Page 1

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH II PÓŁROCZE 2010 ROK

MIĘDZYRZECZ 2011


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

SPIS TREŚCI:

WSTĘP………………………………………………………………………………………..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów……………………….…………………………...….4 II. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodowych)………………………….……..9 Zestawienie ofert pracy według 6 – cyfrowego kodu zawodów……………...…..….10 Ranking ofert pracy…………………..……………………………………………….14 III. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych………………………………………15 Zawody deficytowe i nadwyŜkowe w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu)……………………………………………………..……………….…..15 IV. Analiza kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w odniesieniu do lokalnego rynku pracy…………………………………………………………………….20 PODSUMOWANIE…………………………………………………………..………………25 SPIS TABEL I RYSUNKÓW…...………………………………………………..……….…27 ZAŁĄCZNIKI…………………………………………………………………………….…….

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

2


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu prowadzi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Sporządzony ranking ma charakter teoretyczny i powstał na podstawie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdania MPiPS za II półrocze 2010 roku i dostępnych raportów zawodów deficytowych i nadwyŜkowych za to półrocze. Dla lepszej i czytelniejszej prezentacji badanego zagadnienia zastosowano rysunki i tabele. Niniejszy raport składa się z czterech rozdziałów, zakończonych podsumowaniem, spisem rysunków i tabel. W pierwszym rozdziale sporządzono analizę bezrobocia według zawodów, w drugim analizę ofert pracy według zawodów, w trzecim dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyŜkowych na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu, a w ostatnim analizę kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Przygotowana publikacja jest raportem nadającym charakter analityczny zjawisk zachodzących na rynku pracy w zakresie popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy w powiecie międzyrzeckim w II półroczu 2010 r. Monitorowanie zawodów nadwyŜkowych i deficytowych jest procesem obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim, dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy. Przy opracowywaniu niniejszego monitoringu zastosowano następujące wskaźniki: 

wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie;wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie;wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu) zawodu;średnia miesięczna nadwyŜka (deficyt) podaŜy siły roboczej w zawodzie;analizy i oceny informacji i działań pośrednictwa pracy wynikające z codziennej realizacji zadań ustawowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

3


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

I. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Istotnych informacji o międzyrzeckim rynku pracy dostarczają nam statystyki bezrobotnych według zawodów i specjalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe w ostatnim roku sytuacja na rynku pracy uległa znaczącym zmianom. Nie tylko pod względem wzrostu liczby zarejestrowanych bezrobotnych, ale równieŜ zmian dotyczących kształtowania się popytu na pracę i podaŜy zasobów pracy. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu jest obszar powiatu międzyrzeckiego, obejmującego swym zasięgiem 6 gmin: o gminę Międzyrzecz; o gminę Skwierzyna; o gminę Trzciel; o gminę Pszczew; o gminę Przytoczna; o gminę Bledzew. Rysunek1. Powiat międzyrzecki

Źródło: www.infofirma.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

4


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Stopa bezrobocia w powiecie międzyrzeckim na dzień 31 grudzień 2010 roku wynosiła 21,5 %. W porównaniu do 31 czerwca 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 1,5 punktu procentowego (na dzień 31.06.2010 roku – 20,0 %). Liczba

bezrobotnych

zarejestrowanych

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w Międzyrzeczu w końcu grudnia 2010 roku wynosiła 4.713 osób, w tym 2.529 stanowiły kobiety. Struktura zawodowa bezrobotnych zarejestrowanych w II półroczu 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu zbliŜona jest do struktury zawodowej z poprzedniego półrocza, co odzwierciedla sytuację społeczno - gospodarczą w powiecie. Brak nowopowstałych zakładów pracy, przy niezmiennych potrzebach kadrowych istniejących

zakładów

pracy,

skutkuje

brakiem

istotnych

zmian

w

strukturze.

ZauwaŜalny natomiast jest wzrost liczby osób bezrobotnych. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie pracowników usług osobistych i sprzedawców, osób bez zawodu oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Liczba osób bezrobotnych w tych grupach zawodów wzrosła bowiem kolejno o 345, 52 i 48 osoby. Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów LICZBA BEZROBOTNYCH Struktura grup w II I II Grupa zawodów wzrost półroczu półrocze półrocze spadek 2010 roku 2010 2010 % Ogółem 4340 4713 +373 -------

Bez zawodu I II III IV V VI VII VIII

Parlamentarzyści i wyŜsi urzędnicy kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn

571

623

+52

13,22

53

38

-15

0,81

214

225

+11

4,77

614

648

+34

13,76

169

169

0

3,59

677

1022

+345

21,68

160

158

-2

3,35

1167

1215

+48

25,78

234

249

+15

5,28

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

5


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

IX X

i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne

480

364

-116

7,72

1

2

+2

0,04

Źródło: Sprawozdanie MPiIPS -01

Jak wynika z powyŜszej tabeli zdecydowanie największy odsetek zarejestrowanych stanowią bezrobotni w grupie VII - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 1215 osób. Liczący się równieŜ odsetek zarejestrowanych osób stanowią bezrobotni w trzech kolejnych grupach: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 1022 osób; - technicy i średni personel – 648 osób; - bez zawodu – 623 osób. Do zjawisk istotnie zauwaŜalnych naleŜy wzrost liczby osób zarejestrowanych w stosunku do I półrocza 2010 roku w następujących grupach zawodów: - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy o 345 osób, - bez zawodu o 52 osoby, - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy o 48 osób, - technicy i inny średni personel o 34 osoby. Największy zaś spadek liczby osób bezrobotnych o 116 osób odnotowano w grupie IX – pracownicy przy pracach prostych. Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŜamy, Ŝe bezrobotni w ponad ¼ to robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Szczegółowe przedstawienie graficzne aktualnej struktury grup zawodowych w II półroczu 2010 roku przedstawia poniŜszy rysunek (Rys. 2).

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

6


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

5,3%

0%

13,2%

7,7%

0,8%

4,8%

13,8% 25,8% 21,7%

3,6%

3,3%

Bez zawodu Parlamentarzyści i wyŜsi urzędnicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne

Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w II półroczu 2010 roku

Analizując liczbę osób bezrobotnych według grup zawodowych zauwaŜamy, Ŝe najwięcej napływających osób bezrobotnych zarejestrowanych w drugiej połowie 2010 roku odnotowujemy w następujących zawodach: 

sprzedawca 268 osóbtechnik ekonomista 118 osóbrobotnik gospodarczy 93 osobykucharz 64 osobymechanik samochodów osobowych 55 osóbmurarz 51 osób.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

7


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Niepokojące jest teŜ to, Ŝe największą grupą długotrwale bezrobotnych są osoby posiadające zawód sprzedawcy i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Wysoko w rankingu sytuują się równieŜ bezrobotni technicy i inny średni personel. Na czele listy rankingowej są ekonomiści, robotnicy gospodarczy, mechanicy samochodów osobowych, kucharze i murarze. Ma to bezpośredni związek z corocznym napływem osób z w/w kwalifikacjami po ukończeniu szkół średnich w zawodach, które od lat są głównymi kierunkami kształcenia w powiecie międzyrzeckim.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

8


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

II. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH)

Istotnym elementem monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych jest analiza ofert pracy, czyli zgłaszanych do powiatowego urzędu pracy wolnych miejsc zatrudnienia. W okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2010 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu wpłynęło 720 ofert pracy pozyskanych przez pośredników pracy oraz zaoferowane przez pracodawców. Biorąc pod uwagę liczbę ofert, które wpłynęły do 31.12.2010r. (720) w stosunku do I półrocza 2010 r. (1095) naleŜy stwierdzić, Ŝe nastąpił duŜy spadek pozyskanych ofert o 375.

Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych Oferty zgłoszone w PUP Zmiana I półrocze do II półrocza 2010

Grupa zawodów 31.06.2010 31.12.2010

% [I liczba ofert

półrocze 2010r 100%]

Parlamentarzyści i wyŜsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści

3

5

+2

166,7

48

27

-21

56,3

Technicy i inny średni personel

159

96

-63

60,4

Pracownicy biurowi

197

102

-95

51,8

193

277

+84

143,5

45

11

-34

24,4

135

88

-47

65,2

52

58

+6

111,5

263

56

-207

21,3

Bez zawodu

0

0

0

0,0

Siły zbrojne

0

0

0

0,0

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

9


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RAZEM

1095

720

-375

Do 31.12.2010r. nastąpił spadek ilości ofert pracy w porównaniu do 31.06.2010r. w następujących grupach zawodowych:

ZESTAWIENIE OFERT PRACY WEDŁUG 6 – CYFROWEGO KODU ZAWODÓW 1. Grupa I Przedstawiciele władz publicznych 5 ofert tj. 0,7 % 112007 122102 132301 132406

Dyrektor generalny Kierownik działu sprzedaŜy Kierownik budowy Kierownik przedsiębiorstw transportowego

- 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta

2. Grupa II Specjaliści 27 ofert tj. 3,8 % 214105 214202 216602 227101 228203 233008 233012 234111 235107 235914 241103 241306 242390 243106 243107 243301 243305 262101

