Page 6

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދު ްނ އިހަވަންދޫ މަސްވެރިން‬ ‫ކުލި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވެއް ެޖ މުޒާހަރާކޮށްފި‬ ‫ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ‬ ‫ކުރުމަށް އިހަވަންދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ދިމާކޮށް‬ ‫އެ ރަށުގެ ބައެއް މަސްވެރިން ރޭ މުޒާހަރާ ކޮށްފި‬

‫ދނިތަކަށް ގެއްލުން‬ ‫ބަނދަރު ހަލާކުވެފައިވުމުން‪ޯ ،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިދާނެތީ މަސްވެރިން ތިބެން ޖެހެނީ ހޭލާ ކަމަށް‬ ‫މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އެ‬

‫ރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ރޭ ފަށަން ކުޑަތަން‬ ‫ކށް މަސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ވެފައި ވަނި ޮ‬ ‫މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންގެ‬

‫ފނުވީ ކުރީ ރޭ ދަންވަރު‪ .‬މަސްވެރިން‬ ‫ދައުވަތު މި ޮ‬

‫ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިޖާބަނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބެރިކޭޑް ޖަހައި ބަންދުކުރުމުން އެ މީހުން‬

‫އެހާއިރަކު ރަށަކު ނުތިބޭނެއެއް ނޫންތޯ‪ "،‬މުހައްމާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ދެކެދެކެ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ‬

‫މުޒާހަރާ ކުރީ ބެރިކޭޑްތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަމުގައި ނޫނީ މަސްވެރިންނަށް އަޅާ ނުލާ‬

‫އެ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވި‬

‫ސަރުކާރެއް ނުދެކެން‪ "،‬ކުރިން ޕީޕީއެމް މެމްބަރެއްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ވެސް ހުންނެވި މުހައްމާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫ބިންތަކުން ކުލި ނަގާތީ ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ކަން ޮބޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރޭ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މި ބާއްވަނީ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ ތަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދި މަސްވެރިންނަށް‬

‫މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަން ތިބި ސަރަހައްދު‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ފްރަންޓް އޭރިއާގެ އަތިރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ޮއތް ހުސް ބިމެއް‪ :‬އެ‬

‫އިރު‪ ،‬އެ ރަށުގައި ހުންނަ އައިސް ޕްލާންޓް މިހާރު‬ ‫ދަބަރަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ރަށުގެ‬

‫އިހަވަންދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ‬

‫މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ‬

‫ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ‬

‫މިއަދު އެ ރަށަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ވެސް‬

‫ދުވަހުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްހެން ސިޔާސީ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެފައިވާއިރު‪ ،‬ކައުންސިލުން އެ ރަށުގައި ޖަހާފައި ހުރި‬

‫މުހައްމާ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނާ މެދު ސަރުކާރުން‬ ‫އަމަލު ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް‬

‫ގިޑިގެތަކުން‪ ،‬ސަރުކާރު ފަލީހަތްވާ ކަމަށް ބުނެ އެތަކެތި‬ ‫ނަގަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ހުޅުމާލޭގެ‬ ‫ހައުސް އެ ޯ‬

‫ގޮތުން މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭ‬

‫ޓޫރިޒަމަށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ހީނަރުކަން ލިބޭއިރު‪،‬‬ ‫ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ވެސް އިންތިހާއަށް ގެއްލުން ވާނެ‬ ‫ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު‬

‫އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތިން އެޗްޑީސީން‬

‫ގތިތަކުގެ ކުރިމަތިން‬ ‫(ބީޗު ފްރަންޓް) ގައި ހުންނަ ޯ‬ ‫އންނަ ހުސް ބިންތަކުން ކުލި ނަގާ‬ ‫ގޮނޑުދޮށާ ދެމެދު ޮ‬

‫ލޓްތައް ވިއްކާފައިވަނީ "ބީޗް ފްރަންޓް"ގެ ނަމުގައި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން‪ ،‬ގެސްޓް ހައުސްތައް ތަމްސީލު‬

‫އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ވުރެ އަގުބޮޑު ކޮށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ‬ ‫ބީޗް ފްރަންޓުގެ ޯ‬

‫އެއީ އަތިރިމައްޗަށް ވުމުން‪ ،‬އެތަނުން ލިބޭނެ މަންފާއަށް‬ ‫ބަލާފައި ކަނޑައެޅި އަގެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ގެސްޓް‬

‫ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫ހައުސް އެ ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން‬ ‫ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫ލިބޭ މަންފާއަށް ބަލައި‪ ،‬ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެތަނުން‬

‫ނވެމްބަރު މަހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ ޮ‬

‫ހދަން އެޗްޑީސީން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުރު ފައިދާތަކެއް ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީ‬

‫ގތުން ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯ ވެސް އެ‬ ‫ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ޮ‬

‫ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ގެސްޓް ހައުސްތަކުން‬

‫ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު‬ ‫އެތަނުން ބުނި ޮ‬

‫ގތަށް އޮންނަ ހުސް‬ ‫ވެސް‪ ،‬އަތިރިމައްޗަށް ވާ ޮ‬ ‫ބިންތައް ބޭނުން ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން‬

‫ހުސް ބިން ގަތުމަށް އެޗްޑީސީން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް‬

