Page 1

STUDIERETNINGSPROJEKTET I 3.G 2011-12 Haslev Gymnasium & HF

Studieretningsprojektet udarbejdes i 2 fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau samt et andet fag på mindst B-niveau. Studieretningsprojektet er en selvstændig opgave med studieforberedende sigte. Det skal forberede dig på de arbejdsformer, du vil møde på de videregående uddannelser. Du skal arbejde inden for et selvvalgt område, der omfatter to fag, og du skal gennem en skriftlig formidling demonstrere, at du kan overskue, bearbejde, disponere og sammenfatte en flerfaglig problemstilling. I studieretningsprojektet skal du udnytte og bygge videre på den viden, du har fra arbejdet med i studieretningsopgaven og dansk- og/eller historieopgaven i 2.g. Til udarbejdelse af studieretningsprojektet er der afsat samlet 2 uger eller 10 dages undervisningstid. Du får problemformuleringen udleveret mandag den 5. december 2011 kl. 15.00, og det færdige projekt afleveres mandag den 19. december 2011 senest kl. 15.00.

Hvilke fag kan du vælge? I dit studieretningsprojekt skal indgå et studieretningsfag på A-niveau. Det kan være et studieretningsfag, der indgår i studieretningen på A-niveau, eller et studieretningsfag som du i 3.g har valgt at opgradere fra B- til A-niveau. Du skal desuden vælge et fag på mindst B-niveau, som indgår i projektet. Det kan være et studieretningsfag på A- eller B-niveau eller et af de øvrige fag, du har på A- eller B-niveau. Fag på B-niveau, der allerede er afsluttede, kan indgå i projektet.

Valg af område Valg af fag må kædes sammen med dine overvejelser over det område, som du er interesseret i at arbejde med. Du kan med fordel tage udgangspunkt i forløb og projekter, som du og klassen har arbejdet med, men direkte genanvendelse af vurderede opgaver er ikke tilladt. Herudover får du hjælp og ideer af dine lærere, der præsenterer mulige områder, som omfatter to fag.

Om vejledning Du kan få vejledning i hele perioden fra den første orientering til afleveringen af dit studieretningsprojekt. God vejledning forudsætter, at du har gjort et forarbejde, og at du undervejs læser, undersøger og møder forberedt til vejledningen. Skriv dine spørgsmål ned og aftal med dine vejledere, hvad du skal have klar til næste vejledningsmøde. I kan også aftale kommunikation over Lectio. Dine vejledere må ikke rette eller bedømme afsnit af besvarelsen undervejs.

FÅ FORMELLE RAMMER VEDRØRENDE STUDIERETNINGSPROJEKTET Om opgaveformuleringen Opgaveformuleringen er udformet således, at den indeholder fagspecifikke krav i de to fag, som opgaven omhandler, og den indeholder tværgående faglige krav. Den indeholder desuden krav om faglig fordybelse, der på væsentlige punkter ligger ud over den sædvanlige undervisning i mindst ét af fagene. Opgaveformuleringen indeholder desuden krav til opgavens omfang (antal sider).

Bedømmelse Din besvarelse bedømmes af dine to vejledere samt en censor udpeget af Undervisningsministeriet. Der gives én samlet karakter, der tæller dobbelt. Karakteren indgår i din samlede studentereksamen.


RÅD, VINK OG VEJLEDNING ANGÅENDE STUDIERETNINGSPROJEKTET: Der er en række konkrete og formelle forventninger til, hvordan du udfærdiger din opgave. Du har tidligere arbejdet med disse krav i studieretningsopgaven og dansk- og/eller historieopgaven i 2.g. Nedenfor følger en række råd tilpasset rammer og bestemmelser for studieretningsprojektet.

A. AFFATTELSEN AF OPGAVEN Opgaven bør udformes sådan, at den kan læses af andre end dig selv og de lærere, du har arbejdet sammen med. Der lægges ved bedømmelsen vægt på, at opgaven er klar og overskuelig i sin opstilling, og at den sprogligt formidler sit stof klart. De følgende punkter er derfor - selvom nogle af dem kun angår den ydre form - af betydning: 1.

Forsiden - er blanketten og arket med opgaveformuleringen. Du kan eventuelt indsætte din egen forside, der oplyser dit navn, klasse, skole, emne og fag. Hvis du vælger at lave din egen forside, skal opgaveformuleringen indsættes som siden herefter.

2.

Indholdsfortegnelse - over hoved- og underafsnit, der svarer til tydelige overskrifter i selve teksten, skal findes foran (fx som side 2) i opgaven. Der skal angives sidetal for, hvor hvert afsnit begynder inde i teksten (ført ud som kolonne yderst til højre på siden). Brug den facilitet i Word, der automatisk genererer indholdsfortegnelse.

3.

Resuméet på engelsk (også kaldet abstract) - skal placeres forrest i opgaven efter indholdsfortegnelsen. Resuméet skal i koncentreret men sammenhængende form præsentere besvarelsens vigtigste elementer. Resuméet skal i sig selv udgøre en meningsfuld helhed og kunne forstås uafhængigt af selve opgavebesvarelsen. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på 15-20 linjer. Resuméet bør indeholde undersøgelsens problemstilling (opgaveformuleringens indhold), begrundelse for materialevalg, metodiske fremgangsmåder og/eller teoretiske grundlag, væsentligste resultater samt konklusioner. - En disposition for resuméet kan fx se således ud:  Problem statement  Approach  Results  Conclusions - Resuméet indgår i den samlede vurdering af besvarelsen.

4.

Indledningen - bør indeholde noget om, hvordan du vil gribe opgaven an, fx ved at nævne hvilke metoder, du vil bruge. Du kan evt. beskrive noget af det vigtigste af det materiale, du har arbejdet med, eller vise nogle sammenhænge, der måske peger ud over selve opgavens stof.

5.

Kapitlerne - opdeler klart opgavens delemner. Hvert kapitel skal have en overskrift. Kapitlerne må gerne være inddelt i underafsnit.

6.

Konklusionen - er en meget vigtig del af opgaven. Her samler du resultaterne af dine undersøgelser. Du giver svaret på de spørgsmål eller punkter, som problemformuleringen opstiller. Husk, at du ikke må komme med nye undersøgelser i konklusionen. Den opsamler alene resultaterne fra det, du allerede har undersøgt/analyseret.


-

I den ideelle af alle verdener kan læseren læse indledningen og problemformuleringen, hvor spørgsmål og problemer opstilles, og gå til konklusionen, hvor disse spørgsmål besvares, uden at læse andet – og faktisk forstå opgaven.

7.

Litteraturhenvisninger - er henvisninger til litteraturfortegnelsens liste over benyttet materiale og skal overalt i teksten vise, hvor du har de pågældende oplysninger fra. Det gælder ikke blot helt konkrete ting som talmateriale, grafiske fremstillinger, illustrationer og citater, men også gengivelser af tekst, du omskriver til dit eget sprog. Her må du skønne, for helt selvstændige referater, der kombinerer oplysninger fra flere kilder, kræver ikke kildeangivelse. Men hovedtanken er, at læseren skal kunne kontrollere, hvor en given oplysning stammer fra, og hvordan den er anvendt. - Noter er derimod uddybende forklaringer, som du ikke ønsker at placere i selve teksten. Brug dem i meget begrænset omfang.

8.

Litteraturfortegnelsen - skal dække alle anvendte materialer. Du skal udarbejde en liste, hvor du ordner materialet alfabetisk efter forfatterens efternavn. For alt materiale skal du give nøjagtig oplysning om forfatternavn, titel, forlag, trykkested og udgivelsesår. Har du kun benyttet dele af en bog, angives hvilke kapitler, afsnit eller sider. Tilsvarende for avis- og tidsskriftsartikler: Avisens navn, årgang, nr., artiklens forfatternavn og evt. titel. Ved brug af materiale fra internet opgives fuldstændig internetadresse og en kort angivelse af, hvad siden drejer sig om. Kortere websider eller tekster vedlægges udprintet. Angiv dato for søgningen, da sider kan blive nedlagt. Bruger du andet materiale, fx film, skal dette også angives i litteraturfortegnelsen. - Litteraturfortegnelsen anbringes på en side for sig selv bagest i opgaven. På nettet findes en glimrende hjælp til at lave en litteraturliste helt rigtigt: http://www.skrivopgave.dk/litteraturliste

B. UDFØRELSEN Selve færdiggørelsen af opgaven er vigtig for overskueligheden og klarheden.

1. Vælg en sideopsætning med bred venstremargin og luft mellem de enkelte afsnit. Brug 1½ i linjeafstand. Husk at én side svarer til 2400 tegn. 2. Sørg for klare overskrifter og anvend dem konsekvent. Benyt fx de indbyggede faciliteter i Word til overskrifter. Ud fra disse overskrifter kan Word generere indholdsfortegnelsen. 3. Indsæt sidehoved, hvor du skriver: Navn, klasse, skole [Haslev Gymnasium & HF], studieretningsprojekt i [fag] og sidetal. 4. Når du refererer fra bøger, så brug dine egne ord! Og når du citerer, så citér korrekt, dvs. brug citationstegn ("...") og skriv ordret af! 5. Vær konsekvent i dine henvisninger. Efter et citat, en illustration, en statistik, et refereret stykke tekst fra en bog eller andet materiale laver du en fodnote, og her skriver du din henvisning til teksten/materialet. Brug det indbyggede system med fodnoter i Word. Ved henvisning i fodnote: Skriv forfatterens efternavn, årstal samt sidetal (fx Andersen, 2010: 4547). Ved internetadresser anføres netadressen også i fodnoten. 6. Sørg for at have tid til at læse hele opgaven igennem til sidst, og ret eventuelle fejl. 7. Husk at påføre dato og underskrift efter konklusionen. 8. Den færdige besvarelse udprintes i 4 eksemplarer, der alle underskrives og afleveres på skolens kontor.


DATOER OG RAMMER FOR STUDIERETNINGSPROJEKTET Mandag den 26. september 2011 kl. 11.45-12.15: Kort fælles introduktion til SRP for alle 3.g´ere ved rektor Lene Eilertsen. Tirsdag den 27. eller onsdag den 28. september: Teamet præsenterer SRP i samarbejde med studieretningslærerne. Rammerne for SRP repeteres, og du får overblik over de fag, der kan indgå i dit SRP. Lærerne i studieretningsfag på A-niveau giver desuden her en kort orientering med eksempler på, hvorledes deres fag kan indgå i SRP. Onsdag den 5. oktober 2011 klokken 15.00 (senest): Foreløbigt valg af emne og fag via spørgeskema på Lectio. Spørgeskemaet er åbnet i perioden 28. september til 5. oktober. Spørgeskemaet skal besvares. Bemærk: Det kræver, at du på forhånd har accept fra dine faglærere, før spørgeskemaet kan udfyldes. Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 8.00-15.00: Dagen er afsat til, at du gør dine overvejelser over fag og område færdige, og til at du modtager vejledning i denne forbindelse. Du skal derfor i dag endeligt beslutte dig til emne og fag. En tidsplan for den individuelle vejledning lægges i Lectio senest tirsdag den 11. oktober 2011. Du skal huske at medbringe den seddel, du har modtaget med dit foreløbige valg af emne/fag. Seddelen skal underskrives i dag af dine to vejledere, der derved accepterer dine endelige valg. Seddelen afleveres efter underskrift til vejlederne. Fredag den 14. oktober 2011: Skolen giver besked om, hvilke vejledere du har fået tildelt. Herefter er det tid til at begynde at finde materiale til dit emne og til at konkretisere – og læse. Du skal i samarbejde med dine vejledere arbejde med emnet, og du skal komme med forslag til centrale temaer for projektet og give forslag til litteratur. Du har vejledere i begge fag, der indgår i studieretningsprojektet, men for at lette kommunikationen er det din hovedvejleder (faglærer i A-niveau-faget), du skal henvende dig til for at aftale vejledning. Torsdag den 17. november 2011 kl. 11.45-16.00: Vejledningscafé, hvor du arbejder på skolen med dit studieretningsprojekt. Du mødes i løbet af dagen med dine to vejledere (plan herfor offentliggøres på Lectio). Aftal på forhånd med dine vejledere, hvad de forventer af dig til dette møde. Mandag den 5. december 2011 kl. 15.00: Du får udleveret opgaveformuleringen til dit studieretningsprojekt. Det er dine vejledere, der udarbejder opgaveformuleringen på baggrund af de drøftelser, I har haft i den foregående periode. Opgaveformuleringen skal have en sådan form, at du ikke på forhånd kan udarbejde detaljerede dele af den endelige besvarelse, men samtidig skal den tage hensyn til de overvejelser, du sammen med vejlederne har gjort dig om opgaven i vejledningsperioden. Mandag den 5. til mandag den 19. december 2011: Dagene er afsat til dit arbejde med SRP. Brug de første dage til at læse, gøre notater og udarbejde en disposition for opgaven. Lav også en plan for hele din arbejdsproces, så den er til at overskue. Du kan i hele skriveperioden få afklaret de spørgsmål, der opstår i skriveprocessen, hos dine vejledere. Skolen vil herudover arrangere skrivecaféer, hvor du kan komme på skolen og skrive samt møde lærere, der kan være behjælpelige med generelle spørgsmål om opgaveskrivning og SRP.

Mandag den 19. december 2011 senest kl. 15.00 på skolens kontor: Du skal aflevere den færdige besvarelse inkl. det udleverede bilagsmateriale på skolens kontor i 4 eksemplarer, alle underskrevet ved konklusionens afslutning.

Vejledning til SRP 2011-2012  

Vejledning til SRP 2011-2012