Page 1

Magkaisa, Tuligsain ang Lantarang Pagpapabaya at Tahasang Pagtalikod ng OWWA sa Kanilang Tungkulin Tunay na Serbisyo at Proteksyon para Migranteng Senior Citizen

Matinding hinanakit at sama ng loob ang nararamdaman sa OWWA ng mga Senior Citizen sa Milano dahil sa pagtatanggal sa kanila bilang myembro nito. Ang employment contract ng isang OFW ang pangunahing batayan ng patakaran ng OWWA upang maging myembro para matiyak na kaya nitong magbayad ng membership fee. Hindi ang pangangalaga sa mga batayang karapatan at kagalingan ng mga OFW ang nasa adyenda ng OWWA simulat sapol. Ang ultimong layunin nito ay gatasan at pagkakitaan tayo sa pamamagitan ng mataas at sistematikong paniningil ng membership at regular fee. Partikular dito sa Italy, kapag sumapit na sa edad na 65 ituturing na ang isang tao bilang Senior Citizen at hindi na dapat nagtatrabaho kaya ang mga migranteng kabilang dito ay awtomatikong mawawalan nang employment contract at kung gayon para sa OWWA ay wala na rin itong karapatan na manatiling myembro at makatanggap ng kakarampot na benipisyo. Isang tusong paraan ng OWWA ang employment contract bilang pangunahing batayan ng pagmemyembro upang makaiwas sa responsibilidad nito laluna sa mga Senior Citizen na alam nilang potensyal itong pagkagastusan sapagkat nasa ganitong edad ang madalas na pagkakasakit at pagka embalido dahil sa haba ng panahong iginugol sa mahihirap na trabaho sa pagpapaalipin. Malinaw na pag-iwas din ito sa posibleng gastos para sa pagpapauwi ng mgaembalido, matatanda at labi ng mga namatay na OFW. Umasa ang mga Senior Citizen na makakatanggap sila ng mga benipisyo matapos ang maraming taon ng pagbabayad ng kontribusyon. Ang pagtanda pala nila ay dahilan upang tanggalan sila ng karapatan bilang myembro at pagkaitan ng anumang benipisyo, hindi na ibabalik ng OWWA ang anumang naibayad at tapos na din ang anumang ugnayan dito kasabay ng pagtatanggal sa kanila bilang kasapi. Ngayon higit na kailangan ng mga Senior Citizen ang pangangalaga sa kanilang mga kagalingan at karapatan. Maraming taon silang naging kabahagi ng pagsalo sa kahirapan at krisis ng ating bansa. Ipinuhunan nila ang kanilang pawis at dugo sa


pagpapaalipin upang iligtas sa kahirapan ang kanilang mga mahal sa buhay gayundin ang ang mahalagang ambag na tulong nila sa naghihingalong ekonomiya ng ating inang bayan. Makikita natin sa kanilang pisikal na anyo ang larawan ng pagal na katawan dahil sa nakalipas na pagsuong sa mahihirap, mapanganib at trabahong alipin. Marami sa kanila ang ngayon ay dumaranas ng ibat-ibang karamdaman na kailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Kaya napakasakit sa ating damdamin na ang ahensya pa ng ating gobyerno na naatasang mangalaga sa kanilang mga karapatan at kagalingan ang ngayon ay lantarang nagbabaliwala sa kanila matapos silang pakinabangan ng matagal. Ngayon ay lubos nating napatunayan na ang OWWA bilang isang ahensya ng gobyerno ay itinatag hindi upang protektahan at pangalagaan ang ating mga demokratikong karapatan at kagalingan habang tayo ay nasa ibang bansa. Sa halip ay pinagkakakitaan ang mga OFW kanilang mga karapatan at kagalingan at pinababayaan. Ang OWWA ay mahusay na katuwang ng iba pang opisina sa mga embahada at konsulato upang patuloy na pagkakitaan ang mga OFW, habang bingi naman at manhid sa mga hinaing at problema. Ang OWWA ay isa din sa maanomalyang ahensya ng ating pamahalaan, ito din ang pinagkukunan ng bilyong pisong kinurakot ng mga nagdaang rehimen tulad ni Arroyo na ginamit sa eleksyong 2004 at ibinulsa ang milyon-milyong pisong pondong OWWA na dapat sana para sa mga OFW. Kailangang magkaisa ang lahat ng OFW upang igiit ang karapatan ng mga Senior Citizen na manatili ang kanilang benipisyo at pagiging myembro sa OWWA. Ang Migrante-Milan, Pederasyon ng mga Organisasyong Pilipino sa Italya(FEDFIL-Italy) Samahan ng mga Kababaihan sa Milano(SAMAKAMI) at Ugnayan ng mga Migrante at Kabalikat ng Bayan (UMAKBAY) ay nakikiisa sa mga Senior Citizen upang ipaglaban ang ating demokratikong karapatan at kagalingan.

SERBISYO HINDI NEGOSYO!!! PROTEKSYON HINDI KOLEKSYON!!!

ow WAAAAAA ! ! ! !  

Tunay na Serbisyo at Proteksyon para Migranteng Senior Citizen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you