__MAIN_TEXT__

Page 1

»¾ÀÄǸ¹¾ ¸³Àû° ´·¼¸¹¶Á ÂÀ°¿´µ¶Á

»¾ÀÄǸ¹¾ ¸³Àû° ´·¼¸¹¶Á ÂÀ°¿´µ¶Á www.miet.gr ²À°»»°Â´¸°

·ÖÜÑÜËåËÖÜ 13, 105 58 °ÏãÔÈ (¿ÒáÑÈ) 210 3221 335, ÝÈÕ 210 3245 089 info@miet.gr

¹°Â°º¾²¾Á ±¸±º¸Ç¼ 2020

»¶»° ´¹³¾Á´Ç¼

·ÖÜÑÜËåËÖÜ 13, 105 58 °ÏãÔÈ (¿ÒáÑÈ) 210 3230 841, ÝÈÕ 210 3245 089 mietekd@otenet.gr

±¸±º¸¾¿Çº´¸¾

°ÓÌØÐÑãÚ 13, 106 72 210 3614 143, ÝÈÕ 210 3614 163 ³Ì-ÂÌ 9.30ö15.30 ÂØ-¿Ì-¿È 9.30ö20.00 ÁÈ 10.00ö17.00 bookstore-amerikis@miet.gr http://miet-amerikis13.blogspot.com ¿Çº¶Â¶À¸¾ ´º¸°

°ÊåÖÜ °ÔËØâÖÜ 4, 105 56 210 3211 149, ÝÈÕ 210 3213 667 ³Ì-¿È 8.30ö16.00 info@elia.org.gr www.elia.org.gr ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶

±ÈÙÐÒåÙÙÎÚ ñÒÊÈÚ 108, 546 43 2310 295 171, ÝÈÕ 2310 834 404 ³Ì-¿È 9.00ö14.30 mietthe2@otenet.gr ±¸±º¸¾¿Çº´¸¾

ÂÙÐÓÐÙÑã 11, 546 24 2310 288 036, ÝÈÕ 2310 226 460 ³Ì-ÂÌ 9.00ö15.30 ÂØ-¿Ì-¿È 9.00ö20.00 ÁÈ 9.30ö16.00 bookstore-thessaloniki@miet.gr http://miettsimiski11.blogspot.com

www.miet.gr

³¸°¼¾»¶

Public / Retail World °´

0202 ÚÖÐØáÜÖØÉÌÄ

´ØÓÖç 25, 145 64 ¹ÎÝÐÙÐá, 210 8181 000 ¸. ¼ÐÑÖÒæ×ÖÜÒÖÚ & ÁåÈ ´´ µÈÒæÊÊÖÜ 9, 106 78 °ÏãÔÈ 210 3800 520, ÝÈÕ 210 3800 529 eikostouprotou@otenet.gr Á. ¿ÈÛáÑÎÚ °´, ¿ÈÔÈÊã ÂÙÈÒËáØÎ 38, 104 37 °ÏãÔÈ Books Plus, ¸¹´, ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ 37, 105 64 °ÏãÔÈ, 210 3222 300 Á. ¿ÈÛáÑÎÚ °´, ¼âÖÜ »ÖÔÈÙÛÎØåÖÜ 122, 563 34 ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ 2310 706 354, ÝÈÕ 2310 706 355 thess@patakis.gr


¹Ã¹º¾Ä¾À¶Á°¼ ¾ 2019

´Â¾¸»°µ¾¼Â°¸ ¾ 2020

»çØàÔ °ÞÌåÓÈÙÛÖÚ, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÐÚ ûÁÛÖÐÞÌÐéËÌÐÚ ÓÖØÝâÚ ÛÖÜ ÏØÎ-

Isaiah Berlin, ¶ ×ÔÌÜÓÈÛÐÑã ÓÖÜ ËÐÈËØÖÓã, Ì×åÓÌÛØÖ: Bernard Williams, ÙÌÐØá minima Albrecht Berger, ±ÖÙ×ÖØÖÓÈÞåÈ Helmut Flashar, ¶ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ Ì×å ÙÑÎÔãÚ. ÂÖ ÈØÞÈåÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ËØá-

ÙÑÌÜÛÐÑÖç ÉåÖÜý ÛÖÜ ´ÓåÒ ¼ÛÜØÑâÓ ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ, ¶ °ÓÌØÐÑã ÙÌ 78 ÙÛØÖÝâÚ (ÝàÛÖÊØÈÝÐÑæ ÒÌçÑàÓÈ) ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ, »ÌÛá ÛÖ ×ÈØÈ×âÛÈÙÓÈ. ÀàÙåÈ '98 (ÝàÛÖÊØÈÝÐÑæ ÒÌç-

ÑàÓÈ) Margherita Guarducci, ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã Ì×ÐÊØÈÝÐÑã È×æ ÛÐÚ È×ÈØÞâÚ àÚ ÛÎÔ çÙÛÌØÎ ØàÓÈäÑã ÈÜÛÖÑØÈÛÖØÐÑã ×ÌØåÖËÖ, ÓÛÝØ. ¹éÙÛÈÚ ¹ÖÜØÌÓâÔÖÚ, Éõ âÑË. ËÐÖØÏàÓâÔÎ, ÓÌ ÉÌÒÛÐàÓâÔÎ ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝÐÑã ÌÔÎÓâØàÙÎ Hans Jonas, ¶ ÙÜÓÓÌÛÖÞã ÓÈÚ Ù' ÈÜÛæÔ ÛÖÔ ×æÒÌÓÖ. íÑÑÒÎÙÎ ×ØÖÚ áØØÌÔÌÚ ´ÉØÈåÖÜÚ (ÓÛÝØ. ²ÐéØÊÖÚ °ÔËØÖÜÒÐËáÑÎÚ, ´×åÓÌÛØÖ ÁÛÈçØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ) ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ, ¶ ÑØÎÛÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ (14ÖÚö17ÖÚ ÈÐ.), ÛæÓÖÚ °õ: ´ÐÙÈÊàÊã ³ÐÖÔçÙÎÚ ¹ÈßáÒÎÚ, ¶ ÏâÈ È×æ ÛÎ Roca Redonda. ³ÈØÉåÔÖÚ ö »âÒÉÐÒ ö ¹æÔØÈÔÛ, ÙÌÐØá minima, ÈØ. 15 ´ÜÊâÔÐÖÚ ³. »ÈÛÏÐæ×ÖÜÒÖÚ, ¹ÖÙÓáÚ ½ÌÔáÑÎÚ. ÅÈÙá×ÎËÌÚ ÑÈÐ ÑØÐÖÝæØÖÐ

»ÖÒÐâØÖÚ, °ÓÝÐÛØçàÔ. ¹àÓàËåÈ, ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖÑÖ×áÑÎ »ÖÒÐâØÖÚ, ÂÖ ÙÞÖÒÌåÖ ÛàÔ ÊÜÔÈÐÑéÔ. ¹àÓàËåÈ, ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖÑÖ×áÑÎ ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ ¼ÐÑæ×ÖÜÒÖÚ, ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ×ÖÒâÓÖÜ (1940ö1941) & ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ÈÐÞÓÈÒàÙåÈÚ (1944ö1945), ´×åÓÌÛØÖ ´ÒâÔÎ ¹ÖçÑÎ, ÙÌÐØá °ÀÅ´¸¾·¶¹¶, ÈØ. 2 Á×çØÖÚ ¿È×ÈÒÖÜÑáÚ, ÁÞâËÐÈ ÑÈÐ ÓÌÒâÛÌÚ È×æ ÐËÐàÛÐÑâÚ ÙÜÒÒÖÊâÚ (ÑÌåÓÌÔÈ »ÈåØÎ »ÐÞÈÎÒåËÖÜ, ¹áÛÐÈ ». ÅÈÔËØá, »áØÑÖÚ ¹ÈÓ×áÔÎÚ) ÂÖ ÛÌÒÌÜÛÈåÖ ×ÖØÛØâÛÖ, ÑÌåÓÌÔÖ ´ÒÐáÔÈ ÅÖÜØÓÖÜÍÐáËÖÜ, ÙÌÐØá °Ä´º¸°, ÈØ. 7 ÀéÓÖÚ ÄÐÒçØÈÚ, ¿ÐÌØæÛÖÚ ö ³ÖÔ ¹ÐÞéÛÎÚ ö ³ÖÔ µÖÜáÔ ö ÄÈÙÖÜÒãÚ, Ì×ÐÒÖÊã ö ÌÐÙÈÊàÊã Å. º. ¹ÈØáÖÊÒÖÜ (ÌÑÛæÚ ÌÓ×ÖØåÖÜ) Bernard Williams, ¶ ÑÒÎØÖÔÖÓÐá ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ (ÓÛÝØ. ÁáÉÉÈÚ ¹ÖÔÛÈØáÛÖÚ), ÙÌÐØá minima, ÈØ. 14 ¼åÑÖÚ ÅÈÛÍÎÔÐÑÖÒáÖÜ, ¾ ÓÖÔÛÌØÔÐÙÓæÚ ÛÖÜ ²ÑØâÑÖ, ÙÌÐØá minima, ÈØ. 13 ²ÐáÔÔÎÚ ÆÜÞÖ×ÈåËÎÚ, ¿ÖÐÎÛÐÑá. ¶ ÍàÊØÈÝÐÑã ÙÜÔÈÔÛáÌÐ ÛÎÔ ×ÖåÎÙÎ, ÙÜÔâÑËÖÙÎ ¹¿¸Á¼ & »¸´Â Kostas Yiavis (Ì×ÐÓ.), ¸Ó×âØÐÖÚ ÑÈÐ »ÈØÊÈØéÔÈ ( Imperios and Margarona): The Rhymed Version, ÙÌÐØá ±ÜÍÈÔÛÐÔã ÑÈÐ ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎ, ÈØ. 13

ÓÈ ÙÛÖ ÏâÈÛØÖ È×æ ÛÎÔ ×ØéÐÓÎ ÔÌàÛÌØÐÑæÛÎÛÈ âàÚ ÛÐÚ ÓâØÌÚ ÓÈÚ

Stephen Greenblatt, ÂçØÈÔÔÖÚ ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ, ¶ ÑØÎÛÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ (14ÖÚ ö17ÖÚ ÈÐ.), ÛæÓÖÚ ±õ: °ÔÏÖÒÖÊåÈ (14ÖÚ ö ×ÌØ. 1580), ÛæÓÖÚ ²õ: °ÔÏÖÒÖÊåÈ (×ÌØ. 1580 ö17ÖÚ ÈÐ.) ³ÎÓãÛØÐÖÚ ¹È×ÌÛÈÔáÑÎÚ, íØÊÈ, ÛæÓÖÚ °õ: ÂÈ ËÎÓÖÙÐÌÜÓâÔÈ (ÙÌ 2 ±ÐÉÒåÈ), ÌÐÙÈÊàÊã ö ÝÐÒÖÒÖÊÐÑã Ì×ÐÓâÒÌÐÈ ´ÓÓÈÔÖÜâÒÈ ¹áÔÛÍÐÈ, ÙÜÔâÑËÖÙÎ ´ÛÈÐØÌåÈÚ ¹ÖÐÔàÔÐÑÖç íØÊÖÜ ÑÈÐ ¿ÖÒÐÛÐÙÓÖç & »¸´Â ¹ÈÛáÒÖÊÖÚ ÊÒÜ×ÛéÔ ÛÖÜ °ØÞÈÐÖÒÖÊÐÑÖç »ÖÜÙÌåÖÜ ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎÚ, ÛæÓÖÚ IV (¹ÌåÓÌÔÈ & ´ÐÑæÔÌÚ), Ì×ÐÓâÒÌÐÈ ·. ÁÛÌÝÈÔåËÖÜ-ÂÐÉÌØåÖÜ / ´ÓÓ. ±ÖÜÛÜØáÚ ¹ØãÔÌÚ, ÑÌåÓÌÔÖ ÁÛÈçØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ, ÙÌÐØá °Ä´º¸° ¹ÒâÈØÞÖÚ ºÖÜÑæ×ÖÜÒÖÚ, ´Ò-¼ÛáÓ×È. íÔÈ ÞØÖÔÐÑæ, 1944-1945, ÌÐÙÈÊàÊã ¸àáÔÔÈ ¿È×ÈÏÈÔÈÙåÖÜ, ÙÌÐØá °ÀÅ´¸¾·¶¹¶ Renata Lavagnini, ¹ÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎ Michael LoÈwy, ¹áÝÑÈ, ¾ÜâÒÚ, »×âÔÐÈÓÐÔ. ´ÊÑéÓÐÖ ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑãÚ È×ÈÐÙÐÖËÖÕåÈÚ, ÙÌÐØá minima Jules Michelet, ¶ ÓáÊÐÙÙÈ, ÌÐÙÈÊàÊã ¼åÑÎ ³ÐÈÒâÛÎ °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ, ÂÈ ÈÏÎÔÈäÑá, ÌÐÙÈÊàÊã ÁÛÈçØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ ¼åÑÖÚ ¿ÌÛÙáÒÎÚ-³ÐÖÓãËÎÚ, ¾ ±ÌÔÐÍâÒÖÚ ÑÈÐ Î ×ØæÑÒÎÙÎ ÛÎÚ »ÌÊáÒÎÚ ´ÒÒáËÖÚ. ²ÌÊÖÔæÛÈ ÑÈÐ Ì×ÈÔÌÑÛÐÓãÙÌÐÚ, ÛæÓÖÚ °õ: ³Ð×ÒÈÙÐÈÙÓæÚ ö ³ÐÞÈÙÓæÚ ö ³ÐÌÑËÐÑãÙÌÐÚ, 1912ö1918, Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑã Ì×ÐÓâÒÌÐÈ ¸àáÔÔÎÚ ³. ÁÛÌÝÈÔåËÎÚ ²ÌéØÊÐÖÚ ÁÖÜØãÚ, ³ÖÔ µÖÜáÔ, ÌÐÙÈÊàÊã ²ÐéØÊÖÚ ¹ÖØÖ×ÖçÒÎÚ J. C. Saladin, ¾ ÈÊéÔÈÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÊÒéÙÙÈ ÑÈÛá ÛÎÔ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎ

J.-P. Sartre, ÅÖçÙÙÌØÒ ö ÄéÑÔÌØ ö ¹ÈØÛâÙÐÖÚ, ÙÌÐØá minima Richard Seaford, ÅØãÓÈ ÑÈÐ ÙÑâßÎ ÙÛÎÔ ÈØÞÈåÈ ´ÒÒáËÈ

ÂâÙÙÌØÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ³áÔÛÎ. Â. Á. íÒÐÖÛ, ´ÖÜÛÍâÔÐÖ »ÖÔÛáÒÌ, ²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ, ÁâÐÓÖÜÚ ÅãÔÜ, ÙÌÐØá minima


¿ØàÛÈØÞÐÑã ÓâØÐÓÔÈ ÛÖÜ »ÖØÝàÛÐÑÖç ¸ËØçÓÈÛÖÚ ´ÏÔÐÑãÚ

ÂØÈ×âÍÎÚ È×æ ÛÎÔ Ì×ÖÞã ÛÎÚ ÙçÙÛÈÙãÚ ÛÖÜ ×ÈØÈÓâÔÌÐ Î ÑÈÛáØÛÐÙÎ ÌÔæÚ ÌÑËÖÛÐÑÖç ×ØÖÊØáÓÓÈÛÖÚ ÓÌ Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑá ÙÜÊÊØáÓÓÈÛÈ ÊÌÔÐÑãÚ ×ÈÐËÌåÈÚ ×ÖÜ È×ÌÜÏçÔÖÔÛÈÐ ÙÛÖÔ Ù×ÖÜËÈÙÛÐÑæ ÑæÙÓÖ ÑÈÐ ÙÛÖ ÌÜØçÛÌØÖ ÑÈÒÒÐÌØÊÎÓâÔÖ ÈÔÈÊÔàÙÛÐÑæ ÑÖÐÔæ. ¶ ÙÞÌËæÔ ×ÌÔÎÔÛáÞØÖÔÎ ÌÑËÖÛÐÑã ËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÈ ÛÖÜ »¸´Â âÞÌÐ È×ÖËéÙÌÐ ÓâÞØÐ ÙãÓÌØÈ ÊçØà ÙÛÖÜÚ 500 ÛåÛÒÖÜÚ ×ØàÛæÛÜ×àÔ ÑÈÐ ÓÌÛÈÝØÈÙÓâÔàÔ âØÊàÔ. ¿ÒáÐ ÙÛÖÜÚ ×ÈÒÈÐæÛÌØÖÜÚ ÏÌÓÈÛÐÑÖçÚ ÑçÑÒÖÜÚ, ÖÐ ÔâÌÚ Ì×ÐÒÖÊâÚ âÞÖÜÔ ËÐÌÜØçÔÌÐ ÛÖ ÌÑËÖÛÐÑæ ×ØæÊØÈÓÓÈ ÓÌ ÞØÎÙÛÐÑâÚ ÌÑËæÙÌÐÚ ÛÎÚ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÑÈÐ ÕâÔÎÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ, ÑÈÏéÚ ÑÈÐ ÓÌ ÔâÌÚ ÙÌÐØâÚ: Î û°ØÞÌÐÖÏãÑÎý ×ÌØÐÒÈÉáÔÌÐ ÈËÎÓÖÙåÌÜÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ, ÑÜØåàÚ È×æ ÛÈ ÈØÞÌåÈ ÛÖÜ ´º¸°£ Î û°Ä´º¸°ý, ÙÌÐØá ÓÐÑØéÔ ÏÌÓÈÛÐÑéÔ ÝàÛÖÊØÈÝÐÑéÔ ÒÌÜÑàÓáÛàÔ, ÈÔÛÒÌå È×æ ÛÖ ×ÒÖçÙÐÖ ÝàÛÖÊØÈÝÐÑæ ÈØÞÌåÖ Ì×åÙÎÚ ÛÖÜ ´º¸°£ Î ûdemoý ×ÈØÖÜÙÐáÍÌÐ ÓÐÑØá ÓÌÒÌÛãÓÈÛÈ ×ÖÜ ×ØÖâÑÜßÈÔ È×æ ÛÐÚ ÊæÔÐÓÌÚ ÙÜÍÎÛãÙÌÐÚ ÙÌÓÐÔÈØÐÈÑéÔ ÑçÑÒàÔ ÊçØà È×æ ÏâÓÈÛÈ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ, ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ ÑÈÐ ÛâÞÔÎÚ. ÂâÒÖÚ, Î ÙÌÐØá ûminimaý, ×ÖÜ ÈØÐÏÓÌå ãËÎ ËÌÑÈ×âÔÛÌ ÛåÛÒÖÜÚ, Ì×ÐÒâÊÌÐ ÙçÊÞØÖÔÈ ËÖÑÐÓÐÈÑá ÑÌåÓÌÔÈ ÓÌ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓÖçÚ ×ÖÜ ÈÝÖØÖçÔ ÑÈåØÐÌÚ æßÌÐÚ ÛàÔ ÈÔÏØà×ÐÙÛÐÑéÔ Ù×ÖÜËéÔ. ÁÎÓÈÔÛÐÑã Ü×ãØÕÌ ÛÈ ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÞØæÔÐÈ ÑÈÐ Î ÌÑËÖÛÐÑã ×ÈØÈÊàÊã ÙÛÖÔ ÛÖÓâÈ ÛÎÚ ÛâÞÔÎÚ, ËÐÌçØÜÔÙÎ ×ÖÜ ÈÔÛÈÔÈÑÒá ÛÎÔ ×ÖÒÜÙÞÐËã ×ÖÒÐÛÐÙÛÐÑã ËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÈ ÛÖÜ ¸ËØçÓÈÛÖÚ ÞáØÎ ÙÛÐÚ ÌÑÏâÙÌÐÚ ×ÖÜ ËÐÖØÊÈÔéÔÌÐ ÙÛÖ »âÊÈØÖ ´èÔáØËÖÜ ÙÛÎÔ °ÏãÔÈ ÑÈÐ ÙÛÎ ±åÒÈ ¹È×ÈÔÛÍã ÙÛÎ ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ, ÑÈÏéÚ ÑÈÐ ÙÛÈ ËçÖ ÉÐÉÒÐÖ×àÒÌåÈ ÛÖÜ. ÁÛæÞÖÚ ÛÖÜ ÌÑËÖÛÐÑÖç ×ØÖÊØáÓÓÈÛÖÚ, ×ÖÜ ÑÈÛÈØÛåÍÌÛÈÐ È×æ ÌÐËÐÑã Ì×ÐÛØÖ×ã ÓÌÒéÔ ÛÖÜ ³ÐÖÐÑÎÛÐÑÖç ÁÜÓÉÖÜÒåÖÜ ÛÖÜ »¸´Â, ÌåÔÈÐ Î ×ÈØÈÊàÊã âØÊàÔ Ü×ÖËÖÓãÚ, ÈÔÈÊÔàØÐÙÓâÔÎÚ ÈÕåÈÚ ÙÛÎ ËÐÌÏÔã ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ, ÛÈ Ö×ÖåÈ ÔÈ È×ÖÛÌÒÖçÔ æÞÐ ÓæÔÖ Ì×àÝÌÒã ÈÔÈÊÔéÙÓÈÛÈ ÈÒÒá ÑÈÐ ×ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓÐÈÑá ÉÖÎÏãÓÈÛÈ ÜßÎÒÖç Ì×Ð×âËÖÜ. ÂÈ ÉÐÉÒåÈ ÛÖÜ »¸´Â, ÊØÈÓÓâÔÈ ã ÓÌÛÈÝØÈÙÓâÔÈ È×æ âÊÑÜØÖÜÚ Ì×ÐÙÛãÓÖÔÌÚ ÑÈÐ ÓÌÛÈÝØÈÙÛâÚ, ÑÈÐ ÝØÖÔÛÐÙÓâÔÈ È×æ âÓ×ÌÐØÖÜÚ Ì×ÐÓÌÒÎÛâÚ, Ì×ÐËÐéÑÌÛÈÐ ÔÈ ×ÒÎØÖçÔ ÓÌ ÛÖÔ ÈØÛÐæÛÌØÖ ÛØæ×Ö ÛÖÜÚ æØÖÜÚ ÛÎÚ Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑãÚ ÑÈÐ ÈÐÙÏÎÛÐÑãÚ ËÌÖÔÛÖÒÖÊåÈÚ. [ 1 ]


¿´À¸´Å¾»´¼° 1 ĸº¾º¾²¸° _____________________________________________________________________

°¼´»¾Å´¸À´¿

°ØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ 4 ºÈÛÐÔÐÑã ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ 5 ±ÜÍÈÔÛÐÔã ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ 5 ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ 6 ´×ÐÙÛÖÒÖÊØÈÝåÈ 8 ¸ÙÛÖØåÈ, ÏÌàØåÈ & ÑØÐÛÐÑã ÛÎÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ 9 ½âÔÎ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ 9 2 ²ºÇÁÁ¾º¾²¸° _______________________________________________________________ 3 ¸Á¾À¸° __________________________________________________________________________ ²ÌÔÐÑá âØÊÈ / ¿ÎÊâÚ / ¿ÌØÐÎÊÎÛâÚ 10 °ØÞÈåÈ ÐÙÛÖØåÈ 10 ÀàÓÈäÑã ÐÙÛÖØåÈ 11 ±ÜÍÈÔÛÐÔã / »ÌÙÈÐàÔÐÑã ÐÙÛÖØåÈ 11 ¼ÌæÛÌØÎ ÐÙÛÖØåÈ 12 ÂÖÜØÑÖÒÖÊåÈ 13 4 °ÀÅ°¸¾º¾²¸° ________________________________________________________________ ²ÌÔÐÑá âØÊÈ / ¾ËÎÊÖå 13 ¿ØÖäÙÛÖØåÈ 14 ¹ÒÈÙÐÑã ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ 14 ±ÜÍáÔÛÐÖ / »ÌÙÈåàÔÈÚ 14 5 ´¿¸²À°Ä¸¹¶/¼¾»¸Á»°Â¸¹¶/¿°¿ÃÀ¾º¾²¸°/ ¿°º°¸¾²À°Ä¸° _____________________________________________________________ 6 ±¸±º¸¾ ¹°¸ Âÿ¾²À°Ä¸° ____________________________________________ 7 Å°À¾²À°Ä¸° _______________________________________________________________ °ØÞÌåÖ ÅÈØÛÖÊØÈÝåÈÚ ÛÖÜ ´ÒÒÎÔÐÑÖç ÅéØÖÜ / ¹ÈÛáÒÖÊÖÐ ÌÑÏâÙÌàÔ 16 8 º°¾²À°Ä¸° / °¼·ÀÇ¿¾º¾²¸° / ¹¾¸¼Ç¼¸¾º¾²¸° __ 9 »Ã·¾º¾²¸° / ·À¶Á¹´¸¾º¾²¸° / ·´¾º¾²¸° / ´¹¹º¶Á¸°Á¸¹¶ ¸Á¾À¸° __________________________________________ 10 ĸº¾Á¾Ä¸° ___________________________________________________________________ 11 ³¸¹°¸¾ __________________________________________________________________________ 12 ¸Á¾À¸° ¶Á ´¿¸Á¶»¶Á ________________________________________ [ 2 ]

4

9 10

13

15 15 16

17

17 18 19 19


13

²¼ÇÁ¸°¹¶ ´¿¸Á¶»¶

______________________________________________

19

14

¸°ÂÀ¸¹¶ ________________________________________________________________________

20

´ż¶ ___________________________________________________________________________ ¹ÈÛáÒÖÊÖÐ ÌÑÏâÙÌàÔ 20 ¸ÙÛÖØåÈ & ÏÌàØåÈ ÛÎÚ ÛâÞÔÎÚ 22

20

15

16 °ÀŸ´¹Â¾¼¸¹¶ / ¿¾º´¾³¾»¸° _____________________________ 23 17 ·´°ÂÀ¾

_________________________________________________________________________

·ÌÈÛØÐÑã ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎ. ¹ÒÎØÖËæÛÎÓÈ °ÒâÕÎ »ÐÔàÛã 18 ¹¸¼¶»°Â¾²À°Ä¾Á 19 »¾ÃÁ¸¹¶

23

23

_____________________________________________________

24

______________________________________________________________________

24

Á ´ ¸ À ´ Á (ÈØ. 20ö25)

°ÀÅ´¸¾·¶¹¶

______________________________________________________________

21 °Ä´º¸° (ÄàÛÖÊØÈÝÐÑæ °ØÞÌåÖ ´º¸°) 22

______________________________

±Ãµ°¼Â¸¼¶ & ¼´¾´ºº¶¼¸¹¶ ±¸±º¸¾·¶¹¶

23 demo

25 25

_________

25

______________________________________________________________________________

26

24 minima

__________________________________________________________________________

25 ¼´¾´ºº¶¼¸¹¶ ¿À¾ÁÇ¿¾²À°Ä¸° 26 ´¹Â¾Á ´»¿¾À¸¾Ã

___________________________

27

______________________________________________________

27

±ØÈÉÌåÖ ÙÛÎ ÓÔãÓÎ ÛÖÜ ¿ÈÔÈÊÐéÛÎ »ÖÜÒÒá °ÔÛå ÌÜÞéÔ 28 27 ´¹³¾Á´¸Á ¾à ´º¸° (1980ö2009) 28 ´¹³¾Á´¸Á

´ÃÀ´Â¶À¸¾

26

28

________________________________

¾à ¸Á¾À¸¹¾Ã °ÀÅ´¸¾Ã ¶Á ´Â´

29

__

34

_______________________________________________________________________

39

¹ÜÑÒÖÝÖØÖçÔ Ì×åÙÎÚ:

ÂÖ ÉÐÉÒåÖ ÛàÔ ÉÐÉÒåàÔ ÛÖÜ »¸´Â. ¹ÈÛáÒÖÊÖÚ ÛàÔ ÌÑËæÙÌàÔ: 1974ö2000 ÂÖ ÉÐÉÒåÖ ÛàÔ ÉÐÉÒåàÔ ÛÖÜ »¸´Â. ¹ÈÛáÒÖÊÖÚ ÛàÔ ÌÑËæÙÌàÔ: 2001ö2006 [ 3 ]

°¼´»¾Å´¸À´¿

20


1 ĸº¾º¾²¸° °ÀÅ°¸° ´ºº¶¼¸¹¶ ²À°»»°Â´¸° 1. 2.

¿ÖÒÐÛÐÑâÚ ÑÖÐÔàÔåÌÚ ÙÛÖÔ ñÓÎØÖ °ÒÑÓáÔ, ÁÛÎÙåÞÖØÖÚ, °ÒÑÈåÖÚ, ÁÈ×Ýé ïÉÜÑÖÚ, °ÔÈÑØâàÔ, ÁÐÓàÔåËÎÚ, ÈÛÛÐÑá ÙÜÓ×ÖÛÐÑá ÛØÈÊÖçËÐÈ C. M. Bowra, °ØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã ÒÜØÐÑã ×ÖåÎÙÎ

²ÌéØÊÐÖÚ ¹. ±ÒáÞÖÚ,

13,19

ÛæÓÖÚ °õ:

15,21

ÛæÓÖÚ ±õ:

15,21

»Ì ÛÖ ´ÜØà×ÈäÑæ ïËØÜÓÈ ¿ØÖÈÊàÊãÚ ÛÎÚ °ÔÏØà×ÐÙÛÐÑãÚ ¿ÈÐËÌåÈÚ (ÈØ. 3ö5): 3.

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ¸. ³ÌÙ×ÖÛæ×ÖÜÒÖÚ / ¹ÜØÐÈÑã ½ÜÒá / ³ÐÖÔç-

¿ÌØå ÈÔÏØé×ÖÜ ÑÈÐ ÎÏÐÑãÚ. ´×åÒÌÑÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈÚ ¿ÌØå ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÐÑãÚ. ´×åÒÌÑÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈÚ ¿ÌØå ßÜÞãÚ ÑÈÐ ×ÈÐËÌåÈÚ. ´×åÒÌÑÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÊØÈÓÓÈÛÌåÈÚ J. Dover ¶ ÑàÓàËåÈ ÛÖÜ °ØÐÙÛÖÝáÔÎ ìÒÑÎÙÛÎ John Gould °ØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã ÛØÈÊàËåÈ ÑÈÐ ÛÌÒÌÛÖÜØÊåÈ. ³âÑÈ ÓÌÒÌÛãÓÈÛÈ Tomas HaÈgg ÂÖ ÈØÞÈåÖ ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ ¶ ×ÖÐÎÛÐÑã ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÛØÈÊàËåÈÚ Werner Jaeger ³ÎÓÖÙÏâÔÎÚ. ³ÐÈÓæØÝàÙÎ ÑÈÐ ÌÕâÒÐÕÎ ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÐÑãÚ ÛÖÜ Corinne Jouanno ÂÖ ÓÜÏÐÙÛæØÎÓÈ ÛÖÜ °ÒÌÕáÔËØÖÜ. ²âÔÔÎÙÎ ÑÈÐ ÓÌÛÈÓÖØÝéÙÌÐÚ ½ÌÔÖÝéÔ. °ØÞÈåÖÚ ÏÌÓÌÒÐàÛãÚ ÛÎÚ ÙçÊÞØÖÔÎÚ ËÐÖåÑÎÙÎÚ Albin Lesky ¶ ÛØÈÊÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÛàÔ ÈØÞÈåàÔ ´ÒÒãÔàÔ °×æ ÛÎ ÊâÔÌÙÎ ÛÖÜ ÌåËÖÜÚ àÚ ÛÖÔ ÁÖÝÖÑÒã ¾ ´ÜØÐ×åËÎÚ ÑÈÐ ÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÖÜ ÌåËÖÜÚ Jacqueline de Romilly ¸ÙÛÖØåÈ ÑÈÐ ÒæÊÖÚ ÙÛÖÔ ·ÖÜÑÜËåËÎ ¶ ÊÌàÊØÈÝåÈ ÛÖÜ ¹ÈÒÒåÓÈÞÖÜ ÑÈÐ Î ÔÌàÛÌØÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑéÔ ÞØæÔàÔ »ÌÒâÛÌÚ ÑÈÐ áØÏØÈ. ÂÈ ÊÌØÓÈÔæÊÒàÙÙÈ ËÎÓÖÙÐÌçÓÈÛÈ ¾Ð Ì×ÐÙÛÖÒâÚ ÛÖÜ ÁàÑØáÛÎ ÑÈÐ ÛàÔ ÙàÑØÈÛÐÑéÔ. °ØÞÈåÈ Ì×ÐÙÛÖÒÖÊØÈÝåÈ ÙÐÖÚ ÂÙÌÒâÔÛÎÚ / ¿ÖÒÜáÔÏÎ ÂÙåÊÑÖÜ,

4.

16,84

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ¸. ³ÌÙ×ÖÛæ×ÖÜÒÖÚ / ¹ÜØÐÈÑã ½ÜÒá / ³ÐÖÔçÙÐÖÚ ÂÙÌÒâÔÛÎÚ / ¿ÖÒÜáÔÏÎ ÂÙåÊÑÖÜ,

°¸²¾º¾º¸Ä

5.

15,21

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ¸. ³ÌÙ×ÖÛæ×ÖÜÒÖÚ / ¹ÜØÐÈÑã ½ÜÒá / ¿ÖÒÜáÔÏÎ ÂÙåÊÑÖÜ,

6. 7.

¹.

,

´ÜØÐ×åËÎÚ,

1 9. 10. 11. 12. 13. 14.

,

17.

28,00 19,27

³ÈÔÐã Ò ¸. ¸ÈÑéÉ,

12,17

,

14,20

,

44,80

°ÔÛéÔÎÚ ¼. ¹ÖÔÛÈØáÛÖÚ,

6,08

,

ÛæÓÖÚ ±õ:

16.

29,86

,

ÛæÓÖÚ °õ:

15.

17,25

(âÑË. ³ÈÔÐã Ò ¸. ¸ÈÑéÉ)

(2 ÛæÓÖÐ)

8.

17,00

,

18,76 18,76 12,17

´ÉåÔÈ ÁÐÙÛáÑÖÜ,

25,36

¸àáÔÔÎÚ ÁÜÑÖÜÛØãÚ,

ÛæÓÖÚ °õ:

[ 4 ]

15,21


´×ÐÙÛÖÒã Á×ÌÜÙå××ÖÜ ÑÈÐ áÒÒÌÚ ÓÌÒâÛÌÚ. ±ÐÉÒÐÖÑØÐÙåÌÚ 18. Wolfgang Schadewaldt, °×æ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÑÈÐ ÛÖ âØÊÖ ÛÖÜ ¾ÓãØÖÜ ÛæÓÖÚ °õ: ÂÖ ÖÓÎØÐÑæ ÍãÛÎÓÈ ÛæÓÖÚ ±õ: ¾ÓÎØÐÑâÚ ÙÑÎÔâÚ 19. Bruno Snell, ¶ ÈÔÈÑáÒÜßÎ ÛÖÜ ×ÔÌçÓÈÛÖÚ. ´ÒÒÎÔÐÑâÚ ØåÍÌÚ ÛÎÚ ÌÜØà×ÈäÑãÚ ÙÑâßÎÚ ÛæÓÖÚ ±õ:

21,31

15,21 15,21 18,25

±Ò. ÑÈÐ 17. ·âÈÛØÖ, ÈØ. 14ö16, 18.

º°Â¸¼¸¹¶ ²À°»»°Â´¸° 20.

±ÐØÊåÒÐÖÚ,

°ÐÔÌÐáËÈ (ÓÛÝØ. ·. ¿È×ÈÊÊÌÒãÚ)

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 28,00 (×ÈÔæËÌÛÖ) 35,00

¿ÌØå ÑÈÏÎÑæÔÛàÔ (De officiis) (ÓÛÝØ. ³. ÅÈÒ-

21.

¹ÐÑâØàÔ, ÑàÓÈÛáÚ) 22. ·ÌæËàØÖÚ ³. ¿È×ÈÊÊÌÒãÚ,

¶ ×ÖÐÎÛÐÑã ÛàÔ ÀàÓÈåàÔ

23.

°×æ ÛÎ ÉÖÜÑÖÒÐÑã ÌÜÛÖ×åÈ

·ÌæËàØÖÚ ³. ¿È×ÈÊÊÌÒãÚ,

ÙÛÎÔ ×ÖÒÐÛÐÑã ÖÜÛÖ×åÈ

H. J. Rose, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÒÈÛÐÔÐÑãÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ

°×æ ÛÐÚ ØåÍÌÚ àÚ ÛÎÔ ×ÖåÎÙÎ ÛÖÜ °ÜÊÖçÙÛÖÜ °×æ ÛÎÔ ×ÌÍÖÊØÈÝåÈ ÛÖÜ °ÜÊÖçÙÛÖÜ àÚ ÛÖÔ °ÜÊÖÜÙÛåÔÖ 25. P. G. Walsh, ¶ ØàÓÈäÑã ÓÜÏÐÙÛÖØåÈ. ÂÈ ÁÈÛÜØÐÑá ÛÖÜ ¿ÌÛØàÔåÖÜ ÑÈÐ ÖÐ »ÌÛÈÓÖØÝéÙÌÐÚ ÛÖÜ °×ÖÜÒÎåÖÜ ÛæÓÖÚ °õ: ÛæÓÖÚ ±õ:

26.

ºÈÛåÔÖÐ ÐÙÛÖØÐÑÖå

ÁÈÒÒÖçÙÛÐÖÚ (ÓÛÝØ. ¼. ¿ÌÛØæÞÌÐÒÖÚ) ÁÖÜÎÛéÔÐÖÚ (ÓÛÝØ. ¼. ¿ÌÛØæÞÌÐÒÖÚ) (2 ÛæÓÖÐ) 28. ÂáÑÐÛÖÚ (ÓÛÝØ. ¼. ¿ÌÛØæÞÌÐÒÖÚ) ÛæÓÖÚ °õ: I VI ÛæÓÖÚ ±õ: XI XVI ÛæÓÖÚ ²õ: IV ÛæÓÖÚ ³õ: / /

27.

