Page 1

.................................................. Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

Międzyrzecz, dn……. . . . . . . . . . . . .

………………………………………………… PESEL

………………………………………………… Adres zamieszkania

………………………………………………… Numer karty

OŚWIADCZENIE BEZROBOTNEGO Będąc poinformowanym (na) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kk, oświadczam, Ŝe przerywam udział w: szkoleniu z zakresu .. ...................................................................................... z dniem ……………………z powodu…….......................................................... ……………………………………………………………………………………………… Zostałem (am) poinformowany (na) o konsekwencjach wynikających nieuzasadnionego przerwania w/w formy aktywizacji zawodowej mojej osoby. Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. z dnia 9 kwietnia 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) bezrobotny, który z własnej winy przerwał szkolenie, staŜ lub wykonywanie prac o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie. Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres: a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania, b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania, c) 270 dni w przypadku trzeciego i kaŜdego kolejnego przerwania

…………………………………….. Podpis bezrobotnego

/Oświadczenie%20o%  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/00ad0b52-a968-4db6-9cce-fe96d0ff9116/Oświadczenie%20o%20przerwaniu%20szkolenia.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you