Issuu on Google+

РАЙОН ЧЕРНОМОРСКИ

АВРЕН

АВрен

РАЙОН ЧЕРНОМОРСКИ

АВРЕН

Традиции

Любителите на автентичната култура ще бъдат запленени от колоритните възрожденски къщи и съхранените обичаи в региона. Традиционно се честват празниците Бабин ден, Трифон Зарезан, Лазаров ден и други общобългарски празници. Гордост за общината са групите за автентичен фолклор в селата Аврен, Здравец, Садово, Царевци, Дъбравино, Приселци и Близнаци, които не веднъж www.avren.bg са печелили призови Община Аврен места на събора в град Област Варна Копривщица през 1991, Адрес: ул. “Тодор Ноев” 8 1995 и 2000 г. Тяхната телефон: 05106/2226; факс: 05106/2238 дейност години наред спомага за съхраняваЕ-mail: avren_kmet@abv.bg нето и предаването на богатите фолклорни Община Аврен се намира в североизточна Бъл- традиции на младото гария, в централната част на Варненска област. Районът поколение. е поделен на две части – платовидна и долинна – от Астрономическа обсерватория, село Аврен Авренското плато. Общината има излаз на Черно море. Административният център село Аврен отстои на 30 км. Изграждането й започва през 1971 г. в най високата част от Варна. на Авренското плато. Обсерваторията разполага със сграда, кула с 5,2 метров купол и 50/890 см. телескоп система КасеПетрич кале грен. В двора е разположена наблюдателна площадка за метеори и се монтират телескопи и камери за фотографиране на небесни тела и явления.

Църква „Св. Йоан Кръстител”, село Юнак Осветена е през февруари 2009 г. от Варненския и Великопреславски митрополит Кирил. Храмът, изграден със средства от общината, е първата църква в село Юнак, основано в началото на ХІХ в. „Св. Йоан Кръстител” е шестата църква в региона, осветена през последните пет години.

Петрич кале е важна крепост в отбранителната система на средновековната българска държава. Намира се на 4 км. северно от с. Аврен. Крепостта е издигната през V-VІ век, по късно разрушена и изградена отново през ХІ-ХІІ век. По време на последния кръстоносния поход на обединените християнски армии, под предводителството на полско-унгарския крал Владислав ІІІ Ягело, Варненчик, на 7 ноември 1444 г. крепостта е превзета и разрушена. Скалите в близост до крепостта, предлагат отлични условия за алпинизъм. 132

КК Камчия Курортен комплекс Камчия се намира в землището на село Близнаци, до устието на р. Камчия, която се влива в Черно море. Туристически забележителности са резерват „Лонгоза”, буферната зона на биосферен резерват „Камчия”, защитената местност „Камчийски пясъци” и рибарско селище „Камчия”. В крайбрежната зона са оформени два туристически центъра: комплекс „Камчия” – север и комплекс „Романтика”. Районът е уникален, поради девствената си природа, гъстите гори и чистите плажове. Биосферен резерват „Камчия“ се намира в долното течение на река Камчия (в местността “Камчийски пясъци”). Обявен е за защитена местност през 1951 година с цел опазване на най-голямата вековна крайречна гора в България. В лонгозната гора се срещат около 40 вида дървета, сред които преобладават полски бряст и ясен. Голяма част от тях са на възраст над 150 години и с височина над 35 метра. От особено голямо значение са лианите, които образуват завеса на по-влажните места. Те са представени от скрепка, дива лоза, имел и др. На територията на резервата се намира едно от най-големите находища на блатно кокиче в България. В реката се срещат лилии и други водолюбиви растения. В резервата са уста-

новени над 200 вида птици, от които 56 присъстват в Червената книга на България. Резерват Камчия е единственото място в България, където зимува червеноглавата потапница. Резерват „Камчия” е сред най-важните места на континента за гнезденето на средния пъстър кълвач и полубеловретата мухоловка. Общо 47 вида гръбначни животни от фауната на резервата са включени в Червената книга на България. Сред бозайниците интерес представлява кафявата горска полевка. Друг интересен вид в природозащитно отношение е видрата, включена в Европейския червен списък и Бернската конвенция. В река Камчия се срещат 25 вида риби, като седем от тях са включени в националната Червена книга. За любознателните посетители на резервата е изграден познавателен маршрут «Камчийски лонгоз». Интерес предизвиква и велосипедната алея „Камчия на колела” Алеята се състои от две части-първата е предназначена за деца и начинаещи велосипедисти, докато втората е за напреднали велосипедисти. Втората част е продължение на първата и на определени места минава по труден терен. Краят на алеята достига до пикник зона, близо до язовира при село Приселци.

Ловно-рибарски туризъм Община Аврен е на трето място в страната по богатство на горските фондове. Близо 116 дка са горите на територията на общината, изградени предимно от дъб, бук и бор. Ловно стопанство „Пода”, село Круша разполага с хижа и рибно стопанство. На територията на община Аврен има няколко язо-

вира, които са подходящи за отдих и риболов. Три от тях са в землището на село Аврен, а другите два са край селата Приселци и Садово. До язовир „Паничката” край село Аврен е изграден анимационен и дегустационен пункт „Рибарска хижа”. На 2 км. от село Здравец се намира едноименен язовир, на брега на който е разположена хижа. 133


avren