17,25 17,25 15,21 15,21 19,78 16,23

(Ö ÛæÓÖÚ) 22,31

ÅØÖÔÐÑá ( ö ) ÅØÖÔÐÑá ( ö ) ¸ÙÛÖØåÌÚ ( ö ) ¾ ÉåÖÚ ÛÖÜ ¸ÖÜÒåÖÜ °ÊØÐÑæÒÈ ¿ÌØå ÛÎÚ ÑÈÛÈÊàÊãÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ÞéØÈÚ ÛàÔ ²ÌØÓÈÔéÔ ³ÐáÒÖÊÖÚ ×ÌØå ØÎÛæØàÔ

21,89 19,90 20,81

11,89

±Ò. ÑÈÐ 17. ·âÈÛØÖ, ÈØ. 5.

±Ãµ°¼Â¸¼¶ ²À°»»°Â´¸°

Hans-Georg Beck, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÉÜÍÈÔÛÐÔãÚ ËÎÓéËÖÜÚ ÒÖ. Herbert Hunger, ±ÜÍÈÔÛÐÔã ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ. ¶ ÒæÊÐÈ ÑÖÙÓÐ-

29. 30

ÊÖÛÌÞÔåÈÚ

18,25

Ñã ÊØÈÓÓÈÛÌåÈ ÛàÔ ±ÜÍÈÔÛÐÔéÔ ÛæÓÖÚ °õ: ÄÐÒÖÙÖÝåÈ, ØÎÛÖØÐÑã, Ì×ÐÙÛÖÒÖÊØÈÝåÈ, ÊÌàÊØÈÝåÈ

22,31

[ 5 ]

°¸²¾º¾º¸Ä 1

24.

û¼ÌàÛâØàÔý

20,00


ÛæÓÖÚ ±õ: ¸ÙÛÖØÐÖÊØÈÝåÈ, ÝÐÒÖÒÖÊåÈ, ×ÖåÎÙÎ ÛæÓÖÚ ²õ: »ÈÏÎÓÈÛÐÑá ÑÈÐ ÈÙÛØÖÔÖÓåÈ, ÝÜÙÐÑâÚ Ì×ÐÙÛãÓÌÚ, ÐÈÛØÐÑã, ×ÖÒÌÓÐÑã ÛâÞÔÎ, ÔÖÓÐÑã ÝÐÒÖÒÖÊåÈ, ÓÖÜÙÐÑã 31. Paul Lemerle, ¾ ×ØéÛÖÚ ÉÜÍÈÔÛÐÔæÚ ÖÜÓÈÔÐÙÓæÚ. ÁÎÓÌÐéÙÌÐÚ ÑÈÐ ×ÈØÈÛÎØãÙÌÐÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÌÑ×ÈåËÌÜÙÎ ÑÈÐ ÛÎÔ ×ÈÐËÌåÈ ÙÛÖ ±ÜÍáÔÛÐÖ È×æ ÛÐÚ ÈØÞâÚ àÚ ÛÖÔ 10Ö ÈÐéÔÈ

25,36 22,31

18,25

±Ò. ÑÈÐ 22. ±ÜÍÈÔÛÐÔã ÑÈÐ ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎ.

¼´¾´ºº¶¼¸¹¶ ²À°»»°Â´¸° 32. ìÒÑÎÚ °ÊÊâÒÖÜ, ÂàÔ ÄéÛàÔ ±õ. ñßÌÐÚ ÛÖÜ ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐ-

ÑÖç ³ÐÈÝàÛÐÙÓÖç

20,29

33. ÂâÒÒÖÚ ìÊØÈÚ, ÂÈ ×ÖÐãÓÈÛÈ (2 ÛæÓÖÐ)

(Ö ÛæÓÖÚ) 19,91

34. °ÔËØâÈÚ ». °ÔËØÌáËÎÚ, ÀÖäËÐÑá ÓÌÒÌÛãÓÈÛÈ, 1911ö1934

18,08

35. ². ». ±ÐÍÜÎÔæÚ, ÁÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ ÛÎÚ ÒÖÊÐÖÙçÔÎÚ. ¹ÌåÓÌÔÈ

ÊÔéÙÎÚ, ÏÌàØåÈÚ ÑÈÐ ÑØÐÛÐÑãÚ (Ì×ÐÓ. ¿. »ÖÜÒÒáÚ)

27,87 (×ÈÔæËÌÛÖ) 34,83

36. »ÈÔÖÜãÒ ²ÌËÌéÔ, »ÖÜÙÐÑÈå ËÐÈÞçÙÌÐÚ ÖÐÑÐÈÑÈå. ´ÊÑØå-

°¸²¾º¾º¸Ä 1

ËÌÚ ã ÒÈÒáÊÊÐÈ

7,10

37. ¼ÈÛÈÒåÈ ³ÌÒÎÊÐÈÔÔáÑÎ (Ì×ÐÓ.), íØàÛÖÚ È×ÖÛÌÒâÙÓÈÛÈ.

ÂÈ ÙÛÐÞÖÜØÊãÓÈÛÈ (ÊÒàÙÙáØÐ

Peter Mackridge)

19,00

38. ¹. ·. ³ÎÓÈØáÚ, ¾ ÈÑÈÛÈ×æÔÎÛÖÚ ×ØàÛæÙÞÖÒÖÚ.

39.

40. 41.

42.

43. 44. 45. 46. 47.

ÂâÙÙÌØÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ »ÈÔÖÜãÒ ²ÌËÌéÔ. ´×ÐÝÜÒÒåËÌÚ ÙÛÎÔ ÌÝÎÓÌØåËÈ ÂÖ ±ãÓÈ, 1938ö1976 ¹. ·. ³ÎÓÈØáÚ, ÁçÓÓÐÑÛÈ, ³õ. ºæÊÐÈ ×ÌØå ÓÌÏæËÖÜ ÛæÓÖÚ °õ: 1931ö1963 (×ÈÔæËÌÛÖ) ÛæÓÖÚ ±õ: 1964ö1989 (×ÈÔæËÌÛÖ) »ÖÙÞÖÒâÖÚ ·ÌÖÒÖÊåÛÎÚ, ±åÖÚ ÛÖÜ ÈÊåÖÜ ÑÈÐ ÓÌÊáÒÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ (âÑË. ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ) ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ, ¶ ÑØÎÛÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ (14ÖÚ ö17ÖÚ ÈÐ¥.) ÛæÓÖÚ °õ: ´ÐÙÈÊàÊã ÛæÓÖÚ ±õ: °ÔÏÖÒÖÊåÈ (14ÖÚ ÈÐ. ö ×ÌØ. 1580) ÛæÓÖÚ ²õ: °ÔÏÖÒÖÊåÈ (×ÌØ. 1580 ö 17ÖÚ ÈÐ.) ´ÓÓÈÔÖÜãÒ Å. ¹áÙËÈÊÒÎÚ, ÁÑÈÒÈÏçØÓÈÛÈ. ²ÐÈ ÛÎÔ ÛÜ×ÖÊØÈÝåÈ, ÛÎ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ, ÛÎ ÝàÛÖÊØÈÝåÈ, ÛÎ ÞÈØÈÑÛÐÑã, ÛÎ ÍàÊØÈÝÐÑã ¿ÈÙÞáÒÎÚ ». ¹ÐÛØÖÓÎÒåËÎÚ, ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑæÚ ³ÐÈÝàÛÐÙÓæÚ ¿ÈÔÈÊÐàÛáÑÎÚ ¹ÈÊÑÌÒÒáØÐÖÚ ¹ÖËØÐÑáÚ, »ÌÒâÛÎ ÛÎÚ ÑÖÐÔãÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ËÐÈÒâÑÛÖÜ °ËÈÓáÔÛÐÖÚ ¹ÖØÈãÚ, ¿ØÖÒÌÊæÓÌÔÈ ÙÛÖÜÚ ÈØÞÈåÖÜÚ íÒÒÎÔÌÚ ÙÜÊÊØÈÝÌåÚ (4 ÛæÓÖÐ) (Ö ÛæÓÖÚ) ÁÛâÝÈÔÖÚ °. ¹ÖÜÓÈÔÖçËÎÚ, ¹ÈÏÖÒÐÑæÔ ×ÈÔæØÈÓÈ ÛàÔ °ÏÎÔéÔ »ÐÓåÑÈ ¹ØÈÔáÑÎ, ÄÐÒâÒÒÎÔÌÚ. ´åÑÖÙÐ ÛâÙÙÌØÈ ÊØáÓÓÈÛÈ ÓÐÈÚ ¾ËçÙÙÌÐÈÚ. »ÜÏÐÙÛæØÎÓÈ [ 6 ]

6,03 34,83 34,83 8,12

28,00 34,00 38,00

20,38 24,35 24,35 26,37 7,10 15,21


48. 49.

Renata Lavagnini ¹ÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎ ,

ÁÛØÈÛÎÊæÚ »ÈÑØÜÊÐáÔÔÎÚ,

¾ØáÓÈÛÈ ÑÈÐ ÏáÓÈÛÈ

(Î ÓÌÛÈÊØÈÝã)

50.

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 16,74

ÁÛØÈÛÎÊæÚ »ÈÑØÜÊÐáÔÔÎÚ, (ÛÖ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ)

¾ØáÓÈÛÈ ÑÈÐ ÏáÓÈÛÈ

(×ÈÔæËÌÛÖ) 26,88

15,21

°ËÈÓáÔÛÐÖÚ ¹ÖØÈãÚ. ±åÖÚ ÑÈÐ

51.

°ÔËØâÈÚ »áÓÖÜÑÈÚ,

52.

³. ¼. »ÈØàÔåÛÎÚ / ÁáÉÉÈÚ ¿ÈçÒÖÜ / »ÐÞáÒÎÚ ¿ÐÌØãÚ /

âØÊÈ

14,20

¹éÙÛÈÚ ¿ØÖÜÙãÚ / ².¿. ÁÈÉÉåËÎÚ / ¼åÑÖÚ ÅØÐÙÛÖËÖçÒÖÜ / ¼áÛÐÈ ÅÈØÈÒÈÓ×åËÖÜ,

53.

ÓÖÞéÙÛÖÜ ¼ÐÑæÒÈÖÚ

¾ ÁÌÝâØÎÚ ÙÛÎÔ ¿çÒÎ ÛÎÚ °Ó-

Traite des devoirs (âÑË. Lambros KampeÂridis) »ÈØÐÒåÍÈ »ÎÛÙÖç,

55.

Á. ¿. ¿ÈÔÈÊæ×ÖÜÒÖÚ Ñ.á.,

¹ÈÒÖ×åÞÌÐØÖÚ ÏáÓÈÛÈ

59.

61. 62.

(2 ÛæÓÖÐ)

ÛÖÜ »ÈÑØÜÊÐáÔÔÎ

¹ÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÈ

34,83

40,78

¾ØáÓÈÛÈ ÑÈÐ

ÂÈ ÈÏÎÔÈäÑá »ÌÛØÐÑã ÑÈÐ ÈÝãÊÎÙÎ. ²ÐÈ ÓÐÈ ÙÜÙÛÎÓÈÛÐÑã ÓÌÛØÐÑã ÑÈÐ ØÜÏÓÐÑã ÈÔáÒÜÙÎ ÛàÔ ÑÈÉÈÝÐÑéÔ ×ÖÐÎÓáÛàÔ ¶ ÑáÏÖËæÚ ÓÖÜ ÙÛÖÔ ìËÎ. ¶ÓÌØÖÒÖÊÐÈÑã ÑÈÛÈÊØÈÝã, 22 ¸ÖÜÔåÖÜ ö 2 ¸ÖÜÒåÖÜ 2002 ¾Ð ÉÐÉÒÐÖÑØÐÙåÌÚ, 1926ö1973. ·âÓÈÛÈ ÛÎÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ ÓÈÚ ö ´ÑËÖÛÐÑá ö ÁÖÒàÓÐÑá ö ¿ÈÒÈÐÖÊØÈÝÐÑá ²çØà ÙÛÖÔ ÁÖÒàÓæ. »ÌÒâÛÌÚ ÑÈÐ áØÏØÈ (1938ö1982) ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ »ÌÛØÐÑá °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ,

5,07 22,00

ÅØãÙÛÖÚ ¿È×áÍÖÊÒÖÜ,

29,85

íÒÒÎ ¿È××á,

ºåÔÖÚ

6,08

¿ÖÒåÛÎÚ,

25,36

ºåÔÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ,

1

60.

(ËåÊÒàÙÙÖ)

21,31

ºåÔÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ,

20,29

ºåÔÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ,

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 13,94 (×ÈÔæËÌÛÖ) 19,91

63. 64. 65. 66.

¾ ÏáÔÈÛÖÚ ÛÖÜ »âËÐÑÖÜ Filippo Maria Pontani ´×Ûá ËÖÑåÓÐÈ ÑÈÐ ÓÌÒÌÛãÓÈÛÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ¹ÈÉáÝÎ (1936ö1974) °ÏÎÙÈçØÐÙÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ, 1882ö1885 ÂÖ ÛØÈ×ÌÍáÑÐ. íÔÈ ÈÏÎÙÈçØÐÙÛÖ ÑÌåÓÌÔÖ È×æ ÛÖÔ Olivier Reverdin ¾Ð ÌÒÒÎÔÐÑâÚ Ù×ÖÜËâÚ ÙÛÎÔ ´ÒÉÌÛåÈ ÛÖÜ ¹ÈÒÉåÔÖÜ ¿ÈÔÛÌÒãÚ ¿ØÌÉÌÒáÑÎÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

,

´ÓÓÈÔÖÜã Ò ÀÖêËÎÚ,

14,20 20,38

´ÓÓÈÔÖÜã Ò ÀÖêËÎÚ,

ÀÈÓ×ÈÊá

67.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

/ ¼åÑÖÚ ¿ÈÔÈÊÐàÛáÑÎÚ,

(Ì×ÐÓ. ¼. ³ÌÒÎÊÐÈÔ-

ÔáÑÎ)

68. 69. 70. 71.

ÂÈ ×ÖÐãÓÈÛÈ ±ÈØÔáÉÈÚ ¹ÈÒÖÙÛâÝÈÔÖÚ. ÂÈ ÙÞÌËÐá-

ÁÛâÝÈÔÖÚ ÁÈÞÒåÑÎÚ, ²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ,

ÙÓÈÛÈ

ìÊÊÌÒÖÚ ÁÐÑÌÒÐÈÔæÚ, ³ÐÖÔçÙÐÖÚ ÁÖÒàÓæÚ,

°ÒÈÝØÖêÙÑÐàÛÖÚ ¶ ÊÜÔÈåÑÈ ÛÎÚ µáÑÜÏÖÚ

(âÑË. ´ÒâÔÎ ÂÙÈÔÛÙáÔÖÊÒÖÜ)

12,17 17,00

23,33 (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

15,00

[ 7 ]

°¸²¾º¾º¸Ä

58.

12,17

/

ÁÛâÝÈÔÖÜ °. ¹ÖÜÓÈÔÖçËÎ, ÁÛØáÛÎÚ

54.

56. 57.

¿ÌØå ÑÈÏÎÑæÔÛàÔ ÉåÉÒÖÚ

»ÈÜØÖÑÖØËáÛÖÚ,


³ÐÖÔÜÙåÖÜ ÁÖÒàÓÖç °ÜÛæÊØÈÝÈ âØÊÈ:

& ¼ÌÈÔÐÑæ ÛÌÛØáËÐÖ (1820ö1828) & ³ÌçÛÌØÖ ÛÌÛØáËÐÖ ÔÌÈÔÐÑæ ´ÐÚ ÛÖÔ ÏáÔÈÛÖÔ ÛÖÜ ºÖØË »×áÐØÖÔ. °ØÞÈÐæÛÌØÖ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ ´ÐÚ ÛÖÔ ÏáÔÈÛÖÔ ÛÖÜ ºÖØË »×áÐØÖÔ. ¼ÌæÛÌØÖ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ ÏÌàØÎÓâÔÖ ¶ ÊÜÔÈåÑÈ ÛÎÚ µáÑÜÏÖÚ ÂÌÛØáËÐÖ ÌÛéÔ 1829ö1833. ÇËã ÙÛÖÔ ºÖØË »×áÐØÖÔ ÂØåÞÈ, ¹ØÎÛÐÑæÚ Ñ.á. ´ÒÌçÏÌØÖÐ ×ÖÒÐÖØÑÎÓâÔÖÐ & ÁÈÛÐØÐÑá ËÐáÝÖØÈ. ¿æØÝÜØÈÚ ÑÈÐ áÒÒÈ ÛÌÒÌÜÛÈåÈÚ ËÌÑÈÌÛåÈÚ ¸ÛÈÒÐÑá ÛÌÒÌÜÛÈåÈÚ ËÌÑÈÌÛåÈÚ. ¿ÌØÐÙÛÈÙÐÈÑá ÑÈÐ ÐÛÈÒÐÑá µÈÑçÔÏÖÜ ³ÖÔ µÖÜáÔ

72.

´ÔæÛÎÛÌÚ 1

73.

2:

60,86

´ÔæÛÎÛÈ 3:

74.

32,46

´ÔæÛÎÛÈ 4:

75. 76.

32,46

´ÔæÛÎÛÈ 5:

25,36

´ÔæÛÎÛÈ 6:

77. 78. 79.

35,50

´ÔæÛÎÛÈ 7:

40,58

´ÔæÛÎÛÌÚ 8, 9, 10:

´ÔæÛÎÛÌÚ 11

80.

89,58

12:

39,81

´ÔæÛÎÛÌÚ 13, 14, 15:

81.

²ÌéØÊÐÖÚ ÁÖÜØãÚ,

44,78

(ÌÐÙÈÊàÊã ²ÐéØÊÖÚ ¹ÖØÖ-

×ÖçÒÎÚ)

Guy Michel Saunier °ËÐÑåÈ. ÂÖ ÑÈÑæ ÑÈÐ ÛÖ áËÐÑÖ ÙÛÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ËÎÓÖÛÐÑæ ÛØÈÊÖçËÐ Eudald SolaÁ ³ÜÖ ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÂÖ ´ÐÑÖÙÐâÔÈ ÙÛÎ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ×ÌÍÖÊØÈÝåÈ (ÁÖÒàÓæÚ ÑÈÐ »ÈÑØÜÊÐáÔÔÎÚ) Mario Vitti ²ØÈÝÌåÖ ÓÌ ÏâÈ. ìØÏØÈ ÑÈÐ ÖÓÐÒåÌÚ. ´ØÊÖÊØÈÝåÈ ÓÌ °ÜÛÖÉÐÖÊØÈÝÐÑæ ÙÞæÒÐÖ

82.

(

°¸²¾º¾º¸Ä 1

83. 84.

)

°ÒâÕÎÚ

17,00

,

,

35,00 8,22

ÁÛØÈÛãÚ ÂÙåØÑÈÚ,

85.

5,97

,

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 21,31 (×ÈÔæËÌÛÖ) 31,45

±Ò. ÑÈÐ

I

17. ·âÈÛØÖ, ÈØ. 12 ù 26. ´ÑÛæÚ ÌÓ×ÖØåÖÜ, ÈØ. 19ö20, 25, 38 ù 27.

´º °, ÈØ. 10, 75, 80, 82ö83.

´¿¸Á¾º¾²À°Ä¸° 86.

°ÊÈ×ÎÛâ ÓÖÜ ¿ØÖÜÙÛ. °ÒÒÎÒÖÊØÈÝåÈ °ÔÛØâ µÐÔÛ ÑÈÐ »ÈØÙâÒ ¿ØÖÜÙÛ °ÔÛÐÊæÔÎ ±ÒÈÉÐÈÔÖç (Ì×ÐÓ.),

(È×æ ÛÖ ÈØÞÌåÖ ÛÖÜ ¼áÙÖÜ ³ÌÛÍéØÛÍÎ)

²ØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ ¸àáÔÔÎ ÁÜÑÖÜÛØã È×æ ÛÎÔ ¹ç×ØÖ (1922ö1924) 88 ûšËÐæÛÐ ËÌÔ ÌåÓÈÐ ÔÖÓÖÏâÛÎÚ ÛÎÚ ÊÒéÙÙÎÚý. »ÌÛÈÝØÈÙÛÐÑâÚ Ü×ÖÏãÑÌÚ. ´×ÐÙÛÖÒã ×ØÖÚ °ÒâÕÈÔËØÖÔ ±ÈÙÐÒÌåÖÜ, 1.5.1804 89 ÂÖ ÛÐÓÐæÛÌØÖ ×ØæÙÝÖØÖ. ´×ÐÙÛÖÒâÚ ÛÖÜ °ØÐÙÛÌåËÎ ´. ÄÖÜÛØåËÎ ×ØÖÚ ÛÖÔ ÅØåÙÛÖ ¼. ºÈÓ×ØáÑÎ, ÛÖÔ ÁàÑØáÛÎ ±. ¹ÖÜÊâÈ ÑÈÐ ÙÜÊÊÌÔÐÑá ÛÖÜ ×ØæÙà×È 90 ¾ ÒæÊÖÚ ÛÎÚ È×ÖÜÙåÈÚ. ³ÖÑåÓÐÈ ÊÐÈ ÛÎÔ Ì×ÐÙÛÖÒÖÊØÈÝåÈ ÓÌ ÙÈØáÔÛÈ ÈÔâÑËÖÛÈ ÊØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ ÄéÛÖÜ ¿ÖÒåÛÎ (1908ö1910) 91 û»Ì ÝÐÒåÈÔ ×ÈÔÛÖÛÐÔãÔ ÑÈÐ áËÖ87.

4,97

ÄáÔÎÚ ¸. ¹ÈÑØÐËãÚ (Ì×ÐÓ.),

18,25

. °ËÈÓáÔÛÐÖÚ ¹ÖØÈãÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

. ÁàÑØáÛÎÚ ±. ¹ÖÜÊâÈÚ (Ì×ÐÓ.),

18,00

. ¿ÈÔ. »ÖÜÒÒáÚ,

. ´ÒâÔÎ ÀáÓÝÖÜ (Ì×ÐÓ.),

[ 8 ]

16,23


ÒÎý. ²ØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ ¸àáÔÔÎ ÁÜÑÖÜÛØã ÙÛÐÚ ÓÈÏãÛØÐâÚ ÛÖÜ (1933ö1937) 92. ºåÍÜ ÂÙÐØÐÓéÑÖÜ (Ì×ÐÓ.), ²ÌÐÈ ÙÖÜ, °ÜØáÑÐ. ´ÔÔâÈ ÊØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ ìØÎ °ÒÌÕáÔËØÖÜ ÙÛÎÔ °çØÈ ³ØæÙÖÜ 93. ²ÐÖÒáÔÛÈ ÅÈÛÍã (Ì×ÐÓ.), °ÒÒÎÒÖÊØÈÝåÈ ÓÌ ÛÎ »ÖÜÔÛåÛÈ. ¼åÑÖÚ ¹ÈÍÈÔÛÍáÑÎÚ ö íÒÒÎ ºÈÓ×ØåËÎ, 1927ö1957 ±Ò. ÑÈÐ 25. ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ¿ØÖÙà×ÖÊØÈÝåÈ, ÈØ. 5, 11 ÈØ. 19

ù 27. ´º¸°, ÈØ. 19, 58ö59, 72.

¸Á¾À¸°, ·´ÇÀ¸°

19,91 6,00 30,00

ù 26. ´ÑÛæÚ ÌÓ×ÖØåÖÜ,

& ¹À¸Â¸¹¶ ¶Á º¾²¾Â´Å¼¸°Á

94. 95.

Erich Auerbach, »åÓÎÙÐÚ GeÂrard Genette, ¿ÈÒåÓßÎÙÛÈ.

96.

Stephen Greenblatt, ¿ÈØâÊÑÒÐÙÐÚ. ¾ ºÖÜÑØãÛÐÖÚ ÑÈÐ ÖÐ

35,50

¶ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ ËÌÜÛâØÖÜ

ÉÈÏÓÖç

È×ÈØÞâÚ ÛÎÚ ÔÌàÛÌØÐÑæÛÎÛÈÚ

30,00

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 32,00

(×ÈÔæËÌÛÖ) 40,00 ¶ ÑÒÈÙÐÑã ×ÈØáËÖÙÎ. ´ÒÒÎÔÐÑâÚ ÑÈÐ ØàÓÈäÑâÚ Ì×ÐËØáÙÌÐÚ ÙÛÎ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ ÛÎÚ ³çÙÎÚ (×ÈÔæËÌÛÖ) 40,00 98. ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ·ÌÖÛæÑÎÚ, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÐÔËÐÑãÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ 20,29 99. Frances A. Yates, ¶ ÛâÞÔÎ ÛÎÚ ÓÔãÓÎÚ 29,86

97.

Gilbert Highet,

demo, ÈØ. 1, 3 ù 24. minima, ÈØ. 5, 6, 10.

½´¼¶ º¾²¾Â´Å¼¸°

100. »ÐÊâÒ ËÌ ·ÌØÉáÔÛÌÚ, û¿ØÐÔ È×æ ÛÖ ÙÛÌØÔæ ÛÈÕåËÐý. °×æ

±Ò. ÑÈÐ 17. ·âÈÛØÖ, ÈØ. 2ö4 ù 26. ´ÑÛæÚ ÌÓ×ÖØåÖÜ, ÈØ. 21 ù 27. ´º¸°, ÈØ. 85.

2

1. 2. 3. 4. 5. 6.

²ºÇÁÁ¾º¾²¸°

´ÒÒÎÔÖÈÒÉÈÔÐÑá ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÊÒàÙÙÐÑã ×ØÖÙâÊÊÐÙÎ ´ÒÒÎÔÖØàÙÐÑá ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÊÒàÙÙÐÑã ×ØÖÙâÊÊÐÙÎ J. Â. Hooker, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎ ²ØÈÓÓÐÑã ± ». µ. ¹Ö×ÐËáÑÎÚ (Ì×ÐÓ.), ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÊÒéÙÙÈÚ Georges Mounin, ¹ÒÌÐËÐá ÊÐÈ ÛÎ ÊÒàÙÙÖÒÖÊåÈ J. C. Saladin, ¾ ÈÊéÔÈÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÊÒéÙÙÈ ÑÈÛá ÛÎÔ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎ

±Ò. ÑÈÐ 1. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 44. [ 9 ]

5,07 5,07 18,25 45,66 12,17

2

ÂÈ ×áÏÎ ÛÖÜ ¿ÌØÙÐÒâàÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ÁÐÊÐÙÓÖçÔËÎÚ (°ÝÐâØàÙÎ ÑÈÐ ¿ØæÒÖÊÖÚ) 5,07 101. ¾çÊÖÚ ÄæÙÑÖÒÖÚ, ³ÐËçÓÖÜ ÑÒÎØÐÑÖç ÌÒÈÞåÙÛÖÜ ×ØÖÝãÛÖÜ ÛÎÚ Ã×ÌØÑÈÒçßÌàÚ ÉÐÉÒåÖÔ ÓÖÔÈËÐÑæÔ 27,87 102. W. B. Yeats, ¿ÖÐãÓÈÛÈ (âÑË. ÙÌÓÐÔÈØåÖÜ ÉÐÉÒÐÖÒÖÊåÈÚ, 1992ö1993) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

°¸²¾º¾ÁÁǺ²

±Ò. ÑÈÐ 23.


3 ¸Á¾À¸° ²´¼¸¹° ´À²° / ¿¶²´Á / ¿´À¸¶²¶Â´Á 1. 2. 3.

°ÜÊÖÜÙÛåÔÖÜ, ¸ËÈÔÐÑá ÛÈÕåËÐÈ. ¶ ´ÒÒáËÈ ÙÛÎ ÊÈÒÒÐÑã ÛÈÕÐËÐàÛÐÑã ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈ, 1550ö1821 Pierre Cabanes Ñ.á., ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ °ËØÐÈÛÐÑãÚ David S. Landes, ÂÈ ÊØÈÔáÍÐÈ ÛÖÜ ÞØæÔÖÜ. ÂÈ ØÖÒæÊÐÈ ÑÈÐ Î ËÎÓÐÖÜØÊåÈ ÛÖÜ ÙçÊÞØÖÔÖÜ ÑæÙÓÖÜ ñÒÊÈ

25,36 44,78

34,83

EncyclopeÂdie de la PleÂiade, ¶ ÐÙÛÖØåÈ ÑÈÐ ÖÐ ÓâÏÖËÖå ÛÎÚ: 4.

ÂæÓÖÚ °õ:

5.

ÂæÓÖÚ

6. 7.

8.

°¸À¾ÂÁ¸

9. 10.

²ÌÔÐÑá ×ØÖÉÒãÓÈÛÈ

12,17

B1: »ÌÏÖËÐÑã ÈÔÈÍãÛÎÙÎ ÛàÔ ÓÈØÛÜØÐéÔ.

¿ÈØÈËÖÙÐÈÑâÚ ÉÖÎÏÎÛÐÑâÚ Ì×ÐÙÛãÓÌÚ. ´ÐÑÖÔÐÙÛÐÑâÚ ÓÈØÛÜØåÌÚ ÂæÓÖÚ ±2: »ÌÏÖËÐÑã ÈÔÈÍãÛÎÙÎ ÛàÔ ÓÈØÛÜØÐéÔ. ¿ÈØÈËÖÙÐÈÑâÚ ÉÖÎÏÎÛÐÑâÚ Ì×ÐÙÛãÓÌÚ. ²ØÈ×ÛâÚ ÓÈØÛÜØåÌÚ ÂæÓÖÚ ±3: »ÌÏÖËÐÑã ÈÔÈÍãÛÎÙÎ ÛàÔ ÓÈØÛÜØÐéÔ. ¿ØæÙÝÈÛÈ ÓâÙÈ ÓÈÍÐÑãÚ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈÚ. ¹ÈÛÈÊØÈÓÓâÔÌÚ ÓÈØÛÜØåÌÚ ÂæÓÖÚ ²õ: ³ÐÈÛãØÎÙÎ ÑÈÐ ×ÈØÖÜÙåÈÙÎ ÛàÔ ÓÈØÛÜØÐéÔ ÂæÓÖÚ ³õ: ¾Ð ÓÈØÛÜØåÌÚ ÑÈÐ Î ÑØÐÛÐÑã ÛÖÜÚ ÈÕÐÖ×ÖåÎÙÎ ¿ÈØáØÛÎÓÈ: ÅØÖÔÖÒÖÊÐÑÖå ×åÔÈÑÌÚ

20,29

12,17

12,17 12,17 12,17 8,12

°ÀÅ°¸° ¸Á¾À¸° 11.

HeÂleÁne Ahrweiler, Problems of Greek Continuity

3

4,05

(ÙÜÔâÑËÖÙÎ ÓÌ ÛÎ ²ÌÔÔáËÌÐÖ ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎ)

12. 13.

Antony Andrewes, °ØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã ÑÖÐÔàÔåÈ Horst Blanck, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎÔ ÐËÐàÛÐÑã Íàã ÞÈåàÔ ´ÒÒãÔàÔ ÑÈÐ ÀàÓÈåàÔ

18,25

ÛàÔ ÈØ(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 15,32 (×ÈÔæËÌÛÖ) 25,46

14.

G. W. Botsford / C. A. Robinson,

°ØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã Ð-

ÙÛÖØåÈ

22,31

15.

G. W. Botsford / C. A. Robinson, ¸ÙÛÖØÐÑæÚ áÛÒÈÚ ÑÈÐ

16.

Glen W. Bowersock,

ÌÐÑÖÔÖÊØÈÝåÈ

10,14

(ÙÜÓ×ÒãØàÓÈ ÛÖÜ ÈØ. 14)

¾ ÌÒÒÎÔÐÙÓæÚ ÙÛÎÔ çÙÛÌØÎ °Ø-

ÞÈÐæÛÎÛÈ

17. 18. 19.

16,23

Lionel Casson, ¾Ð ÉÐÉÒÐÖÏãÑÌÚ ÙÛÖÔ ÈØÞÈåÖ ÑæÙÓÖ Lionel Casson, ÂÖ ÛÈÕåËÐ ÙÛÖÔ ÈØÞÈåÖ ÑæÙÓÖ Hans-Joachim Gehrke, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÖÜ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑÖç

20,29 20,29

Ñæ-

ÙÓÖÜ 20. 21.

21,31

Gustave Glotz, ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã û×æÒÐÚý Fritz Gschnitzer, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÑÖÐÔàÔåÈÚ

22. 23.

Claude MosseÂ, °ÏãÔÈ. ¸ÙÛÖØåÈ ÓÐÈÚ ËÎÓÖÑØÈÛåÈÚ Claude MosseÂ, ¶ ÈØÞÈäÑã ´ÒÒáËÈ. °×æ ÛÖÔ ñÓÎØÖ àÚ ÛÖÔ °ÐÙÞçÒÖ (8ÖÚö6ÖÚ ÈÐéÔÈÚ ×.Å.) [ 10 ]

18,25

29,86 12,17

12,17


24. 25. 26.

27. 28.

FrancËois de Polignac ¶ ÊâÔÔÎÙÎ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ×æÒÎÚ ¿æÒÐÚ. íÔÈÚ Ûç×ÖÚ ÈØÞÈåÖÜ ÌÒÒÎÔÐÑÖç ÑØáÛÖÜÚ Wolfgang Schuller ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ´ÒÒáËÈÚ. °×æ ÛÎÔ ÑØÎÛÖÓÜÑÎÔÈäÑã Ì×ÖÞã àÚ ÛÖ ÛâÒÖÚ ÛàÔ ÑÒÈÙÐÑéÔ ÞØæÔàÔ Richard Seaford ÅØãÓÈ ÑÈÐ ÙÑâßÎ ÙÛÎÔ ÈØÞÈåÈ ´ÒÒáËÈ Graham Shipley ¾ ÌÒÒÎÔÐÑæÚ ÑæÙÓÖÚ ÓÌÛá ÛÖÔ °ÒâÕÈÔËØÖ, 323ö30 ×.Å. ,

12,17

». ±. ÁÈÑÌÒÒÈØåÖÜ,

18,25

,

18,25

,

,

(ÞÈØÛæËÌÛÖÐ) 39,81

(2 ÛæÓÖÐ)

(×ÈÔæËÌÛÖÐ) 54,74 ±Ò. ÑÈÐ

5. ´×ÐÊØÈÝÐÑã, ÈØ. 4.

ÀÇ»°ð¹¶ ¸Á¾À¸° 29. 30. 31.

ÛÈ âÏÐÓá ÛÖÜÚ ¾Ð ÛØæÝÐÓÖÐ ÛÎÚ ÒçÑÈÐÔÈÚ. ÁÜÔÖ×ÛÐÑã ÐÙÛÖØåÈ ÛàÔ ÀàÓÈåàÔ ÑÈÐ ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÌåÈÚ ÛÖÜÚ È×æ ÛÎÔ åËØÜÙÎ ÛÎÚ ÀéÓÎÚ âàÚ ÑÈÐ ÛÎÔ Ì×ÖÞã ÛÖÜ ³ÐÖÑÒÎÛÐÈÔÖç (753 ×.Å. ö 305 Ó.Å.) Friedhelm Prayon ¾Ð ´ÛØÖçÙÑÖÐ. ¸ÙÛÖØåÈ, ÏØÎÙÑÌåÈ, ÛâÞÔÎ G. E. M. de Ste Croix ¾ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÙÓæÚ ÑÈÐ Î ÀéÓÎ. ³ÐàÊÓÖå, ÈÐØâÙÌÐÚ ÑÈÐ ãÏÎ

17,25

19,27

¹éÙÛÈÚ »×ÖÜØÈÍâÒÎÚ,

28,00

,

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 14,30 (×ÈÔæËÌÛÖ) 35,00

33.

,

±Ò. ÑÈÐ

25,36

5. ´×ÐÊØÈÝÐÑã, ÈØ. 1.

±Ãµ°¼Â¸¼¶ / »´Á°¸Ç¼¸¹¶ ¸Á¾À¸° 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

¶ ¿ÌÒÖ×æÔÔÎÙÖÚ. °×æ ÛÖÔ 4Ö àÚ ÛÖÔ 8Ö ÈÐéÔÈ, ÈÒÒÈÊâÚ ÑÈÐ ÙÜÔâÞÌÐÈ ¸ÖÜÒÐÈÔæÚ. »ÐÈ ÉÐÖÊØÈÝåÈ Hans Georg Beck ¶ ÉÜÍÈÔÛÐÔã ÞÐÒÐÌÛåÈ Gilbert Dagron ¶ ÊâÔÔÎÙÎ ÓÐÈÚ ×ØàÛÌçÖÜÙÈÚ. ¶ ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔÖç×ÖÒÎ ÑÈÐ ÖÐ ÏÌÙÓÖå ÛÎÚ, 330ö451 Alan Harvey ¾ÐÑÖÔÖÓÐÑã ÈÔá×ÛÜÕÎ ÙÛÖ ±ÜÍáÔÛÐÖ, 900ö 1200 Kazhdan Ann Wharton Epstein °ÒÒÈÊâÚ ÙÛÖÔ ÉÜÍÈÔÛÐÔæ ×ÖÒÐÛÐÙÓæ ÑÈÛá ÛÖÔ 11Ö ÑÈÐ 12Ö ÈÐéÔÈ ¾ÐÑÖÔÖÓÐÑã ÐÙÛÖØåÈ ÛÖÜ ±ÜÍÈÔÛåÖÜ. °×æ ÛÖÔ 7Ö âàÚ ÛÖÔ 15Ö ÈÐéÔÈ ¶ ÈÊØÖÛÐÑã ÑÖÐÔàÔåÈ ÙÛÎÔ çÙÛÌØÎ ÉÜÍÈÔÛÐÔã Ì×ÖÞã Paul Magdalino ¶ ÈÜÛÖÑØÈÛÖØåÈ ÛÖÜ »ÈÔÖÜãÒ °õ ¹ÖÓÔÎÔÖç, 1143ö1180 ìÔÔÈ °ÉØÈÓâÈ,

¿ÖÒçÓÔÐÈ °ÏÈÔÈÙÐáËÎ, -

25,87

(×ÈÔæËÌÛÖ) 30,94

,

22,31

,

30,43

,

°. À.

