MIETE-LEHTI 03/2016

Page 1


ยก ย

ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย

ย ยก

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆวฆวฆ ย ย ย


วฃย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกย วฆ ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย วซ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย "ยกย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกวก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

อตศ อดอฒอณอธ

ฯฏ

อต อถวฆอท อธวฆอบ อป อณอฒ อณอณ อณอด อณอต อณอถ อณอท อณอธ อณอน อณอบ อณอป อดอฒ อดอณ อดอด อดอต อดอถ อดอทวฆอดอน อดอบ อดอป อตอฒ


Dž Dž Ǥ Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž ǡ ǡ Dž Dž Ǥ Dž Ǥ Dž Dž Dž ǡ ǡ Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž ǡ Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž ǣ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǧ Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž ǡ Dž Dž ǡ Ǥ Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž ǡ Dž Ǥ ǡ Dž Dž Dž Ǥ ǡ Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž ǡ Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž ǡ Dž Dž Ǥ Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ ǡ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž ǡ ǡ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϰ


Dž Dž Ǧ ǡ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž ǡ Ǥ ǡ Dž ǡ Ǩ Dž Dž Dž Dž Dž Dž ǡ Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Ǩ Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž ǡ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž ǡ Dž Dž Ǥ Dž Dž Ǧ Dž Dž Ǥ Dž Ǥ Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž ǡ Ǥ Dž Dž ǡ ǡ Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž ǡ Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Dž Ǥ ǡ Dž Dž Ǥ Dž Dž Dž Ǥ Dž Dž Ǥ Dž Dž Ǥ Dž Dž ǡ Dž Ǥ Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϱ


ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒอณอธ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฃย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ยกย ย ยกย ยก อนวคอถวค ยกย ย ยกย วฆ ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ร ย ย ร ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ยกย ย ยกย ย ย ย ยกย ยกย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ร ย ย ยกวค ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ยกย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

อตศ อดอฒอณอธ

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกย วฆ ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

ฯฒ


ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒอณอธวฆอดอฒอณอบ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อฒ อฒ อฒ อฒ อฒ

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ศ วฆย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกย วฆ ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ยกย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ร วค

ย ย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย วจ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

อตศ อดอฒอณอธ

ฯณ


¡

ǣ ǡ ǡ ¡ ¡ ¡ ÚǤ

¡ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ

¡

͵ȀʹͲͳ͸

ϴ


Y " วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอดวคอปวค อณอด ย ยกย ย ร ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อถอ ศ ย ยกย ย ย วก ย ย ย ยกย ย ยกยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ฮช ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อบวคอปวค ย ย ย ย ย ย ย ยกวค

ยกย ย ร ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอด ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อตวคอณอฒวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอ ศ ย ยกย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกยก ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอปวคอปวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

อตศ อดอฒอณอธ

ฯต


Ǧ " ¡ǡ ͸ Ú¡Ǥ ȋ ¡ ͸ Ȍ ʹͷǤͻǤ ͳͲǣͲͲ Ȃ ͳͳǣ͵Ͳ ȋ ȌǤ ¡ ¡ ǣ ʹͷǤͻǤǡ ʹǤͳͲǤǡ ͻǤͳͲǤǡ ʹ͵ǤͳͲǤǡ ͵ͲǤͳͲǤ ͸ǤͳͳǤ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ȋ Ǥ ͵Ͳ ¡ ¡ȌǤ ¡ ¡¡ Ǧ Ǥ ¡Ǥ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡ ¡ Ǥ Ú Ǧ Ǥ ¡¡ ¡¡

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϬ


ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกยกย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ยกวก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกย ย ย ย ย ย วฃย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอนวคอปวค ยกย ย ร ย ย ย ย ย ยก ย ย ย อณอด ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย อท อ ศ ย ย ร ศ ย ย ย ยกย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ศ วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอท ย ย ย ย ย ย ร ยกวค ยกย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย อดอตวคอปวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

อตศ อดอฒอณอธ

ฯญฯญ


¡ ¡ ¡¡ ¡ dz dzǡ Ǩ

Ǩ ͳǤ ͳͶǤͻǤ ͳ͸Ǧͳͺ ʹǤ ͳʹǤͳͲǤ ͳ͸Ǧͳͺ ͵Ǥ ¡ ¡ ͻǤͳͳǤ ͳ͸Ǧͳͺ ͶǤ ¡¡ Ȃ ¡ǡ ¡ ¡ ¡ ¡ ͹ǤͳʹǤ ͳ͸Ǧͳͺ Ǧ Ǩ

7$/2.2.28.6(7 .( NOR 0$ NOR 0$ NOR 0$ NOR

7$..$,//$7 .(6.,9,,..2,6,1 NOR 7DUMROOD NOR PDNNDUDD VDODDWWLD MD NOR PXNDYDD NOR \KGHVVlRORD

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϮ


" วซ " วซ

ร ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ยกย ย ยก ย ยกย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ยกวค ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอปวคอปวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอต ย ย ย ย ย ยกย ย ยกยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกวค ย ย ย ยก ย ย ย ย ยกยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณวคอท ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อบ ย ย ย ย ย ย ร ยกวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกวค ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วจ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

อตศ อดอฒอณอธ

ฯญฯฏ


Y " ͳͷǤͻǤǡ Ͳ͸ǤͳͲǤ ͳ͹ǤͳͳǤ ͳʹǣͲͲ Ǧ ͳ͵ǣͲͲ ¡ ¡ ¡ǣ

Ǧ "

ǣ " " " ͳͶǤͻǤ

ͳ͹ǣ͵Ͳ ǦͳͻǣͲͲ

"

ǣ ǡ ʹǤ ¡ ¡ǣ

Ǩ ǣ ʹ͵ǤͻǤ ͻǦͳͲ ͳͲǤͳͷǦͳͳǤͲͲ Ǧ Ǥ ǣ ͵ǡ Ǧ Ǥ ͻ Ǧ ¡¡ Ǥ ¡ ¡¡ ¡ ¡ Ǥ Ǧ Ǥ ʹͲ Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϰ


¡¡ Ǥ ʹͲǤͳͲǤ ͳͶǤ ʹǤ ͳͲ ̀ Ȁ ¡ ǡ ¡ ¡ ͳͲ Ǥ dz dz ʹ ͳͲ ǡ ͳ͹ǡͷͲ ̀ ¡ Ǥ

¡¡ ͳͻǤͳͲǤ Ǥ ¡¡ ¡ ͳ͵ǣͶͷǤ

¡ Ǧ Ǥ ¡ ͳͲ ǡ ͳͶͷ ȋ Ǥ ͳͷͲ Ȍ ͳͳͲ Ǥ

9DOLPRQNDWX

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϱ


¡¡ ʹ Ȁ ¡ Ǥ ͸ ̀ Ȁ Ǥ ¡ Ú ¡ ¡ ¡ ¡ Ú ʹͲͳ͹ Ǥ

" ͳǤͻǤ ¡Ǥ ȋ ʹȌ ͳ͸ǣ͵Ͳ Ǧ ͳͺǣͲͲǤ ¡ Ǥ ¡ ͳͺǦ͵ͷ Ǧ ¡ Ǥ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ȋ Ǥ ǡ Ú ǡ ¡ ¡ ȌǤ ¡ ¡¡ Ú Ǥ ¡ Ǧ ǣȀȀ Ǥ Ǥ Ȁ ¡ ǣ ̷ Ǥ ǣ ͲͶͶǦͷ͹ͷ͹͸ͳͲǡ ǣ ͲͶͶǦͶͺͻͲͲʹʹ ǣ Ͳ͵Ǧ͹͵Ͷ͸Ͷ͸ͳ

