Page 1

INFORMACJA DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĉ W POWIATOWYM URZĉDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĉDZIE PRACY (PUP) jako osoby bezrobotnej lub innej osoby poszukującej pracy, okreĞla ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz 415 z póĨn.zm.)oraz przepisy wykonawcze do tejĪe ustawy. l. REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĉDZIE PRACY 1. Bezrobotny zgłasza siĊ w celu dokonania rejestracji do powiatowego urzĊdu pracy właĞciwego ze wzglĊdu na stałe l u b czasowe zameldowania, jeĪeli nie jest zameldowany - do powiatowego urzĊdu pracy, na którego obszarze działania przebywa (§2 ust.l rozp.I). Osoba, która zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowoĞci niĪ miejsce czasowego zameldowania, przy dokonywaniu rejestracji składa oĞwiadczenie, Īe nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzĊdzie pracy (§2 ust. 3 rozp.I). 2. Poszukujący pracy zgłasza siĊ w celu dokonania rejestracji do PUP. Poszukujący pracy moĪe byü zarejestrowany w wiĊcej niĪ jednym PUP (§2 ust. 2 rozp. 1). 3. Rejestracja bezrobotnego oraz poszukującego pracy nastĊpuje w dniu przedłoĪenia kompletu wymaganych dokumentów, po poĞwiadczeniu własnorĊcznym podpisem w obecnoĞci pracownika powiatowego urzĊdu pracy prawidłowoĞci danych i oĞwiadczeĔ zamieszczanych przez niego w karcie rejestracyjnej (§4 ust l rozp.I). 4. Zarejestrowana osoba zawiadamia w terminie 7 dni PUP o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej (§4 ust 4 rozp.I) 5. Osoba rejestrująca siĊ przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzĊdu pracy dokonującemu rejestracji: 1) dowód osobisty lub inny dokument toĪsamoĞci (§ 3 ust.l pkt.l rozp.I) 2) dyplom, Ğwiadectwo ukoĔczenia szkoły lub Ğwiadectwa szkolne albo zaĞwiadczenie o ukoĔczeniu kursu lub szkolenia (§3 ust, I pkt.l rozp I) 3) Ğwiadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbĊdne do ustalenia jej uprawnieĔ (§3 ust. l pkt.3 rozp.I) 4) dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania okreĞlonych prac, jeĪeli taki dokument posiada (§3 ust. l pkt.4 rozp.I) 5) osoba niepełnosprawna oprócz dokumentów o których mowa w pkt. 1-4 przedkłada dokument potwierdzający stopieĔ niepełnosprawnoĞü] (§3 ust 2 rozp.I) 6. Powiatowy urząd pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłoĪenia dokumentów, o których mowa w pkt.5 ppkt.1-3 i 5, lub odmowy złoĪenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobĊ rejestrującą siĊ (§3 ust.4 rozp.I). 7. Rejestracja osoby, o której mowa w przepisach Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71/EWG z dnia 14.06.1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających siĊ we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 149 z 05.07.1971 r, z póĪ. zm.) nastĊpuje w dniu przedłoĪenia odpowiednich dokumentów stwierdzających toĪsamoĞü, po poĞwiadczeniu przez nią własnorĊcznym podpisem prawdziwoĞci danych i oĞwiadczeĔ zamieszczonych w karcie rejestracyjnej (§ 4 ust.3 rozp.I). II. STATUS BEZROBOTNEGO (art. 2 ust, l pkt. 2 ustawy) Status bezrobotnego ma osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku słuĪbowego oraz umowy o pracĊ nakładczą,. 2. Nie wykonuje innej pacy zarobkowej tzn, nie wykonuje pracy lub nie Ğwiadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. 3. Jest zdolna i gotowa do podjĊcia zatrudnienia: - w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub słuĪbie, - co najmniej w połowie wymiana czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjĊcie zatrudnienia 4. Nie uczy siĊ w szkole w systemie dziennym. 5. UkoĔczyła 18 lat. 6. Nie ukoĔczyła 60 lat kobieta, a mĊĪczyzna 65. 7. Nie nabyła prawa do emerytury, renty z tytułu niezdolnoĞci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej przekraczającej połowĊ minimalnego wynagrodzenia za pracĊ. 8. Po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalnoĞci gospodarczej - nie pobiera nauczycielskiego Ğwiadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, Ğwiadczenia przedemerytalnego, Ğwiadczenia rehabilitacyjnego, chorobowego, macierzyĔskiego lub zasiłku w wysokoĞci zasiłku macierzyĔskiego. 9. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, oraz na podstawie przepisów o Ğwiadczeniach rodzinnych Ğwiadczenia pielĊgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, a takĪe Ğwiadczenia szkoleniowego po ustaniu zatrudnienia. 10. Nie jest właĞcicielem lub posiadaczem samoistnym lub zaleĪnym nieruchomoĞci rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póĨn. zm.) o powierzchni uĪytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałĪonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni uĪytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. 11. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba Īe dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokoĞci przeciĊtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego UrzĊdu Statystycznego; na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałĪonek lub domownik w takim gospodarstwie. 12. Nie złoĪyła wniosku o wpis do ewidencji działalnoĞci gospodarczej albo po złoĪeniu wniosku o wpis: zgłosiła do ewidencji działalnoĞci gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalnoĞci gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do okreĞlonego we wniosku o wpis do ewidencji działalnoĞci gospodarczej, dnia podjĊcia działalnoĞci gospodarczej. 13. Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolnoĞci, z wyjątkiem kary pozbawienia wolnoĞci odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozom elektronicznego. 14. Nie uzyskuje miesiĊcznego przychodu w wysokoĞci przekraczającej połowĊ minimalnego wynagrodzenia za prace, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od Ğrodków pieniĊĪnych zgromadzonych, na rachunkach bankowych. 15. Zarejestrowała siĊ we właĞciwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzĊdzie pracy lub gdy nie jest zameldowana to w powiatowym urzĊdzie pracy, na którego obszarze działania przebywa. III. UTRATA STATUSU A. Zarejestro wana osoba traci status bezrobotnego (art. 33 ust. 4 ustawy), gdy:


1) nie spełnia walonków okreĞlonych w pkt. II niniejszej informacji, 2) otrzymała poĪyczkĊ, z PFRON lub instytucji z udziałem Ğrodków publicznych na podjĊcie działalnoĞci pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała jednorazowo Ğrodki na podjecie działalnoĞci gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. l pkt 2 ustawy (pozbawienie statusu nastĊpuje od nastĊpnego dnia po otrzymaniu Ğrodków), 2a) otrzymała jednorazowo Ğrodki z PFRON lub instytucji z udziałem Ğrodków publicznych na podjĊcie działalnoĞci gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od nastĊpnego dnia po dniu otrzymania Ğrodków na podjecie działalnoĞci lub na wniesienie wkładu, 2b) rozpoczĊła realizacjĊ indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust 2 pkt 2: pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od nastĊpnego dnia po dniu rozpoczĊcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego, 3) odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjĊcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy okreĞlonej w ustawie lub poddania siĊ badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolnoĞci do pracy lub udziału w innej formie pomocy okreĞlonej w ustawie ; pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od dnia odmowy na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy, c) 270 dni w przypadku trzeciej i kaĪdej kolejnej odmowy (art. 33 ust. 4 pkt, 3) 4) nie stawiła siĊ w powiatowym urzĊdzie pracy w wyznaczonym, terminie i nie powiadomiła w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od dnia niestawienia siĊ na okres wskazany w pkt. 3, w zaleĪnoĞci od liczby niestawiennictw) , 5) nie stawiła siĊ w powiatowym urzĊdzie pracy właĞciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a), 6) złoĪyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego, 7) z własnej winy przerwała staĪ, szkolenie lub wykonywanie prac społecznie-uĪytecznych, lub inną formĊ pomocy okreĞloną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt.3, 8) po skierowaniu nie podjĊła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, staĪu, wykonywania prac społecznie-uĪytecznych, lub innej formy pomocy okreĞlonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od nastĊpnego dnia po dniu skierowania na okres wskazany w pkt,3, 9) pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywa w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni. Za okres nieprzerwany uwaĪa siĊ równieĪ okresy niezdolnoĞci do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji gdy kaĪda kolejna przerwa miĊdzy okresami niezdolnoĞci do pracy wynosi mniej niĪ 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego. Nie dotyczy to kobiety w ciąĪy oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciąĪą i porodem niezdolnoĞci do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, 10) nie przedstawiła zaĞwiadczenia o niezdolnoĞci do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZŁA (pozbawienie statusu nastĊpuje z PIERWSZYM dniem niezdolnoĞci do pracy), 11) z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego. Utrata statusu nastĊpuje od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu na okres 6 miesiĊcy (art 53 h ust, 2} 12) Po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego jako załoĪyciel spółdzielni socjalnej otrzymała Ğrodki na załoĪenie spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego nastĊpuje od nastĊpnego dnia po dniu otrzymania tych Ğrodków (art. 33 ust. 4 ustawy), B. Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy (art. 33 ust. 4a, 4b ustawy). gdy: 1). Nie utrzymuje kontaktu z PUP co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą okreĞloną w ustawie, Utrata statua nastĊpuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z PUP. 2). Nie stawiła siĊ w PUP w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. Utrata statusu nastĊpuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa. 3). Nie podjĊła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjĊła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, uczestnictwo w programie specjalnym, lub nie przystąpiła do egzaminu, o którym mowa w art.40 ust. 3a. Utrata statusu nastĊpuje na okres 120 dni od nastĊpnego dnia po dniu zaistnienia tego zdarzenia. 4). ZłoĪyła wniosek o rezygnacjĊ z pomocy okreĞlonej w ustawie Ğwiadczonej przez PUP. Utrata statusu nastĊpuje na okres 120 dni od nastĊpnego dnia po dniu zaistnienia tego zdarzenia. IV. PRAWA BEZROBOTNEGO Osoba bezrobotna po spełnieniu wymaganych warunków, przez ustawĊ o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ma prawo do: 1. otrzymania zasiłku dla bezrobotnych (art. 71 ustawy), 2. korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy bĊdących w dyspozycji urzĊdu pracy, 3. profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniego zatrudnienia, 4. korzystania z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego (art. 38 ustawy), 5. uczestnictwa w zajĊciach Klubu Pracy, uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 6. skierowania na szkolenie grupowe lub indywidualne organizowane przez Urząd Pracy (art. 40 ustawy), 7. zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertĊ pracy lub do miejsca pracy, odbywania szkolenia, staĪu, przygotowania zawodowego dorosłych, na które został skierowany przez urząd pracy; do udziału w targach pracy i giełdach pracy organizowanych na terenie innego powiatu przez Wojewódzki Urząd Pracy, 8. sfinansowania kosztów studiów podyplomowych (art. 42a ustawy), 9. jednorazowych Ğrodków na podjĊcie działalnoĞci gospodarczej (art. 46 ustawy), 10. dodatku aktywizacyjnego (art. 48 ustawy), 11. stypendium na kontynuacjĊ dalszej nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyĪszej w systemie studiów niestacjonarnych (art.. 55 ustawy), 12. skierowania do wykonywania prac interwencyjnych (art. 56 ustawy), robót publicznych (art. 57 ustawy), do odbycia staĪu ( a r t . 5 3 u s t a w y) , przygotowania zawodowego dorosłych (art. 53a ustawy), 13. skierowania do wykonywania prac społecznie uĪytecznych (art. 73a ustawy), 14. ĞwiadczeĔ bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, 15. 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego przebywaü za granicą lub pozostawaü w innej sytuacji powodującej brak gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia, jeĪeli o tym zawiadomiła urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje (art. 75 ust. 3 ustawy), 16. kobieta, która pobiera zasiłek i urodzi dziecko w okresie jego pobierania lub w ciągu miesiąca po jego zakoĔczeniu, ma prawo do przedłuĪenia okresu pobierania zasiłku o czas, przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrĊbnymi przepisami, zasiłek macierzyĔski (art. 73 ust. 3 ustawy), 17. osoba, która utraciła status bezrobotnego na okres krótszy niĪ 365 dni z powodu podjĊcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalnoĞci lub uzyskiwania przychodu w wysokoĞci przekraczającej połowĊ minimalnego wynagrodzenia za pracĊ miesiĊcznie i zarejestrowała siĊ w PUP jako bezrobotny w okresie 14 dni, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania staĪu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadające na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art.73 ust.4 ustawy) oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku o których mowa w art. 75 ust, 1-3 ustawy,


18. osoba, która utraciła na okres nie dłuĪszy niĪ 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki okreĞlone w art.71 ustawy ma prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania staĪu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadające na okres, w którym przysługiwałby zasiłek (art.73 ust.4 ustawy) oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku o których mowa w art.75 ust. 1-3 ustawy, 19. bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Īycia, który podejmie zatrudnienie lub inną pracĊ zarobkową lub zostanie skierowany na staĪ, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie i osiągnie z tego tytułu miesiĊczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracĊ, moĪe po udokumentowaniu poniesionych kosztów uzyskaü refundacjĊ kosztów opieki nad dzieckiem lub dzieümi do lat 7 w wysokoĞci uzgodnionej nie wyĪszej jednak niĪ połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. l pkt. l ustawy, na kaĪde dziecko, na opiekĊ którego poniesiono koszty. Na wniosek bezrobotnego, moĪe byü wypłacona zaliczka na refundacjĊ kosztów opieki nad dzieckiem (art. 61 ust. 1-4 ustawy). 20. Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z pływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do ich nabycia przez uprawniona osobĊ. 21. Roszczenia do naleĪnych a nieodebranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych ĞwiadczeĔ finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesiĊcy od dnia postawienia ich do dyspozycji (art. 76 ust. 3a ustawy). Działania, o których mowa w pkt. 6, 7, 8, 9,11, 19 mogą byü sfinansowane przez StarostĊ wyłącznie na wniosek osoby bezrobotnej, zgodnie z obowiązującą procedurą w urzĊdzie i są uzaleĪniane od posiadanych Ğrodków na ten cel. V. OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO 1. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania siĊ do właĞciwego powiatowego urzĊdu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjĊcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i okreĞlonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowoĞci do podjĊcia pracy. W przypadku bezrobotnego bĊdącego dłuĪnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie moĪe byü dłuĪszy niĪ 90 dni (art. 33. ust.3 ustawy). 2. Bezrobotny ma obowiązek przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia tj. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doĞwiadczenie zawodowe lub moĪe je wykonywaü po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem Ğrodkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesiĊcznie wynagrodzenie brutto, w wysokoĞci co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracĊ w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (art. 2 ust 2 pkt. 16 ustawy). 3. Osoba, która z własnej winy nie ukoĔczyła szkolenia jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukoĔczenia szkolenia było podjĊcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalnoĞci gospodarczej (art.41 ust 6 ustawy). 4. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomiü w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjĊciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złoĪeniu wniosku o wpis do ewidencji działalnoĞci gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okolicznoĞci powodujących utratĊ statusu bezrobotnego albo utratĊ prawa do zasiłku (art.74 ustawy). Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną prace zarobkową lub działalnoĞü bez powiadomienia o tym właĞciwego urzĊdu pracy, podlega karze grzywny nie niĪszej niĪ 500 zł (art. 119 ust 2 ustawy). 5. Bezrobotny, który w okresie nie dłuĪszym niĪ 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeĪeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowoĞci do pracy z innego powodu nie moĪe przekroczyü łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art.75 ust.3 ustawy). 6. Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzĊdowi pracy pisemnego oĞwiadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialnoĞci karnej oraz innych dokumentów niezbĊdnych do ustalenia jego uprawnieĔ do ĞwiadczeĔ przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów ( art..75 pkt.6 ustawy) 7. Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych Ğrodków wspólnotowych i publicznych Ğrodków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie z dnia 20,04.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju ( Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z póĨn. zm.) albo ustawie z 06.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 165 z 2007 r. Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 216 poz. 1370) organizowanych przez inny podmiot niĪ powiatowy urząd pracy, powiadamiają PUP o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczĊcia szkolenia (art. 41 ust. 11 ustawy). 8. Osoba, która pobrała nienaleĪne Ğwiadczenie pieniĊĪne jest obowiązana do jego zwrotu w terminie 14 dni od dnia dorĊczenia decyzji , kwoty otrzymanego Ğwiadczenia wraz z przekazaną od tego Ğwiadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie społeczne (art.76 ust. l ustawy). Za nienaleĪnie pobrane Ğwiadczenia uwaĪa siĊ: 1) Ğwiadczenie pieniĊĪne wypłacone mimo zaistnienia okolicznoĞci powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeĪeli pobierający to Ğwiadczenie był pouczony o tych okolicznoĞciach; 2) Ğwiadczenie pieniĊĪne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oĞwiadczeĔ lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach Ğwiadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzĊdu pracy przez osobĊ pobierającą te Ğwiadczenie; 3) zasiłek, stypendium, lub inne Ğwiadczenie pieniĊĪne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury Ğwiadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolnoĞci do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyĔskiego, zasiłku w wysokoĞci zasiłku macierzyĔskiego, zasiłku chorobowego lub Ğwiadczenia rehabilitacyjnego, jeĪeli organ rentowy, który przyznał Ğwiadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach okreĞlonych w art. 78 (art.76 ust 3 ustawy); 4) koszty szkolenia w przypadku okreĞlonym w art. 41 ust. 6 ustawy; 4a) koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku okreĞlonym w art. 53h ust. l; 5) zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego wypowiedzenia urnowy o pracĊ; 6) Ğwiadczenie pieniĊĪne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po Ğmierci uprawnionego; 7) Ğwiadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeĪeli organ rentowy odmówił wydania decyzji ustalającej wysokoĞü emerytury w celu ustalenia wysokoĞci Ğwiadczenia przedemerytalnego. Kwoty nienaleĪnie pobranych ĞwiadczeĔ podlegają ĞciągniĊciu w trybie przepisów o postĊpowaniu egzekucyjnym w administracji 9. O kaĪdym przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest zawiadomiü powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania tub pobytu. 10. Na wniosek osoby, o której mowa w pkt.9 powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzĊdu pracy właĞciwego ze wzglĊdu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby (§ 5 ust 2 rozp. I). 11. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą właĞciwoĞci powiatowego urzĊdu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomiü o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany oraz stawiü siĊ w powiatowym urzĊdzie pracy właĞciwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania (art. 73 ust. 2a ustawy). 12. W przypadku czasowej niezdolnoĞci do pracy ( z wyjątkiem odbywania leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego) lub opieki nad chorym członkiem rodziny bezrobotny obowiązany jest zawiadomiü powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia 'zaĞwiadczenia oraz dostarczyü to zaĞwiadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia (§7 ust. 2 rozp. II) na odpowiednim druku ZUS ZLA. Nieprzedstawienie zaĞwiadczenia w wymaganej formie s k u t k u j e pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dnie m niezdolnoĞci do pracy ( art 80 ust.2 ustawy ) oraz zgłosiü siĊ do urzĊdu w pierwszym dniu roboczym po zakoĔczonym zwolnieniu lekarskim. VI. UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU Bezrobotny traci prawo do zasiłku lub uzyskuje do niego prawo po okreĞlonym w ustawie okresie czasu gdy: 1)odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjĊcia propozycji odpowiedniego zatrudniana, innej pracy zarobkowej, szkolenia, staĪu przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania siĊ badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolnoĞci do pracy lub udziału w innej formie pomocy okreĞlonej w ustawie.


Zasiłek nie przysługuje przez okres: - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy - 180 dni w przypadku drugiej odmowy - 270 dni w przypadku trzeciej i kaĪdej kolejnej odmowy ; 2) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, staĪu, wykonywania prac społecznie-uĪytecznych, lub innej formy pomocy okreĞlonej w ustawie. Zasiłek nie przysługuje przez okres wskazany w pkt. l ( art. 75 ust l pkt l i la i ust. 2 pkt. 1), 3) w okresie 6 miesiĊcy przed zarejestrowaniem siĊ w PUP rozwiązał stosunek pracy lub stosunek słuĪbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba, Īe porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłoĞci, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z, przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunek słuĪbowy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umową o pracĊ w trybie art. 55§ l ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks Pracy. Zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania siĊ w PUP (art.75 ust 1 pkt. 2 i ust.2pkt2 ustawy); 4) w okresie 6 miesiĊcy przed zarejestrowaniem siĊ w PUP spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (stosunku słuĪbowego) bez wypowiedzenia - zasiłek nie przysługuje przez okres 180 dni (art.75 ust. l pkt.3 i ust 2 pkt.3 ustawy); 5) bezrobotny, który w okresie nie dłuĪszym niĪ 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeĪeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowoĞci do podjĊcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowoĞci do pracy z innego powodu nie moĪe przekroczyü łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego (art.75 ust,3 ustawy), 6) otrzymał przewidziane w odrĊbnych przepisach Ğwiadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniĊĪnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniĊĪnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniĊĪnej bezwarunkowej - zasiłek przysługuje po