Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

MIĘDZYRZECZ 2012


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

SPIS TREŚCI:

WSTĘP………………………………………………………………………………………..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów……………………….…………………………...….4 II. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodowych)………………………….……..8 Zestawienie ofert pracy według 6 – cyfrowego kodu zawodów……………...…..…...9 Ranking ofert pracy…………………..……………………………………………….13 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych………………………………………14 Zawody deficytowe i nadwyŜkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu)……………………………………………………..……………….…..14 PODSUMOWANIE…………………………………………………………..………………20 SPIS TABEL I RYSUNKÓW…...………………………………………………..……….…22 ZAŁĄCZNIKI…………………………………………………………………………….…….

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

2


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu prowadzi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Sporządzony ranking ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdania MPiPS za I półrocze 2012 roku i dostępnych raportów zawodów deficytowych i nadwyŜkowych za to półrocze. Dla lepszej i czytelniejszej prezentacji badanego zagadnienia zastosowano rysunki i tabele. Niniejszy raport składa się z trzech rozdziałów, zakończonych podsumowaniem, spisem rysunków i tabel. W pierwszym rozdziale sporządzono analizę bezrobocia według zawodów, w drugim analizę ofert pracy według zawodów, w trzecim dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyŜkowych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu. Przygotowana publikacja jest raportem nadającym charakter analityczny zjawisk zachodzących na rynku pracy w zakresie popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy w powiecie międzyrzeckim w I półroczu 2012 r. Monitorowanie zawodów nadwyŜkowych i deficytowych jest procesem obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim, dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy. Przy opracowywaniu niniejszego monitoringu zastosowano następujące wskaźniki: 

wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie;wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie;wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu) zawodu;średnia miesięczna nadwyŜka (deficyt) podaŜy siły roboczej w zawodzie;analizy i oceny informacji i działań pośrednictwa pracy wynikające z codziennej realizacji zadań ustawowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

3


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Istotnych informacji o międzyrzeckim rynku pracy dostarczają nam statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe w I półroczu 2012r do I półrocza 2011r sytuacja na rynku pracy uległa nieznacznym zmianom. Nie tylko pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale równieŜ zmian dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu jest obszar powiatu międzyrzeckiego, obejmującego swym zasięgiem 6 gmin: o gminę Międzyrzecz; o gminę Skwierzyna; o gminę Trzciel; o gminę Pszczew; o gminę Przytoczna; o gminę Bledzew. Rysunek1. Powiat międzyrzecki

Źródło: www.infofirma.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

4


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Stopa bezrobocia w powiecie międzyrzeckim na dzień 31 czerwca 2012 roku wynosiła 20,2 %. W porównaniu do 31 czerwca 2011 roku liczba bezrobotnych spadła o 0,2 punktu procentowego (na dzień 31.06.2011 roku – 20,0 %). Liczba

bezrobotnych

zarejestrowanych

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w Międzyrzeczu w końcu czerwca 2012 roku wynosiła 4.378 osób, w tym 2.270 stanowiły kobiety. Struktura zawodowa bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zbliŜona jest do struktury zawodowej z I półrocza 2011r, co odzwierciedla sytuację społeczno - gospodarczą w powiecie. Brak nowopowstałych zakładów pracy, przy niezmiennych potrzebach kadrowych istniejących

zakładów

pracy,

skutkuje

brakiem

istotnych

zmian

w

strukturze.

ZauwaŜalny natomiast jest niewielki wzrost liczby osób bezrobotnych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie pracowników usług osobistych i sprzedawców, robotników przemysłowych i rzemieślników oraz techników. Liczba osób bezrobotnych w tych grupach zawodów wzrosła o 16 osoby w obu grupach .

Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów LICZBA BEZROBOTNYCH Struktura grup w I I Grupa zawodów wzrost - I półroczu półrocze półrocze 2012 roku spadek 2011 2012 % Ogółem 4359 4378 + 19 -------

Bez zawodu I II III IV V VI VII VIII

Parlamentarzyści i wyŜsi urzędnicy kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn

617

716

+ 99

16,3

35

34

-1

0,8

213

195

- 18

4,5

583

527

- 56

12,0

158

161

+3

3,7

912

928

+ 16

21,2

157

139

- 18

3,2

1101

1117

+ 16

25,5

243

241

-2

5,5

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

5


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

IX X

i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne

339

320

- 19

7,3

1

0

-1

0,0

Źródło: Sprawozdanie MPiIPS -01

Jak wynika z powyŜszej tabeli zdecydowanie największy odsetek zarejestrowanych stanowią bezrobotni w grupie VII - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 1101 osób. Liczący się równieŜ odsetek zarejestrowanych osób stanowią bezrobotni w trzech kolejnych grupach: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 928 osób; - bez zawodu – 716 osób; - technicy i średni personel – 527 osób Istotnym zjawiskiem zauwaŜalnym jest spadek liczby osób zarejestrowanych w stosunku do I półrocza 2011 roku w jednej grupie zawodów tj.: - technicy i inny średni personel o 56 osób. Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŜamy, Ŝe bezrobotni w ponad ¼ to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Szczegółowe przedstawienie graficzne aktualnej struktury grup zawodowych w I półroczu 2012 roku przedstawia poniŜszy rysunek (Rys. 2).

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

6


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

16,3

0,8 4,5

7,3 7,8

12,0 3,7

5,5

21,2 25,5

3,2

Parlamentarzyści i wyŜsi urzędnicy kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel

Pracownicy biurowi

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Pracownicy przy pracach prostych

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Siły zbrojne

Bez zawodu

Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w I półroczu 2012 roku Analizując liczbę osób bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŜamy, Ŝe najwięcej napływających osób bezrobotnych zarejestrowanych w pierwszej połowie 2012 roku odnotowujemy w następujących zawodach: 

sprzedawca 427 osóbrobotnik gospodarczy 171 osóbtechnik ekonomista 115 osóbmurarz 113 osóbkucharz 107 osóbślusarz 92 osobyrobotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 71 osóbstolarz meblowy 69 osóbszwaczka 69 osóbtechnik prac biurowych 61 osóbtechnik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 60 osóbtechnik rolnik 56 osóbstolarz 54 osoby

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

7


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Niepokojące jest teŜ to, Ŝe największą grupą długotrwale bezrobotnych są osoby posiadające zawód sprzedawcy i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Wysoko w rankingu sytuują się równieŜ bezrobotni technicy i inny średni personel. Na czele listy rankingowej są ekonomiści i technicy Ŝywienia i gospodarstwa domowego. Ma to bezpośredni związek z corocznym napływem osób z w/w kwalifikacjami po ukończeniu szkół średnich w zawodach, które od lat są głównymi kierunkami kształcenia w powiecie międzyrzeckim.

II. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) Istotnym elementem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych jest analiza ofert pracy, czyli zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy wolnych miejsc zatrudnienia. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu wpłynęło 786 ofert pracy pozyskanych przez pośredników pracy oraz zaoferowane przez pracodawców. Biorąc pod uwagę liczbę ofert, które wpłynęły do 31.06.2011r. (732) w stosunku do I półrocza 2012 r. (786) naleŜy stwierdzić, Ŝe nastąpił wzrost pozyskanych ofert o 56.

Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych Oferty zgłoszone w PUP Zmiana I półrocze 2012 do I półrocza 2011

Grupa zawodów 31.06.2011 31.06.2012

% [I liczba ofert

półrocze 2012r 100%]

Parlamentarzyści i wyŜsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści

2

9

+7

1,1

27

20

-7

2,5

Technicy i inny średni personel

73

75

-2

9,5

Pracownicy biurowi

100

83

- 17

10,6

202

311

+ 109

39,6

26

25

-1

3,2

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy,

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

8


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

rybacy Robotnicy przemysłowi i

111

96

- 15

12,2

81

61

- 20

7,8

110

106

-4

13,5

Bez zawodu

0

0

0

0,0

Siły zbrojne

0

0

0

0,0

732

786

rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

RAZEM

Do 31.06.2012r. nastąpił wzrost ilości ofert pracy w porównaniu do 31.06.2011r. w następujących grupach zawodowych:

ZESTAWIENIE OFERT PRACY WEDŁUG 6 – CYFROWEGO KODU ZAWODÓW 1. Grupa I Przedstawiciele władz publicznych 9 ofert tj. 1,1 % 121303 131101 132103 132301

naczelnik/kierownik wydziału kierownik produkcji w przedsięb. rolnych kierownik działu produkcji kierownik budowy