/

21,31

,

24,35

°ÊÊÌÒÐÑã ´. ºÈêÖÜ (Ì×ÐÓ.),

(3 ÛæÓÖÐ)

(ÞÈØÛæËÌÛÖÐ) 89,58

(×ÈÔæËÌÛÖÐ) 121,72

41. 42.

°ÊÊÌÒÐÑã ºÈêÖÜ-·àÓÈËáÑÎ,

17,25

,

[ 11 ]

45,64

°¸À¾ÂÁ¸ 3

32.

GeÂza AlfoÈldy, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ØàÓÈäÑãÚ ÑÖÐÔàÔåÈÚ J. À. V . D. Balsdon, ÀàÓÈåÌÚ ÊÜÔÈåÑÌÚ. ¶ ÐÙÛÖØåÈ ÑÈÐ


43. 44.

45. 46. 47.

Cyril Mango, ±ÜÍáÔÛÐÖ. ¶ ÈÜÛÖÑØÈÛÖØåÈ ÛÎÚ ¼âÈÚ ÀéÓÎÚ David Nicholas, ¶ ÌÕâÒÐÕÎ ÛÖÜ ÓÌÙÈÐàÔÐÑÖç ÑæÙÓÖÜ.

¹ÖÐÔàÔåÈ, ËÐÈÑÜÉâØÔÎÙÎ ÑÈÐ ÙÑâßÎ ÙÛÎÔ ´ÜØé×Î, 312ö 1500 ¾ ÈÏàÔÐÑæÚ ÓÖÔÈÞÐÙÓæÚ. °ØÞâÚ ÑÈÐ ÖØÊáÔàÙÎ

19,27

28,40

³ÐÖÔÜÙåÈ ¿È×ÈÞØÜÙáÔÏÖÜ,

Nicolas Svoronos, Les Novelles des empereurs MaceÂdoniens. Concernant la terre et les stratiotes

14,20

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

Speros Vryonis, Jr., ¶ ×ÈØÈÑÓã ÛÖÜ ÓÌÙÈÐàÔÐÑÖç ÌÒÒÎ-

ÔÐÙÓÖç ÙÛÎ »ÐÑØá °ÙåÈ ÑÈÐ Î ËÐÈËÐÑÈÙåÈ ÌÕÐÙÒÈÓÐÙÓÖç (11ÖÚö15ÖÚ ÈÐéÔÈÚ)

±Ò. ÑÈÐ

30,43

4. °ØÞÈÐÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 22.

¼´¾Â´À¶ ¸Á¾À¸° 48.

ÂÖ ÈØÞÌåÖÔ ÛÖÜ ÌÏÔÖÓáØÛÜØÖÚ ÁÓçØÔÎÚ ÅØÜÙÖÙÛæÓÖÜ ³ØáÓÈ. »ÎÛØÖ×ÖÒåÛÎÚ ³ØáÓÈÚ (1902ö1910) »ÐÑØá °ÙåÈ. »ÎÛØÖ×ÖÒåÛÎÚ ÁÓçØÔÎÚ, °õ (1910ö1914) »ÐÑØá °ÙåÈ. »ÎÛØÖ×ÖÒåÛÎÚ ÁÓçØÔÎÚ, ±õ (1918ö1922) ´ÏÔÐÑã ÛÈÜÛæÛÎÛÈ ÑÈÐ ÌÏÔÐÑÐÙÓæÚ ÙÛÎ ÔÌæÛÌØÎ ´ÒÒáËÈ Fernand Braudel ²ØÈÓÓÈÛÐÑã ÛàÔ ×ÖÒÐÛÐÙÓéÔ Fernand Braudel »ÌÙæÊÌÐÖÚ ¾ ØæÒÖÚ ÛÖÜ ×ÌØåÊÜØÖÜ ÁÜÒÒÖÊÐÑá ×Ì×ØàÓâÔÈ ²ÌÊÖÔæÛÈ, ×ÖÒÐÛÐÑã, áÔÏØà×ÖÐ ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ´ÒÒÎÔÐÑãÚ ´×ÈÔÈÙÛáÙÌàÚ ÛæÓÖÚ °õ:

°¸À¾ÂÁ¸ 3

49. 50. 51.

ÛæÓÖÚ

±õ:

ÛæÓÖÚ

²õ:

,

21,31

15,21 25,36

,

ÛæÓÖÚ °õ:

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

ÛæÓÖÚ ±õ:

22,31

·àÓáÚ ²æØËàÔ,

25,36

,

ÓÛÝØ. °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ (3 ÛæÓÖÐ)

53.

18,25

·áÔÖÚ ±ÌØâÓÎÚ Ñ.á.,

ÛæÓÖÚ ²õ:

52.

21,31

49,77

FrancËois Crouzet, ¶ ÑÜ×ØÐÈÑã ËÐâÔÌÕÎ, 1946ö1959

(ÞÈØÛæËÌÛÖÐ) 54,74

(2 ÛæÓÖÐ)

(×ÈÔæËÌÛÖÐ) 69,67

54.

¾ ¹ÜÉÌØÔãÛÎÚ ¹È×ÖËåÙÛØÐÈÚ ÑÈÐ Î È×ÌÒÌÜÏâØàÙÐÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ ¾Ð È×ÈØÞâÚ ÛÎÚ ÙÜÊÑØæÛÎÙÎÚ ÙçÊÞØÖÔÖÜ ÑØáÛÖÜÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ, 1821ö1828 Douglas Dakin ¾ ÈÊéÔÈÚ ÛàÔ ´ÒÒãÔàÔ ÊÐÈ ÛÎÔ ÈÔÌÕÈØÛÎÙåÈ, 1821ö1833 Douglas Dakin ¶ ÌÔÖ×ÖåÎÙÎ ÛÎÚ ´ÒÒáËÈÚ, 1770ö1923 Gunnar Hering ¾ÐÑÖÜÓÌÔÐÑæ ¿ÈÛØÐÈØÞÌåÖ ÑÈÐ ÌÜØà×ÈäÑã ×ÖÒÐÛÐÑã, 1620ö1638 Gunnar Hering ÂÈ ×ÖÒÐÛÐÑá ÑæÓÓÈÛÈ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ, 1821ö1936 E. J. Hobsbawm ¶ Ì×ÖÞã ÛàÔ Ì×ÈÔÈÙÛáÙÌàÔ, 1789ö 1848 °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¸. ³ÌÙ×ÖÛæ×ÖÜÒÖÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

55. 56. 57. 58. 59.

¼ÐÑÎÝæØÖÚ ³ÐÈÓÈÔÛÖçØÖÚ,

,

20,29 20,29

,

22,31

,

(×ÈÔæËÌÛÖÐ) 71,01

(2 ÛæÓÖÐ)

60.

22,31

,

,

[ 12 ]

25,00


61. 62. 63. 64. 65.

E. J. Hobsbawm, ¶ Ì×ÖÞã ÛÖÜ ÑÌÝÈÒÈåÖÜ, 1848ö1875 E. J. Hobsbawm, ¶ Ì×ÖÞã ÛàÔ ÈÜÛÖÑØÈÛÖØÐéÔ, 1875ö

1914 ¶ Íàã ÑÈÐ Ö ÏáÔÈÛÖÚ ÛÖÜ ²ÖÜÙÛÈçÖÜ ÄÒÖÜØáÔÚ íÊØÌÖ, ÝåÒÈ ÓáÛÌØ. ¿ØÖÙà×Ö×ÖÐãÙÌÐÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÈÚ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ ÂÖÜØÑÖÑØÈÛåÈÚ íÔÈÚ ×ØÖÌÙÛæÚ ÛÖÜ »ÜÙÛØá ÙÛÎÔ ´×ÈÔáÙÛÈÙÎ ¶ ´ÒÒáËÈ ÙÛÖÔ ¿ØéÛÖ ¿ÈÊÑæÙÓÐÖ ¿æÒÌÓÖ, 1917ö1918 Georges Lefebvre ¶ ²ÈÒÒÐÑã ´×ÈÔáÙÛÈÙÎ Michael Llewellyn Smith ÂÖ æØÈÓÈ ÛÎÚ ¸àÔåÈÚ. ¶ ´ÒÒáËÈ ÙÛÎ »ÐÑØá °ÙåÈ, 1919ö1922 Mark Mazower ¶ ´ÒÒáËÈ ÑÈÐ Î ÖÐÑÖÔÖÓÐÑã ÑØåÙÎ ÛÖÜ »ÌÙÖ×ÖÒâÓÖÜ Jules Michelet ¶ ÓáÊÐÙÙÈ ¾ ±ÌÔÐÍâÒÖÚ ÑÈÐ Î ×ØæÑÒÎÙÎ ÛÎÚ »ÌÊáÒÎÚ ´ÒÒáËÖÚ ³Ð×ÒÈÙÐÈÙÓæÚ ö ³ÐÞÈÙÓæÚ ö ³ÐÌÑËÐÑãÙÌÐÚ, 1912ö1918 ³ÈÙÑáÒÌÚ ÑÈÐ ÈÒÜÛØàÛÐÙÓæÚ John Petropulos ¿ÖÒÐÛÐÑã ÑÈÐ ÙÜÊÑØæÛÎÙÎ ÑØáÛÖÜÚ ÙÛÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ÉÈÙåÒÌÐÖ (1833ö1843) ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ÙÜÓÉáÔÛàÔ ¾ÐÑÖÊÌÔÌÐÈÑã ÙÛØÈÛÎÊÐÑã ÑÈÐ ÌÓ×ÖØÐÑæÚ ÈÔÛÈÊàÔÐÙÓæÚ. ¾ ÖåÑÖÚ ²ÌØÖçÙÎ ÛÖÔ 19Ö ÈÐéÔÈ John J. Yiannias ¶ ÉÜÍÈÔÛÐÔã ×ÈØáËÖÙÎ ÓÌÛá ÛÎÔ áÒàÙÎ ÛÎÚ ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔÖç×ÖÒÎÚ

25,36

27,39

ºÌàÔåËÈÚ ¹ÈÒÒÐÉØÌÛáÑÎÚ,

20,29

²ÐáÔÔÎÚ ¹æÑÑàÔÈÚ,

16,00

³ÎÓãÛØÎÚ ¹Ö×ÈÔåÛÙÈÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

66. 67. 68. 69. 70. 71.

²ÌéØÊÐÖÚ ±. ºÌÖÔÛÈØåÛÎÚ,

,

32,46 35,69

,

28,40

,

24,35

,

¼åÑÖÚ ¿ÌÛÙáÒÎÚ-³ÐÖÓãËÎÚ,

ÛæÓÖÚ °õ:

»ÈØåÈ ¿ØâÑÈ, °.

,

(×ÈÔæËÌÛÖ) 48,69

74. 75. 76.

µãÙÐÓÖÚ Å. ÁÜÔÖËÐÔæÚ (Ì×ÐÓ.),

19,91

»ÈØåÈ ÅØÐÙÛåÔÈ ÅÈÛÍÎÐàáÔÔÖÜ,

20,38

(Ì×ÐÓ.),

±Ò. ÑÈÐ

21,31

24. minima, ÈØ. 2, 7, 8.

¾ÃÀ¹¾º¾²¸° 77. 78. 79. 80.

¸ÙÛÖØåÈ ÑÈÐ ÏØçÒÖÐ ÛàÔ ×ÈÒÈÐéÔ ÙÖÜÒÛáÔàÔ (1300ö1400) Cemal Kafadar °ÔáÓÌÙÈ ÙÌ ËçÖ ÑæÙÓÖÜÚ. ¶ ÑÈÛÈÙÑÌÜã ÛÖÜ ÖÏàÓÈÔÐÑÖç ÑØáÛÖÜÚ Leslie P . Peirce ÂÖ ÙÖÜÒÛÈÔÐÑæ ÞÈØâÓÐ. ²ÜÔÈåÑÌÚ ÑÈÐ ÌÕÖÜÙåÈ ÙÛÎÔ ¾ÏàÓÈÔÐÑã °ÜÛÖÑØÈÛÖØåÈ Jacovaky Rizo NeÂroulos Analyse raisonneÂe de l'ouvrage intitule Charte Turque ¹ØÐÛÐÑã ÈÔáÒÜÙÎ ÛÖÜ ÙÜÊÊØáÓÓÈÛÖÚ ×ÖÜ Ì×ÐÊØáÝÌÛÈÐ ´ÒÐÙáÉÌÛ °. µÈÞÈØÐáËÖÜ,

12,17

,

30,43

,

37,10

,

/

ÂÖÜØÑÐÑã ÅáØÛÈ (ËåÊÒàÙÙÖ)

[ 13 ]

34,83

°¸À¾ÂÁ¸ 3

72. 73.


4 °ÀÅ°¸¾º¾²¸° ²´¼¸¹° ´À²° / ¾³¶²¾¸

¶ °ØÞÈåÈ °ÊÖØá ÛÎÚ °ÏãÔÈÚ. ¾Ð ÈÔÈÙÑÈÝâÚ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá ÛÎÚ ÑÒÈÙÐÑãÚ ×æÒÎÚ John M. Camp ¶ °ØÞÈåÈ °ÊÖØá ÛÎÚ °ÏãÔÈÚ. ¾ËÎÊæÚ ÁÛÈ ÞÔáØÐÈ ÛÖÜ ¾ËÜÙÙâÈ °ØÞÈåÈ ¹ç×ØÖÚ. °×æ ÛÎ ¼ÌÖÒÐÏÐÑã Ì×ÖÞã àÚ ÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÎÚ ÀàÓÈäÑãÚ °ÔÏÖÒæÊÎÓÈ ÏÎÙÈÜØéÔ ÛÖÜ ´ÏÔÐÑÖç »ÖÜÙÌåÖÜ ÁÛÖÔ ÈÙÛÌØÐÙÓæ ÛÖÜ ¹ÈØÑåÔÖÜ °ØÞÈåÈ ÀæËÖÚ ¿ÒÈÙÛâÚ ÈØÞÈÐæÛÎÛÌÚ ÑÈÐ ×ÈØÈÞáØÈÕÎ ÛÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ. ¶ ×ÌØå×ÛàÙÎ ÌÔæÚ ÌÐÑÖÔÖÊØÈÝÎÓâÔÖÜ ÓÖÒçÉËÐÔÖÜ ÌÒáÙÓÈÛÖÚ

1. John M. Camp,

(×ÈÔæËÌÛÖ) 30,43

2. 3. 4.

,

ÄáÔÎÚ ¹ÈÑØÐËãÚ (Ì×ÐÓ.),

14,92 39,05

±áÙÖÚ ¹ÈØÈÊÐéØÊÎÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

5.

ÅØåÙÛÖÚ ¹ÈØÖçÍÖÚ / ÁâÓÔÎ ¹ÈØÖçÍÖÜ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

6. 7. 8.

»ÈØÐáÔÔÈ ¹ÖØÖÓÎÒá,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

²ØÎÊæØÎÚ ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔæ×ÖÜÒÖÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

»ÐÞáÒÎÚ °. ÂÐÉâØÐÖÚ,

(ÌÒÒ. ÑÈÐ ÈÊÊÒ. âÑË.)

13,93

°¸²¾º¾¸°ÅÀ°

¿À¾ðÁ¾À¸°

¾Ð ×ØéÐÓÌÚ ¹ÜÑÒáËÌÚ. »ÐÈ ÈÔáÒÜÙÎ ÙÛÖ ×ÒÈåÙÐÖ ÛÎÚ ÔÎÙÐàÛÐÑãÚ ÈØÞÈÐÖÒÖÊåÈÚ ¼ÌÖÒÐÏÐÑæÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓæÚ. ÁçÔÛÖÓÎ Ì×ÐÙÑæ×ÎÙÎ ÛÎÚ ¼ÌÖÒÐÏÐÑãÚ ÙÛÖÔ ÌÒÒÈËÐÑæ ÞéØÖ Colin Renfrew ¶ ÈÔáËÜÙÎ ÛÖÜ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖç. ¾Ð ¹ÜÑÒáËÌÚ ÑÈÐ ÛÖ °ÐÊÈåÖ ÙÛÎÔ 3Î ÞÐÒÐÌÛåÈ ×.Å.

9. Cyprian Broodbank, 10. 11.

37,53

³ÎÓãÛØÐÖÚ À. ·ÌÖÞáØÎÚ,

18,25

,

±Ò. ÑÈÐ

45,64

2. ²ÒàÙÙÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 3.

4

¹º°Á¸¹¶ °ÀÅ°¸¾Â¶Â°

ÂÖ ÞØÖÔÐÑæ ÛÎÚ ±ÌØÊåÔÈÚ ¹ÈÛáÒÖÊÖÚ ÊÒÜ×ÛéÔ ÛÖÜ °ØÞÈÐÖÒÖÊÐÑÖç »ÖÜÙÌåÖÜ ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎÚ

12.

»ÈÔæÒÎÚ °ÔËØæÔÐÑÖÚ,

13.

². ³ÌÙ×åÔÎÚ / ·. ÁÛÌÝÈÔåËÖÜ-ÂÐÉÌØåÖÜ / ´ÓÓ. ±ÖÜÛÜØáÚ

15,22

(Ì×ÐÓ.),

ÛæÓÖÚ

I

ÛæÓÖÚ

II

ÛæÓÖÚ

III

ÛæÓÖÚ

IV

45,64

(ÑÈÐ ÈÊÊÒ. âÑË.)

55,79 64,69

(Ì×ÐÓ. ·. ÁÛÌÝÈÔåËÖÜ-ÂÐÉÌØåÖÜ / ´ÓÓ. ±ÖÜÛÜ-

ØáÚ) (ËåÛÖÓÖ)

¾Ð ×ØéÛÖÐ íÒÒÎÔÌÚ ÙÛÎ ³çÙÎ. ¶ ÈÜÊã ÛÎÚ »ÌÊáÒÎÚ ´ÒÒáËÈÚ Ingeborg Scheibler °ØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã ÍàÊØÈÝÐÑã Richard Stoneman °ÔÈÍÎÛéÔÛÈÚ ÛÎÔ ÑÒÈÙÐÑã ´ÒÒáËÈ °Ó×âÒÖÜ ×ÈÐÚ ÌëÝØàÔ ÖåÔÖÚ. °×æ ÛÎÔ ÌÐÑÖÔÖÊØÈÝåÈ ÛÎÚ ÈÓ×âÒÖÜ ÑÈÐ ÛÖÜ ÖåÔÖÜ ÙÛÈ ÈØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑá ÈÊÊÌåÈ

75,00

14. David Ridgway, 15.

,

12,17

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 24,88 (×ÈÔæËÌÛÖ) 32,84

16. 17.

,

23,33

»ÐÞáÒÎÚ °. ÂÐÉâØÐÖÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

[ 14 ]


18. 19.

»ÈÑÌËæÔÌÚ ÑÈÐ ¿ÈÔÈÏãÔÈÐÈ. ¿ÈÔÈÏÎÔÈäÑÖå ÈÓÝÖØÌåÚ È×æ ÛÖÔ ÉÖØÌÐÖÌÒÒÈËÐÑæ ÞéØÖ Paul Zanker ¾ °çÊÖÜÙÛÖÚ ÑÈÐ Î ËçÔÈÓÎ ÛàÔ ÌÐÑæÔàÔ »ÐÞáÒÎÚ °. ÂÐÉâØÐÖÚ,

6,08

,

28,40

20.

ÂÈ ßÎÝÐËàÛá Ëá×ÌËÈ ÛÎÚ »ÈÑÌËÖÔåÈÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ·ØáÑÎÚ Richard Krautheimer ¿ÈÒÈÐÖÞØÐÙÛÐÈÔÐÑã ÑÈÐ ÉÜÍÈÔÛÐÔã ÈØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑã Peter Schreiner ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔÖç×ÖÒÎ. ¸ÙÛÖØåÈ ÑÈÐ ÈØÞÈÐÖÒÖÊåÈ ¿ÈÔÈÊÐéÛÈ °ÙÎÓÈÑÖ×ÖçÒÖÜ-°ÛÍÈÑá,

(2 ÛæÓÖÐ)

21. 22.

100,00

,

36,52

,

14,92

5 ´¿¸²À°Ä¸¹¶ / ¼¾»¸Á»°Â¸¹¶

¿°¿ÃÀ¾º¾²¸° / ¿°º°¸¾²À°Ä¸°

1.

Peter Robert Franke, ¶ »ÐÑØá °ÙåÈ ÙÛÖÜÚ ØàÓÈäÑÖçÚ

2.

Philip Grierson, ±ÜÍÈÔÛÐÔã ÔÖÓÐÙÓÈÛÖÑÖ×åÈ Margherita Guarducci, ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã Ì×ÐÊØÈÝÐÑã È×æ ÛÐÚ

3. 4. 5.

6. 7.

ÞØæÔÖÜÚ. ÂÈ ÔÖÓåÙÓÈÛÈ ÑÈÏØâÝÛÎÚ ÛÎÚ ÍàãÚ ÛàÔ ´ÒÒãÔàÔ

È×ÈØÞâÚ àÚ ÛÎÔ çÙÛÌØÎ ØàÓÈäÑã ÈÜÛÖÑØÈÛÖØÐÑã ×ÌØåÖËÖ ¶ ÈØÞÈåÈ ÐÙÛÖØåÈ ÓâÙÈ È×æ ÛÈ ÔÖÓåÙÓÈÛÈ Maria P . Kalatzi Hermonymos: A Study in Scribal,

12,17 18,25

45,64

Christopher Howgego,

25,36

,

Literary and Teaching Activities in the Fifteenth and Early Sixteenth Centuries Elpidio Mioni, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

×ÈÒÈÐÖÊØÈÝåÈ ¶ ÌÕÎÊÎÛÐÑã ×ÈØáËÖÙÎ ÛÎÚ ²ÌàÊØÈÝÐÑãÚ ÃÝÎÊãÙÌàÚ ÛÖÜ ¹ÒÈçËÐÖÜ ¿ÛÖÒÌÓÈåÖÜ E. G. Turner ´ÒÒÎÔÐÑÖå ×á×ÜØÖÐ. ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎ ÓÌÒâÛÎ ÑÈÐ ÛÎ ÞØãÙÎ ÛàÔ ×È×ÜØÐÑéÔ ÑÌÐÓâÔàÔ

16,00

±ÈÙåÒÌÐÖÚ ¸. ÂÙÐæÛØÈÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

8.

,

17,25

³´ºÂ¸¾ ¾à ¸Á¾À¸¹¾Ã ¹°¸ ¿°º°¸¾²À°Ä¸¹¾Ã °ÀÅ´¸¾Ã

1973ö1977 1978ö1980 1981ö1983 1984ö1987 °ØÞÌåÖ ¿ÈÛØÐÈØÞÌåÖÜ ¸ÌØÖÙÖÒçÓàÔ 1988ö1992 1993ö1996 1997. ÁÜÔÛÖÓÖÊØÈÝåÌÚ, ÙÜÓ×ÒâÊÓÈÛÈ, ÙçÓÉÖÒÈ 2000. ³ÐÑÈÐÖ×ØÈÑÛÐÑá âÊÊØÈÝÈ ¿ÈÛØéÔ

9.

ÂæÓÖÚ °õ:

10.

ÂæÓÖÚ ±õ:

11.

ÂæÓÖÚ ²õ:

12.

ÂæÓÖÚ ³õ:

13.

ÂæÓÖÚ ´õ:

14.

ÂæÓÖÚ ÁÂõ:

15,21

15.

ÂæÓÖÚ µõ:

11,16

16.

ÂæÓÖÚ ¶õ:

17.

ÂæÓÖÚ ·õ:

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

[ 15 ]

7,61 12,17

6,08 15,21

°¸Ä°À²¾¸°º°¿ / °¸²¾º¾Àÿ°¿ / ¶¹¸Â°»Á¸»¾¼ / ¶¹¸Ä°À²¸¿´ 5

±Ãµ°¼Â¸¾ / »´Á°¸Ç¼°Á


6 ±¸±º¸¾ ¹°¸ Âÿ¾²À°Ä¸° 1.

2.

´ÒÒÎÔÐÑã ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ 1819ö1832 dvd 1833ö1844 dvd ´ÒÒÎÔÐÑã ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ, 1864ö1900. ´ÐÙÈÊàÊã, ÙÜÔÛÖÓÖÊØÈÝåÌÚ, ÌÜØÌÛãØÐÈ ÂÖ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ, ÛÖ ÉÐÉÒåÖ, ÛÈ ÐÙÛÖØÐÑá ÈØÞÌåÈ. ÂÌÞÔÖÒÖÊåÈ ÜÒÐÑéÔ, ×ØæÒÎßÎ ÝÏÖØéÔ, ÙÜÔÛãØÎÙÎ ºÈäÑâÚ ÉÐÉÒÐÖÏãÑÌÚ. ¾ËÎÊæÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÖØÊáÔàÙã ÛÖÜÚ L. D. Reynolds N. G. Wilson °ÔÛÐÊØÈÝÌåÚ ÑÈÐ ÝÐÒæÒÖÊÖÐ. ÂÖ ÐÙÛÖØÐÑæ ÛÎÚ ×ÈØáËÖÙÎÚ ÛàÔ ÑÒÈÙÐÑéÔ ÑÌÐÓâÔàÔ Brian Richardson ÂÜ×ÖÊØÈÝåÈ, ÙÜÊÊØÈÝÌåÚ ÑÈÐ ÈÔÈÊÔéÙÛÌÚ ÙÛÎÔ ¸ÛÈÒåÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ Filippo de Strata ºåÉÌÒÖÚ ÑÈÛá ÛÎÚ ÛÜ×ÖÊØÈÝåÈÚ ÄåÒÐ××ÖÚ ¶ÒÐÖç,

ÛæÓÖÚ ±õ:

(×ÌØÐÒÈÓÉáÔÌÐ ÛÖÔ ÛæÓÖ °õ ÑÈÐ

ÛæÓÖÚ ²õ:

(

)

)

°¸Ä°À²¾ÂÀ°Å

4. 5. 6. 7.

7,06

ÄåÒÐ××ÖÚ ¶ÒÐÖç / ¿æ×Î ¿ÖÒâÓÎ,

(4 ÛæÓÖÐ)

3.

99,53

129,39

¸àáÔÔÈ ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÜ,

6,08

ÁÖÝåÈ ¿ÈÒÈÓÐéÛÎ,

/

16,74

,

17,25

,

24,88

,

(Ì×ÌÛÌÐÈÑã âÑËÖÙÎ ÊÐÈ ÛÈ ÛØÐÈÔÛáÞØÖÔÈ ÛàÔ ÌÑËæÙÌàÔ

7

ÛÖÜ »¸´Â)

4,97

1. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 42 ù 3. ¸ÙÛÖØåÈ, ÈØ. 17 ù 21. °Ä´º¸°, ÈØ. 3 ù 24. minima, ÈØ. 3ö4 ù 27. ´º¸°, ÈØ. 2, 6, 8, 21, 35, 40, 46, 63, 84. ±Ò. ÑÈÐ

°¸Ä°À²¾¿Ã ¸°¹ ¾¸º±¸± 6

7 Å°À¾²À°Ä¸° 1.

2.

3. 4. 5.

³çÖ ÞÌÐØæÊØÈÝÖÐ ÌÒÒÎÔÐÑÖå ×ÖØÛÖÒáÔÖÐ. ¾Ð ÑéËÐÑÌÚ ÛÎÚ ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎÚ ÛÎÚ ±ÖÜÒãÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ³ÎÓæÙÐÈÚ ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎÚ µÈÊÖØáÚ Hering ±ÌÔÌÛÐÑÖå ÞáØÛÌÚ ÛÎÚ ¿ÌÒÖ×ÖÔÔãÙÖÜ, ÛâÒÎ 17ÖÜ ö ÈØÞâÚ 18ÖÜ ÈÐéÔÈ. °×æ ÛÎ ÙÜÒÒÖÊã ÛÖÜ ¿ÖÒÌÓÐÑÖç °ØÞÌåÖÜ ÛÎÚ °ÜÙÛØåÈÚ ¾Ð áÛÒÈÔÛÌÚ ÛàÔ »ÌØÑáÛÖØ ö ÅæÔÛÐÖÜÚ. ¾Ð ÈÔÈÝÖØâÚ ÛÖÜÚ ÙÛÖÜÚ íÒÒÎÔÌÚ ÑÈÐ ÛÎÔ ´ÒÒáËÈ û²ÎÚ ×ÌØåÖËÖÚ ×áÙÎÚý. ÁÜÔÖ×ÛÐÑã ÐÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÞÈØÛÖÊØÈÝåÈÚ ¶ ÅáØÛÈ ÛÖÜ ÀãÊÈ ñÒÊÈ ¹ÈÛÙÐÈØËã-

±åÑÛàØ

·.

15,42

(Ì×ÐÓ.),

45,00

»ÌÒáÚ,

6,59

±åÑÛàØ ·. »ÌÒáÚ,

±åÑÛàØ ·. »ÌÒáÚ,

±Ò. ÑÈÐ

8,12 5,07

27. ´º¸°, ÈØ. 28.

°ÀÅ´¸¾ Å°À¾²À°Ä¸°Á ¾à ´ºº¶¼¸¹¾Ã ÅÇÀ¾Ã / ¹°Â°º¾²¾¸ ´¹·´Á´Ç¼ 6. 7.

ÂÖ °ÐÊÈåÖ ×âÒÈÊÖÚ. ÅÈØÛÖÊØÈÝåÈ ÑÈÐ ÐÙÛÖØåÈ, 15ÖÚö17ÖÚ ÈÐéÔÈÚ °ÐÊÈåÖÜ ×ÌØå×ÒÖÜÚ. »Ì ÖËÎÊÖçÚ ÛÖÜÚ ×ÈÒÐÖçÚ ÞÈØÛÖÊØáÝÖÜÚ [ 16 ]

45,64

8,32


Candia / Creta / ¹ØãÛÎ. ¾ ÞéØÖÚ ÑÈÐ Ö ÞØæÔÖÚ, 16ÖÚö18ÖÚ

9.

ÂÖ ¸æÔÐÖ ×âÒÈÊÖÚ. ÅÈØÛÖÊØÈÝåÈ ÑÈÐ ÐÙÛÖØåÈ, 16ÖÚö18ÖÚ

ÈÐéÔÈÚ

10. 11.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

ÈÐéÔÈÚ

45,64

»ÈÑÌËÖÔåÈ. ÅÈØÛÖÊØÈÝåÈ ÑÈÐ ÐÙÛÖØåÈ, 15ÖÚö18ÖÚ ÈÐéÔÈÚ

39,81

¶ ¿ÌÒÖ×æÔÔÎÙÖÚ. ÅÈØÛÖÊØÈÝåÈ ÑÈÐ ÐÙÛÖØåÈ, 16ÖÚö18ÖÚ ÈÐéÔÈÚ

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 35,50 (×ÈÔæËÌÛÖ) 42,60

8 º°¾²À°Ä¸° / °¼·ÀÇ¿¾º¾²¸° ¹¾¸¼Ç¼¸¾º¾²¸°

1.

°ËÈÓáÔÛÐÖÚ °ËÈÓÈÔÛåÖÜ, °ÊÔÌåÈÚ ×ÌåØÈ. °Ð ×ÈØÈËæÙÌÐÚ

2.

»çØàÔ °ÞÌåÓÈÙÛÖÚ, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÐÚ ûÁÛÖÐÞÌÐéËÌÐÚ ÓÖØ-

ÌÔ ÛÎ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑã ÌÐÑÖÔÖÊØÈÝåÈ

(×ÈÔæËÌÛÖ) 31,84

ÝâÚ ÛÖÜ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÖç ÉåÖÜý ÛÖÜ ´ÓåÒ ¼ÛÜØÑâÓ

3.

Margaret Alexiou

4.

Ernest Borneman

22,00

, ¾ ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑæÚ ÏØãÔÖÚ ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐ-

Ñã ×ÈØáËÖÙÎ

21,31

, ¶ ×ÈÛØÐÈØÞåÈ. ¶ ×ØÖâÒÌÜÙÎ ÑÈÐ ÛÖ

ÓâÒÒÖÔ ÛÖÜ ÑÖÐÔàÔÐÑÖç ÓÈÚ ÙÜÙÛãÓÈÛÖÚ

37,53

5.

Luc Brisson

6.

¹ÒÌÐé ²ÑÖÜÊÑÖÜÒã / ³âÙ×ÖÐÔÈ ¹ÈØÈÑÈÛÙáÔÎ (Ì×ÐÓ.), ÂÖ

7. 8.

Max Derruau EÂmile Durkheim

9.

Alfred Gell

, ÂÖ ÈÓÝåÉÖÒÖ ÝçÒÖ. °ÔËØÖÊÜÔåÈ ÑÈÐ ÌØÓÈ-

ÝØÖËÐÛÐÙÓæÚ ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÖØàÓÈäÑã ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ

13,70

ÌÒÒÎÔÐÑæ ×ÈÐÞÔåËÐ. ³ÐÈËØÖÓâÚ ÙÛÎÔ ÐÙÛÖØåÈ ÛÖÜ

65,93

, °ÔÏØà×ÖÊÌàÊØÈÝåÈ

21,31

, ¾Ð ÙÛÖÐÞÌÐéËÌÐÚ ÓÖØÝâÚ ÛÖÜ ÏØÎÙÑÌÜ(2 ÛæÓÖÐ)

9

ÛÐÑÖç ÉåÖÜ. ÂÖ ÛÖÛÌÓÐÑæ ÙçÙÛÎÓÈ ÙÛÎÔ °ÜÙÛØÈÒåÈ

°¸À¾ÂÁ¸ ¶¹¸ÂÁ°¸Á¶º¹¹´ / °¸²¾º¾´· / °¸²¾º¾¸´¹Á¶À· / °¸²¾º¾·Ã»

8.

, ÂâÞÔÎ ÑÈÐ ËØáÙÎ. »ÐÈ ÈÔÏØà×ÖÒÖÊÐÑã ÏÌ-

àØåÈ

ReneÂe Hirschon

, ¹ÒÎØÖÔæÓÖÐ ÛÎÚ »ÐÑØÈÙÐÈÛÐÑãÚ

¹ÈÛÈÙÛØÖÝãÚ. ¶ ÑÖÐÔàÔÐÑã Íàã ÛàÔ ÓÐÑØÈÙÐÈÛéÔ ×ØÖÙÝçÊàÔ ÙÛÖÔ ¿ÌÐØÈÐá

23,53

11.

¸. ·. ¹ÈÑØÐËãÚ, ¾Ð ÈØÞÈåÖÐ íÒÒÎÔÌÚ ÙÛÎ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑã

12.

³ÎÓãÛØÐÖÚ Á. ºÖÜÑáÛÖÚ, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÒÈÖ-

ÒÈäÑã ×ÈØáËÖÙÎ

6,08

ÊØÈÝåÈ

13.

Andre Leroi Gourhan -

14,20

, ÂÖ âØÊÖ ÑÈÐ Î ÖÓÐÒåÈ ÛÖÜ ÈÔÏØé×ÖÜ

ÛæÓÖÚ °õ: ÂÌÞÔÐÑã ÑÈÐ ÊÒéÙÙÈ

18,25

ÛæÓÖÚ ±õ: ¶ ÓÔãÓÎ ÑÈÐ ÖÐ ØÜÏÓÖå

15,21

9 »Ã·¾º¾²¸° / ·À¶Á¹´¸¾º¾²¸°

·´¾º¾²¸° / ´¹¹º¶Á¸°Á¸¹¶ ¸Á¾À¸°

1.

Walter Burkert

, ´ÒÒÎÔÐÑã ÓÜÏÖÒÖÊåÈ ÑÈÐ ÛÌÒÌÛÖÜØÊåÈ.

³ÖÓã ÑÈÐ ÐÙÛÖØåÈ

15,72

[ 17 ]

°¸²¾º¾¸¼Ç¼¸¾¹ / °¸²¾º¾¿ÇÀ·¼° / °¸Ä°À²¾°º

10.

8


2.

Walter Burkert

Homo necans

,

. °ÔÏØà×ÖÒÖÊÐÑã ×ØÖÙâÊ-

ÊÐÙÎ ÙÛÎ ÏÜÙÐÈÙÛãØÐÈ ÛÌÒÌÛÖÜØÊåÈ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÓçÏÖÜÚ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ´ÒÒáËÈÚ

3.

31,85

»ÈÔÖÜã Ò ¸à. ²ÌËÌéÔ, ¸ÙÛÖØåÈ ÛàÔ ÛÖÜ ÅØÐÙÛÖç ×ÌÔãÛàÔ, 1453ö1913 (2 ÛæÓÖÐ)

4. 5. 6.

