Page 1

[Information Management] หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำ�นักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทร.075-67-2206-7 ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ http://informatics.wu.ac.th เว็บไซต์สำ�นักวิชาสารสนเทศศาสตร์ facebook : http://www.facebook.com/clubim.wu การสมัคร โควตา http://quota.wu.ac.th แอดมิชชัน http://admission.wu.ac.th

ออกแบบโดย: ขุนดี หลำ�สุบ

http://

www.fa

ceboo

k.com/

c lu b im

.wu


สารบั ญ -รายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร (4) -แนวทางประกอบอาชี พ (6) -อาจารย์ ป ระจำ � หลั ก สู ต ร (8) -กิ จ กรรมประจำ � หลั ก สู ต ร (10) -ความเห็ น ของนั ก ศึ ก ษาปั จ จุ บ ั น (12) -ความเห็ น ของศิ ษ ย์ เ ก่ า (14)

เมื่อเดินมาถึง ทางแยก ต้องหยุดคิด ว่าชีวิต จะก้าวย่าง ไปข้างไหน คนหนุ่มสาว ก้าวหนึ่งสู่ มหาวิทยาลัย ใกล้หรือไกล อาจไม่ต่าง ทางวิชา ทางเลือกหนึ่ง คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เน้นหลัก อุทยานการศึกษา พื้นที่กว้าง ร่มรื่น ชื่นสบายตา ทุ่งแซมป่า อากาศดี นี่คือกำ�ไร ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ จังหวัดนครฯ เรื่องการเรียน การสอน ทันสมัย ความเป็นอยู่ อบอุ่น และปลอดภัย เป็นมหาวิทยาลัย นอกระบบ ที่ครบครัน ถึงไกลบ้าน ไกลพ่อแม่ แต่ไกลกว้าง เห็นมุมมอง ที่แตกต่าง ย่อมสำ�คัญ เพื่อเติมฝัน ที่มุ่งหวัง สมตั้งใจ กวีรางวัลพานแว่นฟ้า อ.สมใจ สมคิด สำ�นักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 20 ก.ค. 50

2

บริษัทที่ผมทำ�งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นบริษัทที่ผมได้มีโอกาส ฝึกสหกิจศึกษา ตอนเป็นนักศึกษาครับ ถือเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะบริษัทเห็นว่าเราสามารถทำ�งานได้จริง เลยให้โอกาสผมครับ ความรู้ที่ได้เรียนมาเป็นทักษะพื้นฐานที่สำ�คัญยิ่งในการทำ�งานครับ งานด้านการออกแบบเว็บไซต์ต้องอาศัยการฝึกปฎิบัติให้เยอะครับ ซึ่งหลักสูตรก็ได้เน้นตรงส่วนนี้ ทำ�ให้ผมมีพื้นฐานที่ดี สามารถนำ� ไปต่อยอดได้ครับ นอกนั้นประสบการณ์ในการทำ�งานจะช่วยสอน เราเองครับ ในส่วนความประทับใจต่อเพื่อนๆ และหลักสูตร รู้สึกประทับใจ มากครับ เพื่อนคือ ความผูกพันธ์ และมิตรภาพที่ดี ผมมีความประทับใจ มากครับ เพราะมีอาจารย์ที่เอาใจใส่ ดูแลนักศึกษา ทั้งการเรียนและ การอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัย การอยู่ร่วมกับคนอื่น รับฟังความคิดเห็น ของคนอื่น คือสิ่งสำ�คัญสำ�หรับผม เพราะการทำ�งานด้านนี้เราต้อง เปิดกว้าง เปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากคนอื่นบ้าง เพื่อเราจะได้ เอามาปรับ กับงานของเราได้ครับ

15


นิดูแลห้องสมุดทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ งานบรรณารักษ์ไม่ได้เพียงแค่ดูแลหนังสือ วารสาร หรือ อุปกรณ์สารสนเทศนั้น แต่งานสำ�คัญอยู่ที่การให้บริการสารสนเทศ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ การสืบค้นสารสนเทศต้องรวดเร็ว และทันเวลา นิรู้สึกว่าการทำ�งานของบรรณรักษ์เป็นบริการที่มีคุณค่า แม้ว่า เราจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่ก็ดีใจที่ได้ให้บริการและเป็นส่วนหนึ่ง ของความสำ�เร็จขององค์การ โดยส่วนตัวนิมีความประทับใจต่อหลักสูตร IM เป็นอย่างมาก ทำ�ให้นิตระหนักว่า นักศึกษาโชคดีมากๆ ที่มีอาจารย์ ที่เสียสละและทุ่มเทเพื่อการเรียน การสอน อย่างอาจารย์หลักสูตร IM ค่ะ

