Page 24

‫‪17 DECEMBER 2017‬‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ވަޒީފާ އަދި ކޯސްތަކަށްދާ‬

‫ހުޅުމާލެ ބޮޑުމަގުގައި ކުއްޔަށްދޭ‬

‫ގެދޮރު ހުރިހާ‬

‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ‪ 1‬އަހަރަށް‬ ‫ހުރިހާ މުހިއްމު ތަންތަނަށް‬ ‫ފައިމަގުން ދެވޭ‬

‫‪ 6‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކައިރީގައި‬

‫ހިސާބުގައި އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް‬

‫ހުރެދޭނެ ކުއްޖަކު ބޭނުން‪.‬‬

‫ދެތިން މިނެޓުން ދެވޭ‬

‫މެންދުރުފަހު ‪2:00‬ން ‪ 5:00‬އަށް‬

‫މިހާރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި‬

‫‪TEL: 9113655‬‬ ‫‪15225‬‬

‫ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓަން‬ ‫‪ A/C‬ރޫމް‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫ކެއުމާއި ނިދުން‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ފެން ޯމޓަރު‪ ,‬ދޮންނަމެޝިން‪,‬‬

‫ގްރައުންޑްފްލޯރ‬

‫ފަހާފޮށި ޑޭވީ ޕަންޕް މަރާމާތު‬

‫‪2500‬ރުފިޔާ‬

‫‪TEL:9820723‬‬

‫މުށި ޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9921335‬‬ ‫‪16545‬‬

‫‪14524‬‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫'‪AT HULHUMALE‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫‪monthly rent for 1 year.‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪Walking distance to ALL‬‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪MAIN ROAD‬‬ ‫‪A 2 room Flat available on‬‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫‪IMPORTANT PLACES and‬‬ ‫‪very close to hospital.‬‬

‫އަންހެން ކުދިންގެ ހެދުން‬

‫‪Ready for occupation.‬‬

‫ޖަންކްޝަންގެ މައްސަލަތައް‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ‬

‫އެކިގޮތް ޮގތަށް އަގުހެޔޮކޮށް ފަހާދެން‬ ‫‪TEL: 7999602‬‬

‫‪TEL: 7681023‬‬

‫ގޭގަ އަންހެން‬ ‫ލަގްޒަރީ ‪ 3‬ރޫމް‬

‫ކުދިން‬

‫އެޕާރޓްމެންޓެއް‬

‫ބައިތިއްބަން‬

‫ކުއްޔަށް ދެނީ‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬ ‫‪TEL: 7555567/7968223‬‬

‫‪15468‬‬

‫‪14958‬‬

‫ކުއްޔަށް ޭދ‬ ‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪16497‬‬

‫‪16396‬‬

‫ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް‬

‫ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ފާހާނާއި އެކު‬

‫ގޭގައި ހުންނާނެ‬

‫‪ 1‬ނުވަތަ ‪ 2‬މީހަކު އުޅޭ ގޮތަށް‬ ‫‪6500/-‬ރ‬

‫‪TEL:7739589‬‬ ‫‪16552‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫އަހުލާގު ރަގަޅު މީހަކު‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL: 7763220‬‬

‫‪TEL: 7562424‬‬ ‫‪16589‬‬

‫‪16608‬‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖް ‪،‬‬

‫ކިޔަވާ ކުދިންނާއި‬

‫ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރު‬

‫ކޯސްތަކަށްދާ ފިރިހެން‬

‫‪ ،‬މައިކްރޮ އަވަން އަދި‬

‫ކުދިން ބައިތިއްބައިދެން‬

‫ކަރަންޓުގެ އެކި މަސައްކަތް‬ ‫ކޮއްދެމެވެ‪.‬‬

‫‪TEL: 7763835/7532325‬‬

‫‪TEL: 7915551/9830021‬‬ ‫‪16598‬‬

‫‪16605‬‬

‫‪ 1000‬އާއި ‪1200‬‬

‫އޮފީހައްދާ އަންހެން‬

‫އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ‬

‫ކުދިން ނޫނީ ކިޔަވަންދާ‬

‫އޮފީސް އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫އަންހެން ކުދިން‬

‫ކުއްޔަށް ހިފަން‬

‫ބަހައްޓާދެން‪.‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪TEL: 7772122‬‬ ‫‪16565‬‬

‫‪TEL: 7773125‬‬

‫‪TEL:7726573‬‬ ‫‪16604‬‬

‫‪TEL: 7255350‬‬ ‫‪16599‬‬

‫‪and save 10%‬‬

17 december 2017 issuu  
17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives