aur ºi schimbarea denumirii judeþului Argeº, cu reºedinþa în municipiul Piteºti, în Argeº Muscel. Graþiela Iordache (PD-L) are ºi ea „piticii ei legislativi” care se fac vãzuþi atunci cînd vine vorba de a propune ziua de 1 ianuarie - „Ziua României Europene”. Mircia Giurgiu este preocupat de acordarea de trusouri nou-nãscuþilor sau de acordarea de despãgubiri pentru caii sacrificaþi, cu scopul lichidãrii unor focare de infecþie. Mai sînt ºi propuneri legate de plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumului, schimbarea statutului poliþistului, transformarea tichetelor de cãlãtorie neutilizate ale pensionarilor în tichete de masã, iar lista ar putea continua, cu nenumãrate astfel de iniþiative respinse.

Dacã ar fi sã facã un top al parlamentarilor care propun „lucruri trãsnite”, toþi deputaþii ºi senatorii clujeni îl dau drept cîºtigãtor pe peremistul Gheorghe Funar. Mate Andras susþine cã de-a lungul timpului a întîlnit mai multe propuneri ciudate, dar cele care i-au rãmas în mine sînt cele legate de plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumului (propusã de senatorul Gheorghe Funar) ºi obligarea minoritãþilor din România sã înveþe doar în limba românã (a lui Dan Voiculescu). Deputatul UDMR nu e singurul care l-a nominalizat pe Funar la categoria „parlamentul celor mai ciudate propuneri”. La fel au fãcut ºi Horea Uioreanu, care a glumit

Partidul Civic Maghiar respinge candidaturile pe listele UDMR

Szasz vrea ca formaþiunea pe care o conduce sã se alieze cu Uniunea la alegerile din toamnã Preºedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), Szasz Jeno, ºi-a afirmat ieri susþinerea faþã de propunerea liderilor Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), de colaborare a celor douã formaþiuni la alegerile parlamentare, însã ar prefera o alianþã, în locul candidaþilor comuni sub sigla Uniunii. „Noi am avut o ºedinþã lãrgitã cu preºedinþii de organizaþii judeþene ºi am decis sã acceptãm colaborarea cu UDMR, însã numai într-o coaliþie. Nu vrem ºi nu putem candida sub sigla UDMR, deoarece nu vrem sã ne pierdem identitatea. Nu putem deveni un instrument politic în mîna altui partid, nici din punct de vedere juridic, ca formaþiune

dent Mircia Giurgiu, cu 181 de propuneri legislative, urmat fiind de Petru Cãlian (PD-L) cu 122 de iniþiative ºi Buda Daniel (PD-L) cu 68 de propuneri. Acum nu trebuie sã ne îmbãtãm cu apã rece, deoarece multe dintre propunerile deputaþi-

politicã, dar nici ca persoane”, a declarat Szasz Jeno, citat de NewsIn. Conform declaraþiilor fãcute sîmbãtã, la Tîrgu Mureº, de cãtre preºedintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor, Uniunea nu ar risca o altfel de formulã, deoarece o alianþã ridicã pragul electoral la 8%. „La ora aceasta, noi, maghiarii, avem 7%. Cred cã, dacã oamenii vãd cã sîntem uniþi, vor veni la vot, aºa cã nu este mare lucru sã mai obþinem un procent”, a reacþionat ieri preºedintele PCM.

Marko susþine reprezentarea unicã Szasz Jeno a completat spunînd cã aceste aspecte vor fi discutate sãptãmîna aceasta de Marko

Bela, preºedintele Uniunii, cu Tokes Laszlo, care ar avea un rol de mediator între cele douã formaþiuni politice. La reuniunea Consiliului Reprezentanþilor Unionali de la sfîrºitul sãptãmînii trecute, Marko a afirmat cã, pornind de la rezultatele obþinute în alegerile locale (UDMR 85%, iar PCM 15% din totalul de voturi al celor douã formaþiuni), civicii sînt cei care ar trebui sã fie mai maleabili la discuþii. „Pot sã vinã ºi ei spre UDMR. Dacã acceptã cã trebuie sã avem o reprezentare unicã, prin UDMR, atunci vor avea ºi ei ascultare. Cu domnul Tokes voi avea o primã discuþie sîmbãta viitoare, la Tîrgu Mureº”, a declarat atunci preºedintele UDMR.

Deputatul UDMR, Mate Andras, susþine cã nu e relevant pentru evaluarea activitãþii senatoriale numãrul propunerilor sau al luãrilor de cuvînt. „Ar trebui ca evaluarea sã se facã þinînd cont de activitatea din Bucureºti (la comisii ºi în plen) ºi activitatea din teritoriu (participare la manifestãri ºi audienþe). Nu conteazã cantitatea, ci calitatea”, spune deputatul maghiar. Ideea aceasta este împãrtãºitã ºi de Petru Cãlian, care îi acuzã pe cei care încearcã sã îºi majoreze palmaresul legislativ „stînd la pîndã ºi aºteptînd ca un coleg sã propunã ceva ca sã se poatã înscrie ºi ei, mãrindu-ºi astfel C.V.-ul”. Deputatul Horea Uioreanu (PNL) considerã cã, de fapt, este foarte dificil sã evaluezi activitatea unui parlamentar fãrã sã fii „înãuntru”, deoarece ceea ce conteazã sînt eforturile ºi realizãrile din cadrul comisiilor din care fac parte parlamentarii. „Din pãcate, nu sînt disponibile pe site (Camera Deputaþilor - n.r.) informaþii legate de activitatea din cadrul lor”, a adãugat deputatul liberal.

ºi el pe seama pomilor fructiferi, Petru Cãlian, Daniel Buda care îºi aminteºte de propunerea excursiilor gratuite pentru români în Covasna ºi Harghita cu scopul observãrii convieþuirii dinte unguri ºi români. „Iniþiativele domnului Funar abundã de astfel de propuneri ciudate care frizeazã ridicolul”, a mai adãugat preºedintele PD-L Cluj. Fãrã a da numele iniþiatorului, senatorul Eckstein Kovacs Peter îºi aminteºte de cel care „a propus (de rîsul/plînsul de fapt) ca statul român sã finanþeze cu cîte 1000 de euro fiecare maghiar care se hotãrãºte sã pãrãseascã România pentru a se stabili în Ungaria”.

PSD Cluj nu participã la judecata organizaþiei

Biroul Judeþean considerã decizia de dizolvare a conducerii ca fiind inoportunã, inutilã ºi contraproductivã Biroul Permanent Judeþean al Partidului Social Democrat Cluj a decis, ieri, în unanimitate, ca organizaþia Cluj sã nu fie reprezentatã la ºedinþa Consiliului Naþional din 11 iulie. Astfel, social-democraþii preferã sã aºtepte „de acasã” decizia de validare sau invalidare a dizolvãrii conducerii judeþene de cãtre Consiliul Naþional, singurul for statutar al partidului care are dreptul sã ia o hotãrîre în acest sens. BPJ al PSD Cluj, întrunit ieri în ºedinþã, apreciazã cã dizolvarea conducerii filialei, prin decizia Comitetului Executiv al partidului, pe lîngã cã e nestatutarã, mai e ºi inoportunã, „pentru cã deja ne a-

flãm într-un proces de restructurare început dupã alegerile europarlamentare”, inutilã, deoarece „nu prezintã nici o soluþie alternativã”, ºi contraproductivã, în perspectiva campaniei electorale pentru alegerile generale.

Cu 0,29% sub target Potrivit unui comunicat de presã al PSD Cluj, ºedinþa de ieri a BPJ a avut ca scop analizarea deciziilor luate la finele sãptãmînii trecute de CEx al partidului. Socialdemocraþii clujeni susþin cã obiectivele de performanþã autoasumate de cãtre organizaþie ºi aprobate de Consiliul Judeþean al PSD Cluj au fost atinse, în cea mai mare par-

te, remarcînd cã rezultatele obþinute de partid la nivelul judeþului urmãresc tendinþa celor de la nivel naþional, procentele din acest an fiind mai mari decît în 2000, deºi mai mici ca în 2004. Astfel, PSD a reuºit sã obþinã ºapte locuri de consilier judeþean, din opt cîte îºi propuseserã, 20 de consilier municipal (faþã de 23) ºi 193 de consilier comunal, raportat la „targetul” de 190. Social-democraþii au þintit aºadar sã obþinã 21,35% din voturile populaþiei ºi au reuºit sã ia 21,06%, potrivit analizei BPJ. PSD a vizat ºi un post de vicepreºedinte de consiliu judeþean, dar acest obiectiv nu a fost atins. (Mihai Gãdãlean)


social ² 5

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

MODEL AMERICAN. Instituþiile de învãþãmînt ºi centrele educative clujene organizeazã programe chiar ºi în vacanþã

ªcoalã ºi la 35 de grade

Doar 600 de români la bursa locurilor de muncã

Pe timpul verii, cei plictisiþi sau dornici de mai multã carte pot frecventa cursurile ºcolilor de varã CURSURI LA PALAT

Chiar dacã studenþii ºi elevii au intrat în vacanþã, aceasta nu înseamnã cã toate ºcolile ºi-au tras obloanele pînã la toamnã. Cîteva instituþii ºi centre din Cluj ºi-au fãcut cunoscute, încã din primãvarã, ofertele pentru lunile care urmeazã. Dupã modelul american, cei care vor o diplomã în plus la CV sau, pur ºi simplu, nu doresc sã se plictiseascã pe timpul verii, pot alege sã frecventeze o ºcoalã de varã. Simplu spus, ºcoala de varã dureazã una, douã sãptãmîni ºi presupune o serie de cursuri þinute de specialiºti pe teme diverse. ªi, important de reþinut este faptul cã nu se adreseazã numai studenþilor.

Palatul Copiilor organizeazã în aceastã perioadã o ºcoala de varã care oferã multiple variante. Copiii între 6 ºi 15 ani pot participa la cursuri de dans modern, picturã, graficã, sport, tehnici de autoapãrare (judo) sau înot. Pe lîngã acestea, activitãþile în aer liber organizate de Palatul Copiilor se vor desfãºura la Grãdina Botanicã, Parcul Central ºi Muzeul Satului. Cursurile de înot au loc la bazinul din incinta Palatului, iar acestea sînt singurele care se plãtesc. Zece ºedinþe costã 100 de lei, iar limitele de vîrstã sînt 4 ºi 18 ani. În rest, toate activitãþile ºi cursurile sînt gratuite.

Hiking pe englezã „În fiecare varã se adunã în medie 40 de copii. I-am împãrþit, bineînþeles, pe grupe de vîrste ºi apoi pe grupe de nivel. La înscriere, fiecare copil susþine un test de limbã, care stabileºte în care dintre grupele existente va intra. Deocamdatã, în cadrul acestor tabere de varã se predã limba englezã ºi germanã”, spune Andreea Blaga, managerul programului. În 2008, tabãra va avea loc la Borsec, în munþii Cãlimani. Întregul eveniment dureazã ºase nopþi, iar tariful este de 785 lei - all inclusive (cazare, mese, activitãþi). În afara cur-

FOTO LIVIU SCRIPCARU

Laura ªuteu / suteu@ftr.ro

Una dintre instituþiile cu cea mai veche tradiþie în organizarea taberelor educative pe timpul verii este Centrul de Limbi Strãine Bridge Language Study House. Acum 14 ani, cînd s-a ºi înfiinþat, centrul a organizat prima tabãrã care îmbina activitãþile recreative cu cele educative. Destinat copiilor cu vîrste pînã la 15 ani, programul urmãreºte predarea limbilor moderne (în special limba englezã ºi cea germanã) prin jocuri, activitãþi în aer liber („outdoor”) ºi cursuri care nu seamãnã cu cele de la ºcoalã. Pînã nu demult, taberele de varã erau organizate an de an la Remetea, în judeþul Alba. Acum însã, centrul a decis sã schimbe locaþia pentru cã existã copii care revin anual în aceste tabere, astfel încît o schimbare de peisaj era binevenitã.

TEAM BUILDING. Activitãþile din taberele organizate de Centrul de Limbi Strãine presupun, în primul rînd, muncã în echipã

surilor de limbã englezã ºi germanã care se vor þine dimineaþa, supraveghetorii ºi profesorii însoþitori sînt responsabili cu organizarea activitãþilor. Pe lîngã sesiunile de team building ºi comunicare, centrul organizeazã, în timpul taberelor, în fiecare an, activitãþi ºi

concursuri de orientare în drumeþii montane, vizitarea unor atracþii turistice montane locale, jocuri de echipã ºi de dezvoltare a personalitãþii ºi responsabilitãþii. Tot centrul de limbi strãine asigurã echipamentul pentru activitãþile outdoor, monitorizare permanentã a

ºCOLI DE VARÃ Copii 785 lei all inclusive Perioada: 18 - 24 august 2008 (pentru copii cu vîrste între 11 ºi 15 ani) 24 - 30 august 2008 (pentru copii cu vîrste între 7 ºi 10 ani)

Adulþi 150 euro Perioada: 28 iulie - 1 august Domeniu: economic

Guvernul pune beþe în roate teologilor Studenþii de la teologie pastoralã vor avea patru ani de studii, în loc de trei Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a hotãrît ca studenþii de la facultãþile de teologie, secþiile pastorale, sã facã 4 ani de studii ºi nu 3 ca pînã acum. Hotãrîrea a fost publicatã în Monitorul Oficial abia marþi, 24 iunie. Ioan Chirilã, decanul Facultãþii de Teologie Ortodoxã Cluj-Napoca, se pronunþã în favoarea hotãrîrii de guvern. „Hotãrîrea nu a fost nicidecum o surprizã. Ea a survenit în urma cererilor venite din partea Sfîntului Sinod, care considerã drept insuficientã o pregãtire de trei ani a viitorilor slujitori ai altarului. Trei ani este o perioadã prea scurtã pentru pregãtirea adecvatã a studenþilor de la Teologie Pastoralã pentru viitoarea lor misi-

une în Bisericã ºi în societate”, a explicat acesta. Astfel cei cu doar trei ani de Teologie nu ar fi putut fi hirotonisiþi, deci studiile lor nu ar fi avut finalitate. Conform lui Ioan Chirilã, acesta este motivul pentru care s-a militat pentru noua structurã, de patru ani, „actuala hotãrîre de guvern îndeplinind de fapt o doleanþã a Patriarhiei Române”, a adãugat acesta. Potrivit lui, iniþiativa unei astfel de reglementãri este mai veche, studenþii de la Teologie Ortodoxã din Cluj fiind înºtiinþaþi încã din luna ianuarie a anului în curs. Cu toate acestea, studenþii de la Facultatea de Teologie GrecoCatolicã din Cluj au aflat cu cîteva zile înainte de a susþine licenþa cã

nu sînt acceptaþi în examen, pentru cã mai au de studiat încã un an. Nicolae Gudea, cancelar al Facultãþii de Teologie Greco-Catolicã din Cluj considerã cã „hotãrîrea este bunã din punct de vedere logistic, dar cã ea a fost adoptatã prea tîrziu de guvern”, creîndu-se astfel confuzie în rîndul studenþilor. Înºtiinþarea cu întîrziere a studenþilor cu privire la prelungirea studiilor cu încã un an i-a costat pe unii studenþi, mai ales pe cei care intenþionau sã urmeze masterate în afarã. În aceste cazuri, studenþii în cauzã au pierdut finanþãri importante la care nu au acces fãrã diploma de licenþã. Loredana Leonte

copiilor, cîte doi instructori outdoor la zece copii ºi servicii permanente de salvamont.

ºtiri

august. În caz contrar, cursurile ºcolii de varã nu se vor anula, ci se vor derula sub forma unui workshop. „ªcoala de varã «Branding Romania – Branding Cluj» presupune prezentarea unor noþiuni în ceea ce priveºte brand-ul, încadrarea acestui concept în marketing, iar apoi se dezbat studii de caz din România ºi din Cluj, cu tot ceea ce înseamnã brand, notorietate, imagine, logo etc. Cursurile sînt destul de interactive, adicã au loc discuþii, nu este ceva unidirecþional”, precizeazã Smaranda Cosma, organizatoarea ºcolii de varã. Cursurile nu se adreseazã doar studenþilor. În cazul acestora, ºcoala de varã nu îi scuteºte de un eventual curs în anul universitar urmãtor ºi nici nu are credite.

Ceva ºi pentru adulþi

Afaceriºtilor le place la ºcoala

Dacã la categoria celor mici Clujul este acoperit în privinþa cursurilor de varã, ºi adulþii îºi pot gãsi lejer ºcoli „de sezon” unde se pot înscrie. Facultatea de Business din Cluj organizeazã, deºi nu pentru prima datã, chiar douã ºcoli de varã. Cea dintîi se numeºte „Branding Romania – Branding Cluj”, care s-a þinut deja în acest an, la începutul lunii aprilie pentru un grup de studenþi internaþionali. Dacã se va întruni numãrul necesar de înscriºi (minimum 20 de persoane), aceasta se va desfãºura încã o datã în perioada 28 iulie – 1

Cea de-a doua ºcoalã de varã, care se va desfãºura în perioada 28 iulie - 1 august, este organizatã de Cornelia Pop de la Facultatea de Business din Cluj. Temele dezbãtute la aceste cursuri þin de domeniul economic, iar programul de participare este acelaºi, la fel ºi numãrul de studenþi. Comparînd cu anii trecuþi, cei înscriºi provin din mai multe þãri, iar în afarã de studenþi, la cursuri participã ºi persoane care activeazã în mediul economic. Tariful fiecãrei ºcoli de varã se ridicã la 150 de euro, iar limba oficialã este limba englezã.

Potrivit NewsIn, doar 600 de români au participat la bursa locurilor de muncã organizatã de Ministerul Muncii în Spania, la Alcala de Henares. Numãrul participanþilor a reprezentat aproximativ jumãtate din numãrul celor prezenþi la precedenta bursã din Castellon de la Plana, din luna aprilie. Conform datelor centralizate de Ministerul Muncii, Familiei ºi Egalitãþii de ªanse (MMFES), majoritatea persoanelor care doresc sã se întoarcã în România sînt muncitori calificaþi în construcþii ºi menajere cu vîrste între 35 ºi 45 de ani. Peste 20% din cei prezenþi au fost persoane cu studii superioare. Salariile cerute de aceºtia pentru a se întoarce în þarã sînt între 600 ºi 3.000 de euro, în funcþie de specializare ºi vechimea în muncã. (L.L.)

Educaþia sexualã începe din clasele primare Ministrul Sãnãtãþii, Eugen Nicolãescu, a declarat cã va înainta o propunere Ministerului Educaþiei legatã de alocarea unor fonduri pentru educaþia sexualã încã din clasele primare, în contextul în care, anual, sute de fete sub 15 ani rãmîn însãrcinate. Conform NewsIn, Nicolãescu a reamintit cã modificãrile la legislaþia privind avortul vor fi definitivate în urma unor discuþii în cadrul unei comisii interministeriale, însã va fi necesarã ºi o dezbatere publicã, în care sã fie implicaþi cît mai mulþi medici, psihologi, juriºti, profesori, pãrinþi ºi reprezentanþi ai Bisericii. Propunerea a survenit în urma statisticilor alarmante, potrivit cãrora în România s-au înregistrat, numai în 2007, peste 530 de întreruperi de sarcinã la fete sub 15 ani. (L.L.)

ªase olimpici „balcanici” la matematicã ªase elevi români au obþinut medalii de aur ºi de argint la a XII-a ediþie a Olimpiadei Balcanice de Matematicã pentru Juniori care s-a desfãºurat în oraºul albanez Vlora între 23-27 iunie. Conform Rompres, dintre cele ºase medalii, douã sînt de aur ºi patru de argint. Cele douã medalii de aur au fost obþinute de Radu Bumbãcea, elev în clasa a VIII-a la Colegiul Naþional „Tudor Vianu” din Bucureºti, ºi Omer Cerrahoglu, elev în clasa a VI-a la Colegiul Naþional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare. (L.L.)

PUBLICITATE

Cluj-Napoca, str. Horea 78, cam. 18, tel: 0264 433 206, 0726 121 035, 0720 041 471, 0726 747 423

VINDE IN EXCLUSIVITATE:

1. Cladire situata la km.0, 830mp, S+P+E, 4300€/mp neg. 2. Teren cu cladire zona centrala, 620mp, front 20m, 1300€/mp neg. 3. Doua apartamente ultracentrale de 170mp si 140mp, 2000€/mp. 4. Vila in Andrei Muresanu, D+P+M, teren 800mp, superfinisata si mobilata pentru pretentiosi, 700 000€. 5. Vila in Gheorgheni, constructie noua, superfinisata, zona deosebita, teren 800mp, casa 500mp, 1 200 000€. 6. Teren zona Polus, 7600mp, front 46m, CU P+3, ideal pentru sedii firme, 300€/mp. 7. Restaurant in functiune, mobilat si utilat la standarde occidentale, 1 000 000€. 8. Teren 5600mp in Popesti, zona deosebita, utilitati, 150 000€. 9. Apartamente de lux in Plopilor, 2 camere 66mp, 3 camere 97,7mp, penthouse cu sera de 200mp, bloc nou de calitate occidentala, 1750 € cu TVA inclus. 10. Vand camera, bucatarie, zona centrala, 36mp, ideal spatiu comercial, 50 000€ neg. 11. Vand teren cu casa, zona centrala, 328mp, 350 000€ neg. sau schimb cu apartament cu diferenta. 12. Vand teren, Plopilor, 900mp, front 27ml, casa 250mp, 900 000€ neg.


6 ² opinii PATRIA DE LUX de Sabin Gherman

Din pãcate pentru trãitorii þãrii ãsteia, marile adevãruri sînt mereu triste »»»continuare din pagina 1

Cred cã nu sînt un vrednic generator de ºtiri pozitive, aºa cum ar vrea domnii Funar ºi Ghiºe.

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

Rezervaþia de oameni buni Din pãcate pentru trãitorii þãrii ãsteia, marile adevãruri sînt mereu triste. Ideea prim-secretarului cu chip uman, fascinat de propria bunãtate ºi respectat împãrþitor de butelii - iatã firul roºu care genereazã, de ani buni, mitologiile de conjuncturã ale unei Românii obosite, în fapt, se mai autoadmire. Parlamentarii noºtri au devenit cu nimic mai prejos decît creatorii Second Life-ului, abonaþi retorici ai unei patrii de catalog. Au ghicit în

trecut o lege care te obligã sã glorifici eroii, de ce n-ar ghici ºi o lege care sã te oblige sã glorifici prezentul? Nu s-au gîndit o clipã cã realitatea, aºa cum o fi, ºi bunã ºi rea, e produsul legilor ºi principiilor pe care ei înºiºi, parlamentarii, le-au promovat. Nu le-a trecut prin cap cã, în timp, þara asta ar putea sã semene cu ei. Cã poporu’ înfierbîntat ar putea spori producþia de eºafoade, dupã ce aleºii au anunþat cã-l

vor aresta pe Rasdaq. Sau cã am putea sforãi ºi noi imnul naþional, privind cu nesaþ la somnul aceloraºi aleºi în parlament... Vechii þãrani români nu lãsau prea mult vacile în lanuri de lucerna - se umflau ºi crãpau. În politicã ar trebui sã fie la fel, doar cã, dupã ce am importat mãmãliga din Italia ºi sarmale din Turcia, sîntem acum pe cale sã înghiþim însãºi China. S-au lansat prezumþia de

cetãþean, exerciþiul de docilitate. Mica broscuþã vrãjitã de Vali Vijelie va cãpãta proporþiile vacii priponite în faþa Ateneului, elegantza ei sclipicioasã ºi optimistã. Cînd se plictisesc, leneºii se apucã de muncã. Evident, cu sentimentul cã milioane îi aºteaptã sã le salveze destinul. Dar munca lor e doar un alt tip de plictisealã, echivalentul politicii de berãrie, causeuri formidabili ºi maeºtri ai speculaþiei, simpatici preºedinþi de ocazie ai României gureºe ºi un pic ameþite.

Ei au cei mai mulþi prieteni din lume ºi ºtiu cu precizie unde se ascund Elodia ºi Ceauºescu. Le-ar da sfaturi lui Tãriceanu ºi lui Bãsescu, cunosc totul despre romanozaurii lui P. Coruþ ºi sînt foarte iubiþi de vînzãtoarele puhave de la mezeluri. Din timp în timp, unii ajung în funcþii mari ºi, dupã ce-ºi tîrguiesc duzina de costume, îºi mai rezervã o masã la restaurant ºi un popor uºor nevrozat, pe care sã-l privatizeze.

firma lui Joho

„GRUPUL DE LA CLUJ” IUNIE 2008

ÎNTREBAREA FTR

Întrebarea de ieri Credeþi cã membrii „grupului de la Cluj” vor pãrãsi Partidul Social Democrat dupã dizolvarea organizaþiei judeþene?

PIAZA BUNÃ de Mihai Gãdãlean

Nu

57%

Da

43%

Întrebarea de azi Aþi alege o tabãrã de varã pentru a vã petrece vacanþa? Spune-þi pãrerea pe site-ul Foii transilvane: www.ftr.ro

Pentru prima datã însã, Vasile Dâncu a recunoscut, puternic ºi susþinut, „trãdarea” unor falºi prieteni din cadrul partidului »»»continuare din pagina 1

Sãptãmîna trecutã, Dâncu a fost îndepãrtat de la conducerea organizaþiei judeþene, printr-o decizie a Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat. Sigur, nu a fost singurul în aceastã situaþie. Pesediºtii s-au arãtat nemulþumiþi în principal de organizaþiile din Banat ºi Ardeal, neperformante în alegerile locale - ºi în atîtea altele. În timp ce preºedintele PSD Cluj acuzã cã mãsura a fost evident direcþionatã înspre organizaþia sa, „responsabilii” tac mîlc sau, prin gura onorificã a lui Ion Iliescu,

În pat cu prietenii hîºîie aºa-zisa gîndire tributarã anilor ’90.

motiv, el va fi imposibil de implementat în cadrul PSD.

Pentru prima datã însã, Vasile Dâncu a recunoscut, puternic ºi susþinut, „trãdarea” unor falºi prieteni din cadrul partidului, fapt care l-a determinat sã pluseze în promovarea ipotezei de formare a unui proiect politic aparte pentru Transilvania, dezlegat de strategia PSD la nivel naþional. În perspectiva alegerilor parlamentare pe sistem uninominal, proiectul ar putea funcþiona. Dar, tocmai din acest

Nu pentru cã PSD nu ar avea decît de cîºtigat de pe urma acestuia. E firesc ca votul uninominal sã impunã tactici diferenþiate regional. Dacã social-democraþii pot cîºtiga Vasluiul pe baza promisiunilor de ajutoare (de diverse feluri) pentru respectabilii cetãþeni ai zonei, atunci acesta sã le fie mesajul acolo. Dacã, în Ardeal, ar considera cã prinde mai bine un mesaj de tip „egalitate, fraternitate”, atunci ace-

Director general: Florin Danciu Director executiv: Sebastian Vasilescu COTIDIAN EDITAT LA CLUJ-NAPOCA de Q MEDIA SRL Cluj-Napoca, str. Salcîmului nr. 30 Tel./Fax: 0264-428.077

Redactor ºef: Ovidiu Blag Redactori ºefi adjuncþi: Daniel Iftene Emil Moldovan

REDACÞIA

Politic - Administraþie: Mihai Gãdãlean, Marius Avram, Tudor Cutuº, Dana Domsodi Social - Investigaþii: Rãzvan Robu, Laura ªuteu, Loredana Leonte, Adrian Vultur, Anca Georgescu

sta e cel care trebuie lansat aici, fãrã întîrziere. Iar interesul „centrului” e perfect satisfãcut cînd îºi maximizeazã rezultatele „din teritoriu”. Nu va fi imposibil nici pentru cã, aºa cum însuºi Dâncu aprecia, ar fi puþini oameni capabili sã protesteze în interiorul unei structuri. Desigur, e o muncã titanicã sã încerci sã convingi pe cineva sã-ºi susþinã poziþia personalã, mai ales atunci cînd poziþia „oficialã” e atît de apãsãtoare ºi de intimidantã. Dar, dacã primul pas e fãcut, acela

Economic: Andreea Duþu Sport: Mihai Hossu, Nicuºor Ciorbã Culturã: Horaþiu Damian Life&style: Mihaela ªteþi

al conºtientizãrii cã poziþia personalã e infinit mai importantã decît cealaltã, atunci demersul devine realizabil. Imposibilitatea implementãrii proiectului în cadrul PSD vine însã din altceva. Conºtienþi mai degrabã de autoritatea presantã pe care o deþin decît de avantajele pe care le-ar putea obþine prin „relaxarea” acesteia, liderii centrali ai partidului - sau liderii „debarcanþi” - vor împiedica prin orice mijloace statuarea unei strategii diferite pentru Transilvania. Pentru cã, neînvãþînd aproape nimic din machiave-

Publiciºti comentatori: Cornel Nistorescu, Miruna Runcan, Ioan Groºan, Cornel Udrea, Dumitru Cerna, Ovidiu Pecican, Petru Prunea, Sabin Gherman, Adrian Vascu, Ion Mureºan, Dan Pãvãloiu, Petru Romoºan

Art director: Mihai Armanca Layout: Laura Stroie, Mutnean R. Károly Fotoreporteri: Liviu Scripcaru, Andrei Cotrãu Web developer: Radu Beligãr Corecturã: Alina Oniga, Elena Gãdãlean

lismele de tip „Fã-te frate cu dracu’...”, atunci cînd prietenii le devin duºmani, pesediºtii dominanþi îi vor trata ca atare: cu furci ºi topoare, pînã la distrugerea totalã. „No matter what”, cum ar zice americanii. Organizaþiile din Transilvania, ºi cea din Cluj mai cu seamã, ar putea avea o razã de speranþã, dacã ar fi sã creadã spusele fostului guvernator al Texasului. Dacã „prietenii” i-au omorît, le-au devenit, în acest fel, duºmani. Iar duºmanii - nu-i aºa? - nu-þi pot face prea mult rãu.

Director vînzãri: Marcela Armanca Consultant vînzãri: Corina Baºte Traffic manager: Cristina Haþiegan Distribuþie: Rareº Samoilã

WWW.FTR.RO redactie@ftr.ro, publicitate@ftr.ro


special ² 7

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

ACEASTÃ PAGINÃ ESTE UN PAMFLET ªI VA FI TRATATÃ CA ATARE

Codul lui DaDâncu A trebuit sã treacã o vreme pentru ca adevãrul sã iasã în toatã splendoarea sa la suprafaþã. Destinul „grupului de la Cluj” nu este cel pe care îl cunoaºtem din „biblia” partidului, o serie de documente descoperite într-o spãlãtorie din Mãrãºti dezvãluind publicului o faþã complet necunoscutã a grupului care cîndva conducea capitala ºi þara, mai puþin Clujul. În documente se vorbeºte nu despre dizolvarea grupului de la Cluj, ci despre dispariþia ultimului mare maestru strateg Vasile Dâncu, care fãcea parte dintr-o confre-

rie secretã, Stãreþia Metromediatransilvania, fondatã în timpul mineriadelor. Se cunoaºte cã dupã ce statul PSD-ist a fost desfiinþat la alegeri, îndeplinind profeþia lui Ioan Rus din capitolul XIV al previziunilor despre trecut, grupul de la Cluj s-a împrãºtiat din capitalã, mutîndu-se la Cluj. Aici au înfiinþat o congregaþie secretã care a rãmas atît de secretã încît la alegerile locale nimeni nu a ºtiut cã PSD are candidaþi la primãrie ºi consiliul local, voturile primite venind de la bãtrînii ce în virtutea obiºnuinþei pun ºtampila pe Ion Iliescu. Mem-

brii congregaþiei PSD-iste deþineau secrete, cele mai importante ale umanitãþii, cel care le pãstra avînd impresia cã poate conduce lumea ºi þara. Remus Lãpuºan, descendent direct din ramura cavalerilor rãtãcitori, a fost ales de congregaþie sã candideze pentru succesul arhanghelului Milu Boc, reprezentantul unei alte religii dar acceptat de marii maeºtri ai Lojei clujene. În final, nimeni nu a mai înþeles nimic înafara lui DaDâncu, care, bineînþeles, a fost de pãrere cã nimic nu e surprinzãtor.

ARHANGHELI. Rus ºi Puºcaº, doi luptãtori ai credinþei de grup într-o frescã a pictorului DaDâncu

BUSTURI. Rus ºi Dîncu, grup statuar nestatutar al scluptorului DaDâncu

AUTOPORTRET. Dâncu între steaguri, pregãtire de zbor, o maºinãrie ciudatã a inventatorului DaDîncu PUBLICITATE

GENEZA. La început a fost Puºcaº, lucrare apocrifã a scriitorului DaDâncu

JUDECATA DE APOI. Alungarea din rai ºi de pe stadionul lui „U” a primilor doi de sub linie la alegeri, Nicoarã ºi Lãpuºan, lucrare în creion a desenatorului DaDâncu


8 ² economic

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

Cursul valutar Valuta

BNR

30.06.2008

Banca Transilvania V

C

BRD-GSG V

C

BCR V

C

EURO

3,6475 3,6925 3,6025 3,7080 3,5980 3,6900 3,6100

USD

2,3066 2,3351 2,2778 2,3550 2,2720 2,3650 2,2750

Franc Elveþian

2,2732 2,2996 2,2426 2,3190 2,2270 2,3190 2,2050

100 Forinþi 1,5442 1,5600 1,5200 1,5970 1,4360 1,5900 1,4800

Groupama în Turcia

Francezii au achiziþionat încã douã societãþi de asigurare turceºti Grupul francez de asigurãri Groupama, acþionarul majoritar al BT Asigurãri, a achiziþionat pachetul majoritar de acþiuni la douã societãþi de asigurare din Turcia, Guven Sigorta ºi Guven Hayat, pentru suma de 180 de milioane de euro. Prima societate deþine o cotã de 2,4% pe segmentul de asigurãri generale ºi este lider pe segmentul asigurãrilor agricole, în timp ce Guven Hayat este specializatã pe asigurãrile de viaþã, cu o cotã de piaþã de 1,2%. În 2007, cele douã companii de asigurare au raportat venituri în valoare de 115 milioane de euro, respectiv, 13 milioane de euro. Groupama este deja prezentã pe piaþa din Turcia, deþinînd companiile Basak Sigorta ºi Basak Emeklilik, cea de-a doua companie pe partea de life. Prin preluarea celor douã companii, Groupama a devenit cel de-al cincilea asigurator pe piaþa turcã. PUBLICITATE

COTAÞIE BNR

1 gr aur 69,1468 lei

BET

BET-C

BET-FI

puncte:

puncte:

puncte:

6.502,65

4.637,50

46.270,19

-1,41

-1,90

-2,73

variaþie:

variaþie:

variaþie:

INOVARE. Managerii preferã sã investeascã în servicii pentru întreprindere

Firmele transilvãnene vor ceva „nou” Transilvania se aflã pe locul doi în topul companiilor inovative, surclasînd regiunea Bucureºti - Ilfov La nivel naþional, numãrul companiilor inovative a crescut în perioada 2004-2006 cu 1,2% faþã de anii 2002-2004. Potrivit Institutului Naþional de Statisticã (INS), 21,1% din companiile cu 10 sau mai mulþi salariaþi fie au lansat pe piaþã un produs nou sau mult îmbunãtãþit, fie au introdus în propria firmã un astfel de proces. În ceea ce priveºte companiile inovative din regiune, acestea au o pondere de 20,7% din total, fiind surclasate doar de întreprinderile din regiunile de dezvoltare nordest ºi sud-est. Potenþialul de inovare din România, deºi scãzut comparativ cu media europeanã, menþine un trend pozitiv în ultimii ºase ani. Andreea Duþu / dutu@ftr.ro

Studiul INS aratã cã firmele mari sînt mai inovative decît cele mici ºi mijlocii. Douã din cinci firme mari sînt inovative ºi doar una din cinci întreprinderi mici ºi mijlocii au aceastã calitate. Ponderea firmelor inovative cu peste 250 de salariaþi a

6.421

de milioane de lei au fost cheltuite în 2006 pentru inovare

fost de 42,1% în totalul întreprinderilor, iar ponderea firmelor inovative mici ºi mijlocii a fost de 19,9%. Pe activitãþi, industria este mai inovativã decît serviciile, cu 63% versus 37%. Cele mai multe companii (41,5%) au investit banii pentru a îmbunãtãþii calitatea bunurilor ºi serviciilor pe care le aveau în portofoliu, în timp ce 36,6% din firme au optat pentru îmbunãtãþirea domeniului bunurilor

ºi serviciilor. Totodatã, cei mai mulþi manageri s-au axat pe achiziþionarea de maºini, echipamente ºi software. În total, companiile care au introdus sau au aplicat cel puþin un produs sau un proces de inovare sînt în numãr de 5.970. Ponderea întreprinderilor cu inovãri nefinalizate sau abandonate a fost doar de 0,2%. Din totalul firmelor inovative, 14,1% aparþin unui grup de companii, mai mult de jumãtate dintre

acestea avînd sediul în strãinãtate. Totodatã, ancheta INS aratã cã valoarea totalã a cheltuielilor alocate pentru inovare în anul 2006 a fost de 6421,7 milioane lei.

