Page 1

………………………… ……………………….. ………………………… Oświadczenie Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 Kodeksu Karnego, który brzmi „ Kto składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 „ Oświadczam, Ŝe ……………………………………..………………………………..... …………………………………………………………….……………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. PowyŜsze oświadczenie składam w związku z ………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………… ( podać w jakiej sprawie )

………………………….. ( podpis przyjmującego oświadczenie )

……………………… ( data )

…………………………… ( podpis składającego oświadczenie )

Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20karna%20-%20refundacja%20koszt%C3%B3w%20opieki%20nad%20dzieckiem2011040  
Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20karna%20-%20refundacja%20koszt%C3%B3w%20opieki%20nad%20dzieckiem2011040  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/05fd5de0-e9c9-4c58-9b5c-0fadc3896156/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20karna%20-%20refundacja%20kosz...

Advertisement