Page 1

การใช้ โปรแกรม Pinnacle เป็ นโปรแกรมตัดต่อวีดีทศั น์ สามารถนาเอาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข้อความ ดนตรี และเสี ยงประกอบ มาเรี ยบเรี ยง และสร้างเป็ นไฟล์วีดีทศั น์ เช่น เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป วิธีติดตั้งโปรแกรม ดาวน์โหลดไฟล์สาหรับติดตั้งโปรแกรม Pinnacle จากเว็บไซต์ของผูพ้ ฒั นา (http://www.videospin.com) ซึ่งไฟล์ที่ ได้รับคือ VideoSpin_2_0_Setup.exe ให้เปิ ดไฟล์ดงั กล่าว เพื่อดาเนินการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่ องคอมพิวเตอร์

โปรแกรมจะแสดงการแตกไฟล์สาหรับการติดตั้ง

เลือกภาษาที่เหมาะสมสําหรับการใช้โปรแกรม แล้วคลิกปุ่ ม OK


โปรแกรมจะดําเนินการแตกไฟล์อีกครั้งหนึ่ง ให้รอจนกว่าจะถึงขั้นตอนต่อไป

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างเริ่ มต้นการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ ม Next

โปรแกรมจะแสดงข้อตกลงในการใช้โปรแกรม ให้เลือก I accept the terms in the license agreement แล้วคลิกปุ่ ม Next


โปรแกรมจะให้เลือกตําแหน่งที่จะติดตั้ง (ควรใช้ค่าที่แนะนํา) ให้คลิกปุ่ ม Next

โปรแกรมให้เลือกว่าจะเพิ่ม Shortcut ที่ใด (ควรใช้ค่าที่แนะนํา) แล้วคลิกปุ่ ม Next


คลิกปุ่ ม Install เพื่อเริ่ มการติดตั้งโปรแกรม

โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าในการติดตั้งโปรแกรม ให้รอจนกว่าจะถึงขั้นตอนต่อไป


โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบว่าดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ ม Finish การใช้ งานโปรแกรม การเรี ยกใช้โปรแกรมสามารถทําได้หลายลักษณะ เช่น ดับเบิลคลิกไอคอนของโปรแกรมบน Desktop หรื อคลิกปุ่ ม Start เลือก All Programs > Pinnacle VideoSpin > Pinnacle VideoSpin

หากเป็ นการเรี ยกใช้โปรแกรมเป็ นครั้งแรก จะปรากฏหน้าจอสาหรับลงทะเบียน (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย) ให้กรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ ม Register Now หลังจากนั้นจะปรากฏข้อความแจ้งให้ทราบว่า โปรแกรมอนุญาตให้ทดลองใช้การเข้ารหัส MPEG2 MPEG4 และ DivX เป็ นระยะเวลา 15 วัน นอกเหนือจากนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติ


ถ้าต้องการซื้อ Spin Pack ให้คลิก Purchase Now (แนะนําให้คลิก Purchase Later) เมื่อเข้าสู่ โปรแกรมเรี ยบร้อย จะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม มีส่วนประกอบดังนี้ 1.แถบเมนูคาํ สั่ง

2.กลุ่มคําสั่ง Edit 3.กลุ่มคําสั่ง Make Movie 4.ส่ วนแสดงตัวอย่ าง 5.Timeline


การแทรกสื่ อ โปรแกรม PINNACLE สนับสนุนการแทรกสื่ อหลายรู ปแบบ ซึ่งสามารถเรี ยกคําสัง่ ในการทํางาน ได้โดยการคลิกที่ กลุ่มคําสัง่ Edit แล้วจะปรากฏปุ่ มสําหรับใช้งานดังต่อไปนี้

1. ปุ่ ม Show videos ทําหน้าที่แสดงไฟล์ภาพเคลื่อนไหว 2. ปุ่ ม Show transitions ทําหน้าที่แสดงลักษณะการเปลี่ยน 3. ปุ่ ม Show titles ทําหน้าที่แสดงไตเติ้ล 4. ปุ่ ม Show photos ทําหน้าที่แสดงไฟล์ภาพนิ่ง 5. ปุ่ ม Show sound effects ทําหน้าที่แสดงไฟล์เสี ยงประกอบ 6. ปุ่ ม Show music ทําหน้าที่แสดงไฟล์ดนตรี วิธีแทรกภาพเคลือ่ นไหว (video) 1. คลิกกลุ่มคาสัง่ Edit 2. คลิกปุ่ ม Show videos 3. คลิกปุ่ ม Select… 4. เลือกไฟล์ภาพเคลื่อนไหวที่มีอยูใ่ นเครื่ อง (รู ปแบบที่รองรับ ได้แก่ *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mp2, *.mp4, *.wmv, *.mov ฯลฯ) 5. คลิกปุ่ ม Open