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϲ


Ǥ Ǥ

ͺǤͳͲǤ ͳ͵Ǥ ͹ ̀ Ȁ ¡ ¡ ¡ ¡ Ǥ

¡¡ ʹʹǤͻǤ Ǥ ͶͲ ¡ ¡¡ ¡ ¡Ǥ ǡ ¡¡ ¡ ¡Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϳ


͵ȀʹͲͳ͸

ϭϴ


"

ͳ͵ǤͳͲǤ ͵Ͳ ̀ Ȁ ¡ ȋ ¡ ¡¡ ǡ ǡ ǡ ǡ Ȍ ͺǣͶͷ ¡ Ú ¡ ǡ Ǥ ͳʹ ͳ͵ ¡ ¡ ¡ ͳͷǣ͵Ͳ ͳ͹ ¡¡ ͵ǤͳͲǤ Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϭϵ


Y Ú Ǥ ¡ ͳͳǤͳͲǤ ͳ͵Ǧͳͷ ͳͺǤͳͲǤ ͳ͵Ǧͳͷ ǣ Ǥ ¡¡ ͸ Ú¡ǡ Ǥ

Ǧ ¡¡ ͳͺǤͳͳǤ ͳʹǦͳ͸ ͳͻǤͳͳǤ ͳͲǦͳͶ ͸ǡ ͹ ̀ǡ ¡ ¡¡ ¡ ¡¡ ǡ ǡ ¡ Ǥ ¡ ¡ Ǥ Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϮϬ


Y ͷǤͳͲǤ ¡ Ú ¡ ͳʹ Ǥ

ͶǤͳͳǤ

͸ǤͳͳǤʹͲͳ͸Ǥ ͳʹǤͲͲ

Ǧ Ǧ Ǧ ͳͲ Ǧ ͳͶǤͲͲ ǡ Ú ¡ ǡ ¡ ¡ Ǥ

ͲʹǤͳͳǤ ¡ ¡ Ú ¡ ͳͲǤͲͲ

͵ȀʹͲͳ͸

Ϯϭ


ʹ͵ǤͳͳǤ ¡ Ú ¡ ͻǣͲͲ ͳͲǣ͵Ͳ Ȃ ͳͶǣͲͲ ȋ Ȍ

ǡ ͳͶǦͳͺ

¡ ¡ ǡ Ǥ ¡ Ú Ǥ

ʹͲ ̀ Ȁ ¡ Ǥ ¡ ǡ ǡ Ǥ

¡¡ ͳͶǤͳͳǤ ¡ Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

ϮϮ


" Y " ǣ ͳ͹ǤͲͲ Ǧ ͳͻǤ͵Ͳ ͳ͸ ʹͶǤͳͳǤ ¡¡ ¡ Ǥ ̶ ¡ Ú ¡̶ǡ Ú Ǥ Ú ¡ ǡ ¡ ¡ Ǧ ¡ Ǧ ǡ ¡ ¡ Ǧ ¡ Ú Ǥ ¡¡ Ǩ

" ʹͲǤͳͳǤʹͲͳ͸Ǥ ¡ ¡ Ú Ú Ǥ

ʹ͵ǤͳͳǤʹͲͳ͸ Ǥ

͵ȀʹͲͳ͸

Ϯϯ


ยกย ย ยกย วฆ ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย วฃย

ย ย ย ย ย ย ย อดวฃย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอนวคอณอณวคอดอฒอณอธ ย ย ย อณอตร ร

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ร ย ย ย ย ยกยกย ยกยกย ยกย ย ย ย ย ย วฃ อณศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒอณอนวค ยกยกย ย ย ยกยกย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒอณอนวค อดศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒอณอน ฮช ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย อตศ ยกยกย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค อถศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ฮช ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ฮช ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อทศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย วค อธศ ยกย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ยกยกย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ยกย ย ร ยกวค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วจ วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ

อตศ อดอฒอณอธ

ฯฎฯฐ


" " " ͸ǤͳʹǤ ͳʹǦͳͷ ¡

͵ǤͳͲǤ ͻ ǡ ͶͲ Ú¡ ¡ ¡Ǥ

͵ͳǤͳʹǤ ͳͷǦͳͺ ¡ Ǥ

͵ǤͳͲǤ ͻ ǡ ͶͲ Ú¡ ¡ ¡Ǥ

ʹͲͳ͸ ʹͶǤͳʹǤǦʹ͸ǤͳʹǤʹͲͳ͸

ͳǤͳǤʹͲͳ͹

͸ǤͳǤʹͲͳ͹ ͳʹǦͳͷ

͵ȀʹͲͳ͸

Ϯϱ


ͳͲǤͳʹǤ ¡ Ú ¡ ͻǣͲͲ Ǧ Ǥ ¡ ¡¡ ǡ ¡ Ǥ ͳʹ Ǥ ¡ Ú ¡ ¡ ¡ Ǥ ͳ͸ǣ͵Ͳ ʹ͹ ̀ ȋ ¡ ¡ Ȍ Ȁ ¡ Ǥ ¡¡ ͷǤͳʹǤ

͵ȀʹͲͳ͸

Ϯϲ


ͳͷǤͳʹǤ ͳʹǣͲͲ ¡ Ǥ

ʹͲǤͳʹǤ ¡¡ǡ ͳǤ ͳͳ ʹǤ ͳʹǤ ͳ͵ Ǥ

͵ǤͳͲǤ ¡¡ ͳͷǤͳʹǤ

͵ȀʹͲͳ͸

Ϯϳ


ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอฒอณอน ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย วค อดอฒอณอน ย ยกย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อปวคอถวคอดอฒอณอนวค ศ ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อดอปวคอตวควฆ อถวคอถวคอดอฒอณอนศ ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ยกวค

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วซ วฆ ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกวก ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ยกย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอปอฒอนวก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ยกย ยก ย ยกย ย ยกย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอน ย ยกย ย ย ย ย ร ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ยกย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย อณอน ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย วค ยกย ย ย ย ย ร ย ย ยกย ย ย ยกย ยกย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยกย ย ย ย ย ย ย ยกยกย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยก ย ย ย ยก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค

อตศ อดอฒอณอธ

ฯฎฯด


¡ ¡ ¡ ǣ ͳǤ ͹ʹʹ ʹǤ ͵ʹ͹ ͵Ǥ ʹͷʹ ͶǤ ͳͷʹ ͷǤ ͳͲͺ ͸Ǥ ͳͲͶ ͹Ǥ ʹ͸ ¡¡ ¡ ǣȌ Ǩ

͵ȀʹͲͳ͸

Ϯϵ


͵ȀʹͲͳ͸

ϯϬ SUNNUNTAI

MINDFULLNESS 25.9. alkaen klo 10:00-11:30 25.9. ,2.10., 9.10., 23.10., 30.10. ja 6.11.

KARAOKEA 12 - 15 Tuija

Sari (SULJETTU RYHMÄ)

MASENNUSRYHMÄ 17:15-18:45

LIIKUNTARYHMÄ 17 - 18 MÄKIKATSOMO Heli

LIIKUNTARYHMÄ MATALAN KYNNYKSEN 16-17 MÄKIKATSOMO

maanantaihin mennessä Sepolle 050-67011

Ilmoittautumiset toivotaan aina

14:30-15:30 Seppo kisapuisto

SULKAPALLORYHMÄ

LAUANTAI

DELFINS-RYHMÄ klo 17-19 12.9., 10.10., 7.11. JA 12.12.

