Page 11

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ލިވާގައި ޑޮކްޓަރުގެ ނަ ްނ‬ ‫ލިއުނު މައްސަލަ ކޯޓަށް‬ ‫މައްސަލަ ފަޅާއެރީ ސައިމަން‬ ‫އޮޕަރޭޝަންކުރި ބަލިމީހެއްގެ‬ ‫ފޮލޯ‪-‬އަޕް ސާޖަރީއެއް ހެދި‬ ‫އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް "އެސްބީ"‬ ‫މި އަކުރުތައް ލިވާގައި އިންތަން‬ ‫ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެ މީހެއްގެ ލިވާ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކޮށްދިން ޑޮކްޓަރު އެ އޮޕަރޭޝަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތު އޭނާގެ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުރުތައް އެ ލިވާތަކުގައި ކަނޑާ‬ ‫ކޓުގައި އެއްބަސް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެގި ކަމަށް ޯ‬ ‫ބާމިންހަމް ކޯޓުގައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި އޮޕަރޭޝަން‬

‫މައްސަލަ ފަޅާއެރީ ސައިމަން އޮޕަރޭޝަންކުރި ބަލިމީހެއްގެ ފޮލޯ‪-‬އަޕް‬ ‫ސާޖަރީއެއް ހެދި އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް "އެސްބީ" މި އަކުރުތައް ލިވާގައި‬ ‫ޕޓް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިންތަން ފެނިގެން ރި ޯ‬

‫ޑޮކްޓަރު ސައިމަން ބްރެމްހޯލް ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެ ލިވާއެއްގައި‬ ‫އޭނާގެ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުރުތައް ލިއުނު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬މީގެން އެއް‬ ‫ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 2013 ،9‬ގައެވެ‪ .‬އަނެއް‬

‫ކުރެވުނު ކުށެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދީ ހަމަ އެ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ސައިމަން އަކީ ލިވާ‪ ،‬ސްޕްލީން އަދި ޕެންކްރިއަސްގެ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރާ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެކެވެ‪ .‬ދެ ލިވާގައި އޭނާގެ‬

‫ހަށިގަނޑަށް‬ ‫ބޭނުންވަނީ ކިތައް‬ ‫ދަޅުމަސް‪،‬‬ ‫ކިތައް ބިސް؟‬

‫ބަލިމީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ 'ޕޭޝަންޓްސް ކޮންސާން'ގެ‬ ‫ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި ޖޯއިސް ރޮބިންސް ބުނީ މި ދައްކަނީ ބަލި މީހެއްގެ‬ ‫ފތެއްގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަ ކަމަށާއި އޮޓޮގްރާފް ޮ‬ ‫ޑރ‪ .‬ސައިމަން މިހާރު ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމުގެ އަކުރުތަކެއް ކަނޑާނެގީ ލިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ލޭ މަނާކުރަން‬

‫ޔ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ޓަކައި ސްޓްރެންތް‬ ‫ދުޅަހެ ޮ‬ ‫ޓްރެއިނިން ކަސްރަތު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ހަރުމަސް‬

‫ބހައިޑްރޭޓް ނެތް ނަމަ ނަގާ‬ ‫ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާ ޮ‬

‫ގިނަކޮށްދޭ ކަސްރަތަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ބާވަތެއްގެ‬ ‫ކަސްރަތުތަކެކެވެ‪ .‬ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަރު ހިފުމާއި‪،‬‬

‫ހަށިގަނޑު ބިލްޑް ކުރި ނަމަވެސް ކާބޮހައިޑްރޭޓް‬

‫ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކެއުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ‬

‫ކށް ގަންނަ ޕްރޮޓީންތައް‬ ‫ކެއުމުގައި ނުހިމަނާ ނަމަ އަގުބޮޑު ޮ‬

‫ގތަށް ސްޓްރެންތް‬ ‫ބަދަލު ގެނައުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އަނދައިގެން ދާނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރެއިނިން ކުރާ ނަމަ ކެއުމުގައި ވިސްނާލަންވީ ކަންކަން‬ ‫ވަރަށް ގިނައެވެ‪.‬‬

‫‪ .1‬ވަކި ބައްޓަމަކަށް އަންނަން މަސައްކަތް ނުކުރުން‬ ‫ހަށިގަނޑުގައި ލީން މާސް ނުވަތަ ހަރުމަސް ޖެހުމަކީ‬ ‫ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ވަކި ބައްޓަމަކަށް‬ ‫ގތަށް ހުރުމަށް ޓަކައި‬ ‫ގެންނަން ނުވަތަ ވަކި މީހަކާ އެއް ޮ‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ގޮޅިގޮޅި އަށް މަސްޖެހުވުން‬