Konsultant komitetu technicznego - 1 oferta InŜynier budownictwa-budownictwo ogólne - 1 oferta Grafik komputerowy multimediów - 1 oferta Diagnosta laboratoryjny - 1 oferta Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy - 1 oferta - 1 oferta Nauczyciel języka angielskiego Nauczyciel języka polskiego - 1 oferta Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej - 1 oferta Pedagog - 1 oferta Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych - 4 oferty i opiekuńczych Specjalista do spraw rachunkowości - 2 oferty Specjalista do spraw finansów - 1 oferta Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi - 2 oferty Specjalista do spraw marketingu i handlu - 2 oferty Specjalista do spraw reklamy - 1 oferta InŜynier sprzedaŜy - 1 oferta Specjalista do spraw sprzedaŜy - 4 oferty Archiwista - 1 oferta

3. Grupa III Technicy i inny personel 96 ofert tj. 13,3 % 311201 311303 311502 314201 314207 321190

Kosztorysant budowlany Technik elektryk Kontroler jakości wyrobów mechanicznych Laborant nasiennictwa Technik rolnik Pozostali operatorzy aparatury medycznej POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 3 oferty - 1 oferta 10


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

321402 325402 325511 325905 325907 331203 331301 332101 332203 332302 333107 333190 333301 334306 334402 341202 341203 341205 343203 343301 343390 343901 351201 351203

Technik dentystyczny Technik masaŜysta Technik ochrony środowiska Opiekunka dziecięca Terapeuta zajęciowy Referent (asystent) bankowości Księgowy Agent ubezpieczeniowy Przedstawiciel handlowy Zaopatrzeniowiec Technik logistyk Pozostali spedytorzy i pokrewni Pośrednik pracy Technik administracji Sekretarka medyczna Opiekun osoby starszej Opiekun w domu pomocy społecznej Pracownik socjalny Florysta Bibliotekarz Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej Animator kultury Konserwator systemów komputerowych i sieci Technik informatyk

- 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 15 ofert - 2 oferty - 1 oferta - 3 oferty - 4 oferty - 8 ofert - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 12 ofert - 2 oferty - 13 ofert - 8 ofert - 1 oferta - 5 ofert - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta

4. Grupa IV Pracownicy biurowi 102 oferty tj. 14,2 % 411002 411003 411004 411090 412001 421101 422402 422502 431101 431102 431290 432103 432190 441402 441501

Pracownik do spraw ewidencji ludności Pracownik kancelaryjny Technik prac biurowych Pozostali pracownicy obsługi biurowej Sekretarka Asystent usług pocztowych Technik hotelarstwa Pracownik informacji turystycznej Asystent do spraw księgowości Fakturzystka Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Magazynier Pozostali magazynierzy i pokrewni Archiwista zakładowy Pracownik do spraw osobowych

- 1 oferta - 4 oferty - 68 ofert - 8 ofert - 5 ofert - 3 oferty - 2 oferty - 2 oferty - 1 osoba - 2 osoby - 1 osoba - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta

5. Grupa V Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 277 ofert tj. 38,5 % 512001 512002 513101 513202 514101

Kucharz Kucharz małej gastronomii Kelner Barman Fryzjer POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 4 oferty - 2 oferty - 7 ofert - 1 oferta - 1 oferta 11


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

514202 514203 514290 515303 522103 522301 522304 522305 524202 524601 531190 532901

Kosmetyczka Manikiurzystka Pozostałe kosmetyczki i pokrewni Robotnik gospodarczy Właściciel małego sklepu Sprzedawca Sprzedawca w branŜy spoŜywczej Technik handlowiec Sprzedawca w stacji paliw Wydawca posiłków/bufetowy Pozostali opiekunowie dziecięcy Pomoc apteczna

- 3 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 176 ofert - 1 oferta - 67 ofert - 1 oferta - 2 oferty - 5 ofert - 2 oferty - 1 oferta - 2 oferty

6. Grupa VI Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 11 ofert tj. 1,5 % 611104 611303 611305 612105 612201 613003 621002

Rolnik upraw polowych Ogrodnik Ogrodnik szkółkarz Hodowca trzody chlewnej Hodowca drobiu Rolnik Robotnik leśny

- 1 oferta - 2 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 4 oferty

7. Grupa VII Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 88 ofert tj. 12,2 % 711102 711202 711301 711401 711404 711601 712101 712303 712501 712703 712903 712904 721204 721205 721290 721404 722204 723103 723308 723401 741103 741204 751105 751201 751290 752190

Monter konstrukcji budowlanych Murarz Kamieniarz Betoniarz Zbrojarz Brukarz Dekarz Tynkarz Monter / składacz okien Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Monter Ŝaluzji Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Spawacz metodą MAG Spawacz metodą MIG Pozostali spawacze i pokrewni Monter konstrukcji stalowych Ślusarz Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik maszyn rolniczych Mechanik pojazdów jednośladowych Elektryk Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego Rzeźnik-wędliniarz Cukiernik Pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 1 oferta - 6 ofert - 1 oferta - 4 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 4 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 3 oferty - 2 oferty - 7 ofert - 8 ofert - 1 oferta - 3 oferty - 6 ofert - 4 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 1 oferta - 3 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 4 oferty 12


