Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาววรรณวิษา แก้ วหาญ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

วันที่ 27/05/56 28/05/56 29/05/56 30/05/56 31/05/56 3/06/56 4/06/56 5/06/56 6/06/56 7/06/56 10/06/56 11/06/56 12/06/56 13/06/56 14/06/56

เวลา 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50

กิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware

รวมชั่วโมง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

หลักฐาน รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย

หมายเหตุ


15 17 18 19 20

17/06/56 18/06/56 19/06/56 20/06/56 21/06/56

21

26/11/56

22

12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50 12.30 – 15.50

4 4 4 4 4

รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย รูปถ่ าย

8

ภาพถ่ าย

27/11/56

จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware แก้ ไขโปรเจ็ค จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware รับฟังการบรรยายเรื่อง การผลิตฮาร์ ดดิส 08.00-16.00 น. ที่บรษัท Western Digital (WD) 08:00-16:00 น. อัดรายการแบไต๋ ไฮเทคเกี่ยวกับเรื่อง IT

8

23 24

28/11/56 21/12/56

08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น.

8 8

ภาพถ่ าย/เอกสาร ประกอบ ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

25

22/12/56

08:00-16:00 น.

26 27 28

29/01/57 30/01/57 31/01/57

10:00-15:00 น. 13:00-18:00 น. 13:00-18:00 น.

ชมนิทรรศการ PHOTO FAIR 2013 เตรียมการสอน Dropbox และ GoogleDrive ให้ กับบุคคลภายนอก โครงการบริการสอน Dropbox และ GoogleDrive ให้ กับบุคคลภายนอก เตรียมเอกสารทีน่ าไปแข่ งขันนวัตกรรม เตรียมเอกสารทีน่ าไปแข่ งขันนวัตกรรม ฝึ กซ้ อมทักษะ

8 6 5 5

ภาพถ่ าย/เอกสาร ประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ


29 30 31 32

10/02/57 11/02/57 12/02/57 13/02/57

10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 08:00-16:00 น. 08:00-16:00 น.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

14/02/57 17/02/57 18/02/57 19/02/57 21/02/57 24/02/57 25/02/57 26/02/57 27/02/57 28/02/57 01/03/57 03/03/57

10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 08:00-12:00 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 08:00-18:00 น. 15:50-18:00 น.

เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ เตรียมฝึ กซ้ อมในแข่ งขันทักษะ แข่ งขันทักษะวิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 28 เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ กิจกรรมวันใส เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ เข้ าเรียนวิชาโครงการ present project present project

2 2 8 8 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 10 2

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ บัตรประจาตัวผู้เข้ า แข่ งขัน ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ


45 46 47 48

04/03/57 05/03/57 06/03/57 07/03/57

10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. 10:00-11:50 น. รวม

เข้ าคาบวิชาโครงการ เข้ าคาบวิชาโครงการ เข้ าคาบวิชาโครงการ ส่ งโครงการ

2 2 2 2

ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ ภาพประกอบ 198 ชั่วโมง


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม ดาเนินการทาโปรเจ็คด้ วยโปรแกรม Authorware วันที่ 27 พฤษภาคม 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ด้วยโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้เป็ นส่วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและ วิชาโครงการ โดยทาการเสนอหัวข้อและค้นคว้าข้อมูลเรื่ องของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 28 พฤษภาคม 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยทาการค้นคว้าข้อมูลในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 29 พฤษภาคม 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยทาการออกแบบและค้นหาข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 30 พฤษภาคม 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยทาการวางแผนและค้นหาข้อมูลของโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 31 พฤษภาคม 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยทาการเสนอเรื่ องย่อของโครงการ 5 บท ในโปรเจ็กต์ที่เราต้องการจะจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 3 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยทาการเสนอและแก้ไขบทที่1 ของโครงการ 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 4 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยทาการเสนอและส่งตรวจความถูกต้องของ บทที่1 ในโครงการ 5บท เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 5 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสม และวิชาโครงการ โดยในวันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้งั ได้ประชุมและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผนและจัดทา โปรเจ็กต์จบผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่าให้ออกมาประสิทธิภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 6 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ มลงมือทาโดยการออกแบบหน้าลงทะเบี ยน หน้าต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์จบ ของ ชิ้น งานบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 7 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ลงมือทาโปรเจ็กต์จบ โดยทาการออกแบบหน้าจุดประสงค์ หน้าต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์ จบชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม Authorware วันที่ 10 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ลงมือทาโปรเจ็กต์จบ โดยทาการออกแบบหน้าเมนูหลักของตัวโปรแกรมและส่ งตรวจงานเก่าที่ทา มาแล้วแต่ไม่เสร็ จ คือ หน้าต้อนรับตัวโปรแกรมของโปรเจ็คต์จบชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม นาโปรเจ็คงานที่ทามานาเสนอให้อาจารย์ตรวจดู วันที่ 11 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ทาการส่งตรวจหน้ารวมคะแนนที่ทาสาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้งั และ ทาการตรวจดูความคืบหน้าต่างๆในการทาชิ้นงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้

ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน

กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพหน้าตาโปรแกรม ส่วนของหน้ารวมคะแนน )

ภาพหน้าตาของโปรแกรม ในขั้นตอนการรวมคะแนน


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม นาโปรเจ็คงานที่ทามานาเสนอให้อาจารย์ตรวจดู วันที่ 12 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ทาการส่งตรวจหน้าเมนูเนื้อหาที่ทาสาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ของชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้งั และ ทาการตรวจดูความคืบหน้าต่างๆในการทาชิ้นงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพหน้าตาโปรแกรม ส่วนของหน้าเมนูเนื้อหาของโปรแกรม )

ภาพหน้าตาของโปรแกรม อยูใ่ นส่วนของหน้าเมนูเนื้อหาของโปรแกรม


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 13 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 โดยทาการใส่เนื้อหาลงในส่วนของตัวโปรเจ็กต์จบที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม Authorware วันที่ 14 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 โดยทาการใส่ เนื้ อหาและจัดเรี ยงข้อมูลความเป็ นระเบียบลงในตัว โปรเจ็กต์จบที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม “แก้ไขโปรเจ็ค ตามคาแนะนาของอาจารย์ ” วันที่ 17 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ทาการแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ตามคาแนะนาเพิ่มเติมของ อ.นวภรณ์ แซ่ต้งั อาจารย์ที่ปรึ กษา โครงการ ว่าควรปรับปรุ งและปรับเปลี่ยนชิ้นงานในส่วนใดบ้าง เผื่อให้ชิ้นงานมีประสิ ทธิภาพและสามารถ นาไปใช้งานได้จริ ง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม authorware วันที่ 18 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ทาการวางแผนและประชุมให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาโปรเจ็กต์จบผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่า ให้ออกมาประสิทธิภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร ในการทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม Authorware วันที่ 19 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ทาการสอบถามความคืบหน้าในการจัดทาโปรเจ็คต์จบ และส่ งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดของการ ทาโปรแกรมให้อาจารย์ดูดว้ ย ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม Authorware วันที่ 20 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบและใส่องค์ประกอบเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆลงในชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ น ส่วนหนึ่งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมและวิชาโครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค โปรแกรม Authorware วันที่ 21 มิถุนายน 56 เวลา 12.30 – 15.50 รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม ทาการส่งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดในการจัดทาโปรแกรม ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS4 ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วน หนึ่งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมและวิชาโครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการทางานชิ้นงานตัวนี้ไปเป็ นประสบการณ์ในการทางานด้าน กราฟฟิ กและมัลติมีเดียต่อไปได้ในอนาคต หลักฐาน : ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ ……21……….. ชื่อกิจกรรม …รับฟังการบรรยายเรื่อง การผลิตฮาร์ ดดิส ทีบ่ ริ ษัท Western Digital (WD) วันที่ ……26 พฤศจิกายน 56………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนของฮาร์ดดิสก์ ที่ บริ ษทั เวสเทิร์นดิจิตอล จากัด หรื อ WD เป็ นผูบ้ ุกเบิก เทคโนโลยี ทางด้านฮาร์ดไดร์ฟก่อตั้งขึ้นปี ค.ศ. 1970 ที่ สหรัฐอเมริ กา ก่อนขยายมาสู่ภูมิภาค เอเชียในปี ค.