‫މާކްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގުނަވަނުގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ކަސްރަތު ކުރަންޏާ ކުރަން ވާނީ ކޮންމެހެން ވަކި‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގެ ކުއީން އެލިޒަބަތު ހޮސްޕިޓަލުގައި‬

‫މީހަކާ އެއްގޮތް ވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ބައްޓަމެއްގައި‬

‫ހޭނައްތާފައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ގަސްތުގައި އަނިޔާތައް ދީފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ‬

‫ހުރުމުގެ މަގުސަދުގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން‬

‫އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކަމަށް ވާތީ މިއީ އޭނާ ކުށްވެރިވާވަރުގެ އަމަލެއް‬

‫ނުވާވަރު ބަލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ‪ 53‬އަހަރުގެ‬ ‫ކޮންސަލްޓަންޓް ސާޖަންއެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މަންޒަރު އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް މީހުންނަށް‬

‫ޑޮކްޓަރު ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ‪ 2013‬ގައި ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ‬

‫ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ގާނޫނީ ވަކީލު ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޓީން އިތުރު ނުކުރުން‬ ‫ނުލާ ޕް ޮ‬ ‫ކާބޮހައިޑްރޭޓް ނަގަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނަގާ ނަމަ ދެން‬ ‫ރޓީންތައް ބޭނުންކުރާނީ މަސް ޖަހުވާށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ނަގާ ގިނަ ޕް ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އެކި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި މަސް ޖަހާނީ އެކި‬ ‫މިންވަރަށެވެ‪ .‬ބޭރުގެ މަޝްހޫރު މީހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާހާ‬ ‫އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ގައިގައި މަސް ނުޖަހައިފާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މަސްޖަހުވާށޭ ކިޔައިފައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ‬ ‫މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓީން އަނދަން‬ ‫ގތަށް އަންދަން ފެށުމުން‬ ‫ފަށާނީ ހަކަތަ ރައްކާކުރުމަށެވެ‪ .‬މި ޮ‬ ‫ލޭގެ ތެރޭގައި ޔޫރިއާގެ މިންވަރު އިތުރުވެ ހަށިގަނޑުން‬ ‫ފެން މަދުވާން ފަށާނެ އެވެ‪ .‬އޭރުން ފެން މަދުވުމުން‬ ‫ދިމާވާ ސިއްވާ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތި ވެދާނެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬

‫‪ .2‬ކާ ޮބހައިޑްރޭޓް މަދުނުކުރުން‬

‫ރއިޑް ބޭނުން ނުކުރުން‬ ‫‪ .4‬އެނެބޮލިކް ސްޓި ޮ‬ ‫ރއިޑަކީ އެ ތަކެތީގެ ސަބަބުން އެތައް‬ ‫އެނެބޮލިކް ސްޓި ޮ‬ ‫ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ތަކެއްޗެވެ‪ .‬އެއީ ޑޮކްޓަރެއްގެ‬ ‫އިރުޝާދާ ނުލައި ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަށް ދިޔުން‪،‬‬ ‫ހިތުގެ ބަލީގެ ފުރުސަތު އިތުރުވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތި‬

‫‪ .3‬ޑައިޓީޝަނެއް ނުވަތަ ނިޔުޓްރިޝަނިސްޓެއްގެ ލަފަޔާ‬

‫ބޭނުންކުރާ އާގަން ބީމް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާގަން އިން ލީ‬

‫ގެއްލުންތައް އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ފޮހެވިގެން ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ޒިންމާއަކީ ހަކަތަ އުފެއްދުމެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑަށް‬ ‫ޕްރޮޓީންތައް ފުރަތަމަ އަންދާނީ ހަކަތައަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫އަދި މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ ޖެނުއަރީ ‪ 12‬ގައި އޮންނާނެ‬

‫ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަކަށެއް ނުބެލެވެ އެވެ‪ .‬އަދި އާއްމުކޮށް އެފަދަ‬

‫ހަށިގަނޑު ބިލްޑްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު‬

‫މަސައްކަތް ބުރަވެ ގުރުދާ ވަރުބަލި ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޓީން އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޕްރޮޓީންގެ‬ ‫ނިޔުޓްރިއަންޓަކީ ޕް ޮ‬

