Page 1

04

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ Les necessitats humanes han anat creixent i diversificant-se. Han sorgit empreses especialitzades en la producció i distribució d'aquests béns. Podem definir la empresa com l'entitat que facilita la unió dels factors de producció amb l'objectiu de produir i distribuir els béns necessaris, obtenint un benefici. Avui les empreses són el motor de la riquesa i benestar de la societat.

Definició d’indústria: conjunt d'activitats necessàries pes transformar matèries primeres en productes manufacturats. Espanya forma part des països més industrialitzats del món. El sector terciari el forma el conjunt d'activitats que ofereixen els serveis comercials, financers, culturals, sanitaris, transport i comunicacions. El seu desenvolupament i diversificació generalment van associades al nivell de renda.


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

IDEA: El primer objectiu de les empreses és el màxim benefici

Divisió de treball i especialització faciliten l'eficiència i ajuda a aconseguir les màximes quotes de benestar. L'especialització en la producció i distribució de béns ha estat possibilitada per l'existència d'un agent coordinador que s'anomena empresa.

Què és l'empresa? És la unió dels factors de producció per a produir i distribuir béns i serveis que la societat demanda i n'obté a canvi un benefici.

Instal·lacions de Mercabarna


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució?

Podem definir-les des de diverses perspectives.

Instal·lacions de les indústries El Pozo, a Murcia

Perspectiva econòmica: Procés en què es preten satisfer la demanda de les unitats bàsiques de consum (famílies) , Mitjançant l'elaboració de productes (béns i serveis) a partir dels factors de producció (capital, treball, matèries primeres) emprats per les empreses (unitats bàsiques de producció). Aquesta perspectiva indica la finalitat de la producció dins del flux de la renda.


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTS


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució?

Podem definir-les des de diverses perspectives.

Perpectiva funcional-utilitària La producció és un procés que afegeix valor a les coses i els atorga major utilitat. Aquesta perspectiva en indica el perquè seveix la producció


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? Perpectiva funcional-utilitària

Valor afegit brut (VAB pm). Per branques d'activitat Catalunya. 3r. trimestre del 2011 Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució?

Podem definir-les des de diverses perspectives.

Vegeu la definició de tecnologia Conjunt de procediments, equips productius i màquines que, en un moment donat combinen factors humans, materials i organitzatius amb l'objectiu de produir béns o serveis.

Perspectiva tècnica La combinació de recursos productius (mà d'obra, maquinària, l'energia, organització) posant en pràctica una tecnologia determinada amb la finalitat d'obtenir un producte. L'elecció de les possibilitas tècniques dependrà de diversos factors. Ens descriu, doncs, com es du a terme la producció


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? La inversió en R+D Les empreses destinen una part dels seus recursos en procesos de millora per tal d’estalviar costos o augmentar la productivitat.

Aquesta despesa pertany al capítol d'inversions en Investigació i Desenvolupament (R+D)


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? La inversió en R+D


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? La inversió en R+D


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? La inversió en R+D


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? La inversió en R+D


4.2

COM S‘ HA DE PRODUIR?

Què són i com es desenvolupen les tasques de producció i distribució? Quan una empresa ha decidit quin bé o quin servei desitga intoduir al mercat, ha de pensar abans com produir-lo i en quina quantitat.

Des d'una perspectiva tècnica també s'ha de plantejar dues preguntes: quina tecnologia i quina combinació de factors de producció necessita. A. Quina tecnologia s'ha d'utilitzar?

Idea: la tecnologia més eficient és la que utilitza la menor quantitat de factors de producció per obtenir la màxima producció.. Eficiència és sinònim d'optimitzar recursos. Implica seleccionar entre les possibilitats de les tecnologies donades, aquella que utilitzi menys recursos. B. Quina combinació de factors cal seleccionar? Entre les possibilitats de recursos (tecnologies= combinació de procediments, equipament i recursos humans) s'han d'escollir la més econòmica.

Introduïm, doncs, el terme productivitat


4.3

Els costos d’uma empresa

ESTRUCTURA DELS COSTOS D’UNA EMPRESA: COSTOS FIXOS (CF): Són independents de la producció costos

Sigui quin sigui el nivell de producció…. El cost sempre és el mateix.

La corba dels costos fixos és una línia horitzontal

producció 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


4.3

Els costos d’uma empresa

ESTRUCTURA DELS COSTOS D’UNA EMPRESA: COSTOS VARIABLES (CV): costos

AUGMENTEN AMB LA PRODUCCIÓ

Cada unitat produïda té un cost La corba dels costos variables augmenta amb la producció

12 9

6 3 producció 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


4.3

Els costos d’uma empresa

ESTRUCTURA DELS COSTOS D’UNA EMPRESA: COSTOS TOTALS (CT):

SÓN LA SUMA DELS COSTOS FIXOS + COSTOS VARIABLES

CT

costos

12

CV

9 CF

6 3

producció 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


4.3

Els costos d’uma empresa

LES EMPRESES TENEN COSTOS, PERÒ TAMBÉ TENEN INGRESSOS INGRÉS = PREU X QUANTITAT SI CONSIDEREM EL PREU CONSTANT, L’INGRÉS DEPENDRÀ DE LA QUANTITAT VENUDA INGRÉS 15 Quan venem 0 ingressem 0

Si el preu és 2 euros/unitat

Quan venem 1 ingressen 2 Quan venem 2 ingressem 4

10

Quan venem 3 ingressem 6 I successivament… 5

0

1

2

3

4

5

VENDES


4.3

Els costos d’uma empresa

POSEM EN UN MATEIX EIX LA RECTA DELS COSTOS TOTALS I ELS INGRESSOS INGRÉS Cost / ingrés GUANYS COST TOTAL

Llindar de rendibilitat Punt mort

PÈRDUES

EL NIVELL DE PRODUCCIÓ EN EL QUÈ L’EMPRESA COMENÇA A TENIR BENEFICIS

Producció / vendes


4.3

Els costos d’uma empresa MÉS COSES SOBRE EL LLINDAR DE RENDIBILITAT INGRÉS

Cost / ingrés

Si els costos totals augmenten… El llindar també…

COST TOTAL

A l’empresa no li surt a compte produir menys d’aquesta quantitat

Producció / vendes


4.3

Els costos d’uma empresa LES ECONOMIES D’ESCALA

COST

MESUREN LA RELACIÓ ENTRE L’INCREMENT DE LA PRODUCCIÓ I L’INCREMENT DELS COSTOS Economies creixents d’escala La producció creix més ràpidament que els costos 3:1 Economies constants d’escala Producció i costos creixen en la mateixa proporció 1:1 Economies decreixents d’escala Per cada increment de la producció els costos creixen en tres 1:3 PRODUCCIÓ


4.3

Els costos d’uma empresa

UNA EMPRESA NO POT MANTENIR INDEFINIDAMENT LES ECONOMIES CREIXENTS D’ESCALA PER QUÈ?

LA LLEI DELS RENDIMENTS MARGINALS DECREIXENTS A CURT TERMINI

POSTULA “UNA EMPRESA QUE VULGUI INCREMENTAR LA SEVA PRODUCCIÓ MANTENINT FIXE UN DELS SEUS FACTORS I AUGMENTANT ELS ALTRES HO PODRÀ FER DURANT UN CERT TEMPS, PERÒ AL FINAL ACABARÀ ACTUANT LA LLEI DELS RENDIMENTS MARGINALS DECREIXENTS”

“EL FACTOR MARGINAL ACABARÀ TENINT RENDIMENTS DECREIXENTS”


4.3

Els costos d’uma empresa

COM DETERMINA UNA EMPRESA LA QUANTITAT A PRODUIR?

EL MÀXIM

EL MÍNIM:

EL LLINDAR DE RENDIBILITAT

El punt on l’empresa comença a tenir beneficis La màxima economia d’escala

EL PUNT DE MÉS SEPARACIÓ ENTRE INGRESSOS I COSTOS

AQUELL EN EL QUE EL FACTOR MARGINAL FA EL PRODUCTE MÉS ALT


4.4.

La distribució

Ahir ja vam parlar que... L'especialització és un procés que implica la producció d'excedents. Uns excedents que es destinen a l‘ intercanvi (comerç) Per tal de que el procés funcioni de manera correcta cal distribuir. Avui existeixen empreses especialitzades en la distribució IDEA: La distribució permet que els béns i serveis que produeixen les empreses es trobin en el moment adequat a l'abast del consumidor.

La distribució, doncs, ha de crear diverses utilitats... ...De lloc (el consum del bé o servei es dóna en un lloc facilitat pel distribuïdor) ...De manera (la distribució és condicionada per les característiques del bé o servei a distribuir, podem parlar d'especialització) ...De temps (els terminis condicionen la distribució) ... i es produeix a través dels canals de distribució. IDEA: Entenem per canal de distribució qualsevol dels mitjans emprats per aconseguir que ell bés o serveis recorrin el camí des del productor fins el consumidor.

Introduïm el concepte : canal de distribució


4.4.

La distribució

Continuem parlant del canal de distribució... Segons la relació de l’ empresa amb el canal de distribució, hi existeixen dos tipus de canals Canal propi: la distribució pertany a la pòpia empresa productora. La relació consumidor productor és directa.

Canal extern: la distribució és aliena a l'empresa. La relació consumidor productor és indirecta. IDEA: En la distribució hi poden intervenir més d'una empresa distribuïdora i es poden barrejar els canals de distribució La longitud del canal de distribució depèn del nombre d'intermediaris entre productor i consumidor. Els intermediaris poden ser:

Majoristes: no venen el producte al consumidor final, actuen entre el productor i el minorista (venda a l'engròs) Minoristes: intermediaris entre majorista i/o productor i el consumidor final (venda al detall).

Introduïm els sistemes de distribució


4.4

La distribuci贸 DOCUMENTS


4.4.

La distribució

Continuem parlant de... Existeixen diversos sistemes de distribució:

Grans superfícies, Centres comercials, Franquícies, Exclussives, Vending, Cadenes de distribució, Televenda, Venda per Internet...

Parlem dels sistemes de distribució


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTS


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTS


4.1

PERSPECTIVES DE LA PRODUCCIÓ DOCUMENTS


4.5.

Classes d'empreses

Les empreses es classifiquen segons un criteris... A. Segons l'activitat a la qual es dediquen:

Sector primari. Empreses dedicades a l'obtenci贸 de recursos naturals (agricultura, ramaderia, pesca...) Sector secundari. Empreses dedicades a la transformaci贸 i producci贸 Sector terciari. Des del punt de vista empresarial, engloba dues activitats: la comercial i els serveis

Introdu茂m, doncs, el concepte de sector productiu


4.5.

Classes d'empreses

Les empreses es classifiquen segons un criteris... B. Segons la propietat dels factors de producció.:

Empreses privades. Els factors de producció són propietat de persones privades o jurídiques no de caràcter públic. Empreses públiques. Són propietat de l'Estat o qualsevol entitat de titularitat pública

Introduïm, doncs, el concepte de la titularitat empresarial


4.5.

Classes d'empreses

Les empreses es classifiquen segons un criteris... C. Segons l'estructura jurídica.

Empreses individuals. La propietat pertany a una persona física que alhora és la uníca responsable civil de l'organització. Les societats. La propietat és compartida pels socis els quals, tret d'excepcions; comparteixen la responsabilitat civil en funció de la seva participació.

Hi ha diverses possibilitats de societats: Societat anònima: l'aportació mínima de capital és de 60 101,21 €. Aquestes aportacions es divideixen en accions en funció del capital social de l'empresa i atorguen drets de gestió i econòmics en l'empresa. Són de transmissió lliure. Les responsabilitats civils es limiten al capital aportat i les decisions es prenen per majoria. Societat limitada (societat de responsabilitat limitada). L'aportació mínima és de 3005,06 €. La responsabilitat es limita a la participació i cal el consentiment dels altres socis per tal de transferir-les.

Introduïm, doncs, el concepte de les societats empresarials


4.6.

Components de l'empresa

Són els elements en els que compta l’empresa per tal d’un funcionament correcte a) L'element humà, de vegades es coneix com el capital humà i inclou totes les persones vinculades a l'empresa: propietaris, directius, tècnics, administratius... : b) Els béns de capital o producció. Són els béns econòmics que poseïx l'empresa, que poden formar part de: L'actiu fix: aquells destinats al procés productiu i tenen la consideració de perdurables (maquinàries, mobiliari, immoble...) L'actiu corrent: els béns que es renoven amb certa freqüència (consumibles) i els que estan en constant circulació (diners, facturació...)

Introduïm, doncs, els conceptes de capital humà i béns de capital


4.6.

Components de l'empresa

Són els elements en els que compta l’empresa per tal d’un funcionament correcte c) L'organització. Segons la política empresarial (objectius) i el sector, es defineixen el conjunt de relacions de jerarquia, comunicació i ordenació productiva. A mena d'exemple podem parlar de diverses àrees en una empresa industrial:

Aprovisionament: controla la compra de recursos productius, emmagatzematge... Producció. Controla el procés d'elaboració Comercial. Comercialització del producte Recursos humans: Gestiona les necessitats de personal. Finançament (administració). Gestiona les necessitats econòmiques i d'inversió... Direcció. Planteja i coordina totes les àrees per tal d'aconseguir els objectius

Introduïm, doncs, els conceptes organitzatius d’una empresa


4.6.

Components de l'empresa

Són els elements en els que compta l’empresa per tal d’un funcionament correcte d) L'entorn. Actua com un condicionat important en la gestió de l'empresa. Segons aquest podem distingir; Entorn general: grup de factors que afecten de la mateixa manera a totes les empreses d'un mateix entorn ( aspectes culturals, preu de l’energia, comunicacions, cultura, sistema polític...)

Entorn específic: grup de factors que condicionen el funcionament concret d'una empresa (mercat, clients, proveïdors, capacitació del personal...)

Introduïm, doncs, els conceptes de condicionants externs

produccio distribucio  

produccio distribucio

Advertisement