1

3

2

4

5


โปรแกรมจะแสดงการค้นหา scenes ในไฟล์ที่เลือก ให้รอจนกว่าจะถึงขั้นตอนต่อไป

6

8

6. เลือก Scene ที่ตอ้ งการ 7. ลาก Scene ไปวางบน Timeline 8. คลิกปุ่ ม Play เพื่อตรวจสอบการแสดงผลของภาพเคลื่อนไหว หมายเหตุ สามารถเลือก Scene มาวางต่อกันบน Timeline ได้ตามความต้องการ สามารถสลับตําแหน่งกันได้ และ ไม่จาํ เป็ นว่าต้องมาจากไฟล์เดียวกัน


1

2 3

5

4

วิธีแทรกลักษณะการเปลีย่ น (transition) การเปลี่ยน (transition) เป็ นเทคนิคที่ใช้สร้างความน่าสนใจให้กบั วีดีทศั น์ สามารถใช้งานร่ วมกับภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัวอักษร มีวิธีแทรก ดังนี้ 1. คลิกกลุ่มคําสัง่ Edit 2. คลิกปุ่ ม Show transitions 3. เลือกการเปลี่ยนที่ตอ้ งการ 4. ลากเอาการเปลี่ยนไปวางแทรกระหว่างวัตถุบน Timeline 5. คลิกปุ่ ม Play เพื่อตรวจสอบการแสดงผลของการเปลี่ยน


Next Page

หมายเหตุ โปรแกรมจะแสดงผลการเปลี่ยน หน้าละ 16 รายการ ซึ่งสามารถเรี ยกดูการเปลี่ยน ที่เหลือได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Next Page วิธีแทรกไตเติล้ (title) 1. คลิกกลุ่มคําสัง่ Edit 2. คลิกปุ่ ม Show titles 3. เลือกแบบไตเติ้ลที่ตอ้ งการ (เป็ นเพียงแบบไตเติ้ลที่โปรแกรมแนะนํามา ซึ่งสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ) 4. ลากไตเติ้ลไปวางบน Timeline 5. ดับเบิลคลิกที่ไตเติ้ล เพื่อแก้ไขข้อความและรู ปแบบ


1

2

3

4 และ 5

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างสําหรับปรับเปลี่ยนไตเติ้ล สามารถเลือกแก้ไขส่ วนต่างๆ ของไตเติ้ล ได้โดยการดับเบิล คลิกที่ส่วนนั้นๆ เมื่อแก้ไขเรี ยบร้อยให้คลิกปุ่ ม OK เพื่อบันทึกการแก้ไขและกลับไปยังหน้าหลัก


OK

หมายเหตุ โปรแกรม pinnacle จะมีการนําไตเติ้ลไปใช้งานใน 2 ลักษณะ คือ ไตเติ้ลที่แยกจากภาพ และไตเติ้ลที่ แสดงผลพร้อมกับภาพ โดยจะมีตาํ แหน่งการวางไตเติ้ลบน Timeline แตกต่างกัน ดังนี้ 1. ไตเติ้ลที่แยกจากภาพ จะวางไตเติ้ลบน Video track

ผลลัพธ์ วางบน Video track


2. ไตเติ้ลที่แสดงผลพร้อมกับภาพ จะวางไตเติ้ลบน Title

track

วางบน Title Track

ผลลัพธ์

วิธีแทรกภาพนิ่ง (photo) 1. คลิกกลุ่มคําสัง่ Edit 2. คลิกปุ่ ม Show photos 3. คลิกปุ่ ม Select… 4. เลือกไฟล์ภาพนิ่งที่มีอยูใ่ นเครื่ อง (รู ปแบบที่รองรับ ได้แก่ *.gif, *.jpg, *.png, *.bmp, *.psd เป็ นต้น) 5. คลิกปุ่ ม Open 6. เลือกภาพนิ่งที่ตอ้ งการ 7. ลากภาพนิ่งไปวางบน Timeline 8. คลิกปุ่ ม Play เพื่อตรวจสอบการแสดงผล หมายเหตุ สามารถวางภาพนิ่งได้ 2 ลักษณะ เช่นเดียวกันกับไตเติ้ล โดยจะเลือกวางบน Video track หรื อ Title track ก็ ได้ ซึ่งทั้ง 2 ลักษณะจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน


3 1 4 2

5

6

7

8


โปรแกรมจะเรี ยกไฟล์ภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์เดียวกันมาจัดเรี ยงหน้าละ 9 ภาพ ซึ่งสามารถคลิกปุ่ ม Next Page หรื อ Previous Page เพื่อเรี ยกดูภาพที่เหลือได้

