Page 1

Warunki uzyskania refundacji kosztów doposaŜenia i wyposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 1.

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

Refundacji kosztów doposaŜenia i wyposaŜenia stanowiska pracy podlegają środki trwałe , przedmioty i materiały niezbędne do zatrudnienia na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego i wykonywania przez niego określonej pracy do 600 % przeciętnego wynagrodzenia. Utworzone stanowisko pracy musi być utrzymane przez okres co najmniej dwóch lat. O pomoc na zatrudnienie moŜe ubiegać się pracodawca, który spełnia łącznie następujące warunki: w okresie 6 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku nie uległa zmniejszeniu liczba zatrudnionych pracowników, nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych (opłaty, podatki itp. – których obowiązek uiszczenia wynika z przepisów prawnych) a takŜe nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych (stosowne zaświadczenie ), prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 – miesięcy, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, bez jej zawieszenia w tym okresie. nie karany w okresie ostatnich 2 lat za przestępstwa gospodarcze. nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Refundacja kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowiska pracy jest dokonywana na wniosek pracodawcy po przedłoŜeniu rozliczenia (rachunków, faktur) poniesionych kosztów, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego przez PUP bezrobotnego oraz spełnieniu warunków określonych w zawartej umowie. Skierowany bezrobotny lub bezrobotni będą uprawnieni do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracodawca moŜe rozwiązać z nimi umowę tylko w przypadku naruszenia przez te osoby obowiązków pracowniczych. W celu utrzymania utworzonego miejsca pracy zatrudnienie kolejnego bezrobotnego musi być dokonane w ciągu 30 dni. W przypadku naruszenia przez pracodawcę warunków umowy zwrot dokonanej refundacji musi nastąpić w ciągu 30 dni wraz z odsetkami ustawowymi. W celu zabezpieczenia zwrotu refundacji niezbędne jest poręczenie osób o dochodach minimum 1.700zł brutto i tak: dwóch poręczycieli przy ubieganiu się o refundację kosztów doposaŜenia i wyposaŜenia stanowiska pracy dla jednego bezrobotnego, trzech poręczycieli przy ubieganiu się o refundację kosztów doposaŜenia i wyposaŜenia stanowiska pracy dla dwóch lub trzech bezrobotnych.

Cykl procedury: 1. Przyjmowane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione. 2. Rozpatrzenie złoŜonego wniosku następuje komisyjnie w ciągu 30 dni. 3. Zawarcie umowy. 4. Zgłoszenie oferty pracy – zapotrzebowania na pracownika na tworzone stanowisko pracy. 5. Zakup środków trwałych, przedmiotów i materiałów w terminie określonym w umowie. 6. PrzedłoŜenie rozliczenia poniesionych kosztów w terminie określonym w umowie. 7. Dostarczenie umowy o pracę zatrudnionej osoby bezrobotnej w terminie ustalonym w umowie. 8. Refundacja Tel. kontaktowy : 095 741 20 66 wew 30

/Warunki%20-%20refu  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/e869aebe-9827-4be1-95a7-2bcba0d6267d/Warunki%20-%20refundacja%20koszt%C3%B3w%20doposa%C5%BCenia...

Advertisement