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

752205 752305 752390 753303 753402 753403

Stolarz Pilarz Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni Szwaczka Tapicer Tapicer meblowy

- 4 oferty - 1 oferta - 3 oferty - 5 ofert - 2 oferty - 3 oferty

8. Grupa VIII Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 58 ofert tj. 8,0 % 811105 811106 812190 814206 814290 815702 818206 818990 821304 821990 832203 833101 833202 833203 834101 834106 834202 834317 834401

Operator koparek i zwałowarek Operator ładowarki Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych Pracownik pralni chemicznej Palacz kotłów parowych Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu osobowego Kierowca autobusu Kierowca ciągnika siodłowego Kierowca samochodu cięŜarowego Kierowca ciągnika rolniczego Operator maszyn ogrodniczych Operator sprzętu cięŜkiego Operator Ŝurawia wieŜowego Kierowca operatora wózków jezdniowych

- 1 oferta - 2 oferty - 2 oferty - 1 oferta - 3 oferty - 4 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 14 ofert - 3 oferty - 4 oferty - 2 oferty - 1 oferta - 8 ofert - 2 oferty - 2 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 4 oferty

9. Grupa IX Pracownicy przy pracach prostych 56 ofert tj. 7,8 % 911203 911205 911206 911207 912202 921101 931202 931301 932101 932901 932910 932911 932990 933304 941201

Pokojowa Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Salowa Sprzątaczka biurowa Operator myjni Pomocniczy robotnik polowy Robotnik drogowy Robotnik budowlany Pakowacz Konserwator części Pomocnik piekarza Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Robotnik magazynowy Pomoc kuchenna POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

- 3 oferty - 1 oferta - 1 oferta - 4 oferty - 4 oferty - 2 oferty - 3 oferty - 7 ofert - 3 oferty - 2 oferty - 2 oferty - 1 oferta - 2 oferty - 1 oferta - 4 oferty 13


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

961302 962906 962990

Robotnik placowy - 3 oferty Woźny - 2 oferty Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani - 11 ofert

PowyŜsze zestawienie wskazuje, Ŝe zdecydowanie największe zapotrzebowanie pracodawców (38,5 % - wszystkich ofert pracy w II połowie 2010 r.) dotyczy pracowników w grupie V, a mianowicie „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”. Poszukiwane są więc najczęściej osoby posiadające elementarne umiejętności wykonywania zawodu. Najmniej wolnych miejsc pracy wpłynęło dla osób z grupy I „przedstawiciele władz publicznych” – 5 ofert – 0,7 %. Natomiast dla dwóch grup „osoby bez zawodu” i „Ŝołnierze zawodowi” w badanym okresie pracodawcy nie zgłosili Ŝadnej wolnej oferty pracy. Zestawienie to nadal stanowi potwierdzenie zjawiska duŜej rotacji pracowników w powiecie międzyrzeckim w odniesieniu do zawodów podstawowych, a zaleŜnej od koniunktury gospodarczej i sezonowości.

RANKING OFERT PRACY Z rankingu ofert pracy zgłoszonych w II połowie 2010 r. wynika, iŜ największe zapotrzebowanie dotyczyło bezrobotnych posiadających następujące zawody (tab. 3).

Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach Oferty pracy Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu

zgłoszone w II połowie 2010 r.

1

515290

Robotnik gospodarczy

176

2

411004

Technik prac biurowych

68

3

522301

Sprzedawca

67

PowyŜsze zestawienie obejmuje 3 zawody z największą liczbą ofert pracy (311 ofert) to jest 43,2 % wszystkich pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

14


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

III. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz zachodzące procesy restrukturyzacyjne w gospodarce powodują, Ŝe na niektóre zawody istnieje większe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, z kolei na inne mniejsze. W grupie wszystkich zawodów zauwaŜamy, Ŝe napływ bezrobotnych nie jest adekwatny do ilości wpływających ofert pracy. Mowa tutaj o takiej sytuacji, kiedy na rynku jest więcej osób bezrobotnych w danym zawodzie niŜ zgłaszane zapotrzebowanie przez pracodawców w postaci ofert pracy - są to tzw. „zawody nadwyŜkowe”. Poprzez „zawód deficytowy” naleŜy natomiast rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyŜsze zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie.

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W OPARCIU O WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI NADWYśKI (DEFICYTU)

Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu).

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kod Zawodu "932911" "514101" "235107" "314207" "512002" "512001" "351203" "751201" "752205" "722204" "332302" "513202" "522305" "911206" "325511" "711202" "753303" "432103" "422402" "621002"

Nazwa Zawodu Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Fryzjer* Pedagog Technik rolnik* Kucharz małej gastronomii* Kucharz* Technik informatyk* Cukiernik* Stolarz* Ślusarz* Zaopatrzeniowiec Barman Technik handlowiec* Salowa Technik ochrony środowiska* Murarz* Szwaczka Magazynier Technik hotelarstwa* Robotnik leśny

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

Wskaźnik intensywności nadwyŜki (Deficytu) 0,0213 0,0417 0,0476 0,0476 0,0526 0,0625 0,0714 0,0714 0,0755 0,0833 0,0909 0,0909 0,0952 0,1 0,1111 0,1176 0,122 0,1333 0,1429 0,1429

15


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

"711404" "753402" "933304" "818206" "834101" "961302" "341205" "522103" "911207" "723103" "931301" "233012" "241306" "243106" "431101" "522301" "712904" "752305" "331301" "941201" "513101" "932101" "132301" "132406" "321402" "334402" "613003" "711601" "712303" "834204" "751105" "711401" "832203" "931205" "228203" "233008" "311502" "325907" "421101" "522304" "531190" "741204"

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

"752390" "833101" "514202" "821304" "311303" "932901" "833203" "821990" "332203" "214202"

Zbrojarz Tapicer* Robotnik magazynowy Palacz kotłów parowych Kierowca ciągnika rolniczego Robotnik placowy Pracownik socjalny Właściciel małego sklepu Sprzątaczka biurowa Mechanik pojazdów samochodowych* Robotnik budowlany Nauczyciel języka polskiego Specjalista do spraw finansów Specjalista do spraw marketingu i handlu Asystent do spraw księgowości Sprzedawca* Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Pilarz Księgowy Pomoc kuchenna Kelner* Pakowacz Kierownik budowy Kierownik przedsiębiorstwa transportowego Technik dentystyczny* Sekretarka medyczna Rolnik* Brukarz Tynkarz Operator sprzętu cięŜkiego Rzeźnik - wędliniarz* Betoniarz Kierowca samochodu osobowego Robotnik drogowy Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Nauczyciel języka angielskiego Kontroler jakości wyrobów mechanicznych Terapeuta zajęciowy* Asystent usług pocztowych Sprzedawca w branŜy spoŜywczej Pozostali opiekunowie dziecięcy Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni Kierowca autobusu Kosmetyczka Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Technik elektryk* Konserwator części Kierowca samochodu cięŜarowego Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Przedstawiciel handlowy InŜynier budownictwa - budownictwo ogólne

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

0,1429 0,1429 0,1429 0,1667 0,1667 0,1765 0,2 0,2 0,2105 0,2143 0,2414 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2727 0,2857 0,2917 0,3 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,3333 0,375 0,4 0,4286 0,4286 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6364 0,6667 0,6667 0,7273 0,75 0,875 1

16


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

73.

"216602"

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

"235914" "243107" "325402" "334306" "343901" "411002" "432190" "441501" "711301" "712501" "811105" "921101" "412001" "712101" "752190" "753403" "411004" "515303" "122102" "241103" "332101" "431102" "524601" "532901" "611303" "721290"

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

"818990" "341203" "834401" "912202" "325905" "343203" "341202"

W

oparciu

o

Grafik komputerowy multimediów Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw reklamy Technik masaŜysta* Technik administracji* Animator kultury* Pracownik do spraw ewidencji ludności Pozostali magazynierzy i pokrewni Pracownik do spraw osobowych Kamieniarz* Monter / składacz okien Operator koparko - ładowarki Pomocniczy robotnik polowy Sekretarka Dekarz* Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni Tapicer meblowy Technik prac biurowych* Robotnik gospodarczy Kierownik działu sprzedaŜy Specjalista do spraw rachunkowości Agent ubezpieczeniowy Fakturzystka Wydawca posiłków / bufetowy Pomoc apteczna Ogrodnik* Pozostali spawacze i pokrewni Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani Opiekun w domu pomocy społecznej* Kierowca operator wózków jezdniowych Operator myjni Opiekunka dziecięca* Florysta* Opiekun osoby starszej*

tabelę

T-I/P-4

zestawiającą

zawody

deficytowe

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,25 1,3333 1,3333 1,5 1,7895 1,8925 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,6667 4 4 5 5 13

i

nadwyŜkowe

w powiecie międzyrzeckim w II półroczu 2010 roku (stanowiącą załącznik sporządzonego raportu) oraz stworzonej na jej podstawie tabeli nr 4 dokonano w PUP w Międzyrzeczu zestawienia: 

rankingu zawodów nadwyŜkowych (tabela nr 5).rankingu zawodów najbardziej deficytowych (tabela 6);

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

17


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Tabela 5. Ranking 30 zawodów nadwyŜkowych w II półroczu 2010 roku