Economie de energie Studiul mai aratã cã întreprinderile din România tind sã inoveze produse noi pentru firmã ºi mai puþin produse noi pentru piaþã. Ponderea cifrei de afaceri a produselor noi sau semnificativ îmbunãtãþite în cifra de afaceri totalã a întreprinderilor a fost de 18,6%. Întreprinderile cu produse noi pentru firmã au avut o pondere de

FIRMELE NU AU BANI PENTRU INOVARE, DAR NICI NU CER Pentru Strategia Regionalã de Inovare pentru Regiunea de Nord-Vest au fost alocaþi peste 440.000 de euro, din care circa 336.000 de euro finanþare nerambursabilã de la Comisia Europeanã. Potrivit reprezentanþilor ADR Nord-Vest, cercetãrile efectuate pentru elaborarea acestei strategii aratã cã, în ciuda progreselor economice ºi a trendului cres-

cãtor, accesul IMM-urilor la cercetare-dezvoltare este limitat. Studiul aratã cã peste o treime din firme nu au suficiente resurse proprii pentru a-ºi finanþa întreg portofoliul de proiecte de dezvoltare, în timp ce doar 42% au depus pînã acum proiecte pentru introducerea inovãrii în cadrul programelor de granturi ºi licitaþii (Phare, Sapard, Programul Cadru).

13,7%, faþã de cele cu produse noi pentru piaþã cu o pondere de 4,9%. În totalul cifrei de afaceri a produselor, produsele noi pentru piaþã deþin o pondere de 11,6%, produsele noi pentru firmã aproximativ de trei ori mai mult, respectiv 32,3%, iar produsele neschimbate deþin o pondere de 56,1%. Dintre companiile care au investit bani în inovare, 13,3% susþin cã au primit finanþare publicã pentru aceste activitãþi, de la diferite nivele guvernamentale (autoritãþi locale sau regionale, agenþii centrale guvernamentale sau ministere, Uniunea Europeanã). Faþã de perioada 2002-2004, s-a remarcat ºi un interes sporit al firmelor pentru investiþii menite sã reducã consumul de materiale ºi de energie pe unitatea de produs. În schimb, o treime din întreprinderile inovative au declarat cã nu au putut demara niciun fel de activitãþi inovative, deoarece nu au dispus de fonduri proprii în acest sens.


cariere ² 9

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

CREATIVITATE. Designul vestimentar, o muncã ce presupune multã viziune ºi analizã

Arhitecþii rochiei de searã Locul în care conceptul „haina îl face pe om” se inverseazã încã de la început

Adrian Vultur / vultur@ftr.ro

„Este un filon artistic, care pe unii dintre noi îi face sã fie simpli ºi complecºi în acelaºi timp, dar ºi o sensibilitate la luminã, la culoare ºi la cãldurã. Nu sîntem cãutãtori de himere ºi devenim foarte cerebrali”, spune creatoarea. Natalia susþine cã designul, ca ºi celelalte arte, este un alt mod de a te exprima. Artista susþine cã acest domeniu este unul în care conteazã foarte mult maturitatea ºi coloana vertebralã, pentru a se ajunge la un nivel de succes, iar pe mãsurã ce avansezi, te maturizezi ca om. Mulþi nu înþeleg adevãratul sens al noþiunii de artã, iar de multe ori,

designerii trec prin momente dificile. Conform spuselor Nataliei, un designer de succes trebuie sã treacã de aceste momente ºi sã gãseascã echilibrul acolo unde este pus în situaþii extreme. „Pentru un artist, ideea de a þi se oferi posibilitatea pentru a crea tot ce doreºti reprezintã o deschidere teribilã”, povesteºte Natalia, în ideea în care un bun început al unui designer în aceastã carierã, este sã gãseascã pe cineva cu care sã colaboreze foarte strîns. „În aceastã muncã se poate întîmpla ca de multe ori sã intervinã rutina, plafonarea, ceea ce nu este prea agreabil”, spune Natalia

240.000

de lire sterline este costul celei mai scumpe rochii de mireasã din lume. Este realizatã de cãtre designerul italian Mauro Adami ºi poate fi gãsitã la galeria „Hatton Garden” din Milano Udrea, iar atunci artista încearcã sã gãseascã o cale ori de a schimba contextul, ori de a ieºi din acesta.

Designul românesc Din pãcate, la noi în þarã nu existã o culturã foarte bine pusã la punct cu ceea ce înseamnã designul vestimentar, spune Natalia, iar acesta este un dezavantaj. Þãri occidentale precum Marea Britanie au deja o culturã bine consolidatã pe mai multe domenii, iar moda are un foarte mare avînt datoritã acestui element. Natalia susþine cã

CLASIC Yves Saint Laurent (1936 - 2008) este un creator de modã francez ºi este unul dintre cei mai mari designeri vestimentari din lume. A început aceastã carierã prin a lucra pentru un alt creator celebru - Christian Dior. Printre creaþiile sale care au marcat lumea modei se numãrã pantalonii strînºi pe corp, cizmele înalte dar ºi costumul smoking pentru femei, ca ºi impunerea în gustul public a þinutelor lejere ºi uºor de îmbrãcat. Tot el a fost cel care a PUBLICITATE

introdus pentru prima datã pe un podium de prezentare modele afro-americane. În 1983 a fost primul designer în viaþã care a þinut o expoziþie proprie la Muzeul Metropolitan de Artã din New York, iar în 2001 a primit Legiunea de Onoare în grad de Comandor, oferitã de fostul preºedinte francez, Jacques Chirac. A decedat anul acesta, pe data de 1 iunie, în urma unui cancer cerebral.

pentru a avea o carierã de succes în acest domeniu, o culturã generalã prealabilã conteazã foarte mult, iar deschiderea spre exterior, spre nou este foarte importantã. De asemenea, este bine sã se studieze academia de artã, pentru a deprinde o serie de termeni teoretici din domeniu. Ca ºi cîºtig financiar, Natalia Udrea spune cã aceastã meserie nu va aduce o constanþã financiarã. Sursele de bani reprezintã persoanele juridice (în mare parte) cu care designerul sau studioul la care lucreazã încheie contracte ºi stabilesc relaþii. Existã o serie de designeri români care acceptã sume mari de bani în detrimentul actului artistic, fãcînd astfel compromisuri. „Ideea e sã gãseºti calea de mijloc dintre tine ºi cel cu care lucrezi, pentru a putea ajunge sã comunicaþi în acelasi stil ºi astfel se poate conlucra cu plãcere”, susþine Natalia.

FOTO: ADRIAN VULTUR

Natalia Udrea este unul dintre cei mai reprezentativi designeri vestimentari din Cluj-Napoca. Are 32 de ani ºi deþine un studio de creaþie, iar aceastã meserie „vine dintr-un filon artistic pe care îl au unii dintre noi, mai sensibili la luminã, la culoare ºi la naturã”, spune ea. A absolvit Liceul de Artã „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca, secþia design, iar apoi a urmat cursurile de design vestimentar la Facultatea de Arte Decorative din cadrul Academiei de Arte Vizuale „Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca.

ECHILIBRU. Natalia Udrea îºi gãseºte echilibrul ºi inspiraþia în lucrurile simple

Designul vestimentar este o altã formã de a comunica»

Natalia Udrea, designer vestimentar


10 ² clujeni de seamã

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

PROFET. Cine crede în viitorul Ardealului ºi al României

Fane Nagy-bunicul rocker Fostul baterist la „Semnal M” vrea sã pãstreze vie moºtenirea lui Iuliu Merca Istvan Nagy sau ªtefan Nagy sau Fane Nagy, cum este alintat de fani ºi de cunoscuþi, face figurã de patriarh. E greu sã ignori barba bogatã, de Abraham ºi statura impunãtoare. Este, de altfel, un atent studios al Bibliei, pe care o considerã o carte „cu cheie”, ascunzînd multe secrete. Din cînd în cînd, rememoreazã vremurile boom-ului muzical clujean al anilor ’60, cum erau bucureºtenii înainte de ’89, cariera sa muzicalã, dar nu uitã sã aminteascã nici proiectele de viitor. Horaþiu Damian / damian@ftr.ro

Fane Nagy spune cã a cochetat, în tinereþe, cu ideea de a deveni artist plastic. Desena foarte bine, începuse sã ºi scrie. Dar în clasa a IX-a a descoperit formaþia liceului unde învãþa, „Bãlcescu”. Avea nume „fiþoase” formaþia aceea, precum „Blues Dance” sau „Gusgans”. Interesant este cã a început la chitarã

bas. Trecerea la tobe îºi poate gãsi explicaþia ºi într-o experienþã din vremea liceului: „aveam un baterist în formaþie ºi, ca regulã, el era acela care tot pleca cu gagicile”, zîmbeºte Nagy. Mijlocul anilor ’60 aveau un aer aparte. „Era ceva fascinant, nemaipomenit: la fiecare liceu se organizau ceaiuri dansante, în fiecare duminicã. La «Bãlcescu», la «Eminescu», la «ªincai» etc., pe coridoare. Durau de la cinci la nouã. La nouã fãrã un sfert toatã lumea se pregãtea de plecare. Era aºa o ordine cã nu mai comentam, ne bucuram cã un asemenea eveniment existã”, îºi aminteºte bateristul.

Clujul de club

FOTO LIVIU SCRIPCARU

Profesionalizarea s-a petrecut în „turneele” pe care formaþia le fãcea prin celelalte licee clujene, dar ºi prin cluburile studenþeºti, de la Casa de Culturã a Studenþilor (Sala Oglinzilor), de la Agronomie, de la Politehnicã , de la Medicinã. ªi nu trebuiau uitate nici cluburile muncitoreºti. „Exista pe atunci clubul «Armonia», cum treci podul

FORÞÃ. ªtefan Nagy spune cã se simte tînãr alãturi de tineri

„Mã simt un vizionar” - Cum aþi ajuns în „Semnal M”? - Din 1973 Iuliu m-a dus la Bucureºti, în formaþia „Mondial”. Formula: Iuliu Merca, Filip Merca, Gabi Drãgan (vocal) Nicu Enache la orgã ºi cu mine. Am învãþat foarte mult atunci. Înainte bãteam cît de complicat se putea, eram „break-oman” fãceam multe breakuri. Cu Iuliu am învãþat sã mã stãpînesc, sã mã subordonez intereselor formaþiei. Bateria nu e instrument solistic. Da, ai momente în care poþi sã-þi etalezi cunoºtinþele, sã-þi descarci nervii, sã ai plãcerea unui solo. Dar tobele sînt ca sistemul osos. Pe ele se construieºte armonia melodiei. De la „Mondial” am plecat la „FFN”, „Formaþia Fãrã Nume”. Am cîntat un sezon la Bucureºti. Mi-au fãcut rost de ceva locuinþã-dacã intram douã persoane, era casa plinã! A fost o perioadã frumoasã, dar nu mam putut obiºnui cu Bucureºtiul.

Bucureºteni sãritori - Ce anume nu v-a plãcut? - Oamenii erau foarte buni, foarte sãritori. Nu puteai sã te rãPUBLICITATE

tãceºti în Bucureºtii dinainte de Revoluþie. Trebuia doar sã întrebi „nu ºtiþi unde e strada cutare?”. Zece sãreau sã te ajute, erau în stare ºi sã vinã cu tine pe troleu ca sãþi arate unde trebuie sã mergi! Altfel se raporta om la om, pe atunci, însã nu m-am acomodat. Era un alt stil, era un alt ritm de viaþã, se simþea cã este capitalã. Noi în Cluj ne ºtiam între noi, mã simþeam acasã. De ce se simte bine beduinul în Sahara, unde-s doar doi palmieri ºi-o bãltoacã în nisip? În 1989 am plecat cu a doua mea nevastã ºi patru copii, Iulia, Susi, Davis ºi Emanuela în Germania, la rudele ei. Nu am putut sta mult timp acolo. - V-aþi întors în 1995. Ce aþi gãsit schimbat? - S-a stricat relaþia interumanã. Înainte, din zece oameni, ºtiai cã unul e turnãtor. Dar era o asemenea coeziune între oameni... încît ceilalþi nouã tãgãduiau ce spunea turnãtorul ºi nu te trãdau. Acum te toarnã ºi te mint cînd te aºtepþi mai puþin. Înainte de ’86 am mers cam o lunã la Securitate pen-

peste calea feratã, spre Baci, la stînga, înainte de autogarã. Avea program de noapte ºi erau ºi bãtãi. Sala era foarte mare, o datã ºi jumãtate cît Republica. ªi se umplea. Aici a concertat în 1968 la plecarea în armatã Iuliu Merca, împreunã cu bateristul Salamon Francisc, mai tîrziu baterist la Semnal M. Mai funcþiona clubul «Lemnul» din Piaþa Muzeului, la etajul I, unde dupã revoluþie a fost ºi o videotecã. Clubul «Pielarul» se gãsea undeva în Iris, într-o curte. Avea o salã mare, iar în spate funcþiona ºi o popicãrie. Acolo se organizau seri dansante unde mai toate fetele mergeau însoþite de mame. Mamele stãteau pe margine ºi fetele dansau toatã noaptea, pînã pe la trei-patru. Alte cluburi? Clubul «Tipografia», pe Memorandumului, unde este acum «Autograful», dar la etaj. Apoi clubul «Terapia», pe Petru Groza, clubul «CFR» vizavi de Tribunal, clubul «Electrometalul» unde am cîntat cu Dan Cosma, Juju Torok, Nelu Nãsãudeanu. ªi sã nu uit clubul «Victoria» de sub cinematograful «Arta», unde petrecerea de obicei se termina pe la orele 2223, un loc foarte bun. Am cîntat un an ºi ceva acolo alãturi de Costicã Cãmãrãºan, Teo Peter, Guzu etc.. Nu erau bãtãi. Singurele locuri unde te duceai cu fricã erau «Armonia» ºi «Pielarul». Acolo

Eu practic numai în Cluj mã simt bine. Aici sînt acasã, aici e cel mai bine, chiar ºi atunci cînd e rãu. tru cã am spus un banc politic. În fiecare dimineaþã, stãteam pe coridor. De la 8 eram acolo, la 1 mã trimiteau acasã. ªtiam cine m-a turnat, dar ºtiam sigur cã ceilalþi au sã mã acopere. ªi aºa a fost. - Circulau droguri în rock-ul românesc pe atunci? - Eu în viaþa mea, de cînd sînt, nu am auzit de aºa ceva. O singurã datã, sã nu mint, la mare, cîntam cu „Mondial”, aveam barba mare, neagrã, pãrul lung. Mi-a apãrut în faþã un marinar, cu pantaloni albi ºi cãmaºã marinãreascã, cu barbã roºcatã ºi pãrul lung. Ne-a întrebat dacã am dori ceva de genul acela. La cuvîntul „LSD!” cred cã toþi neam vãzut în puºcãrie. Cînd ne-a vãzut feþele îngrozite, a ºi tulit-o!

Întotdeauna Merca - Nu încetaþi sã amintiþi de personalitatea lui Iuliu Merca... - Este o mare cinste pentru oricine cã a cîntat cu Iuliu Merca,

pentru cã acest om a dat un sens vieþii multora dintre noi. Am fi rãmas la un stadiu mediocru în dezvoltarea noastrã, ca oameni, neam fi pierdut pe drum. Dacã ajungeai pe mîna lui Merca, deveneai mai serios, mai pretenþios, mai profesionist. Nu vorbesc despre un zeu. Iuliu a fãcut greºeli ca noi toþi, a iubit ºi a iertat ca ºi ceilalþi. A mai bãut un pahar în plus, a mai ºi fumat, ca atîþia alþii. Însã cine a lucrat cu el s-a încãrcat cu energie pozitivã. Mai ales în domeniul artei. Pentru cã avea un simþ estetic ieºit din comun. Melodiile lui vor rãmîne. Unii spun cã „Învãþãturile lui badea Ion din Apahida cãtre fiul sãu Gheorghe” este un cîntec ºovin. Nu-i adevãrat! Este o piesã cu mare încãrcãturã de dragoste de glie. E normal, dacã te-ai nãscut aici, sã-þi placã limba maternã, pãmîntul natal. - Dupã moartea frontman-ului, aþi ajuns cam în situaþia în

care se gãsea Queen dupã dispariþia lui Freddie Mercury. Cum aþi trecut peste aceastã încercare? - M-am simþit mult timp pedepsit de Dumnezeu cã Iuliu a murit în braþele mele. Eram cu Natalia în Salvare, l-am dus de la hotel. El s-a urcat în Ambulanþã pe picioarele lui. A fãcut Salvarea 300 de metri ºi Iuliu a murit. Ambulanþa era o Dacie, afarã erau 40 de grade, iar în maºinã vreo 50! Nu aveau tub de oxigen, ºi cînd am ajuns la cabinetul medical din Costineºti, i-au pus unul, dar acesta a explodat! Ca ºi cum Dumnezeu voia sã spunã cã acolo trebuia sã se termine totul. Am ºi acum coºmaruri, doi ani nam putut sã dorm. Nici acum nu pot dormi o noapte întreagã. Dorm o orã douã, mã trezesc, citesc ceva pe Internet, iarãºi mã culc. Apoi am înþeles cã Dumnezeu mi-a fãcut o mare onoare: ca mentorul meu, cãruia îi datorez atîtea în viaþã, sã moarã în braþele mele. Dar mã bucur cã sînt oameni, sînt instru-

dãdeai de gãºti, ºi dacã nu þi se întîmpla ceva pe loc, în club, aveai ºanse sã þi se întîmple cînd veneai spre centru. Te luau în primire, dar pe atunci nu erau în stare sã te împuºte, sã te omoare. Mai curgea un pic de sînge, dar cam atît”, îºi aminteºte, cu nostalgie, muzicianul. În tot Clujul funcþionau cam 25 de formaþii de muzicã uºoarã, pe lîngã formaþiile permanente ale localurilor, cum erau cele de la „Continental”, „Someºul”, „Colina” sau „Metropol”.

