Issuu on Google+

Załącznik nr 1 do umowy o odbywanie staŜu przez osobę bezrobotną

PROGRAM STAśU

Sporządzony w dniu ………………………… przez:

Pracodawcę……………………………………………………………………………… reprezentowanym przez …………………………………………………………………

1. Nazwa zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności: ………………………………………………………………………………………… 2. Szczegółowy zakres i opis zadań wykonywanych przez osobę bezrobotną: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 3. Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….. 4. Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych: opinia wystawiona osobie bezrobotnej po ukończeniu staŜu

Strony zgodnie oświadczają, iŜ realizacja ww. programu staŜu, umoŜliwi bezrobotnym samodzielne wykonanie pracy na danym stanowisku lub w zawodzie, po zakończeniu staŜu.


Opiekun

osoby

objętej

programem

staŜu

………………………….............................................................................................................. ........................................ Akceptacja

bezrobotnych

…………………………………………………………………….............................................. ........................................................................................................

…………………………… Pracodawca

……………………………..

……………………………….

Kierownik Działu

Dyrektor Powiatowego

Rynku Pracy

Urzędu Pracy


/Program%20sta%C5%B