upływie okresu za który otrzymał Ğwiadczenie (art.75 ust. l pkt.4 i ust.2 pkt.4 ustawy); 7) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracĊ- zasiłek przysługuje po upływie okresu za który otrzymał odszkodowanie (art.75 ust.l pkt.5 i ust.2 pkt.4 ustawy), 8) odbywa odpłatną praktykĊ absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesiĊczne Ğwiadczenie pieniĊĪne w wysokoĞci przekraczającej połowĊ minimalnego wynagrodzenia za pracĊ ( art. 75 ust. l pkt. 7 ustawy), 9) zarejestrował siĊ jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalnoĞci gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalnoĞci gospodarczej - zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania siĊ w PUP (art. 75 ust. l pkt. 8 i ust. 2 pkt. 2 ustawy), 10) okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o czas nie przysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w pkt.l-9 oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, o okres odbywania staĪu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w których przysługiwałby zasiłek (art. 73 ust. 4), 11) okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeĪeli w okresie jego pobierania nastĊpuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowoĞü w której on mieszka została objĊta obszarem działania innego powiatu (art. 73 ust.2 ustawy). VII. DODATEK AKTYWIZACYJNY (art. 48 ustawy) Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeĪeli: 1. w wyniku skierowania przez PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub słuĪbie i otrzymuje wynagrodzenie niĪsze od minimalnego wynagrodzenia za pracĊ - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokoĞci stanowiącej róĪnicĊ miĊdzy minimalnym wynagrodzeniem za prace a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie wiĊkszej jednak niĪ 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. l, przez okres przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.; 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracĊ zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokoĞci do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. l, przez połowĊ okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.; 3. Dodatek aktywizacyjny przyznawany jest od dnia złoĪenia wniosku, po udokumentowaniu podjĊcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej (dot. pkt, l i 2) oraz wysokoĞci osiąganego wynagrodzenia (dot. pkt. 1). 4. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku: 1) skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposaĪenia lub doposaĪenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. l pkt 1; 2) podjĊcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracĊ zarobkową bezpoĞrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny; 3) podjĊcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolite] Polskiej u pracodawcy zagranicznego.. VIII. TRANSFER ZASIŁKU Osoba bezrobotna posiadająca prawo do zasiłku , moĪe wyjechaü do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej (UE) w celu poszukiwania w nim pracy i otrzymywaü w tym kraju zasiłek dla bezrobotnych maksymalnie przez okres 3 miesiĊcy w wysokoĞci ustalonej przez PUP w Polsce. Osoba taka powinna pozostawaü w dyspozycji PUP właĞciwego ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania minimum w ciągu ostatnich 4 tygodni przed dniem wyjazdu. Bezrobotny musi złoĪyü wniosek o wydanie formularza E-303/U2 do Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy, odpowiedniego ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania , minimum na 7 dni przed terminem zaplanowanego wyjazdu wraz z zaĞwiadczeniem z PUP potwierdzającym datĊ rejestracji. NastĊpnie bezrobotny obowiązany jest do zarejestrowania siĊ w ciągu 7 dni od daty wyjazdu w urzĊdzie zatrudnienia w kraju , w którym poszukuje pracy. Z transferu zasiłku bezrobotny moĪe skorzystaü raz pomiĊdzy dwoma okresami zatrudnienia (art. 69 rozp. 1408/71/EWG). WyjaĞnienia skrótów uĪytych w nawiasach: USTAWA - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity. Dz.U. z 2008r., Nr 69. poz.415z póĨn.zm.). ROZP.I - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26. ł l .2004 r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.z 2004 nr 262 , poz. 2607) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2005 r. , Nr 210, poz. 1746). ROZP. II - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 136, poz. 1118). Otrzymałem(am) jeden egzemplarz niniejszej informacji, zapoznałem siĊ i zobowiązujĊ siĊ do przestrzegania :

………………………… (data i podpis rejestrowanego)

………………………... (data , podpis pieczĊü pracownika PUP)

/Informacja%20dla%2  
/Informacja%20dla%2  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/4c6d4c98-4eef-49a3-89a4-50b1e53b7f67/Informacja%20dla%20os%C3%B3b%20rejestruj%C4%85cych%20si%C4...

Advertisement