Page 1

.................................................. Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

Międzyrzecz, dn……. . . . . . . . . . . . .

………………………………………………… PESEL

………………………………………………… Adres zamieszkania

………………………………………………… Numer karty

OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO Będąc poinformowanym (na) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kk, oświadczam, Ŝe rezygnuje z udziału w: szkoleniu z zakresu ...................................................................................... z powodu ...................................................................................................

Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. z dnia 9 kwietnia 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i kaŜdej kolejnej odmowy

…………………………………….. Podpis bezrobotnego

/Oświadczenie%20o%  
/Oświadczenie%20o%  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/8781b848-d5b6-4390-a71f-68116e17efd7/Oświadczenie%20o%20rezygnacji%20ze%20szkolenia201201231402...

Advertisement