Page 1

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, w związku z prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu postępowaniem administracyjnym w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej Panu/Pani:

...................................................................................................................................................... (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o środki na podjęcie działalności gospodarczej)

oświadczam, Ŝe: 1.

do dnia podpisania umowy przez w/w nie poręczyłem/am Ŝadnych umów cywilnoprawnych, które nie wygasły;

2.

moje dochody ............................ (są / nie są*) obciąŜone z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych (np. kredyty, poŜyczki, zaległości podatkowe) w kwocie ........................... zł/miesiąc.

................................................................. data i podpis osoby składającej oświadczenie

* w m i e j s c u w yk r o p k o w a n ym w p i s a ć p o p r a w n e

UWAGA: W przypadku ujawnienia zobowiązań cywilnoprawnych obciąŜających miesięczne dochody Poręczyciela, ostateczną decyzję o wyborze Poręczyciela podejmie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu.

/O%C5%9Bwiadczenie%  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/a443913a-c33c-4d4d-b0f2-95c2e27d765a/O%C5%9Bwiadczenie%20por%C4%99czyciela201104070922.pdf

/O%C5%9Bwiadczenie%  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/a443913a-c33c-4d4d-b0f2-95c2e27d765a/O%C5%9Bwiadczenie%20por%C4%99czyciela201104070922.pdf

Advertisement