Next Page Previous Page

วิธีแทรกเสี ยงประกอบ (sound effect) โปรแกรม Pinnacle จะมี Sound effect track บน Timeline เพื่อใช้วางเสี ยงประกอบ โดยเฉพาะ (ใช้คนละ track กับ เสี ยงดนตรี ) โดยทัว่ ไปเสี ยงประกอบนี้ จะเป็ นไฟล์ที่มีความยาวไม่มากนัก มักจะถูกนํามาใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจ ให้กบั วีดีทศั น์ เช่น เสี ยงสัตว์ เสี ยงปื น เสี ยงระเบิด ฯลฯ วิธีแทรกเสี ยงประกอบ มีดงั นี้ 1. คลิกกลุ่มคําสัง่ Edit 2. คลิกปุ่ ม Show sound effects 3. คลิกปุ่ ม Browse… 4. เลือกไฟล์เสี ยงที่มีอยูใ่ นเครื่ อง (รู ปแบบที่รองรับ ได้แก่ *.wav, *.mp3, *.mpa, *.avi, *.wma ฯลฯ) 5. คลิกปุ่ ม Open 6. คลิกเลือกเสี ยงประกอบที่ตอ้ งการ 7. ลากเสี ยงประกอบไปวางบน Timeline 8. คลิกปุ่ ม Play เพื่อตรวจสอบการแสดงผล หมายเหตุ สามารถวางเสี ยงประกอบบนSound effect track หรื อ Music track ก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการ แต่ ควรอยูบ่ น track เดียวกัน เพือ่ ไม่ให้เกิดความสับสน


3 1

2

4

5

6

7

8


วิธีแทรกดนตรี (music) โดยปกติแล้ว ไฟล์ดนตรี และเสี ยงประกอบนั้น จะมีรูปแบบของไฟล์เหมือนกัน สามารถใช้แทนกันได้ ซึ่งใน โปรแกรม Pinnacle ก็เช่นกัน แต่จะมีการแยก track เพื่อป้ องกันความสับสันในการทํางานเท่านั้น วิธีแทรกดนตรี มี ดังนี้ 1. คลิกกลุ่มคําสัง่ Edit 2. คลิกปุ่ ม Show music 3. คลิกปุ่ ม Browse… 4. เลือกไฟล์ดนตรี ที่มีอยูใ่ นเครื่ อง (รู ปแบบที่รองรับ ได้แก่ *.wav, *.mp3, *.mpa, *.avi, *.wma ฯลฯ) 5. คลิกปุ่ ม Open 3 1

4 2

5

6. คลิกเลือกเสี ยงดนตรี ที่ตอ้ งการ 7. ลากเสี ยงดนตรี ไปวางบน Timeline 8. คลิกปุ่ ม Play เพื่อตรวจสอบการแสดงผล


6

8 7

แม้โปรแกรม Pinnacle จะมีคุณสมบัติที่ช่วยในการแทรกสื่ อได้อย่างสะดวก แต่สื่อดังกล่าวจะต้องอยูภ่ ายใต้รูปแบบที่ สนับสนุนการทํางาน หากเป็ นรู ปแบบที่ไม่สนับสนุนแล้ว ก็จะไม่สามารถนําไปใช้งานได้ แต่เราสามารถแปลงไฟล์ ดังกล่าว ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่ตอ้ งการได้ โดยอาศัยโปรแกรมที่มีความสามารถในการแปลงไฟล์ เช่น ... ฯลฯ ซึ่ง สามารถเลือกนาไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม การ Make Movie ขั้นตอนนี้จะเป็ นการประมวลผล Project ออกเป็ นไฟล์วดี ีทศั น์เพื่อนําไปใช้งาน โดยจะรวบรวมเอาสื่ อทุกประเภทที่ วางอยูบ่ น Timeline มาทําให้เป็ นไฟล์วีดีทศั น์ไฟล์เดียว ซึ่งจะมีปริ มาณการเรี ยกใช้ทรัพยากรในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ค่อนข้างสูงและใช้เวลาในการทางานค่อนข้างนาน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพของเครื่ องคอมพิวเตอร์เป็ นสําคัญ วิธี Make Movie มีดงั นี้


1. คลิกกลุ่มคําสัง่ Make Movie 2. คลิกปุ่ ม Create a file… 3. เลือกชนิดของไฟล์วีดีทศั น์ (ในที่น้ ีเลือกเป็ น Windows Medias แต่บางชนิดจะทดลองใช้ได้เพียง 15 วัน ตาม ข้อกําหนดของโปรแกรม) 4. เลือกขนาดและความละเอียด (โปรแกรมจะจัดแบบสําเร็ จมาให้เลือก แต่เราสามารถเลือก Custom เพื่อกําหนดเอง) 5. คลิกปุ่ ม Select… 6. เลือกตําแหน่งที่ตอ้ งการเก็บไฟล์วดี ีทศั น์ที่เสร็ จแล้ว 7. คลิกปุ่ ม OK 8. คลิกปุ่ ม Create File 3 1

5

4 2

6

8

7


9. ตั้งชื่อไฟล์วดี ีทศั น์ 10. คลิกปุ่ ม OK

9

10

Make Movie in Progress

จากนั้นโปรแกรมจะดาเนินการประมวลผล Project ซึ่งเป็ นขั้นตอนที่ใช้เวลาพอสมควร โดยโปรแกรมจะแสดง สถานะเป็ น “Make movie in progress”


Make Movie Complete

เมื่อโปรแกรมประมวลผลเรี ยบร้อยแล้วจะแสดงสถานะเป็ น “Make movie complete” ซึ่งจะสามารถพบไฟล์วีดีทศั น์ ที่สาํ เร็ จแล้ว ในตําแหน่งที่ได้ระบุเอาไว้


การใช้ โปรแกรม pinnacle  
การใช้ โปรแกรม pinnacle  
Advertisement