- 4 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 2 oferty

2. Grupa II Specjaliści 20 ofert tj. 2,5 % 214109 216604 222101 228203 228301 232001 234201 241103 241304 241308 242190 242307 243106 243304

- 1 oferta specjalista kontroli jakości projektant grafiki - 1 oferta pielęgniarka - 3 oferty specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oferta fizjoterapeuta - 1 oferta nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu - 1 oferta nauczyciel przedszkola - 1 oferta specjalista ds. rachunkowości - 1 oferta specjalista bankowości - 1 oferta - 2 oferty specjalista ds. ubezpieczeń społecznych pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji - 1 oferta specjalista ds. kadr - 1 oferta specjalista ds. marketingu i handlu - 4 oferty specjalista ds. kluczowych klientów(key account manager) - 1 oferta

3. Grupa III Technicy i inny personel 75 oferty tj. 9,5 % 311303 311501

technik elektryk diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 1 oferta - 1 oferta 9


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

311508 311511 311909 321201 321301 324002 325102 325905 325907 331301 332203 332302 333105 333190 333904 334201 334306 341201 341202 341203 341205 342301 343101 343203 351203

technik mechanik maszyn i urządzeń technik mechanik urządzeń przemysłowych technik automatyk technik analityki medycznej technik farmaceutyczny technik weterynarii higienistka stomatologiczna opiekunka dziecięca terapeuta zajęciowy księgowy przedstawiciel handlowy zaopatrzeniowiec spedytor pozostali spedytorzy i pokrewni sprzedawca reklam internetowych sekretarz sądowy technik administracyjny asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej opiekun w domu pomocy społecznej pracownik socjalny instruktor fitness fotograf florysta technik informatyk

- 7 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 2 oferty - 2 oferty - 2 oferty - 2 oferty - 3 oferty - 5 ofert - 8 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 15 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 7 ofert - 2 oferty - 2 oferty - 1 oferta - 4 oferty - 1 oferta

4. Grupa IV Pracownicy biurowi 83 oferty tj. 10,6 % 411003 411004 411090 412001 421104 421203 422401 422602 431101 431102 432103 432190

pracownik kancelaryjny technik prac biurowych pozostali pracownicy obsługi biurowej sekretarka kasjer walutowy pracownik kolektury recepcjonista hotelowy recepcjonista asystent ds. księgowości fakturzystka magazynier pozostali magazynierzy i pokrewni

- 2 oferty - 39 ofert - 11 ofert - 10 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 3 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 7 ofert - 6 ofert

5. Grupa V Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 311 ofert tj. 39,6 % 511303 512001 512002 512090 513101 513202 514101 514202

przewodnik turystyczny miejski kucharz kucharz małej gastronomii pozostali kucharze kelner barman fryzjer kosmetyczka POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 1 oferta - 10 ofert - 11 ofert - 8 ofert - 20 ofert - 7 ofert - 1 oferta - 3 oferty 10


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

514203 514207 515303 521101 522201 522301 522302 522305 524302 524501 524502 524902 532901 541307

manikiurzystka technik usług kosmetycznych robotnik gospodarczy sprzedawca na targowisku/bazarze kierownik sali sprzedaŜy sprzedawca sprzedawca w branŜy technik handlowiec konsultant/agent sprzedaŜy bezpośredniej ekspedient w stacji obsługi pojazdów sprzedawca w stacji paliw doradca klienta pomoc apteczna pracownik ochrony fizycznej bez licencji

- 1 oferta - 1 oferta - 148 ofert - 1 oferta - 5 ofert - 63 ofert - 1 oferta - 15 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 6 ofert - 1 oferta - 3 oferty

6. Grupa VI Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 25 ofert tj. 3,2 % 611104 611306 611308 611309 612201 613003 621001 621002

rolnik upraw polowych ogrodnik terenów zielonych ogrodnik-uprawa roślin ozdobnych ogrodnik-uprawa warzyw polowych hodowca drobiu rolnik drwal robotnik leśny

- 2 oferty - 5 ofert - 1 oferta - 3 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 11 ofert

7. Grupa VII Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 96 ofert tj. 12,2 % 711202 711401 711501 711503 712101 712303 712501 712601 712604 712612 712703 712904 712990 713102 713104 721204 721205 721306 721404 722204 722206 722301

murarz betoniarz cieśla stolarz budowlany dekarz tynkarz monter/składacz okien hydraulik monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter sieci wodnych i kanalizacyjnych monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych technolog robót wykończeniowych w budownictwie pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani malarz budowlany szpachlarz spawacz metodą MAG spawacz metodą MIG blacharz samochodowy monter konstrukcji stalowych ślusarz ślusarz narzędziowy frezer POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 5 ofert - 2 oferty - 2 oferty - 2 oferty - 11 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 3 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 8 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 9 ofert - 1 oferta - 1 oferta 11


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

722302 722313 723103 723309 723310 731990 741203 742201 751204 752102 752205 752208 752305 753303 753403

operator automatycznej linii obróbki skrawaniem tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie mechanik pojazdów samochodowych mechanik maszyn szwalniczych mechanik – monter maszyn i urządzeń pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani elektromechanik pojazdów samochodowych monter instalacji i urządzeń telekomutacyjnych (telemonter) piekarz manipulant drewna okrągłego stolarz stolarz meblowy pilarz szwaczka tapicer meblowy

- 4 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 4 oferty - 1 oferta - 4 oferty - 12 ofert - 1 oferta

8. Grupa VIII Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 61 ofert tj. 7,8 % 811104 811105 811304 813102 813135 813190 814104 815702 821902 821905 821906 832202 832203 833101 833201 833202 833203 834101

operator koparki operator koparko-ładowarki wiertacz studni operator maszyn do produkcji papy operator urządzeń rozdrabniających pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych wulkanizator pracownik pralni chemicznej monter mebli monter wyrobów z drewna monter wyrobów z tworzyw sztucznych kierowca samochodu dostawczego kierowca samochodu osobowego kierowca autobusu kierowca autocysterny kierowca ciągnika siodłowego kierowca samochodu cięŜarowego kierowca ciągnika rolniczego

- 1 oferta - 1 oferta - 6 ofert - 5 ofert - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 3 oferty - 3 oferty - 2 oferty - 4 oferty - 4 oferty - 2 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 18 ofert - 4 oferty

9. Grupa IX Pracownicy przy pracach prostych 106 ofert tj. 13,5 % 911203 911207 911290 912103 912202 921301 931301 932101

pokojowa sprzątaczka biurowa pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne prasowaczka ręczna operator myjni pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt robotnik budowlany pakowacz POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 11 ofert - 26 ofert - 10 ofert - 1 oferta - 4 oferty - 1 oferta - 19 ofert - 7 ofert 12


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

932905 932990 933304 933401 941201 961302 962990

pomoc krawiecka pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle robotnik magazynowy pracownik rozkładający towar na półkach pomoc kuchenna robotnik placowy pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

- 1 oferta - 14 ofert - 2 oferty - 2 oferty - 6 ofert - 1 oferta - 1 oferta

PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe zdecydowanie największe zapotrzebowanie pracodawców (39,6 % - wszystkich ofert pracy w I połowie 2012 r.) dotyczy pracowników w grupie V, a mianowicie „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”. Poszukiwane są więc najczęściej osoby posiadające elementarne umiejętności wykonywania zawodu. Najmniej wolnych miejsc pracy wpłynęło dla osób z grupy I „parlamentarzyści i wyŜszi urzędnicy i kierownicy” – 7 ofert – 1,1 %. Natomiast dla dwóch grup „osoby bez zawodu” i „Ŝołnierze zawodowi” w badanym okresie pracodawcy nie zgłosili Ŝadnej wolnej oferty pracy. Zestawienie to nadal stanowi potwierdzenie zjawiska duŜej rotacji pracowników w powiecie międzyrzeckim w odniesieniu do zawodów podstawowych, a zaleŜnej od koniunktury gospodarczej i sezonowości.

RANKING OFERT PRACY Z rankingu ofert pracy zgłoszonych w I połowie 2012 r. wynika, iŜ największe zapotrzebowanie dotyczyło bezrobotnych posiadających następujące zawody (tab. 3).

Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach Oferty pracy Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

zgłoszone w I połowie 2012 r.

1

515290

Robotnik gospodarczy

148

2

522301

Sprzedawca

63

3

931301

Robotnik budowlany

19

4

833203

Kierowca samochodu cięŜarowego

18

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

13


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

PowyŜsze zestawienie obejmuje 4 zawody z największą liczbą ofert pracy (248 ofert) to jest 31,55 % wszystkich pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy restrukturyzacyjne w gospodarce powodują, Ŝe na niektóre zawody istnieje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze. W grupie wszystkich zawodów zauwaŜamy, Ŝe napływ bezrobotnych nie jest adekwatny do ilości wpływających ofert pracy. Mowa tutaj o takiej sytuacji, kiedy na rynku jest więcej osób bezrobotnych w danym zawodzie niŜ zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci ofert pracy - są to tzw. „zawody nadwyŜkowe”. Poprzez „zawód deficytowy” naleŜy natomiast rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŜsze zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W OPARCIU O WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYśKI (DEFICYTU)

Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu).

Lp.

Kod Zawodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

"751204" "752208" "514101" "723103" "711202" "621001" "961302" "741203" "752205" "351203" "722204" "711401" "711503"

Nazwa Zawodu Piekarz Stolarz meblowy Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Murarz Drwal / pilarz drzew Robotnik placowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Stolarz Technik informatyk Ślusarz Betoniarz Stolarz budowlany

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

Wskaźnik intensywności nadwyŜki (Deficytu) 0,0222 0,0233 0,0345 0,0345 0,0714 0,0769 0,0769 0,1 0,1 0,125 0,1458 0,1538 0,1667

14


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

"512001" "121303" "331301" "613003" "712904" "522301" "432103" "228301" "234201" "321301" "712601" "713102" "811105" "341205" "933304" "941201" "753303" "512002" "752305" "513202" "621002" "228203" "311303" "325907" "343101" "712604" "753403" "832203" "912103" "243106" "611306" "931301" "513101" "541307" "411004" "131101" "132103" "132301" "232001" "241103" "242190" "334201" "422602" "431101" "514202" "524502" "712612" "721306" "721404" "722301" "722313" "832202" "962990"

Kucharz Naczelnik / kierownik wydziału Księgowy Rolnik Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Sprzedawca Magazynier Fizjoterapeuta Nauczyciel przedszkola Technik farmaceutyczny Hydraulik Malarz budowlany Operator koparko - ładowarki Pracownik socjalny Robotnik magazynowy Pomoc kuchenna Szwaczka Kucharz małej gastronomii Pilarz Barman Robotnik leśny Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Technik elektryk Terapeuta zajęciowy Fotograf Monter instalacji i urządzeń sanitarnych Tapicer meblowy Kierowca samochodu osobowego Prasowaczka ręczna Specjalista do spraw marketingu i handlu Ogrodnik terenów zieleni Robotnik budowlany Kelner Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Technik prac biurowych Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych Kierownik działu produkcji Kierownik budowy Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu Specjalista do spraw rachunkowości Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Sekretarz sądowy Recepcjonista Asystent do spraw księgowości Kosmetyczka Sprzedawca w stacji paliw Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych Blacharz samochodowy Monter konstrukcji stalowych Frezer Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie Kierowca samochodu dostawczego Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

0,1923 0,2222 0,2308 0,25 0,25 0,2917 0,3043 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,4 0,4 0,4 0,4138 0,44 0,4444 0,4667 0,4783 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5714 0,625 0,6667 0,7407 0,75 0,9286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

W

"911207" "834101" "515303" "833203" "222101" "332302" "522305" "334306" "324002" "325905" "411003" "611104" "933401" "932101" "332203" "412001" "821902" "821905" "341203" "912202" "932990" "522201" "411090" "712101" "432190" "524902" "911290"

niesklasyfikowani Sprzątaczka biurowa Kierowca ciągnika rolniczego Robotnik gospodarczy Kierowca samochodu cięŜarowego Pielęgniarka Zaopatrzeniowiec Technik handlowiec Technik administracji Technik weterynarii Opiekunka dziecięca Pracownik kancelaryjny Rolnik upraw polowych Pracownik rozkładający towar na półkach Pakowacz Przedstawiciel handlowy Sekretarka Monter mebli Monter wyrobów z drewna Opiekun w domu pomocy społecznej Operator myjni Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Kierownik sali sprzedaŜy Pozostali pracownicy obsługi biurowej Dekarz Pozostali magazynierzy i pokrewni Doradca klienta Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne

oparciu

o

tabelę

T-I/P-4

zestawiającą

zawody

deficytowe

1,0909 1,3333 1,4272 1,4545 1,5 1,6 1,6667 1,875 2 2 2 2 2 2,3333 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,6667 5 5,5 5,5 6 6 8

i

nadwyŜkowe

w powiecie międzyrzeckim w I półroczu 2012 roku (stanowiącą załącznik sporządzonego raportu) oraz stworzonej na jej podstawie tabeli nr 4 dokonano w PUP w Międzyrzeczu zestawienia: 

rankingu zawodów nadwyŜkowych (tabela nr 5).rankingu zawodów najbardziej deficytowych (tabela 6);

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

16


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Tabela 5. Ranking 31 zawodów nadwyŜkowych w I półroczu 2012 roku

Lp.

Kod Zawodu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

"751204" "752208" "514101" "723103" "711202" "621001" "961302" "741203" "752205" "351203" "722204" "711401" "711503" "512001" "121303" "331301" "613003" "712904" "522301" "432103" "228301" "234201" "321301" "712601" "713102" "811105" "341205" "933304" "941201" "753303" "512002"

Nazwa Zawodu Piekarz Stolarz meblowy Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Murarz Drwal / pilarz drzew Robotnik placowy Elektromechanik pojazdów samochodowych Stolarz Technik informatyk Ślusarz Betoniarz Stolarz budowlany Kucharz Naczelnik / kierownik wydziału Księgowy Rolnik Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Sprzedawca Magazynier Fizjoterapeuta Nauczyciel przedszkola Technik farmaceutyczny Hydraulik Malarz budowlany Operator koparko - ładowarki Pracownik socjalny Robotnik magazynowy Pomoc kuchenna Szwaczka Kucharz małej gastronomii

Wskaźnik intensywności nadwyŜki (Deficytu) 0,0222 0,0233 0,0345 0,0345 0,0714 0,0769 0,0769 0,1 0,1 0,125 0,1458 0,1538 0,1667 0,1923 0,2222 0,2308 0,25 0,25 0,2917 0,3043 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,4 0,4 0,4 0,4138 0,44

W tabeli 5 zestawiono najbardziej nadwyŜkowe zawody w I półroczu 2012 roku w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki. PoniŜej zaprezentujemy 45 zawodów najbardziej deficytowych w I półroczu 2012 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

17


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Tabela 6. Ranking 45 zawodów najbardziej deficytowych w I półroczu 2012 roku

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Kod Zawodu "911290" "432190" "524902" "411090" "712101" "522201" "932990" "912202" "341203" "821902" "821905" "332203" "412001" "932101" "324002" "325905" "411003" "611104" "933401" "334306" "522305" "332302" "222101" "833203" "515303" "834101" "911207" "131101" "132103" "132301" "232001" "241103" "242190" "334201" "422602" "431101" "514202" "524502" "712612" "721306" "721404" "722301" "722313" "832202"

45 "962990"

Nazwa Zawodu Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Pozostali magazynierzy i pokrewni Doradca klienta Pozostali pracownicy obsługi biurowej Dekarz Kierownik sali sprzedaŜy Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Operator myjni Opiekun w domu pomocy społecznej Monter mebli Monter wyrobów z drewna Przedstawiciel handlowy Sekretarka Pakowacz Technik weterynarii Opiekunka dziecięca Pracownik kancelaryjny Rolnik upraw polowych Pracownik rozkładający towar na półkach Technik administracji Technik handlowiec Zaopatrzeniowiec Pielęgniarka Kierowca samochodu cięŜarowego Robotnik gospodarczy Kierowca ciągnika rolniczego Sprzątaczka biurowa Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych Kierownik działu produkcji Kierownik budowy Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu Specjalista do spraw rachunkowości Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji Sekretarz sądowy Recepcjonista Asystent do spraw księgowości Kosmetyczka Sprzedawca w stacji paliw Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych Blacharz samochodowy Monter konstrukcji stalowych Frezer Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie Kierowca samochodu dostawczego Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