เอฟได้นำ�ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมาประยุกต์กับการทำ�งาน ได้เป็นอย่างดี เพราะมีวิชาเรียนที่หลากหลายและสามารถนำ�มา ประยุกต์ใช้ในการทำ�งานหรือการเรียนต่อได้ค่อนข้างเยอะ ทำ�ให้ สามารถทำ�อะไรได้เร็วขึ้นและทำ�ได้หลายอย่าง อาจารย์ในหลักสูตรเป็นกันเองกับนักศึกษามาก ไม่รู้สึกเครียด หรือกดดันเมื่อต้องเข้าปรึกษา ความรู้สึกประทับใจต่อเพื่อนๆ และการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัย มีเวลาที่จะช่วยเหลือกันได้ตลอด ทำ�ให้รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะ 14

3


ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ Bechelor of Science Program in Information Management ชื่อปริญญา ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต(การจัดการสารสนเทศ) ชื่อย่อ วท.บ.(การจัดการสารสนเทศ) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bechelor of Science(Information Management) ชื่อย่อ B.Sc. (IM) ตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอน - การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม - การออกแบบเว็บเพื่องานสารสนเทศ - การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ - การออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ - การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ระบอัตโนมัติสำ�หรับงานสารสนเทศ - ดิจิทัล คอลเล็คชั่น - ห้องสมุดดิจิทัล - ฐานข้อมูลเพื่องานสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายสุทธิภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียน, เอกสารประกอบการเรียน, ค่าพิมพ์เอกสาร, ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)

4

ผมได้มีโอกาสไปฝึกสหกิจศึกษา ณ สำ�นักงานส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ประสบการณ์ที่ได้รับ คือ ความรู้ใหม่จากการทำ�งานในระบบงาน ภายใต้ความแตกต่าง ทั้งสภาพแวดล้อม ภาษา การดำ�รงชีวิต โดยเฉพาะประเทศอินดีย ที่มีการผสมผสานของหลายชาติพันธุ์ สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รวมทั้งนำ�ความรู้ที่ได้ศึกษา จากมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นสากล นอกเหนือจากการทำ�งาน ยังได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และลักษณะเอกลักษณ์ของชาวอินเดีย รวมทั้งการได้รับโอกาสใน การเป็นส่วนหนึ่งของงานสำ�คัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่า แม้เป็นระยะ เวลาอันสั้น ต้องขอขอบคุณหลักสูตรการจัดการสารสนเทศที่ให้โอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้แก่นักศึกษามาโดยตลอด และสนับสนุน ให้นักศึกษามีความทันสมัย ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลง ให้เหมาะสม กับการเป็นนักสารสนเทศรุ่นใหม่ มีคณาจารย์ที่ให้คำ�ปรึกษาและ กำ�ลังใจ รวมทั้งให้โอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ องค์ความรู้ต่างๆ ที่สอนในหลักสูตร สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกหน่วยงานและ องค์กร ทำ�ให้นักศึกษาเป็นบุคลกรที่มีความสำ�คัญต่อการพัฒนา ในด้านต่างๆ และนำ�ความรู้ไปใช้ในการทำ�งานได้อย่างมีความสุข และประสบความสำ�เร็จครับ 13


กิจกรรมที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดในรั้วมหา’ลัยแห่งนี้คือ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดจากพี่สู่น้อง เป็นกิจกรรมที่ทำ�ให้ได้นำ� ความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งต่อตนเองและสังคม การเรียนที่นี่ทำ�ให้ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อนๆ ทุกคนน่ารักมาก รู้จักกันเกือบทั้งมหาวิทยาลัย ทำ�ให้ดิฉันมีความสุข สามารถพูดคุยปรึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆ กันได้ คณาจารย์เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ดิฉันจะไม่มีวันลืม เพราะมีความเป็นกันเองกับนักศึกษาทุกคน ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษาได้อย่างเต็มที่ เป็นเสมือนบุคคลสำ�คัญในครอบครัว อีกท่านหนึ่ง ให้คำ�ปรึกษา ข้อแนะนำ�ดีๆ รวมทั้งยังร่วมแบ่งบันความสุข และแบ่งเบาความทุกข์ของนักศึกษาด้วยค่ะ

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ ในสถาบันบริการสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานสารสนเทศ (Information work) พร้อมทั้งการออกแบบ และจัดการสื่อสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บริการสารสนเทศ บนเครือข่าย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ผู้เรียนควรมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุยกับผู้อื่น มีจิตใจที่มุ่ง ให้บริการ (Service minded) ชอบการติดต่อสื่อสาร ชอบอ่านและ มีความกระตือรือร้นที่จะทราบเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆ ที่น่าติดตาม อยู่เสมอ หลักสูตร IM ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรด้านสารสนเทศศาสตร์ ที่ทันสมัยที่สุด มีรายวิชาที่หลากหลายตอบสนองต่อตลาดงาน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านสื่อดิจิทัล ห้องสมุดดิจิทัล รวมไปถึงการจัดการกับระบบงานสารสนเทศดิจิทัลต่างๆ ทำ�ให้ นักศึกษาสามารถเลือกงานที่จะประกอบอาชีพได้หลากหลายยิ่งขึ้น มีตลาดงานที่กว้างขึ้น คิดว่าตัวเองคิดไม่ผิดจริงๆ ที่เรียนหลักสูตร IM ครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยอบรมสั่งสอนให้ผม เป็นคนดี ศิษย์คนนี้รักและเคารพอาจารย์ทุกท่านเสมอครับ 12

5


@ นักสารสนเทศ @ บรรณารักษ์ยุคใหม่ @ นักจดหมายเหตุ @ ผู้จัดการสารสนเทศบนเว็บ (Web Content) @ ผู้สนับสนุนการใช้สารสนเทศภายในองค์กร @ นักวิจัยสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ข้อมูล สถาบันวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ กรมสารนิเทศ แผนกสารสนเทศ สถาบันบริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ สำ�นักงานเลขานุการ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านข้อมูลข่าวสาร @ อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับงานสารสนเทศ

6

# กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ # กิจกรรมกีฬาฮาเฮ # กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ # กิจกรรมเลี้ยงอำ�ลารุ่นพี่ # กิจกรรมปัจฉิม ฯลฯ

11


การเรียนรู้เฉพาะในรายวิชาที่กำ�หนดให้ในหลักสูตรนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้นักศึกษารู้ซึ้งถึงการปฏิบัติงาน ในฐานะนักวิชาชีพสารสนเทศ (Information Professional) ได้ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ จึงเห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมเสริมหลักสูตร จึงได้จัดให้มี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจาก การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เป็นกิจกรรมที่บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาให้สามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและมีสำ�นึกสาธารณะ

10

@ นักวิชาการศึกษา @ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ @ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer) @ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster) @ ผู้พัฒนาบทเรียนสำ�เร็จรูป (CAI) @ ผู้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) @ นักออกแบบและพัฒนาสื่อสารสนเทศ @ นักออกแบบและพัฒนาดิจิทัล คอลเล็คชั่น (Digital Collection) @ นักออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล @ นักออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ @ นักออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ

7


การศึกษา : ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) ม.ขอนแก่น ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มศว. ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) ม.ขอนแก่น โทรศัพท์: 0-7567-2264, 0-8189-5023-6 ภูมิลำ�เนา: นครศรีธรรมราช

8

การศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สจล. บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มอ.หาดใหญ่ โทรศัพท์: 0-7567-2261 ภูมิลำ�เนา: สุราษฎร์ธานี

การศึกษา : ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาฯ ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ม.ธรรมศาสตร์ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ม.ขอนแก่น โทรศัพท์: 0-7567-2263 ภูมิลำ�เนา: พิษณุโลก

การศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.วลัยลักษณ์ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ม.ขอนแก่น โทรศัพท์: 0-7567-2300 ภูมิลำ�เนา: อุบลราชธานี

การศึกษา : ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) ม.ขอนแก่น อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จุฬาฯ ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.ขอนแก่น โทรศัพท์: 0-7567-2262 ภูมิลำ�เนา: เชียงราย

การศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) ม.วลัยลักษณ์ สส.บ.(สารสนเทศศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 0-7567-2270 ภูมิลำ�เนา: ปัตตานี

การศึกษา : ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) ม.ขอนแก่น ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) ม.ขอนแก่น โทรศัพท์: 0-7567-2267 ภูมิลำ�เนา: อำ�นาจเจริญ

การศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สจล. สส.บ.(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 0-7567-2258 ภูมิลำ�เนา: สงขลา

การศึกษา : ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ม.เชียงใหม่ กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) ม.ทักษิณ โทรศัพท์: 0-7567-2271 ภูมิลำ�เนา: สงขลา

การศึกษา : วท.บ. (การจัดการสารสนเทศ) ม.วลัยลักษณ์ โทรศัพท์: 0-7567-2274 ภูมิลำ�เนา: สงขลา

9

IM-Information mgt  

IM-Information mgt .