‫އެތަނަކުން ކުއްޔެއް ނުނަގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު‬

‫ބޑު އަގެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންގާފައިވަނީ ތަނާ ނުބައްދަލު ޮ‬

‫އެޗްޑީސީން ނިންމާފައިވަނީ އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުން‬

‫ކށްފިނަމަ‪ ،‬އެތަނުގައި ހުރި‬ ‫އަދި އެގޮތަށް އަމަލުނު ޮ‬

‫އަކަފޫޓެއް ‪ 12‬ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަކެތި ނަގައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ހައްގަށް ނުފޫޒު‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކޮށް‪ ،‬ގެސްޓް‬ ‫މިކަމާ ގުޅިގެން ކަން ޮ‬

‫ފޯރުވުން ކަމުގައި ވެސް ބުންޏެވެ‪ .‬ހަމައެއާއެކު‬

‫ސސިއޭޝަނުން އެޗްޑީސީ އަށް ފޮނުވި‬ ‫ހައުސް އެ ޯ‬

‫އެތަނުން ކުއްލި އަކަށް ބޮޑު އަގެއް ނަގަން‬

‫ސިޓީއެއްގައި ބުނީ އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގެ‬

‫ނިންމުމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ‬

‫އެ ބިންތަކަކީ‪ ،‬ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އިތުރުން‬

‫ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އެޗްޑީސީގެ ކޮންޓްރޯލްގެ‬

‫ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހިތްހަމަ‬

‫ދަށަށް ގޮސްދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ފަދަ ހާލަތެއްގައި‬

‫ޖައްސާލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ އާއްމު ސަރަހައްދެއް‬

‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި އަގަށް ނޭދެވޭ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ އަމިއްލަ‬

‫ކށްފާނެ ކަމަށް ވެސް ގެސްޓް ހައުސް‬ ‫އަސަރެއް ޮ‬

‫ފައިދާއަށްޓަކައި އެތަން "ވިއްކާލުމަކީ" އާއްމު‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬ ‫"މިކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ‪ ،‬އުފާވެރި‬ ‫ކށްލުން ކަމަށް އެ‬ ‫އިޖްތިމާއީ މާހައުލުން އެކަހެރި ޮ‬

‫ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އާއްމު ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި އެ‬

‫ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރިތަކުން މަންފާ ލިބިގަންނަމުން އަންނަ ކުދި‬

‫ސސިއޭޝަނުން ވަނީ‬ ‫ގެސްޓް ހައުސް އެ ޯ‬

‫ފިހާރަތަކުގެ ކުރިއެރުމާ މެދު އެޗްޑީސީން ގެންގުޅޭ‬

‫ނޅު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް‬ ‫ކުޑަބަނޑޮހާއި ފޭދޫފި ޮ‬

‫ސިޔާސަތު ހާމަވެގެންދާ ކަމެއްކަމުގައި ހިތާމައާ އެކު‬

‫ސަރުކާރުން ނެގުމުން‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪ ".‬ގެސްޓް ހައުސް އެ ޯ‬

‫ޖައްސާލުމަށް މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތު އަތިރިމަތިކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪. .‬‬ ‫ސސިއޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި‪ ،‬ބީޗް‬ ‫އެ އެ ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްތަކަކީ ތެރެއިން ޓެކްސްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭ‬

‫އިހަވަންދޫ ބައެއް މަސްވެރިން ރޭ މުޒާހަރާ ކުރާއިރު ފުލުހުން އެތަނުގައި ފާރައަށް‬

‫ވިލާޓްރޭޑުން ވައްކަން ކުރަންއުޅުނު‬ ‫ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ވިލާ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ‪ 5‬އިން ވައްކަން ކުރަން‬ ‫އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އަމީނީ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ފްރަންޓްގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދާ ހުރިހާ‬

‫ތަންތަނަށް ވެފައި‪ ،‬އަތިރިމަތި ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ އާއްމު‬

‫މަގުގައި ހުންނަ އެ ފިހާރައިގެ ތިޖޫރި ރޭ ފަތިހު‬

‫ޓޫރިސްޓުން ވެސް އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު ބޭނުން‬

‫ވިޔަފާރިތަކާއި އާއްމުންނަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެތީ އެކަން‬

‫ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު‬

‫ކޕަރޭޓް ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއަށް‬ ‫ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޯ‬

‫ނުކުރުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހައްރު ޮ‬

‫ކށްގެން ބޭނުން ކުރުމަކީ‬ ‫އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ޮ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ދެރައެއް ކަމަށް ގެސްޓް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ ވިލާ‬ ‫އފީސް ތެރެއިން ވައްކަން‬ ‫ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ފިހާރައިގެ ޮ‬

‫ކށް ކަމަށް ފުލުހުން‬ ‫ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނި ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ހަތަރު ވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ވިލާ‬ ‫އފީސް ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން‬ ‫ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ޮ‬ ‫ކށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދަނި ޮ‬ ‫ކށްފައިވަނީ އުމުރުން‬ ‫މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫‪ 23‬އަހަރާއި ‪ 27‬އަހަރާއި ‪ 33‬އަދި ‪ 35‬އަހަރުގެ‬ ‫ފިރިހެނުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives

17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives