Page 1

XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE GALICIA E NORTE DE PORTUGAL DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

O PROXECTO DICBDPEC “DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF COMMON BACHELOR’S DEGREE PROGRAMME IN THE

EUROPEAN CONTEXT”

Grupo de Investigación “Diagnóstico e Orientación Educativa e Profesional” (DIOEP) Universidade de Santiago de Compostela


INTRODUCIÓN 

Enmárcase no “Lifelong Learning Programme”-LLP(Programa de Aprendizaxe ao Longo da Vida)

Abicado dentro do Subprograma Erasmus

OBXECTIVO XERAL

harmonización da Educación

Superior e os Estudios de Posgrao dos orientadores da

carreira nos países que participan como socios no Proxecto

2 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


PAÍSES IMPLICADOS 

LIDERADO

pola

Slovak

University

of

Technology

(Bratislava) 

SOCIOS PARTICIPANTES: •

Universidade de Santiago de Compostela

University of Nicosia (Chipre)

Tallinn University of Technology (Estonia)

University of Applied Labour Studies (Alemania)

Jan Dlugosz University in Czestochowa (Polonia)

Institute of Education-University of London (Reino Unido)

University of Split (Croacia)

XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

3


OBXECTIVOS 

Recoñecer programas académicos lexibles e comparables

co uso de créditos ECTS (coñecendo a variabilidade dos sistemas nacionais) 

Introducir innovacións na formación a través de novos métodos e formatos (módulos e-learning)

Re-evaluar os currícula

Desenvolver títulos conxuntos

Apoiar ás competencias interculturais

Desenvolver capacidades relacionadas co idioma

Promocionar a mobilidade internacional XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

4


RESULTADOS 

Programa de Estudios Modular Integrado e Innovador, que abarca os estudos de Grao e Posgrao mediante créditos ECTS

Permite a obtención do Diploma de recoñecemento conxunto/ Suplemento ao Diploma

Ambos produtos realízanse nos idiomas dos países socios mediante unha terminoloxía profesional unificada no ámbito da orientación para a carreira dentro do contexto europeo

5 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


PROPOSTAS PARA A FORMACIÓN DOS PROFESIONAIS DA ORIENTACIÓN PARA A CARREIRA EN EUROPA (1/2) Estudo de Watts (1992) Áreas do perfil formativo: 

Valores e metas

Habilidades e capacidades

Áreas curriculares

Metodoloxía diversa

Peso importante das experiencias e actividades prácticas 6 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


PROPOSTAS PARA A FORMACIÓN DOS PROFESIONAIS DA ORIENTACIÓN PARA A CARREIRA EN EUROPA (2/2) Estudo de Repetto, Ballesteros e Malik (2000)

Desenvolvemento

profesional

centrado

no

modelo

de

competencias (CBTE): 

Adquisición de coñecementos,

Desenvolvemento de actitudes

Capacitación nas habilidades e destrezas

Práctica das competencias implicadas nos contidos teóricos Demostracións docentes Retroalimentación XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

7


DESEÑO DO PLAN FORMATIVO DE ORIENTADORES PARA A CARREIRA PROXECTO DICBDPEC Modelo de competencias baseado: 

International Association for Educational and Vocational

Guidance (IAEVG-AIOSP) 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP Panorama series; 164, 2009)

Módulos Europeos (Ertelt, 2007)

8 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


DESEÑO DO PLAN FORMATIVO DE ORIENTADORES PARA A CARREIRA PROXECTO DICBDPEC

Proceso: 1.

Elaboración dos criterios de avaliación de calidade

2.

Exame comparativo dos planes formativos nacionais

3.

Comparación internacional da educación superior e as posibilidades de estudos de posgrao

4.

Realización de estudos sobre o emprego dos mozos no mercado laboral

5.

Redacción dun dicionario terminolóxico.

6.

Desenvolvemento dos contidos e competencias a incluír nos módulos formativos 9 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


MÓDULOS FORMATIVOS (1/3) 

Módulo 1: Introdución á Orientación para a Carreira e Desenvolvemento de Recursos Humanos

Módulo 2: Xestión da Información

Módulo 3: Estratexias e Instrumentos de Xestión (incluída Xestión pública e Xestión do Cambio)

Módulo 4: Orientación para a Carreira no sistema educativo,

ámbitos de traballo e redes locais/rexionais (incluída cooperación comunitaria) 

Módulo 5: Relacións Laborais e Marketing do Servizo (incluída

Lexislación nacional/rexional e contexto local) 10 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


MÓDULOS FORMATIVOS (2/3) 

Módulo 6: Psicoloxía ocupacional, educativa e asesoramento da carreira

Módulo 7: Aspectos socio-económicos da Orientación da Carreira

(incluídos Grupos minoritarios) 

Módulo 8: Ética e profesionalización dos orientadores da carreira

Módulo 9: Xestión de persoal

Módulo 10: Cuestións do mercado laboral e estatística social aplicada

11 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


MÓDULOS FORMATIVOS (3/3) 

Módulo 11: Lei e lexislación nacional, Europea e internacional no traballo, na mobilidade e na Orientación para a Carreira (incluída a Carta Social Europea)

Módulo 12: Coñecemento sobre profesións, competencias e sistemas de clasificación

Módulo 13: Dimensión Europea da Orientación para a Carreira

Módulo 14: Informática e metodoloxías de investigación, e procedementos de presentación (incluído SPSS e powerpoint)

Módulo 15: Linguaxes e conversación no contexto da Orientación da carreira 12 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


COMPETENCIAS PROFESIONAIS Capacidades profesionais Cualificacións

1990 Competencias profesionais: “conxunto integrado e combinado de saber, saber facer e saber ser/saber estar, susceptible de ser recoñecido e acreditado, adquirido a través de procesos de aprendizaxes formais e non formais e/ou a través da experiencia profesional…” XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

13


PERFIL PROFESIONAL DO ORIENTADOR Acción orientadora

desenvolvemento de funcións agrúpanse en 4 bloques

1.

Realización de diagnósticos e estudos de necesidades

2.

Deseño, desenvolvemento e implementación de accións orientadoras

3.

Ofrecemento de axuda orientadora

4.

Avaliación das intervencións desenvolvidas 14 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL: PAPEL DA FORMACIÓN Historicamente: FORMACIÓN / DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL (cultura a (competencia ou técnica que desenvolver) debía aplicarse)

Actualmente: FORMACIÓN vinculada ao DESENV. PROFESIONAL FORMACIÓN incide DESENV. PROFESIONAL

Os programas de formación e desenvolvemento profesional deben cambiar nos seguintes aspectos: 

Enfoque formativo baseado en función de competencias

Proceso de reflexión (+ importante aprendizaxe reflexivo e –

transferencia de coñecementos) 

Múltiples modos de aprendizaxe no propio traballo XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

15


MÓDULO 4: ORIENTACIÓN PARA A CARREIRA NO SISTEMA EDUCATIVO MÓDULO 6: PSICOLOXÍA OCUPACIONAL, EDUCATIVA E ASESORAMENTO DA CARREIRA 

Módulo 4: 9 ECTS

Módulo 6: 12 ECTS

Competencias: • Diagnóstico • De información • De asesoramento • De counseling • De consulta • De desenvolvemento profesional/vocacional • Desenvolvemento comunitario • De orientación educativa • De emprego • De avaliación e investigación • De xestión de programas e servizos XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

16


MÓDULO 7: ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DA ORIENTACIÓN DA CARREIRA (GRUPOS MINORITARIOS) (1/4)

Aspectos socioeconómicos da orientación para a carreira

e

influencias

demográficas,

económicas

e

sociopolíticas nos colectivos minoritarios 

Escenario da Unión Europea (UE)

Total créditos: 12 ECTS

Total horas de traballo académico: 336

17 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


MÓDULO 7: ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DA ORIENTACIÓN DA CARREIRA (GRUPOS MINORITARIOS) (2/4) 

1.

Módulo formativo composto por: Aspectos socioeconómicos da orientación da carreira: nacional e internacional

2.

Influencias económicas, demográficas e socio-políticas na orientación da carreira

3.

Influencias económicas, demográficas e socio-políticas na orientación da carreira dende o punto de vista dos aspectos europeos

4.

Os grupos minoritarios na orientación da carreira 18 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


MÓDULO 7: ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DA ORIENTACIÓN DA CARREIRA (GRUPOS MINORITARIOS) (3/4) 

 

Competencias a desenvolver polos orientadores da carreira en formación: Avaliación de necesidades da comunidade Traballar coas redes de recursos locais, nacionais e internacionais de orientación educativa e profesional Demostrar coñecemento e valoración das diferenzas culturais dos clientes para interactuar eficazmente con todas as poboacións Posuír sensibilidade social e intercultural

Motivar e axudar aos estudantes a participar en intercambios internacionais Dispoñer dun coñecemento sobre a lexislación en educación, formación e traballo no ámbito local, nacional e internacional 19 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo


MÓDULO 7: ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS DA ORIENTACIÓN DA CARREIRA (GRUPOS MINORITARIOS) (4/4) 

 

Competencias a desenvolver polos orientadores da carreira en formación: Levar a cabo unha análise de necesidades da comunidade Cooperar con institucións nacionais orientación educativa e profesional

e

internacionais

Recoñecer e responder ás diferentes necesidades dos clientes

Levar a cabo actividades de desenvolvemento da carreira

Facilitar o acceso ao aprendizaxe e ao traballo

Deseñar estratexias para o desenvolvemento da carreira

Capacidade de xestionar casos

de

Dominar aspectos específicos da economía e do desenvolvemento humano e a socialización

XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

20


MÓDULO 14: INFORMÁTICA E METODOLOXÍAS DE INVESTIGACIÓN, MÉTODOS DE PRESENTACIÓN (1/2) 

E

Impacto das TIC na sociedade: ferramentas ao servizo dos orientadores Necesidades curriculares

 

Baseado en competencias da AIOSP e CEDEFOP Proxectos TIC na Orientación: «ICT Skills for Guidance Counselors» (2005 e 2009) Mapa de Competencias TIC na Orientación Deseño Curricular Modular

Plan formativo DICBDEPEC: Módulo TIC 9 ECTS XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

21


MÓDULO 14: INFORMÁTICA E METODOLOXÍAS DE INVESTIGACIÓN, MÉTODOS DE PRESENTACIÓN (2/2) 

E

Compoñentes: 

Introdución á informática

Sistemas informáticos e tecnoloxías de Internet na orientación

da carreira 

Redes internacionais de orientación para a carreira

Programas de emprego e sistemas de procura de traballo na

orientación da carreira 

Programas de autoavaliación

Enfoques e métodos de investigación cualitativos e

cuantitativos, e métodos para os orientadores da carreira 

Técnicas de presentación XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

22


CONCLUSIÓNS (1/2) 

Contexto:

formación

de

orientadores

como

liña

de

investigación a nivel europeo. Proposta común 

Proxecto DICBDPEC: pasos iniciais no deseño dun programa

formativo en resposta a necesidades (EEES) 

Módulos baseados en competencias xerais e específicas marco

Exemplos da amplitude do programa: 

Orientación para a carreira (sistema educativo e traballo)

Psicoloxía ocupacional , educativa e asesoramento da carreira

Aspectos socioeconómicos da orientación (globalización, empleabilidade)

Informática, métodos de investigación e presentación (as TIC ao servizo da orientación)

para

a carreira

XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

23


CONCLUSIÓNS (2/2) 

Oportunidade valiosa para a discusión sobre o perfil profesional do orientador da carreira no contexto europeo: complexidade

Desenvolvemento e análise da formación: validación da proposta

En prol da mellora da calidade dos servizos da orientación na sociedade da información e do coñecemento

24 XIII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo

Presentación DIBDPEC  

Presentación Congreso

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you