Page 1

Ogólne warunki przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej Urząd moŜe przyznać osobie bezrobotnej jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( na dzień złoŜenia wniosku ). Wysokość przyznawanych dotacji 20.000 zł. 1. Przyznane środki są formą pomocy bezzwrotnej, 2. Bezrobotny, który otrzyma środki na podjęcie działalności jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zakup zgodnie ze specyfikacją przedstawioną do wniosku i zatwierdzoną w umowie, w terminie określonym w umowie. Powiatowy Urząd Pracy moŜe przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złoŜonych dokumentów. 3. JeŜeli działalność nie będzie prowadzona, nie będą opłacane składki ZUS itd., przyznane środki podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w terminie 30 dni od dnia wezwania, 4. Jako zabezpieczenie roszczenia w przypadku nie wywiązania się z umowy i nie zwróceniu w okresie 30 dni wypłaconych środków przez bezrobotnego, Powiatowy Urząd Pracy będzie dochodził swoich roszczeń na drodze sądowej, bądź od bezrobotnego bądź od jego poręczycieli. Zabezpieczeniem zwrotu przyznanych środków są poręczenia 2 poręczycieli przy czym miesięczny dochód min. 1.700 zł brutto ( gotowi do zawarcia 24 miesięcznej umowy poręczenia) 5. Osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy. 7. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zgłoszenie jej do ewidencji działalności gospodarczej, do opodatkowania w Urzędzie Skarbowym oraz do Ubezpieczenia Społecznego we właściwym terenowo ZUS. 8. Środki - mogą być przeznaczone na środki trwałe np: a/ zakup maszyn, urządzeń koniecznych do podjęcia działalności gospodarczej , b/ adaptację pomieszczeń /lokalu/, c/ zakup surowca niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym środków obrotowych - nie mogą być przeznaczone na opłaty np: ZUS, dzierŜawa, itp. 11. Brak zgody Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na zmianę profilu działalności w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia po otrzymaniu środków moŜe być podstawą do wypowiedzenia umowy. 12. Specyfikacja wraz z kalkulacją wydatków zatwierdzona w umowie stanowi jej integralną część i nie podlega modyfikacji na wniosek bezrobotnego. Bezrobotny, który zakupi rzeczy wyszczególnione w specyfikacji za kwotę niŜszą niŜ wykazana w specyfikacji będzie zobligowany do zwrotu nie wykorzystanych środków choćby ogólna kwota poniesionych przez niego kosztów była wyŜsza od przyznanych środków. Analogicznie bezrobotny, który spóźni się z zakupem w terminie określonym w umowie nie będzie miał rozliczonego danego zakupu, będzie zobligowany do zwrotu nie rozliczonych środków. 13. Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi przyznanych środków finansowych, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania z urzędu wezwania, w przypadku: - wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, - prowadzenia działalności przez okres krótszy niŜ 12 miesięcy, - podejmie zatrudnienie lub zawiesi w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. - gdy zostanie ujawnione, Ŝe informacje podane we wniosku lub dokumenty na podstawie, których podjęto decyzję o udzieleniu dotacji są nieprawdziwe. - naruszenia warunków niniejszej umowy. - 14.Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej jest pomocą fakultatywną i podlega ocenie przez PUP w szczególności pod względem spełniania przez wnioskodawcę warunków przewidzianych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) oraz w przepisach wykonawczych, określonych szans powodzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz sytuacji panującej w powiecie w zakresie rodzaju podejmowanej działalności gospodarczej.

Przed dniem otrzymania dotacji nie wolno rozpoczynać działalności gospodarczej !!!


DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

JeŜeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy i myślisz o załoŜeniu własnej firmy, moŜesz wystąpić do urzędu pracy o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. MoŜliwość taką daje bezrobotnym art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. Nr 69 poz.415 z późn.zm. ). Szczegółowe zasady przyznawania środków określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 25 lipca 2011 r./ Dz.U. Nr 155 poz.922 ./ Zgodnie z tymi przepisami osoby bezrobotne mogą składać wnioski o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Kwota, o jaką moŜe starać się osoba bezrobotna, to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy o przyznaniu środków.

Kto moŜe ubiegać się o przyznanie środków? Środki mogą zostać przyznane bezrobotnej osobie, która spełnia następujące warunki: •

• • • • •

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, staŜu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie uŜytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych, nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku, nie była w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, spełnia warunki do otrzymania środków wynikające z przepisów Wspólnoty Europejskiej, dotyczące pomocy w ramach zasady de minimis, złoŜony przez nią wniosek o przyznanie środków jest kompletny i prawidłowy.

Wniosek o przyznanie środków O przyznanie środków osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy powinna zgłosić się z wnioskiem do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

We wniosku tym naleŜy określić • • •

• • •

kwotę o jaką ubiega się osoba bezrobotna, rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich finansowania oraz przedstawienie działań podjętych na rzecz uruchomienia działalności dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń, szczegółową specyfikację wydatków w szczególności na zakup środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków na wypadek niedotrzymania warunków umowy dotyczącej przyznania środków jest poręczenie, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.


Do wniosku naleŜy dołączyć oświadczenie o niekorzystaniu w okresie 3 ostatnich lat ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, a takŜe oświadczenia: o spełnianiu innych warunków do otrzymania wnioskowanej kwoty, nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złoŜeniem wniosku, o wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, o niepodejmowaniu zatrudnienia i zawieszenia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej, o niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, o niezłoŜeniu wniosku o ww. do innego starosty. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia wnioskodawcę w ciągu 30 dni od dnia złoŜenia wniosku wraz z załącznikami, a następnie - w przypadku uwzględnienia wniosku - zostaje zawarta pisemna umowa między starostą i bezrobotnym. UMOWA Umowa miedzy starostą i bezrobotnym, który otrzymał środki, zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: • •

udokumentowania i rozliczenia (w kwotach brutto) - w określonym w umowie terminie - otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem, zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, prowadzenia działalności gospodarczej krócej niŜ 12 miesięcy (z wyjątkiem zawieszenie działalności na krótszy okres niŜ 12 miesięcy z powodu choroby), podjęcia zatrudnienia lub zawiszenia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy, naruszenia innych warunków umowy albo złoŜenie niezgodnych z prawda oświadczeń.

Umowa musi być zawarta na piśmie. Osoba bezrobotna, której przyznano na podstawie umowy środki na podjęcie działalności gospodarczej straci status osoby bezrobotnej z dniem otrzymania tych środków.

Kontakt: PUP Międzyrzecz tel. 741 20 66 wew. 30


/Informacja%20-%20w  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/e7e9aee0-f26c-4e22-9554-41e9f2223a5b/Informacja%20-%20warunki%20przyznawania%20jednorazowych%20...

Advertisement