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kod Zawodu "932911" "514101" "235107" "314207" "512002" "512001" "351203" "751201" "752205" "722204" "332302" "513202" "522305" "911206" "325511" "711202" "753303" "432103" "422402" "621002" "711404" "753402" "933304" "818206" "834101" "961302" "341205" "522103" "911207" "723103"

Nazwa Zawodu Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Fryzjer* Pedagog Technik rolnik* Kucharz małej gastronomii* Kucharz* Technik informatyk* Cukiernik* Stolarz* Ślusarz* Zaopatrzeniowiec Barman Technik handlowiec* Salowa Technik ochrony środowiska* Murarz* Szwaczka Magazynier Technik hotelarstwa* Robotnik leśny Zbrojarz Tapicer* Robotnik magazynowy Palacz kotłów parowych Kierowca ciągnika rolniczego Robotnik placowy Pracownik socjalny Właściciel małego sklepu Sprzątaczka biurowa Mechanik pojazdów samochodowych*

Wskaźnik intensywności nadwyŜki (Deficytu) 0,0213 0,0417 0,0476 0,0476 0,0526 0,0625 0,0714 0,0714 0,0755 0,0833 0,0909 0,0909 0,0952 0,1 0,1111 0,1176 0,122 0,1333 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1429 0,1667 0,1667 0,1765 0,2 0,2 0,2105 0,2143

W tabeli 5 zestawiono najbardziej nadwyŜkowe zawody w II półroczu 2010 roku w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki. PoniŜej zaprezentujemy 35 zawodów najbardziej deficytowych w II półroczu 2010 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

18


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Tabela 6. Ranking 35 zawodów najbardziej deficytowych w II półroczu 2010 roku

Lp.

Kod Zawodu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

"341202" "325905" "343203" "834401" "912202" "341203" "122102" "241103" "332101" "431102" "524601" "532901" "611303" "721290"

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

"818990" "515303" "411004" "753403" "712101" "752190" "412001" "214202" "216602"

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

"235914" "243107" "325402" "334306" "343901" "411002" "432190" "441501" "711301" "712501" "811105" "921101"

Nazwa Zawodu Opiekun osoby starszej* Opiekunka dziecięca* Florysta* Kierowca operator wózków jezdniowych Operator myjni Opiekun w domu pomocy społecznej* Kierownik działu sprzedaŜy Specjalista do spraw rachunkowości Agent ubezpieczeniowy Fakturzystka Wydawca posiłków / bufetowy Pomoc apteczna Ogrodnik* Pozostali spawacze i pokrewni Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnik gospodarczy Technik prac biurowych* Tapicer meblowy Dekarz* Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni Sekretarka InŜynier budownictwa - budownictwo ogólne Grafik komputerowy multimediów Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych Specjalista do spraw reklamy Technik masaŜysta* Technik administracji* Animator kultury* Pracownik do spraw ewidencji ludności Pozostali magazynierzy i pokrewni Pracownik do spraw osobowych Kamieniarz* Monter / składacz okien Operator koparko - ładowarki Pomocniczy robotnik polowy

Wskaźnik intensywności nadwyŜki (Deficytu) 13 5 5 4 4 2,6667 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8925 1,7895 1,5 1,3333 1,3333 1,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jak widać w tabeli nr 6 w grupie zawodów deficytowych dominuje zawód opiekun osoby starszej.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

19


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

IV.

ANALIZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNYCH W ODNIESIENIU RYNKU PRACY

W DO

SZKOŁACH LOKALNEGO

Edukacja osób młodych stanowi bardzo waŜny aspekt w ich późniejszym Ŝyciu zawodowym. JuŜ na etapie dzieciństwa dokonujemy pierwszych planów edukacyjnych i zawodowych. Niestety bardzo często wybierając kierunek nauczania - nie zwracamy uwagi na rynek pracy, który szczególnie w ostatnim okresie ulega częstym zmianom. W tej części opracowania zaprezentowane zostaną szkoły ponadgimnazjalne, które w roku szkolnym 2009/2010 zdobyła młodzieŜ z powiatu międzyrzeckiego (tab. 7).

Tab.7. Szkoły ponadgimnazjalne i kierunki kształcenia w powiecie międzyrzeckim w latach 2009/2010 Nazwa i adres szkoły I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 22 b 66-300 Międzyrzecz

Kierunek kształcenia - profil matematyczno– przyrodniczy – 61 osoby - profil humanistyczny – 57 osób

Liczba osób

118

Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Libelta 4 66-300 Międzyrzecz

- technik ekonomista

69

I Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Libelta 4 66-300 Międzyrzecz

- profil ekonomiczno-administracyjny

26

II Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego 26 66-300 Międzyrzecz

- profil kształtowanie środowiska

20

- technik drogownictwa - technik budownictwa

0

Technikum przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego 26 66-300 Międzyrzecz

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

20


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Budowlanych ul. Marcinkowskiego 26 66-300 Międzyrzecz

- fryzjer - 6 osób - murarz – 3 osoby - mechanik samochodowy – 12 osób - rzeźnik – wędliniarz – 1 osoba - stolarz – 6 osób - ślusarz 5 osób - elektryk 1

34

Zespół Szkół Rolniczych ul. Międzyrzecka 7a Bobowicko 66-300 Międzyrzecz

- technik rolnik – 20 osób - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego – 13 osób - technik agrobiznesu – 7 osób

40

Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Czerwonej 8 66-320 Trzciel

- technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Armii Czerwonej 8 66-320 Trzciel

- kucharz małej gastronomii - 4 - sprzedawca - 1 - malarz – tapeciarz – 3 - kominiarz – 1 - stolarz – 4 - elektromechanik poj. samoch. - 3

16

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 1 66-440 Skwierzyna

- profil przyrodniczy (biologiczny) - profil humanistyczny - profil matematyczny

83

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Konstytucji 3 Maja 60 66-300 Międzyrzecz

Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS” ul. Libelta 4 66-300 Międzyrzecz

- kucharz małej gastronomii

- technik informatyk – 6 osób - logistyk – 7 osób

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

24

5

13

21


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego 23 66-440 Skwierzyna

- mechanik – 12 osób - elektromechanik – 9 osób - fryzjer – 3 osoby - kucharz małej gastronomii – 4 osoby

28

Technikum przy Zespole Szkół Technicznych ul. 2-go Lutego 23 66-440 Skwierzyna

- technik mechanik – 38 osób - technik handlowiec – 17 osób - technik technologii drewna – 5 osób - technik hotelarstwa – 5 osób

65

Razem:

541

Z danych podanych w tabeli 7 wynika, iŜ najwięcej absolwentów (247 osób) 45,7 % zdobyło wykształcenie średnie ogólnokształcące, następnie 39,0 % (211 osób) wykształcenie średnie techniczne, zaś 15,3 % (83 osoby) ukończyło zasadnicze szkoły zawodowe.

Tabela 8. Liczba i struktura absolwentów, którzy w roku 2009/2010 ukończyli szkoły ponadgimnazjalne według zawodów SZKOŁY ŚREDNIE (licea) Razem:

247 osób SZKOŁY ŚREDNIE (tytuł technik)

Nazwa zawodu

Kod zawodu

Liczba osób

N%

Technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego

321402

37

17,5

Technik ekonomista

341902

69

32,7

Technik mechanik

311502

38

18,0

Technik rolnik

321208

20

9,5

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

22


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

Technik handlowiec

341501

17

8,1

Technik technologii drewna

311911

5

2,4

Technik informatyk

312102

6

2,8

Technik hotelarstwa

341404

5

2,4

Technik agrobiznesu

341903

7

3,3

Technik logistyk

342205

7

3,3

211

100

RAZEM:

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Kucharz małej gastronomii

512202

13

15,7

Stolarz

742204

10

12,0

Malarz - tapeciarz

714103

3

3,6

Mechanik

723104

12

14,5

Elektromechanik

724102

12

14,5

Sprzedawca

522107

1

1,2

Fryzjer

514102

9

10,8

Mechanik pojazdów samochodowych

723106

12

14,5

Ślusarz

722204

5

6,0

Murarz

712102

3

3,6

Rzeźnik-wędliniarz

471104

1

1,2

Elektryk

214301

1

1,2

Kominiarz

714303

1

1,2

83

100

RAZEM:

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

23


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

PowyŜsze tabele (tab. 7 i 8) przedstawiają szczegółowo szkoły, kierunki kształcenia oraz liczbę osób, które w roku szkolnym 2009/2010 zakończyły naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, istniejących na terenie powiatu międzyrzeckiego. Naukę w tych szkołach ukończyło 541 absolwentów. Struktura zawodowa absolwentów sugeruje, Ŝe najwięcej osób uzyskało wykształcenie średnie ogólnokształcące 247 osób (co stanowi 45,7 % ogółu). Następnie 39,0 % (211 osób) wykształcenie średnie techniczne. Natomiast najmniejszą liczbę – 15,3 % (83 osoby) stanowią absolwenci szkół zasadniczo zawodowych. Analizując wpływające oferty pracy w roku 2009 naleŜy stwierdzić, iŜ szkoły w naszym powiecie nie mają dostosowanych kierunków kształcenia do potrzeb aktualnego rynku pracy. WciąŜ szkoły średnie zawodowe kształcą młode osoby w zawodach, które znajdują się w grupie zawodów nadwyŜkowych takich jak: - technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego, - technik rolnik, - technik mechanik. Natomiast w zawodach, w których występuje deficyt szkoły nie kształcą lub występuje bardzo mała liczba absolwentów.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

