Issuu on Google+

Dane osobowe: Imię nazwisko Adres Nr telefonu Ew. e-mail

miejscowość, data

Imię i nazwisko Stanowisko Nazwa instytucji Adres

Zwrot grzecznościowy,

Krótka prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja, o jakie stanowisko ubiega się kandydat.

Rozwinięcie – kilka słów o osobie (wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe) oraz uzasadnienie, Ŝe jest się odpowiednią osobą na dane stanowisko.

Zakończenie – wyraŜenie gotowości spotkania się w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Zwrot poŜegnalny czytelny, odręczny podpis

Załączniki: dołączone dokumenty

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm).


/Schemat%20listu%20