45,64

±ÌÔâËÐÑÛÖÚ ´ÊÊÒÌÍáÑÎÚ, ´åÑÖÙÐ ÓÌÒâÛÈÐ ËÐá ÛÎÔ ´ÑÑÒÎÙåÈÔ ¹ç×ØÖÜ, ÛâÛÈØÛÖÚ âàÚ ÌÐÑÖÙÛæÚ ÈÐéÔ

25,36

¹ÈÒÒåÔÐÑÖÚ ²õ, ÂÈ ÑÈÛá ÑÈÐ ÓÌÛá ÛÎÔ ÌÕÖØåÈÔ Ì×ÐÙÜÓÉáÔÛÈ

25,56

»áÕÐÓÖÚ Ö ¹ÈÒÒÐÖÜ×ÖÒåÛÎÚ (ÓÛÝØ.), ¶ ¹ÈÐÔã ³ÐÈÏãÑÎ ÛÖÜ ¹ÜØåÖÜ ÎÓéÔ ¸ÎÙÖç ÅØÐÙÛÖç (2 ÛæÓÖÐ) ÛæÓÖÚ ²õ: ¿ÈØáØÛÎÓÈ. ÁÜÔÈÊàÊã ÓÌÛÈÝØÈÙÓáÛàÔ

7.

°ØÐÙÛÌåËÎÚ ¿È×ÈËáÑÎÚ /

John Meyendorff

(ÖÐ ÛØÌÐÚ ÛæÓÖÐ) 40,58

, ¶ ÞØÐÙÛÐÈ-

ÔÐÑã °ÔÈÛÖÒã ÑÈÐ Î áÔÖËÖÚ ÛÖÜ ×È×ÐÙÓÖç. ¶ ´ÑÑÒÎÙåÈ È×æ ÛÖ 1071 àÚ ÛÖ 1453

8.

32,46

Gerhard Podskalsky

, ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã ÏÌÖÒÖÊåÈ Ì×å ÂÖÜØÑÖ-

ÑØÈÛåÈÚ, 1453ö1821. ¶ ÖØÏÖËÖÕåÈ ÙÛÎ ÙÝÈåØÈ Ì×ÐØØÖãÚ ÛàÔ ËÜÛÐÑéÔ ËÖÊÓáÛàÔ ÓÌÛá ÛÎ »ÌÛÈØØçÏÓÐÙÎ

°¸Ä¾Á¾º¸Ä

9.

Richard Seaford

30,43

, °ÔÛÈ×æËÖÙÎ ÑÈÐ ÛÌÒÌÛÖÜØÊåÈ. ¾ ñÓÎ-

ØÖÚ ÑÈÐ Î ÛØÈÊàËåÈ ÙÛÎÔ ÈÔÈ×ÛÜÙÙæÓÌÔÎ ×æÒÎ-ÑØáÛÖÚ

30,94

27. ´º¸°, ÈØ. 37.

±Ò. ÑÈÐ

10 ĸº¾Á¾Ä¸°

01

1. 2.

Ernst Cassirer ÁÛâÝÈÔÖÚ

, ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÖÜ ³ÐÈÝàÛÐÙÓÖç

³ÎÓÎÛØåÖÜ,

×ÖÒÐÛÐÑã

ÙÛÖÔ

¿ÖÒÐÛÐÑæ

29,73

ÛÖÜ

­ ÊÌÐÔ Ûà ¥ ÔÏØà×å¿ÒáÛàÔÈ. »ÎËâ×ÖÛÌ ÓÎËÌ©Ô Î«ÙÜÞåÈÔ È § Ô È ÔàÔ

3.

Ingemar DuÈring W C. Guthrie W C. Guthrie G. S. Kirk J Raven Wolfgang Kullmann

25,00

, ¾ °ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ. ¿ÈØÖÜÙåÈÙÎ ÑÈÐ ÌØ-

ÓÎÔÌåÈ ÛÎÚ ÙÑâßÎÚ ÛÖÜ (2 ÛæÓÖÐ)

4. 5. 6.

. ¹.

, ¾Ð ÙÖÝÐÙÛâÚ

. ¹.

, ÁàÑØáÛÎÚ

/ . ´.

/ ».

Schofield

(Ö ÛæÓÖÚ) 20,29

19,27 15,21

, ¾Ð ×ØÖÙàÑØÈÛÐ-

ÑÖå ÝÐÒæÙÖÝÖÐ

7.

19,27

, ¶ ×ÖÒÐÛÐÑã ÙÑâßÎ ÛÖÜ °ØÐÙÛÖÛâ-

ÒÎ

10,14

8.

·ÌæËàØÖÚ ¿. ºÐÈÔæÚ, ¶ ×ÖÒÐÛÐÑã ÖÐÑÖÔÖÓåÈ ÛÖÜ °ØÐÙÛÖ-

9.

°. °.

ÛâÒÎ

10. 11. 12. 13.

Long

11,94

, ¶ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑã ÝÐÒÖÙÖÝåÈ. ÁÛàÐÑÖå, Ì×ÐÑÖç-

ØÌÐÖÐ, ÙÑÌ×ÛÐÑÖå

15,21

»áØÑÖÚ ÀÌÔÐâØÎÚ, ÄÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ. ³ÖÑåÓÐÖÔ

11,16

W. D. Ross Malcolm Schofield Richard Sorabji

, °ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ

18,25

, ¶ ÙÛàÐÑã ÐËâÈ ÛÎÚ ×æÒÎÚ

12,17

(Ì×ÐÓ.), ÄÐÒæ×ÖÔÖÚ ÑÈÐ Î È×æØØÐßÎ

ÛÎÚ ÈØÐÙÛÖÛÌÒÐÑãÚ Ì×ÐÙÛãÓÎÚ

[ 18 ]

25,36


14. 15. 16. 17.

¿ÒáÛàÔ. ¾ áÔÏØà×ÖÚ ÑÈÐ ÛÖ âØÊÖ ÛÖÜ ¿ÒÈÛàÔÐÑâÚ ÓÌÒâÛÌÚ ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ Heimsoeth ´ÊÞÌÐØåËÐÖ ÐÙÛÖØåÈÚ ÛÎÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛàÔ ÈØÞÈåàÔ ´ÒÒãÔàÔ. ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛàÔ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑéÔ ÑÈÐ ØàÓÈäÑéÔ ÞØæÔàÔ ¶ ÓÌÙÈÐàÔÐÑã ÝÐÒÖÙÖÝåÈ. ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ. ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÖÜ ³ÐÈÝàÛÐÙÓÖç ¶ ÊÌØÓÈÔÐÑã ÝÐÒÖÙÖÝåÈ. ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ. ¶ ÝÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÖÜ 20Öç ÈÐéÔÈ Ludwig Wittgenstein ÄÐÒÖÙÖÝÐÑã ÊØÈÓÓÈÛÐÑã aylor, Gregory Vlastos, W. ¶. Walsh, W. Windelband °. ´. Â

/ ¶.

25,36 25,36 15,21

,

ÛæÓÖÚ °õ:

15,21

ÛæÓÖÚ ±õ:

18.

,

15,21 25,36

EncyclopeÂdie de la PleÂiade, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ:

¶ ÑÈÔÛÐÈÔã Ì×ÈÔáÙÛÈÙÎ 19ÖÚ ÈÐéÔÈÚ. ÀÖÓÈÔÛÐÑÖåö¹ÖÐÔàÔÐÖÒæÊÖÐ 19ÖÚö20æÚ ÈÐéÔÈÚ. ¶ ÌÕÌÒÐÑÛÐÑã ÝÐÒÖÙÖÝåÈ. ´ÏÔÐÑâÚ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑâÚ ÙÞÖÒâÚ 20æÚ ÈÐéÔÈÚ. ÁçÊÞØÖÔÈ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑá ØÌçÓÈÛÈ

19.

ÂæÓÖÚ °õ:

15,21

20.

ÂæÓÖÚ ±õ:

15,21

21. 22.

ÂæÓÖÚ ²õ:

ÂæÓÖÚ ³õ:

±Ò. ÑÈÐ

15,21 15,21

1. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 17 ù 24. minima, ÈØ. 14.

11 ³¸¹°¸¾ 1.

´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎ ÔÖÓÐÑã ÙÑâßÎ ºÈäÑã ËÐÑÈÐÖÙçÔÎ. ´ÐÚ ÛÈÚ ÌÒÌÜÏâØÈÚ ×ÌØÐÖÞáÚ ÛÎÚ Ü×æ ÑÈÛÖÞãÔ ´ÒÒáËÖÚ Karl Engisch,

13,19

³ÎÓãÛØÐÖÚ ¸. µâ×ÖÚ,

10,14

21

2.

Á¶»¶ÂÁ¸¿´ Á¶Â °¸À¾ÂÁ¸

15,21

ÛæÓÖÚ ²õ:

12 ¸Á¾À¸° ¶Á ´¿¸Á¶»¶Á

2.

/ ´ÜÏçÓÐÖÚ ¼ÐÑÖÒÈêËÎÚ (Ì×ÐÓ.),

24,88

,

°.

13,19

,

ÛæÓÖÚ °õ:

15,21

ÛæÓÖÚ ±õ:

4. 5.

6.

15,21

¹áØÖÒÖÚ ³áØÉÐÔ,

7,10

,

(Ì×ÐÓ.),

[ 19 ]

19,27 19,27

11

3.

Michel Blay ¶ ´ÜØé×Î ÛàÔ Ì×ÐÙÛÎÓéÔ Herbert Butterfield ¶ ÑÈÛÈÊàÊã ÛÎÚ ÙçÊÞØÖÔÎÚ Ì×ÐÙÛãÓÎÚ (1300ö1800) C. Crombie °×æ ÛÖÔ °ÜÊÖÜÙÛåÔÖ ÙÛÖÔ ²ÈÒÐÒÈåÖ ¶ Ì×ÐÙÛãÓÎ ÙÛÖÔ »ÌÙÈåàÔÈ (5ÖÚö13ÖÚ ÈÐéÔÈÚ) ¶ Ì×ÐÙÛãÓÎ ÙÛÖÔ æßÐÓÖ »ÌÙÈåàÔÈ ÑÈÐ ÙÛÐÚ ÈØÞâÚ ÛàÔ ¼âàÔ ÅØæÔàÔ (13ÖÚö17ÖÚ ÈÐéÔÈÚ) ±ÐÖÊØÈÝÐÑæÔ ÙÞÌËåÈÙÓÈ ÓÐÑØÖç ÛÐÔÖÚ ×ÈÐËåÖÜ. Ã×æ Á×. »ÎÒÐÈØáÑÎ Charles Coulston Gillispie ÁÛÎÔ ÑæßÎ ÛÎÚ ÈÒãÏÌÐÈÚ. ¶ ÌÕâÒÐÕÎ ÛàÔ Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑéÔ ÐËÌéÔ È×æ ÛÖÔ ²ÈÒÐÒÈåÖ àÚ ÛÖÔ Einstein  R. Harre ´×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑã ÙÑâßÎ 1900ö1960

¾¸°¹¸³

1.


7. 8.

Ernst Mayr ¶ ÈÔá×ÛÜÕÎ ÛÎÚ ÉÐÖÒÖÊÐÑãÚ ÙÑâßÎÚ. ¿ÖÐÑÐÒæÛÎÛÈ, ÌÕâÒÐÕÎ ÑÈÐ ÑÒÎØÖÔÖÓÐÑæÛÎÛÈ O. Neugebauer ¾Ð ÏÌÛÐÑâÚ Ì×ÐÙÛãÓÌÚ ÙÛÎÔ °ØÞÈÐæÛÎÛÈ ,

,

50,71 15,21

¶¼Å´Â

(×ÈÔæËÌÛÖ) 25,36

13 ²¼ÇÁ¸°¹¶ ´¿¸Á¶»¶

51

1.

2.

Merlin Donald ¶ ÑÈÛÈÊàÊã ÛÖÜ ÙçÊÞØÖÔÖÜ ÔÖÜ. ÂØåÈ ÙÛáËÐÈ ÙÛÎÔ ÌÕâÒÐÕÎ ÛÎÚ ÑÖÜÒÛÖçØÈÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ÊÔàÙÐÈÑãÚ ÒÌÐÛÖÜØÊåÈÚ Neil A. Stillings ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎ ÊÔàÙÐÖÌ×ÐÙÛãÓÎ ,

Ñ.á.,

32,00 28,09

¶¹¸À°¸

14 ¸°ÂÀ¸¹¶ 1.

41

2. 3.

ÂÖ ÍÎÔ Ì×ÐÑÐÔËçÔàÚ. ¿ØæÒÎßÎ ÑÈÐ ÈÔÛÐÓÌÛé×ÐÙÎ ÛàÔ ÑÐÔËçÔàÔ ÙÛÎÔ ÑÈÏÎÓÌØÐÔã Íàã Rene Bridler ÂØÈçÓÈ. ¿ØæÑÒÎÙÎ ÑÈÐ ÝØÖÔÛåËÈ ÛÖÜ ÛØÈçÓÈÛÖÚ ÙÛÎÔ ÈØÞÈåÈ ´ÒÒáËÈ Geoffrey Rose ¶ ÙÛØÈÛÎÊÐÑã ÛÎÚ ×ØÖÒÎ×ÛÐÑãÚ ÐÈÛØÐÑãÚ ±ØÌÛÈÔÐÑæÚ ¸ÈÛØÐÑæÚ ÁçÒÒÖÊÖÚ,

ÁÛâÝÈÔÖÚ ²ÌØÖÜÒáÔÖÚ /

,

±Ò. ÑÈÐ

15,21

,

24,35 20,00

16. °ØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑã, ÈØ. 7.

¶»¶ÂÁ¸¿´ ¶¹°¸ÁǼ²

15 ´ż¶

31

´ÐÑæÔÌÚ ÛÎÚ ¹âØÑÜØÈÚ ¿ØÖÙà×ÖÊØÈÝåÌÚ ÌÒÒãÔàÔ ÑÈÐ ÝÐÒÌÒÒãÔàÔ ÈÊàÔÐÙÛéÔ ¹ÖÙÓáÚ ½ÌÔáÑÎÚ. ÅÈÙá×ÎËÌÚ ÑÈÐ ÑØÐÖÝæØÖÐ µàÊØÈÝÐÑã, 1968ö2007 ¾ »ÎÛØÖ×ÖÒÐÛÐÑæÚ ¼ÈæÚ ÛÎÚ ´ÜÈÊÊÌÒåÙÛØÐÈÚ ÙÛÎÔ ìÓÝÐÙÙÈ. °ÊÐÖÊØÈÝåÌÚ, ÙÞâËÐÈ, ÈÔÏåÉÖÒÈ, 1927ö1931 ÂÖ ×ÈÊéÔÐ ¹ÌåÓÌÔÈ ¿ÐÔÈÑÖÏãÑÎ ÑÈÐ ÊÒÜ×ÛÖÏãÑÎ ÛÖÜ »ÖØÝàÛÐÑÖç ¸ËØçÓÈÛÖÚ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ÙÛÎ ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ

1. 2.

¹ÈØÒ ¹ØÈÛÙáÐÍÌÔ,

3.

´ÜÊâÔÐÖÚ ³. »ÈÛÏÐæ×ÖÜÒÖÚ,

4. 5.

6.

¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ º. ±ÖÑÖÛæ×ÖÜÒÖÚ,

Á×çØÖÚ ¿È×ÈÊÐÈÔÔæ×ÖÜÒÖÚ, Á×çØÖÚ

55,79

45,64

15,00 25,21

¿È×ÈÒÖÜÑáÚ,

µÈÞÈØåÈÚ

¿È×ÈÔÛàÔåÖÜ / ²ÐáÔÔÎÚ

35,00

¹ÌÝÈÒÒÎÔæÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

7. 8.

²ÐáÔÔÎÚ ¿È××áÚ,

15,21

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

±Ò. ÑÈÐ

4.

ÈØ. 1, 4, 11

ù 25. ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ¿ØÖÙà×ÖÊØÈÝåÈ, ù 27. ´º¸°, ÈØ. 13, 23ö24, 45, 47, 56.

°ØÞÈÐÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 13, 15

[ 20 ]


¹°Â°º¾²¾¸ ´¹·´Á´Ç¼ 9. 10. 11. 12. 13. 14.

ÂÖ ìÊÐÖÔ ñØÖÚ ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÛâÞÔÎ ¶ ÍÈÒáËÈ ÛàÔ ÞØàÓáÛàÔ, Î ÙÈÊãÔÎ ÛÎÚ ÊØÈÓÓãÚ. µàÊØÈÝÐâÚ ÑÈÐ ÙÞâËÐÈ (°)ÖØÈÛâÚ ×æÒÌÐÚ ³ÐÈÑÖ×âÚ È×æ ÛÎ ÒÖÊÐÑã Absence

35,50

¼âÒÒÎ °ÔËØÐÑÖ×ÖçÒÖÜ,

15,00

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

»ÐÞáÒÎÚ °ØÝÈØáÚ,

from Reason

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

°ÝÐâØàÓÈ ÙÛÖÔ ÊÒç×ÛÎ ²ÐáÔÔÎ ¿È××á ÁÎÓÌÐàÓÈÛáØÐÈ. 55 ÜËÈÛÖÊØÈÝåÌÚ ÂÈ ÌÐÑÖÔÖÊØÈÝÎÓâÔÈ ÉÐÉÒåÈ ¶ ¿È×ÈÓáØÑÖÜ ÑÈÐ ÛÈ ×âØÐÕ (1979ö2010) ÇÛÖ Ó×ÐÖ ÊÑØÈÝå ¶ °ÓÌØÐÑã ÙÌ 78 ÙÛØÖÝâÚ. »ÐÈ ËÐÈËØÖÓã »ÌÛá ÛÖ ×ÈØÈ×âÛÈÙÓÈ. ÀàÙåÈ '98 ²Ìà-ÊØÈÝåÌÚ ÞàØÐÑéÔ ÖØåàÔ City Streets ¾Ð ËØæÓÖÐ ÛÎÚ ×æÒÎÚ °ÔÈËØÖÓã Retrospect 1968ö1978

15,00 10,20

°ÔËØâÈÚ ±ÖÜØÒÖçÓÎÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

³ÎÓãÛØÎÚ ²ÈÒáÔÎÚ,

79,63

ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ,

29,86

ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ,

42,40

ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ,

16,67

ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ,

16,67

»ÈÔæÒÎÚ ²ÐÈÔÔÈËáÑÎÚ, /

(ËåÊÒàÙÙÖ)

¶ÒåÈÚ ³ÌÑÖÜÒáÑÖÚ,

²ÐéØÊÎÚ ². ³ãÓÖÜ,

ÙÛÖÒâÚ

ÅÈØÈÑÛÐÑá, ÙÞâËÐÈ, ÑÌåÓÌÔÈ, Ì×Ð-

³ÐÈËØÖÓã ¼åÑÖÚ ³ØÈÊÖçÓÎÚ. íÔÈÚ ÍàÊØáÝÖÚ ÙÛÎ ÙÑÐá ÛÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ (1874ö1933). íÔÈ ÔÛÖÑÐÓÈÔÛâØ ÛÎÚ ¹ÒÌéÔÎÚ ÄÒâÙÙÈ Nikos Dragoumis. Un peintre dans l'ombre de l'histoire. Documentaire Nikos Dragoumis: A Painter in the Shadow of History. Documentary: Kleoni Flessa

¹ÒÌÖ×áÛØÈ ³åÊÑÈ,

15,00

15,32 15,00

/

/

dvd / ÛØåÊÒàÙÙÖ)

(

¼åÑÖÚ ³ØÈÊÖçÓÎÚ, Ö ÍàÊØáÝÖÚ, 1874ö1933 ´ÈÜÛÖçÚ ÑÈÐ ÈÒÒãÒÖÜÚ. °×æ ÛÎ ÙÜÒÒÖÊã ÛÖÜ ³ÐÖÔçÙÎ ÄàÛæ×ÖÜÒÖÜ 28 ¾Ð ÌÑËæÙÌÐÚ ¹ÈÙÛÈÒåÈ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ ÛÎÚ ËÌÑÈÌÛåÈÚ ÛÖÜ 1930 29 íÒÒÎÔÌÚ ÞÈØáÑÛÌÚ ÙÛÖÔ ÌÐÑÖÙÛæ ÈÐéÔÈ. °×æ ÛÐÚ ÙÜÒÒÖÊâÚ ÛÎÚ Alpha Bank ÑÈÐ ÛÖÜ »ÖØÝàÛÐÑÖç ¸ËØçÓÈÛÖÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØÈ×âÍÎÚ 30 ÅÈØÈÑÛÐÑá ÑÈÐ ÉÐÉÒåÈ 31 ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ 1863ö1873. ¾Ð ×ÈÒÈÐæÛÌØÌÚ ÝàÛÖÊØÈÝåÌÚ, ÖÐ ×ØéÛÖÐ ÞáØÛÌÚ ÛÎÚ ×ÌØÐÖÞãÚ ÙÛÈÏÓÖç ÑÈÐ ÒÐÓÈÔÐÖç 32 ´×ÐÒÌÑÛÐÑã ÊÔéÙÎ Selective Knowledge 33 íØÊÈ ÑÈÐ ÑÌåÓÌÔÈ 34 ¾ ÙÑÜÛÌçÚ ÑÈÐ ÖÐ ÑÖ×âÒÌÚ 35 ¹ÈÒÒÐÛâÞÔÌÚ ÑÈÐ ÒÖÊÖÛâÞÔÌÚ ÙÛÈ ÈÔÈÊÔàÙÛÐÑá, 1860ö1960 36 íØÊÈ ÊÐÈ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖÜÚ ÞéØÖÜÚ Site Specific Works

26. 27.

10,08 34,83

50,00

.

5,00

.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

. ·ÈÔáÙÎÚ ´ÕÈØÞæ×ÖÜÒÖÚ,

20,00

. ²ÐáÔÔÎÚ ´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

.

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

. »áØÑÖÚ µÈÉÐÛÍÐáÔÖÚ,

. ¹éÙÛÈÚ µÈÝÌÐØæ×ÖÜÒÖÚ, .

15,21 16,92 5,00 40,58

. »ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÍÖÜØáÑÎÚ, /

(ËåÊÒàÙÙÖ)

[ 21 ]

15,00

¶¼Å´Â 5 1

24. 25.

35,50

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

23.

20,29


Windows

37.

»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÍÖÜØáÑÎÚ,

38.

³ÎÓÖÙÏâÔÎÚ ¹ÖÑÑÐÔåËÎÚ,

39.

³ÎÓÖÙÏâÔÎÚ ¹ÖÑÑÐÔåËÎÚ,

40.

°ÒâÕÎÚ ¹ÜØÐÛÙæ×ÖÜÒÖÚ,

8,12

¾ÓãØÖÜ ÁÞâËÐÈ ÑÈÐ ÓÔãÓÌÚ ´ÐÑæÔÌÚ ÊÐÈ ÛÖÜÚ ¾ËçÙÙÌÐÈ

39,81 65,00

°ÞÈØÔÌåÚ

ÛÖÜ °ØÐÙÛÖÝáÔÎ

20,28

¹ÒÌåÛÖÚ ¹çØÖÜ,

15,00

44.

ÆãÊÓÈÛÈ ÓÔãÓÎÚ. ÄàÛÖÊØÈÝåÌÚ 1936ö2000 ÁÛâÝÈÔÖÚ ºÈÍÈØåËÎÚ. ¹ÜÔÐÑæÚ ØÖÓÈÔÛÐÑæÚ »ÈØåÈ ¹áÒÒÈÚ. ÁÞâËÐÈ °×æ ÛÎÔ °ÏãÔÈ ÙÛÖ ¿ÈØåÙÐ, 1934ö1950

45.

ÂáÙÖÚ »ÈÔÛÍÈÉåÔÖÚ /

41. 42. 43.

·ÈÔáÙÎÚ »ÈÑØãÚ,

»âÓÖÚ »ÈÑØãÚ,

Edgar Allan Poe,

The Raven ÂÖ ÑÖØáÑÐ /

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

¶¼Å´Â

55. 56. 57.

51

58. 59. 60. 61.

(ËåÊÒàÙÙÖ)

»åÑÎÚ »ÈÛÙáÑÎÚ, 1900ö1978 ¶ ÊÜÔÈåÑÈ ÓÌ ÛÖ ÝÌÊÊáØÐ íØÊÈ 1972ö2012 ÁÞâËÐÈ, 1934ö1994 °×âÔÈÔÛÐ ÛÖÜ ÉÖÜÔÖç íØÊÈ 1947ö2010 ÁÞâËÐÈ 1929ö1986 ¹ÖÙÓáÚ ½ÌÔáÑÎÚ, 1925ö1984 ¾ËçÙÙÌÐÈ. ¾ Peter Brandes ÑÈÐ Ö ñÓÎØÖÚ ÂÈÕÐËÐéÛÎÚ ÝàÛÖÊØáÝÖÚ Flora Filopappou. íÔÈ ÛÈÕåËÐ È×æ ÛÎÔ ¿æÒÎ ÛàÔ ±ØáÞàÔ ÙÛÖÔ Ñã×Ö ÁÞâËÐÈ ÑÈÐ ÓÌÒâÛÌÚ È×æ ÐËÐàÛÐÑâÚ ÙÜÒÒÖÊâÚ ÂÈ ÙÞâËÐÈ ÛÎÚ °ÐÊç×ÛÖÜ 1945ö1951 ¼âÈ ÌØÌå×ÐÈ New Ruins ÄÜÙÐÑæÚ ÌÑÑÒÎÙÐÈÙÓæÚ, 1934ö1993 ¿ØÖÙÝÖØá ÌÒÒãÔàÔ ÑÈÒÒÐÛÌÞÔéÔ ÙÛÖ »ÖØÝàÛÐÑæ ïËØÜÓÈ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØÈ×âÍÎÚ ÊÐÈ ÛÎÔ È×ÖÑÈÛáÙÛÈÙÎ ÛÖÜ ÑÛÐØåÖÜ ÛÖÜ ´º¸° 26 ¾ ÊÒç×ÛÎÚ ÑÈÐ ÛÖ ÈØÞÌåÖ ÛÖÜ °ÒâÕÎÚ ÁÖÒÖÓæÚ. ²ØÈÓÓâÚ ÑÈÐ ÙÞâËÐÈ ÂÖ ÛâÒÖÚ ÛÎÚ ×ÈÒÐáÚ ×æÒÎÚ. ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ The Dusk of our Old City: Thessaloniki, 1870ö1917 °ÙÛÐÑá ÛÖ×åÈ Cityscapes ¾Ð ÝàÛÖÊØÈÝåÌÚ ÛÖÜ ²ÐéØÊÖÜ ÁÌÝâØÎ Mario Vitti ²ØÈÝÌåÖ ÓÌ ÏâÈ. ÄàÛÖÊØÈÝåÌÚ 1948ö1981 ¶ ÓÔãÓÎ ÛàÔ ÛÖåÞàÔ ÂÖ ÑæÑÑÐÔÖ ÑÈÐ ÛÖ ÓÈçØÖ. ÅÈØÈÑÛÐÑã 1963ö2013 ¿ÖÐÎÛÐÑá. ¶ ÍàÊØÈÝÐÑã ÙÜÔÈÔÛáÌÐ ÛÎÔ ×ÖåÎÙÎ ²ÐéØÊÖÚ »ÈÜØÖêËÎÚ,

63. 64.

66. 67. 68. 69. 70.

12,00 35,00

²ÐáÔÔÎÚ »ÐÞÈÎÒåËÎÚ,

15,00

²ÐáÔÔÎÚ »æØÈÒÎÚ,

60,00

ÅØæÔÎÚ »×æÛÙÖÊÒÖÜ,

25,00

ÂæÔÐÈ ¼ÐÑÖÒÈêËÎ,

20,00

¼åÑÖÚ ¼ÐÑÖÒáÖÜ,

55,00

³ÎÓãÛØÎÚ ¿È×ÈËãÓÖÚ,

¼åÑÖÚ

64,69 10,20 84,60

¿È×ÈËæ×ÖÜÒÖÚ,

7,00

Á×çØÖÚ ¿È×ÈÒÖÜÑáÚ,

²ÐáÔÔÎÚ ¿È××áÚ,

°ÉØÈáÓ ¿ÈÜÒåËÎÚ,

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

17,00 20,00 20,00

¼åÑÖÚ ²ÈÉØÐã Ò ¿ÌÔÛÍåÑÎÚ,

20,00

. ´ÑÛæÚ ÌÓ×ÖØåÖÜ, ÈØ. 15

ÄàÑåàÔ ÀàÑ,

17,00

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÈ ÁÛÈÓÈÛÖÊÐÈÔÔáÑÎ,

ÓÈÚ

±åÑÜ ÂÙÈÒÈÓÈÛá,

17,00

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

65.

4,00 18,00

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

ÉÒ.

62.

25,00

/

,

»ÈØåÈ ÅÖÜÒáÑÎ,

(ËåÊÒàÙÙÖ)

7,00 20,00 48,69 20,00 9,13

²ÐáÔÔÎÚ ÆÜÞÖ×ÈåËÎÚ,

20,00

²ÐáÔÔÎÚ ÆÜÞÖ×ÈåËÎÚ,

(ÙÜÔâÑËÖÙÎ ÓÌ ÛÖ ¹¿¸Á¼)

±Ò. ÑÈÐ

16. °ØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑã / ¿ÖÒÌÖËÖÓåÈ, ÈØ. 3. [ 22 ]

15,00


71.

& ·´ÇÀ¸° ¶Á ´ż¶Á Kanto Fatourou Hesychakis Minos Hesychakis Cre20,29

72.

tan Sources of Theotocopoulos' (El Greco's) Humanism

´. ¶.

36,01

¸Á¾À¸°

-

Gombrich

/

,

, ÂÖ ÞØÖÔÐÑæ ÛÎÚ ÛâÞÔÎÚ

(×ÈÔæËÌÛÖ) 45,64

»ÈØåÔÖÚ

².

¹ÈÒÒÐÊáÚ,

¼ÐÑæÒÈÚ

²çÍÎÚ.

¾

áÊÔàÙÛÖÚ,

1842ö1901

74.

Abraham Moles

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

, ·ÌàØåÈ ÛÎÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÈÚ ÑÈÐ ÈÐÙÏÎÛÐ-

Ñã ÈÔÛåÒÎßÎ

22,31

¼åÑÖÚ ÁÛáÊÑÖÚ (Ì×ÐÓ.), íÔÔÖÐÌÚ ÛÎÚ ÓÖÔÛâØÔÈÚ ÛâÞÔÎÚ. °×æ ÛÖÔ ÝàÉÐÙÓæ ÙÛÖÔ ÓÌÛÈÓÖÔÛÌØÔÐÙÓæ

27,39

76.

»ÈÔæÒÎÚ ÅÈÛÍÎËáÑÎÚ, ³ÖÓãÔÐÑÖÚ ·ÌÖÛÖÑæ×ÖÜÒÖÚ ¹ØÎÚ

15,21

16

°ÀŸ´¹Â¾¼¸¹¶ / ¿¾º´¾³¾»¸°

1.

71

75.

Pietro Maria Bardi

, ÂÈÕåËÐ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ. °ØÞÐÛÌÑÛÖÔÐ17,00

°ÔÛØâÈÚ ²ÐÈÑÖÜÓÈÑáÛÖÚ, ÁÛÖÐÞÌåÈ ÊÐÈ ÛÎ ÔÌæÛÌØÎ ÌÒÒÎÔÐÑã ÈØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑã. ¿áÛØÖÑÒÖÚ ¹ÈØÈÔÛÐÔæÚ

43,11

3.

²ÐáÔÔÎÚ

4.

²ÐáÔÔÎÚ ´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ / ¸àáÔÔÎÚ ³. ÁÛÌÝÈÔåËÎÚ, ¶ ³ç-

´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ,

»ÌÛÈÓÖØÝéÙÌÐÚ

ÌÔæÚ

ËØæÓÖÜ.

°×æ ÛÎÔ ¹È×áÔÈÛÍÈ ÙÛÎÔ ÖËæ °ÊåÖÜ »ÎÔá

7,00

ÙÎ ÛÎÚ °ÔÈÛÖÒãÚ. ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ, 1870ö1912. ÂÈ ÞØæÔÐÈ

The Westering Orient: Thessaloniki 1870ö1912. The Formative Years ÛÖÜ ÓÌÛÈÙÞÎÓÈÛÐÙÓÖç /

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

5.

ÁáÉÉÈÚ ¹ÖÔÛÈØáÛÖÚ, ¾ÜÛÖ×åÈ ÑÈÐ ×ÖÒÌÖËÖÓåÈ (2 ÛæÓÖÐ)

64,70

(×ÈÔæËÌÛÖ) 79,63

6.

ÂáÙÖÚ ¹. »×åØÎÚ, °ØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑãÚ ÙÎÓáËÐÈ ÑÈÐ ËÐËáÊ-

7.

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ

ÓÈÛÈ. ÁÛÖ åÞÔÖÚ ÛÎÚ ÙÜÔÏÌÛÐÑãÚ ËÖÓãÚ ½ÈÔÏæ×ÖÜÒÖÚ,

ÂÖ

ÔÖÙÖÑÖÓÌåÖ

30,43

ÙÛÐÚ

ËÐÈ-

ÙÛÈÜØéÙÌÐÚ ÛÎÚ ÈØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑãÚ ÓÌ ÛÎÔ ÐÈÛØÐÑã. °×æ ÛÖ

8. 9. 10.

ÙÛÌØÌæÛÜ×Ö ÙÛÖ ÔÌàÛÌØÐÑæ

40,00

³. ¿ÐÑÐéÔÎÚ, ¹ÌåÓÌÔÈ

15,21

David Watkin

, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ËÜÛÐÑãÚ ÈØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑãÚ

45,64

³ÎÓÎÛØæÚ ´. ÆÈØØæÚ, ÂÖ °äÉÈÒå ÑÈÐ Î ÓÐÑØÈÙÐÈÛÐÑã °ÐÖÒåËÈ

85,00

1. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 46 ù 4. °ØÞÈÐÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 21.

17

·´°ÂÀ¾

61

±Ò. ÑÈÐ

°¸»¾³¾´º¾¿ / ¶¹¸¼¾Â¹´Â¸ÅÀ°

Ñã ÑÈÐ ×ÖÒÐÛÐÑã ÙÛÎ »ÌÙæÊÌÐÖ ÛÖÜ »ÌÙÖ×ÖÒâÓÖÜ

2.

¾À°´·

73.

1. 2.

Horst Dieter Blume -

, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÖ ÈØÞÈåÖ ÏâÈÛØÖ

»ÖÒÐâØÖÚ, °ÓÝÐÛØçàÔ (ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖÑÖ×áÑÎ)

[ 23 ]

13,19 13,00


3.

»ÖÒÐâØÖÚ,

4.

»ÖÒÐâØÖÚ,

¾ ÓÐÙáÔÏØà×ÖÚ ÂÖ ÙÞÖÒÌåÖ ÛàÔ ÊÜÔÈÐÑéÔ

(ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖÑÖ×áÑÎ)

ÑÖ×áÑÎ) ±Ò. ÑÈÐ

12,50

(ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖ13,00

15. ÂâÞÔÎ, ÈØ. 59, 60 ù 27. ´º¸°, ÈØ. 20, 29ö30, 53, 74.

·´°ÂÀ¸¹¶ ±¸±º¸¾·¶¹¶ ¹º¶À¾³¾Â¶»° °º´½¶ »¸¼Ç¶ 5.

Florence Dupont, ¶ ÈÜÛÖÑØÈÛÖØåÈ ÛÖÜ ÎÏÖ×ÖÐÖç.

11.

ÂÖ ÏâÈÛØÖ ÙÛÎÔ ÈØÞÈåÈ ÀéÓÎ ´ÏÔÐÑæ ·âÈÛØÖ. ÂÈ ×ØéÛÈ ÞØæÔÐÈ (1930ö1941) Helmut Flashar ¶ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ Ì×å ÙÑÎÔãÚ. ÂÖ ÈØÞÈåÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ËØáÓÈ ÙÛÖ ÏâÈÛØÖ È×æ ÛÎÔ ×ØéÐÓÎ ÔÌàÛÌØÐÑæÛÎÛÈ âàÚ ÛÐÚ ÓâØÌÚ ÓÈÚ Stephen Greenblatt ÂçØÈÔÔÖÚ ¹áØÖÒÖÚ ¹ÖÜÔ Frank Kermode ñÒÖÚ Ö ÑæÙÓÖÚ ÓÐÈ ÙÑÎÔã. ¶ Ì×ÖÞã ÛÖÜ ÁÈåÕ×ÎØ °ÔÈÓÔãÙÌÐÚ

12.

±åÑÛàØ ·. »ÌÒáÚ,

6. 7.

8. 9.

Á¾Ä°À²¾Â°»¶¼¸¹ 81

10.

14.

49,77

,

,

(ÒÌçÑàÓÈ)

65,31

,

±áÙà »ÈÔàÒåËÖÜ, (×ÌØÐâÞÌÐ ËçÖ

13.

36,01

19,91

(ÒÌçÑàÓÈ)

cd ÓÌ ÛÖ âØÊÖ ÛÖÜ Á. »×âÑÌÛ ´ÜÛÜÞÐÙÓâÔÌÚ ÓâØÌÚ)

¹áØÖÒÖÚ ¹ÖÜÔ. ÁÑæØ×ÐÌÚ ÈÔÈÓÔãÙÌÐÚ

È×æ ÛÎ Íàã ÛÖÜ ¿ÈÕÐÔÖç / »ÐÔàÛãÚ °ÔÏÖÒÖÊåÈ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑãÚ ËØÈÓÈÛÖÜØÊåÈÚ °×æ ÛÎÔ ¹ØÎÛÐÑã °ÔÈÊâÔÔÎÙÎ àÚ ÛÎÔ ´×ÈÔáÙÛÈÙÎ ÛÖÜ 1821 °×æ ÛÎÔ ´×ÈÔáÙÛÈÙÎ ÛÖÜ 1821 àÚ ÛÎ »ÐÑØÈÙÐÈÛÐÑã ¹ÈÛÈÙÛØÖÝã (ÒÌçÑàÓÈ)

45,64

14,92 45,64

±áÒÛÌØ ¿ÖçÞÔÌØ, ÛæÓÖÚ °õ:

23,33

ÛæÓÖÐ ±1 / ±2:

15.

