Page 1

Deklaracja członkowska Ja, niżej podpisany (a) ……………………………………………………………………. proszę o przyjęcie mnie w poczet członków „Miechowskiego

Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD” Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia „Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD”. Dnia ………………………………………

………………………………………………… (własnoręczny podpis)

Dane personalne: 1. Imię i Nazwiska

………………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania

………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….

3. Telefon……………………………….

Kom. ………………………………………

4. E – mail ……………………………………………………………………………….. 5. Data urodzenia ……………………………………………………………………… 6. Pesel …………………………………………………………………………………..


Podmiot rekomendujący: …………………………………………………………..

Deklaracja czonkowska  
Advertisement