Statuie muzicalã a lui Merca Fane Nagy face figura unui maghiar ardelean, dar patriot român (a avut o bunicã moaþã). Deºi a plecat în 1989 din România, nu a rezistat în Germania decît ºase ani. Are mare încredere în viitorul þãrii. Se preocupã de conservarea memoriei lui Iuliu Merca prin proiectul „In memoriam Iuliu Merca”, pentru care a imaginat un remember cu totul original: „va fi o statuie lîngã Casa de Culturã a Studenþilor - Iuliu aºezat pe o bancã. Dacã te vei aºeza alãturi de el, senzori de miºcare vor porni melodii ale formaþiei Semnal M”, îºi prezintã Nagy conceptul. În rest, cei ºase copii l-au dãruit cu nepoþi, aºa cã a devenit un tînãr bunic. ªi ce poate fi mai frumos decît sã ai un bunic rocker? mentiºti în generaþia nouã care fac faþã, care duc muzica rock mai departe. La „Festivalul de creaþie Iuliu Merca”, pe care l-am organizat mulþumitã lui Richard Constantinidi, Ralucãi Zaharia, Iancu ªerbãnoiu, directorului Corpodean, de la Casa de Culturã a Studenþilor, domnul Victor Bercea, au participat 24 de formaþii din elita rockului românesc! Mulþumiri speciale i se cuvin lui Mircea Buteanu, de la „Diesel Club” pentru organizarea Concertului: „In memoriam Iuliu Merca”, din 2000. - Ce credeþi cã este cel mai important lucru pentru noi, ardelenii, acum? - Mã simt un vizionar. Tot îi spuneam celei de-a doua soþii, pe cînd ne aflam în Germania, cã o sã fie bine ºi la noi, aici. Ea nu credea, pentru cã fratele ei a fost împuºcat la Fabrica de Bere, în 21 decembrie 1989. Avea 18 ani. Dar uite cã dupã atîta necaz ºi întuneric se deschide ºi aici speranþa. Lucrurile încep sã se aºeze, încep sã prindã formã. Numai sã fim tari, sã iertãm, sã nu ne gîndim la rãzbunãri ºi la cele rele. Mai bine sã ne gîndim cum sã ne facem traiul mai bun. ªi mai frumos.


lumea vãzutã de la Cluj ² 11

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

Greii lumii vorbesc despre mîncare G8 va înfiinþa un grup de lucru pentru criza alimentarã Þãrile industrializate din G8 vor înfiinþa, la summitul de la începutul lunii iulie din Japonia, un grup de lucru pentru a combate criza alimentarã mondialã, scrie luni cotidianul nipon Yomiuri Shimbun, citînd surse guvernamentale, transmite AFP. Conform informaþiilor preluate de NewsIn, grupul de lucru va

examina în special posibilitatea ridicãrii anumitor restricþii asupra exporturilor, care împiedicã þãrile care au cea mai mare nevoie de alimente sã aibã acces la excedentele alimentare ale þãrilor bogate. Aceste restricþii împiedicã, de exemplu Japonia, sã reexporte enormele stocuri de orez (circa 2,3 milioane de tone), constituite în

mare parte din orez importat de Tokyo pentru a-ºi îndeplini obligaþiile internaþionale în materie de acces la piaþa sa naþionalã, dar cumpãrat imediat de guvern pentru a proteja agricultorii locali de concurenþa strãinã. Tot potrivit Yomiuri Shimbun, grupul de lucru al G8 va studia ºi posibilitatea de a acorda ajutoare

alimentare de urgenþã populaþiilor celor mai sãrace ºi refugiaþilor, precum ºi modalitãþi de a spori producþia alimentarã. Summitul G8 (Germania, Canada, Statele Unite, Franþa, Marea Britanie, Italia, Japonia ºi Rusia) va avea loc în perioada 7-9 iulie la Tokyo, în insula niponã Hokkaido. Liderii a ºapte þãri africane, dar ºi ai Chinei, Indiei, Coreei de Sud, Braziliei, Mexicului, Indoneziei ºi Australiei au fost invitaþi la o parte dintre dezbateri.

ALERTÃ MAXIMÃ. Francezii ºi spaniolii cautã o cale de mijloc pentru a rezolva problemele imigranþilor

Franþa securizeazã Europa

Hotline cu Putin

Uniunea Europeanã este dezbinatã în continuare de felul în care sînt trataþi muncitorii strãini Preºedintele francez, Nicolas Sarkozy, merge înainte cu planul sãu de a închide porþile în faþa imigranþilor nedoriþi. Nu vor fi lãsaþi sã intre decît cei aleºi în funcþie de nevoile pieþei muncii. Pactul sãu pentru imigraþie ºi azil eliminã reglementãrile generalizate, promoveazã identificarea biometricã pentru vize ºi zborurile colective pentru a-i expulza pe cei care nu au acte în regulã ºi care nu vor sã plece voluntar. Dintre cei opt milioane de imigranþi lipsiþi de acte vor fi reglementaþi doar cîþiva, cu „caracter excepþional”, din motive umanitare ºi economice, noteazã ziarul El Pais, citat de Rompres.

Sarkozy separã continentul de lume Înãsprirea politicii de imigraþie europeanã, promovatã de Sarkozy ºi care coincide deocamdatã cu momentul cel mai scãzut al popularitãþii sale, este una dintre cele patru prioritãþi ale preºedinþiei franceze a UE, care începe la 1 iulie. Parisul vrea sã prezinte Pactul pentru imigraþie ºi azil ca pe o iniþiativã bilateralã a Franþei ºi Spaniei la reuniunea miniºtrilor de interne ce va avea loc la Cannes între 7 ºi 8 iulie. În ultimele zile, Germania s-a arãtat la rîndul sãu interesatã ºi s-ar putea alãtura echipei care prezintã propunerea. Guvernul spaniol a fãcut eforturi pentru a îndulci documentul, cum a subliniat cu prilejul summitului hispano-francez din 25 iulie de la Zaragoza, ºi inclusiv a elaborat un document alternativ pe care în final a renunþat sã-l mai prezinte.

Deocamdatã, a reuºit sã fie eliminat conceptul de „contract de integrare”, dar au rãmas multe idei în conþinutul sãu. A reuºit de asemenea sã amîne cu un an, pînã în 2012, intrarea în vigoare a vizelor biometrice.

Premierul rus, Vladimir Putin, a declarat cã va continua sesiunile de întrebãri ºi rãspunsuri cu naþiunea, de data aceasta ca lider al partidului la conducere, relateazã Reuters, citat de NewsIn. Putin a început aceste dezbateri televizate în timpul preºedinþiei sale, care a durat opt ani. Cu durata de patru ore, ele au devenit rapid populare în rîndul ruºilor, care trimiteau întrebãri ºi plîngeri legate de problemele lor de zi cu zi. Deocamdatã nu este clar dacã Dmitri Medvedev, actualul preºedinte al Rusiei, va participa la dezbateri televizate similare.

Spania îi apãrã pe imigranþi Rãmîne astfel divergenþa privind reglementãrile generalizate, pe care Franþa vrea sã le menþinã cu orice preþ. Spania cautã sã impunã ideea cã imigraþia este o politicã comunitarã ºi nu un ajutor de solidaritate acordat unei þãri din sud care are probleme din cauza situaþiei sale geografice. Dificultatea este cã trebuie sã-i facã faþã lui Sarkozy ºi propunerilor sale (pe care acesta le-a aplicat deja în Franþa în 2003). Jean-Pierre Dubois, preºedintele Ligii pentru Drepturile Omului ºi-a exprimat încrederea cã ideile pactului nu vor prospera. „Acestea îi trateazã pe imigranþi ca pe niºte mãrfuri, favorizeazã þãrile bogate în detrimentul sãracilor, altfel spus este contrar dezvoltãrii”, a declarat el, adãugînd cã „Sarkozy vrea un buncãr în Europa ºi vrea sã o separe de lume”. Ultima redactare a documentului, al cãrui text ar trebui sã fie aprobat în octombrie de liderii europeni, aminteºte cã îi revine fiecãrui stat membru sarcina sã decidã asupra condiþiilor de admitere a imigranþilor legali ºi sã stabileascã, în funcþie de caz ºi dupã posibilitãþi, o colaborare cu þãrile de origine privind numãrul lor. Prin textul

Internaþionala Socialistã dezbate clima REDIRECÞIONARE. Spania lui Zapatero (dreapta) îi aºteaptã pe imigranþii respinºi de Franþa lui Sarkozy (stînga)

documentului se face „apel la statele membre sã punã în practicã o politicã a imigraþiei selective, mai ales în funcþie de nevoile pieþei muncii ºi, concertatã, în funcþie de impactul pe care l-ar putea avea asupra celorlalte state membre”.

Desprinºi de realitate Pactul pentru imigraþie ºi azil propune „o mai bunã reglementare a imigraþiei familiale, invitînd fiecare stat sã þinã seama de legislaþia sa ºi de capacitãþile sale de primire, precum ºi de capacitatea de integrare a familiilor în funcþie de resursele proprii ºi de cele imobiliare ale þãrii de destinaþie, sau de exemplu, a cunoaºterii limbii re-

Mugabe, preºedintele ilegitim

Secretarul general ONU crede cã rezultatul alegerilor din Zimbabwe nu e legitim Alegerile din Zimbabwe nu au reflectat dorinþa realã a poporului ºi nici nu au un rezultat legitim, a declarat ieri secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, într-un comunicat, preluat de AFP ºi citat de NewsIn. Ban Ki-moon a spus de mai multe ori cã „nu existã condiþii pentru alegeri libere ºi corecte” în Zimbabwe ºi, în opinia secretarului general, votul „nu a reflectat dorinþa realã a poporului din Zimbabwe ºi nici nu are un rezultat legitim”, a declarat purtãtorul de cuvînt al secretarului general. Secretarul general ONU încurajeazã eforturile celor douã pãrþi, referindu-se la preºedintele Robert Mugabe ºi la opozantul sãu,

Morgan Tsvangirai, pentru „a negocia o soluþie politicã în vederea opririi violenþelor ºi intimidãrilor”, a adãugat oficialul, în comunicatul transmis de la Tokyo, unde se aflã într-o vizitã. Duminicã, Mugabe a fost declarat cîºtigãtorul alegerilor prezidenþiale, la care a fost singurul candidat dupã retragerea lui Tsvangirai, care a renunþat sã se mai prezinte pentru a denunþa astfel violenþele puterii faþã de opoziþie ºi condiþiile incorecte ale scrutinului. Mugabe a obþinut 2.150.269 de voturi, ceea ce reprezintã 90,2% din voturile exprimate, faþã de 233.000 pentru liderul opoziþiei Morgan Tsvangirai, al cãrui nume

ºtiri

figura pe buletinele de vot, în pofida retragerii. La cîteva ore de la ceremonia de învestiturã, observatorii SADC, care reprezintã 14 þãri din Africa de Sud, au denunþat rezultatul, care „nu reflectã dorinþa poporului”. Un summit al Uniunii Africane (UA), care reprezintã 53 de þãri, va începe luni în Sharm el-Sheik (Egipt), în prezenþa lui Mugabe. UA nu ºi-a exprimat încã poziþia cu privire la alegerile din Zimbabwe. Potrivit lui Tsvangirai, 200.000 de persoane s-au refugiat, 10.000 au fost rãnite ºi 90 de membri ai opoziþiei au fost uciºi de la înfrîngerea partidului aflat la putere la alegerile generale din 29 martie.

spectivei þãri”. Ultima versiune a fost atenuatã adãugînd cã „se va respecta convenþia europeanã privind protecþia drepturilor omului ºi lib-

ertãþile fundamentale”. Uniunea Europeanã este divizatã în continuare de o profundã contradicþie în faþa imigraþiei.

IMIGRANÞII ÎNTINERESC EUROPA La 17 iunie, Comisia Europeanã a aprobat un document cu o altã focalizare asupra imigraþiei care aratã: „În contextul unei Europe care îmbãtrîneºte, contribuþia potenþialã a imigraþiei la eficienþa economicã a UE este importantã”. Adevãrul este cã europenii trãiesc tot mai mult ºi cã generaþia „baby boom” dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, se apropie de pensie. Europa are nevoie de între 50 ºi 110 milioane de imigranþi pînã în 2060, potrivit prognozei demografice a Comisiei. „Populaþia activã a UE a scãzut cu 50 de milioane de persoane, inclusiv dacã se menþine un nivel de imigraþie similar nivelelor istorice ºi va scãdea cu 110 milioane dacã nu se menþine aceastã imigraþie netã”. Potrivit Comisiei, aceastã evoluþie prezintã riscuri în privinþa susþinerii regimurilor de pensii ºi de protecþie socialã ºi va necesita o creºtere a cheltuielilor publice.

Internaþionala Socialistã (IS) ºi-a deschis ieri dimineaþã cel de-al 23-lea congres, în Lagonissi, la sud de Atena, cu participarea a mai mult de 650 de delegaþi reprezentînd 159 de partide ºi organizaþii, reunite pentru a dezbate mai ales schimbarea climaticã, relateazã AFP, preluat de NewsIn. Actualul preºedinte al IS, liderul partidului de opoziþie socialist din Grecia, Georges Papandréou, urmeazã sã fie reales la acest congres, care se va încheia miercuri. IS, moºtenitoarea Internaþionalei muncitoreºti socialiste, existã sub aceastã formã din 1951 ºi regrupeazã majoritatea formaþiunilor socialiste, muncitoreºti ºi social-democrate din lume. Sub tema „Solidaritate mondialã: curajul de a face diferenþa”, discuþiile vor aborda ºi teme ca pacea ºi rezolvarea conflictelor, economia mondialã ºi migraþiile.

Francezii nu subestimeazã criza europeanã Oficialii din Franþa dezbat votul negativ de la Dublin ºi imigraþia Secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Jean-Pierre Jouyet, a declarat cã nimic nu ar fi mai grav decît subestimarea respingerii de cãtre irlandezi a Tratatului de la Lisabona, potrivit unui interviu publicat luni de cotidianul La Tribune, citat de NewsIn. „Respingerea de cãtre irlandezi ilustreazã criza dintre opinia publicã ºi modul în care se construieºte Europa, ruptura dintre elite ºi viaþa obiºnuitã a cetãþenilor europeni”, a declarat secretarul de stat, înainte de preluarea preºedinþiei UE de cãtre Franþa. Jean-Pierre Jouyet, care a reamintit chestiunile ce îi preocupã pe

cetãþeni - lupta împotriva încãlzirii climatice, energie, imigraþie, bilanþul de sãnãtate al politicii agricole sau securitatea ºi apãrarea - a declarat cã trebuie sã se respecte „alegerea irlandezilor, însã, oricum, în chestiuni de apãrare niciodatã nu s-a pus problema de a contesta statutul de neutralitate al Irlandei sau al oricãrui alt stat neutru”. Cu privire la imigraþie, el a amintit cã principala problemã este cã avem nevoie de imigraþie în plan economic ºi social între 2010 ºi 2030, cînd vor exista cu 25 de milioane de persoane active mai puþin. Referitor la respingerea Tratatului de la Lisabona de cãtre irlan-

dezi, el a spus, într-un interviu acordat Aujourd’hui en France cã, „din punct de vedere juridic, un nou vot pare a fi necesar, însã þine de irlandezi sã-l confirme”. „Nu þine de noi, francezii, care am votat „Nu” în 2005, sã le dãm lecþii”, a subliniat oficialul francez. Cu privire la Europa în general, Jouyet a adãugat cã Sarkozy va „gestiona destinul Europei cu fermitate, pentru a miºca lucrurile cu adevãrat”. „El este conºtient de faptul cã Europa este prea depãrtatã, în condiþiile în care popoarele trec printr-o perioadã dificilã din punct de vedere economic”, a spus el.


12 ² mica publicitate AUTO

Vând / schimb BMW 525 TDS an 1993, ABS, clima, alarmã, închidere centralizatã, geamuri ºi oglinti electrice, full servo, etc. Preþ 2880 euro NEG sau variante pentru schimb. Tel: 0742-171701, 0753-328082

ANGAJARI

Societate angajãm ºoferi TIR, intrn, 2500 RON, CM, maºinã nouã. Tel: 0726025585 Angajãm agenþi de pazã, bãrbaþi ºi femei. Telefon: 0741 384491 Firmã de pazã, angajãm agenþi cu ºi fãrã atestat. Telefon: 0741 384491

SERVICII

Vînzãri, comenzi: tricotaje manuale, creaþii deosebite ce conferã distincþie ºi eleganþã þinutei estivale. Tel.: 0726 215501, 0264 422087. SC executã o gamã variatã de lucrãri în construcþii: amenajãri interioare - exterioare, demolãri, zidirii, dulgherii, tencuieli, gresie, faianþã, marmurã etc. Oferim calitate, garanþie, seriozitate, facturã. Inf. tel.: 0746-982881, 0742-171701 Montez cu materiale proprii piatrã decorativã (model export) peste 80 modele diferite, pentru garduri, fundaþii, stâlpi, etc. Preþ 28 euro pe metrul pãatrat. Tel: 0732728292, 0753-328082

INCHIRIERI

Închiriez de la 01.iulie.2008, ultracentral, o camerã pentru o singurã persoanã, cu dependinþe. Plata 150 euro/lunã + 50 euro garanþie. Tel: 0264-430339 Inchiriez garsoniera in cartierul Manastur, ocupabila din luna iulie 2008. Relatii la telefon 0743-226 770; 0742-629 420 Atlantic-dau în chirie apartamente 2 camere în Gheorgheni zona Pata, 50 mp, mobilat, contorizat, finisat. Preþ 300 euro/lunã. Tel: 0744 247411, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Atlantic-dau în chirie spaþii pretabile birouri, cabinete, în constucþie nouã, str. Horea, parter, 40-60-65 mp plus terase de 40 mp, superfinisate, opþional garaje subterane ºi locuri de parcare. Preþ 10 euro/mp util. Tel: 0744 247411, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Atlantic-dau în chirie 1 camerã decomandat, în M.Viteazu, parter, pentru birou. Preþ 600 lei/lunã negociabil. Tel: 0744 247411, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Atlantic-dau în chirie spaþiu comercial, în spate la Oncos, parter(2), 100 mp, vitrinã ºi uºã la stradã. Preþ 1.000 euro/lunã negociabil. Tel: 0744 247411, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Abaris Group închiriaza vilã D+P+E+M, cu spatii birouri + 4 apartamente ideal pentu sediu de firmã, zona Donath, aprox. 500 mp, finisat, 12 euro/mp neg. Tel: 0364-416016, 0730-299975, 0745224686. Abaris Group închiriazã spaþiu comercial, ideal pentru birou sau producþie, 130 mp, zona Tãietura Turcului, la preþul de 3 euro/mp. Tel: 0364-416016, 0730-299977, 0745-224686. Abaris Group închiriazã ap. cu 2 cam., 55 mp, ultrafinisat, pe Dorobanþilor, în construcþie nouã, ideal pentru locuit sau sediu de firmã, la preþul de 500 Euro .Tel: 0364416016, 0730-299977, 0745-224686. Imobil Star închiriazã apartament 2 camere, A. Suciu (Pietroasa), dec, 54 mp, balcon, baie mare cu geam, finisat, mobilat, utilat, 2 televizoare, cablu, loc parcare. Preþ 350 euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1. Închiriez garsonierã confort 1 mobilatã, 250 euro, plus 250 euro garanþie, Str.Bucegi nr.15, bl. A3.Tel. 0264 460180, între 18-20 Dau în chirie apartament o camera, cu intrare separatã în zonã liniºtitã, 32 mp, ideal pentru sediu firmã, centralã. Preþ 300 euro/lunã, tel. 0723 328990.