¶ ³ØÈÓÈÛÐÑã ÁÞÖÒã ÛÖÜ ´ÏÔÐÑÖç ·ÌáÛØÖÜ °åÈÚ °åÈÚ ¾ÐËå×ÖÜÚ Ì×å ¹ÖÒàÔé °×æ ÛÖÔ ÅÖØÛáÛÙÎ ÙÛÖÔ ¹ÖÜÔ. »ÌÒâÛÌÚ ÊÐÈ ÛÖ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑæ ÏâÈÛØÖ David Wiles ÂÖ ÈØÞÈåÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ËØáÓÈ àÚ ×ÈØáÙÛÈÙÎ. »ÐÈ ÌÐÙÈÊàÊã áÛÙÖÜ,

16. 17. 18. 19.

40,58

ºÜËåÈ ÁÈ×ÖÜÔáÑÎ-³ØÈÑáÑÎ / »ÈØåÈ ºÖÜåÍÈ ÂÍæÊÐÈ-»Ö39,81

ÁÖÝÖÑÒãÚ,

(ÓÛÝØ. ³. ¼. »ÈØàÔåÛÎÚ)

12,43

ÁÖÝÖÑÒãÚ,

(ÓÛÝØ. ¹. Å. »çØÎÚ)

12,43

ÁÖÝÖÑÒãÚ,

(ÓÛÝØ. ³. ¼. »ÈØàÔåÛÎÚ)

12,17

³ÎÓãÛØÎÚ Á×áÏÎÚ,

(×ÈÔæËÌÛÖ) 35,00

20.

,

25,36

18 ¹¸¼¶»°Â¾²À°Ä¾Á 1. 2.

´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎÔ ÛâÞÔÎ ÛÖÜ ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØáÝÖÜ ¶ ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØÈÝÐÑã ÓÖØÝã ÛÖÜ ×æÔÖÜ ÑÈÐ ÛÎÚ ÖËÜÔÎØãÚ ÈÔÈ×æÒÎÙÎÚ. ¾ ÓÖÔÛÌØÔÐÙÓæÚ ÛÖÜ ÂáÑÎ ¹ÈÔÌÒÒæ×ÖÜÒÖÜ David Bordwell / Kristin Thompson,

42,80

¿ÈÔÈÊÐéÛÈ »ãÔÎ,

[ 24 ]

25,00


19 »¾ÃÁ¸¹¶ 1.

ÁæÒàÔ »ÐÞÈÎÒåËÎÚ,

ÔÐÑãÚ ÓÖÜÙÐÑãÚ

±Ò. ÑÈÐ

2. 3.

25. ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ¿ØÖÙà×ÖÊØÈÝåÈ, ÈØ. 8.

Amoeba Trio, Dis-Orient Duo Aura, Classic without Frontiers

20 + 1 ÒÈäÑá ÓÌÛÈ×ÖÒÌÓÐÑá ÛØÈÊÖçËÐÈ ÓÌ Ó×ÈØæÑ ÙçÔÖÒÖ íØÊÈ ÁÖçÓ×ÌØÛ ÑÈÐ »×ØÈÓÚ ²ÜáÒÐÔÈ ²ÐáÔÔÌÔÈ

4.

ÅØÐÙÛåÔÈ »ÈÕÖçØÎ,

5.

¼ÛæØÈ »×ÈÑÖ×ÖçÒÖÜ,

6.

20,29

°¸º´Ä° 12

CD

´ÊÑÜÑÒÖ×ÈÐËÌåÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎ-

12,00

¼åÑÖÚ ½ÜËáÑÎÚ / »ÐÞáÒÎÚ ²ÑÈÔáÚ,

12,00

7.

¹ÖÜÐÔÛâÛÖ ±ÈÙåÒÎ ÀÈÑæ×ÖÜÒÖÜ,

12,00

8.

±ÈÙåÒÎÚ ÀÈÑæ×ÖÜÒÖÚ,

12,00

(ÈØ. 20ö25)

20 °ÀÅ´¸¾·¶¹¶ 1. 2. 3. 5.

13,00

¼ÐÑæ×ÖÜÒÖÚ,

22,00

µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ,

02

4.

¸ÖÊÌÔãÚ ×ÔÌÜÓÖÔåÈ ¶ÓÌØÖÒæÊÐo ×ÖÒâÓÖÜ (1940ö 1941) & ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ÈÐÞÓÈÒàÙåÈÚ (1944ö1945) ¼æÓÖÐ ´Ò-¼ÛáÓ×È.ÅØÖÔÐÑæ(1944ö1945) ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ 1929ö1939 µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ,

¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ

¶¹¶·¾¸´ÅÀ°

Á´¸À´Á

Affection

Aegean Jazz

¹ÒâÈØÞÖÚ ºÖÜÑæ×ÖÜÒÖÚ, ±áÒÐÈÚ ÁÌÓÌØÛÍåËÎÚ,

(ÌÐÙÈÊàÊã

¼åÑÖÚ ÅÈÛÍÎÔÐÑÖÒáÖÜ)

21 °Ä´º¸°

¼çÝÌÚ ÂÖ ÌØÊÈÙÛãØÐÖ ÛÖÜ ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎ

(ÑÌåÓÌÔÖ ´ÒÐáÔÈ ÅÖÜØÓÖÜÍÐáËÖÜ)

ÔåËÎÚ)

12,00

5.

¶ ÈÔáÊÔàÙÎ ¶ ÈÓÝåÌÙÎ ÁÛâØÊÐÖÚ ÁÛÌØÊåÖÜ. ¹åÖÚ, 1921ö1922

6.

F. Boissonnas / D. Baud-Bovy. ³çÖ ÛÈÕåËÐÈ, 1913 & 1919

3. 4.

(ÑÌåÓÌÔÖ ²ÐáÔÔÎÚ ¿È×ÈÏÌÖËéØÖÜ)

(ÑÌåÓÌÔÖ °ÝØÖËåÛÎ ¹ÖçØÐÈ)

8.

12,00

14,00

12,00

(ÑÌåÓÌÔÖ ´ÒÐáÔÈ ÅÖÜØÓÖÜÍÐáËÖÜ)

(ÑÌåÓÌÔÖ ÁÛÈܧØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ)

[ 25 ]

12,00

91

(ÑÌåÓÌÔÖ »ÈÛÏåÒËÎ ¿ÜØÒã)

ÂÖ ÛÌÒÌÜÛÈåÖ ×ÖØÛØâÛÖ ¹ØãÔÌÚ

14,00

(ÑÌåÓÌÔÖ ¹àÙÛãÚ

°. ºÐæÔÛÎÚ)

7.

12,00

(ÑÌåÓÌÔÖ ¹éÙÛÈÚ ¸àÈÔ-

¶¹¸Áþ»

1. 2.

(ÄàÛÖÊØÈÝÐÑæ °ØÞÌåÖ ´º¸°)


22 ±Ãµ°¼Â¸¼¶

& ¼´¾´ºº¶¼¸¹¶

±¸±º¸¾·¶¹¶

aminim 42

ñÒÖÐ ÖÐ ÛæÓÖÐ ÛÎÚ ÙÌÐØáÚ ÌåÔÈÐ ×ÈÔæËÌÛÖÐ 1. ³ÐãÊÎÙÐÚ ÛÖÜ °ÒÌÕáÔËØÖÜ (âÑË. D. Holton) 2. ²ÌéØÊÐÖÚ ÅÖØÛáÛÙÎÚ, ¿ÈÔéØÐÈ (âÑË. ´ÓÓÈÔÖÜãÒ

32,46

omed 32 ¶¹¶·¾¸º±¸± ¶¹¸¼¶ºº´¾´¼

¹ØÐÈØáÚ) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) . ÁÛáÏÎÚ. ¹ØÎÛÐÑã ÑàÓàËåÈ (âÑË. Lidia Martini) 29,51 4. »ÈØåÔÖÚ ÄÈÒÐâØÖÚ, ´ØàÛÐÑá æÔÌÐØÈ (âÑË. Arnold van Gemert) 25,36 5. ¾ ×ÖÜÒÖÒæÊÖÚ (âÑË. ¸ÙÈÉâÒÒÈ ÂÙÈÉÈØã) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) 6. ¸ÙÛÖØåÈ ÛÖÜ ±ÌÒÐÙÈØåÖÜ (âÑË. W. F. Bakker / A. F. van Gemert) 34,49 7. ¾ ×æÒÌÓÖÚ ÛÎÚ ÂØàáËÖÚ (The War of Troy, âÑË. ». ¿È×ÈÏàÓæ×ÖÜÒÖÚ/ E. M. Jeffreys (ËåÊÒàÙÙÖ) 37,53 8. ·ØãÔÖÚ ÛÎÚ Ã×ÌØÈÊåÈÚ ·ÌÖÛæÑÖÜ. ºÌÊæÓÌÔÖÚ ÛÎ °ÊåÈ ÑÈÐ »ÌÊáÒÎ ¿ÈØÈÙÑÌÜã (âÑË. Wim F. Bakker) 25,36 9. °ÝãÊÎÙÐÚ ºÐÉåÙÛØÖÜ ÑÈÐ ÀÖËáÓÔÎÚ, ËÐÈÙÑÌÜã È (âÑË. ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ °. °ÊÈ×ÎÛæÚ) 40,58 10. °ÝãÊÎÙÐÚ ºÐÉåÙÛØÖÜ ÑÈÐ ÀÖËáÓÔÎÚ (Livistros and Rodamne), The Vatican version (âÑË. Tina Lendari) 40,58 11. ìÔÏÐÓÖÚ (°ÑáÑÐÖÚ) ³ÐÈÑØÖçÙÎÚ, ¾ ¹ØÎÛÐÑæÚ ¿æÒÌÓÖÚ (âÑË. ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ) 35,50 12. ²ÌéØÊÐÖÚ »æØÓÖØÎÚ, °ÓçÔÛÈÚ ÛÖÜ ÂáÙÙÖÜ (âÑË. Á×çØÖÚ ´ÜÈÊÊÌÒáÛÖÚ) 25,11 13. ¸Ó×âØÐÖÚ ÑÈÐ »ÈØÊÈØéÔÈ (Imperios and Margarona): The Rhymed Version (âÑË. ¹éÙÛÈÚ ²ÐÈÉãÚ) 41,00 14. ±ÖÙ×ÖØÖÓÈÞåÈ (âÑË. Albrecht Berger) 3

23

demo

& ¶¼¸Â¼°µÃ± 22

. ³ÐÖÔçÙÎÚ ¹ÈßáÒÎÚ / ¹éÙÛÈÚ ¸àÈÔÔåËÎÚ / ´ÒâÔÎ ÄÐÒÐ××áÑÎ, ÂÌåÞÎ 2. °ÔÛéÔÎÚ ÅÈÛÍÎÓàÜÙãÚ, ¾ ÝæÉÖÚ 3. ¹éÙÛÈÚ ¸àÈÔÔåËÎÚ / ´ÓÓÈÔÖÜâÒÈ ¹áÔÛÍÐÈ, ÂØÌÐÚ ÌÔ ×Òà 1

24

7,96 6,96 9,00

minima

. Ernst Cassirer, ¶ ÐËâÈ ÛÖÜ ØÌ×ÖÜÓ×ÒÐÑÈÔÐÑÖç ×ÖÒÐÛÌçÓÈÛÖÚ / ³ÐÈÝàÛÐÙÓæÚ 2. Tony Judt, ¶ ËæÕÈ ÛàÔ ÙÐËÎØÖËØæÓàÔ 3. Anthony Grafton, ÂÖ âÔÛÜ×Ö ÙÌ ÑØåÙÎ. ÂÖ ÉÐÉÒåÖ ÌÕÈè1

ÒéÔÌÛÈÐ

. Conor Fahy, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÎÔ ÑÌÐÓÌÔÐÑã ÉÐÉÒÐÖÒÖÊåÈ

4

[ 26 ]

10,95 10,95 11,95 11,95


5. 6.

M. H. Abrams ÂÐ ÌåÔÈÐ ÓÐÈ ÈÔÏØà×ÐÙÛÐÑã ÑØÐÛÐÑã; Erich Auerbach ¾ ÂÍÈÔÓ×ÈÛÛåÙÛÈ ±åÑÖ ÑÈÐ Î ÐËâÈ ,

10,95

,

ÛÎÚ ÝÐÒÖÒÖÊåÈÚ ÄÐÒÖÒÖÊåÈ ÛÎÚ ×ÈÊÑæÙÓÐÈÚ ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ /

10,95

8.

Richard Sennett ¾ ÕâÔÖÚ. ³çÖ ËÖÑåÓÐÈ ÊÐÈ ÛÎÔ ÌÕÖØåÈ Lucien Febvre ´ÜÈÐÙÏÎÙåÈ ÑÈÐ ÐÙÛÖØåÈ ¸ÙÛÖØåÈ ÑÈÐ Erwin Panofsky ²ÖÛÏÐÑã ÈØÞÐÛÌÑÛÖÔÐÑã ÑÈÐ ÙÞÖÒÈÙÛÐ-

10,95

9.

Stephen Greenblatt ¾ ÁÈåÕ×ÎØ ÙãÓÌØÈ Louis Marin ¿éÚ ËÐÈÉáÍÌÐÚ âÔÈÔ ×åÔÈÑÈ ÍàÊØÈÝÐÑãÚ Hans Jonas ¶ ÙÜÓÓÌÛÖÞã ÓÈÚ Ù' ÈÜÛæÔ ÛÖÔ ×æÒÌÓÖ.

11,95

7.

10. 11. 12.

,

,

ßÜÞÖÒÖÊåÈ

,

ÑÐÙÓæÚ

,

,

11,00 11,95

,

¼åÑÖÚ ÅÈÛÍÎÔÐÑÖÒáÖÜ,

.

10,00 15,00

,

12,00

. ³ÐÖÔçÙÎÚ ¹ÈßáÒÎÚ,

.

11,00

,

.

,

.

,

25 ¼´¾´ºº¶¼¸¹¶ ¿À¾ÁÇ¿¾²À°Ä¸° 1.

¶ Íàã ÌÔæÚ ÍàÊØáÝÖÜ. °ÜÛÖÉÐÖÊØÈÝÐÑâÚ ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ¹. ¿È×ÈØØÎÊæ×ÖÜÒÖÚ ¼ÐÑæÒÈÚ ²çÍÎÚ ²ÐáÔÔÎÚ ¹ÌÝÈÒÒÎÔæÚ, Ö ÞÈØáÑÛÎÚ °ÒÒÎÒÖÊØÈÝåÈ. ¹ÌåÓÌÔÈ ¸éÙÎ×ÖÚ »ÖÐÙÐæËÈÕ ²ÐáÔÔÎÚ ÁÈØÌÊÐáÔÔÎÚ ÑÈÐ Î âÔÔÖÐÈ ÛÎÚ ÈÙÏâÔÌÐÈÚ ³. »ÎÛØæ×ÖÜÒÖÚ ´ÒÌÜÏâØÐÖÚ ±ÌÔÐÍâÒÖÚ, 1864ö1910. ¶ ËÐá×ÒÈÙÎ ÌÔæÚ ÌÏÔÐÑÖç ÎÊâÛÎ ¾ ±ÐÑâÔÛÐÖÚ ³ÈÓÖËæÚ. ±ÐÖÊØÈÝåÈ ö ´ØÊÖÊØÈÝåÈ 1700ö1754 ²ØáÓÓÈÛÈ ×ØÖÚ ÛÖÔ Å. »×áØÞÝÌÒÔÛ Marie Paule Masson Vincourt ¾ ¿ÈçÒÖÚ ¹ÈÒÒÐÊáÚ (1814ö1896) ÑÈÐ Î åËØÜÙÎ ÛÖÜ ÌÒÒÎÔÐÑÖç ÑØáÛÖÜÚ °. ³ÌÒÓÖçÍÖÚ °. ÁÐÑÌÒÐÈÔæÚ ¿ÌØÐÑÒãÚ ±ÜÍáÔÛÐÖÚ,

20,29

2.

¹. ·. ³ÎÓÈØáÚ,

15,21

3.

»ÈØåÔÖÚ ¹ÈÒÒÐÊáÚ,

17,25

´. Å. ¹áÙËÈÊÒÎÚ,

25,36

²ÐáÔÔÎÚ ¹ÌÝÈÒÒÎÔæÚ,

15,21

¿. ». ¹ÐÛØÖÓÎÒåËÎÚ,

20,29

4. 5. 6.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

¹éÙÛÈÚ ¹ØÐÓ×áÚ (Ì×ÐÓ.),

°×æÙÛÖÒÖÚ ¹éÙÛÐÖÚ,

12,17 18,25

ºÐÒã »ÈÑØáÑÎ,

20,29

±ÈÙÐÒÐÑã »×æÓ×ÖÜ-ÁÛÈÓáÛÎ,

²ÐéØÊÖÚ »×ÖÜÍÐáÔÎÚ, -

-

22,31 18,25

,

40,58

´. ¿. ¿È×ÈÔÖçÛÙÖÚ,

15,21

14.

¿. ¿ØÌÉÌÒáÑÎÚ,

12,17

15.

². ¿. ÁÈÉÉåËÎÚ / ¼. ». ÅÈÛÍÎËáÑÎ / »ÈØÐÒåÍÈ »ÎÛÙÖç,

ÅØÖÔÖÊØÈÝåÈ ¹. ². ¹ÈØÜàÛáÑÎ

[ 27 ]

15,21

52

7.

°¸Ä°À²¾¿ÇÁ¾À¿ ¶¹¸¼¶ºº´¾´¼

íÑÑÒÎÙÎ ×ØÖÚ áØØÌÔÌÚ ´ÉØÈåÖÜÚ ¾ ÓÖÔÛÌØÔÐÙÓæÚ ÛÖÜ ²ÑØâÑÖ 14 Bernard Williams ¶ ÑÒÎØÖÔÖÓÐá ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ 15 ¶ ÏâÈ È×æ ÛÎ Roca Redonda. ³ÈØÉåÔÖÚ ö »âÒÉÐÒ ö ¹æÔØÈÔÛ 16 J.-P . Sartre ÅÖçÙÙÌØÒ ö ÄéÑÔÌØ ö ¹ÈØÛâÙÐÖÚ 17 Isaiah Berlin ¶ ×ÔÌÜÓÈÛÐÑã ÓÖÜ ËÐÈËØÖÓã 18 Michael Lo Èwy ¹áÝÑÈ, ¾ÜâÒÚ, »×âÔÐÈÓÐÔ. ´ÊÑéÓÐÖ ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑãÚ È×ÈÐÙÐÖËÖÕåÈÚ 13.

11,95

/


16.

¸àÙãÝ ÁÐÈÑÑãÚ,

âØÊÖ ÛÖÜ

³. ². ¹ÈÓ×ÖçØÖÊÒÖÜ. ¶ Íàã ÑÈÐ ÛÖ (ÞÈØÛæËÌÛÖ) 13,94 (×ÈÔæËÌÛÖ) 19,91

17.

±ÈÙåÒÌÐÖÚ ¼. ÂÈÛáÑÎÚ,

ÓÜÏÐÙÛÖØåÈ

°×ÖÓÔÎÓÖÔÌçÓÈÛÈ. ±ÐÖÊØÈÝÐÑã

21,31

26 ´¹Â¾Á ´»¿¾À¸¾Ã

»ÐÈ ØàÙåËÈ ÍàÊØáÝÖÚ. °×æ ÛÖ ¿ÈØåÙÐ ÙÛÎÔ ´Ò-

1.

Lydia Borgek,

2.

The Cultural Foundation of the National Bank of Greece

3. 4.

þ¸À¾¿»´ Á¾Â¹´

5.

6.

ÒáËÈ

³ÐÈÉÈÛãØÐÖÔ. ³ÐÈÉÈÛãØÐÈ, áËÌÐÌÚ ÑÈÐ ×áÙÈ. °×æ ÛÐÚ ÙÜÒÒÖÊâÚ ÛÖÜ

´º¸°

³å×ÛÜÞÖ. ÂÖ ÑÈ×áØÖ ö ³çÖ ÌÒÌÊÌåÌÚ. íÕÐ È×ÖÒåÛÐÙÛÈ ÓÖÔÖÛÖÔÐÑá ÛÖÜ ³. ¼. »ÈØàÔåÛÎ (1929ö2016) ´×Ûá ÈÔâÑËÖÛÈ ÔÌÈÔÐÑá ×ÖÐãÓÈÛÈ ÛÖÜ ¹ÒÌåÛÖÜ ¹çØÖÜ (1943ö1946). °×æ ÛÖ ÈØÞÌåÖ ÛÖÜ ¹ÒÌåÛÖÜ ¹çØÖÜ ÙÛÖ ´º¸° ÛÖÜ »¸´Â ÙÛÎ ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ ·æËàØÖÚ, ÊÒç×ÛÎÚ. ÁÛåÊÓÈÛÈ ×ÖØÌåÈÚ. ïÞÔÎ Ù×ÖÜËéÔ 1947ö1962 ÁÌÝÈØÈËåÛÐÑÈ ÛØÈÊÖçËÐÈ ÂÖ æÔÌÐØÖ ÑÈÐ ÛÖ ÖÐÑÌåÖ The Dream and the

7.

½ÌÔÖÝéÔ ¹ÖÑæÒÎÚ,

8.

¿ÌÒÈÊåÈ ¹ÜØÐÈÍã,

9. 10.

Familiar

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

62

ºÖçÝÈ ÑÈÐ ×ÈØÈÒÒÈÊã. °×æ ÛÖ ÈØÞÌåÖ ÛÖÜ ¼åÑÖÜ ¿ÌØáÑÎ ÂÖ ÞØÎÓÈÛÖÑÐÉéÛÐÖ. °×æ ÛÎÔ ÐÙÛÖØåÈ ÓÐÈÚ ÖÐÑÖÊâÔÌÐÈÚ ÙÛÎÔ ÐÙÛÖØåÈ ÓÐÈÚ Ì×ÖÞãÚ The Safe: A Glimpse into the Past, a Family Comes to Life »áÙÑÌÚ. ÁÜÒÒÖÊã ²ÐéØÊÎ »ÌÒåÑÎ ÂÖ ×ÐáÔÖ ÂÖ ÕÌÞÈÙÓâÔÖ ÓâÛà×Ö ÑÈÐ Î ÌÒÒÎÔÐÑã ÌÓ×ÌÐØåÈ The Forgotten Front and the Greek Experience, 1915ö1919 íÔÈ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ ÛÎÚ ²ÌÔÔÈËÌåÖÜ ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎÚ È×æ ÛÖ ÈØÞÌåÖ ÛàÔ ¹ÈÒÒÌØÊéÔ ÛÎÚ ¹ØãÛÎÚ ¿ØÖÙÝÖØá ÌÒÒãÔàÔ ÑÈÒÒÐÛÌÞÔéÔ ÙÛÖ »ÖØÝàÛÐÑæ ïËØÜÓÈ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØÈ×âÍÎÚ ÊÐÈ ÛÎÔ È×ÖÑÈÛáÙÛÈÙÎ ÛÖÜ ÑÛÐØåÖÜ ÛÖÜ ´º¸° ÅÈÒÑÖÊØÈÝåÌÚ. ¾Ð ËÜÖ ÝåÒÖÐ ÙÜÔÖÓÐÒÖçÔ ´ÐÑÈÙÛÐÑã ËåÖËÖÚ. °ØÞÌåÖ 1966 ¸àáÔÔÈ »ÈÔÛÍÈÉåÔÖÜ / ìÊÐÚ ³. ÂÙÖÜØæÚ (Ì×ÐÓ.),

/

11. 12. 13.

¿ÈÔ. »ÖÜÒÒáÚ,

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

14. 15. 16. 17.

¼åÑÖÚ ¿ÈÔÈÊÐàÛáÑÎÚ,

¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ ÂâÛÙÎÚ / ºáÓ×ØÖÚ ¾ØÝÈÔæÚ,

³ÎÓãÛØÎÚ °. ÄÈÛÖçØÖÚ,

±ØÈÉÌåÖ ÙÛÎ ÓÔãÓÎ ÛÖÜ ¿ÈÔÈÊÐéÛÎ »ÖÜÒÒá 18.

¹ÖØæÔÈ ÑÈÐ ÊØáÓÓÈÛÈ. íÔÈ Ö×ÛÐÑæ ×ÖåÎÓÈ ÛÖÜ ¼ÌæÝÜÛÖÜ ³ÖçÑÈ ×ØÖÚ ÛÖÔ ÉÈÙÐÒâÈ ñÏàÔÈ ºåÒÐÈ ³ÐÈÓÈÔÛÖ×ÖçÒÖÜ-ÅåØÔÌØ,

[ 28 ]


°¼Â¸ ´ÃÅǼ 19. 20.

21. 22.

û27 ¸ÖÜÔåÖÜ 1906, 2 Ó.Ó.ý. ³çÖ ÊØáÓÓÈÛÈ ÊÐÈ âÔÈ ÑÈÉÈÝÐÑæ ×ÖåÎÓÈ, È×æ ÛÎÔ ÈÒÒÎÒÖÊØÈÝåÈ ÂÙåØÑÈ ö ÁÈÉÉåËÎ ÂâÒÒÖÚ ìÊØÈÚ, ÂÖ ÝÏÐÔæ×àØÖ ÙÛÎÔ ÈÊÖØá. °×æ ÛÖ ÈØÞÌåÖ ÂâÒÒÖÜ ìÊØÈ ÙÛÖ ´º¸° / »¸´Â. ¿ØéÛÎ ËÎÓÖÙåÌÜÙÎ °ÒÌÕÈÔËØÐÔã ÂâÞÔÎ 1, ÛÞ. 8Ö, ¸ÖçÒÐÖÚ 1927 ²ÌéØÊÐÖÚ ±ÐÍÜÎÔæÚ, ´ØØåÑÖÚ ïÉÙÌÔ. ¿ØéÛÎ ËÎÓÖÙåÌÜÙÎ ´ÐÑÖÔÖÊØÈÝÎÓâÔÎ ´ÙÛåÈ (1892) »ÈÔÖÜã Ò ²ÌËÌéÔ, »ÖÜÙÐÑÈå ËÐÈÞçÙÌÐÚ ÖÐÑÐÈÑÈå. ´ÊÑØåËÌÚ ã ÒÈÒáÊÊÐÈ 1 ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ³È×æÔÛÌ, ÂØÌÐÚ ÓçÏÖÐ ¹áØÖÒÖÚ ³áØÉÐÔ, ±ÐÖÊØÈÝÐÑæÔ ÙÞÌËåÈÙÓÈ ÓÐÑØÖç ÛÐÔÖÚ ×ÈÐËåÖÜ. Ã×æ Á×. »ÎÒÐÈØáÑÎ 12 ¹. ·. ³ÎÓÈØáÚ, ¾ ÈÑÈÛÈ×æÔÎÛÖÚ ×ØàÛæÙÞÖÒÖÚ. ÂâÙÙÌØÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ »ÈÔÖÜãÒ ²ÌËÌéÔ. ´×ÐÝÜÒÒåËÌÚ ÙÛÎÔ ÌÝÎÓÌØåËÈ ÂÖ ±ãÓÈ, 1 1938ö1976 ¹. ·. ³ÎÓÈØáÚ, ¾ ÁÈåÕ×ÎØ ×áÒÐ. ´×ÐÝÜÒÒåËÌÚ ÙÛÎÔ ÌÝÎÓÌØåËÈ ÂÖ ±ãÓÈ , 1948ö1964 »ÖÙÞÖÒâÖÚ ·ÌÖÒÖÊåÛÎÚ, ±åÖÚ ÛÖÜ ÈÊåÖÜ ÑÈÐ ÓÌÊáÒÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ ÉÒ. ÑÈÐ

23. 24.

ÉÒ. ÑÈÐ

25.

27.

(âÑË. ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ)

28. 29.

°. ¹.,

(1881)

31. 32.

ÉÒ. ÑÈÐ

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 38

ÉÒ. ÑÈÐ

1. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 40

¹áØÖÒÖÚ ³åÑÌÔÚ. ¿ØéÛÎ ËÎÓÖÙåÌÜÙÎ ×ÌØÐÖËÐÑæ

²ÌéØÊÐÖÚ ¹ÈÒÖÙÊÖçØÖÚ, ¿ÈÔÈÏãÔÈÐÈ

30.

. ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ Ì×ÐÙÛãÓÎÚ, ÈØ. 4

(1902)

34. 35. 36. 37. 38.

11

³ÐÖÔçÙÐÖÚ ÁÖÒàÓæÚ. ¿ØéÛÎ ËÎÓÖÙåÌÜÙÎ

ûšËÐæÛÐ ËÌÔ ÌåÓÈÐ ÔÖÓÖÏâÛÎÚ ÛÎÚ ÊÒéÙÙÎÚý. »ÌÛÈÝØÈÙÛÐÑâÚ Ü×ÖÏãÑÌÚ. ´×ÐÙÛÖÒã ×ØÖÚ °ÒâÕÈÔËØÖÔ ±ÈÙÐÒÌåÖÜ, 1.5.1804 1 ÁÛâÝÈÔÖÚ °. ¹ÖÜÓÈÔÖçËÎÚ, ¹ÈÏÖÒÐÑæÔ ×ÈÔæØÈÓÈ ÛàÔ °ÏÎÔéÔ °ËÈÓáÔÛÐÖÚ ¹ÖØÈãÚ,

ÉÒ. ÑÈÐ

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 85

ÉÒ. ÑÈÐ

1. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 46

¸ÖÊÌÔãÚ ×ÔÌÜÓÖÔåÈ. °ÔâÑËÖÛÖ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ È×æ ÛÖ ÈØÞÌåÖ µ.º. ÛÖÜ ´º¸° / »¸´Â 20. ¹àÙÛãÚ ¿ÈÒÈÓáÚ, ²ÌéØÊÐÖÚ ±ÐÍÜÎÔæÚ. ¿ØàÛÖËÎÓÖÙÐÌçÛÎÑÌ àÚ ×ØæÒÖÊÖÚ ÙÛÖ ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ ². ±ÐÍÜÎÔÖç ¿ÖåÖÚ ãÛÖÔ Ö ÝÖÔÌçÚ ÛÖÜ ÈËÌÒÝÖç ÓÖÜ , °ÏãÔÈ, ÌÑËæÛÎÚ ¸. ¼. ÁÐËâØÎÚ, 1922 íÒÒÎ ¿È××á, ¶ ÑáÏÖËæÚ ÓÖÜ ÙÛÖÔ ìËÎ. ¶ÓÌØÖÒÖÊÐÈÑã ÑÈÛÈÊØÈÝã, 22 ¸ÖÜÔåÖÜ ö 2 ¸ÖÜÒåÖÜ 2002 1 ´ÓÓÈÔÖÜã Ò ÀÖêËÎÚ, ÂÖ ÛØÈ×ÌÍáÑÐ. íÔÈ ÈÏÎÙÈçØÐÙÛÖ ÑÌåÓÌÔÖ È×æ ÛÖÔ ÀÈÓ×ÈÊá 1 ºåÍÜ ÂÙÐØÐÓéÑÖÜ (Ì×ÐÓ.), ²ÌÐÈ ÙÖÜ, °ÜØáÑÐ. ´ÔÔâÈ ÊØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ ìØÎ °ÒÌÕáÔËØÖÜ ÙÛÎÔ °çØÈ ³ØæÙÖÜ 1 ÁÛØÈÛãÚ ÂÙåØÑÈÚ, ÂÖ ´ÐÑÖÙÐâÔÈ ÙÛÎ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ×ÌÍÖÊØÈÝåÈ (ÁÖÒàÓæÚ ÑÈÐ »ÈÑØÜÊÐáÔÔÎÚ) 1 ÀéÓÖÚ ÄÐÒçØÈÚ, ¿ÐÌØæÛÖÚ ö ³ÖÔ ¹ÐÞéÛÎÚ ö ³ÖÔ µÖÜáÔ ö ÄÈÙÖÜÒãÚ µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ,

ÉÒ. ÑÈÐ

33.

´ÙÛåÈ

[ 29 ]

°ØÞÌÐÖÏãÑÎ, ÈØ. 1

ÉÒ. ÑÈÐ

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 56

ÉÒ. ÑÈÐ

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 64

ÉÒ. ÑÈÐ

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 89

ÉÒ. ÑÈÐ

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 81

þ¸À¾¿»´ Á¾Â¹´ 62

26.

. ÄÐÒÖÒÖÊåÈ, ÈØ. 36


27 ´¹³¾Á´¸Á ¾à ´º¸° (1980ö2009) 1.

°ØÊÜØé °ÊÊÌÒÖ×ÖçÒÖÜ / ³âÙ×ÖÐÔÈ ¹ÈØÉâÒÎ / ´ÒâÔÎ »×ÌÔâÑÎ / ÄåÒÐ××ÖÚ

³.

ÁÈÞÐÔåËÎÚ,

´ÒÒáËÖÚ. íÔÈ ÞØÖÔÐÑæ 2. 3.

²ÐéØÊÖÚ °ÔËØÌÐàÓâÔÖÚ,

(1818ö1988)

´Ó×ÖØÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÛÎÚ

±ÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ °ÔËØâÈ ¹áÒÉÖÜ

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

³ÎÓãÛØÎÚ ². °ÔÛàÔÐáËÎÚ,

Album de caricatures

15,21 (×ÈÔæËÌÛÖ) 20,29

4. 5.

)9002ö0891( °¸º´ þ Á¸´Á¾³¹´

6. 7. 8. 9.

¹ÖÐÔàÔÐÑâÚ ÈÔÛÐÏâÙÌÐÚ ÙÛÎÔ ×æÒÎ ÛÎÚ µÈÑçÔÏÖÜ. ÂÖ ÀÌÓ×ÌÒÐæ ÛàÔ ¿Ö×ÖÒáØàÔ (1628) »ÐÈ ÈÔÛáØÛÐÙÙÈ ÛÎÚ ¿æÒÎÚ ÙÛÎÔ ÛÈØÈÊÓâÔÎ °ÏãÔÈ. °ÏÎÔá ²ÈäÛáÔÖÜ-²ÐÈÔÔÐÖç (1880ö1952) ÂÖ ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝÐÑæ ×ØÖÙÑãÔÐÖ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ ÙãÓÌØÈ. ¿ØÈÑÛÐÑá ¿ØéÛÖÜ ÁÜÔÌËØåÖÜ ´ÒÒÎÔÐÑãÚ ±ÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈÚ íØÊÈ ÑÈÐ ÎÓâØÈÐ ÌÒÒÎÔÐÑéÔ ÖÐÑÖÊÌÔÌÐéÔ, 1750ö1940 ±ÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ ³. ¸. °ÔÛàÔåÖÜ ³ÎÓãÛØÎÚ ³. °ØÉÈÔÐÛáÑÎÚ,

22,31

ïØÐÚ °ÜËã-¹ÈÒÑáÔÎ,

10,14

10,14

´Ò×åËÈ ¹. ±æÊÒÎ,

¸áÑàÉÖÚ ». ±ÖçØÛÙÎÚ,

30,43 3,04

´ÒâÔÎ ²ÈØËåÑÈ-¹ÈÛÙÐÈËáÑÎ / ²ÐéØÊÖÚ ÅÈØàÔåÛÎÚ,

ÂÖ ÏàØÎÑÛæ û²ÌéØÊÐÖÚ °ÉâØàÝý ÑÈÛá ÛÖÜÚ ±ÈÒÑÈÔÐÑÖçÚ ¿ÖÒâÓÖÜÚ 1912ö1913 ¾ ¿ÈØÏÌÔéÔÈÚ ÙÛÎÔ ×ÖåÎÙÎ. »ÐÈ ÈÔÏÖÒÖÊåÈ Frederick V . Carabott ¾ ×æÒÌÓÖÚ ÌÔæÚ ÌÝãÉÖÜ A Teenager's War Der Krieg eines Jugendlichen, 1941ö45

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

10. 11.

ºÐáÔÈ ²ÐÈÔÔÈÑÖ×ÖçÒÖÜ,

,

18,09

/

/

(ÛØåÊÒàÙÙÖ)

12. 13. 14.

´ÐÚ ÌÈÜÛæÔ ÁàÛãØÐÖÚ ÅØÎÙÛåËÎÚ (1858ö1940) ´ÒÒÎÔÖÊÈÒÒÐÑá. °ÝÐâØàÓÈ ÙÛÖÔ Roger Milliex ÊÐÈ ÛÈ ×ÌÔãÔÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ×ÈØÖÜÙåÈÚ ÛÖÜ / MeÂlanges ÁÛØÈÛãÚ ³ÖçÑÈÚ,

°×æÙÛÖÒÖÚ ³ÖçØÉÈØÎÚ,

offerts Áa Roger Milliex pour ses cinquante anneÂes de preÂsence grecque (ËåÊÒàÙÙÖ)

15.

72 16.

17. 18. 19.

