Page 1

Umowa uŜyczenia zawarta w dniu ……………………….. pomiędzy: ………………………………………………………………………………….…. zamieszkałym w………………………………………………………………………………... legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………………………….…… wydanym przez …...……………………………………………………………………………. (w przypadku gdy właścicieli jest więcej niŜ jeden) oraz: ………………………….…………………………………………………………………. zamieszkałym w…………………………...……………………………………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr: ……………………...……………………………. wydanym przez…………………………………………………………………………………. zwanym dalej UŜyczającym a : ………………………….…………………………………………………………………. zamieszkałym w…………………………...……………………………………………………. legitymującym się dowodem osobistym nr: ……………………...……………………………. wydanym przez…………………………………………………………………………………. zwanym dalej biorącym do uŜywania § 1. UŜyczający oddaje Biorącemu do uŜywania w celu bezpłatnego uŜywania na dojazd do miejsca pracy pojazd marki……………………………… ………………………………….. Nr rejestracyjny pojazdu…………………….................... zwany(ą) dalej Rzeczą, a Biorący do uŜywania, potwierdza niniejszym, Ŝe w chwili zawarcia niniejszej Umowy Rzecz znajduje się w jego posiadaniu. § 2. UŜyczający oświadcza, Ŝe nie istnieją Ŝadne okoliczności uniemoŜliwiające lub ograniczające oddanie Rzeczy do uŜywania, zaś Rzecz jest wolna od wad prawnych. § 3. Biorący do uŜywania zobowiązuje się uŜywać Rzecz w sposób odpowiadający jej właściwościom oraz przeznaczeniu, jak równieŜ ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem Rzeczy oraz korzystaniem z niej, w tym koszty wynikające z jej bieŜących napraw i konserwacji. § 4. Biorący do uŜywania jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia UŜyczającego o wszelkich okolicznościach mogących narazić Rzecz na uszkodzenie lub zniszczenie, bądź teŜ mogących spowodować utratę przez Biorącego do uŜywania posiadania Rzeczy. § 5. Biorący do uŜywania nie będzie powierzał Rzeczy osobie trzeciej w jakimkolwiek celu i pod jakimkolwiek tytułem prawnym, włączając w to najem, dzierŜawę oraz uŜyczenie. Jakiekolwiek takie powierzenie moŜe nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej zgody UŜyczającego.


§ 6. 1.Umowa została zawarta na czas nie oznaczony. 2.KaŜda ze stron moŜe rozwiązać Umowę za…………………. miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, z zastrzeŜeniem postanowień § 6 ust. 3 poniŜej. 3.W przypadku uŜywania Rzeczy przez Biorącego do uŜywania w sposób sprzeczny z Umową, właściwościami Rzeczy lub jej przeznaczeniem, zagroŜenia utraty lub zniszczenia Rzeczy bądź teŜ w razie powierzenia Rzeczy osobie trzeciej bez uzyskania zgody, o której mowa w § 5 powyŜej, UŜyczający będzie mógł rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym. § 7. Postanowienia § 5 i § 6 ust. 3 niniejszej Umowy w części dotyczącej powierzenia Rzeczy osobie trzeciej nie będą miały zastosowania, jeŜeli takie powierzenie nastąpi wyłącznie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa utraty lub zniszczenia Rzeczy, pod warunkiem jednakŜe, iŜ Rzecz zostanie zwrócona Biorącemu do uŜywania niezwłocznie po ustaniu takiego niebezpieczeństwa, a osoba trzecia będzie korzystała z Rzeczy w sposób zgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem. § 8. 1.Biorący do uŜywania zwróci Rzecz UŜyczającemu w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem zuŜycia Rzeczy będącego następstwem jej prawidłowego uŜywania. 2.Zwrot Rzeczy nastąpi w miejscu zamieszkania UŜyczającego. 3.Wszelkie koszty związane z dostarczeniem Rzeczy UŜyczającemu zostaną poniesione przez Biorącego do uŜywania. § 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. § 10. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 11. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w polskiej wersji językowej, po jednym dla kaŜdej ze Stron.

UŜyczający

Biorący do uŜywania

/Umowa%20użyczenia  
/Umowa%20użyczenia  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/5b03a701-966b-4c9b-87a6-64a1eb04f35b/Umowa%20użyczenia201104070925.pdf

Advertisement