ศ. 2002 ตั้งฐานการผลิตที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครในปี ค.ศ. 2003 ตั้งฐานการผลิตที่นิคม อุตสหกรรมบางปะอินเป็ นฐานการผลิตหัวอ่านเขียนที่ใหญ่ที่สุดของ เวสเทิร์นดิจิตอล ซึ่งได้การร่ วมมือเป็ น อย่างดีของรัฐบาลประเทศไทยมีโรงงานขนาดใหญ่อยูท่ ี่ สหรัฐอเมริ กา อยูท่ ี่ แคลิฟอร์เนียมี สานักงานใหญ่ อยูท่ ี่ แคลิฟอร์เนียโดยมีฐานการผลติหลักอยูท่ ี่ ประเทศไทย โดยมีโรงงานสาหรับผลิตชิ้นส่วนและประกอบ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู้ความเข้าใจและได้เห็นกรรมวิธีที่ละเอียดในขั้นตอนของการผลิตหัวเข็มอ่านข้อมูลใน ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะทาให้เราใส่ใจและถนอมฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเรามากขึ้น และประเทศไทย ก็เป็ นเครื อข่ายที่มีการผลิตหัวเข็มอ่านฮาร์ดดิ สและส่งต่อไปให้ประเทศเพื่อนบ้าน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……22……….. ชื่อกิจกรรม …รายการแบไต๋ ไฮเทค……………………… วันที่ ……27 พฤศจิกายน 56………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่ออัด แบไต๋ ไฮเทค เป็ นรายการโทรทัศน์ ประเภทวาไรตี้ทอล์กโชว์ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่ มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ออกอากาศทาง เนชัน่ แชนแนล เป็ นรายการสด ดาเนินรายการโดย พี่หนุ่ย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์, ศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย หรื อที่ เรี ยกกันว่า "อ.ศุภเดช", ที่รัก บุญปรี ชา หรื อที่รู้จกั กันในนาม "พี่หลาม จิ๊กโก๋ ไอที", พีรพล ฉัตรอนันทเวช หรื อที่รู้จกั กันในนาม "ปี เตอร์กวง ควงมือถือ" และพิธีกรหญิง คือ เฟื่ องลดา สรานี สงวนเรื อง ปัจจุบนั ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 19.00 น. ทาง MCOT1 และ Dude TV พร้อมกันสองช่อง รายการ แบไต๋ ไฮเทคมีสตูดิโออัดรายการที่เปิ ดเผย เพราะตั้งอยูช่ ้นั 4 ของศูนย์การค้าดิจิตอลเกทเวย์ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ซึ่งถือเป็ นอีกหนึ่งห้างดังของคนเมืองหลวง ฉะนั้นผูท้ ี่สนใจสามารถเข้ามานัง่ รับชมการอัด รายการได้สดๆทันที เพราะมีที่นงั่ สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการรับชมจัดเตรี ยมไว้แล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เห็นขั้นตอนและกระบวนการจัดรายการทีวขี องทีมงานที่ชานาญ และได้รับความรู้เกี่ยวกับโลก ไอทีท้งั ด้าน Network ,smartphone และอุปกรณ์มีเดียที่ล้าสมัยต่างๆด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……23……….. ชื่อกิจกรรม …ชมนิทรรศการ PHOTO FAIR 2013 วันที่ ……28 พฤศจิกายน 56………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนิทรรศการเทคนิคการถ่ายภาพและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกล้องถ่ายรู ปแต่ล่ะชนิด มีชื่องานว่า “PHOTO FAIR 2013” จัดเป็ นประจาทุกปี ที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ซึ่ง เป็ นงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีผคู้ นสนใจร่ วมเข้ารับชมภายในงานกันอย่างเนืองแน่นทุกปี และในงานมีการ สาธิตวิธีการแต่งรู ปหรื อแต่งภาพถ่ายด้วย โปรแกรม Photoshop พร้อมทั้งมีการปริ้ นภาพถ่ายให้ออกมา สวยงาม ส่วนบริ เวณงานมีการสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งภาพและวิธีการถ่ายเพื่อให้ภาพออกมา สวยงามพร้อมทั้งมีการจาลองบริ เวณให้ผทู้ ี่มาเยีย่ มชมงานมาถ่ายภาพในสถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้ให้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รั บ ความบัน เทิ ง และความรู้ เ กี่ ย วกับ เทคนิ ค การถ่ า ยภาพและตกแต่ ง ภาพด้ว ยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ต่างๆ และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อกล้องถ่ายรู ปที่เหมาะสมกับการใช้งานของเรา พร้อมทั้งมีการบรรยายสาธิตวิธีการจัดองค์ประกอบภาพให้ออกมาสวยงามและการแต่งภาพให้ออกมาเป็ น ธรรมชาติที่สุดซึ่งได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์การแต่งภาพและถ่ายภาพมาก หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……24……….. ชื่อกิจกรรม …เตรียมการสอน Dropbox และ GoogleDrive ให้กบั บุคคลภายนอก วันที่ ……21 ธันวาคม 56………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และเอกสาร ในการจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้ dropbox และ Google Drive ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา โดยต้องศึกษาวิธีการใช้งานของ Google Drive และ Dropbox เพื่อเตรี ยมตัวในการสอนบุคคลภายนอกและมีการซ้อมพูดอธิบายสาธิตการใช้งาน Google Drive และ Dropbox กับอาจารย์ที่ควบคุมดูแลโครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการใช้งาน Google Drive และ Dropbox ว่าควรใช้งานอย่างไรและยังรู้ว่า Google Drive และ Dropbox สามารถเก็บงานได้ดีกว่า Drive แบบพกพา เราสามารถเก็บงานได้โดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และทาให้สะดวกละรวดเร็ วกว่าการที่ตอ้ งเก็บงานไว้ใน Drive ส่ วนในการจัดทาโครงการเราควรมีความ พร้อมเพรี ยงและเป็ นระเบียบ ในการจัดเตรี ยมสถานที่และความเพรี ยบพร้อมในการจัดโครงการให้มากกว่า นี้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……25……….. ชื่อกิจกรรม …โครงการบริการสอน Dropbox และ GoogleDrive ให้กบั บุคคลภายนอก วันที่ ……22 ธันวาคม 56………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม ในการจัดกิจกรรมจะจัดที่ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา ณ บริ เวณห้อง คอมพิวเตอร์ 4 เริ่ มลงทะเบียนเวลา 07:30-08:00 น. เริ่ มทาโครงการบริ การสอน Dropbox และ Google Drive เวลา 09:00 น. เมื่อลงทะเบียนเสร็ จก็จะได้เอกสารการสอน Google Drive และ Dropbox เพื่อให้ไปศึกษา ก่อนเข้าสู่การสอน ช่วงแรกจะเป็ นการสาธิตวิธีการใช้ Google Drive โดย นางสาววรรณวิษา แก้วหาญ เวลา 10:30 น. พักเบรกรับประทานอาหารว่าง ช่วงสุดท้ายจะเป็ นการบรรยายสาธิตการใช้งาน Dropbox โดย นายรณกร ชายแก้ว กล่าวปิ ดโครงการและรับเกียรติบตั ร พร้อมรับอาหารเที่ยงกลับบ้าน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ควรมีความพร้อมให้มากกว่านี้ และควรแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ทนั ควรเตรี ยม Notebook ที่ใช้ ในการสอนให้ดีกว่านี้เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก Notebook มาก และการเป็ นวิทยากรควรเตรี ยมตัวใน การสอนให้มากกว่านี้และศึกษาให้ดีเสียก่อน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……26……….. ชื่อกิจกรรม …เตรียมเอกสารที่นาไปแข่ งนวัตกรรม วันที่ ……29 มกราคม 57………. เวลา …10:00-15:00 น……………. รวม ……6…….. ชั่วโมง กิจกรรม เตรี ยมแก้ไขงาน Auothorware ที่จะนาไปแข่งขันนวัตกรรม โดยศึกษาโปรแกรมบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากงานกลุ่มของ นายรณกร ชายแก้ว และช่วยกันแก้ไข โครงการ 5 บท ให้สมบูรณ์ กว่าเดิม โดยเพิ่มเตอมงานวิจยั ลงไปใน โครงการ 5 บท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซักซ้อมในการแข่งขันนวัตกรรม เพื่อให้พร้อมสู่การแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……27……….. ชื่อกิจกรรม …เตรียมเอกสารที่นาไปแข่ งนวัตกรรม วันที่ ……30 มกราคม 57………. เวลา …13:00-18:00 น……………. รวม ……5…….. ชั่วโมง กิจกรรม กิจกรรม เตรี ยมแก้ไขงาน Auothorware ที่จะนาไปแข่งขันนวัตกรรม โดยศึกษาโปรแกรมบทเรี ยน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากงานกลุ่มของ นายรณกร ชายแก้ว และช่วยกันแก้ไข โครงการ 5 บท ให้สมบูรณ์ กว่าเดิม โดยเพิ่มเตอมงานวิจยั ลงไปใน โครงการ 5 บท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซัก ซ้อมในการแข่ งขัน Excel เพื่อให้พร้อมสู่การแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……28……….. ชื่อกิจกรรม …ฝึ กซ้ อมทักษะ วันที่ ……20 มกราคม 57………. เวลา …16:00-19:00 น……………. รวม ……4…….. ชั่วโมง กิจกรรม เปลีย่ นตัวในการแข่ งขันโดยเตรี ยมตัวฝึ กซ้อมทักษะเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft Excel ฝึ กการใช้ ฟังก์ชนั่ ต่างภายใน Excel รู้จกั การวิเคราะห์โจทย์ว่าควรใช้ฟังก์ชนั่ อะไรในการทา ฝึ กการทากราฟใน Excel การลิงค์เอกสารข้าม Sheet การใช้สูตรต่างภายใน Excel การคานวณโบนัส ภาษี และเงินเดือนพนักงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซัก ซ้อมในการแข่ งขัน Excel เพื่อให้พร้อมสู่การแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……29……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……10 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ เพื่อประชุมว่าจะเอาโปรเจ็ค Auothorware มาใช้เป็ นโปรเจ็คจบและทา การแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งเป็ นชิ้นงานของ รายวิชาสื่อประสม นามาทาให้สมบูรณ์กว่าเดิมโดยการแก้ไขงานจากงานเดิม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……30……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……11 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากอาจารย์ช้ ีแนะให้โดยการเปลี่ยนภาพพื้น หลังให้เข้ากับเรื่ อง ที่กาลังทาอยู่ โดยตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoshop เมื่อทาเสร็ จจึงนามาใส่ ในด้วยโปรแกรม Auothorware 0.7 หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 0.7 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……31……….. ชื่อกิจกรรม …เตรียมฝึ กซ้ อมในแข่ งขันทักษะ วันที่ ……12 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม เตรี ยมตัวฝึ กซ้อมทักษะเกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft Excel ฝึ กการใช้ฟังก์ชนั่ ต่างภายใน Excel รู้จกั การวิเคราะห์โจทย์ว่าควรใช้ฟังก์ชนั่ อะไรในการทา ฝึ กการทากราฟใน Excel การลิงค์เอกสารข้าม Sheet การใช้สูตรต่างภายใน Excel การคานวณโบนัส ภาษี และเงินเดือนพนักงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาซัก ซ้อมในการแข่ งขัน Excel เพื่อให้พร้อมสู่การแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมราช หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……32……….. ชื่อกิจกรรม …แข่ งขันทักษะวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 28 วันที่ ……13 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …08:00-16:00 น……………. รวม ……8…….. ชั่วโมง กิจกรรม ในการเข้าแข่งขันมีผรู้ ่ วมเข้าแข่งขันประเภท Microsoft Excel จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจ วิทยาสงขลาระดับ ปวส. จานวน 3 คน มีผเู้ ข้าแข่งขันจากโรงเรี ยนอื่นจานวนมาก และทุกโรงเรี ยนก็มีความ พร้อมในการเข้าแข่งขันเต็มที่ ในการสอบจะมีSheet ให้ท้งั หมด 3 sheet โดยที่เราต้องทาการพิมพ์เองเป็ นการ ใช้สูตร SUM รวมเงินเดือนพนักงาน และการใช้สูตรลิงค์ขา้ ม Sheet และมีการคิดโบนัส และเงินเดือน พนักงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการแข่งขันทักษะทางวิชาการ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……33……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……14 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากอาจารย์ช้ ีแนะให้โดยการเปลี่ยนภาพพื้น หลังให้เข้ากับเรื่ อง ที่กาลังทาอยู่ โดยตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoshop เมื่อทาเสร็ จจึงนามาใส่ ในด้วยโปรแกรม Auothorware 0.7 หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……34……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……17 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากอาจารย์ช้ ีแนะให้โดยการเปลี่ยนภาพพื้น หลังให้เข้ากับเรื่ อง ที่กาลังทาอยู่ โดยตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoshop เมื่อทาเสร็ จจึงนามาใส่ ในด้วยโปรแกรม Auothorware 0.7 หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……35……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……18 