‫ގތުން މާ ރަނގަޅު ކަމެއް‬ ‫ފަދަ ކަންކަމަކީ ސިއްހީ ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬ސައިމަންއާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލު ކޯޓުގައި ބުނީ‬

‫އިތުރަށް ފެން ބުއިމެވެ‪ .‬އޭރުން ގުރުދާ (ކިޑްނީ) ގެ‬

‫އާސިޔާ އަބްދުއްރަހީމް‪ -‬ޑައިޓީޝަން‬

‫މި މައްސަލަ ހޮސްޕިޓަލުން ތަހުގީގުކުރަމުން ދަނިކޮށް ސައިމަން‬ ‫އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އަދި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ އެއީ‬

‫އިންޑިއާ މީހެއް ަވއްތަރު ނުޖަހާތީ‬ ‫ޑީއެން އޭ ޓެސްޓަކަށް!‬

‫ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ސްޓްރެންތް ޓްރެއިނިން ހަދާ މީހުންގެ‬ ‫ކިބައިން ފެންނަ ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ‬ ‫މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ މިއީ އެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން ޕްރޮޓީން‬ ‫ގތުން ދުވާލަކަށް ހައެއްކަ ބިހުގެ އިތުރުން‬ ‫އިތުރުކުރުމުގެ ޮ‬ ‫ދެތިން ދަޅު މަސް އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރާއި‬ ‫ނ އެސިޑް ފަދަ ތަކެތި‬ ‫ކްރިއަޓިނިން ނުވަތަ އެމައި ޯ‬ ‫ޑައިޓީޝަނެއްގެ އިރުޝާދާ ނުލައި ބޭނުންކުރުން ހެޔޮ ނުވާ‬ ‫މިންވަރަށް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އުޅެނީ ހަށިގަނޑު އެންމެ‬ ‫އާއްމުކޮށް ބިލްޑް ޮ‬ ‫ބާރުގަދަ އުމުރުގެ ވަޒީފާ އާއި ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ‬ ‫ވަރުގަދަ ވާންވީ އުމުރުގެ ޒުވާނުންނެވެ‪ .‬މި ޒުވާނުން މާ ޅަ‬ ‫އުމުރު ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ލިބުނީ ވަރަށް‬ ‫ބޮޑު ދެރައެކެވެ‪.‬‬

‫ބިލްޑަރުން ކުރާ ކަމަކީ ފެން މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި‬

‫ޕޫޖާ ކުޑައިރު‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫މީހަކު ނެތެވެ‪ .‬އާއިލާގެ އެންމެންގެ ހަންގަނޑު‪،‬‬ ‫ގތަށް‪ ،‬މުށި ކުލަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ގިނަ މީހުންނެކޭ އެއް ޮ‬ ‫ލލުގެ ކަޅި ވެސް މުށި ކުލަ‬ ‫ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެވެ‪ޮ .‬‬

‫ޕޫޖާ ގަނަތުރާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ދެމަފިރިއަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކުއްޖެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ ވައްތަރީ‬

‫މަލިކާ‪ :‬ޕެރިހުގައި އަހަރެންގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ނުހުންނާނެ‬

‫ދން މީހަކާ އެވެ‪ .‬ޕޫޖާގެ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޮ‬

‫ގތުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވޭ‪ .‬އަދި‬ ‫ސިފަޔާ ބެހޭ ޮ‬

‫އިސްތަށިގަނޑު ރަތެވެ‪ .‬މިއީ އާއްމުކޮށް ޔޫރަޕްގެ‬

‫ބޑަށް ތަފާތީ ކީއްވެތޯ އަބަދު‬ ‫އަހަރެންގެ ސިފަ އެހާ ޮ‬

‫އިރުމަތީ ނުވަތަ ދެކުނު ހިސާބުގަނޑުގެ މީހުންގެ‬

‫ސުވާލު ކުރޭ‪ "،‬ޕޫޖާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސިފައެކެވެ‪ .‬އެ ކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު ލިބިފައި ވަނީ‬ ‫ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ‪ 2-1‬ޕަސެންޓް މީހުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫އިސްތަށިގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޕޫޖާގެ ލޮލުގައި‬ ‫ހުންނަނީ އެމެރަލްޑް ގްރީން ކުލަ އެވެ‪ .‬ހަންގަނޑު‬

‫އކްސެންފޭންސް ޕެރިހުގައި‬ ‫ލބިވެރިޔާ ސިރިލް ޮ‬ ‫އޭނާގެ ޯ‬

‫ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓްމަންޓަށް ކުއްލި ނުދައްކާ އެހާ‬