VANZARI 1 CAMERA

Vand garsoniera confort III, str.Byron nr 6A, et III, ap 71, pret 18 000 euro.Tel. 0748205549 Merita vazuta! London vinde garsoaniera confort 3,11mp in Iris et 2, pret 25000 euro neg.Tel 0264-598101, 0744663322 CASA OROS vinde ap 1 camerã, 41,5 mp, finisat, CF, zona Ghioceilor. Preþ neg. Telefon: 481516, 0746 108488; 0751 278602, 0749 033424 CASA OROS vinde ap. 1 camerã, 30 mp, et. 2, finisat, mobilat, zona Anina. Preþ 70.000 euro. Telefon: 481516, 0746 108488; 0751 278602, 0749 033424 Persoana fizicã, vînd apartament 1 camerã 33 mp utili , parter, bloc nou, str. Cezar Petrescu. Preþ negociabil. Tel. 0744 521438; 0722 321159 Persoana fizicã, vînd apartament 1 camerã 46 mp utili, parter, bloc nou, str. Cezar Petrescu. Preþ neg. Tel. 0744 521438; 0722 321159 Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Calea Baciului, conf. 2, 22 mp, geam termopan, uºã la intrare schimbatã, finisatã, mobilatã, 33.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Crez Imob vinde garsonierã în Baciu, 18 mp, 28.000 euro. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Atlantic-vînd garsonierã confort sporit, bloc nou finalizat, str. Oaºului 26 mp, superfinisatã, mobilatã, utilatã. Preþ 48.500 euro.Tel/fax: 595306, 0745 668906, 0720 600826, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Vînd garsonierã lîngã Real 24 metri pãtraþi, finisatã, preþ 38.000 euro. Tel 0740321100 Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Prof. Ciortea, conf. mãrit, 29 mp, apometre, mobilã bucãtãrie, faianþã, gresie, parchet, 54.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417 Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Crizantemelor, conf. 3, 11 mp, uºa la intrare schimbatã, faianþã, gresie, parchet, 25.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417 Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Detunata, conf. mãrit, 28 mp, geam termopan, uºã la intrare schimbatã, 52.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417 Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Migdalului, conf. 2, 22 mp, apometre, mobilatã, utilatã, faianþã, gresie, parchet, 40.000 euro negociabil. Tel/fax 598371,0744 979417. Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Bucegi, conf. mãrit, apometre, balconul unit cu camera, faianþã, gresie, parchet, 53.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Porþile de Fier, conf. 1, 26 mp, nefinisatã, 48.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Gîrbau, conf. 2, 22 mp, uºã la intrare schimbatã, nefinisatã, 42.000 euro negociabil. Tel/fax 598371,0744 979417. Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Pasteur, conf. 1, 24 mp, apometre, geam la baie, zugravit lavabil, baie cu vanã, finisatã, faianþã, gresie, parchet, 51.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417 Atlantic-vînd garsoniere confort II, în bloc de apartamente, str. L. Roºu, 17 mp, superfinisatã, contorizatã. Preþ 33.000 euro. Tel/fax: 595306, 0745 668906, 0720 600826, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Atlantic-vînd garsoniere confort I Cojocnei, etaj intermediar, superfinisatã, contorizatã. Preþ 45.000 euro negociabil.Tel/fax: 595306, 0745 668906, 0720 600826, Piaþa Mihai Viteazu 37/2 Atlantic-vînd garsoniere confort sporit, 28 mp, str. Dîmboviþei, etaj intermediar(4), parchet, contorizate. Preþ 49.500 euro. Tel/fax: 595306, 0745 668906, 0720 600826, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Ancuþa vinde garsonierã str Rãsãritului, conf. 1, 24 mp, geam termopan, uºã la intrare schimbatã, faianþã, gresie, 40.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Al. Vaida Voievod, confort 2, 20 mp, apometre, geam termopan, mobilatã, faianþã, gresie, parchet, 41.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Agenþia Ancuþa vinde garsonierã str. Dîmboviþei, confort mãrit, 28 mp, finisatã, mobilatã, faianþã, gresie, 51.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Imobil Star vinde în Mãrãºti, zona strãzii Dîmboviþei, în imobil nou, cu finalizare în 2008, garsoniere, s.u. 30 mp + terasã, bloc de 4 etaje cu lift, semifinisate, CT, calorifere. Discount la plata integralã. Preþ 47000 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Casa Pitas vinde apartament 1 camerã, Baciu, în construcþie nouã, preþuri de excepþie! Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro. Casa Pitas vinde apartament 1 camerã, bloc nou, zona Muzeul Apei, 36 mp, semifinisate, finalizare august 2008, preþ 800 euro/mp. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro. Casa Pitas vinde apartament 1 camerã, bloc nou, zona Cetaþii, 42.13 mp, semifinisate, finalizare martie 2008, preþ 800 euro/mp. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro Imobil Star vinde apartament 1 camerã, Vînãtorului, 40 mp, et. 1, decomandat, ultrafinisat, mobilat ºi utilat, CT, termo, uºã metal. Preþ 58.000 euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Abaris Group vinde ap. 1 cam., 40 mp + 6 mp balcon, finisat, 64.000 euro. Finalizare septembrie 2008. Tel.: 0364-416016, 0730299977, 0745-224686. Agenþia Ancuþa vinde apartament o camerã, str. Bãiºoara, conf. 1, 54 mp, centralã termicã, finisat, faianþã, gresie, parchet, 70.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417 Imobil Star vinde apartament 1 camerã în imobil nou, aproape de mijloacele de transport, 38 mp + 4 mp balcon, et. int. Preþ 48.000 euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1. Abaris Group vinde ap. 1 cam., zona BIG, etaj intermediar, 43 mp, finisat, finalizare iunie 2008, 44.500 euro neg. Tel.: 0364-416016, 0730-299975, 0745-224686 Abaris Group vinde ap. 1 cam., zona BIG, etaj intermediar, 40 mp, finisat, 53.000 euro neg. Tel.: 0364-416016, 0730299975, 0745-224686. Abaris Group vinde ap. 1 cam., în construcþie NOUÃ, 33 mp, semifinisat, cu CF, 46.000 euro. Tel.: 0364-416016, 0730299977, 0745-224686. Abaris Group vinde ap. 1 cam., zona BIG, etaj intermediar, 28 mp.+ 5 mp b., finisat, 55.000 euro neg. Tel.: 0364-416016, 0730-299977, 0745-224686. Imobil Star vinde în Mãnãºtur, imobil nou, aflat în construcþie, dotat cu lift, parcare la demisol, autorizat, apartament 1 camerã (living + bucatarie, dormitor), decomandat, 41 mp + balcon 8 mp, etaj intermediar, pret 50.000 euro. Preþul contine TVA. Se acceptã credit.. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1. Imobil Star vinde apartament 1 camerã, construcþie nouã, zona Big, 42 mp, ultrafinisat, CT, termo. 43.500 euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1. Imobil Star vinde în Mãnãºtur, în vilã nouã aflatã în construcþie, apartament cu 1 camerã, suprafaþã 37 mp, balcon 3 mp, preþ 48.000, parcare inclusã. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1. Crez Imob vinde apartament cu 1 camerã în Mãnãºtur vest, 54 mp, balcon 4 mp, parter, superfinisat, 68.000 euro. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Abaris Group vinde ap. 1 cam., zona A. Vlaicu, parter înalt, 30 mp, finisat, 57.000 euro neg. Tel.: 0364-416016, 0730-299975, 0745-224686.

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

TALOANELE SE POT DEPUNE ÎN ORICE CUTIE FOAIA TRANSILVANÃ! FIECARE TALON ASIGURÃ PUBLICAREA ANUNÞULUI DE 3 ORI!

Abaris Group vinde ap. 1 cam., 42 mp, în zona Campus/Mall, ultrafinisat, CF, constr. nouã, 67.000 euro neg. Tel.: 0364416016, 0730-299977, 0745-224686. Casa Pitas vinde apartament 1 camerã, zona Mãrãºti,suprafeþe între 28-32 mp + balcon, finalizare în octombrie 2008, preþuri de la 52.000 – 58.500 euro. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro. Agenþia.Ancuþa vinde apartament o camerã, str. Bucureºti, conf. 1, 42 mp, apometre, separare de gaz, uºã la intrare schimbatã, geam termopan, faianþã, gresie, parchet, 70.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Agenþia Ancuþa vinde apartament o camerã, str. Teleorman, conf. 1, 30 mp, apometre, modificãri interioare, faianþã, gresie, 55.000 euro negociabil. Tel/fax 598371, 0744 979417. Abaris Group vinde ap. 1 cam., 34 mp , Cometei, semifinisat, (apartament la mansardã), 45.000 euro. Tel.: 0364-416016, 0730-299977, 0745-224686. Imobil Star vinde apartamente 1 camerã în proiect nou, la 3 min de mijloacele de transport 39-47 mp + balcoane mari semifinisat, CT + calorifere, garaje subterane, zonã deosebitã. Preþuri promoþionale pentru primele apartamente. Preþ 1.350 euro/mp negociabil. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Casa Pitas vinde apartament 1 camerã, la numai 1 minut de centru! Preþ 1.150 euro mp. + tva, informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro Imobil Star vinde în imobil nou, în centru, apartament cu 1 camerã, 40 mp, ultrafinisat, finalizat, CF, etaj intermediar, preþ 2.000 euro/mp. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1. Imobil Star vinde apartament 1 camerã, str. Horea, 50 mp, et. 3, balcon, garaj, curte, ideal investiþie. Pret 68.000 euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament 1 camerã, str. I.L. Caragiale, 35 mp, et intermediar, decomandat, usa metal, contoare apã gaz. Preþ 60.000 euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1.

2 CAMERE

PF vand apartament 2 camere in Zorilor, str.Lunii, decomandat C.T. usa antiefractie, termopan, modificari la bucatarie, mobila bucatarie personalizata. Pret 103 000 euro neg.Inf. la tel. 0721639994 Vînd ap. 2 camere, 2 balcoane, 2 antree, telefon internaþional, spais, baie, contorizat, microcentralã, singurul apartament pe etaj mansardabil, izolaþie fãcutã, etaj 9, 100 000 euro negociabil. Tel 0264107797 CASA OROS vinde ap. 2 camere, dec., uºã metal., CT, geamuri termopan, finisaje clasice, 50.mp+balcon, zona Tulcea. Preþ 85.000 euro. Telefon: 481516, 0746 108488; 0751 278602, 0749 033424 CASA OROS vinde ap. 2 camere, conf. 1, 52 mp, CT, gresie, faianþã, parchet, superfinisat, loc de parcare, zona Între Lacuri. Preþ 95.000 euro. Telefon: 481516, 0746 108488; 0751 278602, 0749 033424 CASA OROS vinde apartamente zonã centralã, în curs de execuþie. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 Vând apartament 2 camere ultramodernizat ºi finisat, mobilat, în staþiunea Neptun (Marea Neagrã). Preþ negociabil. TEL: 0752-968438, 0264-545443 Persoana fizicã, vînd apartament 2 camere , 43 mp util, parter, str. Clabucet, nr. 4A, decomandat,, finisaje clasice. Pret 68.000 eur negociabil. Tel. 0722 321159 Crez Imob vinde apartament ultracentral, Regele Ferdinand, 2 camere, 59,3 mp, renovat, et.2, 130 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423

Crez Imob vinde apartament ultracentral, 2 camere, 60 mp, et.2 cu posibilitate de mansardare, finisaje clasice, 120 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde apartament 2 camere, ultracentral, 70 mp, et 1/1 , 70 mp, pivnita si pod, finisaje clasice, 150 000 euro neg. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Casa Pitas vinde apartamente 2 camere, str Iuliu Maniu, 70 mp, etajul 1-1, curte comunã, semifinisat, preþ 125.000 euro. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro. Casa Pitas vinde apartament 2 camere, str. Horea, nr. 75, 36 mp, finisat clasic, etaj 2/4, semidecomandat, preþ 43.000 euro. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 622865 www.casapitas.ro Abaris Group vinde ap. 2 cam., 50 mp, Horea, semifinisat, 78.000 euro. Tel.: 0364416016, 0730-299977, 0745-224686 Imobil Star vinde apartament 2 camere în vilã nouã, finalizatã, cu trei apartamente, la stradã asfaltatã si liniºtitã, 5 min de P-þa Enghels, 67 mp + 40 mp terasã, parcare opþional. Preþ 95.000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf: Republicii 14, et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere in vila noua, D+P+E+M, 49 mp + 2 balcoane, semifinisat, CT si calorifere, termo, usa metal, parcare. Pret 68500 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, in imobil nou finalizat, CF, 63 mp, 2 balcoane et. 1, semifinisat. Pret 90000 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, zona Riminii, in imobil nou, finalizat, 56 mp, baie, balcon, ultrafinisat, CT, termo, usa metal, eliberabil imediat. Pret 96500 euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Vînd sau schimb cu casã 2 apartamente cu 3 camere decomandate, zona str. Arieºului. Telefon: 0264-487179, 0743796271 Imobil Star vinde apartament 2 camere, în imobil nou, 70 mp + 15 mp terasã, ultrafinisat, CT, termo, usã metal, garaj sub bloc. Pret 92000 euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, în imobil nou finalizat, CF, decomandat, et. Int. superfinisat, mobilat ºi utilat, 54 mp + balcon 8 mp. Pret 86 000 euro. Tel 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, str Unirii, et. 2/4, conf I, 50 mp, semidecomandat, balcon, baie, parchet, gresie, faianþã, contoare apã, gaz. Preþ 73.500. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere confort sporit, 86 mp, decomandat, balcon, baie, CT. Preþ 92.000 euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1. Crez Imob vinde apartament 2 camere, Grigorescu, zona Biomedica, finisat, mobilat, et. 4/4 fãrã probleme, 84 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde apartament 2 camere, Grigorescu, 42 mp, renovat, CT, parchet de lemn, terasã, 75 000 euro neg. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde apartament 3 camere, Grigorescu, ªtefan Mora, superfinisat, mobilat ºi utilat, et. 4/4, 125 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Imobil Star vinde apartament 2 camere, conf unic, 1 baie, 1 balcon, finisat, parchet, gresie, faianta. Pret 61000 Euro.

Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament 2 camere în imobil nou, cu CF, decomandat, 50 mp, finisat, CT, termopan, usã metalicã. Pret 83500 euro negociabil. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, semidecomandat, str. Prof Ciortea, mobilat, ultrafinisat, CT, termopan, usa metal, Pret. 76000 Euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, conf I, 48 mp, parchet, gresie, faianta, balcon. Pret. 68000 Euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Abaris Group vinde URGENT ap. 2 cam., zona 14 iulie, etaj intermediar, 38 mp, finisat, 78.500 euro neg. Tel.: 0364-416016, 0730-299975, 0745-224686 Imobil Star vinde apartament 2 camere, str. Bucuresti, imobil nou cu C.F. 52 mp, ultrafinisat, parchet, gresie, faianta, CT, termo, usa metal. Pret 80000 Euro. Tel. 593049, 0746237717, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Vînd apartament 2 camere, confort I, str. Fabricii, modificat, finisat modern, mobilat, utilat, etaj 4/8. Preþ 89.000 euro. Tel. 0742 106689. Imobil Star vinde în zona Kaufland, in imobil nou, cu finalizare in 2009, ap. 2 cam., s.u. 78 mp + terasa, semifinisate, CT, calorifere.64000 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Imobi Star vinde apartament 2 camere, dec, conf I, zona semicentrala, ultrafinisat, parchet, gresie, faianta, CT, termopan, mobila bucatarie, balcon inchis . Pret 74000 Euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 EXCLUSIVITATE!!! Abaris Group vinde ap. 2 cam., 70 mp, lîngã Farmec, ultrafinisat, nemobilat, CF, 105.000 euro. Garaj sub bloc (opþional) 25 mp, 10.000 Euro. Tel: 0364-416016, 0730-299977, 0745224686 Vînd ap. 2 camere nefinisat, et. 3, str. Grigore Alexandrescu nr. 37, preþ negociabil, tel: 0264-581066 Imobil Star vinde apartament 2 camere 48 mp, decomandat, superfinisat, mobilat si utilat, baie, balcon, Pret 73000 Euro negociabil. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, zona Minerva, 48 mp, decomandat, et. int. balcon, baie, termopane. Pret 67000 Euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Vînd ugent apartament 2 camere, str. Bucegi nr. 7. Preþ 68.000 euro negociabil, tel 0740 025661. Imobil Star vinde apartament 2 camere, în imobil nou, vilã cu 2 apartamente, 50 mp, 2 terase, semifinisat, CT, garaj. Pret 69500 euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 2 camere conf II, 34 mp, finisat, parchet, gresie, faianta, CT, et int. Pret. 55000 euro. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament 2 camere, conf. I, dec, ultrafinisat, mobilat si utilat, contorizare apa, gaz. Pret 75000 euro negociabil. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde în exclusivitate, COMISION 0%, în Borhanci, la 2 minute de mijloacele de transport, în imobil nou dotat cu lift, regim D+P+3E, ultimele 2 apartamente de lux cu 2 camere s. 73.45 mp, semif. Discounturi atractive. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Casa Pitas vinde apartament 2 camere, zona Polus Mall, 60 mp, semifini-


mica publicitate ² 13

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

Persoanã fizicã, vînd apartament 4 camere, decomandat, 2 bãi, balcon, centralã termicã de apartament, etaj 1 din 4, geamuri termopan, usã metalicã, bloc complex Nora. Preþ negociabil. Telefon de contact: 0751 107488. 17 ML, TEREN 1221 MP, TOATE UTILITATILE, LIVADA, PISCINA, SAUNA. PRET 500.000 EURO TEL: 0744-643401 Vand casa, gradina 5200 mp, intravilan Sat Vlaha spre Savadisla la 16 KM de Cluj, front la soseaua principala 23 ML.0264-419216

TERENURI

sate, finalizare mai 2008, preþ 60.000 euro. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro Abaris Group vinde ap. 2 cam., 54 mp.+10 mp terasã, Bunã Ziua, semifinisat, finalizare septembrie 2008, preþ 32.000 euro. Tel: 0364-416016, 0730-299977, 0745224686 Abaris Group vinde ap. 2 cam., 54 mp. + 7 b., Bunã Ziua, semifinisat, finalizare iunie 2008, preþ 65.000 euro. Tel: 0364416016, 0730-299977, 0745-224686. Casa Pitas vinde apartament 2 camere, zona Între lacuri suprafeþe 55-58 mp, semifinisate, finalizare august 2008, preþ 72.000-75.000 euro. Informaþii Republicii 54, tel. 439004, 0788 421440, www.casapitas.ro. Casa Pitas vinde apartamente 2 camere în construcþie nouã, în Baciu, preþuri de excepþie! Informaþii Republicii 54, tel 439004, 0788 622865, www.casapitas.ro. Vînd 10 apartamente cu 2 camere tip vagon, renovate parþial la 30 000 lei/ap în sat Larga Com. Cojocna Jud. Cluj.Tel. 0721459134, 0727993394, 0264-231273.

