Page 1

……………………………….. (pieczątka firmowa Pracodawcy)

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI

NA

STAśU

W DNIACH OD ........................................................................DO............................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY BEZROBOTNEJ ...................................................................................................... dzień

podpis staŜysty/symbol

dzień

1.

17.

2.

18.

3.

19.

4.

20.

5.

21.

6.

22.

7.

23.

8.

24.

9.

25.

10.

26.

11.

27.

12.

28.

13.

29.

14.

30.

15.

31.

podpis staŜysty/symbol

16.

Potwierdzam powyŜsze dane

………………………………… (Podpis i pieczątka imienna Pracodawcy)

W – dzień wolny udzielony na wniosek bezrobotnego C - zwolnienie lekarskie NN – nieobecny nieusprawiedliwiony NU – nieobecny usprawiedliwiony Dzień wolny od pracy (np. sobota, niedziela, święto itp.) – proszę wykreślić z listy obecności Uwaga!

1. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staŜ, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni kalendarzowych odbywania staŜu. Za dni wolne przysługuje stypendium. 2. Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (naleŜy dostarczyć druk ZUS ZLA), za który na podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa

/Potwierdzenie%20ob  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/4d4e1a9d-9d65-491d-a9e4-f7fa1061a0ef/Potwierdzenie%20obecno%C5%9Bci%20na%20sta%C5%BCu.pdf

/Potwierdzenie%20ob  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/4d4e1a9d-9d65-491d-a9e4-f7fa1061a0ef/Potwierdzenie%20obecno%C5%9Bci%20na%20sta%C5%BCu.pdf

Advertisement