Page 1

Schoolkosten Dedemsvaart 2017-2018

School met de persoonlijke

VMBO

| H AV O | AT H E N E U M | G Y M N A S I U M dv.vechtdalcollege.nl


Inleiding Schoolkosten

Zijn schoolkosten verplicht? Het voldoen van de schoolkosten is vrijwillig,

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Voor het

maar wij stellen uw bijdrage zeer op prijs,

verzorgen van onderwijs ontvangt de school

omdat de school met uw bijdrage een

geld van de overheid. School vraagt van ouders

Wat zijn schoolkosten?

ook een bijdrage: schoolkosten.

Schoolkosten zijn kosten die ouders betalen.

blijven samenstellen, dat bijdraagt aan de

Daarover gaat deze flyer.

Het zijn zaken die u zelf moet aanschaffen

ontwikkeling van uw kind en zijn leerplezier op

om uw kind onderwijs te laten volgen. Denkt

onze school.

gevarieerd programma van activiteiten kan

u daarbij aan kosten voor aanschaf van rekenmachine.

De vrijwillige ouderbijdrage noemen wij

De hoogte van de schoolkosten

Onder schoolkosten vallen niet de

schoolkosten. Daar waar de school dus

De hoogte van de schoolkosten varieert per

schoolboeken. Die stellen we als school gratis

spreekt over schoolkosten wordt de vrijwillige

leerjaar. Dit heeft te maken met de inhoud van

beschikbaar.

ouderbijdrage bedoeld.

de programma’s in de verschillende leerroutes

bijvoorbeeld gymkleding, een atlas of een

Schoolkosten vrijwillige ouderbijdrage

| | | |

en leerjaren. Bij schoolkosten die de school in rekening

Voorbeeld: onze examenklas die tekenen

brengt, gaat het niet om schoolboeken, maar

en handvaardigheid in het pakket heeft,

Naast kosten die u als ouders zelf moet maken

om een bijdrage in de materialen, faciliteiten

gaat op excursie naar Keulen. In een andere

om uw kind onderwijs te kunnen laten volgen,

en activiteiten die ertoe bijdragen dat uw kind

examenklas is dat niet aan de orde.

vragen wij van ouders ook een financiĂŤle

goed en aantrekkelijk onderwijs kan volgen.

bijdrage voor het verzorgen van onderwijs aan

Denk aan bijvoorbeeld het schoolkluisje of de

uw kind: de vrijwillige ouderbijdrage.

extra activiteiten.

| | | |


bedragen vastgesteld. Deze worden in juni

Hoe betaal ik de schoolkosten?

2017 gepubliceerd op onze website.

De schoolkosten betaalt u via een

2. U kiest ervoor om in termijnen te betalen.

Wilt u een indicatie van de hoogte van de

elektronische omgeving: WIS Collect.

U voldoet dan een bedrag per 30 januari en per

Heeft u vragen en wilt u liever persoonlijk een

schoolkosten per leerjaar? Dan kunt u de

In deze elektronische omgeving ziet u een

1 maart van het lopende schooljaar.

medewerker spreken?

schoolkosten van het lopende jaar inzien. Deze

totaaloverzicht van de schoolkosten voor het

vindt u op de website van de locatie, onder het

leerjaar van uw kind.

Meer informatie

kopje ‘Naar het VC’ > “Schoolgids”.

School zorgt ervoor dat u wordt geïnformeerd

Op onze website, onder het kopje ‘Naar het

dhr. I. Schuurhuis

over het betalen van de schoolkosten.

VC’, menu ‘schoolgids’ vindt u meer informatie

i.schuurhuis@vechtdalcollege.nl

U ontvangt van ons een uitleg over het

over de schoolkosten, waaronder overzichten

tel: 0523 – 61 24 33

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn nog geen

In de digitale omgeving heeft u twee keuzes:

van de schoolkosten per leerjaar (schooljaar

1. U betaalt direct alle schoolkosten.

2016-2017).

Neemt u dan contact op met onze medewerker van de financiële administratie:

betaalsysteem.