Wskaźnik intensywności nadwyŜki (Deficytu) 8 6 6 5,5 5,5 5 4,6667 4 3,5 3 3 2,5 2,5 2,3333 2 2 2 2 2 1,875 1,6667 1,6 1,5 1,4545 1,4272 1,3333 1,0909 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Jak widać w tabeli nr 6 w grupie zawodów deficytowych dominuje zawód pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

19


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

PODSUMOWANIE W obecnym czasie bezrobocie okazało się w Polsce zjawiskiem masowym, dotykającym w znacznym stopniu kaŜdą rodzinę. Na dzień dzisiejszy, jest ono jednym z największych problemów społecznych. Prowadzi do zuboŜenia ludzkiego, braku perspektyw Ŝyciowych, strachu i niemoŜności poradzenia sobie w dalszym Ŝyciu. NaleŜy pamiętać, Ŝe utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale równieŜ moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, kaŜde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do tej pory powstało wiele aktów prawnych, a takŜe stworzono system urzędów pracy, których najwaŜniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobocia i łagodzenie jego skutków. Jednym z istotnych zadań powiatowych urzędów pracy jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Na terenie powiatu międzyrzeckiego mamy do czynienia wciąŜ z duŜym bezrobociem wynoszącym na koniec I półrocza 2012 roku 20,2 %. W takiej sytuacji ofert pracy dostępnych na rynku jest wciąŜ mniej niŜ popyt na nią. Przeprowadzona analiza pozwala jednak na wyciągnięcie wniosków, a tym samym moŜe przyczynić się do lepszego dostosowania kształcenia w szkołach i szkolenia dla osób bezrobotnych, a w efekcie końcowym moŜe wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia. W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, analizę napływu bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów nasuwają się następujące spostrzeŜenia i wnioski: 

rynek pracy w powiecie międzyrzeckim charakteryzuje się dość wyraźną nierównowagą między podaŜą a popytem w przekroju zawodowym,w powiecie międzyrzeckim w ostatnim czasie nastąpił mały wzrost liczby osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne,monitoring zawodów nie daje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, pozwala jednak na identyfikację tendencji jakie zachodzą w obszarze popytu i podaŜy,struktura zawodowa popytu na pracowników wskazuje, Ŝe pracodawcy składają głównie

zapotrzebowanie

na

pracowników

ze

średnim

lub

zawodowym

wykształceniem, ponadto duŜy odsetek zgłaszanych ofert pracy jest adresowany do bezrobotnych o najniŜszym poziomie kwalifikacji, POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

20


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKUnajwiększą szansę zatrudnienia mają osoby, które oprócz dobrego wykształcenia znają biegle języki obce, posiadają prawo jazdy oraz sprawnie obsługują komputer,dominują osoby bezrobotne w grupie: ”robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”;pracodawcy zgłaszają do naszego urzędu pracy chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przede wszystkim z grupy: „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”. Oferty w tej grupie zawodów stanowią 39,6 % ogólnej liczby wszystkich zgłoszonych ofert pracy;zauwaŜalny jest wzrost wymagań pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiejętności;maleje atrakcyjność rynkowa wykształcenia średniego;„zawody nadwyŜkowe” (w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki) – piekarz;„zawody deficytowe” ” (w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu) – pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne. Zjawiska zachodzące na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim odnoszą się

w znacznym stopniu do ogólnych zmian rynkowych i społecznych, a nie do zmian gospodarczych i lokalnych. Nie przewiduje się w strategii gospodarczej powiatu, powstania branŜy (zawodu) o znaczeniu istotnym dla lokalnego rynku pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

21


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

SPIS TABEL I RYSUNKÓW: Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów……..5 Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych…………………………………………….8 Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach……………………………..14 Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu)………………………………………………….……….15 Tabela5. Ranking 31 zawodów nadwyŜkowych w I półroczu 2012 roku…………………....18 Tabela 6. Ranking 45 zawodów najbardziej deficytowych w I półroczu 2012 roku………....19

Rysunek 1. Powiat międzyrzecki………………………………………...…………………….4 Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w 2012 roku……………………………….………..7

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

22

Raport%20z%20monitoringu%20zawod%C3%B3w%20deficytowych%20i%20nadwy%C5%BCkowych%20I%20p%C3%B3%C5%82ro  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/891962b9-c57f-4a3b-a769-15e3c498d8aa/Raport%20z%20monitoringu%20zawod%C3%B3w%20deficytowych%20i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you