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากอาจารย์ช้ ีแนะให้โดยการเปลี่ยนภาพพื้น หลังให้เข้ากับเรื่ อง ที่กาลังทาอยู่ โดยตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoshop เมื่อทาเสร็ จจึงนามาใส่ ในด้วยโปรแกรม Auothorware 0.7 หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……36……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……19 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการแก้ไขงานเพิ่มเติมจากอาจารย์ช้ ีแนะให้โดยการเปลี่ยนภาพพื้น หลังให้เข้ากับเรื่ อง ที่กาลังทาอยู่ โดยตกแต่งภาพพื้นหลังด้วยโปรแกรม Photoshop เมื่อทาเสร็ จจึงนามาใส่ ในด้วยโปรแกรม Auothorware 0.7 หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……37……….. ชื่อกิจกรรม …งานวัยใสห่างไกลยาเสพติด วันที่ ……21 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …08:00-12:00 น……………. รวม ……4…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม “งานวัยใส ห่ างไกลยาเสพติด ” ซึ่งเป็ นงานกิจกรรมประจาปี ของวิทยาลัยฯ เพื่อ รณรงค์และป้ องกันไม่ให้นกั ศึกษาภายในวิทยาลัยฯทุกคนมีภูมิคมุ ้ กันและรู้จกั ที่จะป้ องกันตัวเอง ไม่ให้ไปยุ่ง เกี่ยวกับสารเสพติ ดอันตรายทุกประเภทภายในงานมีการออกบูชสิ นค้าของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา บริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา และมีการแสดงละครและฟังการบรรยายโทษของสารเสพติดทุกประเภท ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รับความรู้ และวิธีก ารป้ องกัน ตนเองให้พน้ ภัยจากอัน ของยาเสพติ ด และยังได้ร่ ว มกิ จ กรรม นันทนาการต่างๆที่ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา (บธว.) จัดขึ้นมาอย่างสนุกสนาน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……38……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……24 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการส่ ง ตัว โปรแกรมและรั บคาเสนอแนะต่ างๆ เพื่อเตรี ยมพร้อม นาเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ในวันเสาร์ที่ 1 มี.ค 2557 หากเกิด ข้อผิด พลาดจะได้สามารถน ามาปรั บปรุ งแก้ไขได้ทัน สาหรั บ กลุ่มดิ ฉัน ได้ถูก น ามาแก้ไขเรื่ องพื้น หลัง บางส่วนที่ยงั ไม่เข้ากับเนื้อหาและเสียงภายในตัวโปรแกรมค่อยข้างจะไม่ดึงดูดน่ าสนใจเท่าไหร่ และทางาน การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……39……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……25 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ ทาการแก้ไขเรื่ องพื้นหลังบางส่วนที่ยงั ไม่เข้ากับเนื้ อหาและเสี ยงภายใน ตัวโปรแกรมค่อยข้างจะไม่ดึงดูดน่าสนใจเท่าไหร่ และทางาน การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง สาหรับนักศึกษา แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……40……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……26 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ นัดส่งดูความคืบหน้าตัวโครงการและการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ได้คะ แนะน าจากอาจารย์ว่า ควรทาการแก้ไขเรื่ องพื้น หลังบางส่ ว นที่ ย งั ไม่เข้ากับเนื้ อหาและเสี ยงภายในตัว โปรแกรมค่อยข้างจะไม่ดึงดูดน่ าสนใจเท่าไหร่ และทางาน การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ยังต้องถูกกลับมา แก้ไขบ้างส่วน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……41……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……27 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ นัดส่งดูความคืบหน้าตัวโครงการและการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ได้คะ แนะน าจากอาจารย์ว่า ควรทาการแก้ไขเรื่ องพื้น หลังบางส่ ว นที่ ย งั ไม่เข้ากับเนื้ อหาและเสี ยงภายในตัว โปรแกรมค่อยข้างจะไม่ดึงดูดน่ าสนใจเท่าไหร่ และทางาน การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ยังต้องถูกกลับมา แก้ไขบ้างส่วน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……42……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……28 กุมภาพันธ์ 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ นัดส่งดูความคืบหน้าตัวโครงการและการเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ได้คะ แนะน าจากอาจารย์ว่า ควรทาการแก้ไขเรื่ องพื้น หลังบางส่ ว นที่ ย งั ไม่เข้ากับเนื้ อหาและเสี ยงภายในตัว โปรแกรมค่อยข้างจะไม่ดึงดูดน่ า สนใจเท่าไหร่ และทางาน การเก็บชัว่ โมง 160 ชัว่ โมง ยังต้องถูกกลับมา แก้ไขบ้างส่วน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……43……….. ชื่อกิจกรรม … present project วันที่ ……1 มีนาคม 57………. เวลา …10:00-18:00 น.……………. รวม ……10…….. ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมเอกสารในการนาสื่ อบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่วยสอน present ในวัน ที่ 1 มีน าคม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุรกิจวิทยาสงขลา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……44……….. ชื่อกิจกรรม … present project วันที่ ……3 มีนาคม 57………. เวลา …15:50-18:00 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม นาเสนอโปรเจ็ค เรื่ อง ความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ Adobe Flash CS4 ซึ่งการ present project โปรเจ็คต์ มีอาจารย์ร่วมให้คะแนนทั้งหมด 3 ท่านได้แก่ อาจารย์นวภรณ์ แซ่ต้งั , อาจารย์เยาวเรศ อนันต์ , อาจารย์ จิรวัฒน์ ผาสุกสวัสดิ์ ในการ present project ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ให้นาไปปรับปรุ งแก้ไขให้ สมบูรณ์ให้มากกว่านี้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย และได้นา present project มาแก้ไขให้สมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……45……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……4 มีนาคม 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ เพื่อทาการแก้ไขและตกแต่งตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้นโดย ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งเป็ นชิ้นงานของรายวิชาสื่อประสม นามาทาให้สมบูรณ์กว่าเดิมโดยการแก้ไขงานจากงานเดิม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……46……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……5 มีนาคม 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ เพื่อทาการแก้ไขและตกแต่งตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้นโดย ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ซึ่งเป็ นชิ้นงานของรายวิชาสื่อประสม นามาทาให้สมบูรณ์กว่าเดิมโดยการแก้ไขงานจากงานเดิม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……47……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……6 มีนาคม 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการ อาจารย์รายวิชาโครงการดูความคืบหน้าของโปรเจ็ค หากมีขอ้ ผิดพลาด จะทาการแก้ไขและตกแต่งตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ดีกว่านี้ และนาคาแนะนาจาก อาจารย์มาปรับแต่งให้โปรเจ็คสมบูรณ์มากที่สุด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ ……48……….. ชื่อกิจกรรม …เข้าเรี ยนวิชาโครงการ วันที่ ……7 มีนาคม 57………. เวลา …10:00-11:50 น……………. รวม ……2…….. ชั่วโมง กิจกรรม เตรี ยมตัวส่งโปรเจ็คงานที่สมบูรณ์แล้ว ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ใช้เวลาว่างจากการเรี ยนมาทาโปรเจ็กต์จบในคาบวิชาโครงการ และได้ความรู้จากการทา โปรแกรม Auothorware 7.0 มากยิง่ ขึ้นรู้เทคนิคและวิธีการใช้ที่ถกู ต้องและยังสามารถเก็บชัว่ โมงเพื่อทา ชิ้นงานเก็บชัว่ โมงโครงการ 160 ชัว่ โมงได้อกี ด้วย หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

โครงการ วรรณวิษา แก้วหาญ ปวส 2/2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you