Wanneer betaal ik de schoolkosten?

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook nuttige informatie over schoolkosten. www.rijksoverheid.nl

Betaling van de schoolkosten kan op twee momenten in het schooljaar, afhankelijk van uw keuze in het online betaalsysteem WIS Collect. Bij aanvang van het schooljaar ontvangt u van ons een mail en wordt u doorverwezen naar de digitale omgeving van WIS-collect, waar u de schoolkosten betaalt.

| | | |

| | | |


Eigen bijdrage ouders voor devices

Voor het schooljaar 2017-2018 streeft de

Kiest u voor optie 1, dan ontvangt u in juni

belangrijke aanvulling zien op de zorg en

school naar een eigen bijdrage voor de iPad

een brief waarin we uitleggen hoe u de

begeleiding.

van €275,–, verdeeld over drie schooljaren.

iPad kunt bestellen in een speciaal daarvoor

Verder zien we mogelijkheden en nieuwe

Dit is inclusief de kosten voor reparaties.

ingerichte online omgeving. U bestelt de

kansen voor het verrijken van het samen leren

iPad voor aanvang van de zomervakantie; na

devices in het onderwijs.

Aanschaf en betaling van een device

Pilots bewijzen de toegevoegde waarde van

Voor aanschaf van de iPad ontvangt u eind mei

Kiest u voor optie 2 of 3, dan zorgt school voor

het leren met een device.

een uitgebreide informatiebrief over de wijze

de aanschaf van de iPad en maakt school met u

van bestellen en de keuze-opties voor betaling.

bij aanvang van het schooljaar afspraken over de jaarlijkse eigen bijdrage.

en werken door middel van het gebruik van

Devices in de lessen

In onze school wordt gewerkt met iPads.

U heeft daarbij 3 keuzes:

In toenemende mate maken we in de lessen

Ouders en leerlingen krijgen in mei een

1. U betaalt de iPad volledig zelf en ontvangt

gebruik van meer persoonlijke ICT middelen

uitgebreide informatiebrief over de aanschaf,

zoals Chromebooks, iPads en laptops. We

het gebruik, de levering etc. Daarnaast maken

noemen dit ‘devices’. Dat is een bewuste keuze

we incidenteel gebruik van Chromebooks.

van ons.

| | | |

bieden aan leerlingen, wat we als een

We willen de leerlingen voorbereiden op het

Eigen bijdrage voor aanschaf van een device

leren en werken in een maatschappij waar ICT

Het is voor de school financieel niet haalbaar

alom vertegenwoordigd is. Het leren werken

om de aanschaf van devices volledig zelf te

met een device is zo’n 21e eeuw vaardigheid.

dragen. We vragen daarom een bijdrage van

Daarnaast bieden digitale toepassingen de

ouders. Uitgangspunt is dat school en ouders

mogelijkheid om beter maatwerk te

samen de kosten dragen (50/50).

de zomervakantie wordt de iPad op school uitgereikt.

van ons gedurende 3 jaar een teruggave. 2. School betaalt de iPad en u betaalt gedurende 3 jaar een bijdrage aan school (naast de bijdrage voor de reguliere schoolkosten). 3. U treft een persoonlijke regeling met school.

| | | |


Meer informatie Meer informatie over de hoogte van de schoolkosten en de betaling ervan, vindt u op onze website, onder het kopje ‘Naar het VC’, in het submenu ‘Schoolgids’. U vindt daar ook informatie over de kosten voor de iPad. Wilt u liever persoonlijk een medewerker spreken, neem dan contact op met: Dhr. I. Schuurhuis i.schuurhuis@vechtdalcollege.nl tel: 0523 – 61 24 33

School met de persoonlijke

VMBO

| H AV O | AT H E N E U M | G Y M N A S I U M dv.vechtdalcollege.nl

Folder schoolkosten en kosten devices - Vechtdal College Dedemsvaart  

Een folder over de schoolkosten en de kosten voor de devices die we gebruiken voor het onderwijs.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you