3 CAMERE

Vand apartament 3 camere conf 1 (78 mp),2 balcoane, 2 bai,pivnita, contorizat apa si gaz separat, A.Vlaicu, Marasti, pret negociabil.Tel 0264-419203 Vand apartament 3 camere, Grigorescu, et.8/9 cu circuit, finisat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, contorizare, CT, loc parcare. Pret 115.000 Euro. Negociabil Numar de telefon: 0744193077 CASA OROS vinde ap. 3 camere, 75 mp., conf. mãrit, mod. interioare, finisat, 2 bãi, 2 balc., garaj cãrãmidã, loc parcare, zona Tulcea. Preþ 130.000 euro. Telefon: 481516, 0746 108488; 0751 278602, 0749 033424 Persoanã fizicã, vînd apartament 3 camere, 90 mp utili, 15 mp terase, bloc nou, et. 3 /3, loc parcare, boxã. Pret 1250 eur/mp., str. Cezar Petrescu. Tel 0744 521438; 0722 321159 Imobil Star vinde în exclusivitate, COMISION 0%, în Borhanci, la 2 minute de mijloacele de transport, în imobil nou dotat cu lift, regim D+P+3E, apartamente de lux cu 3 camere s. 94 mp, semif. Discounturi atractive Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Imobil Star vinde apartament 3 camere, Plopilor Vechi, et 1, ultrafinisat, CT, termo, uºã metal, balcon închis. Preþ 102 000 Euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament 3 camere în vilã, în total 2 apartamente, 94 mp, pe douã nivele, scarã int, 2 terase, semifinisat, CT, garaj, predare 05.2008. Pret 101.000 Euro negociabil. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Imobil Star vinde apartament 3 camere, zona Negoiu, conf I, 65 mp, decomandat finisat, CT, usã metalicã. Preþ 83000 euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Crez Imob vinde apartament în bloc nou, Mãnãºtur, Colina, et 2/2, 120 mp, 3 camere, 2 bãi, 2 balcoane, superfinisat, garaj cu telecomandã, 190 000 euro neg. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Imobil Star vinde apartament 3 camere în imobil nou, zona BRD, 65 mp + balcon, et. int. ultrafinisat, garaj. Pret 120.000 Euro. negociabil Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 3 camere, Fabricii, 70 mp, conf sporit, et 1, CT, Preþ 100.000 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde in zona Kaufland, in imobil nou, cu finalizare in 2009, ap. 3 cam., s.u. 120 mp + terasa, semifinisate, CT, calorifere.89000 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Imobil Star vinde apartament 3 camere

in Marasti, zona Kaufland, conf. I, dec. 2 bai, 2 balcoane, finisat CT, termopan. Pret 86000 Euro. Tel. 593049, 0746237717, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 IMOBIL STAR vinde în 3 imobile noi D+P+3E, în Gheorgheni, apartamente de 3 camere, semifinisate, garaje la demisol, curte interioarã cca 2000 mp, lift, salã de sport, supraf. 94 mp, terasa 18 mp, CT, calorifere. Discount 9% la plata integralã. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1. Imobil Star vinde apartament 3 camere, Plopilor Vechi, et 1, ultrafinisat, CT, termo, uºã metal, balcon închis. Preþ 102.000 euro negociabil. Tel. 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1. Imobil Star vinde apartament 3 camere, în vilã, conf. sporit, 100 mp, balcon, finisat. Preþ 140.000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Crez Imob - vînd apartament 3 camere, Grigorescu, ªtefan Mora, superfinisat, mobilat ºi utilat, et. 4/4, 125.000 euro. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Imobil Star vinde apartamente cu 3 camere, imobil nou aflat în construcþie, cu suprafaþã de 77 mp+ terasã în sup.27 mp, semifinisate, CT, orientare E-S-V. Preþ 107000 euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1. Imobil Star vinde apartament 3 camere în vilã nouã, D+P+E+M, 78 mp + 2 balcoane, semifinisat, CT ºi calorifere, termo, uºã metal, parcare. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde apartament 3 camere in vila noua finalizata cu trei apartamente, la strada asfaltata si linistita, 5 min de P-ata Enghels, 70 mp + 7 mp terasa, parcare. Pret 98000 Euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1 Imobil Star vinde în imobil nou, în centru, Traian Moºoiu, apartament cu 3 camere, 70 mp, ultrafinisat, ultramobilat, finalizat, CF, curte interioarã, etaj 3/4 preþ 134.000 euro, neg. Tel 593049, 0746237717, 0723681901, locuinte@imobilstar.ro Inf: Republicii 14 et.1.

4-5 CAMERE

CASA OROS vinde ap. 4 camere, et. 1/6, 85 mp, ultrafinisat, 2 bãi, 2 balc, contorizat, zona A. Vlaicu. Preþ 142.000 euro. Telefon: 481516, 0746 108488; 0751 278602, 0749 033424 Persoana fizicã, vînd apartament 4 camere , 105 mp utili, 18 mp terase, bloc nou, et. 3 /3, loc parcare, boxã. Preþ 1250 eur/mp, str. Cezar Petrescu. Tel. 0744 521438; 0722 321159 Crez Imob vinde apartament 4 camere, Mãnãºtur, Cioplea, et.2/4, decomandat, finisaje clasice, loc de parcare, 124 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Abaris Group vinde ap. 4 cam., 94mp+2x5 mp balcoane, finisat, mobilat ºi utilat, CT+calorifere+boxã, confort 1, etaj intermediar, 140.000 euro. 0364-416016, 0730-299977, 0745-224686. Imobil Star vinde apartament 4 camere, zonã liniºtitã, conf. I, 84 mp, et. int/4, 2 bãi, 2 balcoane, finisat, CT, termo. Preþ112000 euro. Tel 593049, 0746237717, 0723681901 Imobil Star vinde apartament 4 camere, N Titulescu, decomandat, 2 bãi 2 balcoane, et. int. Preþ 135.000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1 Imobil Star vinde apartament de lux, 4 camere, la 5 min de P-þa Mihai Viteazu, imobil nou cu CF, un apartament pe nivel, 156 mp + 2 balcoane, 2 bãi,, et. int, ultrafinisat, mobilat ºi utilat, zonã deosebitã. Preþ 210.000 euro. Tel. 593049, 0746 237717, 0723 681901, locuinte@imobilstar.ro. Inf. Republicii 14, Et. 1

CASE

London vinde casa in Sanicoara 84 m, teren 150 m, 2 dormitoare, 2 bai, living, bucatarie, debara, balcon, semifinisata in faza de proiect 59500 euro.Tel 0744663322 Vand casa in Feleac D+P+E 380 m 1250 m, teren zona postu de control, 3 cam 2 bai living, beci, garaj finisat pret 24000 euro. Tel 0264-598101,074663322 Vand casa in Feleac P+2,4camere, 2 garaje, 2 bai, 380 mp, 580 m teren, casa este super finisata pret 250000 euro neg, nu percepe comision.Tel 0264-598101,0744663322 Vand casa la tara sat Ciumafaia, teren 1200 m, sosea asfaltata,pret 70 000 lei. Tel 0752929687, 0264-425449. Vînd vilã la MÃNÃSTIRENI, parter ºi etaj, pentru pretenþioºi, 5 camere (bucãtãrie), cãmarã, baie, cu anexe gospodãreºti, loc la parter de privatizare pe 850 mp, clãdire, grãdinã cu pomi împrejmuitã 850 mp. Telefon: 0264 585911, 0730 931858. CASA OROS vinde casã demolabilã, zona Real, 600 mp teren. Preþ 98.000 euro. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde duplex în Chinteni, 140 mp construiþi, pe 2 nivele, cu living, buc, baie, la mansardã 2 dormitoare, baie, terasã, teren 270 mp. Preþ 54.000 euro. Telefon: 481516, 0742 097473, 0745 354335, 0749 033424 CASA OROS vinde vilã cu teren 1.900 mp, f. 25 ml la 2 drumuri, cu utilitãþi. Preþ bun. Telefon: 481516, 0742 097473, 0745 354335, 0749 033424 PF vand casa la tara sat Ciumafaia, teren 12 000 m (sosea asfaltata), pret 70 000 lei.Tel 0752929687,0264-425449 Persoana fizicã, vînd casã nouã, semifinisatã, str. Cîmpului nr 235 , suprafaþã utilã 122 mp, garaj, teren util 24 mp, balcon , extras CF. Preþ negociabil. Tel 0722 321159 PF vand cea mai buna locatie din Cluj, 500mp, liniste, centru, panorama. Pret 1,4 mil euro.Tel 0745009555 Crez Imob schimbã casa 3 camere, teren 420 mp, str. Kovary cu apartament 2 camere si 2 garsoniere in Grigorescu (variante). Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 Crez Imob - vînd casã, Plopilor, teren 183 mp, casa 80 mp, CU P+2, 120.000 euro negociabil. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423. Crez Imob vinde case noi la preþ de apartament în Floreºti, zonã deosebitã, suprafaþã utilã 100 mp cu gradinã 50 mp, finalizare aug. 2008, 85000 euro, sau schimb cu garsonierã plus diferenþa (variante). Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 Crez Imob vinde casã, Gheorgheni, P+E, 5 camere, bucãtãrie, 2 bãi, teren 300 mp, 270 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 Crez Imob vinde casã veche , Andrei Mureºanu, teren 570 mp, 260.000 negociabil. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423. Crez Imob vinde casã, Grigorescu, zona 14 Iulie, 2 camere, teren 220 mp, 220 000 euro neg. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 Crez Imob vinde casã, Grigorescu, zona 14 Iulie, teren 230 mp, 80 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 Crez Imob vinde casã, zonã centralã, supraf. utilã 80 mp, teren 330 mp, 300 000 euro neg. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18. Crez Imob vinde casã, zonã centralã, 5 camere, 3 bucãtãrii, 3 bãi, teren 402 mp, 450 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 Crez Imob vinde casã, zonã ultracentralã, superfinisatã, 120 mp, 5 camere, bucãtãrie, baie, 390 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423, str. Horea 78, cam.18 VAND VILA LUNA (FLORESTI), PIF 2004, COMPLET MOBILATA, 445 MP, FS

Vînd teren str. Lombului, toate utilitãþile în faþa proprietãþii, 9500 mp, front 70 ml. Preþ 128 euro/mp. Telefon: 0747 968769 London vinde teren in Gilau la Terasa Capus 5500 mp, front 50 m la E60,ideal pentru hale, case, 32 euro/mp.Tel. 0264598101,0744663322 PF vand teren intarvilan in Dezmir, str. Criseni, toate utilitatile, front la strada 22 ML.Inf 0744273839 Vand teren in Dezmir zona Rompetrol 2900mp intravilan, front la drum 17 ML.Inf 0744273839 PF vand teren intravilan in Dezmir, str. Criseni, toate utilitatile 1400mp.Front la strada 22 ML.Tel 0744273839 PF vand teren in Dezmir, zona Rompetrol, intravilan 2900mp, zona pentru cabana.Tel 0744273839 PF vand teren intravilan in Dezmir, zona Rompetrol, 2900 mp, front la strada 16 m. Inf.0744273839 Vand teren intravilan in Dezmir, str. Criseni, toate utilitatile, front la doua strazi.Inf. 0744273839 PF vand teren intravilan in Dezmir 1400 mp, str. Criseni, front la strada 22 m, toate utilitatile.Inf. 0744273839 London vinde teren Valea Seaca 8001000 m la 4 km de peco, Calea Baciului drum asfaltat, sub padure, front 30 m, 40 euro/m.Tel 0744663322 London vinde teren zona sesului in spatele gradinilor la intrarea in Gilau, 200 m de padure, 4300 m la 65 euro/m neg.Tel 0744663322 London vinde teren la intrare in Gilau in spatele gradinilor zona sesului sub padure 4300 m, 65 euro/m negociabil.Tel 0744663322 London vinde teren, Valea Seaca 4 km de peco, Calea Baciului drum asfaltat sub padure 800-1000 m, 40 euro/m.Tel 0744663322 London vinde teren in Feleac 2 000 m, 40 euro/m. In Livada 1 500 m, 50 euro/m.Tel 0744663322 Vind teren in Dezmir, str. Criseni, toate utilitatile, front la strada 22 ML, pentru constructie, pret 60 euro/mp.Tel 0744273839 CASA OROS vinde 5.000 mp teren, pe Dealu Morii. Preþ 100 euro/mp. Telefon: 481516, 0752 247044, 0749 033424 CASA OROS vinde 2.400 mp, în Chinteni la intrare. Preþ 50 euro/mp. Telefon: 481516, 0752 247044, 0749 033424 CASA OROS vinde 15.000 mp în Valea Fânaþelor. Preþ 25 euro/mp. CASA OROS vinde 11 Ha teren la 20 euro/mp, în Valea Fânaþelor. Telefon: 481516, 0752 247044, 0749 033424 CASA OROS vinde 2.000 mp teren în Floreºti. Preþ 45.000 euro. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde teren pe Traian Vuia, bun pt. investiþii, 1.800 mp. Preþ 250 euro/mp. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde parcele pe Valea Chintãului, ideal pt. construcþii. Preþ 39 euro/mp. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde 14.000 mp, zona Caselor Miceºti, curent la ambele capete, pãdure, rîu, 35 ml f. Preþ 250.000 euro. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde parcele zona Pometului, de 540 mp, drum pietruit. Preþ neg. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde teren 4.000 mp, zona B. Muncii, ideal pt halã. Preþ 90 euro/mp neg. Telefon: 481516, 0743 269566, 0749 033424 CASA OROS vinde 2.500 mp, zona Bãilor Cojocna. Preþ 9 euro/mp. Telefon: 481516, 0742 097473, 0745 354335, 0749 033424 CASA OROS vinde 6 Ha teren la Juc, f. la 2 strãzi, extravilan. Preþ 4 euro/mp. Telefon: 481516, 0742 097473, 0745 354335, 0749 033424 CASA OROS vinde 6.800 mp, la 150 m de autostradã. În Ciurila. Preþ 8 euro/mp. Telefon: 481516, 0742 097473, 0745 354335, 0749 033424 CASA OROS vinde 950 mp teren, toate utilitãþile. Preþ 180.000 euro. Telefon: 481516, 0742 097473, 0745 354335, 0749 033424 CASA OROS vinde teren în Sopor, 11.800 mp, f. 100 ml, curent la 50 m, gaz la 250 m. Preþ 50 euro/mp. Telefon: 481 516, 0751 278601, 0749 033424, 0748 196825 CASA OROS vinde 3.000 mp, f. 30 ml, aproape de Selgros. Preþ neg. Telefon: 481 516, 0751 278601, 0749 033424, 0748 196825 CASA OROS vinde zona Selgros, 2.900

mp, f. la 50 ml, poziþie f. bunã, teren plan. Preþ neg. Telefon: 481 516, 0751 278601, 0749 033424, 0748 196825 CASA OROS vinde 4,8 HA, cu curent ºi casã pe teren. Valea Fânaþelor. Preþ 5 euro/mp. Telefon: 481 516, 0751 278601, 0749 033424, 0748 196825 CASA OROS vinde teren 420 mp, f. 15,5 ml, utilitãþi în zona Calea Baciului. Preþ 90 euro/mp. Telefon: 481 516, 0751 278601, 0749 033424, 0748 196825 CASA OROS vinde 100 Ha la Sãlicea, pt. construcþii case. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde 42 HA la Sãlicea, utilitãþi aduse pe teren. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde parcele de 4.000 mp, utilitãþile în apropiere. Sãlicea. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde 5.000 mp în Fãget, f. 50 ml. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 20 HA teren, împãdurit, cu utilitãþi în apropiere. Fãget. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde 10.500 mp, f. 100 ml, toate utilitãþile.Fãget. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde 14.300 mp, pe Drumul Sãlicei în Fãget, f. de 60 ml. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde 2.900 mp + 4.300 mp + 6.614 mp în Chinteni. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 8.000 mp pe Valea Chintãului, parcelat, toate utilitãþile. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde 2,5 HA teren, f. 100 ml, utilitãþi pe teren, aprobare pentru 4 blocuri de P+18, amprenta la sol 800 mp fiecare, Varianta Mãnãºtur-Zorilor. Pret 800 euro/mp. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde teren 6 HA, f. 200 ml la ºoseaua Principalã, toate utilitãþile. Zorilor. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 16.000 mp cu toate utilitãþile, CF, PUD, PUZ, CU, P+8, f. de 400 ml, în Zorilor. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 9 Ha teren în P-þa Mãrãºti, f. de 500 ml, toate utilitãþile. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. CASA OROS vinde teren zonã centralã, 12.370 mp, cu f. de 150 ml, toate utilitãþile. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde teren 5,2 HA, zona Emerson. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde teren pe Varianta pod. IRA – Dezmir, 10 Ha+6 Ha teren, utilitãþi aproape. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde teren 18.000 mp, zona Selgros. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 6.000 mp teren în Borhanci, utilitãþi lîngã teren. Pret 35 euro/mp. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 6 HA teren în Someºeni. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424 CASA OROS vinde 5.2 HA ºi 18.000 mp teren zona Tetarom 2. Preþ neg. Telefon: 481516, 0744 516942, 0746 216942, 0749 033424. London vinde teren Gilau, zona vile 4 300m, 65 euro/m, terasa Capus 2900 m, 30 euro/m.Tel 0744663322 London vinde teren Valea Seaca la sosea asfaltata sub padure, 800-1000 m, pret 40 euro/m.Tel 0744663322. Vand teren 1 000 m in Valea Seaca, 4 km de benzinarie de pe Calea Baciului, drum asfaltat, front 30 m, 40 euro/m.Tel 0752929687,0264-425449. London vinde teren in Feleac 2 000 m, 40 euro/m. In Livada 1 500 m, 50 euro/m.Tel 0744663322 Vand teren 800 m in Valea Seaca , 40 euro/m. Teren Gilau 4 300 m 65 euro/m.Tel 0744663322 Personã fizicã vînd teren 18.100 mp, la intrare în Turda, front la ºoseaua europeanã 60 de 280 ml - vizavi de benzinãria Rompetrol (Dãbãgãu). Preþ - 65 euro/mp. Telefon: 0747 968769. Vînd teren 10.000 mp, str. Lombului, toate utilitãþile, front la stradã - 70 ml, pentru construcþii, preþ 130 euro/mp, tel: 0747968769 Vînd 10 hectare de padure de foioase, amestecat cu raºinoase în comuna Moldoveneºti, judeþul Cluj ºi 3,5 hectare în comuna Naºlag judeþul Alba. Informaþii la telefon: 420761 ºi 0730 607153

Casa Pitas vinde teren 2.700 mp, în Vîlcele, front la 2 strãzi, cu titlu de proprietate, preþ 30 euro/mp, informaþii Republicii nr. 54. Tel./fax: 439004, 0788 622865, www.casapitas.ro. Crez Imob - vînd terenuri, zona Steluþa, 800 mp, 1.000 mp, utilitãþi, 120 euro/mp. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob - vînd terenuri cu 35 euro/mp în zonele Sopor, Fãget, Feleac, Valea Chintãului, Cartierul Tineretului, ideale pentru construcþii. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423. Persoanã fizicã vînd / ofer pentru cosit teren , 6 ha, Valea Fînaþelor. Preþ 2.000 lei, telefon 0747 968769. Casa Pitas vinde teren în Turda, 11.400 mp, CF, persoanã fizicã, CU, ideal construcþii industrialã, platformã betonatã, preþ 140.000 euro, informaþii Republicii 54. Tel./fax: 439004, 0788 622865, www.casapitas.ro. PF vînd urgent 5000 mp teren intravilan în Turda (la 800 m. de ºoseaua spre Aiud). Informaþii la tel. 0745- 454275 Crez Imob - vînd teren lîngã lacul din Floreºti, 2.000 mp, front 26 ml, preþ 200 euro/mp sau schimb cu apartamente. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423. Casa Pitas vinde teren zona Vila Tuºa, 1.433 mp, fr. 20 m, izvor, curent, gaz, la limita terenului, zona liniºtitatã, preþ 95 euro/mp, negociabil, informaþii Republicii 54. Tel./fax: 439004, 0788 622865, www.casapitas.ro. Crez Imob - vînd teren 3,3 ha, Fãget, ideal orice construcþie, toate utilitãþile pe teren, 215 euro/mp. Informaþii: str. Horea 78, cam.18, tel 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423. Atlantic-vînd teren 2.900 mp la 1,5 km de capatul lui 32, CF, cu autorizaþie ºi proiect pentru 10 case P+E+M. Preþ 130 euro/mp negociabil. Tel/fax: 595306, 0745 668906, 0720 600826, Piaþa Mihai Viteazu 37/2. Casa Pitas vinde teren 3 ha, fr. 200 ml, lîngã Tetarom II, CF, preþ 30 euro/mp. Informaþii Republicii nr. 54. Tel./fax: 439004, 0788-622865, www.casapitas.ro Casa Pitas vinde teren 1.7 ha B-Dul Muncii lîngã centrul commercial Real, cu toate utilitãþile preþ 150 euro/mp. Informaþii Republicii 54, tel./fax: 439004, 0788 622865 www.casapitas.ro. Abaris Group vinde teren, în suprafaþã de 10.000 mp, cu posibilitate parcelare, aproape de utilitãþi, 150 euro/mp. Tel.: 0364-416016, 0730-299977, 0745-224686. Casa Pitas vinde teren 8.700 mp, ultracentral, P+10, P+12, POT 45 %, CUT 3.5, preþ 1.350 euro/mp, informaþii Republicii nr. 54. Tel./fax: 439004, 0788 622865, www.casapitas.ro.

SPATII COMERCIALE

CASA OROS vinde sediu 700 mp utili, pe 3 nivele, 950 mp curte betonatã, din care 200 mp depozit ºi 500 mp birouri, 3 bãi, zona asfaltatã, acces tir. Preþ neg. Telefon: 481 516, 0751 278601, 0749 033424, 0748 196825 Casa Pitas vinde teren, Muncii, 8.000 mp + halã 1.000 mp, persoanã juridicã, preþ 100 euro/mp, informaþii Republicii nr. 54. Tel./fax: 439004, 0788 622865, www.casapitas.ro Crez Imob vinde spatiu, zona centrala, 44mp, grup social, intrare din strada, 130 000 euro neg. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde spatiu ultracentral, 70mp, 2500 euro/mp. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde spatiu pentru birouri, ultracentral, zona Eroilor, 100mp, 3 incaperi, grup social, 4000 /mp sau inchiriez, 20 euro/mp. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde spatiu zona centrala, constructie noua, 350mp, semifinisat, 2000 euro/mp. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde spatiu ultracentral, 135mp, 1 2000 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Crez Imob vinde spatiu superfinisat in centru, 62 mp, 420 000 euro. Tel: 0264 433206, 0726 121035, 0720 041471, 0726 747423 Vînd halã de producþie în Zalãu, 159 mp, zona industrialã. Preþ 54.000 euro + TVA, negociabil, tel. 0260 616475, 0744 649104.

DIVERSE

Vand garaj din beton, 3,20/5 m, 1300 euro negociabil, trebuie transportat.Tel 0741168494,0740882102 Transport persoane international in: Austria - 50 euro, Germania - 80 euro, Franta, Belgia, Olanda - 100 euro, Spania 100 euro (140 euro dus-intors), Portugaia 140 euro (200 euro dus-intors). Informatii la 0719415151, 0720947911, 0745615135 Vînd grîu 1,5 lei / kilogram ºi cumpãr sobã metalicã pentru încãlzire cu lemne.Telefon: 0260 665801 ºi 0741 160320 Vînd fereastrã, cu 3 canaturi, de mansardã, 1,80x1 m ºi þiglã din demolare. Telefon 0744 605935. Vînd douã comode noi, lemn masiv, pentru pretenþioºi. Informaþii la tel. 0745 – 797676


14 ² mozaic

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

MIºCARE. Clujenii îºi fac drum spre Bucureºti prin dans

Cu gîndul la Bãnicã junior Organizatorii celei mai de succes emisiuni ale postului de televiziune PRO TV au adus speranþã în sufletul clujenilor. Timp de douã zile se va desfãºura preselecþia la sfîrºitul cãreia un om obiºnuit, dar cu talent de dansator, va avea ocazia sã-ºi îndeplineascã un vis. Mihaela ªteþi / steti@ftr.ro

Orele dimineþii de 30 iunie au strîns zeci de clujeni pe scãrile Casei de Culturã a Studenþilor din Cluj-Napoca. Încã de la intrare, se putea auzi muzica rãsunînd dintr-una din încãperile clãdirii. Cîþiva adolescenþi discutau aprins, ºezînd pe scãri, ºi din cînd în cînd repetau miºcãri de dans. „Sînt destul de mulþi participanþi, n-aº putea spune un numãr exact cã nu am verificat. Dar ziua este de abia la în-

calendar

ceput ºi înscrierile continuã”, a spus Ruxandra Macicaº, PR-ul caravanei. Toþi cei din culise îºi repetau dansul pe care urmau sã-l prezinte juriului ºi ocazional trãgeau cu ochiul la cei aflaþi în ringul de dans, sã vadã dacã ar trebui sã se teamã de concurenþã. Costumele erau care mai strãlucitoare, care mai zdrenþuroase sau colorate. Machiajul varia de la strident la „artistic”, încît pe unii îi puteai confunda uºor cu niºte indigeni. Însã totul era de

dragul dansului. Cert este cã se puteau remarca anumite diferenþe între cei care fãceau dans sportiv, care dansau de plãcere ºi cei care veniserã mai mult cu gîndul la speranþa ce le-o poate da caravana viselor.

Ardelenii sînt molcomi, dar iuþi de picioare Pînã în prezent, Clujul a fost oraºul de unde au plecat spre capitalã doi dintre cei mai buni dansatori ai sezoanelor trecute, Adriela Morar ºi Bogdan Boantã. „Sîntem foarte bucuroºi cã ne-am întors la Cluj, cã oamenii au venit într-un numãr atît de mare ºi ne susþin. E

adevãrat, sînt oameni ºi oameni, talentaþi sau cu mai puþin talent, dar pentru noi nu conteazã asta, îi apreciem la fel de mult ºi sîntem alãturi de ei în lupta pentru visul lor”, a subliniat Bogdan. Printre visãtorii care îºi aºteptau rîndul se afla ºi Gheorghe Lazãr de 27 de ani, membru al formaþiei Extasy a Casei de Culturã. El danseazã din 1992, a avut pînã acum douã trupe ºi dansul i-a fost mereu aproape. „Am avut o copilãrie mai grea ºi vreau sã le asigur celor doi nepoþei ai mei una mai bunã ºi un viitor”, ne-a mãrturisit Gheorghe. Un alt vis ce sperã sã cîºtige este cel al trupei Domino de dans modern a

ÎNTREBAREA ZILEI

ortodox

1 iulie - <) Sf. Ier. Leontie de la Rãdãuþi; Sf. Mc., doctori fãrã de arginþi, Cosma ºi Damian

greco-catolic 1 iulie - Sf. Cosma ºi Damian, doctori fãrã platã (< 303)

cinema Republica Incredibilul Hulk ora: 13.00, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 Preþ bilet: 10 lei, 8 lei preþ redus (ora 13.00, 23.00)

Aþi fost dezamãgit(ã) de jocul echipei României la Campionatul European? Cristian Dulca, 37 de ani, fost internaþional de fotbal „Cel mai important e cã ne-am calificat, iar asta e o mare performanþã. Eu, personal, am fost nemulþumit doar de ultimul joc, cel cu Olanda. Dar, per ansamblu, nu pot sã spun cã sînt dezamãgit de naþionalã, cînd mã gîndesc la bucuria pe care a adus-o celor cîtorva mii de suporteri din tribune ºi altor 20 de milioane de acasã, doar prin egalurile cu Franþa ºi Italia. Cum era

dacã nu se calificau deloc? Iar stãteam toþi acasã, în faþa televizorului ºi ne uitam la alþii cum joacã.” Andrada Boariu, 19 ani, studentã „Nu sînt mare microbistã, dar jocurile naþionalei le-am urmãrit ºi eu. Cred cã mai avem de învãþat fotbal, cel puþin de asta mi-am dat seama în meciul cu Olanda, în care efectiv olandezii ne-au dat foarte multe ºanse sã înscriem ºi ai noºtri

ConJUGaleTM

Arta Totul despre sex ora: 16.00, 19.00, 22.00 Preþ bilet: 7 lei, preþ redus 5 lei (ora 16.00)

Victoria Poveste de cartier ora: 16.00,18.00, 20.00, 23.00 Preþ bilet: 8 lei

Preþ carburanþi Benzinã + 4,35 lei ( Petrom) Benzinã 3,97 lei ( Petrom) Benzinã 95 4,02 lei ( Petrom) Motorinã + 4,48 lei ( Petrom) Motorinã 4,40 lei ( Petrom) GPL 2,29 lei ( OMV)

ªlap peste cap E foarte greu sã-i explici nevestei ce cu ce-i stã bine ºi ce cu ce nu-i stã deloc bine cînd vine vorba de modã. Dar nimic nu se comparã cu cel mai urît articol de încãlþat din lume, ºi anume ºlapul. Cînd vãd o gagicã care poartã ºlapi ºtiu imediat cã între noi nu va exista niciodatã o relaþie de amiciþie sau de oricare alt fel, cu atît mai puþin sexualã. ªlapii se gãsesc în orice culoare imaginabilã vreodatã ºi totuºi ara-

tã rãu cu orice articol vestimentar creat de om. Singurul lucru care se potriveºte cu ºlapii e ostracizarea socialã. Cu toate defectele, ºlapii au ºi o parte bunã: funcþioneazã ca un barometru perfect pentru idioþi. Cum vezi ºlapul, identifici cretinismul. Poþi sã afli multe de la o persoanã doar bazîndu-te pe culoarea ºi designul ºlapilor de cacao. Baiul e cã nevestei i s-a nãzãrit brusc cã vrea ºlapi. Grav. Ca sã numi manifest pe faþã antipatia faþã

28 28

31 31

o

o

24

30

o

30

o

29

24 30 33 34

o

CLUJ 28 C

o

De dimineaþã vom avea parte de ploi care dupã amiaza vor aduce descãrcãri electrice. Dar ne vom bucura ºi de puþin soare. Vîntul va bate din direcþia nordvest, iar noaptea va veni cu cer senin. Temperaturile vor oscila între maxima de 26o C ºi minima de 14o C.

o

o

o

o

o

32

o

33

o

32

Palatului Copiilor, care doreºte o salã de dans, mijloc de transport ºi condiþii mai bune, pentru ca activitatea grupului sã continue ºi dupã ce membrii vor împlini 18 ani. Vîrsta majoratului le limiteazã posibilitatea de a activa în cadrul Palatului Copiilor. „Mulþi vin sã demon-

alergau haotic pe teren.” Luana Marin, 25 ani, asistent manager „Eu zic cã au fãcut tot ce au putut. Au jucat ºi slab, ºi spectaculos ºi tehnic. Doar cã nu au reuºit sã-ºi gãseascã o constanþã în jocul lor. Niciodatã nu ºtim la ce sã ne aºteptãm, pentru cã degeaba joacã odatã bine, cã în meciul urmãtor pot juca neaºteptat de prost.”

Rareº Pop, 29 ani, instructor auto „Într-o oarecare mãsurã, da. E normal sã fii dezamãgit cînd ai avut ºanse reale sã joci bine, doar cã formula de joc nu a fost cea adecvatã, sau a fost presiunea prea mare. Dar sîntem obiºnuiþi sã se întîmple aºa, ºi pînã la proba contrarie putem spune cã asta este valoarea echipei naþionale.”

streze ce pot ca trupe, dar se pot înscrie ºi individual. Cine va merge mai departe va fi o decizie luatã la sfîrºitul caravanei. Juriul de la Cluj va fi format din Mihai Petre, Beatrice Rancea ºi Edi Stancu, iar ca invitaþi vor fi Adriela ºi Bogdan”, a conchis Ruxandra Macicaº.

Program Party

1 iulie

OSE Student Party After Eight Club, ora 21.00

Clubbing Latino Night

Euphoria Club, ora 22.00

de papucii respectivi ºi faþã de dorinþa ei, am pornit la shopping de ºlapi. Converse, Freestyle, mã rog, magazine cît de cît normale. Cel puþin aºa credeam pînã am ajuns la ºlapi. Preþurile erau undeva între 100 ºi 200 de lei, ceea ce mi se pare enorm pentru o bucatã de cauciuc turnatã într-o formã de metal undeva într-o provincie chinezã. La papuci existã trei considerente majore: calitate, preþ ºi stil. ªlapii au reuºit combinaþia rarã de a fi urîþi, scumpi ºi de calitate proastã. E chiar o performanþã ca un singur papuc sã fie atît de aiurea. Nu ºtiu pe care etichetã scria cã sînt rezistenþi la apã. Adicã nu

se desfac bucãþele. Vã mai zic eu un lucru la care sînt extrem de rezistenþi: viaþa sexualã. Nici un bãrbat normal nu va face sex cu o femeie încãlþatã în ºlapi. Plus cã de la cauciucul ãla îi put picioarele. Pe considerente financiare am reuºit sã evit achiziþionarea de ºlapi. Din pãcate, nu pot sfãtui pe nimeni cum sã facã asta, fiindcã sînt femei care preferã sã-i cumpere din piaþã, unde costã cam cît un pachet de prezervative. Acolo economia la bani nu se pune. Puteþi sã le spuneþi cã iau ciuperci la picioare de la ei. Nici nu cred cã e minciunã. Andrei Cotrãu

2 iulie Party Aminda ºi Hazard – Cover Party Janis Pub, ora 22.00

Proiecþie Anthrax – proiecþie concert Alive 2

Hard Club, ora 22.30

Expoziþie Maria Balea, Eugen Crãciun, Maria Rotaru Muzeul de Artã, orele 10.00-17.00

ASTÃZI ÎN ISTORIE

o

o

INEDIT. Cîþiva dansatori extaziaþi la gîndul cã vor dansa în faþa lui ªtefan Bãnicã jr.

ªtirea: O nouã ediþie a Campionatului European de fotbal s-a încheiat duminicã. Naþionala României, antrenatã de Victor Piþurcã, a pãrãsit foarte repede competiþia, oprindu-se doar în faza grupelor. Dupã douã meciuri terminate la egalitate, cu Franþa ºi Italia, la care se mai adaugã înfrîngerea în faþa Olandei, tricolorii au terminat pe locul 3 în „grupa morþii”, acumulînd doar douã puncte.

VREMEA 26

FOTO: ANDREI COTRÃU

Caravana „Dansez pentru tine” cautã noi concurenþi

o

Miercuri Va fi o zi însoritã, lipsitã de precipitaþii. Vîntul va bate slab pînã la moderat, iar temperaturile se vor pãstra la maxima de 26o C ºi minima de 11o C.

o

Dej 20°, Turda 21°, Bãiºoara 18°, Huedin 21°, Vlãdeasa 14° paginã realizatã de Mihaela ªteþi

1646: S-a nãscut Gottfried Wilhelm Leibniz, matematician ºi filosof german (d. 1716) 1863: Începe bãtãlia de la Gettysburg, în Rãzboiul Civil din SUA 1878: S-a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin tratatul de pace s-au recunoscut independenþa României ºi drepturile ei asupra Dobrogei. Judeþele Cahul, Bolgrad ºi Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componenþa României, sînt încorporate Imperiului Þarist 1903: Începe prima ediþie a Turului Franþei. 1917: A murit Titu Maiorescu, critic literar, membru fondator al Societãþii Academice Române (n. 1840)

1967: S-a nãscut Pamela Anderson 1968: S-a nãscut Dan Grigore, muzician român

1976: S-a nãscut Patrick Kluivert, fotbalist olandez 1993: A intrat în vigoare, în România, taxa pe valoare adaugatã (TVA) ºi liberalizarea completã a preþurilor 1999: A murit Vasile Ijac, compozitor ºi critic muzical (n.1899) 2004: Postul de radio România Tineret trece la emisiuni exclusiv pe internet, devenind un post experimental. Directorul postului este Florian Pittiº 2005: Intrã în circulaþie leul nou, urmînd ca pînã la 31 decembrie 2006 leii vechi sã circule în paralel cu cei noi. Aceasta reprezintã a doua etapã a denominãrii ºi începînd cu aceastã datã 10.000 de lei vechi vor fi preschimbaþi pentru un leu nou


sport ² 15

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

RENAºTERE. Campionul ªerban Doboºi vrea sã readucã tenisul de masã clujean acolo unde îi este locul

Începe o nouã erã în tenisul de masã 15

Doboºi: „Pe vremea mea, nivelul acestui sport era mult mai ridicat” Ajuns la vîrsta de 57 de ani, ªerban Doboºi este unul dintre cei mai titraþi sportivi clujeni ai generaþiei din care a fãcut parte, într-un sport în care Clujul a deþinut, ani la rînd, supremaþia pe plan naþional, tenisul de masã. Astãzi, Doboºi încearcã sã punã bazele unei noi epoci plinã de performanþe, aºa cum a fost în anii tinereþii sale, cînd lotul naþional se fãcea dupã ce numele sãu era trecut în capul listei.

copii antreneazã acum ªerban Doboºi la club Nu se culcã pe o ureche

Nicu Ciorbã / ciorba@ftr.ro

În 15 ani de activitate sportivã, ªerban Doboºi a reuºit sã strîngã zeci de titluri naþionale ºi balcanice, doar practicînd sportul de care s-a îndrãgostit atît de mult încã de cînd era copil. Cu ajutorul tenisului de masã a cutreierat întreaga lume, din Sarajevo pînã în Calcutta ºi din Birmingham pînã în Coreea de Sud, participînd la aproape 100 de concursuri internaþionale. Nici mãcar nu-ºi încheiase cariera de sportiv, iar Doboºi deja începea sã ocupe ºi rolul de antrenor, la CSM Cluj-Napoca. A fost antrenor la clubul clujean din 1977 pînã în 2000, cînd a hotãrît sã se retragã din lumea tenisului de masã. Însã, dupã ºapte ani în care practic s-a rupt în totalitate de tot ce înseamnã acest sport, ªerban Doboºi a revenit în toamna anului 2007 la CSM Cluj, club în cadrul cãruia a

EXPERIENÞÃ. Doboºi vrea sã antreneze un jucãtor care sã-i egaleze performanþele

activat ca sportiv ºi unde a debutat ca antrenor. „În perioada 20002007 m-am îndepãrtat de tenisul de masã, nu pentru cã nu mi-a mai plãcut sportul, ci din unele motive legate de proasta organizare care era în acea vreme. Dar, astea sînt discuþii care n-au legãturã cu sportul în sine ºi prefer sã nu comentez”, a spus Doboºi.

Scopuri care trebuie îndeplinite Întoarcerea sa ca antrenor la CSM Cluj, în anul 2007, s-a întîm-

plat doar din douã motive: Doboºi nu a vrut ca judeþul Cluj sã rãmînã fãrã echipã de seniori la tenis de masã ºi mai ales, s-a întors pentru a pune bazele centrului de copii. „În aceºti ºapte ani în care am lipsit pot sã spun cã s-au mai schimbat lucrurile ºi am hotãrît cã e timpul sã revin ca antrenor, însã scopurile mele sînt acelea de a crea bazele centrului de copii ºi de a nu lãsa sã moarã echipa de seniori. Simt cã am o datorie moralã faþã de aceastã disciplinã”, a declarat încrezãtor, ªerban Doboºi.

Gherman chematã la lotul universitar Douã clujence vor participa la Campionatul Mondial din Italia Interul Marinela Gherman de la Universitatea Jolidon a fost chematã de urgenþã la lot de cãtre Ioan Bãban, antrenorul naþionalei universitare de handbal. Echipa condusã de Bãban va participa între 5 ºi 13 iulie la CM Universitar din Italia. Marinela Gherman este ºi în vizorul „naþionalei” mari, selecþionerul Gheorghe Tadici fiind impresionat de travaliul jucãtoarei mai ales în partida dintre Oltchim Râmnicu Vâlcea ºi „U” Jolidon de la finalul campionatului. Alãturi de Gherman, au mai fost convocate portarul Paula Teodorescu (HCM Buzãu) ºi pivotul Oana Manea (Oltchim), pentru a le înlocui pe Roxana Bodârlãu (Dunãrea Brãila), Carmen Cartaº (Cetate Deva) ºi Gabriela Vasile (Du-

FORÞÃ. Marinela Gherman este apreciatã pentru capacitatea de efort de care dispune

nãrea Brãila), absente de la reunirea lotului. Din formaþia pregãtitã de Ioan Bãban, proaspãt consilier judeþean de Maramureº din partea

Partidului Democrat Liberal, mai face parte încã o clujeancã, extrema dreaptã Magdalena Paraschiv, tot de la Jolidon.

Tony, Semedo ºi Cadu, lãudaþi Filipe da Costa, mijlocaºul portughez acontat recent de cãtre Poli ªtiinþa Timiºoara, ºi-a lãudat conaþionalii de la CFR, în speciale pe Semedo, Tony ºi Cadu, despre care a spus cã sînt jucãtori buni „Îi cunosc pe cei trei ºi ºtiu cã au valoare. ªtiu cã anul trecut CFR Cluj a cîºtigat titlul cu ºase-ºapte portughezi în lot ºi mai ºtiu cã au avut o echipã foarte bunã ºi au cîºtigat corect campionatul”, a povestit noul jucãtor de pe Bega, care se aflã în aceste zile cu formaþia bãnãþeanã în turneul de pregãtire

din Austria. Filipe da Costa recunoscut cã nu mai ºtia nici un român implicat în fotbal, decît pe Ilie Dumitrescu, despre care ºtie cã a fost un jucãtor excelent. Cei doi sau întîlnit în Grecia, la un meci demonstrativ.

Titlul mai important decît Champions League Pentru Ioan Andone, un nou titlu de campioanã a României este mult mai important decît un parcurs reuºit în grupele Ligii Campionilor. El a considerat cã o califi-

care în primãvara Champions League e mult mai dificilã decît cîºtigarea titlului în România. Pînã la primul meci din cea mai importantã competiþie între cluburi la nivel european, CFR Cluj va juca aproximativ ºase meciuri din noul sezon al Ligii I. „Fãlcosul” nu concepe ca echipa sã fie într-o formã mai slabã, în comparaþie cu anul trecut, motivînd prin faptul cã CFR Cluj nu a renunþat la nici un titular ºi mai mult decît atît, a mai adus cîþiva jucãtori foarte buni. (N.C.)

Însã antrenorul ºtie cã e nevoie de mult timp ºi multã muncã pentru ca tenisul de masã clujean sã revinã acolo unde îi este locul. „Cu fiecare an, lumea ºtie tot mai puþine lucruri despre tenisul de masã, iar mai ales sponsorii care sar cu banii la fotbal ºi baschet, nu prea se aratã interesaþi de acest sport. Avem un singur sponsor care e sprijinul nostru financiar, tocmai de aceea clubul se numeºte CSM Provalcon Cluj”, a adãugat fostul campion naþional.

PUBLICITATE

Fosta glorie a tenisului de masã clujean s-a declarat mîndru de cîºtigarea Cupei României în acest an, însã a atenþionat cã e nevoie de cîþiva jucãtori noi pentru a putea spera ºi la anul la astfel de performanþe. Antrenorul s-a bucurat cînd a aflat de aprobarea proiectului pentru o nouã salã, care va fi exclusiv pentru secþia de tenis de masã din cadrul CSM Cluj. „Am înþeles cã se va amenaja o salã numai pentru noi ºi asta e foarte bine. Pentru anul urmãtor vrem sã ne înscriem într-o cupã europeanã ºi cu paºi mici sã ajungem unde ne propunem”, a spus ªerban Doboºi. Acesta nu a uitat sã menþioneze faptul cã e destul de greu sã pui bazele unui centru de copii, însã nu imposibil. „Conteazã foarte mult felul cum sînt abordaþi copiii. Te poþi trezi la primul antrenament cu 40 de copii care vor sã practice tenisul de masã, iar la al doilea sã rãmîi numai cu 5 copii”, a încheiat antrenorul.

ºtiri Puþini, dar apþi O parte a jucãtorilor de la Universitatea Cluj au efectuat ieri vizita medicalã la Policlinica Sportivã „George Coºbuc”. Primele rezultate indicã faptul cã fotbaliºtii lui „U” sînt apþi pentru un nou sezon competiþional. Au fost prezenþi Villand, Bãd, Buº, Vãdana, Suciu, Vãscan, Tãut, Fãrcaº, Soporan, Þene, Matiº, Ionuþ Fãrcaº, Feneºan ºi Perºa. Ceilalþi jucãtori cu care Universitatea va ataca viitorul campionat de liga a doua sînt aºteptaþi în zilele urmãtoare pentru aceleaºi teste.

Bilica a semnat. Din nou Fundaºul Fabio Bilica a semnat un contract de joc cu formaþia turcã Sivasspor ºi urmeazã sã pãrãseascã Universitatea Cluj. De fapt, semnãtura lui Bilica pe contractul cu formaþia turcã este ceva mai veche ºi dateazã dinaintea meciului de campionat cu Gloria Buzãu, cînd brazilianul a fost plecat cîteva zile cu preparatorul de origine turcã a echipei. Ulterior, aflînd cã Universitatea ar putea sã-i prelungeascã unilateral contractul ºi sã cearã bani pentru un transfer, Bilica a întors foaia declaraþiilor, spunînd cã doreºte sã rãmînã la Cluj. Imediat dupã trecerea termenului limitã în care „U” putea sã-i vireze o sumã consistentã ºi sã-i prelungeascã angajamentul, brazilianul a fãcut publicã trecerea sa în campionatul Turciei.


16 ² ultima foaie

MARÞI, 1 IULIE 2008 www.ftr.ro

Totul mai costisitor

Începînd de astãzi, se scumpesc atît utilitãþile, cît ºi alimentele De astãzi, gazul e mai scump cu 12,5%, curentul cu 4,4%, iar þigãrile cu 39 de bani. De asemenea, azi intrã în vigoare ºi avertismentele vizuale pe pachetele de þigãri ºi se modificã ºi modul de taxare a gazelor, în kilowaþi-orã în locul metrilor cubi. Tot azi intrã în vigoare

ºi noua taxã auto, cea de mediu, noul regim afectînd cel mai mult maºinile non-Euro ºi Euro 3. În acelaºi timp, ne putem aºtepta ºi la creºteri în ceea ce priveºte preþul alimentelor, într-o primã fazã cu 5% pînã la 15%, pe fondul creºterii costurilor de producþie. Totuºi,

existã ºi veºti bune. Astfel, contribuþia la asigurãrile sociale scade începînd cu 1 iulie cu 1,5%, ceea ce va duce la creºterea salariului mediu net cu 26 de lei, la 1.300 de lei. Totodatã, ar putea sã scadã ºi preþul grîului, dupã ce Rusia a anunþat cã suspendã taxele pe care le impunea propriilor producãtori care doreau sã exporte cereale în afara Federaþiei. Andreea Duþu

VALOARE. Un profesor de la UBB a cîºtigat concursul „I. P. Culianu”

1.000 de euro pentru filosofie medievalã Daniel Fãrcaº, doctor în filosofie, a fost premiat pentru cercetarea „Meister Eckhart. Misticul din cãuºul ochiului” Concursul de debut „I. P. Culianu”, ediþia a III-a, organizat de Editura Polirom, ºi-a desemnat cîºtigãtorul, în persoana lui Daniel Fãrcaº, doctor în filosofie medievalã al Universitãþilor Paris IV-Sorbonne ºi „Babeº-Bolyai”-Cluj-Napoca, pentru lucrarea „Meister Eckhart. Misticul din cãuºul ochiului”. Premiul este în valoare de 1.000 de euro, manuscrisul urmînd sã fie publicat la Polirom. Concursul de debut „I.

P. Culianu” se organizeazã anual, premiul fiind acordat celei mai interesante lucrãri din domeniile: istoria religiilor, studii culturale, mentalitãþi, antropologie, ºtiinþe socio-umane (psihologie, sociologie, istorie, ºtiinþe politice, studii de gen, asistenþã socialã), comunicare, relaþii publice, studii media. Nãscut la Oradea, Daniel Fãrcaº a absolvit Facultatea de filosofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” ºi, ulterior, Fa-

cultatea de litere, specializarea Filologie modernã ºi clasicã (francezã-greacã veche), a aceleiaºi universitãþi. A fãcut studii postuniversitare la Universitatea Paris I, specializarea Istoria filosofiei, ºi a beneficiat de burse ºi stagii de pregãtire academicã ºi de documentare în Franþa. În ianuarie 2008 a obþinut titlul de doctor al Universitãþii Paris IV-Sorbonne cu teza „Transcendentalul ºi discursul teo-

logic. Metafizicã ºi analogie la Albert cel Mare ºi Meister Eckhart” (coordonatori Jean-François Courtine ºi Andrei Marga). A publicat numeroase studii ºi articole în Studia Universitatis „Babeº-Bolyai”, Caietele Echinox, Familia, Orma, Vatra, Verso º.a. ºi a colaborat în calitate de cercetãtor la elaborarea unor studii de specialitate. În prezent, este director executiv al Editurii Hypogrammos din Oradea.

Ministerul Apãrãrii, din nou la mîna lui Ceauºescu Magistraþii Curþii de Apel Bucureºti au hotãrît, în ºedinþa de luni, prin decizie definitivã ºi irevocabilã, cã Ministerul Apãrãrii este obligat sã aducã dovada, prin toate mijloacele legale, cã soþii Nicolae ºi Elena Ceauºescu sînt înmormîntaþi în cimitirul Ghencea Civil, potrivit Rompres. Decizia survine în procesul pe care Zoia Ceauºescu solicita identificarea locului în care au fost înhumaþi cei doi, în vederea deshumãrii rãmãºiþelor pãmînteºti ale cuplului. Dupã moartea acesteia, procesul a fost continuat de soþul acesteia, Mircea Oprean, ºi de fratele ei, Valentin Ceauºes-

cu. Ministerul Apãrãrii a declarat în instanþã cã nu deþine nici un document referitor la poziþionarea precisã a celor douã morminte. Dupã ºedinþa de judecatã, Mircea Oprean a declarat cã, în opinia sa, se încearcã ascunderea unor „fapte cutremurãtoare” legate de aceste evenimente. Pe de altã parte, avocatul Haralambie Voicilaº a declarat cã, în virtutea acestei decizii, pãrþile pot cere, în sfîrºit deshumarea. Mircea Oprean ºi-a mai exprimat hotãrîrea de a solicita o expertizã ADN, pe cheltuiala proprie, care sã clarifice problema identitãþii celor înhumaþi. (Iuliu Pop)

Potrivit unui sondaj realizat de compania de asigurãri pentru credite „Atradius” publicat în revista francezã „Les Echos”, 46% din executivii firmelor franceze ce efectueazã regulat exporturi în Europa Centralã ºi de Est considerã România þara cea mai riscantã în privinþa modului de îndeplinire a obligaþiilor contractuale de cãtre

România rãu platnicã

PUBLICITATE

firmele locale. Între acestea, cea mai sensibilã problemã o constituie plata facturilor. „Rãu platnicii constituie cel mai mare risc”, concluzioneazã sondajul, care subliniazã ºi situaþia financiarã precarã a

Vasile Dâncu nu exclude o plecare din partid Preºedintele PSD Cluj, Vasile Dâncu, a declarat cã social-democraþii clujeni vor decide dupã Consiliului Naþional ce vor face în continuare, afirmînd cã este prematur sã vorbeascã despre o plecare din partid, însã neexcluzînd aceastã variantã, transmite corespondentul NewsIn. „Este prematur sã vorbim despre o plecare din partid. Atunci cînd te asociezi într-un par-

tid, ai toate variantele la dispoziþie, aºa cum întotdeauna existã ºi posibilitatea de a nu mai urma un proiect pe care l-ai început dacã nu mai ai condiþii necesare pentru acest lucru”, a declarat Dâncu dupã ºedinþa Biroului Permanent Judeþean de ieri, care a respins drept nestatutarã decizia Comitetului Executiv (CEx) de dizolvare a conducerii filialei. (I.P.)

FestArt trage cortina Prima ediþie a FestArt - Festivalul Studenþilor Facultãþii de Teatru ºi Televiziune (FTT) din Cluj-Napoca s-a încheiat ieri. Aceasta s-a dovedit a fi un succes, suita spectacolelor prezentate, atelierele de lucru ºi conferinþele susþinute cu acest prilej fiind evenimente culturale apreciate de iubitorii de teatru. Programul ultimei zile a inclus festivitatea de absolvire a cursurilor de cãtre studenþii de la FTT, un workshop cu tema „Arta actorului de film”, susþinut de actorul Marius Bodochi, ºi douã spectacole de mare interes. Primul dintre ele – „Lecþia” de Eugen Ionescu - este regizat de Vlad

Borlea (anul III regie, clasa regizor Gelu Badea), iar cel de-al doilea, „ªase personaje în cãutarea unui autor” de Luigi Pirandello, în regia lui Gelu Badea, va fi prezentat de actorii Teatrului de Nord din Satu-Mare. Conform Rompres, programul întregii manifestãri a evidenþiat înclinaþia spre un repertoriu modern – „Psihoza 4.48” de Sarah Kane (1971-1999), „Afarã în faþa uºii” de Wolfgang Borcher (1921-1947), „Picnic pe cîmpul de luptã” de Fernando Arrabal (n. 1932) sau spre interpretarea contemporanã a unor mari creaþii dramatice precum „Zadarnicele chinuri ale morþii” dupã Shakespeare.

Cordoº, aproape de Rimini multor firme româneºti, ale cãror datorii ajung pînã la 76% din capitalul acestora. La sondaj au rãspuns un numãr de aproximativ 1.200 de firme franceze. Pe urmãtorul loc în percepþia negativã figu-

reazã Polonia, cu 27% din respondenþi, apoi Ungaria, cu acelaºi procent, dar un numãr mai mic de firme chestionate, ºi de Slovacia. Potrivit aceluiaºi studiu, deºi Europa este zona spre care se îndreaptã douã treimi din exporturile franceze, ea nu este ºi zona cea mai profitabilã pentru actorii economici francezi.

Cel mai important cotidian de sport italian, Gazzetta dello Sport, a anunþat cã clubul Rimini este aproape sã-l transfere pe fundaºul Andrei Cordoº, de la Universitatea Cluj. Sursa citatã îl evalueazã pe tînãrul de 20 de ani la jumãtate de milion de euro ºi aminteºte cã este component al lotului naþional de tineret. Gazzeta dello Sport susþine

cã echipa din Italia a decis sã-l transfere pe Cordoº ºi datoritã referinþelor date de Paraschiv, care activeazã de un an la Rimini.

Foaia Transilvana  

Cluj-Napoca

Foaia Transilvana  

Cluj-Napoca

Advertisement