‫ބޑު އެޕާޓްމަންޓްގެ ކުލި‬ ‫ޕެރިހުގައި ދިރިއުޅޭ އަގު ޮ‬

‫ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިމީހާއަށް ‪ 80،000‬ޔޫރޯ‬

‫ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ އެމީހުންގެ އަތުން ފޭރުމުން‬

‫ބޮލީވުޑް ބަތަލާ މަލިކާ ޝިރާވަތު ފްރާންސްގެ‬ ‫ނުދައްކާތީ އެތަނުން ނެރެލިކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި‬

‫ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެޕާޓްމަންޓްގެ ކުލި‬

‫އެކަމާ އައި ރުޅީގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަބަރު މަލިކާ ޮ‬

‫ލބިވެރިޔާ އެތަނަށް‬ ‫ނުދައްކާ އޮތީ މަލިކާ އާއި އޭނާގެ ޯ‬

‫މަލިކާ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ބައެއް‬

‫މަލިކާ އަތުން ފައިސާ އާއި އަގުބޮޑު‬

‫ކށް އެއް ރެއަކު ބަޔަކު އެމީހުން‬ ‫ވަންނަން ދަނި ޮ‬

‫އެއްޗެހިތަކެއް ފޭރިގަން ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ކުރިން‬

‫މީޑިއާތަކުން ހީކުރަނީ ޕެރިހުގައި އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ބޑު ބައެއް‬ ‫ހިފަހައްޓާ ގަދަކަމުން ފައިސާ އާއި އަގު ޮ‬

‫ވެސް ފެތުރުނެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަ ކަމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ހަގީގަތެއް‬

‫އެއްޗެތި ފޭރިގަނެފައިވާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ‬

‫ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފްރާންސްގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ މަލިކާ އާއި‬

‫މަލިކާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ‪ 2016‬ގައި ނުކުތް‬ ‫ހލީވުޑް ފިލްމު "ޓައިމް ރެއިޑާޒް" އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފ އަށް މަލިކާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު‬ ‫ފްރާންސްޓީވީއިން ޯ‬

‫ވެސް ހުދެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކާބަފައިންނަކީ ކޮބައިކަން‬

‫ޕޫޖާގެ އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި އޭނާގެ ގައިގައި‬ ‫ފްރެކްލްސްތަކެއް ނެގި އެވެ‪ .‬ލައްތަކެއް ހުންނަ މި‬ ‫ދން ހަންގަނޑެއްގައި ނެގުމުން އާއިލާގެ‬ ‫އެއްޗެހިތައް ޮ‬ ‫ބޑު ބައްޔެއް ޖެހުނީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫މީހުން ހީކުރީ ޮ‬ ‫ޑކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަވަހަށް ޮ‬

‫ދެނެގަންނަން ޑީއެންއޭ ހަދަން ޕޫޖާ އެހާ ބޮޑަށް‬

‫ޓ ރިކްޝާއަކަށް އެރިޔަސް އޭނާ އަކީ‬ ‫އޮ ޯ‬

‫ޝައުގުވެރިވީ އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބާގައި އެ‬

‫ބޭރު މީހެއް ކަމަށް ހިތާ ޑްރައިވަރުން އިތުރަށް‬

‫ސިފަތައް ނެތީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ނަގަން އުޅެ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާއަށް ދިއުމުން‬

‫މުމްބައި އަށް އުފަން ‪ 24‬އަހަރުގެ ޕޫޖާ އަށް‬ ‫ސްކޫލް ދައުރުއްސުރެ ބުލީކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ‬

‫އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އޭނާއާ ވަރަށް ސުވާލުކުރާ‬ ‫ކަމަށް ޕޫޖާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އޭނާގެ ސޫރަ އިންޑިޔާ މީހުންނާ‬ ‫ތަފާތު ކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންނައުނު އުފައްދާ ވިއްކުމުގެ އަމިއްލަ‬ ‫ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ޕޫޖާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ‬ ‫އުފަންވީއިރު އާއިލާގައި އޭނާއާ ކުޑަކޮށް ވެސް ވައްތަރު‬

‫މަލިކާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ‬

‫"އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރިން ވެސް އަހަރެންގެ‬

‫އޭނާ މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް‬ ‫ހަދާށެވެ‪ .‬އޭނާއަށް އެ ސިފަތައް ލިބުނު ގޮތުގެ‬ ‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެކިތަކެއް އޭރުން އެނގިދާނެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives

17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives