Page 1

Oś w i a d c z e n i e Ja ........................................................................................................................... / imię i nazwisko współmałŜonka /

zam. ........................................................................................................................ / adres /

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria ........... nr ....................................... wydanym przez ................................................. wyraŜam zgodę na zawarcie umowy przyznania Ŝonie / męŜowi.. ................................................................... / imię i nazwisko osoby bezrobotnej/

jednorazowo środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej. ..................................................

........................................

/ potwierdzenie wiarygodności podpisu/

/ podpis współmałŜonka /

8< . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .

………………………… ……………………….. ………………………… ( dane personalne )

Oświadczenie Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 §1 Kodeksu Karnego, który brzmi „ Kto składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 „ oraz 270,286 i 300 Kodeksu karnego.

Oświadczam, Ŝe jestem stanu wolnego. PowyŜsze oświadczenie składam w związku z przedłoŜeniem dokumentacji w PUP w Międzyrzeczu. ………………………………………………… (data )

( podpis składającego oświadczenie )


Oś w i a d c z e n i e Ja ................................................................................................................................................ / imię i nazwisko współmałŜonka /

zam. ........................................................................................................................................... / adres/

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria...................... nr .................................................. . wydanym przez ........................................................................... wyraŜam zgodę na zawarcie umowy poręczenia przez Ŝonę / męŜa ...................................................................................... / imię i nazwisko poręczyciela/

przyznania jednorazowo środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej Panu/i/ ....................................................................................................................................................... / imię i nazwisko osoby bezrobotnej/

przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. ..................................................

........................................

/ potwierdzenie wiarygodności podpisu/

/ podpis współmałŜonka /

8< . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .

Oś w i a d c z e n i e Ja ................................................................................................................................................ / imię i nazwisko współmałŜonka /

zam. ........................................................................................................................................... / adres/

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria...................... nr .................................................. . wydanym przez ........................................................................... wyraŜam zgodę na zawarcie umowy poręczenia przez Ŝonę / męŜa ...................................................................................... / imię i nazwisko poręczyciela/

przyznania jednorazowo środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej Panu/i/ ....................................................................................................................................................... / imię i nazwisko osoby bezrobotnej/

przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. .................................................. / potwierdzenie wiarygodności podpisu/

........................................ / podpis współmałŜonka /


Oś w i a d c z e n i e Ja ................................................................................................................................................ / imię i nazwisko współmałŜonka /

zam. ........................................................................................................................................... / adres/

legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria...................... nr .................................................. . wydanym przez ........................................................................... wyraŜam zgodę na zawarcie umowy poręczenia przez Ŝonę / męŜa ...................................................................................... / imię i nazwisko poręczyciela/

przyznania jednorazowo środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej Panu/i/ ....................................................................................................................................................... / imię i nazwisko osoby bezrobotnej/

przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. ..................................................

........................................

/ potwierdzenie wiarygodności podpisu/

/ podpis współmałŜonka /

8< . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .

………………………….

Międzyrzecz, dn. …………..

…………………………. …………………………. Oświadczenie Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe nie korzystałem z pomocy publicznej innej niŜ pomoc de minimis w okresie trzech lat poprzedzających dzień złoŜenia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.) oświadczam, Ŝe dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

………………………………. podpis


……………………

………….…………………

( pieczęć firmy )

( Miejscowość, data )

Zaświadczenie Zaświadczenie waŜne jest jeden miesiąc od daty wystawienia

Niniejszym zaświadcza się, Ŝe : Pan/Pani ………………………………………………………………………………………. Zameldowana/-y……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ( dokładny adres )

PESEL………………………………………………………………………………………..... Jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy od dnia ………………………………………….. Na stanowisku …………………………………………………………………………………. Umowa zawarta jest na czas nie określony* / określony * do dnia …………………………… Przeciętne wynagrodzenie

miesięczne * / z ostatnich 3 m-cy* wynosi:

Brutto……………………….. zł słownie………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………....... Netto ……………………….. zł słownie…………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………….. Wynagrodzenie powyŜsze nie jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów* - jest obciąŜone kwotą zł *……………………………………………………………………… WyŜej wymieniony(a) : - znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu* TAK / NIE, - w okresie próbnym* Zakład pracy : JEST / NIE JEST postawiony w stan likwidacji.* JEST / NIE JEST prowadzone postępowanie ugodowe.* JEST / NIE JEST prowadzone postępowanie upadłościowe.* *) niepotrzebne skreślić

………..……………………………. Pieczątka z nazwiskiem i czytelny podpis osoby upowaŜnionej do potwierdzenia powyŜszych danych

Uwaga: zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.


……………………

………….…………………

( pieczęć firmy )

( Miejscowość, data )

Zaświadczenie Zaświadczenie waŜne jest jeden miesiąc od daty wystawienia

Niniejszym zaświadcza się, Ŝe : Pan/Pani ………………………………………………………………………………………. Zameldowana/-y……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ( dokładny adres )

PESEL………………………………………………………………………………………..... Jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy od dnia ………………………………………….. Na stanowisku …………………………………………………………………………………. Umowa zawarta jest na czas nie określony* / określony * do dnia …………………………… Przeciętne wynagrodzenie

miesięczne * / z ostatnich 3 m-cy* wynosi:

Brutto……………………….. zł słownie………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………....... Netto ……………………….. zł słownie…………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………….. Wynagrodzenie powyŜsze nie jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów* - jest obciąŜone kwotą zł *……………………………………………………………………… WyŜej wymieniony(a) : - znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu* TAK / NIE, - w okresie próbnym* Zakład pracy : JEST / NIE JEST postawiony w stan likwidacji.* JEST / NIE JEST prowadzone postępowanie ugodowe.* JEST / NIE JEST prowadzone postępowanie upadłościowe.* *) niepotrzebne skreślić

………..……………………………. Pieczątka z nazwiskiem i czytelny podpis osoby upowaŜnionej do potwierdzenia powyŜszych danych

Uwaga: zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.


……………………

………….…………………

( pieczęć firmy )

( Miejscowość, data )

Zaświadczenie Zaświadczenie waŜne jest jeden miesiąc od daty wystawienia

Niniejszym zaświadcza się, Ŝe : Pan/Pani ………………………………………………………………………………………. Zameldowana/-y……………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………. ( dokładny adres )

PESEL………………………………………………………………………………………..... Jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy od dnia ………………………………………….. Na stanowisku …………………………………………………………………………………. Umowa zawarta jest na czas nie określony* / określony * do dnia …………………………… Przeciętne wynagrodzenie

miesięczne * / z ostatnich 3 m-cy* wynosi:

Brutto……………………….. zł słownie………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………....... Netto ……………………….. zł słownie…………………………………………….................. ………………………………………………………………………………………………….. Wynagrodzenie powyŜsze nie jest obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów* - jest obciąŜone kwotą zł *……………………………………………………………………… WyŜej wymieniony(a) : - znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o zatrudnieniu* TAK / NIE, - w okresie próbnym* Zakład pracy : JEST / NIE JEST postawiony w stan likwidacji.* JEST / NIE JEST prowadzone postępowanie ugodowe.* JEST / NIE JEST prowadzone postępowanie upadłościowe.* *) niepotrzebne skreślić

………..……………………………. Pieczątka z nazwiskiem i czytelny podpis osoby upowaŜnionej do potwierdzenia powyŜszych danych

Uwaga: zaświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.

/Oświadczenia%20do  
/Oświadczenia%20do  

http://miedzyrzecz.pup.info.pl/getattachment/0cfcf447-293e-4e78-95d9-00d10e0823f1/Oświadczenia%20do%20wniosku%20osoby%20niepełnosprawnej2011...

Advertisement