Page 1

Wniosek o zwrot wydatków poniesionych na ............................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. (nazwa zakładu pracy)

................................................................................................................................. ( konto bankowe, nazwa banku)

wnioskuję o zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach ....................................................................... umowa nr ....................... za okres ................................................................................................................... 1. Liczba zatrudnionych bezrobotnych ................................................................... 2. Kwota: - wypłaconych wynagrodzeń - wypłaconych wynagrodzeń chorobowych - składek na ubezpieczenie społeczne Ogółem: 3. Kwoty podlegające zwrotowi: - wynagrodzenia: - wynagrodzenia chorobowe: - składka na ubezpieczenie społeczne Ogółem:

....................................... ...................................... ...................................... ...................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

............................................ (miejscowość, data)

.............................................

.............................................

(główny księgowy)

(kierownik zakładu)

Do wniosku o zwrot wydatków proszę dołączyć:  kserokopię umowy o pracę, zawartej z osobą skierowaną (przy pierwszym wniosku)  kserokopię listy płac,  kserokopię deklaracji rozliczeniowej,  kserokopię raportu imiennego za osobę skierowaną,  kserokopię przelewów, potwierdzających opłacenie składki ZUS  kserokopię przedłuŜonej umowy lub świadectwo pracy po zakończonym okresie refundacji WyŜej wymienione dokumenty - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem Uwaga! Wniosek będzie przyjmowany tylko z wymienionymi powyŜej załącznikami

/Wniosek%20o%20zwro  
/Wniosek%20o%20zwro  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/dbe23182-860e-42de-9960-5ed08ae3d3e5/Wniosek%20o%20zwrot%20wydatków%20poniesionych.pdf

Advertisement