KUNTOSALIRYHMÄ MÄKIKATSOMOSSA 17-18 Heli

Olli-Pekka

alkaa 12.9. parittomina viikkoina

ÄÄNIÄ KUULEVIEN RYHMÄ 12 - 13

ASKARTELURYHMÄ 13 - 15 Tuija&Tuula

LEVYRAATI 12:00 - 13:00 Kauko

KEILAILURYHMÄ 15:45 - 17:00 Risto

maksaa voi toimistoon tai keittiöön

Suihku 1€ Sauna 2€ Pyykinpesu 1€

HELENA JA MARKKU

MIELI MAASTA- RYHMÄ KLO 17:30-19:00 14.9. ALKAEN PARITTOMINA VIIKKOINA

TURINATUPA 14.9., 12.10., 9.11., ja 7.12. KELLO 16-18

RENTOUTUSRYHMÄ 16:15 - 17:15 Parilliset viikkoina (alkaa 21.9.) Markku

BILJARDI Citypool klo 14-15 Aleksanterinkatu 25 Jukka

NAISTENRYHMÄ 13-14:30 (suljettu) Riitu

KESKIVIIKKO

NUORTEN RYHMÄ 16:30-18:00 joka viikko Henkka ja opiskelija

TAIDERYHMÄ 13:00 - 15:00 Christian

ITSETUTKISKELURYHMÄ 13:00 - 14:30 Arja (suljettu ryhmä)

LAULUNLYÖMÄT 12:00 - 13:00 15.9., 06.10. JA 17.11. Jouni

Sari/Päivi

29.9., 13.10., 10.11., 24.11. ja 8.12.

TORSTAI

ELÄMÄNKATSOMUSPIIRI 12:00 - 13:00

VIIKKO-OHJELMA 2016 LOPPUVUOSI

TIISTAI

MAANANTAI

PERJANTAI

www.mietery.fi

RYHMÄNOHJAAJIEN OHJAUS TI 20.09. KLO 09:30 TI 18.10. KLO 09:30 TI 15.11. KLO 09:30 KE 14.12. KLO 09:30

16.9., 14.10., 11.11. ja 16.12. Markku

LEFFARYHMÄ 16-18

ENGLANNIN ALKEISRYHMÄ 13:00 - 13:45 Tuija

PELIRYHMÄ KLO 12-12:45 Tuija


¡ ¡ Ǧ ¡ Ú ¡ ¡ Ǧ ¡ Ú ʹǡ ͳͷͳͲͲ ʹǡ ͳͷͳͲͲ

ǣ ǣ Ǧ ͻǤͲͲ Ǧ ͳ͸ǤͲͲ Ǧ ͻǤͲͲ Ǧ ͳ͸ǤͲͲ ͳʹǤͲͲ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳʹǤͲͲ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳʹǤͲͲ Ǧ ͳͷǤͲͲ ͳʹǤͲͲ Ǧ ͳͷǤͲͲ ǣ Ͳ͵Ǧ͹͵Ͷ ͸Ͷ͸ͳ Ȁ ǣ Ͳ͵Ǧ͹͵Ͷ ͸Ͷ͸ͳ Ȁ ͲͶͶǦͷ͹ͷ͹ ͸ͳͲǡ ͲͶͶǦͶͺͻͲͲʹʹ ͲͶͶǦͷ͹ͷ͹ ͸ͳͲǡ ͲͶͶǦͶͺͻͲͲʹʹ Ȁ Ú ͲͶͶǦͲ͵ͶͷͲ͸͵ Ȁ Ú ͲͶͶǦͲ͵ͶͷͲ͸͵ ¡ Ú ǣ ̷ Ǥ Ǥ ̷ Ǥ ¡ Ú ǣ ̷ Ǥ Ǥ ̷ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ ǣ Ǥ Ǥ Ǧ ¡ ¡ Ǧ ¡ Ú ǣ ¡ Ǧ ¡ ¡ Ǧ ¡ Ú ǣ ¡ Ǥ Ǥ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡¡ ¡ ¡ ¡Ǥ ¡Ǥ Ǥ ¡ Ǥ ¡ Ú Ǧ Ǥ Ú Ǧ Ǥ ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ Ǧ ǣ ¡ ¡ Ǧ ¡ Ú Ǧ ǣ ¡ ¡ Ǧ ¡ Ú dz dz dz dz ǣ ǣ ¡ ¡ Ú Ú ǣ Ǥ ǣ ǤTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.