24


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

PODSUMOWANIE W obecnym czasie bezrobocie okazało się w Polsce zjawiskiem masowym, dotykającym w znacznym stopniu kaŜdą rodzinę. Na dzień dzisiejszy, jest ono jednym z największych problemów społecznych. Prowadzi do zuboŜenia ludzkiego, braku perspektyw Ŝyciowych, strachu i niemoŜności poradzenia sobie w dalszym Ŝyciu. NaleŜy pamiętać, Ŝe utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale równieŜ moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, kaŜde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Do tej pory powstało wiele aktów prawnych, a takŜe stworzono system urzędów pracy, których najwaŜniejszym celem jest przeciwdziałanie bezrobocia i łagodzenie jego skutków. Jednym z istotnych zadań powiatowych urzędów pracy jest prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych. Na terenie powiatu międzyrzeckiego mamy do czynienia wciąŜ z duŜym bezrobociem wynoszącym na koniec II półrocza 2010 roku 21,5 %. W takiej sytuacji ofert pracy dostępnych na rynku jest wciąŜ mniej niŜ popyt na nią. Przeprowadzona analiza pozwala jednak na wyciągnięcie wniosków, a tym samym moŜe przyczynić się do lepszego dostosowania kształcenia w szkołach i szkolenia dla osób bezrobotnych, a w efekcie końcowym moŜe wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia. W oparciu o sporządzony ranking zawodów deficytowych i nadwyŜkowych, analizę napływu bezrobotnych oraz ofert pracy według zawodów nasuwają się następujące spostrzeŜenia i wnioski: 

rynek pracy w powiecie międzyrzeckim charakteryzuje się dość wyraźną nierównowagą między podaŜą a popytem w przekroju zawodowym,w powiecie międzyrzeckim w ostatnim czasie wzrosła liczba osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne,monitoring zawodów nie daje pełnego obrazu sytuacji na rynku pracy, pozwala jednak na identyfikację tendencji jakie zachodzą w obszarze popytu i podaŜy,struktura zawodowa popytu na pracowników wskazuje, Ŝe pracodawcy składają głównie

zapotrzebowanie

na

pracowników

ze

średnim

lub

zawodowym

wykształceniem, ponadto duŜy odsetek zgłaszanych ofert pracy jest adresowany do bezrobotnych o najniŜszym poziomie kwalifikacji,

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

25


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKUnajwiększą szansę zatrudnienia mają osoby, które oprócz dobrego wykształcenia znają biegle języki obce, posiadają prawo jazdy oraz sprawnie obsługują komputer,dominują osoby bezrobotne w grupie: ”robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”;pracodawcy zgłaszają do naszego urzędu pracy chęć zatrudnienia osób bezrobotnych przede wszystkim z grupy: „pracownicy usług osobistych i sprzedawcy”. Oferty w tej grupie zawodów stanowią 38,5 % ogólnej liczby wszystkich zgłoszonych ofert pracy;zauwaŜalny jest wzrost wymagań pracodawców co do poziomu wykształcenia i zakresu umiejętności;maleje atrakcyjność rynkowa wykształcenia średniego;„zawody nadwyŜkowe” (w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki) – robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym;„zawody deficytowe” ” (w oparciu o wskaźnik intensywności deficytu) – opiekun osoby starszej. Zjawiska zachodzące na rynku pracy w powiecie międzyrzeckim odnoszą się

w znacznym stopniu do ogólnych zmian rynkowych i społecznych, a nie do zmian gospodarczych i lokalnych. Nie przewiduje się w strategii gospodarczej powiatu, powstania branŜy (zawodu) o znaczeniu istotnym dla lokalnego rynku pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

26


ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

SPIS TABEL I RYSUNKÓW: Tabela 1. Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Międzyrzeczu według zawodów……..5 Tabela 2. Oferty pracy według grup zawodowych…………………………………………….9 Tabela 3. Zestawienie ofert pracy w poszczególnych zawodach……………………………..14 Tabela 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyŜki (deficytu)………………………………………………….……….15 Tabela5. Ranking 30 zawodów nadwyŜkowych w II półroczu 2010 roku…………………...18 Tabela 6. Ranking 35 zawodów najbardziej deficytowych w IIpółroczu 2010 roku………....20 Tabela 7. Kierunki kształcenia, szkoły i liczba absolwentów, którzy ukończyli szkoły ponadgimnazjalne…………………………………………………………………………….22

Rysunek 1. Powiat międzyrzecki………………………………………...…………………….4 Rysunek 2. Struktura grup zawodowych w 2010 roku……………………………….………..7

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU

27

/Raport%20z%20monit  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/bbf69bed-3acc-4b33-96ce-eaeeb6d8ace5/Raport%20z%20monitoringu%20zawod%C3%B3w%20deficytowych%20i...

Advertisement