14,92

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

¿ØÈÑÛÐÑá ËÐÎÓÌØåËÈÚ. ÂÖ ×ÈÐËå ÙÛÎ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ÑÖÐÔàÔåÈ, 19ÖÚö20æÚ ÈÐéÔÈÚ: °ÕåÌÚ, ÈÔÈ×ÈØÈÙÛáÙÌÐÚ, È×ÖÛÜ×éÙÌÐÚ ´Ü×æÓ×Î. ´ÒÒÎÔÐÑâÚ ÔÈÜÛÐÒÐÈÑâÚ Ì×ÐÞÌÐØãÙÌÐÚ 1945ö2000: ¾ØÊáÔàÙÎ, ËÐÖåÑÎÙÎ ÑÈÐ ÙÛØÈÛÎÊÐÑâÚ ¾ »àØåÚ ÛÎÚ ûÂâÞÔÎÚý ÑÈÐ ÛÎÚ ÛâÞÔÎÚ. »ÔãÓÎ »àØåÚ ÁÈÒÛÐâÒ »ÌÙÈÐàÔÐÑÖå ÔÈÖå ÛÎÚ °ÏãÔÈÚ È×æ ÙàÍæÓÌÔÈ ÙÞâËÐÈ ÛÖÜ Paul Durand ¾ÊËæÔÛÈ ÈÔâÑËÖÛÈ ÊØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ °ØÊçØÎ ´ÝÛÈÒÐéÛÎ. ¾Ð ÈÊéÔÌÚ ÛàÔ ×ØéÛàÔ ËÎÓÖÛÐÑÐÙÛéÔ ±áÙà ·ÌÖËéØÖÜ / ±ÈÙÐÒÐÑã ¹ÖÔÛÖÊÐáÔÔÎ

24,88

10,14

(Ì×ÐÓ.),

12,17

²ÐáÔÔÎÚ ·ÌÖÛÖÑáÚ / °ÊÊÌÒÐÑã ÅÈØÒÈçÛÎ,

39,81

³ÎÓãÛØÎÚ ¸àáÔÔÖÜ (Ì×ÐÓ.),

17,25

ÂÖçÒÈ Â. ¹ÈÒÈÔÛÍÖ×ÖçÒÖÜ,

22,31

±ÈÊÊâÒÎÚ °ÔÛ. ¹ÈØÈÊÐáÔÔÎÚ (Ì×ÐÓ.),

(ÞÈØÛæËÌÛÖ) 10,14 (×ÈÔæËÌÛÖ) 12,17

20.

·æËàØÖÚ ¹ÈÛÙåÑÈØÖÚ,

¶ ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÖÜ ÏÌÈÛØÐÑÖç âØÊÖÜ [ 30 ]


21. 22.

23. 24. 25.

ÛÖÜ Alexandre Dumas ×ÈÛØæÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ ÑÈÐ ÙÛÖÔ ÌÜØçÛÌØÖ ÌÒÒÎÔæÝàÔÖ ÞéØÖ (ÓâÙÈ ¸·õ ÑÈÐ ¹õ ÈÐéÔÈÚ) 10,14 ³. ¿. ¹ÖÑÑÐÔåËÎÚ, ±ÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ Roger Milliex (1939ö 1999) 10,14 ³éØÈ ¹ÖÓåÔÎ-³ÐÈÒâÛÎ / ÀÖçÒÈ ¹ÖÔÛÖÊÐáÔÔÎ, ´ÔÌÔãÔÛÈ ÞØæÔÐÈ ñÊËÖÖÔ ²ÜÓÔáÙÐÖÔ ÌÔ °ÏãÔÈÐÚ, 1914ö2004. ´×ÌÛÌÐÈÑã âÑËÖÙÎ 5,07 °ÝØÖËåÛÎ ¹ÖçØÐÈ, 55 áÊÔàÙÛÈ âØÊÈ ÊÔàÙÛéÔ ÌÒÒãÔàÔ ÍàÊØáÝàÔ (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) °ÝØÖËåÛÎ ¹ÖçØÐÈ / ³ÎÓãÛØÎÚ ¿æØÛÖÒÖÚ, ¼åÑÖÚ ºçÛØÈÚ. ÅÛåÍÖÔÛÈÚ ÓÌ ÛÖ ÞØéÓÈ ÑÈÐ ÛÖ ÝàÚ (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) °ÔÛéÔÎÚ ¹àÛåËÎÚ, ¶ ´ÒÒáËÈ ÛÖÜ »×ÈØÑéÝ / Barkoff

72

[ 31 ]

)9002ö0891( °¸º´ þ Á¸´Á¾³¹´

in Greece (ËåÊÒàÙÙÖ) 20,29 26. ºåÍÜ-´ÒâÔÎ ¹. ºÈÙÙÐÏÐàÛáÑÎ, ¾ ÁÈØÛØ ÑÈÐ ÖÐ ËØæÓÖÐ ÛÎÚ ÌÒÌÜÏÌØåÈÚ 5,07 27. ìØÛÌÓÎ ºÌÖÔÛã Ñ.á. (Ì×ÐÓ.), ûšÎ ¸ÏáÑÌÚ ÛÐ ÙÎÓÈåÔÖÜÔ.ý °ÔÈÊÔéÙÌÐÚ ÙÛÖÔ ¹ÈÉáÝÎ / ûšwhat these Ithakas mean.ý: Readings in Cavafy (ËåÊÒàÙÙÖ) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) 28. ´ÜáÊÊÌÒÖÚ ºÐÉÐÌØáÛÖÚ, ÅÈØÛÖÊØÈÝÐÑâÚ ×ÌØÐ×âÛÌÐÌÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÈÚ, 1821ö1919. »Ì ÈÝÖØÓã âÔÈ ÞÌÐØæÊØÈÝÖ ÛÖÜ ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÜ ¼åËÌØ (1898) (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) 29. »áÐÑÒ »ÈÊÐáØ, ¾ ¹áØÖÒÖÚ ¹ÖÜÔ ÑÈÐ ÛÖ ·âÈÛØÖ ÂâÞÔÎÚ 20,29 30. ¿ÒáÛàÔ »ÈÜØÖÓÖçÙÛÈÑÖÚ, ºâàÔ ÄØÈÔÛÍãÚ. ÄàÛÖÊØÈÝåÌÚ ÌÒÒãÔàÔ ÎÏÖ×ÖÐéÔ 1937ö1946 20,29 31. °Êá×Î »ÖÒÜÉÐáÛÎ-±ÌÔâÍÎ, ²ØáÓÓÈÛÈ ÞàØåÚ ×ÈØÈÒã×ÛÎ / Letters Never Received (dvd / ËåÊÒàÙÙÖ) 10,42 32. °Êá×Î »ÖÒÜÉÐáÛÎ-±ÌÔâÍÎ, ÂÖ ÞØÖÔÐÑæ ÛàÔ ËâÑÈ ÎÓÌØéÔ. °äÉÈÒå (¹ÜËàÔåÌÚ) 1922 (ÞÈØÛæËÌÛÖ) 12,17 (×ÈÔæËÌÛÖ) 16,23 33. ¹ÜØ. ¼ÛÌÒæ×ÖÜÒÖÚ, °ÝÐÌØéÙÌÐÚ. »ÐÈ ÈÔÏÖÒÖÊåÈ 3,04 34. ¹ÜØÐáÑÖÚ ¼ÛÌÒæ×ÖÜÒÖÚ (Ì×ÐÓ.), ²ØÎÊæØÐÖÚ ½ÌÔæ×ÖÜÒÖÚ. ¿ÌÔãÔÛÈ ÞØæÔÐÈ È×æ ÛÖ ÏáÔÈÛÖ ÌÔæÚ ÈÏÈÔáÛÖÜ (1951ö2001). ¿ØÈÑÛÐÑá ÙÜÔÌËØåÖÜ, 28 ÑÈÐ 29 ¼ÖÌÓÉØåÖÜ 2001 12,17 35. ¹ÜØ. ¼ÛÌÒæ×ÖÜÒÖÚ, ¼åÑÖÚ ¹ÈÉÉÈËåÈÚ. ±ÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ, 1928ö1982 3,04 36. ¹ÜØ. ¼ÛÌÒæ×ÖÜÒÖÚ, ¿ÈÐËÐÑá ÑÈÐ ÔÌÈÔÐÑá ÉÐÉÒåÈ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ 20,29 37. ²ÐéØÊÖÚ ¿ÈÓ×ÖçÑÎÚ, ÁÛÎÔ ÛØÖÞÐá ÛÖÜ ÌÔæÚ ÏÌÖç. °×æ×ÌÐØÈ ×ØÖÙâÊÊÐÙÎÚ ÛàÔ ×ØÈÊÓÈÛÐÑéÔ ÊÌÊÖÔæÛàÔ ÙÛÐÚ ÓÖÔÖÏÌäÙÛÐÑâÚ ÏØÎÙÑÌåÌÚ 25,36 38. °ÔÔåÛÈ ¿. ¿ÈÔÈØâÛÖÜ, ¶ ÎËÖÔã ÑÈÐ Î ÖËçÔÎ ÛàÔ ÉÐÉÒåàÔ. ÅØÜÙÖÙÛæÓÖÜ ²ÈÔÐáØÎ ÉåÖÚ ÑÈÐ âØÊÈ 25,36 39. ·ÈÔáÙÎÚ ¿È×ÈÏÈÔÈÙæ×ÖÜÒÖÚ, ²ÐÈ ÛÖÔ ×ÖÐÎÛã Â. ¹. ¿È×ÈÛÙéÔÎ 8,12 40. ·ÈÔáÙÎÚ ¿È×ÈÏÈÔÈÙæ×ÖÜÒÖÚ, Ezra Pound. ´ÒÒÎÔÐÑã ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ, 1935ö1993 3,04


41. 42. 43.

44.

45. 46. 47.

¾ áÊÔàÙÛÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ »ÐÑØÖÊØÈÝåÌÚ. ±ÐÉÒåÈ È×æ ÛÎ ÝÜÒÈÑã ·ÈÔáÙÎÚ ¿ÌÛÙáÒÎÚ-³ÐÖÓãËÎÚ. ¶ û¿ÔÌÜÓÈÛÐÑã ÖËÖÐ×ÖØåÈý ÛÖÜ ÑÈÐ û¾Ð »ÈÜØæÒÜÑÖÐý ¾ Á×ÜØåËàÔ ¿ÈÜÒåËÎÚ ÑÈÐ ÛÖ û²ÒÜÑÜÙÓÈÛÖ×ÖÐÌåÖÔý ÛÖÜ. ÂÈ ×ØéÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ ×ØéÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÉÐÖÓÎÞÈÔåÈÚ íÒÒÎÔÌÚ ÈÊÐÖÊØáÝÖÐ ÓâÞØÐ ÛÖ 1821 ¶ ÉÐÉÒÐÖÏãÑÎ ÛÖÜ ´º¸°. ´ÒÒÎÔÐÑá ÉÐÉÒåÈ 1864ö1900: ¿ØéÛÎ ÑÈÛÈÊØÈÝã ¹éÙÛÈÚ °. ¿È×ÈÞØåÙÛÖÜ,

íÒÒÎ ¿È××á,

³ãÓÎÛØÈ ¿ÐÑØÈÓâÔÖÜ-±áØÝÎ,

8,12

³ãÓÎÛØÈ ¿ÐÑØÈÓâÔÖÜ-±áØÝÎ,

ÄÖåÉÖÚ ¸. ¿ÐÖÓ×åÔÖÚ,

10,14 15,21

¿æ×Î ¿ÖÒâÓÎ,

12,17

³. ¿æØÛÖÒÖÚ / ¾ËÜÙÙâÈÚ ³ÎÓÎÛØÈÑæ×ÖÜÒÖÚ / ³ÎÓãÛØÎÚ

¾ ÙÑÐÛÙÖÊØáÝÖÚ ¶ÒåÈÚ ¹ÖÜÓÌÛáÑÎÚ ¾ ÓÈØÓÈØàÓâÔÖÚ ÉÈÙÐÒÐáÚ. ¿ÈØæÔ ÑÈÐ ÓâÒÒÖÔ ÛÎÚ ×ÈÐËÌåÈÚ ÓÈÚ û¹ÈÏÎÓÌØÖçÙÐÈÐ ÌÐËãÙÌÐÚý. ¹âØÑÜØÈ, 1854ö1867 ¿ÌÔãÔÛÈ ÞØæÔÐÈ È×æ ÛÈ ÁÌ×ÛÌÓÉØÐÈÔá. ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔÖç×ÖÒÎ, ×ØÐÔ ö ÛæÛÌ ö ÓÌÛá ÂÈ ÌÒÒÎÔÐÑá ÔÈÜ×ÎÊÌåÈ, 1956ö1985 ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã ÑÖÐÔæÛÎÛÈ °ÒÌÕáÔËØÌÐÈÚ, 1843ö1993 ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔÖÜ×ÖÒåÛÐÑÈ ÏÌÈÛØÐÑá ×ØÖÊØáÓÓÈÛÈ, 1876ö1900. ÁÜÓÉÖÒã ÙÛÎ ÉÐÉÒÐÖÊØáÝÎÙÎ ÏÌÈÛØÐÑéÔ ÓÖÔÖÝçÒÒàÔ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ ÁÜÓ×æÙÐÖ ÊÐÈ ÛÖÔ ´ÒÌÜÏâØÐÖ ±ÌÔÐÍâÒÖ. ¿ØÈÑÛÐÑá. °ÓÝÐÏâÈÛØÖ ´ÏÔÐÑÖç ¸ËØçÓÈÛÖÚ ´ØÌÜÔéÔ, 3, 4 ÑÈÐ 5 ³ÌÑÌÓÉØåÖÜ 1986 ³ÈÙÑÈÒæ×ÖÜÒÖÚ,

)9002ö0891( °¸º´ þ Á¸´Á¾³¹´

48.

6,08 25,36

35,50

ÁÛâÒÐÖÚ ÀáÓÝÖÚ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

49. 50. 51. 52. 53.

54.

¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ Á. ÁÈÓÈØÛÍãÚ,

12,17

´ÐØãÔÎ ÁÈØåÖÊÒÖÜ / ¹ÈåÛÎ ÁÈØåÖÊÒÖÜ,

ÄåÒÐ××ÖÚ ÁÈÞÐÔåËÎÚ,

20,29 24,88

´ÜÏçÓÐÖÚ ·. ÁÖÜÒÖÊÐáÔÔÎÚ,

ÅØÜÙæÏÌÓÐÚ

20,29

ÁÛÈÓÈÛÖ×ÖçÒÖÜ-±ÈÙÐÒáÑÖÜ,

12,17

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

55.

56.

72

57.

Turkish Policy towards Greek Education in Istanbul 1923ö1974: Secondary Education and Cultural Identity Irini Sarioglou,

¹ÖØÜÝÈåÖÐ íÒÒÎÔÌÚ ÙÛÎ ÙÝÈåØÈ ÛÎÚ ÛâÞÔÎÚ. ÁÜÔÌÔÛÌçÕÌÐÚ ö ³ÖÑåÓÐÈ ÄéÛÈ ÖÒæÝàÛÈ. íÔÈ ÈÝÐâØàÓÈ ÙÛÖÔ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ ÑÈÐ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÛÖÜ ³Ð×ÒàÓÈÛåÈ ÑÈÐ ×ÖÒÐÛÐÑã. ÅÈØåÒÈÖÚ ÂØÐÑÖç×ÎÚ ö ¸àáÔÔÎÚ ²ÌÔÔáËÐÖÚ: °ÒÒÎÒÖÊØÈÝåÈ 1863ö1894 ¶ÓÌØÖÒæÊÐÈ ÑÈÐ ÊØáÓÓÈÛÈ È×æ ÛÖ ÓâÛà×Ö. ±ÈÒÑÈÔÐÑÖå ¿æÒÌÓÖÐ 1912ö1913 ²ÐÖÒáÔÛÈ

ºçÔÛÐÈ ÂØåÞÈ,

59.

ºçÔÛÐÈ ÂØåÞÈ (Ì×ÐÓ.),

61.

30,43

¼. ³. ÂØÐÈÔÛÈÝÜÒÒæ×ÖÜÒÖÚ,

58.

60.

19,91

ÂÌØâÔÛÙÐÖ,

PoeÂsie philhelleÂnique et peÂriodiques de la Restauration

25,36

12,17

12,17

Âriki Tabaki-Iona, Fride

³ÐÖÔçÙÎÚ ÄàÛæ×ÖÜÒÖÚ,

ÂÖ âÔËÜÓÈ ÙÛÎÔ °ÏãÔÈ ÙÛÖ ÊçØÐ-

ÙÓÈ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ Athenian Fashions at the Turn of the 19th Century ÁÈØáÔÛÈ ÞØæÔÐÈ ÑØÐÛÐÑãÚ ÌÒÒÎÔÐÑÖç ×ÌÍÖç ÒæÊÖÜ

10,14

/

(ËåÊÒàÙÙÖ)

62.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

¿âÛØÖÚ ÅáØÎÚ,

[ 32 ]


63. 64. 65. 66.

ÛæÓÖÚ °õ: 1928ö1949 ÛæÓÖÚ ±õ: 1950ö1956 »áÔÖÚ ÅÈØÐÛáÛÖÚ, ±ÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈ ¿âÛØÖÜ ÅáØÎ. ÂæÓÖÚ °õ: ´ØÊÖÊØÈÝåÈ (1924ö1981) ÑÈÐ ÑØÐÛÐÑá ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÈ âØÊÈ »áÔÖÚ ÅÈØÐÛáÛÖÚ / ¿ÎÔÌÒæ×Î ²ÐÈÑÖÜÓáÑÎ, ¶ ÐÙÛÖØåÈ ÛÖÜ ÌÒÒÎÔÐÑÖç Ó×ÐÙÑæÛÖÜ °ÊÊÌÒÐÑã ÅÈØÒÈçÛÎ / ¼åÑÖÚ ÁÛ. ±ÒÈÙÙæ×ÖÜÒÖÚ, ¿ÖÔÛÖ×æØÌÐÈ. ¿ÖÔÛÖ×æØÈ ÐÙÛÐÖÝæØÈ ÑÈÐ ÈÛÓæ×ÒÖÐÈ, 1830ö1939 °ÊÊÌÒÐÑã ÅÈØÒÈçÛÎ / »áÔÖÚ ÅÈØÐÛáÛÖÚ / ´ÒâÔÎ »×ÌÔâÑÎ, Ploto: Greek Shipowners from the Late 18th Cen-

8,12 8,12 8,12 30,43 24,88

tury to the Eve of World War II

50,72

ØÖÒæÊÐÈ /

George Vafiadakis: Diaries (ËåÊÒàÙÙÖ) Alkis X. Xanthakis, History of Greek Photography:

15,21

1839ö1960

10,14

67. ±ÈÙÐÒÐÑã ÅÈÛÍÎÊÌàØÊåÖÜ, ²ÐéØÊÖÚ ±ÈÝÐÈËáÑÎÚ. ¶ÓÌ-

¿ÌØÐÖËÐÑâÚ ÌÑËæÙÌÐÚ

69. ÂÌçÞÎ ÛÖÜ ´º¸°, ÛæÓÖÚ °õ (1986) 70. ÂÌçÞÎ ÛÖÜ ´º¸°, ÛæÓÖÚ ±õ (1989) 71. ÂÌçÞÎ ÛÖÜ ´º¸°, ÛæÓÖÚ ²õ (1993)

10,14 10,14 10,14

°ÔÈÛÜ×éÙÌÐÚ ×ÈÒÈÐéÔ ÌÑËæÙÌàÔ

72. ¹ØåÙÛÈ °ÔÌÓÖçËÎ-°ØÍæÊÒÖÜ (Ì×ÐÓ.), °ÔâÑËÖÛÈ ÊØáÓÓÈÛÈ ÛÖÜ °ÒâÕÈÔËØÖÜ ¿áÒÒÎ

3,04

73. °ÔÛåÞÈØÎ. °ÝÐâØàÓÈ ÙÛÖÔ ÑÈÏÎÊÎÛã ÁÛÈÓáÛÎ ¹ÈØÈÛÍá 74. íÔØÐÑ ïßÌÔ, ¿ÌØ ²ÑÜÔÛ (ÓÛÝØ. ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ÅÈÛÍæ×ÖÜÒÖÚ)

8,12 8,12

75. ¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎÚ, ¿ÈÔÖÓÖÐæÛÜ×È ÛàÔ ×âÔÛÌ ×ØéÛàÔ ÝÜÒÒÈËåàÔ ÛÖÜ (1891;ö1904)

15,62

ÌÐÚ ×ØáÕÌÐÚ µõ

10,14

76. ². ¹ÈÔÛÖçÔÐÈÚ, ÂÖ ÛÎÒÌÙÑæ×ÐÖÔ ÛÖÜ ¹ÈÍÈÓåÈ. ¹àÓàËåÈ 77. ². ¹. ¹ÈÛÙåÓ×ÈÒÎÚ, °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ. °õ

80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

[ 33 ]

72

78. 79.

¿ØéÛÌÚ ÑØåÙÌÐÚ ÑÈÐ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ (1934) / ±õ ÁÜÓ×ÒãØàÓÈ ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝåÈÚ (1938) 8,12 ÁÖÝåÈ »ÈÜØÖÌÐËã-¿È×ÈËáÑÎ, ìØÈÛÌ ×çÒÈÚ 3,04 ¾ÜåÒÒÐÈÓ »×ÒÈåÑ, ²ÌØá ÙéÓÈÛÈ ËÐá ÛÈ ÈÊæØÐÈ ÑÈÐ ÛÈ ÑÖØåÛÙÐÈ ÓÈÚ 8,12 ²ØÎÊæØÐÖÚ ½ÌÔæ×ÖÜÒÖÚ, ¼ÐÑæÒÈÚ ÁÐÊÈÒæÚ. °ÏÎÔÈäÑã ÓÜÏÐÙÛÖØåÈ 15,21 ÂÖÔ æØÏØÖÔ ÛÖÔ ÌØÞæÓÌÔÖÔ. °ÝÐâØàÓÈ ÙÛÎ »ÌÒÐÙÙáÔÏÎ 3,04 °ÒâÕ. ¿áÒÒÎÚ, ÂØÈÊÖÜËáÑÐÈ ÊÐÈ ×ÈÐËÐá 5,07 ìÊÊÌÒÖÚ ÁÐÑÌÒÐÈÔæÚ, ÂØÐÈÔÛÈÛØåÈ ÑÈÐ ÛØåÈ ÈÔâÑËÖÛÈ ÑÌåÓÌÔÈ, 1902ö1950. ´×ÐÙÛÖÒâÚ, ×ÖÐãÓÈÛÈ ÑÒ×. 3,04 ². ¸. ÄÖÜÙáØÈÚ, ±ÐÉÒÐÖÊØÈÝÐÑá ÙÛÖÔ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎ 3,04 Vercors, ¶ ÙÐà×ã ÛÎÚ ÏáÒÈÙÙÈÚ (ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ) ¿âÛØÖÚ ÅáØÎÚ, ¹ØåÙÐÓÎ éØÈ 3,04

)9002ö0891( °¸º´ þ Á¸´Á¾³¹´

68.


87.

°ÔÈÛÜ×éÙÌÐÚ ×ÌØÐÖËÐÑéÔ

°ÔÛÈåÖÚ. ³ÌÑÈ×ÌÔÏãÓÌØÖ ×ÌØÐÖËÐÑæ ÊÐÈ ÛÎ ÓÌÒâÛÎ ÛàÔ ×ØÖÉÒÎÓáÛàÔ ÛÎÚ ÈÔÖÐÑÖËæÓÎÙÎÚ ¾ ³ÐæÔÜÙÖÚ , 1945ö1951 (2 ÛæÓÖÐ)

88.

1901ö1902, ÛæÓÖÐ °õö±õ

89.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

´ØÓãÚ Ö ºæÊÐÖÚ

, ìÔÏÐÓÖÜ ²ÈÍã, 1811ö1821

ÛæÓÖÐ °õö²õ, ÁÂõö¸õ

(Ö ÛæÓÖÚ) 12,17

ÛæÓÖÐ ³õö´õ, ¸°õ

´Â´ Á¶Â þ¸´ÅÀ° þ¹¸À¾ÂÁ¸ þ Á¸´Á¾³¹´

90.

65,93

, ³ÎÓãÛØÎ ÅÈÛÍæ×ÖÜÒÖÜ / ²ÐáÔÔÎ ¹ÈÓ×çÙÎ,

»ÈÔÛÈÛÖÝæØÖÚ, ³ÌÒÛåÖ ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑéÔ Á×ÖÜËéÔ

(Ö ÛæÓÖÚ) 8,12

(ÛÌçÞÖÚ 23/24, ¼ÖâÓÉØÐÖÚ 1986 ö ÛÌçÞÖÚ 32, ³ÌÑâÓÉØÐÖÚ 1990)

91.

(ÛÖ ÛÌçÞÖÚ) 3,04

ÂÌÛØáËÐÖ

, 1945ö1947

ÛæÓÖÚ °õ

10,14

ÛæÓÖÚ ±õ

92. 93.

ÅÈØÈÜÊã

3,04

8, 1911

4,06

°ÔÈÛÜ×éÙÌÐÚ ÌÝÎÓÌØåËàÔ

°ÏÎÔá, ã ÌÝÎÓÌØåÚ ÝÐÒÖÒÖÊÐÑã, Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑã, ×ÖÒÐÛÐÑã ÑÈÐ ÌÓ×ÖØÐÑã »ÖÜÙÌåÖÔ, ã ÌÝÎÓÌØåÚ ÌÒÒÎÔÐÑã, ÝÐÒÖÒÖÊÐÑã, Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑã ÑÈÐ ÛÌÞÔÐÑã , 1819, ÛÌÛØáËÐÈ °õöÁÂõ

94.

(ÛÖ ÛÌÛØáËÐÖ) 10,14

, 1819, ÛÌÛØáËÐÖ °õ

6,08

28 ´¹³¾Á´¸Á ¾à ¸Á¾À¸¹¾Ã °ÀÅ´¸¾Ã ¶Á ´Â´

1.

2. 3. 4.

82

5.

6. 7. 8.

ÂÖ ÔâÖ ÑÛãØÐÖ ËÐÖÐÑãÙÌàÚ. °×æ ÛÎÔ ÑÈÛÖÐÑåÈ ÛÖÜ ²ÌàØÊåÖÜ ÁÛÈçØÖÜ ÙÛÖ ´×ÐÛÌÒÐÑæ ¹âÔÛØÖ ÛÖÜ ¾ÓåÒÖÜ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ´Â´±°. ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ´×ÌÔËçÙÌàÔ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐÑãÚ °ÔÈ×ÛçÕÌàÚ °´, 1963ö2002 ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ. ´ÑÈÛæÔ ×ÌÔãÔÛÈ ×âÔÛÌ ÞØæÔÐÈ ×ÈØÖÜÙåÈÚ ÙÛÎ ·ãØÈ, 1842ö1997 ¸àáÔÔÎÚ °. ±ÈÒÈàØåÛÎÚ, 1855ö1914. ³ÐÖÐÑÎÛãÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ, 1911ö1914 ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ. ÂÌÞÔÖÒÖÊÐÑã ÑÈÐ ÖØÊÈÔàÛÐÑã ×ØàÛÖ×ÖØåÈ, 1950ö 2000 °ÑÈÏáØÐÙÛÖ ÌÊÞéØÐÖ ×ØÖäæÔ, 1830ö1939 ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ, 1914ö1940 ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã ÖÐÑÖÔÖÓåÈ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ ÓÌ ÛÎ ÊØÈÝåËÈ ÛàÔ ÊÌÒÖÐÖÊØáÝàÔ ³ÐÖÔçÙÐÖÚ ±ÒÈÞæ×ÖÜÒÖÚ Ñ.á.,

10,05

°ÒâÕÈÔËØÖÚ °. ±ÖÜÙÉÖçÔÎÚ,

·ÈÔáÙÎÚ

¹ÈÒÈÝáÛÎÚ

20,10

10,05

Ñ.á.,

10,05

°ÒâÕÈÔËØÖÚ-°ÔËØâÈÚ ¹çØÛÙÎÚ,

30,15

²ÌéØÊÐÖÚ ¹àÙÛÌÒâÔÖÚ Ñ.á.,

15,07

¹éÙÛÈÚ ¿. ¹àÙÛãÚ,

40,18

ºåÔÈ ºÖçÉÎ,

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

[ 34 ]


9.

ÂÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ÞÈØÛÖÔæÓÐÙÓÈ. »ÐÈ ËÐÈËØÖÓã Greek Banknotes. ° Journey, 1822ö2002

²ÌØáÙÐÓÖÚ ¼ÖÛÈØáÚ, /

(ËåÊÒàÙÙÖ)

10.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ, 1841ö2006. ¸ÙÛÖØÐÑæ ÞØÖÔÖÒæÊÐÖ ¾ ¶×ÌÐØéÛÎÚ ²ÌéØÊÐÖÚ ÁÛÈçØÖÚ, 1788ö1869. ·ÌÓÌÒÐàÛãÚ ÛÎÚ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑãÚ ÙÜÊÑØæÛÎÙÎÚ ÛÖÜ ÔÌÖÌÒÒÎÔÐÑÖç ÑØáÛÖÜÚ ¸àáÔÔÎÚ²ÈÉØÐãÒ ´èÔáØËÖÚ. ¾ØÈÓÈÛÐÙÛãÚ ÑÈÐ ÑçØÐÖÚ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛãÚ ÛÎÚ åËØÜÙÎÚ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ ¶ ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ, 1940ö2000 ²ÌØáÙÐÓÖÚ ¼ÖÛÈØáÚ Ñ.á,

(ÌÒÒ. ÑÈÐ ÈÊÊÒ. âÑË.)

11.

13.

14. 15. 16.

17. 18.

19.

10,05

²ÌØáÙÐÓÖÚ ¼ÖÛÈØáÚ / µãÙÐÓÖÚ Å. ÁÜÔÖËÐÔæÚ,

10,05

²ÐéØÊÖÚ ¿ÈÊÖÜÒáÛÖÚ,

35,17

»ÌÒâÛÌÚ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑãÚ ÐÙÛÖØåÈÚ

¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØÈ×âÍÎÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ (1842ö1902) ¾ÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ËÐÑÛÈÛÖØåÈ. ¶ ÙÜÊÑÜØåÈ 1925ö1926 ÂÖ ÍãÛÎÓÈ ÛàÔ ÛØÈ×ÌÍéÔ (1871ö1873). ¾ÐÑÖÔÖÓÐÑã ÑÈÐ ×ÖÒÐÛÐÑã ËÐÈÓáÞÎ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ ÛÖÜ ¸·õ ÈÐéÔÈ ±ÐÖÓÎÞÈÔåÈ ÑÈÐ ÛØá×ÌÍÌÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ ÛÖÜ »ÌÙÖ×ÖÒâÓÖÜ ¿åÙÛÎ ÑÈÐ ÌÑÞØÎÓÈÛÐÙÓæÚ ÛÎÚ ÖÐÑÖÔÖÓåÈÚ (1860ö1900). ¿ØÖÌÕÖÝÒÎÛÐÑæÚ ËÈÔÌÐÙÓæÚ ÑÈÐ ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ °ÊØÖÛÐÑã ×åÙÛÎ ÑÈÐ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑæÚ ÓÌÛÈÙÞÎÓÈÛÐÙÓæÚ ÙÛÎ ±. ¿ÌÒÖ×æÔÔÎÙÖ. °ÐÊÐáÒÌÐÈ ÛâÒÎ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ °ÊØÖÛÐÑã ×åÙÛÎ ÑÈÐ ×ÈØÈÊàÊã ÅÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑá ÛÖÜ ÈÔÈ×ÛÜÕÐÈÑÖç ÓÌÛÈÙÞÎÓÈÛÐÙÓÖç ¿ÐÙÛàÛÐÑæ ÙçÙÛÎÓÈ, ÖÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ÑÖÐÔàÔåÈ ÁçØÖÚ. ÁÛÈÜØÖËØæÓÐ ÛÎÚ °ÔÈÛÖÒÐÑãÚ »ÌÙÖÊÌåÖÜ (1832ö1857) ¶ ÛÐÓã ÛÖÜ ÙÜÔÈÒÒáÊÓÈÛÖÚ ÑÈÐ Î ÔÖÓÐÙÓÈÛÐÑã ×ÖÒÐÛÐÑã ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ (1843ö1879) °ÊØÖÛÐÑã ÖÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ²ÌàØÊÐÑã ÂØá×ÌÍÈ. ñßÌÐÚ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÖÐÑÖÔÖÓåÈÚ ÙÛÖ »ÌÙÖ×æÒÌÓÖ (1919ö1928) ¶ ÑåÔÎÙÎ ÛàÔ ÛÐÓéÔ ÛÖÜ ÙÛÈØÐÖç ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ. ´ÕàÛÌØÐÑæ ÌÓ×æØÐÖ ÑÈÐ ÑØÈÛÐÑã ×ÈØâÓÉÈÙÎ (1860ö1912) ¾ ÌÕÎÒÌÑÛØÐÙÓæÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÈÚ. °×æ ÛÎÔ ÐËÐàÛÐÑã ×ØàÛÖÉÖÜÒåÈ ÙÛÖ ÑØÈÛÐÑæ ÓÖÔÖ×éÒÐÖ (1889ö1956) ¸àáÔÔÎÚ °. ±ÈÒÈàØåÛÎÚ,

13,39

·áÔÖÚ ». ±ÌØâÓÎÚ,

7,71

²ÐéØÊÖÚ ³ÌØÛÐÒãÚ,

10,35

»ÈØÊÈØåÛÈ ³ØåÛÙÈ,

14,81

ÁÛÈçØÖÚ ·àÓÈËáÑÎÚ,

11,26

·ÈÔáÙÎÚ ¹ÈÒÈÝáÛÎÚ,

ÛæÓÖÚ °õ:

14,81

ÛæÓÖÚ ±õ:

ÛæÓÖÚ ²õ:

20. 21.

23.

24.

10,35

±ÈÙåÒÎÚ °. ¹ÈØËáÙÎÚ,

11,87

¼ÐÑæÒÈÚ ³. ¹ÖÜÊâÈÚ,

11,26

82

22.

11,87

¹éÙÛÈÚ ¹àÙÛãÚ,

11,26

²ÐéØÊÖÚ ¼. »ÎÛØÖÝáÔÎÚ,

5,28

¼åÑÖÚ Á. ¿ÈÔÛÌÒáÑÎÚ,

[ 35 ]

´Â´ Á¶Â þ¸´ÅÀ° þ¹¸À¾ÂÁ¸ þ Á¸´Á¾³¹´

12.

20,10

²ÌØáÙÐÓÖÚ ¼ÖÛÈØáÚ / µãÙÐÓÖÚ Å. ÁÜÔÖËÐÔæÚ,

14,81


25. 26.

27. 28.

´Â´ Á¶Â þ¸´ÅÀ° þ¹¸À¾ÂÁ¸ þ Á¸´Á¾³¹´

29.

30. 31. 32.

33.

34.

35.

ÁÜÓÓÈÞÐÑâÚ ×ÐÙÛéÙÌÐÚ. ¹ØáÛÖÚ ÑÈÐ ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ (1917ö1928) ¾Ð ÌÒÒÎÔÐÑÖå ÙÐËÎØæËØÖÓÖÐ (1882ö1910). ²Ìà×ÖÒÐÛÐÑâÚ, ÖÐÑÖÔÖÓÐÑâÚ ÑÈÐ ÑÖÐÔàÔÐÑâÚ ËÐÈÙÛáÙÌÐÚ ´ÒÒÎÔÐÑã ÌÓ×ÖØÐÑã ÔÈÜÛÐÒåÈ (1833ö1856). ´ÕâÒÐÕÎ ÑÈÐ ÈÔÈ×ØÖÙÈØÓÖÊã ´ÛÈÐØÌåÈ ´ÒÒÎÔÐÑãÚ °ÛÓÖ×ÒÖêÈÚ (1855ö1872). ÂÈ ÈËÐâÕÖËÈ ÛÖÜ ×ØÖÙÛÈÛÌÜÛÐÙÓÖç ¶ ÛØÈ×ÌÍÐÑã ÞØÎÓÈÛÖËæÛÎÙÎ ÛÖÜ ËÎÓæÙÐÖÜ ÑÈÐ ÛÖÜ ÐËÐàÛÐÑÖç ÛÖÓâÈ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ (1844ö1869) ÂÈ ÙÎÓÌåÈ ÑÈÓ×ãÚ ÙÛÎ ËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÈ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÖÐÑÖÔÖÓåÈÚ (1840ö1913) ¾ÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ÊÈÐÖÑÛÎÙåÈ ÙÛÎ ·ÌÙÙÈÒåÈ (1881ö1912) ¶ ÙÜÊÑØæÛÎÙÎ ÛÖÜ ÉÐÖÓÎÞÈÔÐÑÖç ÑÌÝÈÒÈåÖÜ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ (1898ö1939) ¶ ÈØÊæÙÜØÛÎ ÌÑÉÐÖÓÎÞáÔÐÙÎ ¾Ð ÈÔéÔÜÓÌÚ ÌÛÈÐØÌåÌÚ ¶ ÙÜÓ×ÌØÐÝÖØá ÛÖÜ ÛØÈ×ÌÍÐÑÖç ÑÌÝÈÒÈåÖÜ ÙÌ ÓÐÈ ÈÊØÖÛÐÑã ÑÖÐÔàÔåÈ (ÛâÒÎ ÛÖÜ ÐÏõ ÈÐéÔÈ). ¶ ×ÌØå×ÛàÙÎ ÛÎÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ¶×ÌÐØÖÏÌÙÙÈÒåÈÚ ÙÛÎÔ ìØÛÈ ÁÜÔÌØÊÈÙåÈ ÑÈÐ ÙÜÓ×ÒÖÐÖÑÛÎÙåÈ ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÝÖØÛÎÊæ ÔÈÜÛÐÒåÈ. ¶ ×ÌØåÖËÖÚ ÛÖÜ »ÌÙÖ×ÖÒâÓÖÜ ¼åÑÖÚ Á. ¿ÈÔÛÌÒáÑÎÚ,

ºÌÜÛâØÎÚ

13,39

¿È×ÈÊÐÈÔÔáÑÎÚ,

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ

8,93

¿È×ÈÏÈÔÈÙæ×ÖÜÒÖÚ,

13,39

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ¿È×ÈÏÈÔÈÙæ×ÖÜÒÖÚ,

¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ

8,93

¿ÌÛØáÑÎÚ,

7,41

¿. ´. ¿ÌÛØáÑÎÚ / Å. ¿ÈÔéØÐÖÚ,

±ÈÊÊâÒÎÚ

7,10

¿ØæÔÛÍÈÚ,

10,35

ÁÛáÏÎÚ ¼. ÂÙÖÛÙÖØæÚ,

ÛæÓÖÚ °õ:

11,87

ÛæÓÖÚ ±õ:

10,35

°ÓÈÒåÈ ÅÐàÛáÑÎ,

¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ

14,81

ÅÒàÓÖçËÎÚ,

10,35

¿ÎÊâÚ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑãÚ ÐÙÛÖØåÈÚ

¶ ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÙÛÎ »ÐÑØá °ÙåÈ (1919ö1922) ÂÐÓâÚ ÑÈÐ ÈÊÈÏá ÙÛÎÔ °ÏãÔÈ (1839ö 1846). »ÐÈ ÓÈØÛÜØåÈ È×æ ÛÖ ÑÈÛáÙÛÐÞÖ ÛÖÜ ÌÓ×æØÖÜ ÅØÐÙÛæËÖÜÒÖÜ ´ÜÏÜÓåÖÜ ·áÔÖÚ ±ÌØâÓÎÚ / ¹éÙÛÈÚ ¹àÙÛãÚ,

(×ÈÔæËÌÛÖ) 22,02

36.

37.

´ÜÛÜÞåÈ ³. ºÐáÛÈ,

ÁÛâÝÈÔÖÚ

¿.

¿È×ÈÊÌàØÊåÖÜ / ¸àáÔÔÈ

4,16

¿Ì×ÌÒáÙÎ-»ÐÔæ-

82

ÂÐÓâÚ ÑÈÐ ÈÊÈÏá ÙÛÎÔ °ÏãÔÈ (1834). ¹ÖÐÔàÔÐÑã ÙÜÓ×ÌØÐÝÖØá ÑÈÐ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑæÚ ÖØÏÖÒÖÊÐÙÓæÚ ÛÎÚ ÖÐÑÖÊâÔÌÐÈÚ ±áÙÖÜ »ÈÜØÖÉÖÜÔÐéÛÎ »ÐÙÏÖå ÑÈÐ ÌÐÙÖËãÓÈÛÈ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ (1842ö1923). ÂÖ ×ÈØáËÌÐÊÓÈ ÛàÔ Ü×ÈÒÒãÒàÔ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ¶ ÑåÔÎÙÎ ÛàÔ ÙÜÔÈÒÒÈÊÓáÛàÔ ÑÈÐ ÛàÔ ÔÖÓÐÙÓáÛàÔ ÙÛÐÚ ÌÒÒÎÔÐÑâÚ ÈÊÖØâÚ, 1856ö1912 ÊÒÖÜ,

38.

¿âÛØÖÚ ¿ÐÍáÔÐÈÚ,

39.

»ÐÞáÒÎÚ ÀÎÊåÔÖÚ,

40.

´×ÌÕÌØÊÈÙÓâÔÈ ÙÛÖÐÞÌåÈ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑãÚ ÐÙÛÖØåÈÚ

²ÌàÊØÈÝÐÑã ÑÈÛÈÔÖÓã ÛàÔ ÌØÊÈÙÐéÔ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØá×ÌÍÈÚ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ / Geographic

ÁÛÈçØÖÚ ·àÓÈËáÑÎÚ,

[ 36 ]

6,49

10,40

16,33


Distribution of the Activities of the National Bank of Greece , 1861ö1900 (ËåÊÒàÙÙÖ)

41.

2,02

ÁÛÈçØÖÚ ·àÓÈËáÑÎÚ, ³ÌåÊÓÈ ÙÜÔÈÒÒÈÊÓÈÛÐÑéÔ ×ØÖÌÕÖÝÒÎÓâÔàÔ È×æ ÛÎÔ ´ÏÔÐÑã ÂØá×ÌÍÈ ÛÎÚ ´ÒÒáËÖÚ

Sample of Commercial Bills Discounted by the National Bank of Greece /

2,44

, 1859ö1888 (ËåÊÒàÙÙÖ)

42.

¹éÙÛÈÚ ¹àÙÛãÚ, °ÊØÖÛÐÑã ÖÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ²ÌàØÊÐÑã ÂØá×ÌÍÈ. ñßÌÐÚ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÖÐÑÖÔÖÓåÈÚ ÙÛÖ »ÌÙÖ×æÒÌÓÖ (1919ö1928). ÂÈ ÛÌÑÓãØÐÈ

(ËåÊÒàÙÙÖ)

43.

5,88

¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ ¿ÌÛØáÑÎÚ, ³ÎÓæÙÐÖÚ ËÈÔÌÐÙÓæÚ ÑÈÐ Î ÌÕâ/ Public Borrowing and Development of Some Basic Bank Figures ÒÐÕÎ ÉÈÙÐÑéÔ ÛØÈ×ÌÍÐÑéÔ ÓÌÊÌÏéÔ

, 1844ö

2,33

1869 (ËåÊÒàÙÙÖ)

44.

¿âÛØÖÚ ¿ÐÍáÔÐÈÚ / ²ÐéØÊÖÚ ¼. »ÎÛØÖÝáÔÎÚ, ¹åÔÎÙÎ ÛàÔ ÛÐÓéÔ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ, ÐÏõ ö ÈØÞâÚ Ñõ ÈÐ. ¿ÌÐØÈÐáÚ ö ´Ø-

Áce, XIXe / Movement des prix en Gre ± debut du XXe s. Le PireÂe ± Hermopolis ± Patras ÓÖç×ÖÒÎ ö ¿áÛØÈ

45.

ÛæÓÖÚ °õ (ËåÊÒàÙÙÖ)

16,33

ÛæÓÖÚ ±õ (ËåÊÒàÙÙÖ)

13,59

±ÈÊÊâÒÎÚ ¿ØæÔÛÍÈÚ, ¾ÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ÊÈÐÖÑÛÎÙåÈ ÙÛÎ ·ÌÙÙÈÒåÈ (1881ö1912). ÂÈ ÛÌÑÓãØÐÈ

et proprieÂte foncieÁre en Thessalie Les documents

/

EÂconomie

(1881ö1912).

8,93

(ËåÊÒàÙÙÖ)

° Ô È Ò Ü ÛÐ Ñ á

Ì Ü ØÌ Ûã Ø ÐÈ

ÐÙ ÛÖ Ø Ð Ñ Ö ç

ÈØÞÌåÖÜ

´Â´

46.

¼âÔÈ ¹ÈÛÍÖÜØÖç, ³áÔÌÐÈ Ì×' ÌÔÌÞçØà ÞØÌÖÊØáÝàÔ ÌÕÖ-

47.

´ÜÛÜÞåÈ ³. ºÐáÛÈ, ²ÌÔÐÑæ ÌÜØÌÛãØÐÖ ÛÖÜ ¸ÙÛÖØÐÑÖç

8,93

ÝÒÎÓâÔÈ

°ØÞÌåÖÜ ÛÎÚ ´ÏÔÐÑãÚ ÂØÈ×âÍÎÚ

48. 49.

(ÌÕÈÔÛÒÎÓâÔÖ)

¼åÑÖÚ Á. ¿ÈÔÛÌÒáÑÎÚ, ³ÎÓæÙÐÈ ËáÔÌÐÈ

14,81

¹éÙÛÈÚ ÂÍàØÛÍæ×ÖÜÒÖÚ, °×æËÖÙÎ ÛåÛÒàÔ

11,87

´ × Ð ÛØ Ö × ã Ê ÐÈ ÛÎ Ô Ì Õâ ÛÈ Ù Î ÛÎ Ú Ó È Ñ Ø Ö × Ø æ Ï Ì ÙÓ Î Ú Ö Ð Ñ Ö Ô ÖÓ Ð Ñ ã Ú ×Ö Ò Ð ÛÐ Ñ ã Ú

52. 53. 54.

°ÔÛÈÊàÔÐÙÛÐÑã ÊÌàØÊåÈ ÑÈÐ ÈÊØÖÛÐÑã ÈÔá×ÛÜÕÎ

4,46

°×ÖÑÒÐÓáÑàÙÎ ÛÖÜ ×ÒÎÏàØÐÙÓÖç ÑÈÐ ÌÐÙÖËÎÓÈÛÐÑã ×ÖÒÐÛÐÑã

4,46

°×ÖÛÌÒÌÙÓÈÛÐÑæÛÌØÎ ËÐÈÞÌåØÐÙÎ ÛàÔ ËÎÓÖÙåàÔ ÌÙæËàÔ

4,46

¾ÐÑÖÔÖÓåÈ ÑÈÐ ÙÜÔÛáÕÌÐÚ

5,88

¿ÖÐæÛÎÛÈ ÙÛÎ ËÎÓæÙÐÈ ËÐÖåÑÎÙÎ

2,95

[ 37 ]

82

50. 51.

´Â´ Á¶Â þ¸´ÅÀ° þ¹¸À¾ÂÁ¸ þ Á¸´Á¾³¹´

Âconomie rurale et / E Banque Agraire. Aspects de l'eÂconomie de la GreÁce pendant l'entre-deux-guerres (1919±1928). Les documents


1 ĸº¾º¾²¸° 2 ²ºÇÁÁ¾º¾²¸° 3 ¸Á¾À¸° 4 °ÀÅ°¸¾º¾²¸° 5 ´¿¸²À°Ä¸¹¶ / ¼¾»¸Á»°Â¸¹¶ / ¿°¿ÃÀ¾º¾²¸° / ¿° º°¸¾²À°Ä¸° 6 ±¸±º¸¾ ¹°¸ Âÿ¾²À°Ä¸° 7 Å°À¾²À°Ä¸° 8 º°¾²À°Ä¸° / °¼·ÀÇ¿¾º¾²¸° / ¹¾¸¼Ç¼¸¾º¾²¸° 9 »Ã ·¾º¾²¸° / ·À¶Á¹´¸¾º¾²¸° / ·´¾º¾²¸° / ´¹¹º¶Á¸° Á¸¹¶ ¸Á¾À¸° 10 ĸº¾Á¾Ä¸° 11 ³¸¹°¸¾ 12 ¸Á¾À¸° ¶Á ´¿¸Á¶»¶Á 13 ²¼ÇÁ¸°¹¶ ´¿¸Á¶»¶ 14 ¸°ÂÀ¸¹¶ 15 ´ż¶ 16 °ÀŸ´¹Â¾¼¸¹¶ / ¿¾º´¾³¾»¸° 17 ·´° ÂÀ¾ 18 ¹¸¼¶»°Â¾²À°Ä¾Á 19 »¾ÃÁ¸¹¶ 20 °ÀÅ´¸¾·¶ ¹¶ 21 °Ä´º¸° 22 ±Ãµ°¼Â¸¼¶ ·¶¹¶ 23 demo 24

&

¼´¾´ºº¶¼¸¹¶ ±¸±º¸¾

minima 25 ¼´¾´ºº¶¼¸¹¶ ¿À¾ÁÇ¿¾

²À°Ä¸° 26 ´¹Â¾Á ´»¿¾À¸¾Ã 27 ´¹³¾Á´¸Á ´º¸° (1980ö 2009) 28 ´¹³¾Á´¸Á ¾à ¸Á¾À¸¹¾Ã °ÀÅ´¸¾Ã ¶Á ´Â´


´ÃÀ´Â¶À¸¾ ¿À¾ÁǿǼ

ÂÖ ´ÜØÌÛãØÐÖ ×ÌØÐÒÈÓÉáÔÌÐ ÖÔæÓÈÛÈ ÙÜÊÊØÈÝâàÔ, ÑÈÒÒÐÛÌÞÔéÔ, ÓÖÜÙÐÑéÔ ÙÞÎÓáÛàÔ ÑÈÐ ÐÙÛÖØÐÑéÔ ×ØÖÙé×àÔ. ¾ ×ØéÛÖÚ ÈØÐÏÓæÚ (ÓÌ ÓÈçØÈ ÙÛÖÐÞÌåÈ) ×ÈØÈ×âÓ×ÌÐ ÙÛÐÚ ÏÌÓÈÛÐÑâÚ ÌÔæÛÎÛÌÚ (ÉÒ. ×åÔÈÑÈ ÙÛÎÔ ÈØÐÙÛÌØã ÙÌÒåËÈ), Ö ËÌçÛÌØÖÚ ÙÛÎÔ ÈØåÏÓÎÙÎ ÛàÔ ÛåÛÒàÔ ÑáÏÌ ÌÔæÛÎÛÈÚ. °±À°»´° ìÔÔÈ 3.34 °²°¿¶Â¾Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ °. 22.9 °²²´º¾¿¾Ãº¾Ã °ØÊÜØé 27.1 °²²´º¾Ã ìÒÑÎÚ 1.32 °²À°Á ÂâÒÒÖÚ 1.33, 26.20 °³°»°¼Â¸¾Ã °ËÈÓáÔÛÐÖÚ 8.1 °·°¼°Á¸°³¶ ¿ÖÒçÓÔÐÈ 3.35 °º´½°¼³À¾Ã ìØÎÚ 1.92, 26.36 °¼³À´°³¶Á °ÔËØâÈÚ ». 1.34 °¼³À´¸Ç»´¼¾Á ²ÐéØÊÖÚ 27.2 °¼³À¸¹¾¿¾Ãº¾Ã ¼âÒÒÎ 15.10 °¼³À¾¼¸¹¾Á »ÈÔæÒÎÚ 4.12 °¼´»¾Ã³¶-°Àµ¾²º¾Ã ¹ØåÙÛÈ 27.72 °¼ÂǼ¸°³¶Á ³ÎÓãÛØÎÚ ². 27.3 °¼ÂǼ¸¾Ã ³. ¸. 27.8 °¿¾Ãº¶¸¾Á 1.25 °À±°¼¸Â°¹¶Á ³ÎÓãÛØÎÚ ³. 27.4 °À±´º´À ´ÒâÔÎ ÉÒ.

±´¼¸µ´º¾Á ´ÒÌÜÏâØÐÖÚ 25.9, 27.54 ±´À´»¶Á ·áÔÖÚ ». 3.49, 28.15, 35 ±¸µÃ¶¼¾Á ²ÌéØÊÐÖÚ 1.35, 26.21, 33 BIKO ÉÒ. VICO ±¸À²¸º¸¾Á 1.20 ±¸Â¸ »áØÐÖ ÉÒ. VITTI ±º°±¸°¼¾Ã °ÔÛÐÊæÔÎ 1.86 ±º°ÁÁ¾¿¾Ãº¾Á ¼åÑÖÚ ÁÛ. 27.65 ±º°Å¾¿¾Ãº¾Á ³ÐÖÔçÙÐÖÚ 28.1 ±º°Å¾Á ²ÌéØÊÐÖÚ ¹. 1.1 ±¾²º¶ ´Ò×åËÈ ¹. 27.7 ±¾¹¾Â¾¿¾Ãº¾Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ º. 15.1 ±¾ÃÀº¾Ã»¶Á °ÔËØâÈÚ 15.14 ±¾ÃÀÂÁ¶Á ¸áÑàÉÖÚ ». 27.8 ±¾ÃÁ±¾Ã¼¶Á °ÒâÕÈÔËØÖÚ °. 28.2 ±¾ÃÂÃÀ°Á ´ÓÓ. 4.13 ±À´Â°¼¸¹¾Á ¸°ÂÀ¸¹¾Á Áúº¾²¾Á 14.1 ±ÀÃǼ¶Á Á. ÉÒ. VRYO-

²¸°¹¾Ã»°¹¶ ¿ÎÔÌÒæ×Î 27.64 ²¸°¼¼°³°¹¶Á »ÈÔæÒÎÚ 15.20 ²¸°¼¼°¹¾¿¾Ãº¾Ã ºÐáÔÈ 27.10 ²¹°¼°Á »ÐÞáÒÎÚ 19.6 ²¹¾Ã²¹¾Ãº¶ ¹ÒÌÐé 8.6 ²¹À´¹¾ ÉÒ. GRECO, EL ²¾À³Ç¼ ·àÓáÚ 3.52 ²Ãµ¶Á ¼ÐÑæÒÈÚ 15.70, 25.3

³°»¾³¾Á ±ÐÑâÔÛÐÖÚ 25.10 ³°¿¾¼Â´ ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ [¹ÈÐÙáØÐÖÚ] 26.23 ³°À±¸¼¾Á ¹áØÖÒÖÚ 12.4, 24.15, 26.24 ³°Á¹°º¾¿¾Ãº¾Á ³ÎÓãÛØÎÚ 27.47 ³´¹¾Ãº°¹¾Á ¶ÒåÈÚ 15.22 ³´º¶²¸°¼¼°¹¶ ¼ÈÛÈÒåÈ 1.37, 67 ³´º»¾Ãµ¾Á °. 25.13 ³´À¸º¶Á ²ÐéØÊÖÚ ±. 28.16 ³´Á¿¸¼¶Á ². 4.13 ³´Á¿¾Â¾¿¾Ãº¾Á °. NIS 3.54 ±Ãµ°¼Â¸¾Á ¿ÌØÐÑÒãÚ 25.1 ³´Á¿¾Â¾¿¾Ãº¾Á ¹àÔAHRWEILER ÙÛÈÔÛåÔÖÚ ¸. 1.3ö5 °À¸Á¾´º¶Á 10.3, 7, 8, 11 ³´ÂµÇÀµ¶Á ¼áÙÖÚ 1.86 ²°µ¶Á ìÔÏÐÓÖÚ 27.89 ³¶»°À°Á ¹. ·. 1.38ö39, °À¸Á¾İ¼¶Á 1.6, 15.40 ²°ð°¼¾Ã-²¸°¼¼¸¾Ã 25.2, 26.25ö26 °ÀÄ°À°Á »ÐÞáÒÎÚ 15.12 °ÏÎÔá 27.5 °Á¶»°¹¾¿¾Ãº¾Ã²°º°¼¶Á ³ÎÓãÛØÎÚ 15.15 ³¶»¶ÂÀ°¹¾¿¾Ãº¾Á °Âµ°¹°, ¿ÈÔÈÊÐéÛÈ ²°¼¸°À¶Á ÅØÜÙæÙÛÖÓÖÚ ¾ËÜÙÙâÈÚ 27.47 4.20 27.38 ³¶»¶ÂÀ¸¾Ã ÁÛâÝÈÔÖÚ 10.2 °Ã²¾ÃÁ¸¼¾Ã ñÒÊÈ 3.1 ²°À³¸¹°-¹°ÂÁ¸°³°¹¶ °Ã²¾ÃÁ¾Á 4.19 ³¶»¾Á·´¼¶Á 1.11 ´ÒâÔÎ 27.9 °Ã³¶-¹°º¹°¼¶ ïØÐÚ ²´³´Ç¼ »ÈÔÖÜãÒ ¸à. 9.3, ³¶»¾Ã ²ÐéØÊÎÚ ². 15.23 27.5 26.22, 25 ³¸°¹À¾ÃÁ¶Á ìÔÏÐÓÖÚ °Å´¸»°Á¾Á »çØàÔ 8.2 ²´¼¼°³¸¾Á ¸àáÔÔÎÚ (°ÑáÑÐÖÚ) 22.11 27.58 ³¸°»°¼Â¾¿¾Ãº¾Ã±°º°ÇÀ¸Â¶Á ¸àáÔÔÎÚ °. ²´À¾Ãº°¼¾Á ÁÛâÝÈÔÖÚ Å¸À¼´À ºåÒÐÈ 26.18 28.4, 14 14.2 ³¸°»°¼Â¾ÃÀ¾Á ¼ÐÑÎÝæ±°Á¸º´¸¾Ã °ÒâÕÈÔËØÖÚ ²´ÇÀ²¸¾Ã ìØÐÚ 15.16ö19 ØÖÚ 3.55 1.88, 26.30 ²¸°±¶Á ¹éÙÛÈÚ 22.13 ³¸²¹° ¹ÒÌÖ×áÛØÈ 15.24 ±°Ä¸°³°¹¶Á ²ÐéØÊÖÚ ²¸°¹¾Ã»°¹°Â¾Á °Ô³¸¹´¼Á ¹áØÖÒÖÚ 26.28 27.67 ³¾Ã¹°Á ¼ÌæÝÜÛÖÚ 26.18 ÛØâÈÚ 16.2 [ 39 ]


¹°±°Ä¶Á ¹. ¿. 1.57, 64, 26.19, 27.27, 75 ¹°±±°³¸°Á ¼åÑÖÚ 27.35 ¹°µ°¼Âµ°¹¶Á ¼åÑÖÚ 1.93 ¹°¹º°»°¼¶Á ÁÛâÝÈÔÖÚ 1.40ö41, 22.11 ¹°¹À¸³¶Á ¸. ·. 8.11 ¹°¹À¸³¶Á ÄáÔÎÚ 1.87, 4.3 ´²²º´µ°¹¶Á ±ÌÔâËÐÑÛÖÚ ¹°º°¼Âµ¾¿¾Ãº¾Ã 9.4 ÂÖçÒÈ Â. 27.18 ´½°Àž¿¾Ãº¾Á ·ÈÔá- ¹°º°Âµ¶ ». ¿. ÉÒ. KAÙÎÚ 15.30 LATZI ´¿°»´¸¼Ç¼³°Á ²ÐáÔÔÎÚ ¹°º°Ä°Â¶Á ·ÈÔáÙÎÚ 15.31, 16.3ö4 28.4, 19 ´Ã°²²´º°Â¾Á Á×çØÖÚ ¹°º±¸¼¾Á 1.67 22.12 ¹°º±¾Á °ÔËØâÈÚ 27.2 ´ó¼°À³¾Á ¸àáÔÔÎÚ-²È¹°ºº°Á »ÈØåÈ 15.42 ÉØÐãÒ 28.12 ¹°ºº¸±À´Â°¹¶Á ºÌà´ÃÀ¸¿¸³¶Á 1.7 ÔåËÈÚ 3.63 ´Ä°º¸Ç¶Á °ØÊçØÎÚ ¹°ºº¸²°Á »ÈØåÔÖÚ ². 27.19 15.73, 25.3 ¹°ºº¸²°Á ¿ÈçÒÖÚ 25.12 µ°±¸Âµ¸°¼¾Á »áØÑÖÚ ¹°ºº¸¼¸¹¾Á ²õ 9.5 15.33 ¹°º¾Á²¾ÃÀ¾Á ²ÌéØÊÐÖÚ µ°Ä´¸À¾¿¾Ãº¾Á ¹é26.29 ÙÛÈÚ 15.34 ¹°»¿¾ÃÀ¾²º¾Ã ³. ². µ°Å°À¸°³¾Ã ´ÒÐÙáÉÌÛ 25.16 °. 3.77 ¹°»¿ÃÁ¶Á ²ÐáÔÔÎÚ 27.88 µ´¿¾Á ³ÎÓãÛØÐÖÚ ¸. 11.2 ¹°¼´ºº¾¿¾Ãº¾Á Âᵸ¼Â °. ÉÒ. GIDE ÑÎÚ 18.2 µ¾Ã»¿¾Ãº°¹¶Á ÁÛÈç- ¹°¼Âµ¸° ´ÓÓÈÔÖÜâÒÈ 23.3 ØÖÚ 21.8 ¹°¼Â¾Ã¼¸°Á ². 27.76 ¹°¿¾³¸ÁÂÀ¸°Á ¸. 3.54 ¶º¸¾Ã ÄåÒÐ××ÖÚ 6.1ö2 ¹°À°²¸°¼¼¶Á ±ÈÊÊâÒÎÚ °ÔÛ. 27.19 ·´¾³ÇÀ¾Ã ±áÙà 27.15 ¹°À°²¸ÇÀ²¶Á ±áÙÖÚ ·´¾º¾²¸Â¶Á »ÖÙÞÖÒâÖÚ 4.4 1.40, 26.27 ¹°À°¹°ÂÁ°¼¶ ³âÙ×Öз´¾Â¾¹°Á ²ÐáÔÔÎÚ 27.16 ÔÈ 8.6 ·´¾Â¾¹¶Á ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ ¹°À°¼Â¸¼¾Á ¿áÛØÖÑÒÖÚ 1.98 16.2 ·´¾Â¾¹¾¿¾Ãº¾Á ³Ö¹°À°Âµ°Á ÁÛÈÓáÛÎÚ ÓãÔÐÑÖÚ 15.73£ ÉÒ. ÑÈÐ 27.73 GRECO, EL ¹°À±´º¶ ³âÙ×ÖÐÔÈ 27.1 ·´¾Å°À¶Á ³ÎÓãÛØÐÖÚ À. ¹°À³°Á¶Á ±ÈÙåÒÎÚ °. 4.10 28.20 ·´À±°¼Â´Á ». ËÌ 1.100 ¹°À¾Ãµ¾Á ÅØãÙÛÖÚ 4.5 ·¾³ÇÀ¾Á 26.6 ¹°À¾Ãµ¾Ã ÁâÓÔÎ 4.5 ·Ç»°³°¹¶Á ÁÛÈçØÖÚ ¹°À´Á¸¾Á 24.16 28.18, 40ö41 ¹°ÀÃÇ°¹¶Á ¹.². 25.15 ¹°Á³°²º¶Á ´. Å. 1.42, 25.4 ¸°¹Ç± ³. ¸. 1.7, 10 ¸±Á´¼ ÉÒ. ¸Æ´¼ ¹°Âµ¾ÃÀ°¹¶Á »ÐÞáÒÎÚ 15.36ö37 ¸Æ´¼ ´ØØåÑÖÚ 26.21, 27.74 ¸Ç°¼¼¸³¶Á ¹éÙÛÈÚ 21.2, ¹°Âµ¾ÃÀ¾Ã ¼âÔÈ 28.46 23.1, 3 ¹°ÂÁ¸°À³¶-HERING ¸Ç°¼¼¾Ã ³ÎÓãÛØÎÚ 27.17 ñÒÊÈ 7.2 ³¾Ã¹°Á ÁÛØÈÛãÚ 27.12 ³¾Ã»°Á °. ÉÒ. DUMAS ³¾ÃÀ±°À¶Á °×æÙÛÖÒÖÚ 27.13 ³À°²¾Ã»¶Á ¼åÑÖÚ 15.25ö26 ³À¸ÂÁ° »ÈØÊÈØåÛÈ 28.17 ³À¾Á¾Ã °çØÈ 1.92, 26.36

[ 40 ]

¹°ÂÁ¸¹°À¾Á ·æËàØÖÚ 27.20 ¹°ÂÁ¸»¿°º¶Á ². ¹. 27.77 ¹°Ä¹° ÄØÈÔÛÚ 24.18 ¹°Æ°º¶Á ³ÐÖÔçÙÎÚ 23.1, 24.15 ¹´Ä°ºº¶¼¾Á ²ÐáÔÔÎÚ 15.6, 25.4ö5 ¹¸¹´ÀǼ 1.21 ¹¸ÂÀ¾»¶º¸³¶Á ¿ÈÙÞáÒÎÚ ». 1.43, 25.6 ¹¾³À¸¹°Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ 1.44 ¹¾¹¹¸¼¸³¶Á ³ÎÓÖÙÏâÔÎÚ 15.38ö39 ¹¾¹¹¸¼¸³¶Á ³. ¿. 27.21 ¹¾¹¹Ç¼°Á ²ÐáÔÔÎÚ 3.64 ¹¾¹¾º¶Á ½ÌÔÖÝéÔ 26.7 ¹¾»¸¼¶-³¸°º´Â¶ ³éØÈ 27.22 ¹¾¼À°¼Â ÂÍæÍÌÝ 24.15 ¹¾¼Â°À°Â¾Á °ÔÛéÔÎÚ ¼. 1.13 ¹¾¼Â°À°Â¾Á ÁáÉÉÈÚ 16.5 ¹¾¼Â¾²¸°¼¼¶ ±ÈÙÐÒÐÑã 27.15 ¹¾¼Â¾²¸°¼¼¶ ÀÖçÒÈ 27.22 ¹¾¿°¼¸ÂÁ°Á ³ÎÓãÛØÎÚ 3.65 ¹¾¿¸³°¹¶Á ». µ. 2.4 ¹¾À°¶Á °ËÈÓáÔÛÐÖÚ 1.45, 51, 88, 26.30 ¹¾À¾»¶º° »ÈØÐáÔÔÈ 4.6 ¹¾À¾¿¾Ãº¶Á ²ÐéØÊÖÚ 1.81 ¹¾Ã²´°Á ¼ÐÑæÒÈÚ ³. 28.21 ¹¾Ã²´°Á ÁàÑØáÛÎÚ 1.86 ¹¾Ã²´°Á ÁàÑØáÛÎÚ ±. 1.89 ¹¾Ã»°¼¾Ã³¶Á ÁÛâÝÈÔÖÚ °. 1.46, 54, 26.31 ¹¾Ã»´Â°¹¶Á ¶ÒåÈÚ 27.47 ¹¾Ã¼ ¹áØÖÒÖÚ 17.9, 12, 19, 27.29 ¹¾ÃÀ¸° °ÝØÖËåÛÎ 21.4, 27.23ö24 ¹À°¼°¹¶ »ÐÓåÑÈ 1.47 ¹À°ÂÁ°ðµ´¼ ¹ÈØÒ 15.2 ¹À¸°À°Á ´ÓÓÈÔÖÜãÒ 22.2 ¹À¸»¿°Á ¹éÙÛÈÚ ±. 25.7 ¹ÃÀ¸°µ¶ ¿ÌÒÈÊåÈ 26.8 ¹ÃÀ¸ÂÁ¾¿¾Ãº¾Á °ÒâÕÎÚ 15.40


»°½¾ÃÀ¶ ÅØÐÙÛåÔÈ 19.4 »°ÀǼ¸Â¶Á ³. ¼. 1.52, 17.14, 16, 26.4 »°Â·¸¾¿¾Ãº¾Á ´ÜÊâÔÐÖÚ ³. 15.3 »°ÂÁ°¹¶Á »åÑÎÚ 15.46 »°ÃÀ¾±¾Ã¼¸Ç¶Á ±áÙÖÚ 28.37 »°ÃÀ¾´¸³¶-¿°¿°³°¹¶ ÁÖÝåÈ 27.78 »°ÃÀ¾ð³¶Á ²ÐéØÊÖÚ 15.47 »°ÃÀ¾¹¾À³°Â¾Á ¼ÐÑæÒÈÖÚ 1.53 »°ÃÀ¾»¾ÃÁ°¹¾Á ¿ÒáÛàÔ 27.30 »´º°Á ±åÑÛàØ ·. 1.3ö5, 17.12 »´º±¸º ÅâØÓÈÔ 24.15 »´º¸¹¶Á ²ÐéØÊÎÚ 26.11 »´º¸ÁÁ°¼·¶ 27.81 »¶º¸°À°¹¶Á Á×. 12.4, 26.24 »¶¼¶ ¿ÈÔÈÊÐéÛÈ 18.2 DARI »¶ÂÀ¾¿¾Ãº¾Á ³. 25.8 º´¾¼Â°À¸Â¶Á ²ÌéØÊÐÖÚ »¶ÂÀ¾Ä°¼¶Á ²ÐéØÊÖÚ ±. 3.66 ¼. 28.23, 44 º´¾¼Â¶ ìØÛÌÓÎ 27.27 »ÈØÐÒåÍÈ 1.54, º¸°¼¾Á ·ÌæËàØÖÚ ¿. 10.8 »¶ÂÁ¾Ã 25.15 º¸°Â° ´ÜÛÜÞåÈ ³. 28.36, 47 »¸¼Ç¶Á °ÒâÕÎÚ 17.13 º¸±¸´À°Â¾Á ´ÜáÊÊÌÒÖÚ »¸Å°¶º¸³¶Á ²ÐáÔÔÎÚ 27.28 15.48 º¸¾¼Â¶Á ¹àÙÛãÚ °. 21.5 »¸Å°¶º¸³¶Á ÁæÒàÔ 19.1 º¾À´¼Âµ°Â¾Á µãÙÐÓÖÚ »¾¸Á¸¾³°½ ¸éÙÎ×ÖÚ 25.6 20.1, 3, 26.32 »¾º¸´À¾Á 17.2ö4 º¾Ã±¶ ºåÔÈ 28.8 º¾Ã¹°Â¾Á ³ÎÓãÛØÐÖÚ Á. »¾ºÃ±¸°Â¶-±´¼´µ¶ °Êá×Î 27.31ö32 8.12 º¾Ã¹¾¿¾Ãº¾Á ¹ÒâÈØ- »¾À°º¶Á ²ÐáÔÔÎÚ 15.49 »¾À»¾À¶Á ²ÌéØÊÐÖÚ ÞÖÚ 20.4 22.12 º¾Ã¹À¶Â¸¾Á 1.96 »¾Ãºº°Á ¿ÈÔ. 1.35, 90, ºÃÂÀ°Á ¼åÑÖÚ 27.24 26.12 »¿°¹¾¿¾Ãº¾Ã ¼ÛæØÈ »°²¸°À »áÐÑÒ 27.29 19.5 »°¹À°¹¶ ºÐÒã 25.9 »°¹À¶Á ·ÈÔáÙÎÚ 15.43 »¿°À¹ÇÄ 27.25 »°¹À¶Á »âÓÖÚ 15.44 »¿°ÀÅÄ´º¼Â Å. 25.11 »°¹Àò¸°¼¼¶Á 1.49ö »¿´¹´Â ÉÒ. BECKETT 50, 55, 84, 26.37 »¿´¼´¹¶ ´ÒâÔÎ 27.1, 66 »°»¾Ã¹°Á °ÔËØâÈÚ 1.51 »¿´¼²¸°»¸¼ ±. 24.18 »°¼¾Ã¶º °õ ¹¾»¼¶- »¿¸À¶Á ÂáÙÖÚ ¹. 16.6 ¼¾Á 3.41 »¿º°¸¹ ¾ÜåÒÒÐÈÓ 27.79 »°¼Âµ°±¸¼¾Á ÂáÙÖÚ »¿º´ð¹ ÉÒ. »¿º°¸¹ 15.45 »¿¾»¿¾Ã-Á°»°Â¶ »°¼Âµ°±¸¼¾Ã ¸àáÔÔÈ ±ÈÙÐÒÐÑã 25.10 26.10 »¿¾ÂÁ¾²º¾Ã ÅØæÔÎÚ »°¼Çº¸³¾Ã ±áÙà 17.11 15.50 »°½¸»¾Á ¾ ¹°ºº¸¾Ã- »¿¾Ãµ¸°¼¶Á ²ÐéØÊÖÚ ¿¾º¸Â¶Á 9.6 25.11 ¹ÃÀ¾Ã ¹ÒÌåÛÖÚ 15.41, 26.5 ¹ÃÀÂÁ¶Á °ÒâÕÈÔËØÖÚ-°ÔËØâÈÚ 28.5 ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾¿¾Ãº¾Á ²ØÎÊæØÎÚ 4.7 ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾Ã ¸àáÔÔÈ 6.3 ¹ÇÁ´º´¼¾Á ²ÌéØÊÐÖÚ 28.6 ¹ÇÁ¶Á ¹éÙÛÈÚ ¿. 28.7, 22, 35, 42 ¹ÇÁ¸¾Á °×æÙÛÖÒÖÚ 25.8 ¹Ç¸³¶Á °ÔÛéÔÎÚ 27.25 º°µ°À¸³¶Á ÁÛâÝÈÔÖÚ 15.42 º°ð¾Ã-·Ç»°³°¹¶ °ÊÊÌÒÐÑã 3.40ö41 º°»¿À°¹¶Á ÅØåÙÛÖÚ ¼. 1.89 º°»¿À¸³¶ íÒÒÎ 1.93 º°ÁÁ¸·¸Ç°¹¶ ºåÍÜ´ÒâÔÎ ¹. 27.26 º´¼Â°À¶ ÂåÔÈ ÉÒ. LEN-

[ 41 ]

»¿¾ÃÀ°µ´º¶Á ¹éÙÛÈÚ 3.31 »¿À°»Á ². 19.6 »ÃÀ¶Á ¹. Å. 17.15 ¼¸³´À ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ 27.28 ¼¸¹¾º°ð³¶ ÂæÔÐÈ 15.51 ¼¸¹¾º°ð³¶Á ´ÜÏçÓÐÖÚ 12.1 ¼¸¹¾º°¾Ã ¼åÑÖÚ 15.52 ¼¸¹¾¿¾Ãº¾Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ 20.2 ¼¾Â°À°Á ²ÌØáÙÐÓÖÚ 28.10ö12 ¼Â´º¾¿¾Ãº¾Á ¹ÜØÐáÑÖÚ 27.33ö36 ¼Â¸¹´¼Á ÉÒ. ³¸¹´¼Á ½°¼·¾¿¾Ãº¾Á ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ 16.7 ½´¼°¹¶Á ¹ÖÙÓáÚ 15.3, 53 ½´¼¾¿¾Ãº¾Á ²ØÎÊæØÐÖÚ 27.34, 80 ½´¼¾ÄǼ 1.13 ½Ã³°¹¶Á ¼åÑÖÚ 19.6 ¾»¶À¾Á 1.18, 15.37, 54 ¾ÀÄ°¼¾Á ºáÓ×ØÖÚ 26.16 ¾Ã´ºÁ ñØÙÖÔ 24.18 ¿°²¾Ãº°Â¾Á ²ÐéØÊÖÚ 28.13 ¿°º°»°Á ¹àÙÛãÚ 26.33 ¿°º°»¸Ç¶ ÁÖÝåÈ 6.4 ¿°ºº¶Á °ÒâÕÈÔËØÖÚ °. 27.82 ¿°»¿¾Ã¹¶Á ²ÐéØÊÖÚ 27.37 ¿°¼°²¸Ç°¹¶Á ¼åÑÖÚ ». 1.67, 26.14 ¿°¼°²¾¿¾Ãº¾Á Á. ¿. 1.55 ¿°¼°À´Â¾Ã °ÔÔåÛÈ ¿. 27.38 ¿°¼Â´º°¹¶Á ¼åÑÖÚ Á. 28.24ö25, 48 ¿°¼ÇÀ¸¾Á Å. 28.30 ¿°½¸¼¾Ã ¹ÈÛåÔÈ 17.13 ¿°¿°²²´º¶Á ·ÌæËàØÖÚ ³. 1.20, 22ö23 ¿°¿°²´ÇÀ²¸¾Ã ÁÛâÝÈÔÖÚ ¿. 28.37 ¿°¿°²¸°¼¼°¹¶Á ºÌÜÛâØÎÚ 28.26 ¿°¿°²¸°¼¼¾¿¾Ãº¾Á Á×çØÖÚ 15.4 ¿°¿°³°¹¶Á °ØÐÙÛÌåËÎÚ 9.7


¿°¿°³¶»¾Á ³ÎÓãÛØÎÚ 15.55 ¿°¿°³¸°»°¼Â¶Á °ÒâÕÈÔËØÖÚ 1.56, 3.52, 27.41, 57, 77, 84 ¿°¿°³¾¿¾Ãº¾Á ¼åÑÖÚ 15.56 ¿°¿°µ¾²º¾Ã ÅØãÙÛÖÚ 1.57 ¿°¿°·°¼°Á¾¿¾Ãº¾Á ·ÈÔáÙÎÚ 27.39ö40 ¿°¿°·°¼°Á¾¿¾Ãº¾Á ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ 28.27ö28 ¿°¿°·´¾³ÇÀ¾Ã ²ÐáÔÔÎÚ 21.3 ¿°¿°·Ç»¾¿¾Ãº¾Á ». 22.7 ¿°¿°º¾Ã¹°Á Á×çØÖÚ 15.5, 57 ¿°¿°¼¾ÃÂÁ¾Á ´. ¿. 25.13 ¿°¿°¼ÂǼ¸¾Ã µÈÞÈØåÈÚ 15.6 ¿°¿°ÀÀ¶²¾¿¾Ãº¾Á ¹. 25.2 ¿°¿°ÂÁǼ¶Á Â. ¹. 27.39 ¿°¿°ÅÀ¸Á¾à ¹éÙÛÈÚ °. 27.41 ¿°¿°ÅÀÃÁ°¼·¾Ã ³ÐÖÔÜÙåÈ 3.45 ¿°¿¿° íÒÒÎ 1.58, 26.34, 27.42 ¿°¿¿°Á ²ÐáÔÔÎÚ 15.7, 13, 58 ¿°Ãº¸³¶Á °ÉØÈáÓ 15.59 ¿°Ãº¸³¶Á Á×ÜØåËàÔ 27.44 ¿°Ãº¾Ã ÁáÉÉÈÚ 1.52 ¿´¼Âµ¸¹¶Á ¼åÑÖÚ ²ÈÉØÐãÒ 15.60 ¿´¿´º°Á¶-»¸¼¾²º¾Ã ¸àáÔÔÈ 28.37 ¿´À°¹¶Á ¼åÑÖÚ 26.9 ¿´ÂÀ°¹¶Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ ´. 28.29ö30, 43 ¿´ÂÀ¾Å´¸º¾Á ¼. 1.26ö 28 ¿´ÂÀǼ¸¾Á 1.25 ¿´ÂÁ°º¶Á-³¸¾»¶³¶Á ·ÈÔáÙÎÚ 27.43 ¿´ÂÁ°º¶Á-³¸¾»¶³¶Á ¼åÑÖÚ 3.71 ¿¸´À¶Á »ÐÞáÒÎÚ 1.52 ¿¸µ°¼¸°Á ¿âÛØÖÚ 28.38, 44 ¿¸¹¸Ç¼¶Á ³. 16.8

¿¸¹À°»´¼¾Ã-±°ÀĶ ³ãÓÎÛØÈ 27.43ö44 ¿¸¾»¿¸¼¾Á ÄÖåÉÖÚ ¸. 27.45 ¿º°ÂǼ 10.2, 14 ¿¾º´»¶ ¿æ×Î 6.2, 27.46 ¿¾º¸Â¶Á ºåÔÖÚ 1.59ö62 ¿¾º¸Â¶Á ÄéÛÖÚ 1.90 ¿¾À¾º¾Á ³ÎÓãÛØÎÚ 27.24, 47 ¿¾Ãż´À ±áÒÛÌØ 17.14 ¿À´±´º°¹¶Á ¿ÈÔÛÌÒãÚ 1.63, 25.14 ¿À´¹° »ÈØåÈ 3.72 ¿À¾¹¾¿°¹¶ ÅØçÙÈ 17.2ö4 ¿À¾¼Âµ°Á ±ÈÊÊâÒÎÚ 28.31, 45 ¿À¾ÃÁ¶Á ¹éÙÛÈÚ 1.52 ¿À¾ÃÁ ». ÉÒ. PROUST ¿Â¾º´»°¸¾Á ¹ÒÈçËÐÖÚ 5.7 ¿ÃÀº¶ »ÈÛÏåÒËÎ 21.6 À°¹¾¿¾Ãº¾Á ±ÈÙåÒÎÚ 19.7ö8 À°»Ä¾Á ÁÛâÒÐÖÚ 27.48 À°»Ä¾Ã ´ÒâÔÎ 1.91 À´¼¸´À¶Á »áØÑÖÚ 10.10 À¶²¸¼¾Á »ÐÞáÒÎÚ 28.39 À¾ð³¶Á ´ÓÓÈÔÖÜãÒ 1.34, 65ö66, 26.35 Àǹ ÄàÑåàÔ 15.62 Á°±±¸³¶Á ². ¿. 1.52, 25.15, 26.19 Á°¸½¿¶À ¾ÜåÒÒÐÈÓ 17.8, 24.10, 26.26 Á°¹´ºº°À¸¾Ã ». ±. 1.25 Á°ºº¾ÃÁ¸¾Á 1.26 Á°ºÂ¸´º, »àØåÚ 27.17 Á°»°Àµ¶Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ Á. 27.49 Á°¿¾Ã¼°¹¶-³À°¹°¹¶ ºÜËåÈ 17.15 Á°À´²¸°¼¼¶Á ²ÐáÔÔÎÚ 25.7 Á°À¸¾²º¾Ã ´ÐØãÔÎ 27.50 Á°À¸¾²º¾Ã ¹ÈåÛÎ 27.50 Á°ÀÂÀ µÈÔ-¿àÒ 24.16, 27.26 Á°Å¸¼¸³¶Á ÄåÒÐ××ÖÚ ³. 27.1, 51 Á°Åº¸¹¶Á ÁÛâÝÈÔÖÚ 1.68 Á±¾ÀǼ¾Á ¼. ÉÒ. SVORONOS

Á´»´Àµ¸³¶Á ±áÒÐÈÚ 20.5 [ 42 ]

Á´Ä´À¶Á ²ÐéØÊÖÚ 1.52, 69, 15.66 Á¸°¹¹¶Á ¸àÙãÝ 25.16 Á¸¹´º¸°¼¾Á ìÊÊÌÒÖÚ 1.70, 25.14, 27.83 Á¸Á°¹¾Ã ´ÉåÔÈ 1.16 Á¾º¾»¾Á °ÒâÕÎÚ 15.63 Á¾ºÇ»¾Á ³ÐÖÔçÙÐÖÚ 1.59, 60, 71ö80, 84, 26.29, 37 Á¾¿´¼ Ä. 19.5 Á¾Ã¶ÂǼ¸¾Á 1.27 Á¾Ãº¾²¸°¼¼¶Á ´ÜÏçÓÐÖÚ ·. 27.52 Á¾Ã»¿´À Ä. 19.6 Á¾ÃÀ¶Á ²ÌéØÊÐÖÚ 1.81 Á¾Ä¾¹º¶Á 17.16ö18 Á¿°·¶Á ³ÎÓãÛØÎÚ 17.19 Á°²¹¾Á ¼åÑÖÚ 15.75 Á°»°Â¾²¸°¼¼°¹¶ ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÈ 15.63 Á°»°Â¾¿¾Ãº¾Ã-±°Á¸º°¹¾Ã ÅØÜÙæÏÌÓÐÚ 27.53 Á°ÃÀ¾Á ²ÌéØÊÐÖÚ 28.11 Á´À²¸¾Ã ÁÛâØÊÐÖÚ 21.5 Á´İ¼¸³¶Á ¸àáÔÔÎÚ ³. 16.3 Á´İ¼¸³¾Ã-¸±´À¸¾Ã ·. 4.13 Áù¾ÃÂÀ¶Á ¸àáÔÔÎÚ 1.17, 87, 91 Áü¾³¸¼¾Á µãÙÐÓÖÚ Å. 3.74, 28.11, 12 ÁǹÀ°Â¶Á 10.5 °¹¸Â¾Á 1.28 °»¿°¹¶-¸Ç¼° ÄØÌÐËÌØåÑÎ ÉÒ. TABAKI-IONA °°¹¶Á ±ÈÙåÒÌÐÖÚ ¼. 25.17 ´À´¼ÂÁ¸¾ ²ÐÖÒáÔÛÈ 27.56 ´ÂÁ¶Á ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ 26.16 µ¾²¸°-»¾°ÂÁ¾Ã »ÈØåÈ ºÖÜåÍÈ 17.13 µÇÀµ¾¿¾Ãº¾Á ¹éÙÛÈÚ 28.49 ¸±´À¸¾Á ». °. 4.8, 17ö 18£ ÉÒ. ÑÈÐ TIVERIOS ÂÀ¸°¼Â°Äúº¾¿¾Ãº¾Á ¼. ³. 27.57 ÂÀ¸¹¾Ã¿¶Á ÅÈØåÒÈÖÚ 27.58 ÂÀ¸Å° ºçÔÛÐÈ 27.58ö59 ÂÁ°±°À¶ ¸ÙÈÉâÒÒÈ 22.5 ÂÁ°º°»°Â° ±åÑÜ 15.65 ÂÁ°¼ÂÁ°¼¾²º¾Ã ´ÒâÔÎ 1.71


ÂÁ¸¾ÂÀ°Á ±ÈÙåÒÌÐÖÚ ¸. 5.7 ÂÁ¸À¸»Ç¹¾Ã ºåÍÜ 1.92, 26.36 ÂÁ¸À¹°Á ÁÛØÈÛãÚ 1.84, 26.19, 37 ÂÁ¾ÂÁ¾À¾Á ÁÛáÏÎÚ ¼. 28.32 ÂÁ¾ÃÀ¾Á ìÊÐÚ ³. 26.10 Ä°º¸´À¾Á »ÈØåÔÖÚ 22.4 ݾÃÀ¾Á ³ÎÓãÛØÎÚ °. 26.17 ĸº¸¿¿°¹¶ ´ÒâÔÎ 23.1 ĸº¾¿¾¼¾Á 10.3 ĸºÃÀ°Á ÀéÓÖÚ 26.38 ĺ´ÁÁ° ¹ÒÌéÔÎ 15.49 ľÁ¹¾º¾Á ¾çÊÖÚ 1.101 ľÃÁ°À°Á ². ¸. 27.84 ľÃÂÀ¸³¶Á °. ´. 1.89 ÄÀ°¼Âµ¶Á ºâàÔ 27.30 Äǹ¼´À ¾ÜåÒÒÐÈÓ 24.16 ÄǾ¿¾Ãº¾Á ³ÐÖÔçÙÎÚ ³. 15.27, 27.61 Å°À°º°»¿¸³¾Ã ¼áÛÐÈ 1.52 Å°À¶Á ¿âÛØÖÚ 27.62ö63, 86 Å°À¸Â°Â¾Á »áÔÖÚ 27.63ö 64, 66 Å°Àº°Ã¶ °ÊÊÌÒÐÑã 27.16, 65ö66 Å°ÀǼ¸Â¶Á ²ÐéØÊÖÚ 27.9 ۵¶ ²ÐÖÒáÔÛÈ 1.93 ۵¶²´ÇÀ²¸¾Ã ±ÈÙÐÒÐÑã 27.67 ۵¶³°¹¶ ¼. ». 25.15 ۵¶³°¹¶Á »ÈÔæÒÎÚ 15.76 ۵¶¸Ç°¼¼¾Ã »ÈØåÈ ÅØÐÙÛåÔÈ 3.75 ۵¶»ÇÃÁ¶Á °ÔÛéÔÎÚ 23.2 ۵¶¼¸¹¾º°¾Ã ¼åÑÖÚ 20.5, 24.13 ۵¾¿¾Ãº¾Á ³ÎÓãÛØÎÚ 27.88 ۵¾¿¾Ãº¾Á ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ 27.74 ŸÇ°¹¶ °ÓÈÒåÈ 28.34 źǻ¾Ã³¶Á ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ 28.34 žÀ°ÂÁ¶Á ²ÌéØÊÐÖÚ 17.18, 22.2 žú°¹¶ »ÈØåÈ 15.68 žÃÀ»¾Ãµ¸°³¾Ã ´ÒÐáÔÈ 21.1, 7 ÅÀ¶Á¸³¶Á ÁàÛãØÐÖÚ 27.13

ÅÀ¸Á¾³¾Ãº¾Ã ¼åÑÖÚ 1.52 ÅÀÃÁ¾Á¾»¾Á Á»ÃÀ¼¶Á 3.48 žÃÁÁ´Àº íÔÛÓÖÜÔÛ 24.16

CROMBIE A. C. 12.3 CROUZET FrancËois 3.53 DAGRON Gilbert 3.37 DAKIN Douglas 3.56ö57 DARWIN ÉÒ. ³°À±¸¼¾Á DESCARTES ÉÒ. ¹°À´-

Æ°ÀÀ¾Á ³ÎÓÎÛØæÚ ´. 16.10 Á¸¾Á ÆÞ¿°¸³¶Á ²ÐáÔÔÎÚ DERRUAU Max 8.7 15.69, 70 DONALD Merlin 13.1 DOVER K. J. 1.6 ABRAMS M. H. 24.5 AHRWEILER HeÂleÁne 3.11 DUMAS Alexandre (×ÈÛãØ) 27.20 ALEXIOU Margaret 8.3 DUO AURA 19.3 È ALFOLDY G. 3.29 DUPONT Florence 17.5 AMOEBA TRIO 19.2 DURAND Paul 27.18 ANDREWES A . 3.12 DUÈRING Ingemar 10.3 AUERBACH Erich 1.94, DURKHEIM EÂmile 8.2, 8 24.6 BAKKER Wim F. 22.6, 8 BALSDON J. P. V. D. 3.30 BARDI Pietro Maria 16.1 BAUD-BOVY D. 21.6 BECK H.-G. 1.29, 3.36 BECKETT Samuel 17.9 BENJAMIN ÉÒ. »¿´¼-

²¸°»¸¼

BERGER Albrecht 22.14 BERLIN Isaiah 24.17 BLAKE William ÉÒ.

»¿º°¸¹

BLANCK Horst 3.13 BLAY Michel 12.1 BLUME Horst-Dieter 17.1 BOISSONNAS F. 21.6 BORDWELL David 18.1 BORGEK Lydia 26.1 BORNEMAN Ernest 8.4 BOTSFORD G. W. 3.14ö15 BOWERSOCK G. W. 3.16 BOWRA C. M. 1.2 BRANDES Peter 15.54 BRAUDEL Fernand 3.50ö51 BRIDLER Rene 14.2 BRISSON Luc 8.5 BROODBANK C. 4.9 BURKERT Walter 9.1ö2 BUTTERFIELD Herbert 12.2

CABANES P. 3.2 CAMP J. M. 4.1ö2 CARABOTT Frederick V. 27.11

CASSIRER Ernst 10.1, 24.1 CASSON Lionel 3.17ö18 CERVANTES M. ÉÒ. ·´À-

±°¼Â´Á

[ 43 ]

ENGISCH Karl 11.1 FAHY Conor 24.4 FATOUROU-HESYCHAKIS Kanto 15.71 FEBVRE Lucien 24.8 FLASHAR Helmut 17.7 FOSCOLO U. ÉÒ. ľÁ¹¾-

º¾Á

FRANKE P . R. 5.1 GEHRKE H.-J. 3.19 GELL Alfred 8.9 GEMERT Arnold van 22.4, 6

GENETTE GeÂrard 1.95 GIDE Andre 1.86 GILLISPIE Charles Coulston 12.5 GLOTZ Gustave 3.20 GOMBRICH E. H. 15.72 GORDON T. ÉÒ. ²¾À³Ç¼ GOULD 1.8 GRAFTON Anthony 24.3 GRECO, EL 15.71, 24.13£

ÉÒ. ÑÈÐ ·´¾Â¾¹¾¿¾Ãº¾Á GREENBLATT Stephen 1.96, 17.8, 24.10 GRIERSON Philip 5.2 GSCHNITZER Fritz 3.21 GUARDUCCI Margherita 5.3 GUTHRIE W. K. C. 10.4ö5 HAÈGG Tomas 1.9; HARRE R. 12.6 HARVEY Alan 3.38 HEIMSOETH H. 10.17


HERING Gunnar 3 HESYCHAKIS Minos 15 HIGHET Gilbert 1 HIRSCHON ReneÂe 8 HOBSBAWM E. J 3 HOLTON D 22 HOOKER J. T 2 HOWGEGO Christopher

MAZOWER Mark 3 MEYENDORFF John 9 MICHELET Jules 3 MILLIEX Roger 27 MIONI Elpidio 5 MOLES Abraham 15 MOSSEÂ Claude 3 MOUNIN Georges 2

HUNGER Herbert 1

NEUGEBAUER O 12 NICHOLAS David 3

.58ö59

.97

.60ö62

. ÉÒ.

Á°¸½¿¶À

.

.19

.

.8

.9

.11

.8

.12

.3

.2

.24

KAFADAR Cemal 3 KALATZI M. P 5 KAMPEÂRIDIS, L 1 KAZHDAN A. P 3 KERMODE Frank 17 KIRK G. S 10 KRAUTHEIMER Richard

1.64

.78

.40

.53

.10

¹À°ÂÁ°ðµ´¼

KULLMANN Wolfgang 10

.7

LANDES D. S 3 LAVAGNINI Renata 1 LEFEBVRE G 3 LEMERLE Paul 1 LENDARI Tina 22 LEROI GOURHAN Andre .

.3

.48

.

.67

.31

.10

-

8.13

LESKY Albin 1 LLEWELLYN SMITH M 3.68

LONG A. A 10 LOÈWY Michael 24 .

MACKRIDGE, Peter 1 MAGDALINO Paul 3 MANGO Cyril 3 MARIN Louis 24 MARTINI Lidia 22 MASSON VINCOURT Marie Paule 25 MAYR Ernst 12 .37

.42

.43

.11

.3

-

.12

.7

.6

.85,

.67

.

.6

.25

.16

.

.9

.14ö15

1.15

ÉÒ. ¾Ã´ºÁ

3.39

ROSE Geoffrey 14 ROSE H. J 1 ROSS W. D 10

WILES David 17 WILLIAMS Bernard 24 WILSON N. G 6 WINDELBAND W 10 WITTGENSTEIN Ludwig .20

.24

.14

.11

.5

.

.6

.55

.- . ÉÒ. Á°ÀÂÀ .82

.18

.

.15 .6,

12

SCHREINER Peter 4

.22

.17

.

SALADIN J. C. 2 SARIOGLOU Irini 27 SARTRE J P SAUNIER Guy (Michel) 1 SCHADEWALDT W 1 SCHEIBLER Ingeborg 4 SCHOFIELD Malcolm 10

[ 44 ]

WALSH P . G 1 WALSH W. H 10 WATKIN David 16 WELLES WHARTON EPSTEIN Ann .

.80

.

.47

.

.14

.

.67 .15

.5

.

3.33

.18

5.8

.85

.6

STE CROIX G. E. M. de

.9

.1

.8£ ÉÒ.

VERCORS 27 VICO Giambattista 24 VITTI Mario 1 15 VLASTOS Gregory 10 VRYONIS S. Jr 3

RAVEN J. E 10 RENFREW Colin 4 REVERDIN O 1 REYNOLDS L. D 6 RICHARDSON Brian 6 RIDGWAY David 4 RIZO NEÂROULOS Jacovaky 3 ROBINSON C. A 3 ROMILLY Jacqueline de .

.

.14

.

. ÉÒ. ±°-

.3

.14

.

ĸ°³°¹¶Á

.11

ÉÒ.

TAYLOR A E 10 THOMPSON Kristin 18 TIVERIOS M. A 4 VAFIADAKIS G

. ÉÒ. ¿¾Ã-

.

KRAZEISEN Karl

-

27.60

.

ż´À

4.21

TABAKI IONA FrideÂriki

ÑÈР¸±´À¸¾Á

.86

.6

.

.46

.

TURNER E. G

.32

.39

.

.16

.7

.

POUND Ezra 27 PRAYON Friedhelm 3 PROUST Marcel 1 PUCHNER W

.5

.

.73

.

.12

.

.79

.

.7

.

.2

.

PANOFSKY Erwin 24 PEIRCE Leslie P 3 PETROPULOS J. A 3 PODSKALSKY Gerhard 9 POE Edgar Allan 15 POLIGNAC F. de 3 PONTANI Filippo Maria

JAEGER Werner 1 JEFFREYS E. M 22 JONAS Hans 24 JOUANNO Corinne 1 JUDT Tony 24

.83

.

.13

.44

. ÉÒ. ¸Æ´¼

SHIPLEY Graham 3 SNELL Bruno 1 SOLAÁ A E 1 SORABJI Richard 10 STILLINGS Neil A 13 STONEMAN Richard 4 STRATA Filippo de 6 SVORONOS N 3 .28

.5

.30

-

.7

.6

.22ö23

5.4

IBSEN H

9.9

SENNETT Richard 24 SHAKESPEARE W

.74

.3

.

.27,

.14, 21

.1

.

.26

.7

.70

.10

.

SCHULLER Wolfgang 3 SEAFORD Richard 3

.69

.71

10.18

XANTHAKIS Alkis X

.

27.68

YATES Frances A YEATS W. B 1 YIANNIAS J. J 3 .

.

1.99

.102 .76

.

ZANKER Paul 4

.19


¹Ã¹º¾Ä¾À¶Á°¼ ¾ 2019

´Â¾¸»°µ¾¼Â°¸ ¾ 2020

»çØàÔ °ÞÌåÓÈÙÛÖÚ, ´ÐÙÈÊàÊã ÙÛÐÚ ûÁÛÖÐÞÌÐéËÌÐÚ ÓÖØÝâÚ ÛÖÜ ÏØÎ-

Isaiah Berlin, ¶ ×ÔÌÜÓÈÛÐÑã ÓÖÜ ËÐÈËØÖÓã, Ì×åÓÌÛØÖ: Bernard Williams, ÙÌÐØá minima Albrecht Berger, ±ÖÙ×ÖØÖÓÈÞåÈ Helmut Flashar, ¶ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ Ì×å ÙÑÎÔãÚ. ÂÖ ÈØÞÈåÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ ËØá-

ÙÑÌÜÛÐÑÖç ÉåÖÜý ÛÖÜ ´ÓåÒ ¼ÛÜØÑâÓ ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ, ¶ °ÓÌØÐÑã ÙÌ 78 ÙÛØÖÝâÚ (ÝàÛÖÊØÈÝÐÑæ ÒÌçÑàÓÈ) ìØÐÚ ²ÌàØÊåÖÜ, »ÌÛá ÛÖ ×ÈØÈ×âÛÈÙÓÈ. ÀàÙåÈ '98 (ÝàÛÖÊØÈÝÐÑæ ÒÌç-

ÑàÓÈ) Margherita Guarducci, ¶ ÌÒÒÎÔÐÑã Ì×ÐÊØÈÝÐÑã È×æ ÛÐÚ È×ÈØÞâÚ àÚ ÛÎÔ çÙÛÌØÎ ØàÓÈäÑã ÈÜÛÖÑØÈÛÖØÐÑã ×ÌØåÖËÖ, ÓÛÝØ. ¹éÙÛÈÚ ¹ÖÜØÌÓâÔÖÚ, Éõ âÑË. ËÐÖØÏàÓâÔÎ, ÓÌ ÉÌÒÛÐàÓâÔÎ ÉÐÉÒÐÖÊØÈÝÐÑã ÌÔÎÓâØàÙÎ Hans Jonas, ¶ ÙÜÓÓÌÛÖÞã ÓÈÚ Ù' ÈÜÛæÔ ÛÖÔ ×æÒÌÓÖ. íÑÑÒÎÙÎ ×ØÖÚ áØØÌÔÌÚ ´ÉØÈåÖÜÚ (ÓÛÝØ. ²ÐéØÊÖÚ °ÔËØÖÜÒÐËáÑÎÚ, ´×åÓÌÛØÖ ÁÛÈçØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ) ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ, ¶ ÑØÎÛÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ (14ÖÚö17ÖÚ ÈÐ.), ÛæÓÖÚ °õ: ´ÐÙÈÊàÊã ³ÐÖÔçÙÎÚ ¹ÈßáÒÎÚ, ¶ ÏâÈ È×æ ÛÎ Roca Redonda. ³ÈØÉåÔÖÚ ö »âÒÉÐÒ ö ¹æÔØÈÔÛ, ÙÌÐØá minima, ÈØ. 15 ´ÜÊâÔÐÖÚ ³. »ÈÛÏÐæ×ÖÜÒÖÚ, ¹ÖÙÓáÚ ½ÌÔáÑÎÚ. ÅÈÙá×ÎËÌÚ ÑÈÐ ÑØÐÖÝæØÖÐ

»ÖÒÐâØÖÚ, °ÓÝÐÛØçàÔ. ¹àÓàËåÈ, ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖÑÖ×áÑÎ »ÖÒÐâØÖÚ, ÂÖ ÙÞÖÒÌåÖ ÛàÔ ÊÜÔÈÐÑéÔ. ¹àÓàËåÈ, ÓÛÝØ. ÅØçÙÈ ¿ØÖÑÖ×áÑÎ ¿ÈÔÈÊÐéÛÎÚ ¼ÐÑæ×ÖÜÒÖÚ, ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ×ÖÒâÓÖÜ (1940ö1941) & ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖ ÈÐÞÓÈÒàÙåÈÚ (1944ö1945), ´×åÓÌÛØÖ ´ÒâÔÎ ¹ÖçÑÎ, ÙÌÐØá °ÀÅ´¸¾·¶¹¶, ÈØ. 2 Á×çØÖÚ ¿È×ÈÒÖÜÑáÚ, ÁÞâËÐÈ ÑÈÐ ÓÌÒâÛÌÚ È×æ ÐËÐàÛÐÑâÚ ÙÜÒÒÖÊâÚ (ÑÌåÓÌÔÈ »ÈåØÎ »ÐÞÈÎÒåËÖÜ, ¹áÛÐÈ ». ÅÈÔËØá, »áØÑÖÚ ¹ÈÓ×áÔÎÚ) ÂÖ ÛÌÒÌÜÛÈåÖ ×ÖØÛØâÛÖ, ÑÌåÓÌÔÖ ´ÒÐáÔÈ ÅÖÜØÓÖÜÍÐáËÖÜ, ÙÌÐØá °Ä´º¸°, ÈØ. 7 ÀéÓÖÚ ÄÐÒçØÈÚ, ¿ÐÌØæÛÖÚ ö ³ÖÔ ¹ÐÞéÛÎÚ ö ³ÖÔ µÖÜáÔ ö ÄÈÙÖÜÒãÚ, Ì×ÐÒÖÊã ö ÌÐÙÈÊàÊã Å. º. ¹ÈØáÖÊÒÖÜ (ÌÑÛæÚ ÌÓ×ÖØåÖÜ) Bernard Williams, ¶ ÑÒÎØÖÔÖÓÐá ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ (ÓÛÝØ. ÁáÉÉÈÚ ¹ÖÔÛÈØáÛÖÚ), ÙÌÐØá minima, ÈØ. 14 ¼åÑÖÚ ÅÈÛÍÎÔÐÑÖÒáÖÜ, ¾ ÓÖÔÛÌØÔÐÙÓæÚ ÛÖÜ ²ÑØâÑÖ, ÙÌÐØá minima, ÈØ. 13 ²ÐáÔÔÎÚ ÆÜÞÖ×ÈåËÎÚ, ¿ÖÐÎÛÐÑá. ¶ ÍàÊØÈÝÐÑã ÙÜÔÈÔÛáÌÐ ÛÎÔ ×ÖåÎÙÎ, ÙÜÔâÑËÖÙÎ ¹¿¸Á¼ & »¸´Â Kostas Yiavis (Ì×ÐÓ.), ¸Ó×âØÐÖÚ ÑÈÐ »ÈØÊÈØéÔÈ ( Imperios and Margarona): The Rhymed Version, ÙÌÐØá ±ÜÍÈÔÛÐÔã ÑÈÐ ¼ÌÖÌÒÒÎÔÐÑã ±ÐÉÒÐÖÏãÑÎ, ÈØ. 13

ÓÈ ÙÛÖ ÏâÈÛØÖ È×æ ÛÎÔ ×ØéÐÓÎ ÔÌàÛÌØÐÑæÛÎÛÈ âàÚ ÛÐÚ ÓâØÌÚ ÓÈÚ

Stephen Greenblatt, ÂçØÈÔÔÖÚ ÁÛâÝÈÔÖÚ ¹ÈÑÒÈÓáÔÎÚ, ¶ ÑØÎÛÐÑã ×ÖåÎÙÎ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎÚ (14ÖÚ ö17ÖÚ ÈÐ.), ÛæÓÖÚ ±õ: °ÔÏÖÒÖÊåÈ (14ÖÚ ö ×ÌØ. 1580), ÛæÓÖÚ ²õ: °ÔÏÖÒÖÊåÈ (×ÌØ. 1580 ö17ÖÚ ÈÐ.) ³ÎÓãÛØÐÖÚ ¹È×ÌÛÈÔáÑÎÚ, íØÊÈ, ÛæÓÖÚ °õ: ÂÈ ËÎÓÖÙÐÌÜÓâÔÈ (ÙÌ 2 ±ÐÉÒåÈ), ÌÐÙÈÊàÊã ö ÝÐÒÖÒÖÊÐÑã Ì×ÐÓâÒÌÐÈ ´ÓÓÈÔÖÜâÒÈ ¹áÔÛÍÐÈ, ÙÜÔâÑËÖÙÎ ´ÛÈÐØÌåÈÚ ¹ÖÐÔàÔÐÑÖç íØÊÖÜ ÑÈÐ ¿ÖÒÐÛÐÙÓÖç & »¸´Â ¹ÈÛáÒÖÊÖÚ ÊÒÜ×ÛéÔ ÛÖÜ °ØÞÈÐÖÒÖÊÐÑÖç »ÖÜÙÌåÖÜ ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎÚ, ÛæÓÖÚ IV (¹ÌåÓÌÔÈ & ´ÐÑæÔÌÚ), Ì×ÐÓâÒÌÐÈ ·. ÁÛÌÝÈÔåËÖÜ-ÂÐÉÌØåÖÜ / ´ÓÓ. ±ÖÜÛÜØáÚ ¹ØãÔÌÚ, ÑÌåÓÌÔÖ ÁÛÈçØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ, ÙÌÐØá °Ä´º¸° ¹ÒâÈØÞÖÚ ºÖÜÑæ×ÖÜÒÖÚ, ´Ò-¼ÛáÓ×È. íÔÈ ÞØÖÔÐÑæ, 1944-1945, ÌÐÙÈÊàÊã ¸àáÔÔÈ ¿È×ÈÏÈÔÈÙåÖÜ, ÙÌÐØá °ÀÅ´¸¾·¶¹¶ Renata Lavagnini, ¹ÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎ Michael LoÈwy, ¹áÝÑÈ, ¾ÜâÒÚ, »×âÔÐÈÓÐÔ. ´ÊÑéÓÐÖ ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÐÙÓÐÑãÚ È×ÈÐÙÐÖËÖÕåÈÚ, ÙÌÐØá minima Jules Michelet, ¶ ÓáÊÐÙÙÈ, ÌÐÙÈÊàÊã ¼åÑÎ ³ÐÈÒâÛÎ °ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ, ÂÈ ÈÏÎÔÈäÑá, ÌÐÙÈÊàÊã ÁÛÈçØÖÚ µÖÜÓ×ÖÜÒáÑÎÚ ¼åÑÖÚ ¿ÌÛÙáÒÎÚ-³ÐÖÓãËÎÚ, ¾ ±ÌÔÐÍâÒÖÚ ÑÈÐ Î ×ØæÑÒÎÙÎ ÛÎÚ »ÌÊáÒÎÚ ´ÒÒáËÖÚ. ²ÌÊÖÔæÛÈ ÑÈÐ Ì×ÈÔÌÑÛÐÓãÙÌÐÚ, ÛæÓÖÚ °õ: ³Ð×ÒÈÙÐÈÙÓæÚ ö ³ÐÞÈÙÓæÚ ö ³ÐÌÑËÐÑãÙÌÐÚ, 1912ö1918, Ì×ÐÙÛÎÓÖÔÐÑã Ì×ÐÓâÒÌÐÈ ¸àáÔÔÎÚ ³. ÁÛÌÝÈÔåËÎÚ ²ÌéØÊÐÖÚ ÁÖÜØãÚ, ³ÖÔ µÖÜáÔ, ÌÐÙÈÊàÊã ²ÐéØÊÖÚ ¹ÖØÖ×ÖçÒÎÚ J. C. Saladin, ¾ ÈÊéÔÈÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÊÒéÙÙÈ ÑÈÛá ÛÎÔ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎ

J.-P. Sartre, ÅÖçÙÙÌØÒ ö ÄéÑÔÌØ ö ¹ÈØÛâÙÐÖÚ, ÙÌÐØá minima Richard Seaford, ÅØãÓÈ ÑÈÐ ÙÑâßÎ ÙÛÎÔ ÈØÞÈåÈ ´ÒÒáËÈ

ÂâÙÙÌØÈ ÑÌåÓÌÔÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ³áÔÛÎ. Â. Á. íÒÐÖÛ, ´ÖÜÛÍâÔÐÖ »ÖÔÛáÒÌ, ²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ, ÁâÐÓÖÜÚ ÅãÔÜ, ÙÌÐØá minima


»¾ÀÄǸ¹¾ ¸³Àû° ´·¼¸¹¶Á ÂÀ°¿´µ¶Á

»¾ÀÄǸ¹¾ ¸³Àû° ´·¼¸¹¶Á ÂÀ°¿´µ¶Á www.miet.gr ²À°»»°Â´¸°

·ÖÜÑÜËåËÖÜ 13, 105 58 °ÏãÔÈ (¿ÒáÑÈ) 210 3221 335, ÝÈÕ 210 3245 089 info@miet.gr

¹°Â°º¾²¾Á ±¸±º¸Ç¼ 2020

»¶»° ´¹³¾Á´Ç¼

·ÖÜÑÜËåËÖÜ 13, 105 58 °ÏãÔÈ (¿ÒáÑÈ) 210 3230 841, ÝÈÕ 210 3245 089 mietekd@otenet.gr

±¸±º¸¾¿Çº´¸¾

°ÓÌØÐÑãÚ 13, 106 72 210 3614 143, ÝÈÕ 210 3614 163 ³Ì-ÂÌ 9.30ö15.30 ÂØ-¿Ì-¿È 9.30ö20.00 ÁÈ 10.00ö17.00 bookstore-amerikis@miet.gr http://miet-amerikis13.blogspot.com ¿Çº¶Â¶À¸¾ ´º¸°

°ÊåÖÜ °ÔËØâÖÜ 4, 105 56 210 3211 149, ÝÈÕ 210 3213 667 ³Ì-¿È 8.30ö16.00 info@elia.org.gr www.elia.org.gr ·´ÁÁ°º¾¼¸¹¶

±ÈÙÐÒåÙÙÎÚ ñÒÊÈÚ 108, 546 43 2310 295 171, ÝÈÕ 2310 834 404 ³Ì-¿È 9.00ö14.30 mietthe2@otenet.gr ±¸±º¸¾¿Çº´¸¾

ÂÙÐÓÐÙÑã 11, 546 24 2310 288 036, ÝÈÕ 2310 226 460 ³Ì-ÂÌ 9.00ö15.30 ÂØ-¿Ì-¿È 9.00ö20.00 ÁÈ 9.30ö16.00 bookstore-thessaloniki@miet.gr http://miettsimiski11.blogspot.com

www.miet.gr

³¸°¼¾»¶

Public / Retail World °´

0202 ÚÖÐØáÜÖØÉÌÄ

´ØÓÖç 25, 145 64 ¹ÎÝÐÙÐá, 210 8181 000 ¸. ¼ÐÑÖÒæ×ÖÜÒÖÚ & ÁåÈ ´´ µÈÒæÊÊÖÜ 9, 106 78 °ÏãÔÈ 210 3800 520, ÝÈÕ 210 3800 529 eikostouprotou@otenet.gr Á. ¿ÈÛáÑÎÚ °´, ¿ÈÔÈÊã ÂÙÈÒËáØÎ 38, 104 37 °ÏãÔÈ Books Plus, ¸¹´, ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ 37, 105 64 °ÏãÔÈ, 210 3222 300 Á. ¿ÈÛáÑÎÚ °´, ¼âÖÜ »ÖÔÈÙÛÎØåÖÜ 122, 563 34 ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ 2310 706 354, ÝÈÕ 2310 706 355 thess@patakis.gr

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΙΕΤ 2020  

Η εκδοτική δραστηριότητα του ΜΙΕΤ μέχρι σήμερα έχει αποδώσει περίπου 500 τίτλους πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών για την ιστορία και τη...

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΙΕΤ 2020  

Η εκδοτική δραστηριότητα του ΜΙΕΤ μέχρι σήμερα έχει αποδώσει περίπου 500 τίτλους πρωτότυπων και μεταφρασμένων μελετών για την ιστορία και τη...

Advertisement