Page 6

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ލޯނު ނުލިބުމު ެގ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓަރާ‬ ‫ހިއްސާކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް އެދި‬ ‫ލނު ލިބުނީ އެންމެ‬ ‫ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން‬ ‫‪ 3‬ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީސް ސްކޫލް‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫‪ 79‬މީހަކަށެވެ‪ .‬މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ‬ ‫ލނު ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ޯ‬ ‫ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ބައެއް މެމްބަރުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު‬

‫ލނު ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ‬ ‫މީހުންނަށް ޯ‬ ‫އިސްކަންދޭ އެއްކަމެވެ‪.‬‬ ‫ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީސްކޫލް‬ ‫ހިންގަން ތިން ފަރާތަކުން އިއްޔެ ބިޑްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޓިޒަމް ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހުންނަ ‪10‬‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކށް ބިޑްކުރީ ކެންގަރޫ ކިޑްސް‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬ ‫ހިންގާ އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނާއި ހުޅުމާލޭގައި‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ލޯނު ނުލިބުނީ‬

‫ކްލާސްރޫމުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬

‫ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަ ކޮލިޓެޓް‬

‫ކށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅުމުން‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެޑިއުކޭޝަން‬

‫އެޑިއުކޭޝަން އާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ނަމަކަށް ކިޔާ‬

‫ފޮޓޯ ޓުވީޓު ކުރައްވައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ކލިފައިވި ސަބަބު ހަޔާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މީހުން ޑިސް ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލު ކުރީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ‬

‫ބައެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވެގެން‬

‫މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން‬

‫މެރިޓައިމް އެކަޑަމީގެ ބިޑް ބާތިލްވެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ހަސަންއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޮ‬

‫ލންގައި ހުރި އުސޫލުތަކާ މެދު މެމްބަރުންގެ‬ ‫ދޫކުރާ ޯ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އުސޫލާ ޚިލާފު ފޯމު‬

‫މިނިސްޓްރީން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާން ކުރި‬

‫ބޑުވުންތައް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ‬ ‫ހުރި ކަން ޮ‬

‫ގތުން މިނިސްޓްރީން އަދި‬ ‫ބަލައިގަތް ސަބަބާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ނަމަވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ތަން ހިންގަން‬

‫ކުރަނީ އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނާއި ކޮލިޓެޓްގެ‬

‫ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބިޑެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬

‫ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ‪.‬‬

‫ކލިފައި ކުރުމުގެ ކުރިން‬ ‫ފމްތައް ޑިސް ޮ‬ ‫އެގޮތުން ޯ‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށްވީ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިހާރު‬

‫ހުޅުމާލޭގައި މިވަގުތު ހިންގަނީ ދެ ޕްރީ‬

‫ފމްތައް ބާތިލް ކުރާ ނަމަ‪،‬‬ ‫އެކަން އެންގުމާއި ޯ‬

‫ފމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމުތައް‬ ‫އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޯ‬

‫އަހުމަދު ރިޔާޒް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ޕްރީސްކޫލް‬

‫ސްކޫލެކެވެ‪ .‬އެއީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ ދެ‬

‫އެއީ ކީއްވެކަން ބެލުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް‬

‫ފނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ޑިސްކޮލިފައި‬ ‫އަނބުރާ ޮ‬

‫ހދަން އަލުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން‬ ‫ހިންގާނެ ބައެއް ޯ‬

‫ތަނެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރީ‬

‫ދޭންވާނެ ކަމަށް މީކައިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ޕޯޓަލް‬

‫ފމު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ‪ ،‬އެކަން‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬ނުބައިކޮށް ޯ‬

‫ތިން ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެމީހުން‬

‫ސްކޫލް ކިޔަވައިދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފމްތައް ޑިސްކޮލިފައިވެގެން ނުވާނެ‬ ‫މައްސަލައަކާ ހުރެ‪ޯ ،‬‬

‫ދަރިވަރުންނަށް އަންގައި އެ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ‬

‫ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ކަމަށް މީކަލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމީހުން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އންނަން ވާނީ ހާމަކަން ބޮޑު‬ ‫ލޯން ސްކީމް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އޭނާ‬ ‫ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއްގައި ކަމަށް ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހލަކާއި ސްޓާފް ރޫމެއް ވެސް‬ ‫ކޮމްޕިއުޓާ ރޫމާއި ޯ‬ ‫ހުންނަ ޕްރީ ސްކޫލު މީގެ ކުރިން ބޭނުންކުރީ ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އައް ޑޫގައި ‪ 1.6‬މެގަ ވޮޓްގެ އާ އިންޖީނެއް ބަހައްޓައިފި‬ ‫އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ‬

‫މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދު އަށް ކަރަންޓް ދޭ މަރުކަޒީ‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 1.6‬މެގަވޮޓްގެ އާ‬

‫އިންޖީނުގޭގައި އަލަށް ބެހެއްޓި ‪ 1.6‬މެގަވޮޓްގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ކަރަންޓް ދޭން ފަށާފައިވާ‬ ‫ޖެނެރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލް ޮ‬

‫ލޑްގައި މިހާރު‬ ‫އިންޖީނުން ‪ 1.3‬މެގަވޮޓްގެ ހައި ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ފެނަކަ ޯ‬ ‫އެ ކުންފުނިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އައްޑޫގެ‬ ‫ގުޅިފައިވާ އަވަށްތައް ކަމަށްވާ ހިތަދޫ‪ ،‬މަރަދޫ‪،‬‬

‫ކަރަންޓް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ކުރިން ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން ކަރަންޓް‬ ‫ކެނޑޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަރުކަޒީ އިންޖީނު ގޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ދެ‬ ‫ޓލްކޮށް‪ ،‬ކަރަންޓް‬ ‫މެގަވޮޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު އިންސް ޯ‬ ‫ދެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އެއްޗިއްސަށް މައްސަލަތައް‬ ‫ޖެހި ކަރަންޓް ކެނޑުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އައްޑޫގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް‬

‫ހޯދަން ފެނަކަ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު‪،‬‬ ‫‪ 20‬މެގަވޮޓްގެ ޕަވަ ގްރިޑެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުން އަންމަ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުންޏެވެ‪.‬‬

Profile for Mihaaru

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru